សេចក្តីអធិប្បាយ

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-5] ( 1 Giăng 1:1-10 ) Bạn muốn thông công với Đức Thánh Linh không?

( 1 Giăng 1:1-10 )
“Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống; vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.”
 
 
Sự đòi hỏi chủ yếu để có sự thông công với Đức Thánh Linh là gì?
Trước hết chúng ta phải biết và tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh và làm sạch tất cả tội của chúng ta bởi đức tin.
 
Nếu bạn muốn có sựỉ thông công với Đức Thánh Linh trước hết bạn phải biết ngay cả một ít tội trước Đức Chúa Trời cũng làm cho sự thông công không thể có được. Bạn có thể nghĩ rằng, “Làm thế nào con người không có một ít tội trước Đức Chúa Trời?” Nhưng nếu bạn thật sự muốn thông công với Chúa thì trong lòng bạn phải không có một bóng tối tội lỗi nào. Vì thế, để có sự thông công với Chúa, bạn cần phải biết rằng bạn phải tin Phúc âm của sự cứu chuộc và làm sạch tất cả tội lỗi của chính bạn.
Nếu bạn thật sự mong muốn có sự thông công với Đức Thánh Linh, trước hết bạn nên tin vào Phúc âm của Nứơc và Thánh Linh, và làm sạch tội của bạn bởi đức tin. Nếu bạn không biết Phúc âm của Nước và Thánh Linh và không nhận nó vào lòng bạn, thì bạn cũng không nên nghĩ đến sự thông công với Chúa. Sự thông công với Đức Thánh Linh chỉ có thể xảy ra khi tất cả tội của bạn được cất đi khỏi lòng bạn qua Phúc âm của Nước và Thánh Linh.
Tất cả tội lỗi có thể được cất đi khỏi tâm trí con người với lẽ thật của Nước và Thánh Linh của Ngài. Chúa ban phước cho bạn với Đức Thánh Linh khi bạn tin vào Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh Linh. Bạn thật sự muốn thông công với Chúa và Đức Thánh Linh không? Hãy nhận biết tội của bạn và tin vào Phúc âm tốt đẹp để thanh tẩy chính mình bạn. Sau đó bạn có thể thật sự có sự tương giao với Chúa.
Nếu bạn muốn có sự thông công với Chúa, bạn phải tin báp-têm của Chúa Jêsus được thực hiện bởi Giăng ở sông Giô-đanh và cũng tin huyết của Ngài trên thập tự giá. Nếu con người muốn có sự thông công với Đức Thánh Linh, họ phải biết Đức Thánh Linh là ai. Đức Thánh Linh là Đấng Thánh. Vì thế Ngài chỉ ngự trong những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp thôi.
Chúng ta hãy xem qua sự thú nhận của vài người là những người tội được sạch bởi tin vào phép báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài, và họ có sự thông công với Đức Thánh Linh.
Có quá nhiều người sống trên thế gian này và mỗi người sống với những suy nghĩ và đường lối riêng của mình. Tôi là một người như họ. Tôi có một cuộc sống bình thường và từ khi còn thơ ấu, tôi theo mẹ tôi đến nhà thờ và tin Chúa cách tự nhiên. Cha tôi là người vô thần và thường phê phán tôi về niềm tin của tôi, nhưng những người còn lại trong gia đình đều đi nhà thờ. Đi nhà thờ là một phần to lớn trong đời tôi.
Tuy nhiên, trong suốt thời niên thiếu, nhìn người cha nằm liệt giường, những suy nghĩ của tôi liên quan đến những việc sống và chết, thiên đàng và địa ngục thường đến với tôi. Hầu hết mọi người nói rằng nếu tôi tin Đức Chúa Trời tôi sẽ được vào thiên đàng và trở nên con Ngài, nhưng tôi không bao giờ chắc rằng tôi đã trở thành con của Ngài. Tôi đã học rằng nếu tôi làm việc tốt trên đất thì tôi có thể vào thiên đàng, vì thế tôi cố gắng làm việc tốt cho những người thiếu thốn.
Nhưng trong lòng tôi, tôi biết tội phạm tội. Tôi có thể trông giống như một người tốt đối với người khác nhưng tội không thể không cảm thấy tội lỗi vì tội của tôi. Trong lúc ấy, tôi có thói quen đi nhà thờ và cầu nguyện, “Xin cho con thật sự thành con của Ngài. Xin cho con biết được lẽ thật.” Trong khi cầu nguyện, tôi bộc lộ ra một thôi thúc mới trong lòng. Mỗi lần tôi lắng nghe lời dạy về lời Đức Chúa Trời, tôi không thể hiểu hoặc nhận thức thấu đáo. Tôi bị mệt lữ đi vì sự trống không của cuộc sống, tội lỗi và sỉự chết. v.v.
Tôi có những suy nghĩ như sau, “Tôi muốn được tái sanh. Nếu tôi có thể được tái sanh tôi sẽ không sống như thế này.” Nhưng xem thường những suy nghĩ này, tôi đến nhà thờ thường xuyên hơn và rồi tuổi niên thiếu của tôi qua đi. Bây giờụ tôi cần tìm một việc làm nhưng nó không dễ như tôi nghĩ. Tôi buồn nhiều và dù cố gắng thế nào chăng nữa tôi vẫn không có nụ cười. Nhìn lại chính tôi với tấm lòng trống trải, tôi cảm thấy quá buồn khổ. Trong lúc ấy, tội nghe Phúc âm từ anh của tôi.
“Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa” (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19). Cách chính xác đây là Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Tất cả những gì tôi học trước đây ở nhà thờ là Chúa Jêsus chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta. Nhưng Phúc âm này nói với tôi rằng Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít để cất mọi tội chúng ta và chịu xét đoán vì tội lỗi chúng ta trên thập tự giá.
Tôi đã đến nhà thờ suốt cuộc sống của tôi và tôi đã làm ra vẽ là con của Đức Chúa Trời nhưng đã thất bại. Tôi đã cố gắng hiểu ý nghĩa của Lời Ngài và đã thất bại. Tuy nhiên sau khi tôi nghe Phúc âm của Nước và Thánh Linh tôi tin nhận nó, tội trong tôi và tất cả những gì làm khốn khổ tôi đã biến mất và lòng tôi trở nên bình an.
Tôâi nghĩ rằng nếu tôi chỉ tin Đức Chúa Trời với sự nồng nhiệt và đến nhà thờ như một người ngoan đạo, thì tôi được vào thiên đàng. Nhưng Đức Chúa Trời đã gởi đến cho tội Phúc âm của Nước và Thánh Linh và tội tôi được tha. Ngài ban cho tôi món quà Đức Thánh Linh. Trước khi tôi nhận sự cứu chuộc của Ngài, tôi đã không biết về Đức Thánh Linh hay khái niệm về nói tiếng lạ. Tôi chỉ đi nhà thờ và tin rằng nếu tôi sống cách thành thật và phục vụ Hội thánh, thì Đức Chúa Trời ban phước cho tôi. Nhưng tôi đã nhận thấy rằng tôi có thể nhận Đức Thánh Linh chỉ khi tội tôi được tha tội qua Phúc âm của Nước và Thánh Linh.
Trong cách sống trước của tôi, tôi vẫn còn có tội mặc dầu tôi tin Đức Chúa Trời. Tôi sống một loại đời sống hâm hẩm, không biết sự quan trọng của việc nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhưng qua đầy tớ Ngài, là người giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh theo Kinh Thánh, Tôi tin và biết rằng Đức Thánh Linh ngự trong tôi.
Sau khi tôi nhận sự cứu chuộc, lúc đầu tôi không thể xác định Đức Thánh Linh ở trong tôi hay không. Nhưng tôi tiếp tục học lời của Ngài và nhận thức rằng trong lòng tôi có đức tin mới đang nở hoa và tôi biết tôi đã nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Bây giờ đó là sự thật và tôi xác định rằng Đức Thánh Linh ở trong tôi! Khi Ngài tha tội cho tôi, tôi biết rằng chỉ những ai thoát khỏi tội lỗi mới có thể trở thành con Đức Chúa Trời và nhận Đức Thánh Linh.
Tôi cũng biết rằng cố gắng của tôi để trở nên trọn lành trong mắt Ngài hoặc cuộc sống hoàn hảo cũng sẽ không bao giờ cho phép tôi nhận Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đến trên những ai biết rằng họ là tội nhân và làm những gì họ không biết. Ngài đến với những ai tìm kiếm và cần Ngài cách nhiệt tình.
Ngài cho tôi biết rằng làm việc lành và tin Đức Chúa Trời không thể đưa tôi vào thiên đàng. Đức Chúa Jêsus Christ đùến thế gian để cứu tôi ra khỏi tội qua Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh Linh. Ngài ban Đức Thánh Linh ngự trong tôi đời đời.
“Tôi cám ơn Chúa đã làm tôi trở nên con Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh ngự trong tôi. Nếu điều đó không từ Chúa, tôi vẫn có tội trong lòng và sẽ bị hình phạt với cuộc sống tù ngục đời đời trong địa ngục.”
Giống như thế, khi tôi chỉ tin huyết trên thập tự giá tôi không thể nhận được Đức Thánh Linh ngay cả tôi mong muốn. Trong lúc ấy, tôi tin Chúa Jêsus nhưng tội trong lòng của tôi vẫn ngăn cản tôi nhận Đức Thánh Linh. Một tội nhân không thể nhận Đức Thánh Linh. Nhưng vẫn còn có quá nhiều tội nhân cố gắng nhận Đức Thánh Linh khi lòng của họ đầy dẩy tội.
Nếu bạn thật sự muốn nhận Đức Thánh Linh và có sự thông công với Ngài, bạn cần tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh, và nhận sự tha tội. Bạn vẫn là tội nhân không? Bạn có thể nghe Phúc âm từ những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Những ai là người mong muốn có sự thông công với Đức Thánh Linh phải có lòng khao khát và tin cậy vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh.
Chỉ những người công chính mới có thể nghe lời Đức Chúa Trời qua Hội thánh. Họ có thể sống một cuộc sống trung tín bởi nghe Phúc âm tốt đẹp nhưng tội nhân sống trong cuộc sống rủa sả không thể nghe Phúc âm và cuối cùng của họ là địa ngục.
Vì thế bạn nên học Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Tại sao bạn phải tin vào Phúc âm này? Nó cần thiết cho bạn thoát khỏi tôn giáo của luật pháp và xây dựng đức tin trên Phúc âm tốt đẹp trong Lời của Đức Chúa Trời. Những môn đồ của Chúa Jêsus đi theo Phúc âm này và nó thuộc về những ai có Đức Thánh Linh. Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh Linh thì chính xác giống với những gì mà các Sứ đồ noi theo trong thời kỳ của Hội thánh đầu tiên. Tất cả Cơ-đốc-nhân phải nhận lãnh Đức Thánh Linh. Được như vậy chỉ khi nào họ trở nên con Đức Chúa Trời.
Những ai tiếp tục không tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh họ còn có tội trong lòng. Họ không thể có sỉự thông công với Đức Thánh Linh. Để có sự thông công với Đức Thánh Linh, trước hết họ cần phải tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh, rồi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho họ và họ sẽ nhận được.
 
 
Kinh thánh nhiều lần đề cập đến Đức Thánh Linh
 
Sự ngự trị của Đức Thánh Linh bắt đầu sau sựỉ phục sinh của Chúa Jêsus. Bây giờ là thời kỳ của sự cứu rỗi và thời kỳ của ân điển vô biên. Nhưng thật bất hạnh thay nếu chúng ta không nhận Phúc âm của Nước và Thánh Linh và nếu chúng ta sống không có sự thông công với Đức Thánh Linh.
Bạn có sự thông công với Đức Thánh Linh chưa? Bạn có bị ngăn trở trong sự thông công với Đức Thánh Linh vì tội của bạn không? Hãy học biết Phúc âm của Nước và Thánh linh mà Đức Chúa Trời ban cho bạn để bạn tin nó. Nếu bạn tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh, Đức Thánh Linh sẽ ngự trị trong lòng bạn và trở thành bạn của bạn. Đức Thánh Linh chỉ ngự trị trong lòng của những ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Thánh Linh thường bày tỏ ý chỉ Ngài trong lòng của những người công chính. Chức vụ của Phao-lô là rao truyền Phúc âm này.
Làm thế nào bạn có thể nhận biết người nào đã nhận lãnh Thánh linh? Tiêu chuẩn là gì? Tiêu chuẩn là anh ta có tin hay không tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nếu một người biết và tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì người ấy là người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh không ngự trị trong những ai không tin nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Thánh Linh chỉ ngự trị trong những ai tin vào sự tha tội đến từ phép báp-têm mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng Báp-tít và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Bạn có mong muốn có sự thông công với Đức Thánh Linh không?
Bạn có biết một loại Phúc âm nào mà bạn cần phải hiểu để nhận lãnh Đức Thánh Linh và có sự thông công với Ngài không? Phúc âm tốt đẹp ấy được tìm thấy trong đức-tin qua báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và qua huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Nếu bạn không tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh, tội của bạn không thể được tha và vì thế Đức Thánh Linh không thể ngự trong bạn. Đức Thánh Linh đòi hỏi con người phải tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh để nhận lãnh chính Ngài.
Đức Thánh Linh không thể ngự trong lòng tội nhân. Nếu bạn muốn nhận Đức Thánh Linh, trước nhất bạn phải tin vào Phúc âm tốt đẹp để được thanh tẩy tất cả tội lỗi của bạn. Nếu bạn muốn có sự thông công với Đức Thánh Linh, bạn nên trung tín trong sự rao giảng Phúc âm tốt đẹp. Nếu bạn muốn được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, bạn phải luôn luôn yêu mến Phúc âm và bạn phải cố gắng rao truyền nó bất cứ nơi nào bạn đến. Đức Thánh Linh thì ở với những ai rao truyền Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Sự ngự trị của Đức Thánh Linh thì chỉ được ban cho những người công chính, là những ai tin nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chỉ những người công chính là người tin Phúc âm tốt đẹp mới có thể thông công với Đức Thánh Linh. Phúc âm tốt đẹp mà Đức Thánh Linh tán thành là Phúc âm được thực hiện bởi báp-têm của Chúa Jêsus qua Giăng và huyết Ngài (I Giăng 5:3-7).
Phi-e-rơ cũng tin vào Phúc âm tốt đẹp và nói,“Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ” (Peter 3:21).
Trong Kinh Thánh, “nước” thường chỉ về báp-têm mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng.
Ai là người nhận sự cứu chuộc từ Phúc âm tốt đẹp và được tự do khỏi tội thì có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh. Những ai là người tin Phúc âm tốt đẹp thì có thể thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh (Giăng 4: 23). Đức Thánh Linh giúp cho người công chính sống cuộc sống đầy dẩy Đức Thánh Linh. Những ai có sự ngự trị của Đức Thánh Linh có thể sống mãi trong sự ngợi khen Chúa. Đức Thánh Linh bảo đảm rằng chúng ta là Con Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể sống mãi trong Phúc âm của Nước và Thánh linh và trong Đức Thánh Linh.
 
 
Đức Thánh Linh không có sự thông công với những ai tự lừa dối mình
 
Đức Thánh Linh nói về những tội nhân trong I Giăng 1:8, “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.”
Đức Thánh Linh không thể ngự trong những ai tự lừa dối chính mình. Đức Thánh Linh quở trách tội nhân rằng, “Tại sao ngươi không tin vào Phúc âm tốt đẹp được hình thành bởi phép báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài?”
Chúng ta hãy xem lời chứng của một Cơ-đốc-nhân tái sanh là người trước kia tin nhận Đức Thánh Linh mà không có chứng cớ của phép báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Người này ngày nay tin Phúc âm của Nước và huyết và anh ta đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Ở dây chúng ta được chỉ ra cách rõ ràng rằng Đức Thánh Linh ngự trị trong ai.
“Đức Chúa Trời bắt đầu sống trong lòng tôi khi tôi nhận ra lý do tội lỗi tồn tại trên thế giới này. Nhìn vào chính mình tôi, tôi nghĩ về sự yếu đuối của tôi khi tôi sống trong thế giới tội ác này một mình với sự thèm khát Đức Chúa Trời. Tôi không tìm kiếm Đức Chúa Trời nhưng tự nhiên tôi chấp nhận sự tồn tại của Ngài dù Ngài không thể thấy được, nhưng Ngài có thật. Dĩ nhiên, tôi tự hỏi mình, “Ngài thật ở đây không?” nhưng ngay cả ý nghĩ này làm tôi kinh khiếp vì tôi tin chắc rằng Ngài là Tạo Hóa mọi vật.
Những ai từ chối Đức Chúa Trời thì ngu dại. Họ dường như có thể vượt qua mọi vật trong sức riêng của họ nhưng trên khía cạnh khác họ trông giống như người ngu dại yếu đuối. Nhưng vì tôi có hy vọng trong cuộc sống sau cái chết, Tôi nhìn lên Đức Chúa Trời với sự tôn kính hơn. Tôi lấy làm lạ là không biết thiên đàng có ngay cả ở nơi dành cho người giống như tôi là người luôn luôn cảm thấy thiếu thốn không. Với suy nghĩ đó làm cho tôi mơ ước thiên đàng cách nghiêm túc hơn.
Cha mẹ tôi khinh dể những người có tôn giáo và anh em ruột tôi đi nhà thờ mà không hề có sư ỉ thành tâm. Họ nghĩ lòng mộ đạo của tôi cho nhà thờ sớm tàn lụi cho nên họ không ngăn trở tôi cho đến khi tôi vào trung học. Tôi đi từ nhà thờ này qua nhà thờ khác và cuối cùng bắt đầu đi đến một nhà thờ nhỏ gần nhà tôi cho đến khi tôi vào đại học.
Lý do tôi chọn nhà thờ này là vì nó nhấn mạnh vào Phúc âm. Mục sư của nhà thờ là một nhà phục hưng có vẻ không chống đối với lời Đức Chúa Trời. Tôi có lý do để theo cuộc sống tôn giáo của mình cách nhiệt tình, ngay cả khi tôi bị sốc và bị đè nặng bởi việc học.
Lý do là khi người ta gọi những thành viên trong nhà thờ tôi là người ngu dốt, tôi tin rằng hội thánh của tôi đúng và tôi chắc chắn sẽ được vào thiên đàng. Sự tin chắc này được căn cứ trên Phúc âm. Họ nói rằng tội nhân không thể vào cổng thiên đàng nhưng người của những Hội-thánh khác cũng nói trong lòng họ đầy những tội. Tôi cũng tin rằng người trong Hội-thánh tôi là tội nhân trước khi tôi tham gia vào Hội-thánh, vì thế tôi không suy nghĩ nhiều về phê phán này.
Những những người được gọi là những nhà phucỉ hưng Cơ-đốc thì khác với những gì tôi có kinh nghiệm trong quá khứ. Họ nói rằng nếu chúng ta có niềm tin vào Chúa Jêsus với thể cách đúng, chúng ta vô tội. Chỉ những người vô tội mới được vào thiên-đàng. Họ cũng nói rằng Chúa Jêsus gánh sự xét đoán cho chúng ta trên Thập-tự-giá vì thế chúng ta không là tội nhân nữa mà là người công chính. Lúc đầu tôi không tin vào điều này, nhưng khi tôi nghĩ về nó, nó có ý nghĩa thật. Tôi còn trẻ và tôi nghĩ rằng nếu tôi muốn lên thiên-đàng, Đức Chúa Trời chỉ cho phép tôi vào khi tôi vô tội, vì Đức Chúa Trời khinh thường tội lỗi.
Hội-thánh này có niềm tin khác hơn tôi có và nghi lễ thờ phượng cũng hơi khác. Nếu bởi vì thiên đàng là nơi chỉ có ít người được chọn vào thì dường như Hội-thánh này làm theo một niềm tin đúng. Vì Hội-thánh nhấn mạnh vào xác thịt và huyết của Chúa Jêsus, mỗi Chúa nhựt chúng ta nhận một ít bánh và nhấp ít rượu. Vì lễ kỹ niệm này được căn cứ trên Kinh-thánh, tôi chấp nhận điều này. Nhưng sau này tôi mới nhận ra là những người theo nghi thức này mà không biết ý nghĩa của nó.
Tôi tin Đức Thánh Linh ngự trong lòng của những người tin và trong lòng của người công chính và Ngài nghe tất cả lời cầu nguyện của họ. Vì thế tôi tin Đức Thánh Linh ngự trong tôi. Tôi rất chắc rằng Đức Chúa Trời là người bạn của tôi và tôi không bao giờ nghi ngờ Phúc âm và tôi tin nó. Khi tôi trải qua những lúc khó khăn, tôi nói chuyện với Đức Chúa Trời như thể Ngài bên cạnh tôi. Tôi tin rằng Ngài nghe tôi khi tôi nói với Ngài về những gì mà tôi không thể nói với bất cứ ai khác. Tôi tin cậy Ngài và lệ thuộc vào Ngài.
Tôi không thể hiểu những người đến với những buổi nhóm phấn hưng để nói tiếng lạ và tôi cười những người theo những buổi nhóm cầu nguyện kiêng ăn. Nhìn vào những cố gắng như thế tôi nghĩ, “Tại sao họ phải trải qua những cố gắng vô ích như thế để nhận Đức Thánh Linh? Đức Thánh Linh chỉ đến trên họ khi họ vô tội và ở với họ luôn. Họ chắc hẳn là tội nhân. Ngài không thể đến với họ ngay cả với tất cả cố gắng của họ.” Tôi cảm thấy thương xót họ. Tôi nghĩ rằng họ quá ngu dại. Với những ý tưởng đó trong lòng, tôi nghĩ rằng niềm tin của tôi trong Phúc âm là tốt nhất và những niềm tin của người khác là giả dối.
Lòng ngu dại của tôi đạt đến đỉnh cao của nó. Trong 10 năm tôi đã hướng dẫn một cuộc sống tôn giáo cho riêng tôi. Nhưng thời gian trôi qua những câu hỏi lại bắt đầu nổi lên trong trí và lòng tôi. Tôi nghĩ, “Tôi vô tội bởi Phúc âm của huyết trên Thập-tự-giá, nhưng tất cả những tín đồ khác cũng vô tội không? Họ có thật sự tin vào Phúc âm này không? Tôi không biết tại sao tôi lại hỏi những câu hỏi này. Những câu hỏi chỉ đến trong trí tôi và tôi không hề hỏi ai cả. Đây là niềm tin cá nhân và sẽ không được xúc phạm. Và nó cũng là câu hỏi thô lổ khi hỏi người khác.
Nhưng tôi bắt đầu hỏi chính tôi những câu hỏi này. Trong lúc tôi ở trường đại học, tôi khởi sự làm vài việc mà nó thường bị hạn chế bởi khái niệm tôn giáo và lòng tôi trở nên đen tối hơn, niềm tin của tôi bắt đầu giảm sút. Tôi không còn tin chắc ở niềm tin của tôi. ‘Tôi có thể gọi tôi là người công chính không? Chúa Jêsus thật sự làm sạch tất cả tội của tôi không?’
Ở giữa tất cả những bối rối này, tôi buộc tôi phải nghĩ về Phúc âm của Thập-tự-giá và tôi tẩy nảo của tôi bởi nó. Nhưng càng ép buộc tôi càng bị đánh mất và tôi không theo những buổi nhóm nữa. Tôi dùng những họat động ở câu lạc bộ của tôi như là một lời bào chửa.
Giữa những bối rối và lẫn lộn, cuối cùng tôi đã gặp lẽ thật. Tôi nghe nói về Phúc âm của Nước và Thánh linh và nó đến với tôi như là vầng sáng. Ảnh hưởng thật to lớn đến nỗi tôi cảm thấy như khóc. Nhưng khi lắng nghe Phúc âm, tôi phải chấp nhận rằng tất cả những gì tôi đã tin đến lúc này đều sai lạc.
Tôi chưa bao giờ chuyển tội mình qua Chúa Jêsus. Tôi đã tin cách mập mờ rằng Ngài cất tội lỗi của tôi và tôi vô tội, nhưng đó không phải là vấn đề. Tại sao Chúa Jêsus đến thế gian và chịu báp-têm? Vì Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta Ngài là Chiên con nhu mì? Để chứng minh điều đó Ngài trở thành con người? Hay là để tiên tri cái chết không thể tránh được của Ngài? Tôi đã chưa bao giờ có bất cứ một kiến thức lờ mờ về báp-têm là quan trọng. Sự thật là Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng, người đại diện cho nhân loại, và với báp-têm đó, tất cả tội lỗi chúng ta đã chuyển qua Ngài.
‘Ồ! Đó là tại sao Chúa Jêsus trở thành Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng mang trên Ngài tất cả tội lỗi của chúng ta!’. Bây giờ tất cả mọi việc đã rõ. ‘Chúa Jêsus bị xét đoán vì tội của tôi trên Thập-tự-giá. Đó là tại sao tôi vô tội trong lòng’. Trong lúc tôi biết về phúc âm của nước (báp-têm của Chúa Jêsus), huyết (Thập-tự-giá), và Thánh linh (Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời), tôi cảm thấy tội trong lòng của tôi tan biến.
Bây giờ tôi thật sự là người vô tội, người công chính và Đức Thánh Linh ngự trong lòng tôi. Niềm tin nơi Thập-tự-giá thì không đủ để tẩy sạch tôi khỏi tội mà tôi có trong lòng. Nếu bạn không biết cách chính xác làm thế nào tội của bạn chuyển qua Chúa Jêsus, tội của bạn không thể được tha thứ và Đức Thánh Linh không thể ngự trong bạn. Cám ơn Chúa. Tôi có thể nhận Đức Thánh Linh qua Phúc âm tốt đẹp.
Không cần có một cố gắng nào, tôi được tha tội qua Phúc âm của Nước và Thánh linh và Đức Thánh Linh đã ngự trong tôi bây giờ và mãi mãi. Bây giờ tôi có thể tự hào gọi chính mình là người vô tội và có thể tự hào rằng tôi thuộc về Nước Trời. Tôi dùng cơ hội này để cám ơn Chúa vì phước hạnh Ngài ban cho tôi không cần trả giá. Ha-lê-lu-gia!”
Những ai nhận Đức Thánh Linh có thể nói rằng họ vô tội trước Đức Chúa Trời. Bao lâu bạn tin Chúa không là vấn đề, nếu bạn không tin vào Phúc âm mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, bạn chắc chắn còn tội trong lòng. Những người như thế là những người tự lừa dối mình và Đức Chúa Trời. Những người này không bao giờ gặp được Đức Chúa Trời. Nếu một tội nhân mong muốn thông công với Đức Thánh Linh, anh ấy trước hết phải ngưng sự lừa dối chính mình và xựng tội mà anh ấy đã phạm. Chỉ nhờ thế anh ấy mới được xứng đáng nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh. Những ai tin Phúc âm tốt đẹp này xứng đáng nhận Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh nói gì với tội nhân? Ngài khuyên họ nhận sự tha tội bởi tin nhận Phúc âm được thực hiện bởi báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Nếu bạn nói rằng bạn không là tội nhân khi bạn phạm tội, thì bạn không bao giờ nhận được Đức Thánh Linh. Những ai không tin Phúc âm tốt đẹp và nói rằng họ không phạm tội là họ đã lừa dối chính mình và cả Đức Chúa Trời. Tội nhân cần phải biết Phúc âm của Nước và Thánh linh để nhận Đức Thánh Linh. Chỉ như thế họ mới được giải thoát khỏi sự xét đoán của Đức Chúa Trời.
 
 
Người công chính có thể thông công với Đức Thánh Linh bởi sự xưng tội
 
Tôi nói những ai tin nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh thì nhận được Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy xem những gì Đức Chúa Trời nói về người công chính. Trong I Giăng 1:9 viết, “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”
Câu này có nghĩa là chúng ta được sạch kỹ tội khỏi tấm lòng gian ác bởi tự nhắc nhở chính chúng ta và tin vào Phúc âm tốt đẹp mà trong Phúc âm đó tuyên bố rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội chúng ta khi Ngài chịu báp-têm và chuộc tội chúng ta khi Ngài chịu đóng đinh. Người công chính cần xưng kỹ tội mình với Đức Chúa Trời. Chỉ như thế chúng ta mới có thể nhận Đức Thánh Linh. Người công chính nên xưng kỹ tội và tiếp tục tin vào Phúc âm tốt đẹp.
Đã từ lâu, Phúc âm của báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài đã tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta cho nên người công chính nên tin vào Phúc âm này và được thoát khỏi tội. Chúa đã tha thứ tất cả tội của họ qua Phúc âm của Nước và Thánh linh. Người công chính cần phải tin vào Phúc âm tốt đẹp này để được tự do khỏi tội. Người công chính cần thanh tẩy lòng họ bởi Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh khi họ bị ô uế bởi kỹ tội.
Chúa chúng ta đã tẩy sạch tất cả tội của người công chính cách đây lâu rồi bởi báp-têm và huyết của Ngài. Tuy nhiên người công chính nên xưng và chấp nhận tội của họ trước Đức Chúa Trời. Và rồi người công chính phải quay trở lại với đức tin trong báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài, là Phúc âm tốt đẹp để được giải thoát khỏi tội. Vì thế họ luôn được dẫn đến một cuộc sống tươi mới trong quan hệ với Đức Thánh Linh. Những ai nhìn xem Chúa mà không băn khoăn về sự yếu đuối của họ thì có thể thông công thật với Đức Chúa Trời, cảm tạ Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh.
 
 
Làm thế nào chúng ta có thể đạt đến ý thức thật sự của sự thông công với Đức Thánh Linh?
 
Có nhiều người mong muốn được thông công với Đức Thánh Linh. Nhưng họ không biết cách nào để làm cho sự mong muốn này thành sự thật, ngay cả họ tin Chúa Jêsus. Tất cả mọi người đến để nhận Đức Thánh Linh bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh và khởi sự có sự thông công với Đức Thánh Linh ngay lúc ấy.
Giống như thế, chỉ có một con đường cho người công chính có sự thông công với Đức Thánh Linh là biết và tin nhận lẽ thật của Phúc âm của Nước và Thánh linh. Sự thông công giữa Đức Thánh Linh và người công chính không thể đạt được ngoài Phúc âm thật. Sự thông công với Đức Thánh Linh là gì? Nó chỉ có thể có bởi đức tin trong lẽ thật của Phúc âm tốt đẹp.
 
 
Đức Chúa Trời nói rằng con người phạm tội suốt cả đời của họ
 
Trong I Giăng 1:10 nói, “Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.” Không có một người nào không có tội trước Đức Chúa Trời. Kinh-thánh nói, “Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.” (Truyền-đạo 7:20). Mọi người phạm tội trước Đức Chúa Trời. `Nếu một ai nói rằng mình không có tội, thì cho rằng Ngài nói dối. Con người phạm tội suốt đời của họ cho đến giờ lâm chung, đó là tại sao Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng để gánh tội chúng ta. Nếu chúng ta vô tội, thì chúng ta không cần tin Đức Chúa Trời là Cứu-Chúa chúng ta.
Chúa phán, “lời ta không ở trong ngươi” cho những ai nghĩ rằng họ không có tội. Nếu một người không có đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì người ấy để dành cho sự hủy diệt. Nếu một người công chính hay một tội nhân nói rằng anh ta không có tội trước Đức Chúa Trời, thì anh ta không xứng đáng để tin Phúc âm tốt đẹp.
Chúa ban cho mọi người một món quà tuyệt vời của Phúc âm. Chúng ta xưng nhận tất cả tội lỗi của mình và ăn năn để được tha tội trong Phúc âm tốt đẹp. Chúng ta cần trở về với Phúc âm tốt đẹp mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta để tha tội cho chúng ta và tin nó để nhận sự thông công với Đức Thánh Linh. Ý nghĩa thật của sự thông công với Đức Thánh Linh là ở trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, và chỉ những ai có Phúc âm của Nước và Thánh linh mới có sự thông công thật với Đức Chúa Trời.
Loài người xa cách Đức Chúa Trời vì tội của A-đam và Ê-va. Nhưng bây giờ, chúng ta là những người sở hữu mầm mống của tội lỗi, có thể hướng về phía trước để có sự thông công với Đức Chúa Trời. Để làm được việc này, chúng ta phải trở về với đức tin trong Phúc âm của Đức Chúa Jêsus Christ, là Phúc âm của Nước và Thánh linh, để được tha những tội đã làm chúng ta xa cách Đức Chúa Trời.
Những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp sẽ được cứu khỏi tất cả tội và Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Người công chính có thể có sự thông công với Đức Chúa Trời, vì họ nhận Đức Thánh Linh. Vì thế, những ai là người đã bị loại bỏ ra khỏi Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ cần phải trở về với Phúc âm của Nước và Thánh linh, tin nhận nó. Chỉ như thế họ mới có sự thông công thật với Ngài.
Sự ngự trị của Đức Thánh Linh đến với đức tin trong Phúc âm tốt đẹp. Chúng ta phải hiểu rằng sự ngự trị của Đức Thánh Linh chỉ đến qua đức tin của Phúc âm Nước và Thánh linh. Tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh tạo ra một con đường mới đến với Đức Chúa Trời. Chúa làm sụp đổ bức tường kỹ tội và nguyên tội đã ngăn cách giữa Ngài và chúng ta, và cho phép chúng ta có sự thông công với Đức Chúa Trời qua đức tin của Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh.
Chúng ta phải tái thiết lập mối thông công với Đức Thánh Linh. Sự thông công thật với Đức Thánh Linh chỉ đạt được qua sự hiểu biết và vâng phục Phúc âm của Nước và Thánh linh. Sự thông công với Đức Thánh Linh xảy ra khi chúng ta có đức tin trong việc tha tội qua báp-têm của Chúa Jêsus. Những ai không nhận sự tha tội không thể có sự thông công với Đức Thánh Linh. Nói cách khác, không ai có sự thông công với Đức Thánh Linh mà không tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh.

Nếu có sự khó khăn cho bạn trong việc thông công với Đức Thánh Linh, trước hết bạn nên chấp nhận là bạn chưa tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh, và tội của bạn chưa được tha. Bạn có mong muốn có sự thông công với Đức Thánh Linh không? Hãy tin vào Phúc âm được thành lập qua báp-têm của Chúa Jêsus và Thánh linh. Chỉ có cách này bạn mới được tha tất cả tội và nhận Đức Thánh Linh. Chắc chắn Phúc âm tốt đẹp ban cho bạn sự thông công với Đức Thánh Linh.