Mahubiri

Temat 9: List do Rzymian

[4-1] Wprowadzenie do Rozdziału 4 Listu do Rzymian 

W Liście do Rzymian 4:6-8 Paweł mówi o błogosławionych ludziach przed Bogiem. Osoba, która została prawdziwie pobłogosławiona przed Bogiem, to osoba, której nieprawości zostały przebaczone i której grzechy są zakryte. Dlatego Paweł oświadcza: „Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu” (List do Rzymian 4: 8).
Następnie Paweł przedstawia Abrahama jako osobę błogosławioną. Używając Abrahama jako przykładowej osoby w Biblii, Paweł wyjaśnia, czym jest prawdziwa i błogosławiona wiara. Abraham miałby się czym chwalić, gdyby usprawiedliwiały go jego własne dzieła, ale w rzeczywistości tak nie było. Uzyskana przez niego sprawiedliwość Boża była możliwa tylko dzięki wierze w słowa Boga. 
Biblia wskazuje, że wiara, dzięki której można stać się sprawiedliwym i błogosławionym, jest naiwną wiarą w słowa Boga, taką jaką miał Abraham. W tym rozdziale apostoł Paweł mówi o tym, jak można otrzymać sprawiedliwość Bożą w sercu, wierząc w Jego słowa. 
Nie ma nikogo, kto nigdy nie grzeszy żyjąc na ziemi. Co więcej, my, ludzie, popełniamy tyle samo grzechu, co gęsta chmura pokrywająca niebo. W Księdze Izajasza jest napisane, że nasze grzechy i występki są jak obłoki (Księga Izajasza 44:22). Tak więc wśród całej ludzkości nie ma nikogo, kto mógłby uciec przed sądem Bożym, bez wierzenia w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa.
Chrzest, który Jezus przyjął i Jego krew na Krzyżu, wypełniły sprawiedliwość Bożą. Każdy popełnia grzechy; zarówno narodzeni jak i nie narodzeni na nowo, bez wyjątku popełniają grzechy swoim ciałem. Co więcej, popełniamy grzechy, których nawet nie jesteśmy świadomi, i dlatego byliśmy przeznaczeni na sąd za te grzechy.
Należy pamiętać, że jeśli ktoś ma choćby najmniejszy kawałek grzechu, musi umrzeć przed sądem Bożym. W Biblii jest powiedziane, że zapłatą za grzech jest śmierć (List do Rzymian 6:23), dlatego powinniśmy rozumieć i wierzyć w prawo Boże. Musimy zapłacić cenę za grzechy, które popełniliśmy, umysłem i uczynkami, i tylko wtedy, gdy zapłacimy za cały grzech, problem grzechu zostanie rozwiązany. Z drugiej strony, bez względu na to, jak bardzo się staramy, jeśli nadal nie zapłacimy ceny za grzech, kwestia sądu za grzech nie zakończy się. Powinniśmy wiedzieć, że nawet osoba, która wierzy w Jezusa, ale ma grzech, zostanie osądzona za swoje własne grzechy. 
Żyjemy na tym świecie, który jest zalewany wszelkiego rodzaju grzechami: dużymi i małymi, dostrzeganymi i niedostrzeganymi, dobrowolnymi i nieuchronnymi. Nie możemy nie przyznać, że zgodnie z prawem Bożym powinniśmy być skazani na śmierć z powodu naszego własnego grzechu: „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć”. 
Jeśli ktoś chce zakryć wszystkie swoje grzechy, powinien otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, która pochodzi z wody, krwi i Ducha Świętego. Ten, kto uzyskał przebaczenie grzechów przez wiarę w sprawiedliwość Bożą, jest w stanie i ma odpowiednie kwalifikacje, aby nieustannie składać Bogu ofiarę chwały, ponieważ wziął On na Siebie wszystkie grzechy przez chrzest i krew. Ponieważ nasz Pan przejął już wszystkie grzechy świata, łącznie z moimi grzechami podobnymi do mgły, poprzez Swój chrzest, krew i zmartwychwstanie, dziękujemy Panu, który dał nam życie wieczne.
Gdyby Jezus Chrystus nie wziął na Siebie wszystkich grzechów w rzece Jordan, przyjąwszy chrzest od Jana i umierając na Krzyżu, zapłacilibyśmy za grzech idąc do piekła. Jak moglibyśmy Go chwalić, gdyby nie zmył całkowicie wszystkich naszych grzechów? Czy byłoby możliwe, abyśmy wychwalali imię Boże, ilekroć przychodzimy przed naszego Świętego i Uświęconego Boga, gdyby nasze serca były pełne grzechu? Czy naprawdę moglibyśmy złożyć ofiarę chwały Jego sprawiedliwości, mówiąc: „On przebaczył wszystkie nasze grzechy!” kiedy wciąż mamy grzech w sercu? Nie. 
Ale teraz możemy Go wielbić w Jego sprawiedliwości. Wszystko to było możliwe, ponieważ wierzymy w dar Bożej sprawiedliwości, w którą zostaliśmy przyodziani.
 

Paweł powiedział, że uzyskaliśmy sprawiedliwość Boga, wierząc w to, co Bóg uczynił 
 
„Cóż więc powiemy, co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość” (List do Rzymian 4:1-5).
Tutaj Paweł wyjaśnia, na przykładzie Abrahama jak zostać usprawiedliwionym. Racjonalną rzeczą jest otrzymanie odpowiedniego wynagrodzenia za swoją pracę. Jednakże jest to całkowicie dar Boży, a nie zapłata za nasze uczynki, że staliśmy się sprawiedliwymi poprzez narodzenie się na nowo, nie czyniąc dobra lub nie żyjąc doskonałym życiem przed Bogiem.
Apostoł Paweł powiedział: „A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność”. To mówi o tym, jak grzesznik uzyskał zbawienie od grzechu przez chrzest Jezusa Chrystusa i Jego ofiarną krew. To zbawienie zostało dane jako błogosławiony dar na odpuszczenie grzechów wszystkim, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą.
Zbawienie grzesznika jest bezwarunkowym darem Bożej sprawiedliwości. Ten, kto urodził się jako grzesznik, nie ma innego wyboru, jak tylko grzeszyć, i nie ma innego wyjścia, jak wyznać Bogu, że jest niewątpliwie grzesznikiem. Grzechy takiego grzesznika nie mogą zniknąć tylko dlatego, że ten gorliwie odmawia modlitwy pokutne, wierząc w niektóre dominujące doktryny chrześcijańskie. 
Grzesznik nie może chlubić się swoją własną sprawiedliwością przed Bogiem. „My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona” (Księga Izajasza 64:6). Tak więc grzesznik nie ma innego wyboru, jak tylko uwierzyć w sprawiedliwość Bożą, która została spełniona przez chrzest naszego Pana w rzece Jordan i Jego śmierć na Krzyżu. Tylko wtedy można uzyskać przebaczenie wszystkich grzechów przez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Nie ma nic więcej, co grzesznik może uczynić, aby otrzymać sprawiedliwość Bożą. Twoje przebaczenie grzechów można uzyskać jedynie poprzez wiarę w sprawiedliwość Boga.
Wszyscy grzesznicy mogą znaleźć Jego sprawiedliwość poprzez chrzest Jezusa Chrystusa i Jego odkupieńczą krew na Krzyżu. Dlatego to wiara w Bożą sprawiedliwość umożliwia grzesznikowi uzyskanie zbawienia od grzechu. Taka jest prawda. To jest dar Bożej sprawiedliwości.
 

Paweł Apostoł mówi o tym, jak grzesznicy uzyskują zbawienie od wszystkich grzechów 
 
Paweł wyjaśnia to, posługując się Abrahamem jako typowym przykładem. „A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność”. Apostoł Paweł mówi, że nie można uzyskać Bożej sprawiedliwości przez czynienie pewnego rodzaju zgodnego z prawem czynu. Jedynym sposobem, w jaki możemy uzyskać sprawiedliwość Boga, jest wiara w Jego prawe słowa duchowego obrzezania. 
Sprawiedliwość Boża jest prawdą, której nie można uzyskać ludzkimi wysiłkami lub czynami. Dar Bożej sprawiedliwości był następujący: ty i ja byliśmy ludźmi, którzy byli przeznaczeni na wieczne zniszczenie, ale nasz Zbawiciel Jezus Chrystus wziął na Siebie wszystkie grzechy przez Swój chrzest od Jana w rzece Jordan. Następnie poniósł wszystkie grzechy na plecach na Krzyż, gdzie zapłacił Swoją krwią za wszystkie grzechy. W ten sposób Jezus wypełnił całą Bożą sprawiedliwość. Wszystkie Jego prawe uczynki dopełniły Bożej sprawiedliwości, która ocaliła grzeszników przed wieczną śmiercią.
 

Ci, którzy wierzą w słowa Boże, mogą otrzymać sprawiedliwość Bożą!
 
W wersecie 5 napisano: “Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość”.
W tej części apostoł Paweł wyjaśnia drogę do sprawiedliwości Bożej na przykładzie „bezbożnych”. „Bezbożni” to ci, którzy nie tylko nie boją się Boga, ale przez całe życie popełniają rozwiązłe grzechy. Słowa Boga, które mówią, że wszyscy ludzie urodzili się jako grzesznicy, są z pewnością słuszne. Co więcej, jest również słuszne, że prawdziwą naturą ludzkości jest to, że nie mają innego wyboru, jak tylko grzeszyć, dopóki nie otrzymają straszliwego sądu Bożego. Jeśli jednak Bóg powołuje nas, bezbożnych jako bezgrzesznych i poczytuje naszą wiarę za sprawiedliwość, co innego mogłoby to umożliwić, oprócz Bożej sprawiedliwości?
Nasz Pan mówi do nas, bezbożnych: Sam Pan musiał zostać ochrzczony w rzece Jordan przez Jana Chrzciciela, ostatniego Najwyższego Kapłana Starego Testamentu, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata. Musiał również zapłacić cenę za nasze grzechy swoją odkupieńczą krwią na Krzyżu, aby wypełnić Swoje słowa; „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć”. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus zapłacił za wszystkie nasze grzechy sprawiedliwością Bożą, chrztem, który przyjął i krwią na Krzyżu? Bóg uważa wiarę tych, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość, za sprawiedliwość. Nie jest to uporczywe naleganie, ale fakt oparty na uczciwej sprawiedliwości Bożej.
Dlatego do osoby, która wierzy w sprawiedliwość Boga, Bóg Ojciec mówi: „Tak, jesteś jednym z Moich ludzi. Wierzysz w Moją sprawiedliwość. Teraz jesteś Moim dzieckiem. Jesteś bezgrzeszny. Czemu? Ponieważ uczyniłem cię bezgrzesznym, przejmując wszystkie twoje grzechy przez chrzest Mojego Syna i Jego krew! On również zapłacił cenę za twoje grzechy Swoją krwią, zgodnie ze słowami: „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć”. Zmartwychwstał dla ciebie. Dlatego jest twoim Zbawicielem i Bogiem. Czy wierzysz w to?”
„Tak, wierzę”. Bóg następnie powie; „Dałem ci Moją sprawiedliwość, uzupełnioną prawymi uczynkami Mojego Syna. Stałeś się teraz Moim dzieckiem, zaadoptowałem cię wodą i krwią Mojego Syna”. 
Cała ludzkość jest bezbożna przed Bogiem. Jednak nasz Pan Jezus za jednym razem wziął na Siebie wszystkie grzechy bezbożnych ─ zarówno te, które już popełniliśmy, jak i te, które popełnimy w przyszłości ─ przez chrzest, który otrzymał od Jana. Co więcej, Bóg ubrał wszystkich, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, w Jego sprawiedliwość i w ten sposób zbawił ich od wszystkich grzechów. „Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa.” (Galacjan 3: 26-27). Teraz pytanie brzmi, czy naprawdę sercem wierzymy w słowo Boże, czy nie. Stajemy się sprawiedliwi, jeśli wierzymy, ale jeśli nie, tracimy sprawiedliwość Bożą.
 

Nawet bezbożnych w oczach Boga...
 
Nawet tym, którzy są bezbożni przed Bogiem, obiecał, że Jego sprawiedliwość stanie się ich sprawiedliwością, jeśli tylko uwierzą, że Jezus za jednym razem wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest w rzece Jordan. Bóg rzeczywiście dał Swoją sprawiedliwość każdemu wierzącemu. Każdy, kto wierzy w sprawiedliwość Boga, otrzymuje zbawienie od wszystkich grzechów tego świata. Nasz Ojciec Bóg powiedział wierzącym w Jego sprawiedliwość, że są Jego dziećmi. „Tak, teraz jesteście bezgrzeszni. Mój Syn Jezus zbawił was od wszystkich waszych grzechów. Jesteście sprawiedliwi. Zostaliście zbawieni od wszystkich waszych grzechów”.
Nawet jeśli jesteśmy bezbożni, Bóg pieczętuje nas Swoją sprawiedliwością, aby potwierdzić, że jesteśmy sprawiedliwi. Sprawiedliwość Boża jest wieczna. Pan Jezus naprawdę wykonał dobrą robotę dla całej ludzkości. Ludzie tego świata zostali zbawieni od wszystkich grzechów tego świata dzięki Bożej sprawiedliwości. Bóg uważa dusze bezbożnych za bezgrzeszne, patrząc na ich wiarę w Jego sprawiedliwość. „Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu”, ponieważ poprzez wiarę uzyskał błogosławieństwo Bożej sprawiedliwości.
Bóg pyta nas: „Czy jesteście pobożni?” Przyznajemy, że jesteśmy bezbożni w oczach Boga. Kiedy zrozumiemy ten fakt, zaczynamy być wdzięczni, że Jezus przyjął chrzest za grzeszników, przelał Swoją krew na Krzyżu i że to sprawiedliwość Boża, a nie nasze własne wysiłki, wzięła na Siebie grzechy świata. Jeśli jednak myślimy, że jesteśmy ludźmi, którzy potrafią bardzo dobrze przestrzegać prawa, to nigdy nie możemy być tak wdzięczni ani wierzyć w Jego sprawiedliwość.   
Ten, kto wierzy w sprawiedliwość Bożą, która „usprawiedliwia bezbożnego”, otrzymuje Jego sprawiedliwość jako dar. Boża sprawiedliwość zostanie dana jako dar tym, którzy wierzą w odkupienie i sąd Jezusa Chrystusa, ale dla tych, którzy nie wierzą w Bożą sprawiedliwość, wszystkie Boże błogosławieństwa i łaska, pozostają zablokowane.  
Nawet dla narodzonej ponownie sprawiedliwej osoby sprawiedliwość Boża, która została ustanowiona przez Jezusa, jest niezbędna każdego dnia, ponieważ nawet my, którzy wierzymy w sprawiedliwość Bożą, jesteśmy ludźmi, którzy żyjąc na tym świecie nie mogą nie grzeszyć każdego dnia. Dlatego musimy codziennie przypominać sobie radosną nowinę o sprawiedliwości Bożej, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy Swoim chrztem i krwią na Krzyżu. Za każdym razem, gdy słyszymy radosną nowinę, orzeźwia ona nasze dusze i wzmacnia nasze serca przepełnioną siłą. Czy teraz rozumiesz fragment, „Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość”? To Pismo Święte mówi do wszystkich ludzi na tym świecie.
Biblia szczegółowo mówi o tym, jak można otrzymać sprawiedliwość Bożą na przykładzie Abrahama. Powiedziano, że ten „kto pracuje” przeciwstawia się Bogu, zamiast być wdzięcznym za zbawienie Boże. Ten, „kto pracuje”, nie wierzy w sprawiedliwość Bożą i dlatego nie jest wdzięczny. Werset 4 mówi, że osoba, która próbuje wejść do Nieba, czyniąc dla siebie samej dobre uczynki, nie potrzebuje Bożej sprawiedliwości.  
Czemu? Ponieważ nie można w niej znaleźć Bożej sprawiedliwości, gdyż próbuje ona zmyć swoje grzechy, czyniąc dobre uczynki i odmawiając codziennie modlitwy pokutne. Taka osoba nie chce całkowicie zaakceptować Bożej sprawiedliwości, ponieważ nie odrzuca dobrowolnie swoich własnych, pozornie cnotliwych, uczynków. Zamiast tego, poprzez modlitwy pokutne, stara się zapracować na zbawienie własnej duszy, płacząc i poszcząc. Dlatego sprawiedliwość Boża jest dana tylko tym, którzy naprawdę wierzą w Jego sprawiedliwe słowa.
 

 Temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za dar!
 
„Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość” (List do Rzymian 4:5).
Bracia, to Pismo Święte odnosi się do osoby, która uznaje Boga i która wierzy w Jego słowa, tak jak Abraham. Wierzymy w Pana zbawienia, który zbawił bezbożnych. Na tym świecie są dwa rodzaje chrześcijan. W wersecie 4 pojawia się ktoś „kto pracuje” i taka osoba nie uważa zbawienia Bożego za dar, ale za należność. Ponieważ tacy ludzie po uwierzeniu w Jezusa chcą dostąpić uznania za swoje cnotliwe czyny przed Bogiem, są skłonni do odrzucenia zbawienia Bożej sprawiedliwości. Jak myślisz, jakiego rodzaju poświęcenie jest potrzebne, aby otrzymać sprawiedliwość Bożą?
Jeśli podążasz za Bogiem, trzymając się swoich dobrych uczynków, stajesz się zwykłym grzesznikiem, który nie osiągnął Bożej sprawiedliwości. Czy wiesz, że doktryna uświęcenia, którą popiera większość chrześcijan, skłania ich do nadmiernego wykonywania cnotliwych czynów, czyniąc z nich wrogów Boga poprzez konfrontację z darem Bożej sprawiedliwości? Biblia nie mówi, że możemy stopniowo uzyskać sprawiedliwość Bożą. Nie mówi też, że możemy uzyskać sprawiedliwość Bożą za pomocą naszych uczynków.
Zwolennicy „ludzkich uczynków” nauczają, że można zostać uświęconym poprzez modlitwy pokutne. Mówią, że możesz być bardziej sprawiedliwy, jeśli będziesz żył czysto i cnotliwie, i że możesz zostać zbawiony, jeśli będziesz żył pobożnie, aż do śmierci, nawet jeśli Jezus Chrystus już usunął twoje grzechy.
Jednak Bożej sprawiedliwości nie da się pogodzić z ludzkimi czynami. Ci, którzy stawiają czoła sprawiedliwości Boga, stają się sojusznikami diabła. Ponieważ takie osoby odrzucają sprawiedliwość Pana, nie mogą otrzymać przebaczenia grzechów przed Panem.
Bracia, byliśmy w 100% bezbożni. Jednak rzeczywistość jest taka, że wielu ludzi źle rozumie Bożą sprawiedliwość i dlatego kroczy złą ścieżką wiary. Ponieważ wielu ludzi uważa, że są w pewnym stopniu pobożni, nie wierzą w sprawiedliwość Boga. Wierzą, że ich codzienne i przyszłe grzechy mogą zostać wybaczone, jeśli samodzielnie odmawiają modlitwy pokutne. Ci ludzie wierzą, że jest w nich przynajmniej trochę pobożności, więc pełnią swoje dobre uczynki, nie szukając i nie wierząc w Bożą sprawiedliwość. 
Jaka osoba może stać się sprawiedliwą? Ci, którzy nie są dobrzy w wykonywaniu modlitw pokutnych, mogą stać się sprawiedliwymi. Nie oznacza to, że nie trzeba wyznawać swoich grzechów. Mam nadzieję, że nie zrozumiesz mnie źle w tej sprawie. Później zajmę się kwestią „życia sprawiedliwych”. Ci, którzy konfrontują się ze sprawiedliwością Bożą, wysoko cenią wykonywanie pewnych cnotliwych czynów, modlitw na czczo lub prowadzenie pobożnego życia.
Tymczasem tylko ci, którzy wiedzą, że ich uczynki są niewystarczające, mogą zostać przemienieni ze stanu grzesznika w sprawiedliwych, otrzymując dar przebaczenia grzechów w ich sercach. Jedyne, co musimy zrobić, to wierzyć w sprawiedliwość Bożą i wiedzieć, że nie ma się czym chwalić w naszej własnej sprawiedliwości. To, co musimy przyznać przed Bogiem, to: „O, Boże! Popełniliśmy takie grzechy. Jesteśmy grzesznikami, którzy będą grzeszyć aż do śmierci”. To jedyna rzecz, którą powinniśmy szczerze wyznać. Następną rzeczą, jaką musimy zrobić, to uwierzyć, że Jezus Chrystus całkowicie wypełnił Swoją sprawiedliwość.
Wierząc w sprawiedliwość Boga, każdy grzesznik może całkowicie otrzymać zbawienie od wszystkich swoich grzechów. Chwalmy przez wiarę w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, bo my, którzy mieliśmy zginąć pośród grzechu, uzyskaliśmy zbawienie od wszelkiego grzechu.
 

Kto jest naprawdę błogosławiony?
 
Kto jest osobą błogosławioną przed Bogiem? Biblia definiuje osobę błogosławioną w następujący sposób. „Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte”. Nawet jeśli ktoś nie był w stanie dokonać żadnych dobrych uczynków w oczach Boga, ma braki i słabości lub nie był w stanie zachować całości lub niektórych części prawa Bożego, Bóg dał błogosławieństwo odpuszczenia grzechów wierzącym, którzy wierzą w sprawiedliwość Boga, która usunęła wszystkie nasze grzechy przez chrzest Jezusa i krew na Krzyżu. Tacy ludzie wierzą w sprawiedliwość Bożą i są najbardziej błogosławieni przed Bogiem, ponieważ z niezliczonej liczby ludzi, otrzymali przed Nim szczególne błogosławieństwo. Uzyskaliśmy zbawienie od wszystkich naszych grzechów, wierząc w sprawiedliwość Bożą. Wierzymy, że Bóg tak powiedział. Skoro Bóg tak powiedział to czy mamy coś więcej do dodania do Jego słów? Nie, nie mamy.
Na tym świecie jest wielu ludzi, którzy nadal starają się uzyskać zbawienie swoimi dobrymi uczynkami, mimo że wyznają, że Jezus jest ich Zbawicielem.
Czy jest coś więcej, co uzupełnia prawdę o zbawieniu Bożym od grzechu, która mówi, że Jezus przyjął chrzest od Jana, przelał krew na Krzyżu i zmartwychwstał po śmierci? Nie, nie ma.
Tymczasem dzisiejsi chrześcijanie są bardzo zdezorientowani co do części dotyczącej wiary w sprawiedliwość Bożą. Ludzie wiedzą, że mogą otrzymać zbawienie, wierząc w Jezusa. Ale z drugiej strony nadal uważają, że kiedy wierzą w Jezusa, dla ich zbawienia istotne jest, aby stopniowo stawali się uświęceni, żyli cnotliwie i przestrzegali prawa zgodnie ze słowami Boga. W ten sposób ludzie są bardzo zdezorientowani.
Nawet jeśli to, co mówią, wydaje się podobne do tego co mówią sprawiedliwi, to jest dalekie od wiary, która zna i wierzy w sprawiedliwość Bożą. Jak można wierzyć w Pana właściwie? Jest to możliwe tylko wtedy, gdy mamy prostoduszną wiarę w słowa wody i Ducha Świętego, która zawiera Bożą sprawiedliwość, i dzięki temu otrzymujemy zbawienie od wszystkich naszych grzechów. Prawda Boża pozwala nam uzyskać zbawienie od wszystkich grzechów poprzez wiarę w Jego chrzest i krew na Krzyżu, w których objawiona jest sprawiedliwość Boża.
Powinniśmy odrzucić absurdalne chrześcijańskie doktryny dotyczące stopniowego uświęcania, bezwarunkowego wybrania i nominalnego usprawiedliwienia lub fałszywych wierzeń, które mówią, że można z czasem uzyskać zbawienie od grzechu, nie jedząc wieprzowiny lub przestrzegając szabat. Powinniśmy się trzymać z dala od tych, którzy mówią tego rodzaju bzdury. Nie ma wniosków ani poprawnych odpowiedzi na ich wystąpienia.
Bracia, czy jest to słuszna wiara, czy nie, że otrzymujemy zbawienie od grzechu, wierząc w sprawiedliwość Bożą, nie czyniąc niczego cnotliwego? ─Tak, to jest prawdziwa wiara─. Jakich uczynków dokonaliśmy, aby uzyskać sprawiedliwość Bożą? Czy zrobiliśmy jakieś dobre uczynki przed Bogiem? ─Nie─. Czy sami jesteśmy doskonali w naszych myślach? ─Nie, nie jesteśmy─. Czy to oznacza, że powinniśmy żyć tak, jak chcemy? ─Nie─. Czy powinniśmy żyć zgodnie z prawem, aby być Jego dziećmi? ─Nie─. Oznacza to, że powinniśmy się stać prawdziwymi dziećmi Bożymi tylko poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość, otrzymanie przebaczenia grzechów i otrzymanie Ducha Świętego jako daru poprzez właściwą wiarę. 
Jest absolutnie niemożliwe, aby ludzie żyli dobrym życiem. Tymczasem nawet jeśli ktoś nie pracuje, a nadal wierzy w sprawiedliwość daną przez Jezusa, to jest on osobą błogosławioną, która została zbawiona od wszelkiego grzechu. Pierwotnie nikt nie jest w stanie wieść dobrego życia. Dlatego Bóg współczuł nam i posłał Jezusa na ten świat, sprawiając, że został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, aby mógł wziąć na Siebie grzechy świata. Jezus wtedy poniósł grzechy na Krzyż i rozwiązał problem grzechu. 
W przysłowiach orientalnych jest takie powiedzenie: „Należy poświęcić swoje życie dla dobra innych”. Gdy ktoś utonie, po uratowaniu człowieka przed utonięciem, chwalą go za ofiarną życzliwość. Bracia, oznacza to, że chociaż ratowanie tonącego jest czymś naturalnym, mamy tendencję, aby to zbyt wysoko cenić.   
Oto inne stare powiedzenie zwane „Ingwa-eungbo”. Oznacza to, że jeśli ktoś wiedzie dobre życie, to w przyszłości będzie błogosławiony, ale zostanie ukarany, jeśli będzie się źle zachowywać. Bracia, czy naprawdę istnieje osoba, która by dobrowolnie oddała swoje życie za inną osobę? Nawet w przypadku miłości heteroseksualnej mężczyźni i kobiety kochają się i troszczą o siebie, bo to spełnia ich preferencje. W ten sposób wszyscy ludzie są zasadniczo egocentryczni.
Z tego powodu, Bóg mówi, że wśród ludzi nie może być cnoty i powinniśmy dokładnie zbadać, czy naprawdę wierzymy w Jego sprawiedliwość i polegamy na Jego sprawiedliwości, która usunęła nawet nasze najgorsze grzechy, chociaż tak naprawdę nigdy nie czyniliśmy żadnych cnotliwych rzeczy. Powinniśmy otrzymać zbawienie od wszystkich naszych grzechów, wierząc w Bożą sprawiedliwość, którą dał nam nasz Bóg.
 

Powinniście otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów i nieprawości
 
Co to są nieprawości przed Bogiem? Wszystkie wykroczenia, które popełniliśmy w oczach Boga, są nieprawościami.
Jak możemy zakryć nasze grzechy przed Bogiem? Czy gruba kamizelka kuloodporna może zakryć nasze grzechy? A może gruba na metr żelazna zbroja, wykonana z najmocniejszego metalu, może zakryć nasze grzechy w oczach Boga? Bracia, gdy robimy dobre uczynki, czy one zakrywają występki i winy, które popełniliśmy przed Bogiem? Nie. Dobre uczynki ludzkości to nic innego jak pocieszanie samego siebie. Nie można uciec od sprawiedliwego sądu Bożego, pocieszając własne sumienie, poprzez czynienie dobrych uczynków. 
„Błogosławieni … których grzechy są zakryte”. To jest powiedziane w Biblii. Bracia, jeśli chcielibyśmy, aby nasze grzechy zostały zakryte przed Bogiem, jedynym sposobem na to jest wiara w Bożą sprawiedliwość, przez którą On nas zbawił. Ta sprawiedliwość Boża obejmuje przyjście Jezusa Chrystusa na ten świat, aby zostać ochrzczonym, Jego wzięcie na Siebie naszych grzechów i Jego śmierć na Krzyżu zastępczo zamiast nas. Dzieje się tak, ponieważ Jezus wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, i ponieważ otrzymał wyrok poprzez Swoją śmierć na Krzyżu. To jest sprawiedliwość Boża. Wszystkie grzechy zostają zakryte, gdy ktoś wierzy w Jego sprawiedliwość. 
Nawet jeśli ktoś próbuje zatuszować swoje grzechy swoimi dobrymi uczynkami, nie ma to żadnego pożytku przed Bogiem. Tylko prawe czyny chrztu i krwi Jezusa mogą zakryć nasze grzechy. Mieliśmy zostać osądzeni, zniszczeni i pójść do piekła, przyjmując gniew Boży z powodu naszych grzechów, ale Jezus przyszedł na ten świat i dla nas wypełnił Bożą sprawiedliwość, przyjmując chrzest od Jana Chrzciciela i umierając na Krzyżu. Powinieneś w to wierzyć. Możemy zakryć nasze grzechy wiarą w sprawiedliwość Bożą. Czemu? Ponieważ sprawiedliwość Boża dokonała już sprawiedliwego zadośćuczynienia za wszystkie grzechy świata poprzez chrzest Jezusa i Jego krew. Możemy zakryć nasze grzechy, wierząc w tę prawdę.
Jakiego rodzaju osoba jest błogosławiona? Osoba z taką wiarą jest błogosławiona. „Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu”. Osoba z taką wiarą jest szczęśliwa i błogosławiona. Czy ty i ja mamy taką wiarę? Naprawdę błogosławioną osobą jest ten, kto wziął do swojego serca słowa Boga, że Jezus Chrystus zbawił nas wodą i Duchem Świętym. Ten, kto przyjmuje Jezusa Chrystusa wraz z Jego wodą i krwią do swojego serca, i mieszka w Jezusie Chrystusie, jest naprawdę błogosławioną osobą.
Przez wiarę my, wierzący w sprawiedliwość Bożą, otrzymaliśmy zdumiewające zbawienie, które nie zawiera nawet najmniejszej części ludzkiej myśli czy cnoty. Tylko prawdziwie błogosławiona osoba wierzy w tę wiarę, zachowuje ją w swoim sercu i może głosić prawdziwą ewangelię.
Bracia i siostry, nigdy nie próbujcie zostać zbawionymi z grzechu lub stać się dziećmi Boga poprzez dodanie pewnych własnych cnotliwych czynów do Jego łaski! Czy jesteś cnotliwy? To arogancja, jeśli ktoś próbuje być cnotliwy, mimo że tak naprawdę nim nie jest i myśli, że może być cnotliwy. Jeśli biedny człowiek otrzyma w prezencie od miliardera ogromny diament, jedyne, co musi zrobić, to powiedzieć „Dzięki”. To samo dotyczy sprawiedliwości Bożej.
Rozdział 4 Listu do Rzymian mówi o ludziach, którzy zostali pobłogosławieni przez Boga. Tacy ludzie zostali zbawieni od wszelkiego grzechu, wierząc w słowa ewangelii, która zawiera Bożą sprawiedliwość.
Mam nadzieję, że to błogosławieństwo stanie się wasze.