Preken

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-10] ( Ga-la-ti 5:16-26, 6:6-18 ) Bước đi trong Đức Thánh linh!

( Ga-la-ti 5:16-26, 6:6-18 )
“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy xem chính tay tôi viết thơ nầy cho anh em, chữ lớn là dường nào. Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy! Vì điều yếu cần, chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyền xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực nầy, lại giáng trên dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nữa! Ước gì từ nay về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Jêsus vậy. Hỡi anh em, nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em! A-men.”
 
 
Chúng ta nên làm gì để bước đi trong ĐứcThánh linh?
Chúng ta nên giảng và theo Phúc âm tốt đẹp
 
Sứ đồ Phaso-lô viết về Đức Thánh Linh trong thơ của ông gởi cho Hôi Thánh Ga-la-ti. Trong Ga-la-ti 5:13-14 ông viết, “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.’”
Tóm tắt sứ điệp là từ khi chúng ta được cứu và giải thoát khỏi tội lỗi bởi tin Phúc âm tốt đẹp, chúng ta không được dùng sự tự do như là một cơ hội để chìm đắm trong tình dục xác thịt, nhưng qua tình yêu chúng ta phải phục vụ lẫn nhau và theo Phúc âm tốt đẹp. Vì Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội của chúng ta, nên thật là thích hợp cho chúng ta rao giảng Phúc âm. Sứ đồ Phao-lô nói, “Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác” (Ga-la-ti 5:15).
 
 
Bước đi trong Thánh linh để được đầy dẫy Đức Thánh Linh
 
Trong Ga-la-ti 5:16 Phao-lô nói, “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh” Và trong câu 22-26 ông nói, “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.” Ở đây Phao-lô nói với chúng ta rằng nếu chúng ta bước theo Thánh linh, chúng ta sẽ mang bông trái Thánh linh. Đức Thánh Linh đòi hỏi chúng ta bước theo Thánh linh nhưng chúng ta lại sống trong xác thịt.
Chúng ta là con người được sanh ra trong xác thịt không thể mang bông trái Thánh linh. Ngay cả chúng ta cố gắng bước theo Thánh linh, bản tánh tự nhiên của chúng ta không được thay đổi. Đó là lý do tại sao chỉ những người nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh bởi tin Phúc âm tốt đẹp mới có thể bước trong Thánh linh và mang bông trái Thánh linh.
Khi Kinh-thánh bảo chúng ta bước trong Thánh linh, có nghĩa là chúng ta phải rao giảng Phúc âm tốt đẹp để những người khác cũng nhận được sự tha tội. Nếu chúng ta sống vì Phúc âm tốt đẹp, chúng ta sẽ mang bông trái của Thánh linh. Nói cách khác, đây không phải là vấn đề thay đổi bản chất con người. Khi chúng ta bước đi với Phúc âm tốt đẹp, chúng ta có thể mang bông trái của Thánh linh, được gọi là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Bông trái của Thánh linh giúp chúng ta cứu người khác ra khỏi tội và đến với sự sống đời đời.    
 
 
Những ham muốn của xác thịt trái với những ước muốn của Thánh linh
 
Phao-lô nói, “Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm” (Ga-la-ti 5:17). Vì chúng ta là những người đã được cứu chuộc đồng thời có sự tham muốn của xác thịt và của Thánh linh, hai yếu tố này luôn luôn đối chọi nhau. Và kết quả là không một cái nào chiếm hữu trọn vẹn lòng chúng ta.
Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta mong muốn rao giảng Phúc âm và phục vụ Chúa từ trong sâu thẩm của lòng chúng ta. Nó làm chúng ta hăng hái thực hiện những công việc thuộc linh. Nó giúp chúng ta cứu người khác ra khỏi tội lỗi bởi rao giảng Phúc âm tốt đẹp của Đức Chúa Trời.
Nhưng trên một mặt khác, những khao khát của chúng ta khuấy động ước muốn xác thịt vì thế chúng ta không thể bước trong Thánh linh. Khi một người bị hao mòn trong ước muốn xác thịt, ông ta kết thúc tương lai mình trong xác thịt. Xác thịt sắp đặt những ước muốn của nó trái với Thánh linh. Chúng trái ngược nhau, vì thế chúng ta không thể làm được những gì chúng ta muốn.
Bước đi trong Thánh linh bao gồm những gì? Và những gì làm vui lòng Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời bảo rằng giảng và theo Phúc âm tốt đẹp là cuộc sống bước trong Thánh linh. Ngài ban cho lòng ước mong bước theo Thánh linh cho những ai có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, vì thế họ có thể hướng dẫn một đời sống thuộc linh. Mạng lệnh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để mang bông trái Thánh linh là một lời cảnh cáo và lệnh truyền cho chúng ta để cứu người khác ra khỏi tội lỗi của họ qua việc rao giảng Phúc âm tốt đẹp. Bước đi trong Thánh linh có nghĩa là sống một đời sống vui lòng Đức Chúa Trời.
Để bước đi trong Thánh linh, trước nhất chúng ta cần phải có sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Trước tiên chúng ta phải tin Phúc âm tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nếu chúng ta mong ước nhận Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Nếu chúng ta không tin Phúc âm tốt đẹp, chúng ta sẽ không nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh cũng như sự cứu rỗi, như thế cũng không có sự bước đi trong Thánh linh. 
Đức Thánh Linh ban cho chúng ta ước muốn rao giảng Phúc âm tốt đẹp để phục vụ Chúa và mang sự vinh hiển về cho Ngài. Điều ước muốn này đến từ lòng đã được dâng lên cho Đức Chúa Trời và rao giảng Phúc âm tốt đẹp cho toàn thế giới. Nó cũng đến từ những tấm lòng mong muốn làm bất cứ điều gì để rao giảng Phúc âm tốt đẹp. Những ai tin Phúc âm tốt đẹp và nhận Thánh linh sau khi được tha tội thì có thể bước theo Thánh linh và hiến dâng chính mình họ cho việc rao giảng Phúc âm. Đây là sự kế thừa thuộc linh của họ. 
Những ai có sự ngự trị của Đức Thánh Linh thì vâng phục Đức Thánh Linh, và bước theo Đức Thánh Linh vì Đức Thánh Linh ngự trong họ, dù họ vẫn còn sống trong những ước muốn của xác thịt. Phao-lô nói, “Hãy bước đi trong Thánh linh.” Oâng muốn nói là chúng ta phải rao giảng Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh mà Đức Chúa Jêsus ban cho chúng ta để chúng ta có thể giúp người khác nhận được sự tha tội. 
Đôi khi trong khi bước đi trong Thánh linh, chúng ta bước theo xác thịt. Ham muốn của xác thịt và ước muốn của Thánh linh chống đối nhau trong cuộc sống của chúng ta, nhưng những gì chúng ta cần biết và nhận thức rỏ ràng là những ai có sự ngự trị của Đức Thánh Linh sẽ sống một cuộc sống bước đi trong Thánh linh. Chỉ trong cách này chúng ta sẽ sống một đời sống đầy phước hạnh của Chúa. Nếu những ai có sự ngự trị của Đức Thánh Linh từ chối mang bông trái Thánh linh, họ sẽ kết thúc bằng sự tàn lụi bởi mang bông trái của xác thịt. Bông trái của họ là dể hư thối và khốn khổ. Vì lý do đó chúng ta phải bước đi trong Thánh linh
Chúng ta nghe, “hãy bước đi trong Thánh linh” nhưng vài người trong chúng ta nghĩ rằng “Làm sao tôi có thể làm như thế khi tôi không cảm nhận Đức Thánh Linh ở trong tôi?” Vài người trong chúng ta nghĩ chúng ta chỉ có thể nhận thức được sự ngự trị của Đức Thánh Linh nếu Đức Chúa Trời xuất hiện và nói với chúng ta. Nhưng đây là một sự hiểu lầm. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta lòng ước muốn sống vì Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh.
Có thể có lúc chúng ta cảm nhận Ngài ở trong chúng ta nhưng có thể không cảm nhận được Ngài vì chúng ta bước đi theo xác thịt. Vài người nghĩ rằng Ngài đang ngủ bên trong chúng ta. Họ là những người nhận Đức Thánh Linh nhưng còn bước theo xác thịt
Những người này chỉ làm khuây khỏa xác thịt của họ và hành động như thể bị nó sai khiến, cuối cùng họ sẽ đau khổ trong sự đòi hỏi ngày càng nhiều của xác thịt, bởi vì họ nghĩ đó là việc tự nhiên. Nhưng ai gieo mình vào trong xác thịt chắc chắn trở nên nô lệ của xác thịt.
Chúa phán với chúng ta phải sống theo Thánh linh. Điều này có nghĩa là phải phục vụ cho Phúc âm tốt đẹp. Nó cũng có nghĩa là chúng ta phải tận hiến trọn cuộc sống chúng ta cho Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh. Vui mừng trong Phúc âm và sống bởi Phúc âm là sống theo Thánh linh. Chúng ta phải sống như thế trong sự học biết ý nghĩa của bước đi trong Thánh linh. Bạn có bước đi trong Thánh linh không? 
 
 
Một người không có sự ngự trị của Đức Thánh Linh có thể bước đi trong Thánh linh không?
 
Ai là những người chưa được tái sanh thì không biết ý nghĩa của bước đi trong Thánh linh. Vì thế nhiều người cố gắng nhận Đức Thánh Linh và mong ước nhận nó theo cách riêng của họ. Họ nghĩ những hành động của sự mong ước Thánh linh thì giống như được đầy dẩy Thánh linh.
Thí dụ, khi người ta tập trung vào những nhà nguyện để thờ phượng, Mục sư cầu nguyện lớn và mọi người khởi sự kêu danh Chúa. Vài người nói tiếng lạ như thể họ đầy dẩy Thánh linh, nhưng không một ai, ngay cả chính họ, có thể hiểu những gì họ nói. Trong lúc một vài người té xuống đất và thân thể họ bắt đầu run rẩy trong trạng thái xuất thần. Họ thật sự bị ma quỷ ám nhưng họ nghĩ rằng họ nhận Thánh linh. Rồi họ rống lên khi người ta kêu, “Chúa! Chúa!” Họ kêu gào Chúa, rơi nước mắt và vổ tay. Hiện tượng này thường được gọi là “đầy dẫy Đức Thánh Linh.” 
Mục sư nói tiếng lạ trong khi ông đập mạnh vào bục giảng, và người ta kêu lên “Chúa! Chúa!” Họ yêu thích loại bầu không khí đó và ngay cả có vài người nói rằng họ thấy khải tượng về cây biết điều thiện và điều ác ở vườn Ê-đen và mặt của Chúa Jêsus trong khi họ đang trong trạng thái hôn mê bất khiết. Họ hiểu lầm những việc này như là cách để nhận Đức Thánh Linh, được đầy dẫy Ngài và bước đi trong Ngài. Những việc làm được hướng dẫn sai của họ là do kết quả của sự hiểu sai về Lời của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh. 
“Hãy bước đi trong Thánh linh.” Đây là những gì Đức Chúa Trời phán với những ai đã được tái sanh. Nó có nghĩa là làm những gì vừa lòng Ngài. Phao-lô so sánh những hành động của xác thịt và và bông trái của Thánh linh. Ông nói, “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23).
Để “bước đi trong Thánh linh” có nghĩa là rao giảng Phúc âm tốt đẹp và cứu người khác ra khỏi tội. Nếu chúng ta làm như thế, chúng ta có thể mang bông trái của Thánh linh. Bông trái của Thánh linh là: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và chúng ta có thể mang bông trái này chỉ khi chúng ta sống bởi Phúc âm tốt đẹp. Nếu một ai phục vụ và rao giảng Phúc âm tốt đẹp, hiến dâng cuộc sống mình cho Phúc âm, thì anh ta có thể sống một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.
“Hiền lành” là một phần trong trái của Thánh linh, nó có nghĩa là làm những gì tốt lành. Nó cũng có nghĩa là tính tốt. Duy trì tính tốt vì Phúc âm và làm những công việc vì lợi ích cho người khác là hiền lành. Mức độ tốt đẹp nhất dưới mắt của Đức Chúa Trời là rao giảng Phúc âm vì lợi ích cho người khác.
Và “nhơn từ” là đầy lòng thương xót người khác. Ai là người khoan dung với người khác, phục vụ Phúc âm với lòng nhịn nhục và nhơn từ thì sống trong sự bình an. Ai là người bước đi trong Thánh linh thì vui sướng để thấy công việc của Đức Chúa Trời được hoàn thành, yêu thích làm công việc Ngài, yêu thương người khác và trung tín trong mọi việc. Dù không ai bắt buộc phải thực hiện trách nhiệm này, nhưng ai là người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh thì trung tín trong công việc của Đức Chúa Trời cho đến khi hoàn thành. Người ấy nhơn từ và duy trì sự tiết độ. Người ấy có bông trái Thánh linh. Nguời có Đức Thánh Linh ở cùng thì có sự bước đi trong Thánh linh. Chỉ khi làm như thế, thì một người mới có thể mang bông trái của Thánh linh.
Bạn cũng có thể mang bông trái Thánh linh nếu bạn bước đi trong Thánh linh. Nếu bạn không làm thế, thì cuối cùng của bạn là bước đi theo tình dục xác thịt. Kinh-thánh Ga-la-ti chép, 5:19-21, “Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.”
 
 
Công việc của xác thịt là rõ ràng
 
Công việc của xác thịt là rõ ràng. Việc đầu tiên của xác thịt là “tà dâm”, nó có nghĩa là quan hệ bất chánh với người khác phái. Thứ hai là “thông dâm.” Thứ ba là “bất khiết.” Thứ tư là “dâm dục,” nó có nghĩa là sự tham muốn của xác thịt. Thứ năm là “thờ hình tuợng,” nó có nghĩa là phục vụ thần tượng hơn là Đức Chúa Trời. Thứ sáu là “phù phép.” Thứ bảy là “thù ghét.” Nếu một người đang có Thánh linh bước theo xác thịt, anh ta không thể bày tỏ lòng ganh ghét của anh ta đối với người khác theo bản tánh xác thịt của anh ta. Thứ tám là “tánh hay tranh cạnh.” Điều này có nghĩa là cãi lẫy với người khác hay người trong gia đình. Những cái khác là “ganh tỵ, phẩn nộ và tư kỹ” Tất cả những điều này là bản chất của người bước theo xác thịt.
Thứ mười là “bè đảng.” Khi một người bước theo xác thịt, anh ta không thể làm công việc của Hội Thánh và chắc chắn anh ta sẽ kết thúc bằng cách rời khỏi Hội Thánh. Thứ mười một là “tà giáo.” Những ai bước theo xác thịt thì sẽ không bao giờ thỏa mãn ý riêng của anh ta. Nhưng cuộc sống như thế thì khác xa với ý muốn của Đức Chúa Trời, vì thế anh ta chắc chắn sẽ rời bỏ Phúc âm tốt đẹp. Tà giáo có nghĩa là tách khỏi lẽ thật của Kinh-thánh. Không một ai là người có đức tin trong Lời Đức Chúa Trời và bước đi trong Thánh linh mà xây bỏ ý muốn Đức Chúa Trời. “Trộm cướp, giết người, say sưa, mê ăn uống, và những điều khác giống như thế” cũng là công việc của xác thịt. Những ai là người bước đi theo xác thịt thì thực hiện những điều ấy cho đến cuối cùng. Đó là tại sao Chúa phán, “Hãy bước đi trong Thánh linh.” Chúng ta là những người được tái sanh phải bước đi trong Thánh linh.
Những ai là người chưa được tái sanh thì không có phần gì trong việc bước đi trong Thánh linh nhưng có sự tham muốn của xác thịt trong người đó. Đó là tại sao họ “tà dâm, ô uế, phóng túng và thờ hình tượng.” Những mục sư giả là người chưa được tái sanh thực hành “yêu thuật” trên những tín đồ của họ để thúc đẩy họ dâng hiến nhiều tiền bạc. Họ ban cho trách nhiệm quan trọng và vị trí cao trong Hội thánh cho những ai dâng hiến nhiều. Những ai sống theo xác thịt bày tỏ lòng ganh ghét với người khác. Họ chia Hội thánh ra thành nhiều giáo phái khác nhau, họ tự cao về giáo phái riêng của mình, và chỉ trích người khác là tà giáo. “Sư ỉtranh chấp, ganh tị, nóng giận, tư kỹ, chia rẽ, tà giáo, và thèm muốn” là tất cả những gì ở trong lòng của người chưa tái sanh. Chúng ta là những thánh đồ cũng sẽ giống như vậy nếu chúng ta chỉ bước đi theo xác thịt.
 
 
Đức Thánh Linh làm cho tín đồ tái sanh mang bông trái Thánh linh
 
Ai là những người đã tái sanh sẽ sống để rao giảng Phúc âm tốt đẹp. Thật là khó cho chúng ta khi chúng ta theo Chúa cách đơn lẽ, chúng ta phải làm những công việc trong sự phục vụ bởi kết hợp với Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cầu nguyện với nhau và dâng hiến năng lực của chúng ta để kết hợp với người khác là những người bước đi trong Phúc âm của Thánh linh. Những ai bước đi trong Thánh linh là sống để rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nói cách khác, bước đi theo xác thịt có nghĩa là sống một đời sống chỉ cho cá nhân mình trong khi bước đi trong Thánh linh có nghĩ là cứu linh hồn của những người khác.
Có rất nhiều người trên thế gian là người chưa bao giờ nghe Phúc âm. Chúng ta yêu những người Châu Phi và Châu Á. Chúng ta yêu mọi người ở Châu Âu và Châu Mỹ cũng như những người ở các hải đảo xa xôi. Chúng ta nên bày tỏ tình yêu của chúng ta bằng cách giới thiệu cho họ Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Chúng ta phải bước đi trong Thánh linh. Không có luật pháp nào chống điều này. “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó” (Ga-la-ti 5:22-23). Có một luật nào có thể chống lại điều này không? Không. Đây là luật của Đức Thánh Linh mà chúng ta phải vâng phục. Phao-lô nói với chúng ta rằng hãy bước đi trong Thánh linh. Chúa chúng ta hy sinh mạng sống của Ngài vì chúng ta là những tội nhân, chúng ta phải rao giảng Phúc âm cho người khác. Cứu người khác ra khỏi tội của họ là bước đi trong Thánh linh. Chúng ta nên bước đi trong Thánh linh.
Phao-lô nói trong Ga-la-ti 5:24-26, “Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.” Chúng ta phải sống để cứu những linh hồn khác nếu chúng ta sống trong Thánh linh. Chúng ta nên làm công việc của Đức Thánh Linh và bước đi trong Thánh linh. Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho là để hướng dẫn chúng ta sống trong Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Thánh Linh là Vua của tình yêu. Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta như là những phương tiện truyền tải tình yêu của Ngài.
Phao-lô nói, “những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.” (Ga-la-ti 5:24). Ông cũng nói rằng những ai là người được tái sanh đã chết cùng Đức Chúa Jêsus Christ. Những ai thật sự là người tái sanh thì đã chết với Chúa Jêsus rồi. Chúng ta không nhận ra điều này, chúng ta đã chết với Đấng Christ khi Ngài bị đóng đinh trên Thập-tự-giá để trả công giá cho tội lỗi chúng ta. Nói cách khác, sự kiện Chúa Jêsus bị đóng đinh nghĩa là bạn và tôi chết với Ngài trên Thập-tự-giá. Sự chết của Ngài là sự chết của chúng ta và sự sống của Ngài là hình ảnh cho sự sống lại của chúng ta. Bạn và tôi sống và chết trong Đức Chúa Jêsus Christ bởi đức tin. Chúng ta cần có đức tin. Đức tin của chúng ta dẫn chúng ta đến trong việc bước đi trong Thánh linh
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta năng lực để bước đi trong Thánh linh. Vì thế, chúng ta là những người được tha tất cả tội lỗi nên bước đi trong Thánh linh. Những ai nhận lãnh Đức Thánh Linh phải biết ơn về sự việc tội của họ được tha và cống hiến đời sống mình cho việc rao truyền Phúc âm tốt đẹp để cứu những người đang lạc mất. Dù một người đã được tha tội, được tái sanh, anh ta sẽ bị tách khỏi Hội-thánh của Chúa và không thể phục vụ Ngài nếu anh ấy sống trong sự ham mê của xác thịt. Bạn và tôi sống bởi Phúc âm của Nước và Thánh linh cho đến Ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.
 
 
Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối nhưng sống bởi sự đầy trọn của Đức Thánh Linh
 
Phao-lô nói, “Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen-ghét nhau.” Danh vọng giả dối là gì? Đó là bước đi theo ham muốn xác thịt. Có nhiều người trên thế gian này sống vì danh vọng giả dối của họ. Nhiều người tích lủy tiền bạc, tranh giành quyền lực, yêu thích vẽ đẹp thế gian và sống cho hôm nay. Không có tính trung thực trong những người này, và họ sẽ suy tàn và biến mất như thể thời gian trôi qua. Đó là tại sao người ta bước đi theo xác thịt và được gọi là tìm kiếm danh vọng giả dối. Dù là những người giàu có thật sự họ có bình an và thỏa lòng trong lòng của họ không? Bông trái của xác thịt chắc chắn sẽ suy tàn. Vật chất thế gian thì vô dụng cho linh hồn của những người khác và chỉ có ích cho chính mình nó thôi. Chúng chỉ tốt đẹp cho xác thịt riêng của người ấy.
Kinh thánh chép, “Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn” (Châm ngôn 11:24). Những ai chưa được tái sanh cố gắng thu góp tiền của cho thật nhiều. Vì vật chất thế gian là tất cả mọi sự của họ, họ không có phần nào trong họ để dành cho người khác. Đó là tại sao họ chỉ muốn quan tâm đến cuộc sống riêng của họ.
Nhưng Kinh-thánh nói không có một người nào tích trử nhiều là đúng, nhưng nó sẽ dẫn đến sự nghèo khó. Con người bước đi theo khát vọng của xác thịt, nhưng kết quả cũng giống như kẻ trộm ban đêm và cuối cùng là sự chết. Tất cả những điều này là tìm kiếm danh vọng giả dối
 
 
Ai là những người yêu thích bước theo ước muốn của Đức Thánh Linh
 
Phao lô muốn sống một cuộc sống bước đi trong Thánh linh. Và ông đã làm thế. Ông dạy chúng ta phải sống tốt lành qua lời Chúa. Ông nói trong Ga-la-ti 6:6-10, “Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.”
Phao-lô khuyên những ai biết Lời Đức Chúa Trời chia xẻ tất cả những vật tốt cho giáo sư của họ. Những gì ông muốn nói về “những vật tốt” là làm vui lòng Đức Chúa Trời bởi cứu những linh hồn hư mất bởi cuộc sống bước đi trong Thánh linh và giảng dạy Phúc âm. Những ai là người được tái sanh sẽ kết hợp với những người dạy và bước đi trong Thánh linh trong cùng một ý tưởng, tình yêu và cùng sự phán xét.
“Chia xẻ tất cả những việc tốt với người dạy.” Việc tốt có nghĩa là cứu người khác ra khỏi tội thông qua Hội-thánh. Phao-lô dạy chúng ta làm tất cả mọi việc trong cùng một tâm chí, trong cùng lời cầu nguyện, và trong cùng sự tận hiến. Chúng ta phải cùng nhau làm công việc Chúa.
Phao-lô nói, “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” Ở đây “khinh dể” có nghĩa là “nhạo báng và chế giễu” “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể” có nghĩa là không nhạo báng và chế giễu Đức Chúa Trời. Thí dụ, một người coi nhẹ Lời Đức Chúa Trời, giải thích theo lời riêng của mình và thất bại trong việc tin cậy. Phao-lô nói, “ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.” Nó có nghĩa là một người gieo trong xác thịt gặt lấy sự hư nát, nhưng người gieo trong Thánh linh sẽ gặt sự sống đời đời.
Những gì chúng ta sẽ gặt nếu chúng ta sống bởi Phúc âm tốt đẹp? Chúng ta sẽ nhận sự sống đời đời và sự cứu rỗi cho tội lỗi của chúng ta. Chúng ta sẽ gặt bông trái của Thánh linh bởi dẫn đưa những linh hồn của người khác đến với sự cứu chuộc tội lỗi của họ và sự sống đời đời qua nguồn phước của Đức Chúa Trời.
Nhưng những người sống trong xác thịt nhận gì? Họ gặt lấy sự hư nát và không có gì cả ngoại trừ sự chết ở cuối cùng. Không có gì để lại cho họ sau khi chết. Con người sanh ra với hai bàn tay trắng và chết đi cũng với hai bàn tay trắng.
Nếu họ làm công việc cứu người khác ra khỏi tội, họ sẽ gặt bông trái của Thánh linh và sự sống đời đời. Nhưng nếu họ bước đi theo khát vọng của xác thịt, họ sẽ gặt sự hư nát. Rồi họ gặt lấy sự rủa sả và mang sự rủa sả đến cho người khác. Vì thế Phao-lô, người biết mọi việc về cuộc sống bởi đức tin, khuyên chúng ta không nên bước theo xác thịt.  
“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trể nãi, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.” Phao-lô là một đầy tớ của Đức Chúa Trời là người bước đi trong Thánh linh. Khi người ta đọc trong Kinh-thánh thấy rằng ông bước đi trong Thánh linh, vài người có thể nghĩ rằng Đức Thánh Linh đã ra lệnh cho ông cách trực tiếp những gì phải làm như, “Phao-lô, đi về bên trái, và gặp vài người” hoặc “ngươi phải tránh người đàn ông này.” Nhưng điều này không đúng. 
Ông bước đi trong Thánh linh bởi rao giảng Phúc âm của sự cứu rỗi cho người khác để giúp họ cứu được linh hồn. Phao-lô cũng phục vụ Chúa bởi kết hợp với những người bước đi trong Thánh linh. Trong vòng các Cơ-đốc-nhân, có những người không bước đi trong Thánh linh nhưng bước đi theo khát vọng của xác thịt. Họ không tiếp đón Phao-lô nhưng chống đối và ngay cả giết ông. Phao-lô nói ông không làm bất cứ điều gì với những người chống đối và giết những môn đồ của Chúa Jêsus.
Nếu bạn muốn đi trong Thánh linh, bạn phải sống bởi Phúc âm. Những người cắt bì đã bắt bớ Phao-lô. Trong Ga-la-ti 5:11 nói, “Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao?” Những người cắt bì là những người bảo vệ cho việc thực hành sự cắt bì, họ nói, “Ngay cả nếu một người được tái sanh bởi đức tin trong Chúa Jêsus, người ấy cũng phải cắt bì. Nếu người ấy không cắt bì trong xác thịt của da quy đầu, người ấy không là con của Đức Chúa Trời.” Tại sao họ đã bắt bớ ông ta? Phao-lô tin rằng sự cứu chuộc và phước hạnh của cuộc sống đời đời chỉ đến từ đức tin trong báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Đây là những gì ông giảng dạy.
Đức tin làm cho những người công chính đến từ việc học lẽ thật và rao giảng nó. Phao-lô cho rằng lẽ thật của Nước và Thánh linh là rất quan trọng. Oâng ta tin rằng bất cứ ai biết lẽ thật có thể bước đi trong Thánh linh và không cần phải cắt bì. Đó là những gì ông rao giảng. Nhưng những người cắt bì tin rằng sự cắt bì là một phần quan trọng của đức tin con người trong sự cứu rổi. Tuy nhiên, không có một Phúc âm nào khác được ban cho bởi Đức Chúa Trời và vì thế chúng ta không được thêm hay bớt bất cứ gì vào đó.
Khi Phao-lô bước đi trong Thánh linh, ông ta bị khước từ và bắt bớ bởi những người bạn Do thái của ông ta. “Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy! Vì điều yếu cần, chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới.” (Galatians 6:12-15). Và Phao-lô nói với những người chịu cắt bì rằng, “Hết thảy hững kẽ muốn cho mình đẹplòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì Thập-tự-giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi.”
Phao-lô quở trách những người bước đi theo khát vọng xác thịt. Họ bước đi theo khát vọng của xác thịt, và có nhiều người cũng giống như họ. Nhưng Phao-lô chấm dứt quan hệ với họ. Oâng nói, “Còn như tôi, tôi hẵn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về Thập-tự-giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu báp-têm bởi Giăng để cất tất cả tội lỗi của thế gian và chết trên Thập-tự-giá để cứu Phao-lô và tất cả những người mà Chúa kêu gọi. Phao-lô nói, “Bởi Thập-tự-giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy” Phao-lô đã chết về thế gian và sống lại qua Đức Chúa Jêsus Christ.  
Chúng ta thật sự đã chết trong Đấng Christ. Nhưng đôi khi chúng ta quên lẽ thật này. Chúng ta phải tin nó. Nếu chúng ta không có đức tin trong lẽ thật này, chúng ta đang bị trói buộc trong khát vọng của xác thịt và bởi gia đình chúng ta, và điều này ngăn cản chúng ta bước đi với Chúa. Xác thịt chúng ta thì yếu đuối đến nỗi gia đình chúng ta không thể giúp chúng ta theo Ngài. Chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta. Nhưng bây giờ đối với thế gian chúng ta đã bị đóng đinh. Làm thế nào một người chết có thể giúp những người thế gian trong công việc thế gian? Những người chết đối với thế gian không thể sở hữu những gì thuộc về thế gian. 
Chúa Jêsus đã phục sinh. Sự phục sinh của Ngài cho phép chúng ta được tái sinh trong cuộc sống thuộc linh mới. Ở đây chúng ta có công việc mới, gia đình mới, hy vọng mới. Chúng ta là những người tái sanh. Chúng ta như những lính chiến thiên quốc, có trách nhiệm rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Phao-lô xưng nhận rằng ông trở thành một người để giúp đở người khác đạt đến sự cứu rỗi không qua phương tiện vật chất nhưng bởi phương pháp thuộc linh. Oâng nói ông đã chết và đã sống lại trong Đấng Christ. Chúng ta hãy phấn đấu để trở thành loại người như thế, là người dám xưng nhận niềm tin của mình
Phao-lô nói trong Ga-la-ti 6:17-18, “Ước gì từ nay về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Jêsus vậy. Hỡi anh em, nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em! A-men.” Phao-lô mang dấu chứng của Chúa Jêsus. Oâng không quan tâm đến sức khỏe của mình vì Chúa để bước đi trong Thánh linh. Ngay cả khi ông không thể viết vì mất sự sáng của mắt mình. Nhưng không ít thơ tín của ông được viết ra bởi những đồng bạn của ông như Tẹt-tiu trong khi ông đọc lời của Đức Chúa Trời. Mặc dù thể chất của ông yếu, ông vẫn vui sướng bước đi trong Thánh linh và nói, “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn” (2 Cô-rinh-tô 4:16).
Phao-lô khuyên chúng ta trở thành những người bước đi trong Thánh linh. Oâng cũng nói, “Bước đi trong Thánh linh có nghĩa là sống cho Phúc âm.” Bạn và tôi phải ghi nhớ trong trí rằng bước đi trong Thánh linh nghĩa là gì. Chúng ta không nên theo đuổi những điều hư ảo mà thay vào đó là phục vụ và sống cho Phúc âm. Hãy bước đi trong Thánh linh cho đến cuối cuộc đời của bạn.
Bây giờ bởi đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, Thánh linh ở trong lòng chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ vui và đáp lời cho chúng ta nếu chúng ta cầu xin theo Phúc âm. Mang bông trái Thánh linh có nghĩa là bước đi trong Thánh linh và cứu chuộc linh hồn. Bạn có thể mang bông trái của Thánh linh như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, khi bạn bước đi trong Thánh linh và sống vì Phúc âm. Rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh, bạn phải chịu khổ, phải duy trì lòng kiên nhẫn, phải thực hành sự nhân từ, và làm lành cho người hư mất.

Bông trái của Thánh linh đến với những ai cứu linh hồn của người hư mất bởi làm việc tốt lành và rao giảng Phúc âm để khiến người ta nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Đây là những gì cần làm để mang bông trái của Thánh linh và bước đi trong Thánh linh.