Bài giảng

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-12] ( Tít 3:1-8 ) Sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh

( Tít 3:1-8 )
“Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành, chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dong thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Lời nầy là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người.”
 
Làm thế nào để chúng ta có thể sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh?
Chúng ta nên hiểu ý muốn Đức Chúa Trời và rao giảng phúc âm.
 
Những ai tin Chúa Jêsus và có sự ngự trị của Đức Thánh Linh phải sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Với Cơ-đốc-nhân, một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là một đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải vâng theo mạng lệnh Ngài. Thế thì làm sao chúng ta có thể sống một đời sống đầy dẩy Đức Thánh Linh? Chúng ta phải chú ý đến những gì sứ đồ Phao-lô nói về vấn đề này.
 
 
Điều cần yếu để sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì? 
  
Trong Tít 3:1 Phao-lô nói, “Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành,” Trước hết, ông nói chúng ta phải thuận phục nhà cầm quyền, vâng phục và sẳn sàng làm mọi việc lành. Ý của ông muốn nói là chúng ta không thể sống một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh nếu chúng ta không vâng phục luật lệ của thế gian. Dĩ nhiên là nếu luật lệ và luật pháp đó đi ngược lại với lẽ thật, chúng ta không nên vâng theo. Nhưng nếu những luật lệ đó không ngược lại với đức tin của chúng ta, chúng ta phải vâng theo để phục vụ cho Phúc âm.
Chúng ta là những người nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh, làm thế nào chúng ta có thể sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh nếu chúng ta cắt đứt với luật pháp thế tục? Vì thế, để sống một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh chúng ta phải tuân theo luât pháp của thế gian. Những ai nhận lãnh sự ngự trị của Đức Thánh Linh phải bước theo luật lệ của xã hội. Chúng ta chỉ có thể bước đi với Chúa chỉ khi chúng ta giữ luật pháp của thế gian.
Giả sử một trong chúng ta phạm một tội ác trên đường đi đến nhà thờ. Oâng ấy có thể phục vụ Chúa cách thoải mái không? Làm thế nào ông ấy có thể sống theo lời dạy của Chúa nếu ông ấy sống ngoài vòng pháp luật? Chúng ta không được chống lại với những tiêu chuẩn của xã hội trong khi bước theo Thánh linh. Không có gì tốt đẹp đến từ việc chống lại luật pháp của xã hội. Chúng ta phải giữ sự bình an bằng cách vâng phục luật pháp. Chúng ta phải tìm kiếm một cuộc sống ngay thật trong khi giảng phúc âm. Để sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, các thánh đồ phải khôn ngoan trói buộc mình trong luật pháp xã hội.
 
 
Chúng ta phải giữ sự khiêm nhường trong lòng
 
Phao-lô nói, “chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dong thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn.” Để sống một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta không được nói xấu ai, phải giữ sự hòa bình và nhu mì, bày tỏ lòng khiêm cung với tất cả mọi người.
Trong lòng của những người được tái sanh, có sự khiêm nhường, tự chế và lịch sự. Điều này có thể có vì Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Phao-lô nói với chúng ta rằng, chúng ta không được phá hoại Phúc âm bởi chống đối lẫn nhau. Dĩ nhiên, chúng ta phải chiến đấu khi luật pháp xã hội đi ngược lại với Phúc âm. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, chúng ta phải sống trong hoà bình. Chúng ta phải làm cho người khác nghĩ về chúng ta, “Mặc dầu ông ta dường như hoang dã như con sư tử, nhưng thật sự hiền lành như chim bồ câu. Đức tin Cơ Đốc của ông có lẽ làm cho ông  trở nên con người lịch sự và nhạy cảm.”
Không có sự nhu mì hoặc khiêm nhường trong khát vọng của xác thịt. Nhưng qua sự ngự trị của Đức Thánh Linh và qua Chúa, Đấng cứu chúng ta ra khỏi tội, chúng ta có thể mềm mại với người khác. Tha thứ cho những người đã làm một việc sai trái kinh khiếp với chúng ta đó là “sự tha thứ” thật và đối xử với anh ta bởi sự khiêm nhường từ trong sâu kín của chính chúng ta là sự “khiêm nhường” thật. Thật sự không phải là khiêm nhường khi chúng ta giả vờ tử tế với mọi người trong khi chúng ta ghét họ. Có một trái tim đầy sự khiêm nhường và tha thứ là đạo đức bề trong của người được tái sanh.
Chúng ta phải có sự nhu mì khi người khác làm điều sai trái với chúng ta. Khi chúng ta không còn dự định che giấu Phúc âm, chúng ta phải nhu mì với mọi người. Nhưng nếu chúng ta làm, chúng ta cần phải thay thế ánh sáng của sự nhu mì bằng ánh sáng của lẽ thật. Sự nhu mì chỉ được tìm thấy trong lẽ thật của Đức Chúa Trời, vì thế những ai đối nghịch và gây trở ngại hoặc nói xấu lời của Đức Chúa Trời thì không xứng đáng được đối xử trong sự dịu dàng. 
Đức Chúa Trời không tha thứ cho những ai chống nghịch với Ngài nhưng bắt họ phải trả giá. Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham, “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng thế ký 12:3). Những ai chống nghịch với Phúc âm của lẽ thật không có con đường cứu rỗi. Họ không thể tránh khỏi thảm họa mà nó làm hủy hoại không những chỉ đời sống của họ mà còn kéo dài ba thế hệ con cháu của họ.
Tại sao chúng ta phải có lòng khoan dung và khiêm nhường? Như được chép trong Tít 3:3, “Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau.” Chúng ta chỉ giống như những người này trước khi chúng ta được tái sanh. Vì thế chúng ta phải khoan dung và khiêm nhường với họ vì trước kia chúng ta cũng như họ.
Trong Tít 3:4-8 nói, “không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Lời nầy là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người.”
Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời không cứu chúng ta khỏi tội lỗi vì chúng ta đã làm những việc tốt. Ngài ban cho chúng ta phước hạnh của sự tái sanh vì Ngài yêu và thương xót chúng ta. Nói cách khác, Đức Chúa Jêsus Christ đến trong thế gian, chịu báp-têm, chịu chết trên Thập-tự-giá, sống lại và vì thế Ngài tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Chúa Jêsus là sự sống lại, và hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Bởi sự sống lại từ trong kẻ chết, tất cả những sự bất toàn trong thế gian trở nên trọn vẹn.   
Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta với Đức Thánh Linh thông qua Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu-Chúa chúng ta. Đức Chúa Jêsus Christ nhận báp-têm bởi Giăng để cất tội lỗi thế gian và chết trên Thập-tự-giá để tất cả tội lỗi chúng ta được tha thứ. Chúng ta được cứu và trở nên công chính. 
Kinh-thánh cũng chép, “trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.” Nó có nghĩa là chúng ta, như kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, là những người thừa kế tất cả những sự giàu có và vinh hiển của Ngài. Để sống một đời sống phước hạnh này, chúng ta phải sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bạn phải tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh, để được tha tất cả tội của chúng ta và rao giảng Phúc âm cho người khác.
Vì vậy, khi đã nhận được sự tha tội, chúng ta phải làm việc vì lợi ích của người khác, chúng ta phải giữ luật của thế gian và rao giảng Phúc âm cho những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tha thứ cho những người làm sai trái với chúng ta và đối xử họ với lòng tốt và sự khiêm nhường để họ không phản bác lại với sự giảng dạy của Phúc âm tốt đẹp. “Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người.” Nếu bạn tìm cầu sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, bạn phải nhớ những gì Phao-lô nói với chúng ta. Điều này có lẽ không ấn tượng như những gì đặc biệt, nhưng chúng rất quan trọng
Vì chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta không thể được đầy dẫy Đức Thánh Linh nếu chúng ta ở trong sự chống nghịch với người khác bởi không vâng phục luật lệ của thế gian. Vì thế chúng ta phải vâng phục luật pháp của thế gian. Chúng ta phải vâng phục luật pháp trừ khi nó trái ngược với Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải vâng phục luật pháp thế gian. Dù là chúng ta có niềm tin, vâng phục luật pháp là sự chọn lựa tốt hơn nếu chúng ta mong muốn để sống với cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Để làm việc lành, chúng ta phải vâng phục luật pháp và cùng đi song song với những láng giềng của chúng ta.
 
 
Bạn muốn sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh không?
 
Ê-phê-sô 5:8-11 nói, “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn.” Sứ điệp này bảo chúng ta bước đi như con cái của sự sáng và mang bông trái của Thánh linh.
Ê-phê-sô 5:12-13 nói, “Vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy.” Ở đây Phao-lô nói rằng mọi vật được bày tỏ ra trong ánh sáng. Nếu người công chính không sống cách công chính, ông ta bị phô bày ra trước Chúa hoặc là với chính ông ta. Điều gì sẽ xảy ra khi một người bị phô bày ra ánh sáng những việc mà ông ta làm trong bóng tối, và rồi bị quở trách bởi sự sáng? Sau khi chấp nhận những lỗi lầm của ông ta, lòng của ông ta được soi sáng khi đối diện với Đức Chúa Trời. “Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy.” Đó là điều tốt khi được phô bày ra ánh sáng. Rồi chúng ta chấp nhận tội lỗi của chúng ta và quay về với Đức Chúa Trời. 
Nếu chúng ta thật sự muốn sống một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải có sự tử tế trong lòng. Ngay cả người có tội trong lòng, nó không có nghĩa là ông ta không tử tế; chúng ta phải sống với sự tử tế và nhân từ trong lòng. Chúng ta phải rao giảng với sự khôn ngoan và cầu nguyện cho mọi người là những người chưa biết Phúc âm của Nước và Thánh Linh vì thế chúng ta có thể hiểu nó và tha thứ tội cho họ. Và chúng ta cũng phải không làm hại người khác. Chúng ta phải ăn, ngủ và cũng sống Phúc âm và phục vụ người khác.
Để sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải nghĩ đến sự quan trọng của thời gian và phục vụ Phúc âm tốt đẹp giống như người khôn ngoan. Khi chúng ta yêu thế gian, chúng ta là đối tượng của sự nhạo báng của bóng tối và có thể cẩu thả trong công việc của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta phải nhìn xem Chúa và làm những gì theo ý muốn Ngài. Trong khi tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta cũng phải thức canh suốt thời gian. Một người khôn ngoan trong Thánh linh sẽ hiến dâng cho việc rao giảng Phúc âm trước khi thế giới trở nên đầy bóng tối.    
 
 
Hiểu ý muốn Chúa
 
Chúng ta phải cố gắng khám phá ra những gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải học biết những gì Ngài muốn chúng ta làm qua Hội-thánh và Lời của Ngài. Chúng ta nên biết những gì chúng ta có thể làm để đẹp lòng Đức Chúa Trời và tìm hiểu ý muốn Ngài cho chúng ta.
Những ai được sự tha tội là những người được tái sanh và có sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Những ai có Đức Thánh Linh là những người thánh thật sự và là con cái Đức Chúa Trời. Họ phải sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là bổn phận của tất cả những thánh đồ. Chúng ta không nên phí khả năng và năng lực của chính chúng ta, thờ ơ với những nhu cầu của người khác. Chúng ta không nên cản trở công việc của Đức Chúa Trời bởi phí phạm thời gian.
Nếu chúng ta đã được thánh hóa và nhận được sự tái sanh qua tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta phải trở nên một người tốt để tiếp tục thực hiện công việc của Ngài. Nếu chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi tin Ngài, chúng ta phải trở nên những người nhân lành.
Xác thịt của con cái Đức Chúa Trời thì không trọn vẹn nhưng nó đẹp lòng Đức Chúa Trời; với điều kiện là chúng ta quan tâm đến ý muốn của Ngài và làm việc lành. Nhưng ngay cả những người đã tái sanh vẫn dể có khuynh huớng làm điều xấu cho người khác nếu họ chỉ nghĩ đến họ. “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18) nó có nghĩa là chúng ta không được say trong khát vọng xác thịt nhưng phải làm những công việc tốt lành.
Phao-lô nói trong Ê-phê-sô 5:19-21, “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.” Nếu chúng ta muốn sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải tin và rao giảng Phúc âm của sự cứu rỗi và bày tỏ những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta.
Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta bất cứ khi nào chúng ta cầu nguyện và Ngài ghi chép tất cả những phước hạnh trong thơ vịnh, ca thánh và bài hát thiêng liêng cho chúng ta để chúng ta ca ngợi Ngài. Chúng ta phải tán tụng, cảm tạ và ngợi khen Ngài. Chúng ta có thể sống một đời sống phước hạnh trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh khi chúng ta cầu nguyện cho những người chưa được cứu và cầu nguyện cho nhau. Chúng ta phải cảm tạ Chúa từ trong sâu thẩm đáy lòng của chúng ta và tôn kính Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng cứu chúng ta. Với những tư tưởng này trong lòng chúng ta, chúng ta phải chấp nhận những sai trái trong lòng chúng ta, bày tỏ sự nhận thức của chúng ta vì sự tẩy sạch tội và vâng phục Ngài. Đó là ý nghĩa của đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.
 
 
Chúng ta phải phục vụ Phúc âm tốt đẹp trong khoảng đời còn lại của chúng ta
 
Chúng ta phải có kế hoạch tốt và theo đuổi chúng vì sự vinh hiển lớn của Phúc âm tốt đẹp. Liên kết với Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta nên cùng nhau cầu nguyện và kêu cầu Đức Chúa Trời cứu linh hồn của mọi người. Vẫn còn có nhiều người chưa được tái sanh vì họ không biết Phúc âm tốt đẹp dù họ vẫn tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cầu nguyện cho những người này, và nói, “Lạy Chúa, xin cũng cứu họ nữa.” Chúng ta không theo đuổi những việc vị kỷ nhưng cống hiến tài vật của chúng ta trong việc phuc vụ Phúc âm để cứu người khác. Sống vì linh hồn của người khác và vì phát triển vương quốc Đức Chúa Trời là một việc làm tốt.
Làm công việc như thế là sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sống một đời sống đầy Đức Thánh Linh thì không có nghĩa là nói tiếng lạ, thực hiện phép lạ, nhưng là học biết cách làm vui lòng Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là tin sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, ngợi khen và làm vinh hiển Ngài với những thi khúc. Cảm tạ, ngợi khen và làm vinh hiển Đức Chúa Trời với tất cả lòng của chúng ta, và phục vụ Ngài với cả thân thể chúng ta như là công cụ cho sự công bình là ý muốn của Đức Chúa Trời. Theo sự chỉ dạy của Ngài có nghĩa là sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. 
Để sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải vâng phục lẫn nhau. Nếu một ai cho chúng ta lời khuyên, chúng ta phải nghe những gì người đó nói, chúng ta nên nghe dù người ấy không đồng ý với chúng ta. Chúng ta phải sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh bởi vâng phục lẫn nhau và làm công việc Đức Chúa Trời.
 
 
Làm vinh hiển Đức Chúa Jêsus Christ là sống đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh
 
Sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh nghĩa là giữ mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus Christ.Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của Ê-phêsô 6:10-13. “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.”
Sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là trở nên mạnh mẽ trong Chúa và có đức tin trong năng quyền của Ngài. Nghĩa là sống bởi quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta mà không bởi ý muốn riêng của chúng ta. Hơn thế nữa, nó có nghĩa là sống một cuộc sống cầu nguyện. Bởi sự cầu nguyện, chúng ta có thể sống một cuộc sống mạnh mẽ trong việc nhận lãnh nhiều khả năng khác nhau và phước Chúa ban cho. Sống một cuộc sống như thế có nghĩa là nhận khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta thật yếu đuối dù chúng ta cố gắng theo Ngài, phục vụ và vâng phục Ngài, chúng ta không thể sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh mà không giữ lời Ngài. 
Tin vào lời của Đức Chúa Trời là việc thiết yếu để tăng sức mạnh thuộc linh. Dù chúng ta có đức tin, chúng ta phải lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời và nói rằng, “Tôi tin chắc rằng mọi lời được chép ra trong Kinh-thánh là lời của Đức Chúa Trời” Đây là loại đức tin làm cho chúng ta có đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Bạn có những nan đề nào trong khi sống trong cuộc sống thế gian này chăng? Hãy nhớ Lời của Kinh-thánh và dùng nó làm khí giới. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Bởi nhận lấy Lời Chúa cách sâu thẩm trong lòng của bạn, bạn sẽ học được ý nghĩa của việc nhận lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Không quan tâm đến hoàn cảnh và những gì người ta nói, chúng ta phải nắm chặt Lời Chúa. Đây là cách chúng ta sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Chúng ta có thể nhận đượỉc niềm tin này ở đâu? Khải huyền 3:22 nói, “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!” Chúng ta phải lắng nghe những gì Đức Thánh Linh phán cùng Hội Thánh. Nói cách khác, chúng ta không thể lắng nghe lời Đức Chúa Trời và cũng không thể đầy dẫy Đức Thánh Linh trừ khi chúng ta là đầy tớ của Ngài. Đức Thánh Linh phán qua ai? Đức Chúa Trời phán với các thánh đồ và mọi người trên thế gian qua các đầy tớ Ngài trong Hội-thánh của Ngài.
Điều này nói rằng bạn nên tin những lời dạy của Hội-thánh Đức Chúa Trời đặt trên căn bản Lời Đức Chúa Trời chắc chắn. Bạn nên chấp nhận lời dạy của Hội Thánh với đức tin trong trí. Nếu Đức Thánh Linh không ngự trong người Truyền đạo, thì có thể ông ta chỉ giảng theo ý riêng của ông ấy mà thôi. Người Truyền đạo có sự ngự trị của Đức Thánh Linh rao giảng lời của Đức Chúa Trời dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Nếu ông ta không làm thế, nhưng giảng những lời không có nền tảng của Kinh thánh, Đức Thánh Linh sẽ ngăn chận ông ta vì Ngài ngự trong ông. 
Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Thẩm quyền của đầy tớ Đức Chúa Trời thật là to lớn vì Ngài ngự trong ông ấy. Trong Tân Ước Đức Chúa Jêsus phán với Phi-e-rơ rằng, “Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi” (Ma-thi-ơ 16:19). Chìa khóa của thiên đàng là Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nói cách khác, Phúc âm này là chìa khóa để vào Thiên đàng. Đấng Christ ban thẩm quyền rao giảng lời của Đức Chúa Trời không những chỉ cho Phi-e-rơ nhưng còn cho tất cả đầy tớ của Ngài và cho tất cả các thánh đồ, họ là những người được tái sanh và có sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
Để sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta cần lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không có đức tin, chúng ta phải giữ lời dạy của Hội-thánh trong trí mỗi ngày bởi tin vào thẩm quyền của Hội-thánh và của đầy tớ Ngài. Ngay cả bài giảng mà bạn nghe ngày hôm nay là không hữu ích và không liên quan trực tiếp đến đời sống của bạn, bằng mọi cách bạn phải lắng nghe nó và ghi khắc nó vào lòng. Giữ chúng lại. Trong cách này, bạn sẽ trở thành ngươì của đức tin. Rồi bạn sẽ sống một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, bước đi với Chúa, và thắng trong chiến trận cùng với chủ quyền và thế lực của thế gian mờ tối này.
Bạn có thể bị bối rối khi bạn vừa nghe phải vâng phục luật lệ thế gian nhưng bây giờ bạn phải chiến đấu chống lại những chủ quyền của thế gian mờ tối. Trong thời kỳ La-mã, Đế quốc La-mã tự xưng là Đức Chúa Trời và luật pháp đòi hỏi tất cả mọi người phải đối xử với họ như là Đức Chúa Trời. Nhưng đây là một trong những gì mà Cơ-đốc-nhân không thể làm vì nó trái nghịch với Lời Đức Chúa Trời. Vì thế trong thời gian ấy Cơ-đốc-nhân không có sự chọn lựa nhưng phải đối nghịch với Đế quốc La-mã, khi nó bắt con người phải quỳ xuống và thờ lạy nó.
Để thắng đuợc chiến trận với ma quỷ, chúng ta phải tin và giữ lấy Lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta sống theo Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận được phước hạnh và có thể đánh bại ma quỷ. Dù chúng ta đã được cứu, chúng ta sẽ thất bại trong cuộc chiến với Satan nếu chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cảnh tỉnh chúng ta, “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5:8). Một người không tin vào lời Đức Chúa Trời có thể dể dàng bị ma quỷ tấn công.
 Ngay cả Chúa Jêsus cũng không thể chống lại với Satan nếu không có lời của Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4). Ngài trục xuất ma quỷ bởi đức tin trong Lời được chép ra. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thiếu khôn ngoan và không thể so sánh với Chúa Jêsus. Vì thế chúng ta phải tin và nắm giữ cách mạnh mẽ lời của Đức Chúa Trời. 
Chúng ta không nên nói rằng, “Tôi nghĩ những Lời này là đúng, nhưng tôi không thể tin nó cách trọn vẹn” chúng ta cần phải nắm giữ Lời. “Tôi tin tất cả mọi việc là đúng khi nó được chép ra.” Đây là loại đức tin thật và cho phép chúng ta lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Người ta nói, “Mọi việc trở thành sự thật cách chính xác khi Đức Chúa Trời phán ra” sẽ nên phước hạnh. Nếu ai đó giữ lời Đức Chúa Trời và đáp ứng nó, mọi việc sẽ trở nên tốt theo như đức tin của người ấy. Dù ma quỷ cố gắng cám dỗ chúng ta, nó sẽ chắn chắn xa lánh chúng ta nếu chúng ta nói, “Tôi tin vào lời của Đức Chúa Trời. Tôi tin lời của Ngài là những câu trả lời đúng.” Đây là phương cách để thắng trong trận chiến chống lại ma-quỷ.
 
 
Chúng ta phải giữ lời Đức Chúa Trời
 
  “Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:13-17).
Trong phân đoạn này, “Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng,” Lời Đức Chúa Trời được so sánh với dây nịt lưng. Nó có nghĩa rằng chúng ta phải ‘đeo’ vào trí chúng ta Lời của Đức Chúa Trời. Ngài bảo chúng ta phải bước theo lời của lẽ thật vì thế chúng ta có thể trở nên một tâm trí với Đức Chúa Trời. Nhưng như thể dây nịt lưng gắn chặt vào thân thể chúng ta thế nào thì chúng ta cũng phải làm thể ấy với Lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cùng một tư tưởng với Đức Chúa Trời, tự nhiên chúng ta có thể tin và nói rằng, “Tôi tin mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Tôi tin mọi việc sẽ trở thành sự thật như lời Đức Chúa Trời phán.”
Kế đến, chúng ta phải mang giáp che ngực của sự công bình. Chúng ta phải mang áo giáp của Phúc âm Nước và Thánh linh để nói rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta. Chúng ta mang ở thắc lưng chúng ta bằng lẽ thật và mang giáp che ngực của sự công bình. Chúng ta phải mang giáp che ngực với trang sức bằng châu báu quý giá. Chúng ta phải mang chúng trong đức tin rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ tội cho chúng ta. Chúng ta phải tin Lời Đức Chúa Trời với cả lòng của chúng ta. Chúng ta cũng phải rao giảng Phúc âm của sự cứu chuộc để đem lại sự bình an.
Sau khi giữ tất cả những Lời trên, chúng ta nên mang giày của Phúc âm bình an, và ra đi rao giảng Phúc âm của sự cứu rỗi để đem sự bình an của Đức Chúa Trời đến cho mọi người. Nếu chúng ta đã được cứu khỏi tội, chúng ta phải xưng nhận đức tin bằng môi miệng của chúng ta Và mỗi khi tội lỗi và sự gian ác của chúng ta được bày tỏ, chúng ta phải vất bỏ chúng qua một bên bởi suy nghĩ về lẽ thật là Đức Chúa Trời đã tha tất cả mọi vi phạm của chúng ta. Ngài làm thế qua báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Chúng ta phải sống một đời sống vinh hiển bởi sự cảm tạ Chúa. Chúng ta phải rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh, để đem sự bình an cho mọi người là những người chưa được giải thoát khỏi tội lỗi.
Trên hết mọi sự, chúng ta phải chống lại kẻ ác với thuẩn của đức tin. Khi Satan tấn công, chúng ta phải đuổi chúng đi nơi khác với thuẩn của đức tin trên một tay và với gươm của lẽ thật trên tay còn lại. 
Rồi chúng ta mang ‘nón bảo hộ’ của sự cứu rỗi. Chúng ta phải nhận lời của sự cứu rỗi, và nói, “Tôi đã được cứu khỏi tội qua Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Chúa Trời tha thứ tội của tôi trong phương cách này.” Chúng ta nên nhận rõ lẽ thật trong đầu chúng ta. Chúng ta phải làm cho lời Đức Chúa Trời, ‘nón bảo hộ’ của sự cứu rỗi và gươm của Thánh linh là khí giới của chúng ta để chống lại ma quỷ. 
Nếu Satan tấn công chúng ta, chúng ta phải rút gươm ra và đánh hạ nó. “Đức Chúa Trời nói thế này! Và tôi tin nó là như thế!” Chúng ta đuổi Satan bằng đức tin trong lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tin lời Đức Chúa Trời và rút gươm thuộc linh ra, Satan sẽ trốn chạy và kêu lên “Oa! Đau quá!” chúng ta có thể đánh bại bất cứ loại tấn công nào của Satan nếu chúng ta chỉ tin vào lời Đức Chúa Trời. 
Bạn nên sống một đời sống tôn giáo như thế, và xưng nhận, “Xác thịt tôi thì không trọn vẹn nhưng tôi là một người của Đức Chúa Trời đã được cứu chuộc. Tôi sống bởi đức tin, cầm giữ lời của Đức Chúa Trời mà Ngài đã phán cùng tôi.” Nếu chúng ta có loại đức tin như thế, chúng ta có thể đánh đuổi Satan bằng gươm của lẽ thật khi nó đến để quấy nhiểu và làm gián đoạn đời sống trung tín của chúng ta. Satan chỉ nhạo cười khi chúng ta phản công nó bằng lời của thế gian. Như thế chúng ta phải tấn công nó bằng câu nói, “đây là những gì Đức Chúa Trời phán,” Satan sẽ đầu hàng trước quyền năng của lời Đức Chúa Trời. 
Nếu chúng ta muốn sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời cùng với Hội-thánh, tất cả các thánh đồ, và đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ hiến chính chúng ta cho công việc rao giảng Phúc âm. Một lời cầu nguyện như, “Hãy cho con bày tỏ sự kín nhiệm của Phúc âm một cách can đảm” Chúng ta sẽ sống một đời sống với mục đích là phục vụ cho Phúc âm. Đây là một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là cốt yếu của đời sống một thánh đồ. Nếu chúng ta là thánh đồ thật, chúng ta phải sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sống một đời sống như thế là chủ đích của mọi thánh đồ, như thể là nhận sự tha thứ là chủ yếu của mọi linh hồn. Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời
Những ai là người được cứu khỏi tội lỗi của họ nhưng không biết làm thế nào để sống một đời sống trung tín thì phải biết rằng họ phải sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là điều Đức Chúa Trời muốn. Các thánh đồ phải sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh thúc đẩy các thánh đồ rao giảng Phúc âm bởi làm những việc tốt lành. Họ yêu thích việc rao giảng Phúc âm, cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và tin, cầm giữ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đội mão của sự cứu chuộc, mang giáp ngực của sự công bình, và đánh đuổi Satan bởi nói rằng, “Tôi công chính luôn luôn.” 
Vì các thánh đồ có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, họ bước đi trong Thánh linh, và có thể nhận quyền năng của Đức Thánh Linh. Họ đang làm công việc của Ngài với sự chúc phước của Đức Chúa Trời đạt được do cầu nguyện trong đức tin. Họ sẽ bước đi trong Thánh linh cho đến khi họ đánh bại Satan và đứng trước Đức Chúa Trời. Những người có thể mang toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời phải là những người được tái sanh, là người sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.
“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12). Trận chiến của những người được tái sanh không là trận chiến cùng thịt và huyết. Tuy nhiên, trận chiến của những ai có sự ngự trị của Đức Thánh Linh là chống lại với chủ quyền thuộc linh gian ác và chống lại những ai làm gián đoạn đời sống trung tín của chúng ta, không phục vụ Phúc âm và quấy rối chúng ta. 
Khi chúng ta ra đi để chiến đấu cho cuộc chiến thuộc linh vì Phúc âm của Chúa, chúng ta phải mặc mũ và khí giới thuộc linh. Nếu chúng ta chỉ mặc đồ bình thường trong cuộc chiến này, chúng ta sẽ bị thương. Vì thế chúng ta phải mang khí giới. Chúng ta cần gươm, thuẩn, mũ. Để thắng trong trận chiến, chúng ta phải chuẩn bị cách hoàn toàn trước khi ra trận. Chúng ta phải mang giáp ngực, dây nịt lưng, mang giày trong cả hai chân, rồi với gươm và thuẩn trong hai tay, chúng ta phải đánh bại kẻ thù của chúng ta. Đây là đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. 
 
 
Chúng ta phải giữ Phúc âm tốt đẹp
 
Phao-lô nói với chúng ta, “Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành” (2 Ti-mô-thê 1:14). Điều phó thác tốt lành là gì? Đó là Phúc âm của Nước và Thánh linh đã cứu chúng ta ra khỏi tội. Tít 3:5 nói, “không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.” Chúa của chúng ta đã tẩy sạch tất cả tội lỗi mà chúng ta đã phạm trên thế gian này bởi sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá và sự sống lại. Chúng ta phải giữ Phúc âm tốt đẹp này. Chúng ta phải mặc lấy mão của sự cứu rỗi và giáp ngực của sự công bình và dây nịt lưng của lẽ thật. Chúng ta phải tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Sau khi trang bị cho chúng ta như thế, chúng ta phải thắng trong trận chiến với Satan. Chỉ như thế chúng ta mới đạt đến sự đắc thắng và chia sẻ Phúc âm cho người khác. Chúng ta sẽ phải chiến đấu nhiều trận chiến với Satan và nhận được nhiều chiến công cho đến khi chúng ta vào Vương quốc của Chúa, là gia sản của chúng ta. Càng thắng nhiều trận chiến với kẻ thù chúng ta thì càng dể cho chúng ta trong những trận chiến sau. Tất cả chúng ta phải cầu nguyện cho Vương quốc của Ngài được giàu có và thịnh vượng. Như thế chúng ta sẽ tăng lên trong cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. 
Chúng ta không được thoả mãn với việc tha thứ tội của chúng ta nhưng phải sống một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vì Phúc âm và công việc lành của chúng ta, chúng ta phải tin vào Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh và sống bởi giữ và tin lời Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta không thất bại trong chiến trận thuộc linh với Satan và bị hư hoại. 
Bạn hiểu tôi không? Chỉ như thế chúng ta mới sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ phục vụ Phúc âm của Nước và Thánh linh, và lệ thuộc vào nó, bước theo Lời của Đức Chúa Trời. Tất cả hãy làm công việc của sự cứu rỗi linh hồn ra khỏi Satan. Chúng ta có thể sống một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh cho đến khi Chúa trở lại. Để nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là mạng lệnh thứ hai mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cám ơn Ngài. Chúng ta có thể có sự ngự trị của Đức Thánh Linh để tha thứ tội trong lòng chúng ta. Và nếu chúng ta không có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, chúng ta không thể bắt đầu một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi cám ơn Chúa đã ban cho chúng ta có đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.  
Bạn có tin rằng bạn có thể có sự ngự trị của Đức Thánh Linh không? Những ai trong chúng ta đã được tha thứ tội của mình, chúng ta có sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Nhưng những ai chưa được xoá tội thì chưa có sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Những ai không biết hay không tin Phúc âmcủa Nước và Thánh linh thì không có sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Tất cả người trên thế gian sẽ bị quăng xuống Địa ngục nếu họ không có sự ngự trị của Đức Thánh Linh
Vì chúng ta không có tội trong lòng, chúng ta có sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Và vì Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, chúng ta phải vâng theo ý muốn của Đức Thánh Linh, mạnh mẽ trong đức tin là trở nên chiến sĩ trọn vẹn. Nhưng nếu chúng ta thất bại trong sự vâng phục Đức Thánh Linh, nó như thể chúng ta bị tước đoạt mất khí giới.  
Chúng ta hãy lớn lên qua lời của Đức Thánh Linh và trở nên con người của đức tin. Khi chúng ta nghe lời của Đức Thánh Linh, đức tin của chúng ta phát triển vì Chúa phán, “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Vi thế dầu là Satan tấn công chúng ta, chúng ta cũng được bảo vệ bởi đức tin của chúng ta trong Lời Ngài. Satan không thể tấn công những ai được trang bị thuẩn đức tin bởi tin Phúc âm của Nước và Thánh linh. Những người trung thành có năng quyền để đánh bại những cuộc tấn công của Satan bởi đức tin của họ.

Hãy hướng vào một cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh với đức tin. Một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh ngụ ý nói một đời sống rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh cách trung thành cho cả thế giới. Như thế là sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh.