တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[8-5] (ရောမသြဝါဒ ၈း၁၂-၁၆ ) ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ လျှောက်လှမ်းခြင်း

(ရောမသြဝါဒ ၈း၁၂-၁၆ )
“သို့ဖြစ်၍ ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါတို့သည် ဇာတိပကတိအတိုင်း ကျင့်ရမည် အကြောင်း၊ ဇာတိပကတိ၏ကျွန်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်။ သင်တို့သည် ဇာတိပ ကတိအတိုင်း အသက်ရှင်လျှင်သေရကြမည်။ ဝိညဉ်တော်အားဖြင့် ကိုယ်ကာ ယ၏အကျင့်တို့ကို သေစေလျှင် အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ဝိ ညာဉ်တော် ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသမျှသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ် ကြ၏။အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည်တဖန်ကြောက်ရွံ့တတ်သော ကျွန်၏သ ဘောကို ရကြသည်မဟုတ်။ အဗ္ဗအဘဟု ခေါ်ရသောအခွင့်နှင့် သားဖြစ်ခြင်း၏ သဘောကိုရကြပြီ။ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်ဟု ဝိညာဉ်နှင့် အတူ သက်သေခံတော်မူ၏။”
ဘုရားသခင်ထံမှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသော တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဒုတိ ယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသော ယုံကြည်သူသည် ဇာတိပကတိအတိုင်းမ ကျင့်ဘဲ ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်ရမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပေါလုက အကယ်၍ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိသော ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇာတိပကတိအတိုင်းအသက်ရှင်ပါက သေမည်ဖြစ်ပြီး ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်း အသက်ရှင်ကရှင်သန်ခြင်းရှိမည်ဟုဆို၏။ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသမ္မာ တရား၌ ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်း၌ ယုံကြည်သောသူတို့သည် မည်သည့်အရာဖြင့် အသက်ရှင်သင့် ပါသနည်း။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတိုင်းအသက်ရှင် သင့်ပါသလား။ (သို့) ဇာတိပကတိ၏ တပ်မက်မှုအတိုင်းအသက်ရှင်သင့်ပါ သလား။ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်အရာ မှန်ကန်ကြောင်းကို သိရှိသင့်ကာ မိမိတို့ ခန္ဓာအား ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သောအလုပ်များကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဆက်ကပ်သင့်ပါသည်။
 
 
ရှောင်လွှဲ၍မရသော တာဝန်ဝတ္တရား
 
ပေါလုက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းအသက်ရှင်ရန် တာဝန် ဝတ္တရားရှိ၏ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်နှင့်ပြည့်သော သဘောသဘာဝအားဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ဝိညာဉ်အတိုင်းအသက်ရှင်ရမည်ဟုဆို၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်မှ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိပြီး သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိသူများဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိကာ ယုံကြည်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံး သားများကို သူ၏ဖြောင့်မတ်သော အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဆပ်ကပ်ထားနိုင် ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာအား ဘုရားသခင်၏ သတင်းကောင်းဟော ပြောရာနှင့် သူ၏ဖြောင့်မတ်သော အလုပ်များလုပ်ရာ၌ တန်ဆာပလာ အဖြစ် အသုံးခံသင့်ပါသည်။
 
 
ဇာတိပကတိအားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်း
 
အကယ်၍ သင်သည် ခရစ်တော်၌ရှိပြီး ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ သင်၏အပြစ်နှင့် ပြည့်သော ဇာတိပကတိအားဖြင့် အသက်ရှင်ပါက သင်သည် မယုံကြည်သောသူကဲ့သို့ပင် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်မည်ဟု ကျမ်းစာက ဖော်ပြ ထား၏။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ သင်သည် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီး သော ခရစ်ယာန်ဖြစ်သော်လည်းအမှန်တွင်သင်သည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်း အတိုင်းအသက်မရှင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် စစ်မှန် သော ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါက သင်သည် ဇာတိပကတိအတိုင်းအသက်မ ရှင်သင့် တော့ဘဲ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်သင့်ပြီး သင့်ပန်း တိုင်သည်သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ အစေခံရန်ဖြစ်သည် အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် ၎င်း၌ ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်နေသည့် ကြားမှ သင်သည် ၎င်း၌ ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ဝိညာဉ်သည် သေခြင်းသို့ ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်သော်ငြားလည်း အကယ်၍သင်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတိုင်းအသက်ရှင်ပါက သင်သည် ထာဝရငြိမ် သက်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏သားများ
 
ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသမျှသောသူတို့သည် ဘု ရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည် (ရောမ သြဝါဒစာ-၈း၁၄)။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သောသူတို့သည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်အား လက်ဆောင်အဖြစ် လက်ခံရရှိပြီး သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က ၎င်းတို့ကို ဦးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားများဖြစ်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်၏သားများသည် ၎င်းတို့တွင်း၌ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်ခြင်းခံရကြပါသည်။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်ခြင်းမခံရသောသူတို့သည် သူနှင့်မ ဆိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်နောက်လိုက်ခြင်း၏အစသည် သူ့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရန် အတွက် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်လာရခြင်းသည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စတင်ပါသည်။ ဤသို့ ဆိုလိုချက်မှာ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ မိသားစုဝင်ဖြစ် လာပြီး ဘုရားသခင်သည် သင့်အ ပြစ်များမှ ကယ်တင်ရန်အတွက်သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သင့်အား ပေးသနား တော်မူ၏။
ယေရှုထံသို့ ယုဒခေါင်းဆောင် နိကောဒင်ရောက်ရှိသွားချိန်တွင် ယေရှု က သူ့အား တစ်စုံတစ်ဦးသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွား ခြင်းမခံယူပါက ဘုရားသခင်၏ သားမဖြစ်နိုင်ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ နိကောဒင် သည် ဤအချက်၌ အံ့သြပြီး “အသက်ကြီးသောသူသည် မွေးခြင်းကို အဘယ် ခံနိုင်ပါမည်နည်း”ဟု မေးခဲ့သည်။ ယေရှုကလည်း “ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်မမွေး သောသူသည် မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟု ငါအမှန် အကန်ဆို၏။ ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိပကတိဖြစ်၏။ ဝိညာဉ် တော်မွေးသောအရာသည် ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံရမည်ဟု ငါ ဟောပြောသည်ကို အံ့သြခြင်းမရှိနှင့်။ လေသည် အလိုရှိတိုင်းသွားလာ၏။ လေ၏ အသံကို သင်သည် ကြားရသော်လည်း အဘယ်အရပ်ကဖြစ်သည်။ အဘယ် အရပ်သို့ သွားသည်ကို မသိနိုင်။ ထိုနည်းတူ ဝိညာဉ်တော် မွေးသော သူဖြစ် သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ယော ၃း၅-၈)။
ယေရှုက ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် မမွေးသောသူသည် ဒုတိယအကြိမ် မွေးခြင်းကိုနားလည်နိုင်ခြင်းမရှိဟု ပြောခဲ့၏။ ယောဟန်ထံမှ ယေရှုခံယူခဲ့ သော ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်၌ သွန်းလောင်းခဲ့သော အသွေးတော်ကြောင့် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လက်ခံရရှိကြသည်။ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူတို့သည် သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော်အား ဆုအဖြစ်လက်ခံရရှိကြပါသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လက်ခံရ ရှိနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လက်ခံသောမူ မှန်သမျှတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လက်ခံသောသူမှန် သမျှတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်နိုင်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ လူဖြစ် လာကြသူတို့သည် ကျွန်ုပ် တို့၏ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်။
 
 
ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ပြသည်ဟု ဝိညာဉ်တော်သည် ငါတို့၏ ဝိညာဉ်နှင့် အထူးသက်သေ ခံတော်မူ၏
 
“အကြောင်းမူကား သင်တို့သည် တဖန်ကြောက်ရွံ့တတ်သော ကျွန်ုပ်၏ သဘောကို ရကြသည်မဟုတ်။ အဗ္ဗအဘဟု ခေါ်ရသောအခွင့်နှင့်သားဖြစ်ခြင်း ၏ သဘောကို ရကြပြီ။ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်ဟု ဝိညာဉ် တော်သည် ငါတို့၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်အတူသက်သေခံတော်မူ၏”(ရောမ ၈း၁၅-၁၆)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားများဖြစ်ကြကြောင်း သက်သေခံနိုင် သည့် နည်းလမ်းနှစ်ခုတည်းသာ ရှိပါသည်။ ပထမဦးစွာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်း၌ ဖော်ပြထားသည့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ် တို့အား သူ့သားဖြစ်တော်မူ၏ ဒုတိယအနေဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအတွင်း၌ လှုပ်ရှားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးတို့ကို စီမံခဲ့ပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့သည့် ဘုရားသခင်၏သားများဖြစ်ကြကြောင်း ပြောသည့် သက်သေဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိခြင်း ဖြင့် ယုံကြည်လာကြသူတို့သည် ဘုရားသခင်အား အဗ္ဗအဘဟု ဆုတောင်းရ သော အခွင့်ရှိပါသည်။
ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ကြိုးစား၍ စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။ စိတ်နှလုံး၌ အပြစ်ရှိနေသေးသောသူသည် ဘုရားသခင်အား မည်သို့သောနည်းဖြင့် အဗ္ဗ အဘဟု ခေါ်နိုင်ပါမည်နည်း။ ခမည်းတော်ဘုရားသည် အပြစ်သားများအား ဘယ်သောအခါမျှ သူ့သားအဖြစ်မထားဘဲ အပြစ်သားသည်လည်း ဘုရားသ ခင်အားဘယ်သောအခါမှ အဘဟု မခေါ်နိုင်ပေ။ သင်သည်လည်း သင့်အတွင်း ပိုင်း၌ ပြောင်းလဲမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိမရှိ စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ သင်သည်လည်း မှားယွင်း နေနိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားများအဖြစ် သက်သေခံနိုင်သောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ကြသောသူတို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘု ရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်း နက်နဲစွာ တွေးတောသင့်ပါသည်။