Проповіді

Temat 9: List do Rzymian

[6-2] (List do Rzymian 6:1–8) Prawdziwe Znaczenie Chrztu Jezusa

(List do Rzymian 6:1–8)
„Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania; Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć”.
 

Co oznacza chrzest?
 
Nazywamy Jana, który ochrzcił Jezusa, Janem Chrzcicielem. Więc co oznacza chrzest? „Chrzest” to po grecku “βάφτισμα”, oznacza “być zanurzonym”. A najważniejszym znaczeniem chrztu jest „zgładzenie grzechu i śmierci”.
Wyrażenie „być zanurzonym” sugeruje śmierć. Wszystkie grzechy świata zostały przeniesione na Jezusa, kiedy Jan Chrzciciel Go ochrzcił, i On w ten sposób zabrał je wszystkie, i umarł na Krzyżu, aby zapłacić za wszystkie nasze grzechy. Jezus umarł zamiast nas. Śmierć oznacza skutek grzechu, ponieważ „zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23).
Chrzest oznacza również „być umytym”. Wszystkie nasze grzechy zostały zmyte, nie pozostawiając nawet odrobiny grzechu, ponieważ Jezus wziął wszystkie grzechy świata na Swoje ciało przez Swój chrzest. Wszystkie grzechy w sercach ludzi zostały zmyte, ponieważ zostały złożone na Jezusa poprzez chrzest.
Chrzest ma to samo znaczenie, co „nałożenie rąk”. „Nałożenie rąk” oznacza „przekazać”. Akt przyjęcia chrztu Jezusa od Jana Chrzciciela miał zabrać wszystkie grzechy świata. Odwiecznym prawem Bożego zbawienia było to, że dziesiątego dnia siódmego miesiąca, kapłan nakładał ręce na głowie ofiary za grzech, aby przekazać jej grzechy Izraela.  
W Księdze Kapłańskiej 16: 21-22 czytamy: „I Aaron położy obie ręce na głowie żywego kozła, wyznawać będzie nad nim wszystkie nieprawości synów Izraela i wszystkie ich przestępstwa ze wszystkimi ich grzechami i złoży je na głowę tego kozła, i wypuści go przez wyznaczonego człowieka na pustynię. Tak poniesie ten kozioł na sobie wszystkie ich nieprawości do ziemi pustej. I wypuści tego kozła na pustynię”. Kiedy Aaron, Najwyższy Kapłan kładł ręce na głowie żywego kozła, kozioł zabierał wszystkie grzechy Izraela i zostawał zabity za lud. 
 

„Nałożenie rąk na głowie ofiary” w Starym Testamencie oznacza “chrzest” w Nowym Testamencie
 
Znaczenie chrztu to „być zanurzonym”. Obejmuje to „być pogrzebanym, być obmytym lub przekazać”. Ludzie w Starym Testamencie przynosili kozy lub jagnięta bez skazy i nakładali ręce na głowie ofiary, aby przekazać na nią swoje grzechy. Jest to podobne do aktu chrztu w Nowym Testamencie. Kozioł przyjmował grzechy przez „nałożenie rąk” i zostawał zabijany. Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, który jest przedstawicielem całej ludzkości, aby zgładzić wszystkie grzechy świata i został ukrzyżowany.
Aaron, Najwyższy Kapłan i przedstawiciel Izraela, nakładał ręce na głowie kozła, aby przekazać mu grzechy Izraelitów, zabijał kozła, brał jego krew palcem i nakładał ją na rogi ołtarza całopalenia. Dlatego Łukasz powiedział, że Jan Chrzciciel, który urodził się w rodzinie Aarona, był przedstawicielem całej ludzkości, podobnie jak Aaron, Najwyższy Kapłan, był reprezentantem wszystkich Izraelitów.
Biblia mówi: „Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela” (Ewangelia Mateusza 11:11). Jan Chrzciciel miał prawo, aby raz na zawsze przekazać grzechy świata na Jezusa poprzez chrzest jako ziemski Najwyższy Kapłan, zgodnie z wieczną ustawą Bożą. Jan Chrzciciel był ostatnim Najwyższym Kapłanem. Kiedy mówię, że Jan Chrzciciel był Najwyższym Kapłanem, niektórzy mówią: „Gdzie jest napisane w Biblii, że Jan Chrzciciel był Najwyższym Kapłanem?”. Czy to nie jest napisane? Człowiekiem, który został spłodzony przez Zachariasza, był Jan Chrzciciel. Kapłan Zachariasz ze zmiany kapłana Abiasza, wnuka Najwyższego Kapłana Aarona, był jednoznacznie potomkiem rodziny Aarona.
Biblia mówi o podziale kapłanów, którzy byli potomkami Aarona, w 24 rozdziale 1 Księgi Kronik. W ostatnich dniach Dawida było wielu kapłanów i trzeba ich było zorganizować. Tak więc podzielono ich losami na 24 zmiany według 24 rodzin wnuków Aarona. Ósmy los przypadł Abijaszowi. Każda zmiana służyła w Przybytku i Domu Pana przez 15 dni. A Zachariasz ze zmiany kapłana Abiasza został wybrany przez Boga na dyżurnego kapłana jego zmiany.
W Ewangelii Łukasza 1:9 czytamy: „Zgodnie ze zwyczajem urzędu kapłańskiego padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło”. Pokazuje nam to, że Jan Chrzciciel urodził się w rodzinie Najwyższego Kapłana Aarona i był ostatnim Najwyższym Kapłanem, który miał reprezentować wszystkich ludzi (Ewangelia Mateusza 11:11, 3:13-17). Tylko człowiek, który urodził się w rodzinie Najwyższego Kapłana, mógł zostać Najwyższym Kapłanem zgodnie z Prawem. Tylko lwy mogą rodzić lwiątka. Jan Chrzciciel objął Najwyższe Kapłaństwo Aarona, swego przodka.
 

Apostołowie Jezusa świadczyli o chrzcie Jezusa
 
Wszyscy apostołowie, a zwłaszcza Paweł, Piotr, Mateusz i Jan świadczyli o chrzcie Jezusa. Spójrzmy na świadectwo apostoła Pawła zapisane w głównym dzisiejszym fragmencie. „Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania; Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć” (List do Rzymian 6:1-7).
List do Galacjan 3:27 również mówi: „Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa” Popatrzmy na świadectwo Apostoła Piotra. W I Liście Piotra 3:21 napisano: “Teraz również zgodnie z tym wzorem zbawia was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”.
Apostoł Jan mówi w I Liście Jana 5:5-8, „Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni”. 
Świadectwo Mateusza jest zapisane w Ewangelii Mateusza 3:13–17. „Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. Ale Jan powstrzymywał Go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. I rozległ się głos z nieba: To jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie”.
  Jezus zabrał wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. „Bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość”. Jezus wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, co było najbardziej odpowiednim sposobem. Sam Bóg to potwierdza: „A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. I rozległ się głos z nieba: To jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie”. Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, przez trzy lata świadczył o ewangelii wody i Ducha, został ukrzyżowany na śmierć i trzeciego dnia zmartwychwstał. Teraz siedzi po prawicy Boga.
Jezus przyjdzie ponownie do tych, którzy czekają na Niego bez grzechu. W Liście do Hebrajczyków 9:28 czytamy: „Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy Go oczekują dla zbawienia”. Sam Bóg powiedział: „To jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie”, a Duch Święty świadczy, że Człowiekiem, który zgładził wszystkie grzechy świata, był Jezus, Zbawiciel. Tymczasem ludzie nie rozumieją Biblii, ponieważ ich duchowe oczy są zamknięte. Ich duchowe oczy powinny zostać otwarte i powinni na nowo się narodzić z wody i Ducha (Ewangelia Jana 3:5). 
Myślą, że tylko sam Jezus służył zbawieniu ludzkości. Ale w rzeczywistości Jezus był Barankiem Bożym i potrzebował Jana Chrzciciela, który był reprezentantem całej ludzkości, i który mógł przekazać Mu wszystkie grzechy świata. Podobnie jak Najwyższy Kapłan Aaron nakładał ręce na głowie ofiary (żywego kozła) i przekładał na nią grzechy wszystkich Izraelitów poprzez nałożenie rąk. Aaron następnie uwalniał ich od grzechów, zabijając ofiarę za grzech. Tak więc Bóg posłał Swojego posłańca przed Jezusem.
 
 
Kim jest Jan Chrzciciel?
 
Jan Chrzciciel jest posłańcem Boga, który był przepowiedziany w Księdze Malachiasza 3:1-3. Pan potrzebował posłańca, Jana Chrzciciela, który reprezentowałby całą ludzkość. Jezus Chrystus, Syn Boży, na zawsze zabrał grzechy wszystkich ludzi poprzez Jana Chrzciciela i został ukrzyżowany jako zapłata za grzech w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie, ofiary zabierały grzechy ograniczonego czasu i zostały zabijane. Z tego powodu, Jezus zbawił wszystkich ludzi od wiecznych grzechów.
Przed narodzinami Jezusa miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Po pierwsze, Maria poczęła Jezusa, a po drugie Jan Chrzciciel urodził się w oddziale Abiasza. Te dwa zdarzenia wydarzyły się w Boskiej Opatrzności. To była doskonała sztuka napisana przez Boga. Bóg posłał Jana Chrzciciela na świat na sześć miesięcy przed Jezusem, a następnie posłał Swojego Jednorodzonego Syna, aby uwolnić nas od wojny i bólu. Czy rozumiecie? Przyjrzyjmy się głębiej Biblii.
Spójrzmy na Ewangelię Mateusza 11:7-14, która świadczy o Janie Chrzcicielu: „A gdy odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królewskich. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Owszem, mówię wam, nawet więcej niż proroka. Bo on jest tym, o którym jest napisane: Oto Ja posyłam Mego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Ale ten, kto jest najmniejszy w królestwie niebieskim, jest większy niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść”.
Ludzie wyszli na pustynię, aby zobaczyć Jana Chrzciciela, który wołał: „Pokutujcie, bo przybliżyło się królestwo niebieskie” (Ewangelia Mateusza 3:2). Jezus im powiedział: „Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królewskich. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Owszem, mówię wam, nawet więcej niż proroka”.
W czasach Starego Testamentu król nie był potężniejszy od proroka. Królowie byli posłuszni temu, co mówili prorocy. Kto był potężniejszy niż wszyscy królowie i prorocy w Starym Testamencie? Był to Jan Chrzciciel. Sam Jezus zaświadczył o tym. Kto był przedstawicielem całej ludzkości? Kto był przedstawicielem wszystkich ludzi, którzy mają ciało, za wyjątkiem Jezusa? Był nim Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel był ziemskim Najwyższym Kapłanem całej ludzkości. Został wyznaczony przez Samego Pana, wysłany na świat i odegrał swoją rolę.
„Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Owszem, mówię wam, nawet więcej niż proroka. Bo on jest tym, o którym jest napisane: Oto Ja posyłam Mego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą”
Izajasz prorokował, że dopełnił się czas w Jerozolimie. Możemy stwierdzić, że proroctwo spełniło się, gdy Jan Chrzciciel powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29). Jan Chrzciciel świadczył, że Jezus był Synem Bożym i zgładził wszystkie grzechy świata.
Z drugiej strony Jezus świadczył, że Jan Chrzciciel był wybranym przez Boga posłańcem, który miał przyjść. W Ewangelii Mateusza 11:11 czytamy: „Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela”. Czy wśród narodzonych z kobiet powstał ktoś większy niż Jan Chrzciciel? Nie. Co oznacza „którzy rodzą się z kobiet”? To oznacza “wśród wszystkich ludzi świata”. Słowa „Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela” oznacza, że Jan Chrzciciel był reprezentantem wszystkich ludzi na świecie. Był Najwyższym Kapłanem, ponieważ urodził się w rodzinie Aarona.
 

Jan Chrzciciel był przedstawicielem wszystkich ludzi świata
 
Czy możesz uwierzyć, że Jan Chrzciciel był reprezentantem wszystkich ludzi na świecie i Najwyższym Kapłanem, który przekazał wszystkie nasze grzechy na Jezusa, wiedząc, że Bóg wyznaczył Aarona i jego potomków do wiecznej służby kapłańskiej w Starym Testamencie?
Kto był przedstawicielem całej ludzkości? Kto był przedstawicielem wszystkich istot cielesnych, oprócz samego Jezusa? Był to Jan Chrzciciel, który ochrzcił Jezusa.
„Owszem, mówię wam, nawet więcej niż proroka. Bo on jest tym, o którym jest napisane: Oto Ja posyłam Mego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą”.
A człowiekiem, który świadczył: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” (Ewangelia Jana 1:29), był Jan Chrzciciel.
Jezus powiedział: „A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana” (Ewangelia Mateusza 11:12-13). Ten fragment pokazuje, że Jezus zgładził wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i stał się Zbawicielem całej ludzkości. Pokazuje również, że Jan Chrzciciel przekazał na Jezusa wszystkie grzechy świata. Sam Jezus tak powiedział. Oznacza to, że Jan Chrzciciel przełożył grzechy świata na Jezusa i każdy, kto wierzy w ten fakt, jest zbawiony od wszystkich swoich grzechów i wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Czy to prawda czy nie? Jest to dokładnie zgodne ze Słowem Bożym, a zatem my, głosiciele prawdy biblijnej, możemy ją przekazać w godny sposób. Kto wierzy w Prawdę, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. 
 

Jan Chrzciciel jako ostatni Najwyższy Kapłan Starego 
Testamentu przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata
 
Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, usłyszał od anioła Pańskiego. Przeanalizujmy świadectwo Zachariasza złożone o swym synu. Czy świadectwo jego ojca nie jest bardziej niż dokładne? Zobaczmy jego świadectwo śpiewane w formie psalmu. „A Zachariasz, jego ojciec, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował: Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił Swój lud; I wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida, Swego sługi; Jak mówił przez usta Swoich świętych proroków, którzy byli od wieków; Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; Aby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć Swoje święte przymierze; I przysięgę, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu; Że nam da, abyśmy mu służyli bez lęku, wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół; W świętości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni naszego życia. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować Jego drogi; I żeby Jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów; Dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca z wysoka; Aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju. A dziecko rosło i umacniało się w duchu, i przebywało na pustyniach aż do dnia ukazania się przed Izraelem” (Ewangelia Łukasza 1:67-80).
Jego ojciec przewidział, jakim prorokiem i kapłanem zostanie Jan. Zobaczmy, co przepowiedział swojemu synowi. „A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować Jego drogi; I żeby Jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów; Dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca z wysoka; Aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju” (Ewangelia Łukasza 1:76-79).
Tutaj Biblia wyraźnie mówi: „żeby Jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów”. Kto daje nam wiedzę o zbawieniu? Ewangelia Łukasza 1:76 wskazuje, że jest to Jan Chrzciciel. Poznajemy Jezusa i wierzymy w Niego, ponieważ Jan Chrzciciel świadczył, że Jezus Chrystus zbawił grzeszników od ich grzechów, przyjąwszy od niego chrzest w celu zgładzenia grzechów, co zostało uczynione w najbardziej godny i sprawiedliwy sposób. Jan Chrzciciel „przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości” (Ewangelia Jana 1:7-8).
 

Musimy zostać zbawieni
 
Musimy zostać odkupieni, wierząc, że Jezus zbawił wszystkich ludzi na świecie w najbardziej godny i sprawiedliwy sposób, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Sprawiedliwość Boża mówi, że Jezus przyszedł na świat na podobieństwo ludzi, uwolnił grzeszników od wszystkich ich grzechów w najbardziej godny i sprawiedliwy sposób, przyjmując chrzest od Jana Chrzciciela, a po ukrzyżowaniu został przywrócony do życia. Sprawiedliwość Boża jest ukryta w ewangelii wody i Ducha.
Sprawiedliwość Boża, która objawia się w ewangelii, uczy nas, że Jezus został posłany na podobieństwo ludzkie, został ochrzczony, ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstał. Uwierzyliśmy w Jezusa dzięki świadectwu Jana Chrzciciela i zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów, wierząc w sprawiedliwość Jezusa. Wszystkie grzechy ludzi zostały zmyte i mamy życie wieczne dzięki wierze w Jezusa poprzez Jana Chrzciciela. Otrzymaliśmy jako dar, Ducha Świętego, który świadczy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi.