Mahubiri

Temat 9: List do Rzymian

[6-1] Wprowadzenie do Rozdziału 6 Listu do Rzymian 

Musimy zrozumieć tajemnicę chrztu Jezusa
 
Czy znacie i wierzycie w tajemnicę chrztu, który Jezus przyjął od Jana? Chciałbym wam o tym opowiedzieć wykorzystując urywek z Listu do Rzymian 6:1-4. „Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia”.
Aby zrozumieć to Pismo i znaleźć prawdę, musimy przede wszystkim zrozumieć wiarę Pawła, która pokazana jest w Liście do Galacjan 3:27 i mieć taką samą wiarę jak on. Mówi on: „Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa”. Co oznacza to Pismo? Teraz możemy zrozumieć te słowa poprzez Ewangelię Mateusza 3:13-17.
Paweł pyta, czy będziemy trwać w grzechu, ponieważ raz na zawsze otrzymaliśmy przebaczenie grzechów dzięki wierze w sprawiedliwość Bożą. Odpowiedź Pawła brzmiała ‘nie’ i jest to również odpowiedź, jaką powinni dać ci, którzy naprawdę wierzą w sprawiedliwość Bożą. Nie oznacza to, że sprawiedliwi nigdy nie grzeszą w ciele. To nie prawda. 
Nie oznacza to również, że skoro nasze grzechy zostały przebaczone, powinniśmy planować grzeszyć jeszcze więcej. Sprawiedliwi zostali już ochrzczeni w Jego śmierci. Jak mogą ci, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość, nadal przebywać w grzechu? To nie może być prawda. Paweł wyjaśnia przyczynę w Liście do Galacjan 3:27, mówiąc: „Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa”.
Innymi słowy, Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i umarł na Krzyżu, aby ci, którzy w Niego uwierzyli, mogli zostać przez wiarę „ochrzczeni w Chrystusie”. Dlatego musimy mieć taką wiarę.
 

Musimy mieć wiarę zjednoczoną z chrztem Jezusa 
 
Musimy mieć wiarę, która jest zjednoczona z chrztem Jezusa i Jego śmiercią. Jest napisane: „Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa”. To Pismo Święte oznacza, że kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, za jednym razem wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. Oznacza to również, że śmierć Jezusa na Krzyżu była przebłaganiem za wszystkie nasze grzechy, ponieważ On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez Swój chrzest. Zrozumienie i wiara w tę prawdę, jest zjednoczeniem wiary z naszym Panem.
Zostaliśmy oddzieleni od Bożej sprawiedliwości z powodu naszych nieprawości. Czy wiesz, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i występki, kiedy Jan Go ochrzcił? Jezus poprzez Swój chrzest za jednym razem wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i umarł na Krzyżu, płacąc za grzechy. Jesteśmy istotami, które przez całe życie jedynie popełniają grzechy przed Bogiem. Dlatego musimy mieć wiarę zjednoczoną z Chrystusem, opierając fundamenty wiary na chrzcie Jezusa i Jego krwi na Krzyżu. Zostaniemy zjednoczeni z Chrystusem tylko wtedy, gdy uwierzymy, że Jezus wypełnił Bożą sprawiedliwość poprzez Swój chrzest.
Kto był posłuszny woli Ojca, wypełnieniu Jego sprawiedliwości? To był sam Jezus Chrystus. Jezus za jednym razem wypełnił sprawiedliwość Bożą. Jezus mógł zapłacić za grzech wyłącznie Swoją śmiercią, biorąc na Siebie wszystkie nasze grzechy przez chrzest, który przyjął od Jana. Jeśli chcemy być zjednoczeni z Chrystusem, musimy wierzyć w Jego chrzest, który raz na zawsze zabrał wszystkie nasze grzechy.
Musimy zjednoczyć się z naszym Panem i uwierzyć w Niego, ponieważ poprzez Swój chrzest stał się naszym wiecznym Zbawicielem. Jedyną opcją, jaka ci teraz pozostała, jest to, czy akceptujesz tę prawdę, czy nie. To czy staniesz się dzieckiem Bożym przez wiarę w Jego chrzest i przelaną krew na Krzyżu lub zostaniesz skazany na wieczną śmierć w piekle za odrzucenie prawdy, zależy wyłącznie od ciebie. Jezus został ochrzczony, aby nasze grzechy zostały zgładzone (Ewangelia Mateusza 3:13-15).
W Ewangelii Mateusza 3:15 możemy znaleźć słowo „godzi się” jako środek spełnienia wszelkiej sprawiedliwości Bożej. Słowo “godzi się”, oznacza, że wszystko to było najbardziej odpowiednie i prawe w oczach Boga, stwierdzając, że chrzest Jezusa był najpewniejszym sposobem przekazania naszych grzechów. Wyjaśnia to, że Jezus nieodwracalnie wziął na Siebie grzechy ludzkości poprzez chrzest, który przyjął od Jana.
Kiedy Jezus został ochrzczony, nasze grzechy zostały Mu przekazane. Musimy wierzyć w prawdę w Liście do Rzymian 6:5-11, że Jezus przyjął chrzest, aby nasze grzechy zostały zgładzone i umarł na Krzyżu, aby w konsekwencji zbawić ludzkość.
Jeśli chcesz komuś spłacić swój dług, musisz spłacić ekwiwalent odpowiadający długowi. W ten sam sposób musimy wiedzieć, w jaki sposób i ile nasz Pan zapłacił, aby usunąć nasze grzechy.
Kiedy Jezus został ochrzczony, wziął na Siebie wszystkie grzechy popełnione od chwili naszych narodzin do wieku 10, a następnie od 10 do 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, oraz grzechy, które popełnilibyśmy do naszego ostatni tchu. On wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i zapłacił śmiercią. Jezus przejął za jednym razem wszystkie nasze przewinienia, popełnione zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Jezus przyjął chrzest, aby zmyć nasze grzechy i zapłacił za grzechy na Krzyżu. Taka jest prawda zawarta w ewangelii wody i Ducha, i tym o czym mówi Pismo Święte.  
Większość chrześcijan bardzo stara się zaakceptować Jezusa jako Swojego Zbawiciela, ustanawiając i popierając doktrynę uświęcenia, ponieważ nie rozumieją sekretu „chrztu”, o którym mówił Paweł. Gdyby Jezus nie przyszedł na ziemię i nie przyjął „chrztu”, który dał Mu Jan, grzechy ludzkości pozostałyby na wieki. Dlatego nie możemy wierzyć w tak fałszywą doktrynę, która naucza, że nasze serca i ciała mogą zostać uświęcone w miarę upływu czasu.
Jedyną i wieczną prawdą na tej ziemi jest to, że Jezus przyjął chrzest i wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. Wiara w ewangelię wody i Ducha pomaga nam pokonać wszystkie fałszywe doktryny i przynieść zwycięstwo tym, którzy wierzą. Dlatego musimy wierzyć w tę prawdę. Niektórzy chrześcijanie idą do piekła, nie narodziwszy się na nowo, ponieważ nie zjednoczyli się z chrztem Jezusa.
Czy widziałeś kiedyś obraz serca przebitego sztyletem? Pokazuje on ofiarną miłość Boga. Bóg umiłował nas tak bardzo, że zbawił nas od wszystkich naszych grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia Jana 3:16).
Musicie zaakceptować miłość, którą dał nam Jezus, przyjmując chrzest i przelewając całą Swoją krew na Krzyżu. Nasze serca muszą zjednoczyć się ze sprawiedliwością Bożą. Musimy żyć w jedności z Jezusem. Wierne życie w jedności ze sprawiedliwością Chrystusa jest piękne. W 6 rozdziale Listu do Rzymian Paweł zdecydowanie mówi, że musimy żyć wiarą zjednoczeni ze sprawiedliwością Bożą.
Czy my, jak mówi Paweł w Liście do Rzymian 7:25, służymy prawu Bożemu naszym umysłem, a prawu grzechu naszym ciałem? Tak. Dlatego tak jak Paweł, zawsze musimy mieć serca zjednoczone z Bożą sprawiedliwością. Co się stanie, jeśli nie zjednoczymy naszych serc ze sprawiedliwością naszego Pana? Nastąpi całkowite zniszczenie.
Ci, którzy jednoczą się ze sprawiedliwością Bożą, żyją zjednoczeni z Jego Kościołem. Jeśli wierzysz w sprawiedliwość Boga, musisz zjednoczyć się z Jego Kościołem i Jego sługami. Ciało zawsze stara się służyć prawu grzechu, więc musimy żyć wiarą, nieustannie rozważając Boże prawo życia. Jeśli każdego dnia będziemy pamiętać o Bożej sprawiedliwości i rozmyślać nad nią, będziemy z Nim zjednoczeni. Dlatego Biblia mówi, że zwierzęta, które przeżuwają, są czyste (Księga Kapłańska 11:2-3).
Zjednoczcie się ze sprawiedliwością Bożą. Czy czujecie, że nowa siła rośnie, czy nie? Spróbujcie teraz zjednoczyć się ze sprawiedliwością Bożą! Powiedzmy, że połączyliście swoje serca z chrztem Jezusa. Czy nadal macie grzech w swoich sercach, czy nie? ─Nie, nie mamy─. Jezus Chrystus umarł na Krzyżu. Uwierzcie w to w swoich sercach. Czy również zjednoczyliście swoje serca z tym faktem? Więc umarliśmy czy nie? ─Umarliśmy─. I czy Chrystus powstał z martwych? ─Tak─. Zatem my także powstaliśmy z martwych. Kiedy jednoczymy nasze serca z Chrystusem, nasze grzechy zostają oczyszczone; wraz z Nim umarliśmy na Krzyżu i wraz z Chrystusem zmartwychwstaliśmy.
Co się jednak dzieje, gdy nie łączymy się z Chrystusem? „O czym ty mówisz? O tak, mówisz o chrzcie Jezusa. Masz na myśli, że w Starym Testamencie było to nałożenie rąk na ofiarę, a w Nowym Testamencie jest to chrzest, który Jezus przyjął od Jana. Może to prawda! Ale co jest w tym takiego wspaniałego, że wszyscy się tak tym przejmują?”
Ci, którzy tylko teoretycznie wierzą w Jego chrzest, nie mają prawdziwej wiary, więc ostatecznie opuszczają Chrystusa. Wiara teoretyczna, podobnie jak zwykłe informacje, których uczniowie uczą się w szkole od nauczycieli, nie wystarcza, aby zasłużyć na sprawiedliwość Bożą. Ale są uczniowie, którzy naprawdę szanują swoich nauczycieli i próbują poznać charakter i przywództwo swoich nauczycieli. Nie możemy przyjmować słów Boga jako zwykłej wiedzy, ale osadzić je w naszych sercach, razem z Jego charakterem, miłością, miłosierdziem i prawymi słowami. Musimy odrzucić nasze pragnienie uczenia się tylko wiedzy, kiedy uczymy się Słowa Bożego.
Umysły tych, którzy są już głęboko zjednoczeni ze Słowem Bożym, są zdeterminowane, aby służyć Panu i mieć z Nim dobrą społeczność i nie są łatwo poruszane różnymi sytuacjami. Poruszają się tylko z rozwagą, aby wypełnić nakaz misyjny Jezusa. Ale małe rzeczy łatwo wpływają na tych, którzy jeszcze nie zjednoczyli z Nim swoich serc.  
Musimy mieć zjednoczoną wiarę ze sprawiedliwością naszego Pana. Nie możemy pozwolić, aby nasze serca były wstrząśnięte drobiazgami tego świata. Ci, którzy zjednoczyli swoje serca z Chrystusem, zostali ochrzczeni w Jezusie, umarli z Nim na Krzyżu i zmartwychwstali z Nim, aby być zbawionym od wszystkich swoich grzechów. Nie jesteśmy ludźmi tego świeckiego świata, dlatego musimy wierzyć, że musimy zjednoczyć się z Jego sprawiedliwością, aby podobać się temu, który nazwał nas sługami Swojej sprawiedliwości. 
Jeśli zjednoczycie się ze sprawiedliwością Bożą, wasze serca zawsze będą spokojne i wypełnione radością, ponieważ moc Pana będzie nasza. Możemy wieść bardzo błogosławione życie, ponieważ Bóg obficie obdarza nas Swoimi błogosławieństwami i boską mocą.
Niech wasze serca zjednoczą się ze sprawiedliwością Bożą. Wtedy będziecie mogli zjednoczyć się ze sługami Boga, takimi jak ja, mieć silną wiarę w Jego Słowo poprzez wzajemną społeczność i energicznie służyć Jego dziełu. Pan zmył wasze grzechy, nawet jeśli wasza wiara jest tak mała jak ziarnko gorczycy. Pozostańcie z Nim w jedności, zwłaszcza w Jego chrzcie, nawet jeśli jesteście niewystarczający.
Dziękujemy Bogu, że dał nam wiarę zjednoczoną z Panem przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Musimy zjednoczyć nasze serca z Panem od teraz aż do dnia spotkania z naszym Panem. Sami jesteśmy słabi, więc musimy się zjednoczyć. Czy nauczyłeś się wiary, aby połączyć swoje serce ze sprawiedliwością, którą spełnił Jezus? Czy zdobyłeś wiarę połączoną z chrztem Jezusa? Musisz teraz mieć wiarę, która jest połączona z chrztem i przelaniem krwi Jezusa. Ci, którzy nie mają takiej wiary, nie zostaną zbawieni i będą prowadzić niewierne życie. Dlatego sprawiedliwość Boża jest niezbędna w twoim życiu.
Zjednoczenie z Panem przynosi błogosławieństwa odpuszczenia grzechów i życia jako dzieci Boże dzięki wierze w sprawiedliwość Bożą. Życzę wam z całego serca, aby sprawiedliwość Boża stała się waszą sprawiedliwością. Jezus Chrystus jest Panem waszej wiary i Bożej sprawiedliwości. Uwierzcie! I uzyskajcie sprawiedliwość Bożą. Wtedy Boże błogosławieństwa będą z wami.
 

Nie możemy ofiarować Bogu tylko naszego oddania
 
Niektórzy chrześcijanie nie wierzą w sprawiedliwość Bożą i tylko chwalą Pana: „♫O Boże, weź to, co moje, i uczyń je Twoim, ♪Moje małe oddanie, moje życie, moją poświęcenie, ♫ Chociaż jest to małe, oddaję wszystko Tobie, mój Królu. ♪Będę żył tylko dla Ciebie mój Panie! ♫Ach, Duch Święty przychodzi jak ogień”. Nie możemy stać się tacy jak ci chrześcijanie. Codziennie wychwalają Boga i wylewają przed Nim swoje oddanie, więc Bóg nie ma żadnej szansy, aby coś dla nich zrobić.  
Ludzie dokuczają Bogu nadmiernym oddaniem. Bóg jest zmęczony naszym ślepym oddaniem. Przekonują Boga, aby przyjął ich „ludzką” sprawiedliwość. Nieustannie wołają do Pana: „O Boże! Przyjmij nasze oddanie!” podczas gdy sprzątają podłogę, zamiatają korytarz, modlą się, wychwalają, a nawet jedzą. To prowokacyjne, że większość dzisiejszych chrześcijan po prostu mówi Jezusowi, aby przyjął ich oddanie ciała, podczas gdy nie znają Bożej sprawiedliwości ani nie wierzą w nią. Musimy na chwilę odłożyć na bok nasze oddanie i przyjąć sprawiedliwość Bożą, która składa się z chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu.
Nasze cielesne oddanie nie ma żadnego skutku przed Bogiem. Ale ludzie wciąż proszą Boga, aby przyjął ich oddanie i w zamian przebaczył im grzechy. Jest to tak głupie, jak gdyby cuchnący i biedny żebrak oddał cały swój dobytek miliarderowi i poprosił o zamieszkanie w jego posiadłości w zamian za bezwartościowe i brudne datki. Bóg nie chce, abyśmy chlubili się własną sprawiedliwością. Bóg chce, abyśmy wierzyli w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.
Chrześcijaństwo nie jest rodzajem religii stworzonej przez ludzi na tym świecie. Chrześcijaństwo nie jest podobne do innych światowych religii, takich jak buddyzm, który wymaga ciągłej modlitwy, pokłonów i oczyszczenia. Nie powinniśmy mieć takiej wiary; kłaniając się i modląc o błogosławieństwa do założyciela światowej religii. Nie możemy okazywać naszego oddania i w zamian prosić o Jego błogosławieństwo, ale zamiast tego powinniśmy poznać i przyjąć Bożą sprawiedliwość, ponieważ On chce ją nam dać. 
Otrzymamy przebaczenie grzechów, kiedy uwierzymy w chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu. Jezus został ochrzczony, aby wziąć na Siebie grzechy świata i umarł, aby raz na zawsze zmyć wszystkie grzechy. Dlatego też nie musi już powtarzać Swojego chrztu i śmierci.
W Liście do Hebrajczyków 10:18 czytamy: „Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech”. Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest i raz umarł, wypełniając całą sprawiedliwość Bożą. Teraz nasza wiara w chrzest i krew Chrystusa przywróciła naszą więź z Bogiem.
Paweł mówi dalej: „Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach” (Rzymian 6:12). Będziemy królować z Jezusem Chrystusem, który jest naszym Panem i wiecznym Królem królów. Grzech nie będzie panował nad wami. Minęły czasy, kiedy panował nad nami grzech. Nie wolno nam podążać za nikczemną chciwością lub ambicjami naszego ciała. Możemy zwyciężyć wszystkie te rzeczy w sposób kompetentny, ponieważ Bóg dał nam Swoją doskonałą sprawiedliwość.
 

Oddajcie wasze serca i ciała jako broń sprawiedliwości Bożej
 
„I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu” (List do Rzymian 6:13). 
Paweł mówi o trzech ważnych pewnikach dotyczących oparcia się grzechowi. Po pierwsze, abyśmy nie byli posłuszni naszym śmiertelnym ciałom w ich pożądliwościach. Musimy odrzucić to, co nasze „stare ja” próbuje zrobić w pożądliwościach. Po drugie, nie możemy oddawać naszych członków jako oręża grzechowi. Musimy powstrzymać nasze członki, które są naszymi umiejętnościami, aby nie były wykorzystane jako oręża nieprawości. Po trzecie, musimy przedstawić nasze członki jako oręże Bożej sprawiedliwości.
Zanim uwierzyliśmy w Jezusa, oddawaliśmy nasze ręce, stopy, usta i oczy grzechowi. Staliśmy się narzędziami grzechu i podążaliśmy, dokądkolwiek nas zaprowadził. Ale teraz musimy zdecydować, aby powstrzymać się od używania naszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi. Nie możemy pozwolić, aby grzech panował nad nami bez żadnego oporu. Kiedy zbliża się pokusa grzechu, musimy oświadczyć: „Grzech, umarłeś w Chrystusie”. I musimy wyznać, że Bóg jest Panem całej naszej egzystencji. 
W życiu wiary powinniśmy pamiętać zarówno o tym, co należy robić, jak i o tym, czego nie należy robić. Nie możemy oddawać naszych członków grzechowi, ale oddawać je Bogu. To, co musimy robić, jest równie ważne, jak to, czego nie powinniśmy robić. Jeśli nie oddajemy niczego Bogu, to w konsekwencji oznacza to, że oddajemy to grzechowi. Na przykład, jeśli oddamy nasz czas Bogu, nie będziemy mieli czasu, aby oddać go grzechowi. Musimy stać się wrogami grzechu i należeć do jednej rodziny z Bogiem.
Moglibyśmy przypadkiem powiedzieć: „Nie mam odwagi, aby zwyciężyć nad grzechem”. Jednakże Paweł mówi nam w Liście do Rzymian 6:14, że nie powinniśmy myśleć w ten sposób: „Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską”. Jeśli nadal jesteśmy pod panowaniem grzechu, z pewnością ponownie zgrzeszymy. Ale jeśli jesteśmy pod łaską Bożą, utrzyma ona nas i da nam zwycięstwo. Dlatego autor Psalmów modli się: „Utwierdź moje kroki w Twoim słowie, niech nie panuje nade mną żadna nieprawość” (Księga Psalmów 119:133). `
Dopóki żyjemy na tej ziemi, grzech znajdzie drogę do nas. Nawet po wyznaniu, że umarliśmy już w Chrystusie, grzech nadal będzie próbował nas obalić i nami rządzić. Jeśli zgodnie z prawem próbujemy być sprawiedliwi dla samych siebie, to nie możemy uwolnić się spod panowania grzechu. Musimy jednak pamiętać, że wierzymy w sprawiedliwość Bożą. Więc grzech nie może nad nami panować. Musimy to wiedzieć i wykrzyczeć to.
Wszyscy musicie wierzyć w sprawiedliwość Bożą i wyznawać ją ustami. „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rzymian 10:10). Naprawdę ważne jest, abyś sercem uwierzył w sprawiedliwość Bożą i wyznawał ją ustami
Wobec tego, za każdym razem, gdy grzech próbuje nad nami panować ─ za każdym razem, gdy gniew próbuje rządzić naszymi umysłami, za każdym razem, gdy cudzołóstwo i lubieżność próbują nas zdeprawować, gdy pojawia się chciwość, kusząc nas, aby oszukać innych w celu poprawy naszego życia, gdy narasta nienawiść i podejrzliwość lub zawiść chwyta nasze serce ─ musimy krzyknąć: „Jezus wziął wszystkie te grzechy!” Musimy krzyczeć z wiarą: „Grzech! Nie możesz mną rządzić. Bóg Swoją sprawiedliwością całkowicie zbawił mnie od wszystkich moich grzechów, zniszczenia, przekleństw i od Szatana”.
Wyrażenie ‘żyjemy dla Boga’ oznacza, że żyjemy sprawiedliwie dzięki naszej wierze w Jego sprawiedliwość. Boża sprawiedliwość uczyniła doskonałymi tych, którzy uwierzyli w chrzest i krew Jezusa. Dlatego umarliśmy dla grzechu i żyjemy dla Boga wiarą w Jego sprawiedliwość. Nie ma nic ważniejszego niż wiedza i wyznanie, że zostaliśmy wskrzeszeni duchowo dzięki wierze w Bożą sprawiedliwość.
Paweł powiedział, że tam, gdzie rozmnożył się grzech, tam łaska bardziej obfitowała (List do Rzymian 5:20). Wówczas ludzie źle go zrozumieli i wysunęli twierdzenie, że trzeba kontynuować grzeszenie, aby zdobyć więcej łaski. Ale Paweł obalił je. Ta sprawa toczy się sama nawet po uwierzeniu w Jego chrzest i Krzyż. Światowe grzechy będą nas otaczać i próbować zawładnąć naszymi sercami.
Jednakże jeśli kiedykolwiek tak się stanie, możemy polegać na sprawiedliwości Bożej i przezwyciężyć nasze słabości lub nieufność dzięki wierze. Możemy żyć jako dzieci Boga, w których On ma upodobanie. Mając taką wiarę, możemy umrzeć dla grzechu i żyć dla Boga. Możemy przeżyć resztę życia, wierząc i dążąc do Bożej sprawiedliwości, a gdy dotrzemy do Jego Królestwa, będziemy żyć tam wiecznie.
List do Rzymian 6:23 mówi: „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu”. Amen. Ci, którzy wyznają Chrystusa jako swojego Zbawiciela, wierzą w moc Jego chrztu i skutek sądu Krzyża. Amen.
Alleluja! Chwalmy Pana!