Sermons

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-3] ( Công-vụ các sứ-đồ 19:1-3 ) Bạn đã nhận lãnh Đức Thánh Linh khi bạn tin Chúa chưa?

( Công-vụ các sứ-đồ 19:1-3 )
“Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng! Trả lời rằng: Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-tem nào? Trả lời rằng: Phép báp-tem của Giăng.’”
 
 
Tại sao Kinh Thánh nói rằng, “từ những ngày của Giăng Báp-tít cho đến nay nứóc thiên đàng chịu khốn khổ mãnh liệt và những kẽ bạo lực sẽ chiếm lấy nó bởi sức mạnh?”
Vì con người có thể nhận lấy Thiên quốc bởi tin vào Phúc âm mà Phúc âm đó nói rằng Chúa Jêsus xóa tất cả tội lỗi thế gian qua Báp-têm của Ngài bởi Giăng và huyết Ngài trên thập tự gíá.
 
Loại phúc âm nào mà Phao lô đã giảng dạy? Oâng đã giảng Phúc âm báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Công-vụ các Sứ-đồ 19:1 nói, “Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng?’” Tuy nhiên, những người này tin Chúa Jêsus trong khi họ lại từ bỏ ý nghĩa báp-têm của Ngài. Họ không biet Phúc âm tốt đẹp để dẫn đến sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Đó là lý do tại sao Phao–lô hỏi, “Anh em có nhận lãnh Thánh Linh khi anh em tin chăng?” Đó là câu hỏi rất lạ với các môn đồ ở Ê-phê-sô. Những người khác hỏi họ, “Anh em có tin Chúa Jêsus không?” Nhưng Phao-lô hỏi câu hỏi một cách khác thường để họ có thể nhận được Đức Thánh Linh bởi làm mới lại niềm tin của họ trong Phúc âm tốt đẹp. Chức vụ của Phao-lô là giảng Phúc âm tốt đẹp của Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Phao-lô, Phi-e-rơ và Giăng cũng làm chứng về phép báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng Báp-tít.
Hãy nhìn vào lời chứng của các sứ đồ về phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Trước hết Phao-lô làm chứng rằng, “Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao?” (Rô-ma 6:2-3) and “Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy” (Ga-la-ti 3:27).
Sứ đồ Phi-e-rơ cũng làm chứng về Phúc âm của Báp-têm của Chúa Jêsus trong I Phi-e-rơ 3:21, “Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng là một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.”
Sứ đồ Giăng cũng làm chứng về Phúc âm tốt đẹp này trong I Giăng 5:5-8 “Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao? Aáy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết; ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một.”
Giăng Báp-tít đã thi hành một vai trò cốt yếu để hoàn thành Phúc âm tốt đẹp. Kinh thánh nói về Giăng Báp-tít trong Ma-la-chi 3:1-3 và Ma-thi-ơ 11:10-11. Giăng Báp-tít là người đại diện cho nhân loại, và ông nói tiên tri về Ê-li phải đến, như đã được chép trong kinh Cỉựu Ước. Trong Cựu Ước, sinh tế chuộc tội phải bị chết đổ huyết ra để cất tội lỗi của một người bởi cách đặt tay trên đầu nó. Tuy nhiên, trong Tân-ước Chúa Jêsus là sinh tế để cất tất cả tội lỗi thế gian qua phép báp-têm của Ngài và chịu chết trên Thập-tư ỉ-giá để trả cái giá cho tội lỗi. Chúa Jêsus cứu nhân loại vì Giăng Báp-tít chuyển tất cả tội của cả thế gian qua Ngài bởi phép Báp-têm ở sông Giô-đanh.
Đức Chúa Trời đã thiết lập hai loại công việc lớn để cứu nhân loại ra khỏi tội và Ngài đã hoàn thành tất cả. Thứ nhất là Đức Chúa Jêsus đến thế gian qua nữ đồng trinh Ma-ri, và đã chịu báp-têm và chịu đóng đinh để cất tất cả tội lỗi của thế gian. Thứ hai là Giăng Báp-tít được sanh ra bởi Ê-li-sa-bét. Đức Chúa Trời đã cho hai việc này xảy ra để cứu nhân loại ra khỏi tội. Đây là công việc được kế hoạch bởi Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đức Chúa Trời sai Giăng Báp-tít đến thế gian trước Đức Chúa Jêsus sáu tháng, rồi sai Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa của nhân loại, vào thế gian đề làm cho con người thoát khỏi sự đoán phạt của tội lỗi.
Chúa Jêsus làm chứng về Giăng Báp-tít trong Ma-thi-ơ 11:9 như sau, “Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa.” Hơn nữa, khi Giăng Báp-tít chuyển mọi tội của thế gian qua Chúa Jêsus, ngay sau khi thấy Ngài, ông nói, “Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian I” (Giăng 1:29).
Kinh Thánh có chép nhiều về Giăng, người làm báp-têm cho Chúa Jêsus, và chúng ta cố gắng hiểu tốt hơn về ông. Giăng Báp-tít đã đến thế gian trước Chúa Jêsus, Vai trò của ông là làm ứng nghiện Phúc âm tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã hoạch định. Kinh Thánh nói rằng Chúa Jêsus nhận tất cả tội lỗi của thế gian từ Giăng để ứng nghiệm kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Chúng ta gọi ông là Giăng Báp-tít bởi vì ông đã làm Báp-têm cho Chúa Jêsus. Ý nghĩa thật sự của phép báp-têm mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng là gì? Từ “Báp-têm” ngụ ý “tẩy, rửa.” Vì tất cả tội lỗi của thế gian đã chuyển qua Chúa Jêsus qua báp-têm của Ngài, chúng nó đã được tẩy sạch đi. Báp-têm của Chúa Jêsus có cùng ý nghĩa với sự đặt tay mà sinh tế trong Cưu ước nhận lấy. Ý nghĩa thuộc linh của Báp-têm là “chuyển qua” hay “tẩy rửa”, “chôn”. Báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng là hành động của sự cứu chuộc để cất tội của cả nhân loại trên thế gian.
Phép Báp-têm của Chúa Jêsus cũng quan trọng như việc đặt tay, đó là phương pháp để chuyển tội qua của lể chuộc tội trong thời Cựu ước. Nói cách khác, dân sự Y-sơ-ra-ên đã chuyễn tội hàng năm của họ qua của lễ chuộc tội vào ngày Đại lễ Chuộc Tội bằng cách đặt tay của thầy tế lễ Thượng Phẫm. Của lễ trong thời Cựu Ước này có cùng một chức năng như Báp-têm của Chúa Jêsus và sư chết của Ngài trên Thập-tự-giá.
Đức Chúa Trời lập ngày Đại lễ Chuộc tôi như cơ hội để tội lỗi của dân sự Y-sơ-ra-ên được cất đi. Vào ngày mười tháng thứ bảy, thầy tế lễ Thượng Phẩm chuyển tất cả tội trong năm của dân Y-sơ-ra-ên qua đầu của Của lễ chuộc tội để chuộc tội của dân sự. Đây là hệ thống tế lễ mà Đức Chúa Trời thiết lập. Đó là cách duy nhất để chuyển tội của con người qua của lễ chuộc tội, và chuyển tội bằng cách đặt tay là luật đời đời mà Đức Chúa Trời thiết lập.
“A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người chực sẵn việc nầy mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ra nơi hoang địa” (Lê-vi ký 16:21-22).
Trong Cựu Ước, người có tội đặt tay lên đầu con sinh tế và chuyển tội của họ qua nó để được sự tha thứ. Và trong ngày Đại lễ Chuộc tội, Arôn, thầy tế lễ Thượng phẩm, thay mặt cho dân sư Y-sơ-ra-ên, đặt tay lên đầu con sinh tế lể để chuyển tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên. Sau khi nhận tội của họ sinh tế bị giết đi.
Nó có cùng một ý nghĩa thuộc linh với lễ Báp-têm (Baptisma trong tiếng Hy-lạp có nghĩa là ‘tẩy sạch, chôn, chuyển qua’) mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng trong thời Tân Ước. Như thầy tế lễ thượng phẩm trong Cựu Ước đặt tay lên đầu sinh vật chuộc tội để chuyển tội lỗi của dân sự Y-sơ-ra-ên qua như thế nào thì tất cả tội của nhân loại cũng chuyển qua Chúa Jêsus qua báp-têm của Giăng Báp-tít thể ấy. Rồi Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Đây là sự thật của Phúc âm tốt đẹp.
Như A-rôn thầy tế lễ Thượng phẩm dâng sính lễ chuộc tội trong nơi của dân sự Y-sơ-ra-ên, Giăng Báp-tít, một trong những hậu tự của A-rôn, thực hành công việc này thay mặt cho nhân loại làm báp-têm cho Chúa Jêsus, bởi đó chuyển tất cả tội lỗi của nhân loại qua cho Ngài. Đức Chúa Trời đã bày tỏ kế hoạch kỳ diệu của tình yêu Ngài như sau trong Thi thiên 50:4-5, “Ngài kêu các từng trời trên cao, Và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự Ngài: Hãy nhóm lại cùng ta các người thánh ta, Là những người đã dùng của tế lễ lập giao ước cùng ta” Amen, Ha-lê-lu-gia!
Lịch sử Hội Thánh nói rằng không có Lễ Giáng sinh trong hai thế kỹ đầu của Hội Thánh đầu tiên. Tín đồ Hội thánh đầu tiên theo với các Sứ đồ của Chúa Jêsus chỉ nhớ ngày 6 tháng giêng như “ngày Báp-têm của Chúa Jêsus” ở sông Giô-đanh bởi Giăng Báp-tít. Tại sao ho ỉlại nhấn mạnh vào báp-têm của Chúa Jêsus trong niềm tin của họ? Câu trả lời là chìa khóa cho Cơ-đốc-giáo của truyền thống các Sứ đồ. Nhưng tội hy vọng rằng các bạn không bị lẫn lộn giữa báp-têm bằng nước cho người tin Chúa và báp-têm của Chúa Jêsus.
Báp-têm của tín đồ như nó đang tồn tại ngày hôm nay có nhiều ý nghĩa khác với báp-têm của Chúa Jêsus nhận từ Giăng. Cho nên, chúng ta nên có cùng một đức tin như các môn đồ của Chúa Jêsus nếu chúng ta muốn nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh bởi tin vào báp-têm của Đức Chúa Jêsus Christ, mà Ngài đã nhận từ Giăng, và tin vào huyết Ngài trên thập tự.
Nếu Hội thánh đầu tiên nghĩ Báp-têm như là một nghi lễ cực kỳ quan trọng, nó là cột trụ đức tin trong báp-têm của Chúa Jêsus thì ngày nay chúng ta cũng nên quan tâm đến báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng như một thành phần không thể thiếu được cho sự cứu rỗi của chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta phải đến và giữ đức tin đúng với sự hiểu biết trọn vẹn, nghi thứ Chúa Jêsus phải chịu đóng đinh vì phép báp-têm của Giăng. Chúng ta phải giữ trong trí rằng Đức Thánh Linh bắt đần ngự trong chúng ta khi chúng ta tin Chúa Jêsus chịu báp têm, chết trên thập tự giá và đã sống lại để làm Cứu Chúa của chúng ta. Phép báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài trên thập tự giá có quá nhiều ý nghĩa trong Phúc âm tốt đẹp.
Phương cách chắc chắn để chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh là tin vào Phúc âm báp-têm của Chúa Jêsus, và huyết Ngài. Báp-têm của Chúa Jêsus tẩy sạch mọi tội của nhân loại một lần đủ cả. Đó là báp-têm của sự cứu chuộc dẫn chúng ta đến chổ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Có người không quan tâm đến quyền năng của báp-têm của Chúa Jêsus, họ hiểu nó như chỉ là một nghi thức.
Phép báp-têm của Chúa Jêsus làm thành một phần trong Phúc âm, nó nói cho chúng ta biết thế nào Chúa Jêsus cất tội lỗi thế gian và chấp nhận sự xét đoán bởi sự đổ huyết trên thập tự giá. Bất cứ ai tin vào lời của Phúc âm này trở thành một thành viên của Hội thánh, nơi đó là sở hữu của Chúa và vui hưởng phước hạnh trong Thánh Linh. Đức Thánh Linh là món quà từ Đức Chúa Trời cho những ai nhận được sự tha tội.
Với báp-têm của Ngài, Chúa Jêsus trở thành “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Giăng 1:6-7 nói, “Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin.” Để tin vào Chúa Jêsus như là một Cứu Chúa, Đấng cất tội lỗi chúng ta, chúng ta phải hiểu chức vụ và sự làm chứng của Giăng trong Kinh thánh. Rồi chúng ta có thể tin Chúa Jêsus như Cứu Chúa của chúng ta. Để nhận được Đức Thánh Linh, chúng ta cũng cần có đức tin mạnh mẽ trong lòng về lời chứng này. Vì thế, để hoàn thành Phúc âm của lẽ thật, chúng ta phải tin vào phép báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài trên thập tự giá. Ma-thi-ơ 11:12 chép, “Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy” Đoạn văn này là một trong những đoạn văn khó hiểu trong Kinh thánh. Tuy nhiên, chúng ta cần để ý đến cụm từ “từ ngày của Giăng Báp-tít.” Nó tuyên bố cách chắc chắn rằng chức vụ của Giăng nối kết trực tiếp với chưcù vụ của Chúa Jêsus trong sự cứu rỗi.
Đức Chúa Jêsus muốn chúng ta vào Nước Trời với một đức tin mạnh mẽ, mạnh mẽ như thể người mạnh mẽ, gan dạ. Chúng ta phạm tội mỗi ngày, chúng ta thì mỏng manh, yếu đuối nhưng Ngài cho phép chúng ta vào Nước Ngài bởi đức tin không sợ hãi về sự gian ác của chúng ta. Vì thế phân đoạn này cho biết rằng con người có thể vào Vương Quốc Đức Chúa Trời bởi đức tin vào Phúc âm tốt đẹp. Nó cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian qua báp-têm của Ngài bởi Giăng và qua huyết Ngài trên thập tự giá. Nói cách khác, Nước Thiên đàng có thể được chiếm hữu bởi đức tin mạnh mẽ trong Phúc âm báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài.
Phép báp-têm của Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi chúng ta, và đức tin của chúng ta bảo đảm rằng chúng ta sẽ nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải giảng Phúc âm này cho người lân cận, bà con, người quen biết, và mọi người trên thế giới. Chúng ta phải có đức tin trong Phúc âm mà Phúc âm đó nói rằng tội lỗi của thế gian đã chuyển qua cho Chúa Jêsus qua phép báp-têm của Ngài. Qua đức tin của chúng ta, chúng ta sẽ nhận được hạnh phúc của sự cứu chuộc và sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
Phép báp-têm của Chúa Jêsus cất tất cả mọi tội của chúng ta, và huyết Ngài là sự xét đoán tội lỗi. Chúng ta phải giải thích cho người chưa tin về Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh Linh. Chỉ bởi làm như thế, họ sẽ đến và tin nhận Phúc âm và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tôi muốn bạn tin điều này. Chỉ bởi có đức tin trong phép báp-têm của Chúa Jêsus qua Giăng và huyết Ngài trên thập tự giá con người mới có thể được tha tội và nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh.

Mọi người có thể trở nên con của Chúa, trong sự ngự trị của Thánh Linh, và trong những anh em, chị em của chúng ta là những người tin Phúc âm của Nước và Thánh linh. Bạn nên có cùng một đức tin trong Phúc âm tốt đẹp như Phao-lô đã có. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng ta Phúc âm tốt đẹp và ngợi khen Ngài. A-men.