คำสอน

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-13] ( Giăng 16:5-11 ) Công việc và ân tứ của Đức Thánh Linh

( Giăng 16:5-11 )
“Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu? Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta; về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa; về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét.”
 
Công việc của Đức Thánh Linh là gì?
Ngài làm cho thế gian nhận thức về tội, về sự công bình và về sự đoán xét.
 
Sáng-thế-ký 1:2 viết, “Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Trong đoạn văn này chúng ta có thể thấy Đức Thánh Linh không ngự trong sự hổn độn và tối tăm, nhưng chỉ sống trong lòng của những ai tin Phúc âm tốt đẹp. Tuy nhiên, nhiều người ở trong sự hổn độn và trống rổng rơi vào ảnh hưởng của đức tin cuồng tín, và nói rằng họ muốn nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong khi họ có tội trong lòng. 
Linh nhận được trong tình trạng vô thức cuồng tín không phải là Thánh Linh tốt lành. Công việc của Satan nằm trong những tín đồ vô luật pháp của chủ nghĩa cuồng tín, và những người cuồng tín thì dể rơi vào ảnh hưởng của thủ đoạn và quyền lực của nó. Nhưng Đức Thánh Linh là ngôi vị Đức Chúa Trời Đấng khôn ngoan, có cảm xúc và có ý chí rỏ ràng. Ngài làm việc với Đức Chúa Trời – Cha –, Đức Chúa Jêsus – Con – trong sự tạo dựng thế giới này. Chúng ta sẽ học về các loại công việc mà Đức Thánh Linh đã thực hiện trong thế gian nầy.
 
 
Đức Thánh Linh làm cho thế gian nhận thức tội lỗi
 
Công việc đầu tiên của Đức Thánh Linh là gì? Ngài làm cho thế gian nhận thức tội lỗi. Người bị Ngài làm cho nhận thức tội là người không chấp nhận Phúc âm tốt đẹp của báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Ngài làm cho tất cả tội nhân nhận thức tội của mình và tội của những ai không tin Phúc âm tốt đẹp.
 
 
Ngài làm cho thế gian nhận thức sự công bình của Đức Chúa Trời
 
Điều thứ hai Đức Thánh Linh thực hiện là gì? Ngài mang lời chứng về sự công bình của Đức Chúa Trời và hoàn thành công cuộc cứu chuộc của Chúa Jêsus cho tội nhân. Giăng 16:10 nói, “Về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa.” Chúng ta phải biết sự công bình của Đức Chúa Trời trong Kinh-thánh có ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là lẽ thật mà Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian qua báp-têm của Ngài bởi Giăng và bất cứ ai tin Ngài có thể trở nên người công chính qua ân điển của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng và nhận tất cả tội lỗi của thế gian, đổ huyết Ngài ra trên Thập-tự-giá, sống lại và trở nên Cứu-Chúa của tất cả tội nhân. Đây là Phúc âm tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian qua nước và huyết theo ý muốn của Đức Chúa Trời và trở nên Chủ của đời sống tất cả chúng ta.
Đức Thánh Linh giúp người ta tin Phúc âm của báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài trên Thập-tự-giá, vì thế giúp họ nhận được sự tha tội. Bạn nên biết rằng công việc của Đức Chúa Trời trong ba ngôi là tán tụng. Đức Thánh Linh làm việc vì Phúc âm tốt đẹp, làm cho người ta tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài cũng bảo đảm Phúc âm của Nước và Thánh linh là thật.
 
 
Ngài làm cho thế gian nhận thức sự đoán xét
 
Công việc thứ ba của Đức Thánh Linh là gì? Ngài phá hủy công việc của Satan. Satan thì thầm trong tư tưởng con người rằng, “Ngươi có thể tin Chúa Jêsus nhưng hãy nghĩ rằng Cơ-đốc-giáo cũng chỉ là một trong nhiều tôn giáo trên thế giới.” Satan cố gắng ngăn trở người ta tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá để họ không thể nhận được sự tha tội dù họ tin Chúa Jêsus. Vì Satan làm giảm giá trị của Cơ-đốc-giáo để thành một tôn giáo “bình thường”, nhiều người là nạn nhân của sự lừa dối của Satan rằng tin Chúa Jêsus như là một người nhơn lành. Tuy nhiên, mục đích thật của tin Chúa Jêsus là để được tái sanh thành người công chính.  
Bạn không nên có đức tin sai lạc. Đức tin sai lạc không thể làm cho bạn thánh hóa cho dù bạn tin Chúa Jêsus bao nhiêu đi nữa. Nếu bạn có đức tin sai lạc, bạn sẽ không biết và thấy Chúa Jêsus cách rõ ràng bởi sự lừa dối của Satan. Đức Thánh Linh trở nên người bảo đảm cho sự cứu rỗi cho những ai được cứu bởi tin Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh Linh. Tất cả đức tin của những ai còn có tội trong lòng là vô dụng. 
Đức Thánh Linh làm chứng cho lẽ thật của Phúc âm tốt đẹp. Chúa Jêsus đã chịu báp-têm để cất tội lỗi của thế gian và Ngài chịu đóng đinh để trả cái giá của tội lỗi. Đức Thánh Linh làm chứng cho lẽ thật này. Đức Thánh Linh khuyên mời tất cả mọi người trên thế gian tin nhận Phúc âm thật để được sự tha tội. Tuy nhiên, chúng ta nên ghi nhớ trong tâm trí rằng Đức Thánh Linh cáo trách và xét đoán những ai không nhận Phúc âm tốt đẹp vào lòng họ.
 
 
Mọi người nên có đức tin phước hạnh
 
Đức tin phước hạnh là gì? Đó là đức tin dẫn chúng ta đến chổ nhận lãnh sự ngự trị của Đức Thánh Linh qua sự tha tội. Tuy nhiên, chúng ta thấy nhiều Cơ-đốc-nhân trên toàn thế giới vẫn còn có tội trong lòng mặc dù họ duy trì đức tin của họ trong Chúa Jêsus trong suốt thời gian dài. Họ tin Chúa càng lâu thì tội của họ trở nên càng nhiều. Nan đề lớn nhất ngăn trở họ được giải thoát khỏi tội là họ nghĩ rằng nói tiếng lạ và có khải tượng là bằng chứng của sự nhân lãnh Đức Thánh Linh. Họ không nhận thấy sự phán xét của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ. 
Nhiều người trên thế gian không thể phân biệt công vệc của Đức Thánh Linh và công việc của ma quỷ. Công việc của Satan dẫn đưa người ta đến chổ rối loạn bởi niềm tin sai lạc và dẫn họ hướng về sự hủy diệt. Đó là những gì Satan cố gắng đạt được bởi sự đối nghịch với Đức Chúa Trời. Satan khiến con người rơi vào ảnh hưởng của niềm tin mê tín và bắt họ trở thành nô lệ. Satan truyền trong họ ý muốn kinh nghiệm phép kỳ, dấu lạ siêu nhiên và khiến họ nghĩ rằng những kinh nghiệm như thế là có giá trị hơn sự nhận lãnh Thánh linh qua đức tin trong Phúc âm tốt đẹp.
Tuy nhiên Đức Chúa Trời cho phép con người nhìn thấy thế giới của Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài. Qua Đức Thánh Linh, họ biết và tin rằng Đức Chúa Trời tạo nên con người, Đức Chúa Trời yêu thương họ, và Đức Chúa Trời muốn cứu họ. Kế hoạch của Ngài cho tội nhân là Đức Chúa Jêsus Christ cứu họ ra khỏi tội qua Phúc âm của Nước và Thánh linh và mời gọi họ sống trong tình yêu của Ngài bởi đức tin.
1 Phi-e-rơ 3:21 chép, “Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em,” và 1 Phi-e-rơ 1:23 chép, “Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.”
Công việc của Đức Thánh Linh là soi sáng con người trong sự thật của tội lỗi, sự công bình, sự phán xét và làm cho họ tin vào lẽ thật đó. Đức Thánh Linh làm cho họ biết về sự phán xét của Đức Chúa Trời, và họ có thể được giải thoát khỏi tội bởi tin Phúc âm của báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Đức Thánh Linh ban cho họ sự thông biết rằng Ngài ở trong họ khi họ có đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Về sau, chúng ta xem xét sâu hơn về Đức Thánh Linh. Mọi người trên thế giới có thể có sự ngự trị của Đức Thánh Linh và tình yêu của Đức Chúa Trời chỉ khi họ nhận sự tha tội bởi tin Phúc âm tốt đẹp của ‘Nước và Thánh linh’ của Chúa Jêsus.
 
 
Ngôi vị của Đức Thánh Linh
 
Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài sở hữu những đức tính đầy đủ của một ngôi vị, danh xưng, sự hiểu biết, cảm xúc và ý chí. Vì Đức Thánh Linh sở hửu sự thông biết, Ngài dò xét sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời   (I Cô-rinh-tô 2:10) và lòng của con người. 
Vì Đức Thánh Linh sở hữu cảm xúc, Ngài vui lòng với những ai tin lời Đức Chúa Trời, nhưng thất vọng đối với những người không tin. Người công chính có thể cảm nhận tình yêu của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh.  
Đức Thánh Linh còn được gọi là “Đấng Yên ủi.” Có nghĩa là Đức Thánh Linh giúp người công chính trong những khó khăn của họ, đem chiến thắng về cho họ, đánh hạ kẻ thù của họ. Ngài có sự khôn sáng, cảm xúc và ý chí như con người chúng ta có, và Ngài ngự trong những ai tin Phúc âm của Nước và Thánh linh.
 
 
Công việc của Đức Thánh Linh đối với tín đồ
 
Đức Thánh Linh cho phép người ta nhận thấy lẽ thật cuả sự tha tội, và ngự trong lòng của những tín đồ. Công việc của Ngài là làm chứng về lẽ thật là Đức Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của nhân loại qua báp-têm và huyết của Ngài (1 Giăng 5:6-8). Ngài cũng an ủi những đầy tớ và các thánh đồ của Ngài trong bất cứ ưu phiền nào và làm cho họ mạnh mẽ để tiếp tục đứng lên. Chính mình Ngài cầu thay cho họ khi họ không biết mình phải cầu xin những gì (Rô-ma 8:26). Và Ngài ban sự an nghĩ cho những người công chính trong Hội-thánh của Đức Chúa Trời và dẫn họ đi vào sự phong phú của Lời Ngài (Thi thiên 23).
 
 
Công việc của Đức Thánh Linh liên quan đến Kinh-thánh
 
Đức Thánh Linh hướng dẫn người công chính nhận thức và tin vào lẽ thật để rao giảng Phúc âm cho người khác. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,” (2 Ti-mô-thê 3:16).
“Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy: trong những thú vật ấy chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì ấy là miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, và Thần Ngài đã nhóm chúng nó lại” (Ê-sai 34:16).
“Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (2 Phi-e-rơ 1:20-21).
Đức Thánh Linh đã hà hơi cho các đầy tớ của Đức Chúa Trời để viết ra Lời của Đức Chúa Trời vì thế chúng ta có thể đọc nó. Ngài giới thiệu người ta đến với Phúc âm của Nước và Thánh linh và hướng dẫn họ rao giảng ra khắp thế giới. 
Vì thế, dù người công chính có thể bị khốn khổ trong nhiều thử thách trong cuộc sống, họ có thể vượt qua nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh.
 
 
Ân tứ và bông trái của Thánh linh
 
Những ân tứ của Thánh linh nghĩa là những khả năng Ngài ban cho các thánh đồ để phổ biến Phúc âm tốt đẹp của Đức Chúa Trời cho người khác. Vì thế các thánh đồ hiến dâng chính họ cho công việc của Đức Chúa Trời với những ân tứ mà Ngài ban cho, và Đức Thánh Linh giúp đem vinh hiển về cho Chúa. “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (1 Cô-rinh-tô 12:7).
Ân tứ của Đức Thánh Linh có mục đích là để trang bị cho các thánh đồ trong đức tin và giúp họ trong cuộc đua hướng về phía trước (Ê-phê-sô 4:11-12). Đức Thánh Linh ban cho đầy tớ của Đức Chúa Trời và các thánh đồ những khả năng để giúp họ phổ biến Phúc âm. Hội-thánh của Đức Chúa Trời là một cộng đồng của những người thánh đã được thánh hóa trong Đức Chúa Jêsus Christ (1 Cô-rinh-tô 1:2).
Mỗi Cơ-đốc-nhân là những người đã nhận lãnh Thánh linh nên cư xử theo bổn phận và vị trí mà Ngài ban cho vì Chúa Jêsus là đầu của Hội-thánh. Đức Thánh Linh ban cho các thánh đồ khả năng và nhận thức thuộc linh để họ có thể làm việc cho Nước Đức Chúa Trời. Ngài làm mọi sự để bày tỏ sự vinh hiển của Phúc âm mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Phao-lô nói, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31).
 
 
Các loại ân tứ khác nhau của Thánh linh
 
Có 12 loại ân tứ khác nhau của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể thấy trong Kinh-thánh những ân tứ này xuất hiện dưới hình thức khác nhau cho những người khác nhau. Một bảng liệt kê các ân tứ xuất hiện trong Rô-ma 12:6-8, 1 Cô-rinh-tô 12:8-10, và Ê-phê-sô 4:11. Phần theo sau đây là chín ân tứ thuộc linh được nói đến trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 12.
1) Lời nói tri thức: Điều này ban cho chúng ta trong sự hà hơi thuộc linh để chúng ta hiểu Phúc âm của Nước và Thánh linh.
2) Lời nói khôn ngoan: đây là khả năng sắp đặt nhiều vấn đề đến trong đời sống của người công chính qua lời được viết ra của Đức Chúa Trời.
3) Đức tin: Đức Thánh Linh ban cho các thánh đồ đức tin và sự tin cậy mạnh mẽ để họ có thể làm phép lạ của sự cứu rỗi linh hồn khỏi tội lỗi và Satan. Người công chính có thể có sự tha thứ và chữa lành sự rối loạn thuộc linh qua năng lực của đức tin.  
4) Chữa lành: Đức Thánh Linh ban cho người công chính khả năng chữa lành qua đức tin của họ trong Lời của Đức Chúa Trời.  
5) Công việc của phép lạ: Đây là ân tứ kỳ diệu được ban cho các thánh đồ để làm công việc của Đức Chúa Trời bởi tin Lời Ngài. Một phép lạ là một cái gì xảy ra cách siêu nhiên qua đức tin, vượt quá sự hiểu biết của con người trong luật thiên nhiên.  
6) Tiên tri: trong thời kỳ này, chỉ những ai tin và vâng phục lời Đức Chúa Trời mới có thể nói tiên tri theo những gì đã được viết ra. Những lời của vài người có đức tin không căn cứ trên những gì được viết ra trong Kinh-thánh không thể là lời tiên tri thật. Đầy tớ của Đức Chúa Trời, là người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, rao giảng Lời của Đức Chúa Trời và bằng cách ấy để mở mang và khuyến giục họ làm công việc của Đức Chúa Trời qua Hội-thánh, là thân thể Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ban khả năng này cho các đầy tớ và các thánh đồ của Đức Chúa Trời.
7) Phân biệt các thần: Đây là khả năng để xác định người nào đã được tha tội. Có thể chúng ta sẽ bị lạc lối vì Satan dẫn dụ nếu chúng ta không có ân tứ này. Vì thế gian ở dưới quyền kiểm soát của Satan, chúng ta chỉ có thể sở hữu ân tứ này bởi tin Phúc âm tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta và như thế chúng ta vượt qua những thử thách, gánh nặng và điều ác trong thế gian. Một người công chính nhận ân tứ này bởi tin Phúc âm thật. Vì thế anh ta có thể là nói người nào còn có tội trong lòng.   
8) Nói tiếng lạ: Kinh-thánh nói với chúng ta về việc nói tiếng lạ, “nhưng thà tôi lấy năm lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong Hội thánh, để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy một vạn lời bằng tiếng lạ” (1 Cô-rinh-tô 14:19). Một thánh đồ biết rằng hiểu lời Đức Chúa Trời là quan trọng hơn nói tiếng lạ mà chính anh ta không có khả năng hiểu. Vì thế anh ta nên tiết chế trong việc nói tiếng lạ.
9) Thông giải các thứ tiếng khác: Ân tứ này được ban cho các môn đồ để cho phép họ rao giảng Phúc âm trong thời kỳ Hội-thánh đầu tiên. Ngày nay Đức Thánh Linh phổ biến Phúc âm qua chức vụ dịch và giải sứ điệp trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Không cần phải có một người thông giải khi một người khác rao giảng Phúc âm mà có thể nói tất cả các ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, khi chúng ta đối diện với một hàng rào ngôn ngữ, Đức Chúa Trời luôn cho phép thông giải để thực hiện công việc của Ngài. Đức Chúa Trời không làm việc trong tình trạng mất trật tự hay tình trạng hôn mê. Đức Thánh Linh làm việc trong Phúc âm tốt đẹp và cũng hướng dẫn các thánh đồ dịch Phúc âm ra nhiều thứ tiếng khác nhau. 
 
 
Bông trái Thánh Linh là gì? 
 
Để quan tâm đến bông trái Thánh linh, Kinh-thánh nói, “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó” (Ga-la-ti 5:22-23).
1) Yêu thương: tình yêu thật của người công chính là cứu tất cả tội nhân ra khỏi tội lỗi của họ bằng cách giảng Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh. Vì người công chính có Phúc âm tốt đẹp và đó là tình yêu thật của Chúa Jêsus, họ rao giảng Phúc âm của tình yêu thật và có tình yêu thật vì linh hồn người khác.  
2) Vui mừng: Đây là phước hạnh vinh quang không thể mô tả tuôn tràn ra từ tận đáy lòng của chúng ta khi chúng ta được tái sanh. Người công chính nhận được sự tha thứ tất cả tội lỗi thì có sự vui sướng trong lòng (Phi-líp 4:4). Vì đây là sự vui mừng của những người công chính, họ có khả năng chia sẻ niềm vui cho người khác. 
3) Bình an: Đây là tấm lòng của sự an ủi được ban cho những người công chính, là những người được tha tội bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Thánh Linh khiến cho những người công chính rao giảng Phúc âm của sự bình an. Những người vâng theo Phúc âm tốt đẹp của sự bình an là những người có khả năng dẫn người khác đắc thắng tội lỗi của thế gian và có năng quyền trong đức tin và sự tin cậy trong ân điển cứu rỗi. Người công chính đem sự hoà bình giữa con người và Đức Chúa Trời được gọi là con của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:9). Đức Thánh Linh khiến những người công chính sống cuộc đời ngay lành và chúc bình an cho người khác bởi rao giảng Phúc âm.  
4) Nhịn nhục: Bông trái của sự nhịn nhục ở trong lòng của người công chính, là người đã được giải thoát khỏi tội bởi tin Phúc âm thật. Chúng ta có thể sở hữu những bông trái này bởi nuôi dưỡng cảm xúc lâu dài với Đức Thánh Linh. Có sự nhịn nhục và kiên nhẫn trong lòng người công chính.
5) Nhơn từ: Đức Chúa Trời có sự nhơn từ trên chúng ta khi chúng ta đầy tội và giải thoát chúng ta khỏi tất cả tội của chúng ta qua phép báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Chúng ta có thể yêu và có sự nhơn từ trên người khác vì Chúa Jêsus có sự nhơn từ trên chúng ta và cất đi tất cả tội của chúng ta và vì chúng ta tin Ngài và nhận được ân điển của Ngài. Người công chính có sự nhơn từ đầy trong lòng và bông trái của Phúc âm tốt đẹp.  
6) Hiền lành: Hiền lành ở đây có nghĩa là “đức tốt.” Nguời công chính có sự hiền lành và đức tin trong Chúa.
7) Trung tín: Trung tín có nghĩa là một tấm lòng đầy dẩy đức tin trong Đức Chúa Trời. Sự trung tín của thánh đồ đến từ lòng trung thành với Chúa Jêsus. 
8) Mềm mại: Có khả năng hiểu biết người khác và giữ nó cách ấm cúng và êm dịu trong lòng. Người công chính có lòng yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ được giải cứu.
9) Tiết độ: là khả năng kềm chế chình mình, tránh sống cuộc sống đồi bại và thay vào đó là cuộc sống tiết độ, chừng mực. 
 
 
Đầy dẫy Đức Thánh Linh
 
Kết quả của sự đầy dẩy Đức Thánh Linh là gì? Nhận phước hạnh này cho phép các thánh đồ sống như các môn đồ đầu tiên của Chúa Jêsus, gắn liền chính họ với Hội-thánh của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh làm cho người công chính có thể trở thành công cụ của sự công bình và hiến dâng cuộc sống của họ để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Jêsus Christ. Ý muốn của người công chính được kiểm soát bởi ý muốn của Chúa, và họ hiến dâng tất cả sở hữu và tài trí của họ cho Ngài. Đức Thánh Linh làm cho người công chính có thể sống một cuộc sống tận hiến cho sự đắc thắng tội lỗi với ý thức đắc thắng, vui mừng và tin cậy, không có tinh thần nghèo khổ, thất bại hoặc thất vọng (Rô-ma đoạn 7).
“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Sự đầy đẩy Đức Thánh Linh hướng dẫn người công chính rao giảng Phúc âm.
Chúa ban ý thức về năng lực đức tin cho những ai có sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời ban quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời cho những ai tội lỗi được tha bởi đức tin của họ trong Phúc âm tốt đẹp của Chúa Jêsus (Giăng 1:12). Người công chính là người đã trở nên con cái Đức Chúa Trời, qua đức tin họ có thể rao giảng Phúc âm cho thế giới. 
Người công chính có khả năng đánh bại Satan qua Phúc âm của sự tha tội. Họ cũng có năng quyền để chữa lành tật bệnh thuộc linh (Mác 16: 18), chà đạp trên năng quyền của Satan (Lu-ca 10:19), và được vào Nước Trời (Khải huyền 22:14). Người công chính sống với thẩm quyền như nhà vua bởi đức tin trong lời hứa của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 6:17-18).
Đức Thánh Linh làm cho người công chính trục xuất mọi ham thích thế gian. Ngài cũng hướng dẫn chúng ta rao giảng Phúc âm thật (Ga-la-ti 5:6).
Đức Thánh Linh khiến cho người công chính đọc và tin Phúc âm tốt đẹp và dạy nó cho người khác (1 Ti-mô-thê 4:13).
Đức Thánh Linh nhóm họp những người công chính vào trong Hội-thánh của Đức Chúa Trời mỗi ngày (Hê-bơ-rơ 10:25).
Đức Thánh Linh khiến cho người công chính xưng tội   (1 Giăng 1:9) để làm cho lòng họ phô bày bởi ánh sáng của lẽ thật (Ê-phê-sô 5:13).
Đức Thánh Linh hướng dẫn người công chính đi vào con đường đúng trong cuộc sống của ho (Thi thiên 23).
Đức Thánh Linh phán với người công chính đừng dập tắt ân tứ của Ngài (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19).
Đức Thánh Linh làm những công việc lớn qua Phúc âm diệu kỳ (Mác 16:17-18).
Đức Thánh Linh hướng dẫn người công chính sống như các môn đồ của Chúa bởi sự liên kết chính họ với Hội-thánh của Đức Chúa Trời. Ngài hướng dẫn người công chính sống một đời sống cho sự rao truyền Phúc âm tốt đẹp và được đầy dẩy Đức Thánh Linh. Đó là công việc của Đức Thánh Linh qua Phúc âm diệu kỳ (1 Phi-e-rơ 2:9).
Ngài đang làm việc trong lòng của mỗi thánh đồ ngay lúc này. Ha-lê-lu-gia!