Bài giảng

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-11] ( Ê-phê-sô 5:6-18 ) Duy trì đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh

( Ê-phê-sô 5:6-18 )
“Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.”
 
 
Chúng ta phải làm gì để duy trì một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh?
Chúng ta phải từ bỏ bản ngã mình, đặt nó lên Thập-tự-giá, từ chối tư tưởng xấu, iến dâng chính chúng ta cho việc truyền giãng Phúc âm.
 
Để “duy trì một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh,” chúng ta phải hiến dâng cuộc sống của chúng ta để rao giảng Phúc âm. Để sống một đời sống đầy dẩy Đức Thánh Linh, trước nhất chúng ta phải nhận phước hạnh bởi sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Để nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh, chúng ta cần phải có loại đức tin này, đó là chúng ta phải tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Bởi có đức tin này, chúng ta sẽ nhận sự ban phước bởi Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta.
Những ai là người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh muốn có một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh? Dĩ nhiên mỗi chúng ta. Nhưng tại sao một vài người không thể sống đời sống này? Lý do là vì những nan đề riêng của họ lấy quyền ưu tiên trên công việc của Đức Chúa Trời, nghĩa là họ không bước đi với Ngài. Để duy trì một đời sống đầy dẩy Đức Thánh Linh, chúng ta phải học và tin vào Lời của Đức Chúa Trời. Trên tất cả, hãy tìm trong Kinh-thánh loại đời sống gì và đức tin gì chúng ta cần phải có.
 
 
Những lý do nào mà một số người không thể sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh?
 
Trước hết, chúng ta có thể nói rằng vì họ không thể từ bỏ chính họ. Kinh-thánh nói rằng chỉ những ai từ bỏ chính mình mới có thể theo Chúa. Vì nhận được một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh không thể bởi năng lực riêng của con người, mọi người phải có đức tin của sự ngự trị của Đức Thánh Linh để từ bỏ chính mình. Ngay cả cho những ai có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, cũng thật là khó cho họ để từ bỏ bản ngã của họ mà không có sự quan tâm đến Vương quốc Đức Chúa Trời. Vì vậy để có một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải phục vụ Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chỉ như thế một người mới có thể từ bỏ chính mình và sống như một đầy tớ của sự công chính.
Trong Ma-thi-ơ 16:24-26 nói, “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”
Lý do một số trong những người đã tái sanh không thể sống một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là vì họ thất bại trong việc từ bỏ khát vọng của xác thịt. Ngay cả những người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh chỉ có thể bước đi trong Thánh linh khi họ từ bỏ khát vọng của xác thịt họ. Có nhiều khía cạnh trong cuộc sống của xác thịt mà chúng ta phải từ bỏ để theo Chúa. Chúa nói, “Hãy để nó từ bỏ chính mình, vác Thập-tự-giá mình và theo ta.”
Hãy để cho tinh thần trần tục chết đi, nhưng hãy để tâm trí thuộc linh sống động và bình an. Những người mong muốn bước trong Thánh linh phải từ bỏ đời sống xác thịt. Chỉ những ai dám nhận sự hy sinh này mới có thể duy trì đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là lẽ thật của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. 
Bạn muốn theo bên nào, Chúa hay thế gian? Thể theo sự chọn lựa của bạn, một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh hay một đời sống khát vọng xác thịt là tùy thuộc bạn. Nếu bạn thật sự muốn sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, sự chọn lựa là của bạn. Đức Chúa Trời cứu bạn ra khỏi tội lỗi của bạn và ban cho bạn món quà của sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Nhưng nó tùy thuộc theo sự quyết định của bạn có hay không có cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nói cách khác, đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là không do sự tiền định hay thiên mệnh bởi Đức Chúa Trời. Cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh chỉ tùy thuộc vào ý muốn của những ai trong chúng ta là người tin Phúc âm của Nước và Thánh linh.
 
 
Bạn phải có ước muốn để sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh
 
Nếu bạn có ước muốn sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ ban điều đó. Ngài sẽ giúp và ban phước cho bạn. Nhưng nếu bạn không muốn thế, bạn phải mất đi cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. 
Bạn chỉ có thể nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh và không bởi ý muốn của bạn. Nhưng để sống và duy trì một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của bạn. 
Vì thế, nếu bạn muốn có một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, bạn phải tự xét chính ý muốn của mình và xin sự giúp đở của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thật sự muốn sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta và làm trọn ước muốn của chúng ta. Nhưng để đạt được mục đích của chúng ta, chúng ta phải từ bỏ khát vọng của xác thịt.
Thứ hai, để sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải vác thập tự giá của chính mình. Chúng ta phải sống và bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Đây là ý nghĩa của một đời sống công chính trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Thứ ba, Chúa phán, “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Nghĩa là theo Chúa thì thích hợp với đời sống của chúng ta. Thật vậy, nếu chúng ta theo Ngài, linh hồn và thể xác chúng ta sẽ thịnh vượng nhưng nếu chúng ta không theo Ngài và chọn một cuộc sống riêng cho chúng ta, linh hồn và thể xác chúng ta sẽ bị hư hoại. 
Tại sao chúng ta không có cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh? Lý do là chúng ta không từ chối ý muốn của chúng ta, ấy là khát vọng của xác thịt. Khi chúng ta theo Chúa Jêsus Đức Thánh Linh làm mạnh mẽ bề trong của chúng ta và vì thế Ngài có thể hướng dẫn chúng ta với một năng lực đầy trọn lớn hơn.
Ê-phê-sô 5:11-13 nói, “và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy.” Cơ-đốc-nhân không nên có sự quan hệ với những công việc không tốt của sự tối tăm. Nhưng khi chúng ta đắm chìm trong công việc không tốt của sự tối tăm, Đức Chúa Trời phán với chúng ta để vạch trần chúng ra. Chúng ta nên quở trách những công việc tối tăm của chúng ta, mặc dù thật là xấu hổ ngay khi nói lên những điều đã được làm trong bí mật. Nhưng tất cả mọi việc sẽ được phô bày ra cách rỏ ràng trong ánh sáng.  
Ai là người có khả năng phô bày và nói về những việc hổ thẹn như thế? Nếu những người khác, anh em của bạn, chị em của bạn, và những đầy tớ của Đức Chúa Trời không thể phô bày chúng, bạn phải phô bày chúng ra cho riêng bạn. Có lời chép rằng mọi việc phải được phô bày ra trong ánh sáng. Vì thế chúng ta phải chấp nhận những việc làm xấu của chúng ta là không đúng, và được hướng dẫn bởi Thánh linh để phô bày những việc không kết quả của sự tối tăm bởi chính chúng ta hoặc qua lãnh đạo của chúng ta.
Trên thế giới này, cuối cùng tất cả mọi vật đều được tỏ bày chỉ khi họ bị tố cáo, nhưng trong thế giới của Đức Chúa Trời, tất cả mọi vật bị phô bày trong ánh sáng. Vì chúng ta không hoàn toàn, chúng ta phạm nhiều tội cách vô ý thức trong thế gian này. Tuy nhiên, khi chúng ta tỏa ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời ra trên chính chúng ta, chúng ta trở nên ý thức về tội của chúng ta và có thể chấp nhận chúng. Vì thế đó là điều để chúng ta cảm tạ Chúa không thôi.
Vì Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của chúng ta, và mọi sự công bình của Đức Chúa Trời được hoàn thành khi Ngài chịu báp-têm trên sông Giô-đanh, chúng ta có thể được bày tỏ bởi ánh sáng qua sự công bình của Đức Chúa Trời. Hàng tỉ tội mà con ngươì đã phạm đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus khi Giăng báp-têm Ngài. Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi, chết trên Thập-tự-giá để chịu xét đoán vì tộicủa nhân loại, và đã sống lại. Đức Chúa Jêsus tha thứ tất cả tội của loài người khi Ngài nói “mọi việc đã được trọn”(Giăng 19:30), Mọi người đã được cứu. Chúng ta trở nên của tế lễ qua đức tin trong những gì Đức Chúa Jêsus Christ đã làm. Vì tội chúng ta được tha, chúng ta có thể lại trở nên ánh sáng và theo Đức Chúa Trời cách ngay thật.
 
 
Đức Chúa Trời phán với chúng ta bù lại thời gian đã mất
 
Phao lô nói với chúng ta, nếu chúng ta muốn sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh chúng ta phải bù lại thời gian đã mất. Ê-phê-sô 5:16-17 nói, “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.” Nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh chúng ta phải bù lại thời gian đã mất và không trở nên ngu dại. Chúng ta nên hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời là thế nào và thực hiện nó. Chúng ta phải quyết định cái nào là có giá trị hơn: một đời sống trung thành với xác thịt hay cống hiến cho Đức Chúa Trời.
Sau khi chúng ta được tái sanh, Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Nếu chúng ta nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh, có nghĩa là Chúa chúng ta là Chủ, là Vua của chúng ta. Chỉ mình Ngài là Cứu-Chúa của chúng ta và chúng ta phải chấp nhận Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chỉ mình Ngài là Chủ của tôi. Ngài là Chủ là Đấng tạo dựng nên tôi, tha thứ mọi tội lỗi của tôi và ban phước cho tôi. Và Ngài là Vua đã trị vì trên sự sống và sự chết của tôi, ban phước và giáng họa. Chúng ta phải chấp nhận rằng Chúa là Chủ và là Đức Chúa Trời vì thế chúng ta nên vâng phục Ngài suốt cả cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta hãy xem những gì được chép trong Phi-líp 2:5-11 “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Phao-lô nói, “hãy có tâm tình này” Điều ông nói là tấm lòng của Đức Chúa Jêsus Christ. Những gì Phao-lô nói về “tâm tình” là của Chúa Jêsus, là Đức Chúa Trời Tạo Hoá, là Đấng đã đến thế gian để cứu dân sự của Ngài ra khỏi tội theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúa đã đến thế gian và nhận lấy tất cả tội lỗi thế gian qua Báp-têm của Ngài bởi Giăng. Và khi Ngài chết trên Thập tự giá, tội lỗi của cả thế gian đã được tiêu trừ. Rồi ngày thứ ba Ngài đã sống lại và trở nên Cứu Chúa chúng ta.
Lý do tại sao Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Tạo hóa, đến thế gian này là để cứu chúng ta. Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta qua báp-têm và huyết của Ngài trên Thập-tự-giá. Mọi tạo vật phải quì xuống trước Ngài và nhận thức được tình yêu của Ngài đã ban cho chúng ta qua sự tha tội bằng cách tự hạ mình xuống như một tạo vật dù Ngài là Tạo hóa. Đó là tại sao mọi tạo vật phải xưng Ngài là Cứu-Chúa thật của họ. Ngài đã làm cho chúng ta phải xưng nhận rằng chỉ một mình Ngài là Chúa của mọi tạo vật nhưng cũng là Chúa của tất cả sự công chính.
Chúng ta là những người tin Đức Chúa Trời và có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, phải tin rằng ‘Đức Chúa Trời là Chủ duy nhất của tôi’ và phải có tình yêu của Đức Chúa Jêsus Christ trong lòng mình. Chúng ta phải có đức tin rằng chủ của chúng ta không phải là chúng ta mà là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã tạo ra chúng ta và cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Và chúng ta cũng phải có đức tin rằng Ngài là Chủ là Đấng tạo dựng nên cuộc sống mới phước hạnh cho chúng ta, chuẩn bị mọi sự cho chúng ta cũng như làm việc vì chúng ta.
Có nhiều người không muốn thay đổi chủ sau khi được tái sanh. Có nhiều người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh nhưng khẳng định rằng họ chính là chủ của họỉ. Một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là đời sống theo Đức Chúa Trời. Cuộc sống này không thể nhận được trong một ngày nhưng chỉ có thể khi chúng ta tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Chủ của đời sống chúng ta và là Đấng tạo dựng nên chúng ta cùng tất cả tạo vật khác trong vũ trụ. Chúng ta cần có đức tin để phục vụ Chúa Jêsus là Chúa, là Chủ và là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đấng cứu chúng ta ra khỏi tội và ban cho chúng ta cuộc sống đời đời trong Nước Thiên đàng.
Chúng ta cần ghi nhớ điều này trong tâm trí. Nhiều người sống một cuộc sống như thể họ là chủ của chính họ. Họ bảo vệ và duy trì sự thống trị trên đời sống của họ. Nhưng bây giờ là thời điểm để thay đổi chủ. Chúng ta là những người biết Đức Chúa Trời và vì thế Chủ của chúng ta là Chúa Jêsus .
Tất cả chúng ta đều có tội trong lòng chúng ta và sẽ bị hình phạt trong địa ngục vì tội của chúng ta. Nhưng chúng ta nhận được Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Chúa Trời yêu chúng ta thật nhiều đến nỗi Ngài xuống thế gian, cất đi tội của chúng ta bởi phép báp-têm của Giăng và chết trên Thập-tự-giá để trở thành Cứu-Chúa thật của chúng ta. Và qua đức tin trong Đức Chúa Trời, chúng ta được giải thoát khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh. 
 Kinh thánh chép, “Nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” (Rô-ma 8:9). Khi chúng ta nhận sự cứu chuộc của Ngài, đó là, sự ngự trị của Đức Thánh Linh, chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời và chúng ta phải bước đi trong sự công chính của Đức Chúa Trời dưới sự chỉ dạy của Đức Thánh Linh. Để sống như thế, chúng ta phải từ bỏ quyền làm chủ trên đời sống chúng ta. Sau khi chúng ta gặp Chúa Jêsus và được giải cứu bởi Ngài, chúng ta phải nhận Ngài là chủ duy nhất của chúng ta.  
 
 
Chúng ta phải trao ngai lòng của chúng ta cho Chúa Jêsus
 
Chúng ta không thể theo Chúa nếu chúng ta xem chúng ta như là chủ trong cuộc sống riêng chúng ta. Khi Đức Chúa Trời ra lệnh chúng ta phục vụ Ngài, chúng ta sẽ noí “vâng” mà không có sự chần chờ nếu chúng ta không là chủ riêng của chúng ta. Cách khác, chúng ta nói “tại sao tôi phải làm điều đó vì Ngài?’ Người làm chủ chính mình sẽ từ chối làm những gì Đức Chúa Trời muốn anh ta làm, và nghĩ rằng, “Ngài nên hỏi tôi trong thiện ý những gì Ngài muốn.” Người như thế, lời dạy của Đức Chúa Trời không là gì cả nhưng chỉ là những lời vô hiệu quả và quấy rối mà thôi.
Tuy nhiên để đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải vâng lời Ngài. Chúng ta không thể là những con bò được dẫn đến hàng làm thịt, nhưng hơn thế nữa chúng ta phải tình nguyện theo Chúa. Chúng ta phải theo Đức Chúa Trời, Cứu-Chúa chúng ta, Đấng dẫn chúng ta đi vào con đường công chính. Đức Chúa Trời là Chúa, Đấng chúc phước cho chúng ta bởi sư ỉ cứu rỗi. Nếu chúng ta phục vụ Ngài như là Chủ của chúng ta và giữ luật lệ Ngài, chúng ta có thể được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nếu bạn và những thành viên trong gia đình bạn dâng vương quyền của các bạn cho Chúa Jêsus và đặt Ngài trên tất cả mọi sự, các bạn sẽ có ân điển và phước hạnh trong cuộc sống của các bạn. 
Có lẽ bạn đã xem những bức tranh giống như bức tranh một người trên thuyền chống chọi lại với bảo tố và Chúa Jêsus đứng ngay sau lưng anh ta. Nó dường như là chúng ta tự giải quyết những thử thách trong cuộc sống của chúng ta, và làm công việc của Chúa, nhưng thật ra là Chúa Jêsus của chúng ta, Đấng đang hướng dẫn và cầm giữ tay của chúng ta. Đó là Đức Chúa Trời Quyền năng là Đấng kiểm soát cuộc sống chúng ta. Ngài bảo vệ chúng ta khỏi Satan, hướng dẫn chúng ta và cai trị trên đời sống chúng ta.
Từ khi Ngài trở thành Chủ của chúng ta, Ngài có thể giám sát và chúc phước cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không nhận Ngài làm Chủ của chúng ta, Ngài không thể thực hiện vai trò đó. Vì Ngài là Đức Chúa Trời của từng cá nhân, Ngài không ép buộc chúng ta vâng phục ý chỉ Ngài. Dù Ngài là Đức Chúa Trời Quyền năng, Ngài không ép chúng ta làm bất cứ điều gì ngoại trừ chúng ta tình nguyện phục vụ Ngài như là Chủ của chúng ta và cầu xin sự giúp đở của Ngài.  
 
 
Giao phó mọi sự cho Ngài
 
Giao phó mọi sự cho Ngài để Ngài có thể thực hiện quyền làm Chủ trên chúng ta. Phục vụ Ngài và chấp nhận rằng Ngài là Chủ của chúng ta. Vì chúng ta không trọn vẹn, chúng ta phải giao phó tất cả cho Ngài và chuyển giao tất cả trách nhiệm cho Ngài. Một khi chúng ta giao gia đình chúng ta, đời sống hằng ngày của chúng ta, và mọi sự khác cho Ngài, chúng ta sẽ nhận được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời và có thể sống theo ý muốn Ngài, giải quyết mọi nan đề trong đức tin và có năng quyền mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.  
Những nan đề của chúng ta trở thành của Chủ chúng ta, nghĩa là nếu chúng ta theo Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài sẽ nhận trách nhiện cho chúng ta. Chúng ta sẽ có thể sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh và vui mừng trong sự bình an bên cạnh Ngài. Là Cơ-đốc-nhân trung tín, chúng ta phải quỳ xuống trước Chúa, chấp nhận và phục vụ Ngài như Chủ của chúng ta.
Chúng ta hãy xem những gì Kinh-thánh nói trong Phi-líp 3:3 về loại đức tin mà chúng ta phải có để sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.“Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.” Ý nghĩa của “kẻ chịu cắt bì” ở đây là những người thờ phượng Đức Chúa Trời trong Thánh linh, vui mừng trong Đức Chúa Jêsus Christ, và không tin cậy vào xác thịt.  
Để sống như người chịu cắt bì nghĩa là cắt bỏ tất cả tội lỗi trong lòng của chúng ta và chuyển qua cho Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng chịu báp-têm bởi Giăng. Những ai là người được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh mắc nợ đời sống của họ với Chúa Thánh linh. Họ phục vụ Đức Chúa Trời và vui mừng trong Đấng Christ mà nói rằng, “Chúa Jêsus dẫn dắt tôi để sống cuộc đời vinh hiển này. Ngài làm tôi trở nên công chính và ban phước cho tôi. Ngài ban cho tôi tất cả ân điển mà tôi cần để phục vụ Ngài.” Chúng ta cần phải sống như thế đó. Đây là cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Phao-lô nói, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31).
Phi-líp 3:13-14 nói,“Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Đức Chúa Trời phán với chúng ta hãy quên những việc ở đàng sau chúng ta trong quá khứ, và hướng về phía trước. Chúng ta cần phải hướng về mục đích của chúng ta. Không quan tâm đến những việc công chính của chúng ta hay việc sai trái, chúng ta phải quên những sự việc phía sau và cố gắng đạt đến những gì ở phía trước và nhắm vào mục đích của chúng ta. Mục đích này là phục vụ theo ý Ngài, giữ vững trong Chúa Jêsus bởi tin cậy Ngài. 
Chúng ta không trọn vẹn, vì thế chúng ta có khuynh hướng đi xuống khi chúng ta cảm thấy sự cám dổ của xác thịt. Tuy nhiên bởi nhìn lên Đức Chúa Trời và có đức tin, chúng ta có thể vượt qua được tất cả sự yếu đuối và những đòi hỏi của chúng ta. Khi Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng và chết trên Thập-tự-giá, tất cả tội lỗi của chúng ta được chuyển qua cho Chúa Jêsus. Khi Ngài trở nên Cứu-Chúa của chúng ta qua sự phục sinh, chúng ta được ban cho cuộc sống mới nhờ đức tin của chúng ta trong Ngài. Vì thế, chúng ta phải vứt bỏ tất cả mọi sự ở phía sau, vươn tới trước, huớng về mục đích của chúng ta. 
 
 
Để duy trì một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh
 
Chúng ta cần phải đạt đến phía trước, hướng về mục đích cao hơn. Tôi hy vọng bạn có thể quên những việc quá khứ cách nhanh chóng nếu chúng là những gánh nặng của bạn. Có nhiều việc mà chúng ta không thể làm được vì sự yếu đuối của chúng ta, chúng không phải là những gì chúng ta quan tâm nhưng việc quan trọng là nằm ở tương lai. Vì tương lai là quan trọng hơn. Chúng ta phải giao phó vương quyền của chúng ta cho Chúa Jêsus qua đức tin và được hướng dẫn bởi Ngài. Chúng ta phải để Ngài quyết định chúng ta sẽ sống thế nào trong tương lai và làm gì đẹp ý Ngài. 
 
 
Chúng ta phải sống như các môn đồ đã sống
 
Chúng ta chỉ có thể hướng đến một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh nếu chúng ta trở thành mạnh mẽ đức tin trong sự chuộc tội. Đó là việc rất quan trọng. Chúng ta hãy xem 2Ti-mô-thê 2:1-10. “Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Christ, sanh ra bởi dòng vua Đa-vít, đã từ kẻ chết sống lại, theo như Tin Lành của ta, vì Tin Lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời.”
Phao-lô nói với Ti-mô-thê như Đức Thánh Linh phán với chúng ta,“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.”
“Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh me” Để trở nên mạnh mẽ trong ân điển ở đây có nghĩa là phải mạnh mẽ trong đức tin của chúng ta trong Phúc âm của Nước và Thánh linh bởi tin Ngài và giữ trọn trong Ngài. Đức Chúa Jêsus Christ đến trong thế gian để nhận tội lỗi của chúng ta qua báp-têm của Ngài, chết trên Thập-tự-giá, sống lại và thăng thiên, trở nên Cứu-Chúa của chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta nên mạnh mẽ trong ân điển của Đức Chúa Trời và cám ơn Ngài. Đức Chúa Trời cứu chúng ta và vì thế chúng ta nên nhận sự cứu rỗi qua đức tin là một ân điển của Đức Chúa Trời. Đây là sự cứu rỗi của sự cứu chuộc. Điều này không thểă làm với sự dâng hiến những lời cầu nguyện hằng ngày buổi sáng hoặc dâng hiến tiền bạc cho việc xây dựng một nhà thờ. Tất cả những điều này làm hại hơn là làm tốt cho việc nhận sự cứu rỗi.
Sự cứu rỗi của chúng ta qua sự tha tội có nghĩa là Đức Chúa Jêsus Christ không quan tâm đến những gì chúng ta làm, Ngài chịu báp-têm để gánh lấy tội lỗi của chúng ta, rồi chết trên Thập-tự-giá để cất bỏ tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài đã phục sinh để cứu chúng ta ra khỏi tội. Những Mục sư được tha tội vì họ tin vào Phúc âm của lẽ thật này cũng như những người bình thường. Bất cứ ai tin Đức Chúa Jêsus Christ giống thế này với tất cả lòng của mình thì nhận được sự tha tội. Vì thế chúng ta có thể tin cậy vào ân điển của sự cứu rỗi và sức mạnh của đức tin. 
Nếu chúng ta muốn có một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải mạnh mẽ đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Có những lãnh vực trong đời sống chúng ta bị hạn chế và chúng ta phải chia xẻ sựỉ yếu đuối của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta nên mạnh mẽ trong ân điển của sự cứu rỗi. Mỗi khi những thất bại của chúng ta xuất hiện, chúng ta phải suy gẩm trong đức tin bởi tự nói với chúng ta, “Đức Chúa Trời cứu tôi qua Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Chúa Jêsus Christ tha thứ tội của tôi qua Phúc âm của Nước và Thánh linh.” Chúng ta trở nên người công chính bởi tin Phúc âm này và làm cho vững mạnh chính chúng ta bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chúng ta trở thành những người được phước qua đức tin của chúng ta.
Phao-lô nói, “hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự gì khác hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Đây là điều rất quan trọng. Nó có nghĩa là chúng ta phải hiến cuộc đời của chúng ta cho Đức Chúa Trời. “Dù bạn ăn hay bạn uống.” Chúng ta nên ăn, uống và trở nên mạnh mẽ vì Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng ta làm công việc Ngài. Chúng ta nên ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe của chúng ta để rao giảng Phúc âm.
“Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình.” (2 Ti-mô-thê 2:4). Bạn phải sống cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh để rao giảng Phúc âm. Chúng ta có thể sống cuộc sống trung tín khi chúng ta hướng đời sống chúng ta vào sự lợi ích cho việc truyền giảng Phúc âm. Tất cả những ai có đời sống như thế là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta phải phấn đấu cho cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngay trong việc dâng hiến, những gì bạn dành được do công khó của bạn cũng nên dùng cho việc rao giảng Phúc âm. 
Nếu bạn muốn duy trì cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, bạn phải cống hiến cuộc đời bạn cho Chúa, cho việc phục vụ Ngài, dùng tài chánh của bạn cho Phúc âm và chia xẻ những vui mừng và sầu khổ với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta sống cuộc sống như thế, chúng ta phải sống trong đức tin mạnh mẽ để phục vụ Phúc âm.
Cho đến bây giờ có nhiều người vẫn hướng đến một đời sống riêng cho chính họ. Họ đã xây những bức tường và tích lủy của cải của họ cho chính họ vì họ là chủ của chính họ. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta phải sống vì Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đặt Chúa là Chủ và Chúa duy nhất của chúng ta. Chúa nói rằng, “Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình.” Sống một đời sống ngưới lính chiến tốt, nghĩa là phải sống theo luật lệ. Chúa giải quyết mọi nan đề cho chúng ta, bảo vệ và hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta sống vì Ngài như những nguời chiến sĩ trung thành của Ngài. Ngài bảo chúng ta trước nhất phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33).
Không có sự sai trật nào trong Lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta theo Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thành tín của Lời Ngài. Nhưng phải nhớ rằng trước hết bạn phải có sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong lòng bạn. Một người không có sự ngự trị của Đức Thánh Linh không thể trao ngai lòng của anh ta cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh có thể trao ngai lòng cho Đức Chúa Trời và bởi đóù có kinh nghiệm sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và có hạnh phúc, bình an trong lòng.
Sự ngự trị của Đức Thánh Linh sẽ thật sự đến với bạn nếu bạn chỉ hiểu và tin Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh. Nếu bạn muốn có sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và muốn sống một đời sống phước hạnh, bạn nên phục vụ Đức Chúa Trời như Vua và sống tốt đẹp vì Vương quốc của Ngài. Rồi bạn sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và lòng bạn sẽ trở nên phong phú và đời sống phong phú của bạn sẽ dược duy trì vì bạn nhận được phước trở nên con cái trong Vương quốc của Đức Chúa Trời.
Tôi đã ban phát sứ điệp rằng ai là người đã nhận sự cứu rỗi và có sự ngự trị của Đức Thánh Linh bởi đức tin trong Chúa nên hướng về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi đã định nghĩa cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh và giải thích làm thế nào để duy trì đời sống đó. Tôi cũng có giải thích rằng bởi đức tin bạn phải trao ngai lòng của bạn cho Chúa và bởi đức tin bạn phải phục vụ Ngài và duy trì đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Một lần nữa, những ai là người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, được tái sanh thì chớ chấm dứt. Anh ta phải tiếp tục sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bạn nên biết cách chắc chắn và tin rằng linh hồn và thể xác của chúng ta có thể được ban phước khi chúng ta sống cuộc sống như thế.
Loại đời sống này không tự động xảy ra. Nó chỉ xảy ra khi chúng ta tin Chúa như Chủ của chúng ta và đặt Ngài lên vị trí thứ nhất trong lòng chúng ta. Đức Chúa Trời cứu chúng ta và đã ban cho chúng ta cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, một đời sống phục vụ cho Phúc âm. Ngài cũng ban cho chúng ta công việc và chức vụ để làm công việc của Ngài, vì thế chúng ta có thể duy trì cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Bạn nên hiến dâng chính bạn cho Ngài và sống một cuộc sống vì Ngài. Phục vụ Ngài bởi rao giảng Phúc âm tốt đẹp. Lòng của bạn sẽ đầy dẫy Đức Thánh Linh, và hạnh phúc, ân điển sẽ tuôn chảy qua bạn. Trong ngày Ngài trở lại, bạn sẽ được chúc phước, vinh hạnh đứng trước Đức Chúa Trời và nhận phần thưởng của Ngài. Bạn và tôi nên ngưởng mộ một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta nên phân đấu sống một cuộc sống như thế bởi đức tin. Đó là cách thế nào để một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh được duy trì.

Bạn đã từ bỏ ngai lòng của bạn để được đầy dẫy Đức Thánh Linh chưa? Tôi hy vọng bạn để cho Ngài một vị trí cao nhất trong lòng bạn. Bạn phải có ý chí để sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.Và rồi Ngài ban phước cho bạn để bạn có thể sống một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.