Bài giảng

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-14] ( Công-vụ các Sứ-đồ 2:38 ) Sự ăn năn thật để nhận lãnh Đức Thánh Linh là gì?

( Công-vụ các Sứ-đồ 2:38 )
“Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”
 
Sự ăn năn thật để nhận lãnh ĐứcThánh Linh là gì?
Trở về với Phúc âm của Nước và Thánh Linh Tin báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá.
 
Bài giảng của Phi-e-rơ trong Công-vụ các Sứ-đồ đoạn 2 đã tác động một cách mạnh mẽ trong lòng người nghe và khiến họ ăn năn tội. Họ bị cắt xé lòng và nói với Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng ra, “Chúng tôi sẽ làm gì?” Phi-e-rơ trả lời, “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:38).
Bài giảng của Phi-e-rơ trình bày với chúng ta cách rỏ ràng về đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh là không thể thiếu để nhận lãnh Đức Thánh Linh và nó cũng tỏ bày cho chúng ta sự thật về ăn năn là gì. Chúng ta nên biết rằng chúng ta có thể nhận Đức Thánh Linh cùng lúc với sự tha tội bởi nhìn xem Kinh Thánh cách xác thực và tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh.
Điều đầu tiên chúng ta phải có để nhận lãnh sự ngự trị của Đức Thánh Linh là tin sự ăn năn được dạy trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, chúng ta nên cẩn thận không nên định nghĩa ăn năn là hối hận. Aên năn ở đây có nghĩa là đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta có thể thấy trong Kinh Thánh rằng người ta đã hối hận khi đóng đinh Chúa Jêsus. Ho ỉhối hận và hỏi Phi-e-rơ họ sẽ làm gì và chấp nhận tội của họ trước khi Phi-e-rơ bảo họ ăn năn. Chúng ta thấy rằng sự ăn năn mà Phi-e-rơ nói ở đây không phải là hối hận tội và chấp nhận nó, nhưng nhận Chúa Jêsus vào lòng như Cứu Chúa và có đức tin trong Phúc âm tốt đẹp mà Ngài ban cho chúng ta. Đây là bản tính của sự ăn năn thật.
Tình yêu của Chúa Jêsus đến với chúng ta trước khi có bất cứ sự hối hận nào về tội lỗi trong lòng của chúng ta. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta khi Ngài chịu báp-têm ở sông Giô-đanh, và chết trên thập tự giá, và sống lại từ trong kẻ chết. Trong cách này, Ngài tẩy sạch tất cả tội lỗi và sự gian ác của chúng ta.
Ăn năn thật có nghĩa là tin vào lẽ thật. Bạn có nghĩ là tội lỗi chúng ta sẽ bị tiêu trừ mãi mãi khi chúng ta chỉ hối hận tội và cầu xin sự tha thứ không? Đó không phải là ăn năn thật. Ăn năn thật có nghĩa là nhận sự tha thứ tội chúng ta bởi tin vào Phúc âm tốt đẹp của báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ được tha tội bởi sự ăn năn. Giống như thế, chúng ta phải tin vào Phúc âm của Chúa Jêsus và huyết Ngài để nhận được sự tha tội cách hoàn toàn.
Phi-e-rơ thực hành phép báp-têm “trong danh Chúa Jêsus” cho những ai tin Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đã chịu báp-têm để cất tất cả tội lỗi của nhân loại. Báp-têm của Ngài và sự chết trên thập tự giá là sự hoàn thành Phúc âm tốt đẹp để người tin có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3:15-17). Nhân loại có thể được thánh hoá bởi tin nhận phép báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá. Tóm lại, ai là người nhận sự tha tội bởi tin nhận Phúc âm thì nhận lãnh Thánh Linh.
 
 
Sự cầu nguyện có thể mang đến sự ngự trị của Đức Thánh Linh không?
 
Người ta không thể nhận được sự tha tội và sự ngự trị của Đức Thánh Linh dầu họ cầu nguyện tích cực đến đâu. Để có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, điều cần thiết là tin phúc âm tốt đẹp được hoàn thành bởi báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá. Thánh Linh của Đức Chúa Trời được ban cho những ai mà tội của họ được hoàn toàn cất bỏ.
Đức tin trong Phúc âm có nghĩa là biết Đức Chúa Jêsus như là Cứu Chúa thật. Công-vụ các Sứ-đồ 2:38 “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng sự ngự trị của Đức Thánh Linh được ban cho những ai là người được tha thứ tội qua đức tin bởi sự ăn năn thật. Sự tha tội và sự nhận lãnh Đức Thánh Linh thì quyện lại với nhau.
Kinh Thánh chép, “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:38-39).
Người ta có thể nhận Đức Thánh Linh với điều kiện là lòng của anh ta được thánh hoá, vô tội. Vậy, chúng ta nên tin vào Phúc âm của Chúa Jêsus ban cho chúng ta. Chúng ta phải trở nên thánh hóa sau khi nhận sự tha tội bởi tin vào Phúc âm diệu kỳ, trong Phúc âm đó nói rằng tất cả tội lỗi của thế gian đã được cất đi khi Đức Chúa Jêsus Christ chịu báp-têm. Chỉ bởi điều này chúng ta được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời muốn Đức Thánh Linh ngự trong loài người. “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3).
Sự tha thứ thật được ban cho không qua cố gắng hay sự tận hiến của con người, hoặc lòng hào hiệp sẳn có, nhưng chỉ bởi tin vào Phúc âm tốt đẹp của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, được thiết lập qua Giăng Báp-tít. Đức Chúa Trời Ba Ngôi Thánh ban sự ngỉự trị của Đức Thánh Linh cho những ai được tha tội bởi tin nhận Phúc âm thật.
Đám đông quần chúng bị xé lòng khi nghe những gì Phi-e-rơ nói trong ngày lễ Ngũ-tuần. Họ kêu lên, “Chúng tôi phải làm gì?” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:37). Điều này chỉ tỏ rằng họ đã thay đổi lòng và bây giờ tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ. Họ cũng được cứu khỏi tội bởi đức tin trong sự ăn năn thật được giảng ra bởi Phi-e-rơ. Sự tha tội được ban cho tất cả nhân loại tùy theo đức tin của họ trong Phúc âm tốt đẹp của báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá.
Mục đích của báp-têm của Chúa Jêsus là để cho phép Ngài gánh tội lỗi của thế gian. Tin vào điều này là điều kiện cốt yếu để nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời ban sự ngự trị của Đức Thánh Linh cho những ai tin Phúc âm của lẽ thật dựa trên phép báp-têm của Chúa Jêsus. “Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài” (Ma-thi-ơ 3:16). Sự đến của Đức Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ-tuần có sự quan hệ đặc biệt với đức tin của các sứ-đồ trong Phúc âm tốt đẹp; báp-têm của Chúa Jêsus, sự chết của Ngài trên thập tự giá và sự sống lại.
Công-vụ các Sứ-đồ chép rằng người ta chịu báp-têm trong danh Chúa Jêsus và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chúng ta nên tin rằng sự nhận lãnh Đức Thánh Linh là món quà đặc biệt từ Đức Chúa Trời. Để nhận món quà Đức Thánh Linh, tất cả tội chúng ta phải được thanh tẩy qua đức tin trong phép báp-têm của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên thập tự giá.
Theo sách Công-vụ các Sứ-đồ, tất cả những người nghe bài giảng của Phi-e-rơ, trong đó ông nói, “các ngươi khá cứu mình khỏi dòng dỏi gian tà này” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:40), họ chú ý lời khuyên của ông và chịu báp-têm. Những gì chúng ta học được từ Kinh-Thánh qua các Sứ-đồ trong thời hội-thánh đầu tiên là nhận Đức Thánh Linh trên căn bản niềm tin của họ trong phép báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá. Đây là điều kiện cốt yếu cho sự nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đức tin trong phép báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá là điều không thể thiếu được cho người tìm kiếm sự tha tội.
 
 
Đức tin dẫn chúng ta đến sự tiếp nhận Đức Thánh Linh qua sự ăn năn thật.
 
Chúng ta hãy xem Công-vụ các Sứ-đồ 3:19, “Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xoá đi, hầu cho kỳ thơ-thái đến từụ Chúa” Chúng ta nên định nghĩa ăn năn như thế nào? Hãy suy nghĩ về nó một lần nữa.
Trong Kinh Thánh, ăn năn có nghĩa là quây trở lại niềm tin của sự cứu chuộc. Trong những ngày ấy, người ta bày tỏ thái độ như thể họ muốn và thờ phượng những vật mà Đức Chúa Trời tạo ra. Nhưng về sau họ nhận thức rằng Đức Chúa Jêsus Christ cứu họ ra khỏi tội lỗi bởi nước và huyết Ngài, họ đã cải đạo. Đó là ăn năn theo Kinh Thánh. Ăn năn thật là quây trở lại với với Phúc âm tốt đẹp của nước và Thánh linh.
Sự ăn năn thật cần thiết cho sự nhận lãnh Đức Thánh Linh là gì? Đó là tin phép báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá. “Kỳ thơ thái đến từ Chúa.” Nếu ai có niềm tin này, họ được tha tội mình và nhận lãnh Thánh Linh. Vì Chúa Jêsus đã thánh hoá tất cả tội nhân trên thế giới qua phép báp-têm của Ngài và huyết Ngài trên thập tự giá, chúng ta phải tin vào Phúc âm này, nhận sự tha tội và nhận Đức Thánh Linh.
Để tin Chúa Jêsus và nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh, tội của con người phải đựợc chuyển qua cho Đức Chúa Jêsus qua đức tin vào phép báp-têm và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Chúng ta nên tin rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi chúng ta và chết trên thập tự giá để chịu xét đoán vì tội chúng ta. Đây là đức tin đúng và là sự ăn năn thật, nó làm cho chúng ta có thể có sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh đến trên những ai là người được tha tội. Tại sao Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh như là một món quà cho những ai được cứu chuộc? Vì Đức Thánh Linh là Đấng Thánh, muốn ngự trong họ và ấn chứng trên họ, là con Đức Chúa Trời.
Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh là một Đức Chúa Trời. Ngài có 3 Ngôi, nhưng cùng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha có kế hoạch cứu chúng ta ra khỏi tội, và Jêsus, Đức Chúa Con đến thế gian, chịu báp-têm bởi Giăng để cất tội lỗi của thế gian, chết trên thập tự giá, sống lại từ kẻ chết vào ngày thứ ba và được cất lên trời. Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta tin vào Phúc âm tốt đẹp, làm chứng về báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá.
Đức Chúa Trời ấn chứng những ai được cứu chuộc qua Đức Thánh Linh. Chúa ban Đức Thánh Linh cho ai tin vào Phúc âm là Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi thế gian. Đức Chúa Trời ban cho họ Đức Thánh Linh như là của cầm để ấn chứng họ là con của Ngài. Đức Thánh Linh là bằng chứng cuối cùng của sự chuộc tội cho những ai tin vào Phúc âm của Ngài.
Ai là người có Đức Thánh Linh là con Đức Chúa Trời. Ai là người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh thì luôn luôn cảm thấy tươi mới. Họ có đức tin vững vàng trong lời Đức Chúa Trời, trong báp-têm của Chúa Jêsus và trong huyết Ngài trên Thập tự giá. Họ thật sự có hạnh phúc. Ai ăn năn trong phương cách chắc chắn này thì không còn tội trong lòng và có sự ngự trị của Đức Thánh Linh.

Kinh Thánh nói rằng sự ăn năn mang đến sự tha thứ tội. Bạn đã qua sự ăn năn này chưa? Nếu bạn ăn năn và chấp nhận đức tin thật, bạn cũng được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tôi khuyên mời bạn ăn năn tội của bạn và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Bạn có sẳn sàng ăn năn và tin vào Phúc âm tốt đẹp để dẫn đến sự ngự trị của Đức Thánh Linh không?