សេចក្តីអធិប្បាយ

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-2] ( Công-vụ các Sứ-đồ 8:14-24 ) Một người có thể nhận Đức Thánh Linh bằng cố gắng riêng không?

( Công-vụ các Sứ-đồ 8:14-24 )
“Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhân danh Đức Chúa Jêsus mà chịu phép báp-tem thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho, mà nói rằng: Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời! Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc nầy; vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Si-môn trả lời rằng: ‘Xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó.’”
 
Người ta có thể nhận Đức Thánh Linh qua việc đặt tay không?
Không. Anh ta phải tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh.
 
Căn cứ vào phân đoạn trên, tôi muốn ban phát sứ điệp, “Người ta có thể nhận được Đức Thánh Linh qua cố gắng riêng của họ không?” Các sứ đồ trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên nhận quyền năng từ Đức Chúa Trời và được Ngài sai phái đi khắp nơi. Có nhiều sự kiện siêu nhiên trong sách Công-vụ các Sứ-đồ, một trong những việc đó là sự giáng lâm của Đức Thánh Linh trên các tín đồ khi các Sứ đồ đặt tay lên đầu họ. Kinh Thánh chép. “Khi các sứ đồ đặt tay trên những ai là người chưa nhận Thánh Linh dầu là họ đã tin Chúa Jêsus, họ nhận được Đức Thánh Linh.”
Vậy thì thế nào họ nhận Đức Thánh Linh qua việc đặt tay? Trong thời ấy Lời Đức Chúa Trời vẫn còn đang được chép và công việc chưa hoàn tất, vì thế Đức Chúa Trời cho họ quyền năng đặc biệt để thi hành công việc của Ngài. Ngài ở với các Sứ-đồ và làm nhiều phép lạ, dấu kỳ qua họ. Đó là thời kỳ đặc biệt, khi Đức Chúa Trời ban dấu kỳ, phép lạ mà mắt con người có thể thấy được với mục đích làm cho người ta tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời và Cứu Chúa. Đó là việc cần thiết cho Đức Chúa Trời, kết hợp với các Sứ-đồ, để bày tỏ năng quyền của công việc Đức Thánh Linh, để chứng minh rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời, và là Con Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa. Nếu Đức Thánh Linh không thực hiện các dấu kỳ, phép lạ ở thời điểm của Hội Thánh đầu tiên thì không ai tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa.
Tuy nhiên, ngày nay chúng ta không cần nhận Đức Thánh Linh qua dấu kỳ, phép lạ có thể thấy được, bởi vì Kinh Thánh đã hoàn tất. Thay vào đó sự ngự trị của Thánh Linh nằm trong đức tin. Nói cách khác, trong sự tin cậy vào Phúc âm, Đức Chúa Trời ban sự ngự trị của Đức Thánh Linh cho những ai có đức tin vào Phúc âm của lẽ thật trước Đức Chúa Trời. Sự ngự trị của Đức Thánh Linh chỉ xảy ra với những ai tin Lời của Đức Chúa Trời, nó được ứng nghiệm bởi sự đến thế gian của Chúa Jêsus, bởi Báp-têm và huyết Ngài.
Ngày nay nhiều Mục sư dạy tín đồ rằng những hiện tượng phép lạ thấy được là dấu hiệu của sự ngự trị Đức Thánh Linh. Và họ hướng dẫn tín đồ nhận Đức Thánh Linh trong cùng cách ấy. Họ lừa dối con người bởi nhận sự dạy dổ sai lạc, như nói tiếng lạ là dấu hiệu của sự ngự đến của Đức Thánh Linh. Những Mục sư này cho rằng họ là những sứ đồ, là những người thực hiện những dấu kỳ, phép lạ lớn, và họ lôi kéo những người cuồng tín là những ai muốn kinh nghiệm Đức Chúa Trời qua cảm xúc.
Chủ nghĩa cuồng tín này đã ảnh hưởng trong Cơ-đốc-giáo trên cả thế giới, và nhiều người trong họ theo niềm tin này và nhận ác linh qua những phương tiện siêu nhiên. Ngay cả ngày hôm nay, những người bị ảnh hưởng bởi tôn giáo mê tín nghĩ rằng họ có thể tác động trên người khác bởi sự đặt tay để họ nhận được Đức Thánh Linh
Tuy nhiên, bị lừa dối như Si-môn, họ giống như người phù thủy trong phân đoạn Kinh Thánh trên. Họ bị lôi cuốn với sự tự mãn và tánh tham lam vật chất, nhưng tất cả việc làm của họ chỉ là nguyên nhân gây ra sự xáo trộn trong dân chúng. Loại day dổ sai lạc này làm sai lạc con đường của lẽ thật dẫn đến sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
Ngay cả ngày hôm nay, nhiều tiên tri giả thực hiện công việc của Satan qua sự thực hành tôn giáo sai lạc của họ, giả vờ như làm công việc của Đức Thánh Linh. Cơ-đốc-nhân thật phải gắn chặt với lời của Đức Chúa Trời, hãy biết rằng chỉ có một phương cách để nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Cái được gọi là “Người Ngũ tuần”, tức là những người nhấn mạnh vào những kinh nghiệm về thể chất của Đức Thánh Linh, nếu từ bỏ niềm tin vô lý, quây trở lại với lời của Đức Chúa Trời và tin vào lẽ thật, chắc chắn họ sẽ được dẫn vào sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
Si-môn là một thuật sĩ nỗi tiếng ở Sa-ma-ri trong lúc ấy. Sau khi thấy môn đồ của Chúa Jêsus làm cho nhiều người nhận được Đức Thánh Linh, ông tìm cách mua Đức Thánh Linh bằng tiền. Những người với loại niềm tin như thế chắc chắn trở thành nô lệ của Satan, được Satan sử dụng cho công việc của nó. Si-môn muốn nhận Đức Thánh Linh bởi ý muốn riêng của nó thì không hơn gì tính tham lam. Chúng ta có thể nhận ra loại niềm tin như thế thì không phải thật sự nhận Thánh Linh bằng đức tin.
Si-môn cố gắng mua Đức Thánh Linh với đồng tiền chỉ vì anh ta tìm kiếm quyền năng của Ngài với lòng ích kỷ. Anh ta bị đầy tớ Đức Chúa Trời nghiêm khắc quở trách vì lý do này. Mặc dầu được chép rằng Si-môn tin Chúa Jêsus, ông ta không phải là người nhận được Đức Thánh Linh qua sự tha tội. Nói cách khác anh ta nghĩ rằng anh có thể nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh bằng cách cống hiến vật chất thế gian cho Đức Chúa Trời.
Mặc dầu vẻ bề ngoài của anh ta cho thấy rằng anh là một tín đồ của Chúa Jêsus, nhưng những tư tưởng thầm kín thật sự của anh ta thì không liên quan đến lời thật của Chúa Jêsus. Thay vào đó thì lòng anh ta đầy sự tham lam vật chất. Phi-e-rơ, người biết ý nghĩ của Si-môn, quở trách anh ta vì sự cố gắng mua Đức Thánh Linh, là quà tặng của Đức Chúa Trời, chỉ với đồng tiền. Phi-e-rơ nói với Si-môn rằng anh ta sẽ bị hư mất với tiền anh ta.
Ngày nay nhiều tiên tri giả bị ác linh sở hữu tìm cách lừa dối người ta bằng cách làm cho họ nghĩ rằng tất cả dấu kỳ, phép lạ là bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể thấy nhiều người chấp nhận loại năng quyền này và cầu nguyện khẩn thiết để nhận Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, người ta có thể giữ điều này trong trí rằng không ai có thể nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh qua cầu nguyện, nó chỉ bày tỏ lòng tham lam thế gian của anh ta.
Có những người ân tứ quây chung quanh bạn bất cứ lúc nào không? Bạn phải nên cảnh tỉnh với những loại người này. Họ tìm đến những người khác bằng đức tin cuồng tín. Họ bảo rằng họ có thể đuổi quỷ và ngay cả có thể làm cho người ta nhận được Đức Thánh Linh qua việc đặt tay. Tuy nhiên, họ không có năng quyền thật của Thánh Linh mà là năng quyền của uế linh. Ai là những người khẳng định rằng họ có thể nhận Đức Thánh Linh bằng việc đặt tay đều đưa họ và người khác đến chổ nhận lãnh ác linh.
Sự ngự trị thật của Đức Thánh Linh đến trên những ai tin lời của nước và Thánh Linh (I Giăng 5:3-7). Mặc dù Phúc âm của Nước và Thánh Linh được ghi chép cách rõ ràng trong Kinh Thánh, nhưng bởi nhiều người còn có tội trong lòng, họ cố gắng đạt đến Đức Chúa Trời qua quyền lực và kinh nghiệm siêu nhiên như là trạng thái hôn mê, nói tiếng lạ, khả năng nhìn thấu việc vô hình, đuổi quỷ. Đó là tại sao tiên tri giả có thể lừa dối nhiều người trong một niềm tin Cơ-đốc mê tín nhận được từ ma quỷ.
Phi-e-rơ quở trách Si-môn như sau, “Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời! Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc nầy; vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác.” Chúng ta sẽ thở dài buồn bả vì sự thật có quá nhiều Mục sư như thế ngày hôm nay. Hầu hết họ là những người ân tứ. Họ đòi hỏi tiền bạc trong bầy của họ. Bạn nên giữ khoảng cách với những người có đức tin như thế và nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh bởi tin vào Phúc âm thật của Nùc và Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3:15; I Phi-e-rơ 3:21; Giăng 1:29; Giăng 19: 21-23)
 
 
Những người ân tứ hành động qua việc đặt tay!
 
Chúng ta nên tránh xa loại đức tin này. Vài người ngày hôm nay có niềm tin vô lý rằng họ có thể nhận được Đức Thánh Linh bằng sự đặt tay của những người có năng quyền. Họ nghĩ rằng vì nhiều người nhận Đức Thánh Linh khi họ được đặt tay bởi các Sứ đồ, nên họ cũng làm như thế. Một vài người giả vờ cũng có niềm tin ngớ ngẩn rằng họ có thể ban cho sự ngự trị của Thánh Linh qua việc đặt tay của họ trên người khác. Chúng ta nên cảnh giác với những loại người này.
Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng đức tin của họ thì thật khác xa với các sứ đồ trong thời Hội Thánh đầu tiên. Ngày nay, thách thức to lớn nhất trong đức tin của vài Cơ-đốc nhân là họ không có đức tin thật sự trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Họ nói rằng họ tin Đức Chúa Trời, nhưng họ không tôn kính Ngài và thay vào đó họ lại dối chính họ và người khác. Tuy nhiên, một tội nhân không thể nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh và cũng không thể làm cho người khác nhận Đức Thánh Linh. Nếu ai nói rằng Đức Thánh Linh ngự trong tội nhân thì linh đó không thật là Đức Thánh Linh mà nó là Satan.
Các sứ đồ trong Hội Thánh đầu tiên là những người biết và tin Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa, Đấng cất bỏ mọi tội lỗi của nhân loại qua phép Báp-têm của Giăng và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá. Họ đã có thể nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh vì họ tin vào lẽ thật của phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Họ cũng rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh cho người khác, để giúp họ nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
Nhưng ngày nay, nhiều Cơ-đốc-nhân có niềm tin cuồng tín sai lạc. Ngày nay thật sự có thể có những tội nhân nhận được sự ngự trị do việc đặt tay của những Mục sư phạm tội khác không? Điều này hoàn toàn vô lý. Có những người nói dù họ có tội trong lòng, họ cũng nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Mặc dù vài người trông giống như những người chăn trong cái nhìn của những người mộ đạo theo họ, ông ta cũng không thể làm cho họ nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh nếu tội vẫn còn trong lòng ông ta.
Nhiều người có loại đức tin sai lạc này. Đó là lý do để có quá nhiều tiên tri giả có thể dẫn đưa người ta vào địa ngục. Bạn nên biết thật sự rằng những ai dạy loại đức tin này là tiên tri giả. Đó là những người đã bị chiếm giữ bởi quyền lực Satan.
Nếu một người có tội trong lòng, Đức Thánh Linh có thể ngự trị trong ông ta không? Câu trả lời là không. Một người phạm tội cóù thể làm cho người khác nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh không? Lần nữa câu trả lời là không. Ngày nay cái gì đã khiến cho những người ân tứ làm những phép lạ và dấu lạ trong Cơ-đốc-giáo, trong khi họ vẫn có tội trong lòng? Ác linh đã làm những việc đó. Đức Thánh Linh không bao giờ ngự trong người có tội. Ngài chỉ ngự trong những ai có đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Bạn có chắc là linh ở trong bạn là Đức Thánh Linh không?
Trong Giăng 3:5 nói, “nếu một người chẳng nhờ Nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời” Như thế, sự ngự trị của Đức Thánh Linh có thể chỉ được thực hiện bởi niềm tin trong đức tin thật của Nước và Thánh linh. Sự sai lầm là nhiều Cơ-đốc-nhân ngày nay tin rằng người ta có thể nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh bằng việc đặt tay của những Mục sư còn có tội. Đây là sự sai lầm chủ yếu. Ngày nay một số Cơ-đốc-nhân và các Mục sư tin và thú nhận rằng sự ngự trị của Đức Thánh Linh trên họ là do sự đặt tay.
 
 
Mối quan hệ giữa sự tha thứ thật và việc đặt tay
 
“Sự đặt tay” là phương tiện qua đó con người có thể chuyển vật gì đó từ anh ta qua đối tượng khác. Hãy suy nghĩ theo cách này: nếu chúng ta nói qua một mi-crô-phôn, âm thanh sẽ đi qua dây cáp đến với máy khếch đại âm thanh và rồi đi ra loa phóng thanh vì thế mọi người có thể nghe. Tương tự như thế, trong Cựu Ước, khi một người phạm tội đặt tay trên đầu con sinh tế, tội của anh ta chuyển qua của tế lễ chuộc tội và anh ta được tha thứ. Trong cùng một cách, quyền năng của Đức Chúa Trời chuyển qua con người khi đầy tớ Ngài đặt tay của họ trên người khác. Bởi cách này, việc đặt tay có ý nghĩa là “chuyển qua, truyền qua.”
Những người ân tứ không làm cho người khác nhận sự ngự trị của Thánh Linh qua việc đặt tay của họ, thay vào đó họ khiến cho chúng nhận uế linh. Bạn nên nhớ rằng một người với quyền năng của tà linh sẽ chuyển tà linh qua người khác bởi sự đặt tay. Khi một người bị quỷ ám đặt tay của anh ta trên đầu của người khác, quỷ trong anh ta sẽ chuyển qua cho người kia vì Satan làm việc trong tội nhân. Vì lý do này, mọi người phải tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh nếu họ muốn nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Satan cai trị trên những ai sống trong tội dù cho họ tin Chúa Jêsus, nếu họ thất bại trong việc nhận sự tha thứ tội.
Nếu một người nhận sự đặt tay từ một người bị quỷ ám, quỷ sẽ đến với người ấy và ông ta cũng sẽ có thể thực hiện phép lạ. Chúng ta phải biết rằng ma quỷ đến ở trong người khác qua sự đặt tay, và sự ngự trị của Đức Thánh Linh chỉ có thể có qua đức tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Việc đặt tay là một phương pháp được thiết lập bởi Đức Chúa Trời để chuyển cái gì đó qua người khác. Nhưng Satan làm cho nhiều người nhận tà linh từ việc đặt tay. Sự thật ngày hôm nay là có nhiều người cố gắng mua Đức Thánh Linh bằng tiền làmột nan đề lớn.
 
 
Hầu hết các Cơ-đốc-nhân hiểu sai về lẽ thật về ngự trị của Đức Thánh Linh
 
Khi được hỏi làm thế nào để họ nhận được Đức Thánh Linh, nhiều người trả lời rằng nó có thể qua sự cầu nguyện ăn năn hay kiêng ăn. Điều này không đúng. Đức Thánh Linh đến trên bạn khi bạn dâng lời cầu nguyện đặc biệt lên Đức Chúa Trời không? Không. Sự ngự trị của Đức Thánh Linh chỉ đến trên ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Vì Đức Chúa Trời là lẽ thật, Ngài thiết lập một luật cho việc nhận Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh có thể ngự trị trong một người còn có tội trong lòng không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Con người không thể nhận Đức Thánh Linh qua việc đặt tay. Dầu có người theo nhóm những buổi nhóm phấn hưng và cầu nguyện khẩn thiết với Đức Chúa Trời để được nhận năng quyền Đức Thánh Linh, nhưng Đức Thánh Linh không ở trong tầm tay họ. Tội nhân hoàn toàn không thể nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Tội nhân có thể nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh như một ân tứ, nhưng chỉ khi nào người ấy nhận sự tha tội bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh.
Bất cứ người nào không biết về Phúc âm của Nước và Thánh linh thì không thể nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh . Ngày nay Phúc âm của Nước và Thánh linh được phổ biến cách nhanh chóng qua văn phẩm Cơ-đốc , buổi nhóm ở nhà thờ, trên internet, và cả sách điện tử trên toàn thế giới. Nếu bạn chưa nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh bạn nên biết rõ rằng điều bạn phải làm là tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh.
 
 
Một thí dụ điển hình về đức tin sai lạc!
 
Ngày nay khi chúng ta xem xét những hiện tượng của con người là những ai nhận linh sai lạc chúng ta thấy sự tồn tại thật của ma quỷ. “Buổi nhóm phục hưng Thánh Linh” đang tập trung những người liều lĩnh muốn nhận Đức Thánh Linh. Trong những buổi họp này chúng ta thấy người ta vổ tay, dâng lên những lời cầu nguyện ăn năn cùng với sự khóc lóc và kiêng ăn. Nhà truyền giáo dạy họ dâng những lời cầu nguyện cuồng tín và nói rằng Đức Thánh Linh không đến trên họ khi họ không làm như vậy. Người ta kêu lên. “Lạy Chúa” và bắt đầu những lời cầu nguyện cuồng tín của họ.
Những người cuồng tín này có thể nhận được Đức Thánh Linh theo cách này không? Không. Bạn sẽ thấy nhiều người la hét, ngã ngữa và run rẩy trong những tiếng ồn ào lạ tai trong phòng nhóm. Vài người đang ngã ngữa và run rẩy nơi này nơi khác, và rồi chúng ta nghe họ thét lên và nói tiếng lạ. Vài người la hét đinh tai và quần chúng thì bị bao trùm bởi những cảm xúc. Vài người trong họ bắt đầu ngất xỉu, lắc lư và nói tiếng lạ. Người ta nói rằng những hiện tượng này là dấu hiệu của Đức Thánh Linh đến trên họ. Nhưng hãy suy nghĩ về những gì xảy ra khi ma quỷ hành động? Đây có phải là công việc của Đức Thánh Linh? Hoàn toàn không.
 
 
Satan lừa dối nhiều Cơ-đốc-nhân
 
Ngày nay nhiều Cơ-đốc-nhân dẫn đến cuộc sống tôn giáo mà ma quỷ ưa thích. Satan lừa dối nhiều người bởi nói rằng họ phải nhận sự đặt tay từ các Mục sư có quyền lực để được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhiều Cơ-đốc-nhân có khuynh hướng tin giáo lý này. Satan cũng gieo ý nghĩ vào trong đầu con người rằng họ có thể nhận Đức Thánh Linh nếu họ cầu nguyện khẩn thiết. Satan cố gắng nhân đôi hay ba số người có loại niềm tin này.
Vì thế có nhiều người không biết hoặc không cố học về Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chúng ta phải tranh đấu để tránh những tư tưởng Satan cố đặt vào đầu chúng ta; biết và tin Phúc âm của Nước và Thánh linh. Sự ngự trị của Đức Thánh Linh chỉ đến với những ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Bạn phải tin điều này.
 
 
Nhận thức sai của Cơ-đốc-nhân về sự ngự trị của Đức Thánh Linh
 
Trước hết, có sự hiểu sai lớn trong niềm tin của nhiều người cố bám lấy Cơ đốc Ân tứ. Họ cố gắng thử nhận Đức Thánh Linh khi tội lỗi còn trong lòng. Họ tin tưởng cách sai lạc rằng mặc dù họ có tội trong lòng, họ vẫn có thể nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, một người không có niềm tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh không thể nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Thứ hai, có người nói rằng sự kiêu ngạo của con người ngăn cản họ nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Điều này nói lên rằng một người có thể nhận Thánh linh nếu anh ta không có hành động kiêu ngạo chăng? Ai là người sống trên thế gian này không có một chút ít lòng kiêu ngạo? Người kiêu ngạo mà không được sự tha thứ của Đức Chúa Trời là người thêm ý tưởng của anh ta vào Lời Đức Chúa Trời. Nhiều người cố gắng nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh qua phương pháp riêng của họ, bất chấp Phúc âm của Nước và Thánh linh. Tuy nhiên, sự ngự trị của Đức Thánh Linh chỉ đến trên những ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Thứ ba, có người nói rằng sự ngự trị của Đức Thánh Linh đến khi người ấy thẳng thắng xưng tất cả tội lỗi của anh ta ra trước Chúa. Vì thế họ bị thúc giục xưng tội khi họ muốn nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhưng bạn nên nhớ rằng sự ngự trị của Đức Thánh Linh không đến khi một người xựng tội anh ta. Hầu hết các Cơ-đốc-nhân ngày nay mong muốn được sự ngự trị của Đức Thánh Linh và được Ngài đầy dẫy nhưng họ không thể nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh khi trong lòng của họ còn có tội. Một người với một ý muốn bừa bải như thế sẽ bị ma quỷ chiếm hữu.
Thứ tư, vài người nói sự ngự trị của Đức Thánh Linh có thể được ban cho khi chúng ta thành thật khẩn đảo Đức Chúa Trời ban cho chúng ta phước hạnh này. Nhưng nó không thể đạt được trong việc cầu khẩn. Đây chỉ là một suy nghĩ sai lạc.
Thứ năm, vài người nhận thức sự ngự trị của Đức Thánh Linh với sự sở hữu một vài quyền lực thuộc linh. Nói tiếng lạ được quan tâm là một dấu hiệu chung cho sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Nhưng Đức Thánh Linh không ngự trong lòng con người cách đơn giản vì anh ta có thể đuổi quỷ trong danh Chúa Jêsus, hoặc là nói tiếng lạ. Tội lỗi thuộc về Satan. Một người với tội lỗi trong lòng có thể thực sự nói rằng anh ta đã nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh bởi vì anh ta sở hữu một vài năng quyền lạ không? Một lần nữa, đây là một vở kịch ranh mãnh của ma quỷ.
Phúc âm của Nước và Thánh linh mà Đức Chúa Jêsus ban cho chúng ta là một Phúc âm thật có thể dẫn chúng ta đến để nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Nếu bạn tiếp tục nghĩ rằng bạn có thể nhận Đức Thánh Linh và được tha thứ tội qua một phương cách khác, bạn đã bị lừa dối quá nặng. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ tự giải thoát chính mình ra khỏỉi niềm tin sai lạc và thay vào đó là những suy nghĩ thuộc linh và niềm tin chính thống.
Không phải là cường điệu để nói rằng ngày nay có quá nhiều Cơ-đốc-nhân bị ma quỷ chiếm hữu. Nhiều Cơ-đốc-nhân trên toàn cầu đến dưới quyền lực của ma quỷ bởi vì họ muốn nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh qua những buổi nhóm phục hưng hoặc bởi việc đặt tay. Họ đến với những con người đặc biệt như là người quản lý nhà cầu nguyện, chấp sự trưởng, sứ giả phục hưng, hoặc Mục sư là những người nói rằng họ nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh. Họ đến với những người này với hy vọng nhận được Đức Thánh Linh qua việc đặt tay. Tuy nhiên không một ai có thể nhận Đức Thánh Linh qua loại đức tin như thế này. Nói cách khác, không một ai, trừ Đức Chúa Trời, có thể làm cho con người nhận đươcỉ sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Giống như Si-môn, nhiều người ngày nay cố gắng mua Đức Thánh Linh. Họ cố gắng nhận Đức Thánh Linh bởi tin vào những lời dạy của thế gian, không phải là phúc âm. Hầu hết các Cơ-đốc-nhân trên toàn thế giới bị dính chắc vào tư tưởng này. Đức Thánh Linh chỉ đến trên những ai có một tư cách thiết yếu để nhận Ngài. Chỉ có một phương cách để nhận lãnh Đức Thánh Linh là tin vào Phúc âm củaNước và Thánh linh và đây là câu trả lời duy nhất đúng. (Công-vụ các Sứ-đồ 2:38)
Nhận Đức Thánh Linh qua việc đặt tay chỉ có thể xảy ra trong một giai đoạn ngắn của thời kỳ Hội thánh đầu tiên. Sau này sự ngự trị của Đức Thánh Linh đến trên con người cùng một lúc khi họ biết và tin nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh. Vì thế, những công việc khác của Đức Thánh Linh xảy ra qua đức tin trong lời Đức Chúa Trời, mọi việc khác là công việc của ma quỷ. Đức Chúa Trời nói rằng ma quỷ là đầy tớ của Satan, và Satan đã làm những công việc khéo léo như thế trong cách mà con người không thể nhận được sự tha tội ngay cả khi họ tin Chúa Jêsus. Satan lừa dối con người bởi nói rằng hắn sẽ cho họ ‘Đức Thánh Linh’ nếu họ tin Chúa Jêsus và nhận sự đặt tay. Satan đã mở rộng bờ cỏi của nó trên cả thế giới qua loại lừa bịp này.
Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào triệu chứng của những người bị quỷ ám. Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào triệu chứng bởi ma quỷ trong một thầy bói hay bùa chú, chúng ta thấy rằng họ kinh nghiệm trong việc run rẩy, hôn mê và ngất xỉu. Rồi lưởi họ cuốn xoắn và những âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng họ mà không theo ý của họ. Họ nói tiếng lạ.
Cả những phù thủy và Cơ-đốc-nhân là người bị ma quỷ chiếm hữu qua việc đặt tay là những chủ nhân của những kinh nghiệm này. Khi những nhà phục hưng ngũ tuần lấy microphone và kêu gào “lửa, lửa, lửa”, hội chúng được kích động và mất sự tự chủ. Ai là người muốn nhận sự đặt tay từ ông ta tiến lên phía trước. Họ kinh nghiệm sự run rẩy vô thức không thể kiểm soát được và nói tiếng lạ. Những triệu chứng này là công việc của ma quỷ được ngụy tạo là công việc của Đức Thánh Linh.
Ai là nguời bị ma quỷ chiếm hữu họ có thể bị triệu tập như thầy pháp hay thầy bói của những tôn giáo ban sơ, bày tỏ cùng một triệu chứng như những Cơ-đốc-nhân bị ma quỷ chiếm hữu bằng cách đặt tay. Tuy nhiên người ta hiểu sai điều này, bất chấp những chứng cớ này. Những Cơ-đốc-nhân đó đâm sâu vào trong sự hổn độn bởi vì họ nghĩ là họ đã nhận Đức Thánh Linh khi họ kinh nghiệm những triệu chứng này.
 
 
Satan làm việc qua Cơ-đốc-nhân như một thầy bói
 
Satan có thể sở hữu con người để làm những lời cầu nguyện tiên tri. Họ nói tiên tri “Anh sẽ trở thành nhà lãnh đạo lừng danh. Hàng ngàn chiên sẽ ăn cỏ trước mắt anh. Đức Chúa Trời sẽ huấn luyện anh trong tương lai và anh trở thành nhà lãnh đạo sáng giá”. Đối với người khác họ nói lời lừa dối sau, “Anh sẽ là một đầy tớ sáng giá của Đức Chúa Trời. Anh sẽ là một đầy tớ Đức Chúa Trời đầy triển vọng” để khuyến khích người ta theo họ và sống như những đầy tớ của ma quỷ trong suốt cuộc sống của họ.
Những thầy bói cũng nói tiên tri về tương lai người khác. “Bạn nên cẩn thận về nước (uống) trong tương lai”, “Bạn sẽ làm ra nhiều tiền”, “Một nhà quí tộc sẽ xuất hiện ở hướng đông và giúp bạn”. Đây là những thí dụ về những gì họ nói. Triệu chứng đầu tiên để thấy rằng họ bị ma quỷ chiếm hữu là những lời tiên tri giả.
Sau đó họ nói tiếng lạ mà ngay cả họ cũng không thể hiểu. Họ kinh nghiệm sự run lẩy bẩy và họ cũng bày tỏ triệu chứng hổn loạn. Nếu bạn gặp một người bói khoa, bạn có thể khẳng định rằng người ấy có nhân cách đúng đắn không? Họ thường nói cách thô lổ với những người lớn tuổi hơn họ.
Tuy nhiên, người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh đã nhận được Ngài qua tin vào lẽ thật của Kinh Thánh nói rằng Chúa Jêsus đã tẩy sạch mọi tội lỗi thế gian qua phép báp tem và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Những người này cũng giúp cho người khác biết và tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh, và giúp họ nhận được sự tha tội và sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Chính họ cố sống trong đường lối công bình, và nhân cách của họ là dịu dàng và đúng đắn để dẫn người khác đến đức tin phước hạnh của Đức Chúa Trời và đến loại nếp sống mà Đức Chúa Trời muốn. Thỉnh thoảng Đức Chúa Trời quở trách họ để giữ họ thánh khiết khi tâm trí họ dự định quay trở lại với thế gian.
Người công bình là người nhận được sự tha tội thì hoàn toàn khác biệt với những người có nhân cách đã bị hũy diệt bởi ác linh. Nhân cách đúng đắn đến với con người nếu người ấy nhận sự tha tội và sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Hơn nữa, người công chính thì lo lắng nhiều về người khác đang ở dưới những điều kiện bất lợi, về những gì thật sự họ cần biết trong lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện cho họ để được giải thoát, và thật sự tận hiến chính mình để giúp họ.
Mặt khác, chúng ta thấy rằng nhân cách của người bị quỷ ám đã bị huỷ phá cách kinh khiếp. Satan kiểm soát họ và uốn cong họ theo ý muốn của nó bởi vì họ nghĩ rằng những việc như lắc lư hay nói tiếng lạ là ân tứ của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên những kinh nghiệm này hoàn toàn không phải là ân tứ của Đức Thánh Linh.
Có quá nhiều Mục sư là những người hãnh diện về năng quyền của họ trong việc nói tiên tri trong danh Đức Chúa Trời, có thể làm nhiều dấu kỳ và nói tiếng lạ, Nhưng nếu họ vẫn còn tội trong lòng thì những năng quyền của họ là những chứng cớ để bày tỏ rằng họ bị ma quỷ chiếm hữu. Vì vậy, họ không thể ban cho người khác sự ngự trị của Đức Thánh Linh nhưng chỉ cho tà linh. Cũng vậy, Satan là kẻ lừa dối, những phép lạ của họ thực hiện cách dể dàng chỉ kéo dài trong một thời gian thật ngắn.
Có sự khác biệt rõ ràng giữa công việc của Đức Thánh Linh và ma quỷ. Mặc dù dường như ngay cả công việc của Đức Thánh Linh ban cho không có một kinh nghiệm đặc biệt hoặc ân tứ kỳ diệu trong lúc đầu, nhưng khi thời gian tiếp tục, quyền năng Đức Chúa Trời phát triển trong lòng của những người công chính như rạng đông chiếu sáng không ngừng.
 
 
Cơ-đốc-nhân bị quỷ ám
 
Tại sao có quá nhiều người bị quỷ ám khi họ cố gắng nhận Đức Thánh Linh?
Vì họ nhận ma quỷ qua việc đặt tay của các tiên tri giả
 
Thật ngạc nhiên, chúng ta thấy nhiều tín đồ của Chúa Jêsus là những người mà linh hồn và thân thể họ bị hư nát vì họ nhận ma quỷ qua việc đặt tay của các tiên tri giả. Những người này không có phần gì với Đức Chúa Trời vì đức tin của họ không đặt vào lời Đức Chúa Trời. Họ bận rộn sử dụng quyền năng của mình mà không biết rằng sự phục vụ của họ đang làm cho nhiều người trở thành đầy tớ của Satan. Tại sao họ làm việc cách siêng năng trong việc bày tỏ năng quyền của họ trong Cơ-đốc-giáo? Bởi cái gọi là năng quyền của họ sẽ sớm biến mất nếu họ không sử dụng nó. Đây là lý do tại sao họ luôn bận rộn.
Họ phải liên tục cầu nguyện và làm dấu kỳ phép lạ trong danh Chúa Jêsus. Ai là người nói, “Tôi nhận được ân tứ giảng dạy” phải liên tục giảng phúc âm bởi vì nếu họ không làm, phước hạnh giả tạo của họ sẽ biến mất. Nếu những người này không trung thành với ân tứ nói tiếng lạ, chữa bệnh, nói tiên tri, nói cách khác, nếu họ không trung thành với công việc của Satan, thì nó sẽ làm cho họ bị bệnh triền miên. Giống như những thầy bói hay thầy pháp nhận tật bệnh dai dẳng nếu họ bỏ qua vai trò đầy tớ của Satan. Điều này cho biết rằng tại sao họ phải sử dụng những ân tứ cách sôi nỗi để họ ngăn chận những tai họa sau khi họ nhận quyền năng của chúng.
Lần nọ, tôi biết một người là một tín hữu nhiệt thành của Chúa Jêsus và trông giống như người sở hữu quyền năng của Đức Chúa Trời. Oâng ta khuyến khích người ta nhận sự đầy dẩy Đức Thánh Linh và hướng dẫn buổi nhóm phục hưng trong đó ông ta đuổi quỷ bằng cách đặt tay, cũng như thực hiện các phép lạ như nói tiếng lạ và chữa bệnh, ông ta trở thành một đối tượỉng của sự thèm muốn và tôn trọng qua các dấu kỳ, phép lạ. Hàng ngàn tín hữu theo ông ta. Tuy nhiên ngay sau đó ông ta từ chối Chúa Jêsus và nói rằng, “Đức Chúa Jêsus Christ là người thất bại. Ngài không phải là Con Đức Chúa Trời.” Oâng ta nguyền rủa Chúa Jêsus và ngay cả tuyên bố rằng ông ta là Đức Chúa Trời. Cuối cùng ông ta đã giết Chúa Jêsus trong lòng ông và trong lòng hàng ngàn tín đồ.
Người ta thích từ chối Phúc âm của Nước và Thánh Linh bởi vì Satan là người hướng dẫn họ. Họ có một niềm tin sai lạc từ lúc ban đầu bởi vì họ có một ảo tưởng là họ sở hữu một năng quyền như các Sứ đồ. Để thấy khả năng của ho, họ đã làm cho người khác nói tiếng lạ, và đuổi quỷ qua việc đặt tay. Họ có niềm tin chắc chắn rằng sự ngự trị của Đức Thánh Linh đã đến với họ. Họ dạy người khác về phương pháp để nhận Đức Thánh Linh bởi cầu nguyện ăn năn. Tuy nhiên, phương pháp của sự nhận lãnh Đức Thánh Linh này không nằm trong lời dạy của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng nếu một tín đồ của Chúa Jêsus nói tiếng lạ và lời tiên tri, thì đó là bằng chứng của việc Đức Thánh Linh đến trên người ấy. Vì nhiều người không thật sự hiểu sự ngự trị của Đức Thánh Linh, họ tin rằng họ cũng có thể nhận Đức Thánh Linh bởi việc học và làm theo những lời dạy của các tiên tri giả. Đây là cách mà Satan có thể làm đầy dẩy uế linh trong Cơ-đốc-nhân và cai trị họ. Tất cả những phương pháp này đều là cái bẩy của Satan.
Nhiều người đã bị ma quỷ chiếm hữu qua lời dạy của các tiên tri giả này. Những tín hữu bình thường dẫn đến cuộc sống tôn giáo trôi qua một cách đều đều nhưng những người bị ma quỷ ám dùng quyền năng của ác linh và dường như dẫn họ đến với cuộc sống tôn giáo sôi nỗi. Họ có khả năng bày tỏ điều gì? Họ có thể chữa lành, nói tiếng lạ, và dẫn đưa người khác đến chổ bị ma quỷ chiếm hữu do việc đặt tay. Chúng ta nên biết rằng việc đặt tay là một phương cách để chuyển một cái gì đó qua người khác và vương quốc của ma quỷ đã mở rộng qua phương pháp này.
 
 
Tà linh đã hành động qua lòng tham của con người!
 
Satan làm việc qua những người giống như Si-môn trong đoạn Kinh Thánh trên. Những người này nói rằng có thể nhận Thánh Linh qua việc đặt tay, không quan tâm đến đùức tin của họ trong phúc âm thật. Ngày nay nhiều người bị Satan lừa dối, cố gắng nhận Đức Thánh Linh qua cầu nguyện ăn năn, kiêng ăn, tự hy sinh, hoặc là việc đặt tay. Tuy nhiên họ bị ma quỷ ngự trị và dẫn họ đến một đời sống rủa sả.
Chúng ta nên thật cảnh giác về những tay đồng bóng này, mà nhiều Cơ-đốc-nhân trên thế giới đã nhận qua việc đặt tay, thực chất là công việc của ma quỷ. Những người có cùng một sở hữu như Si-môn là những tiên tri giả trước mặt Đức Chúa Trời. Ngay cả những tín đồ trong Chúa Jêsus, nếu họ phạm tội trong lòng, họ có thể bị ma quỷ chiếm hữu. Những người này có thể thực hiện phép lạ qua công việc của ma quỷ. Satan hướng dẫn người ta đặt tay từ những đầy tớ của nó với mục đích làm cho nó dể dàng chiếm hữu người khác và thành lập vương quốc của nó trên toàn cầu. Ngày nay, các Hội Thánh “Phong trào ngũ tuần ân tứ” (Pentecostal-Charismatic Movement) được xem như là một giáo phái Cơ-đốc chính thức trên toàn cầu.
Thế giới này đang tiến dần đến ngày kết thúc một cách chậm chạp. Nếu chúng ta muốn được tái sanh trong những ngày cuối cùng, chúng ta phải biết công việc của Satan là thế nào và hãy đứng vững vàng mà địch lại âm mưu của nó. Chúng ta cũng phải được cứu một lần cho tất cả và nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh như là một món quà bởi đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Chúng ta phải trở về với lẽ thật và sự hiểu biết trọn vẹn về cách Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trên chúng ta.
Như thể Đức Chúa Trời phán, “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết” (Ô-sê 4:6), ngày nay, sự thật, có nhiều người đã bị hủy diệt vì sự ngu dốt của họ, vì người ân tứ đã làm họ lạc đường. Người ta nói dù cái gọi là nhà thờ ân tứ ngũ tuần được thành lập trong sa mạc, nhiều người sẽ họp lại tại đó. Tại sao như thế? Những người ân tứ mở rộng hội thánh của họ bằng cách làm cho người khác bị lẩn lộn trong những quyền năng giả mạo của ho, dẫn người khác đến chổ ma quỷ chiếm hữu qua việc đặt tay. Một trong những tài năng đặc biệt của họ là sau một lần bị quỷ ngự trị bởi việc đặt tay, họ trở thành những người nhiệt thành hướng dẫn đời sống tôn giáo.
Một nét đặc trưng khác của người ân tứ là họ dâng hiến một số lượng lớn tiền bạc cho nhà thờ của họ một cách không điều kiện để trở thành tín đồ cuồng tín. Ngay cả một số lớn Cơ-đốc-nhân nhiệt tình trong việc truyền tin lành với năng quyền của ma quỷ. Nhưng họ chắc chắn sẽ đi địa ngục. Những người này là những người có đức tin cuồng nhiệt trong quyền năng của ma quỷ như là một dấu hiệu của sự cứu rỗi của họ, đang hướng về thiên đàng mà không chút nghi ngờ. Tuy nhiên họ có tội trong lòng và bị kết án hủy diệt.
Nếu họ được hỏi những câu hỏi sau đây, “Bạn có tội trong lòng không, ngay cả bạn tin Đức Chúa Trời?” Họ trả lời rằng qui luật tỉự nhiên là sống trong tội. Họ nghĩ một người không có thể không có tội trong lòng, ngay cả họ tin Chúa Jêsus.
Người ta có khuynh hướng nghĩ rằng họ xứng đáng vào nước Thiên đàng ngay cả khi họ có tội trong lòng, vì họ cảm thấy thoải mái trong niềm tin trong Chúa Jêsus để có những chứng cớ của năng quyền giả tạo.
Một hy vọng vớ vẩn biết bao! Lý do mà họ tin là họ sở hữu những khả năng siêu nhiên. Họ có kinh nghiệm nói tiếng lạ, nhận khải thị và chữa lành bệnh tật, và họ tin vững chắc là đó là công việc của Đức Thánh Linh. Vì thế họ nói với chính họ rằng họ chắc chắn nhận được sự cứu chuộc của Đức Thánh Linh qua những kinh nghiệm này.
Vì những người này có một kiến thức không trọn vẹn về lời của sự cứu rỗi, họ không có sự tin chắc trong sư ỉ cứu rỗi của họ nếu bất cứ một khả năng nào có thể nhìn thấy không xuất hiện trong họ. Vì thế những người này cố gắng rất khó nhọc để tìm thấy một sự bảo đảm cho sự cứu rỗi nhìn thấy được và sau cùng họ bị Satan sử dụng cho công việc của nó. Vì những người này cố gắng tìm kiếm sự trả lời của Chúa qua lời cầu nguyện xưng tội hay là sự hy sinh hơn là tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh, thực ra họ nhận tà linh thay vì Đức Thánh Linh.
Ma quỷ tố cáo người ta bằng cách thì thầm trong lỗ tai rằng, “ngươi phạm tội, phải không?” và dẫn dắt họ rơi vào chổ tự kết án mình. Tôi biết có một người bây giờ nhận được sự tha tội và Thánh Linh. Điều này xảy ra trước khi anh ta tái sanh, khi anh ta nhiệt thành, nhưng anh là một tín đồ thiếu thận trọng của Chúa Jêsus. Người này có thể nói tiếng lạ, làm phép lạ. Anh ta khóc lóc và dâng lời cầu nguyện ăn năn suốt đêm mặc dù anh ta tin Chúa Jêsus, tội lỗi trong lòng anh ta vẫn hành hạ anh ta. Điều này xảy ra khi ma quỷ thầm thì bên tai anh, “Ngươi phạm tội, ngươi chết đi tốt hơn là sống” Satan thường đến với anh ta và tố cáo anh, hành hạ anh, và nhắc tội lỗi của anh. Satan dẫn anh đến chổ tự kết án mình và tự xét xử chính mình. Tuy nhiên, tất cả những gì anh ta có thể làm là xưng tội trong lòng mình. Anh ta không được tự do thoát khỏi những lời tố cáo của Sa-tan đến khi anh ta có thể nghe và tin Phúc âm của Chúa Jêsus.
Bạn nên biết rằng ai không tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh trở nên con mồi của ma quỷ. Bạn có nghĩ rằng khi một người không nhận được sự tha thứ tội mà có quyền năng chống trả ma quỷ không? Bất cứ ai không nắm giữ được Phúc âm của Nước và Thánh linh họ sẽ bị kềm giữ và hành hạ bởi Sa-tan. Phúc âm Nước và Thánh Linh của Đức Chúa Trời là sự cần thiết tuyệt đối để đuổi Sa-tan. Vì thế, bất cư ù ai tin nhận Chúa Jêsus nên tin nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh và cũng rao giảng nó cho tất cả mọi người trên thế giới.
 
 
Sự thần bí hỗn loạn đã hành động trong thế gian rồi!
 
Toàn thế giới thì đang bị bao phủ bởi Sa-tan. Nếu chúng ta muốn rao giảng Phúc âm để dẫn dắt người ta đến chổ nhận lãnh sự ngự trị của Đức Thánh linh chúng ta phải rời bỏ sự nhận thức sai lầm về sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
Trước hết chúng ta phải xác định rõ ràng rằng việc đặt tay để nhận lãnh Thánh linh là một sự lừa dối. Chúng ta nên chứng rõ rằng “kinh nghiệm nói tiếng lạ sau khi đặt tay, có cảm giác nóng qua việc cầu nguyện xưng tội và kiêng ăn, nghe sứ điệp trực tiếp từ Chúa Jêsus” là công việc của Satan. Chỉ qua đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh mới có thể giải cứu con người khỏi sự lừa dối của ma quỷ. Chỉ bởi đức tin chúng ta có thể được cứu ra khỏi tội qua Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Chúng ta phải chống trả lại với ma quỷ, “cha của sự dối trá”, bằng Phúc âm của Nước và Thánh linh. Satan đã trói buộc mọi người trên thế giới với cảnh nô lệ của sự tự kết án mình, vì thế chúng ta nên đem những người này trở về với sự thật và làm cho họ nhận thấy những kinh nghiệm và cảm giác sai lạc của họ là trò lừa dối của Sa-tan.
Những ngày này, người ta giống như Si-môn người Sa-ma-ri, họ cố gắng mua Đức Thánh Linh bằng tiền, đang là công việc của nhiều nhà thờ. Họ là những người mù dẫn đưa kẻ mù. Họ không thể bày tỏ cho người khác về phương cách cứu rỗi trọn vẹn vì họ không biết về Phúc âm của Nước và Thánh linh, và tội lỗi còn trong lòng họ. Vì thế họ làm cho Satan ngự trị trong lòng những người theo họ bởi những chương trình cầu nguyện suốt đêm, kêu gọi sự cầu nguyện ăn năn và đặt tay. Thật sự những người này bị ma quỷ chiếm hữu và nếu chúng ta muốn họ quay trở về với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải hủy diệt công việc của Satan bởi cung cấp cho họ một kiến thức thật về Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nếu người ta không biết về chiến lược của Satan, họ sẽ không có sự lựa chọn và sẽ đau khổ khi không có sự giúp đở.
Như tôi đã nói, thực hiện phép lạ như nói tiếng lạ, nói lời tiên tri sau khi đặt tay tất cả đều là hành động của ma quỷ. Nói cách khác, năng quyền của những người ân tứ được thể hiện qua công việc của ma quỷ. Chúng ta nên dạy họ, “Đó là ma quỷ là người đang làm việc trong bạn nếu bạn có tội trong lòng. Nếu bạn nghĩ Đức Thánh Linh ngự trong bạn, ngay cả khi bạn có tội trong lòng, bạn đã bị lừa dối.”
Đức tin của các Sứ đồ và những người được đặt tay được chép trong Công-vụ các Sứ-đồ 8 là cùng một loại, bởi vì cả hai đều biết về Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nhưng đức tin của các Sứ đồ thì hoàn toàn khác biệt với đức tin của hầu hết Cơ-đốc-nhân ngày nay là những ai chỉ tin vào sự đặt tay sẽ khiến người ta nhận được Đức Thánh Linh.
Một người có thể nhận được sự ngựỉ trị của Đức Thánh Linh bởi sự đặt tay của một người đã nhận sự tha tội không? Không. Kinh thánh nói rằng Thánh linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước (Sáng thế ký 1:2). Điều này có nghĩa rằng để một người nhận sự tha thứ tội và Thánh linh, anh ta phải nghe và tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Chúa Trời sai Đức Thánh Linh đến như một món quà cho những Cơ-đốc-nhân tái sanh là những ai tin nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Chúng ta nên nhớ rằng điều này trái ngược với Phúc âm của Nước và Thánh linh mà Đức Chúa Trời dự định cứu chúng ta ra khỏi tội, nếu chúng ta dạy người khác tìm kiếm sự đặt tay để nhận lãnh Đức Thánh Linh. Hãy nghĩ rằng một người có thể ban cho người khác Đức Thánh Linh thì giống như đang thách thức Đức Chúa Trời, và người có loại đức tin này dể dàng rơi vào bẩy rập của ma quỷ. Điều này sẽ không bao giờ được phép xảy ra.
Tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ khi chúng ta tin nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh, và Đức Thánh Linh làm chứng cho điều này. Một người khi tin Phúc âm của Nước và Thánh linh không còn có tội trong lòng nữa. Điều này không phải vì anh ta không có tội nhưng vì anh ta tin vào quyền năng của Phúc âm của Nước và Thánh linh. Phúc âm của Nước và Thánh linh làm chứng rằng anh ta không còn có tội trong lòng và Thánh linh cũng làm chứng như vậy. Người ta không thể gọi Jêsus là Cứu Chúa khi không có Thánh Linh trong lòng.

Người bị quỷ ám không thể biết về Phúc âm của Nước và Thánh linh, và ngay cả không bao giờ thảo luận về nó. Họ chẳng những không biết về Phúc âm của Nước và Thánh linh, và hơn nữa là họ không thể nhận thức được lẽ thật. Họ nói rằng Đức Thánh Linh chỉ đến khi họ thực hành và nhận sự đặt tay. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh không bao giờ đến bởi sự đặt tay. Bạn nên nhận thức rằng công việc của ma quỷ hiện nay đang ảnh hưởng lớn trên nhiều người trong các Hội thánh toàn cầu với các giáo sư giả. Vì lý do này, nhu cầu khẩn thiết cho việc nhận lãnh Thánh Linh là tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh.