Bài giảng

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-15] ( Giăng 8:31-36 ) Bạn chỉ có thể nhận được Đức Thánh Linh khi bạn biết lẽ thật

( Giăng 8:31-36 )
“Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Aùp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”
 
 
Chúng ta phải làm gì  để nhận được Đức Thánh Linh?
Chúng ta phải tin vào Phúc âm tốt  đẹp của Nước và Thánh Linh và sống bởi đức tin.
 
Bạn có biết lẽ thật là gì không? Chúa Jêsus nói, “Ta là lẽ thật” (Giăng 14:6). Vì thế biết Đức Chúa Jêsus là biết lẽ thật. Đức Thánh Linh có ngự trong bạn khi bạn tin Phúc âm tốt đẹp không? Bạn nên nhận thấy rằng báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá là hiện thân của Phúc âm tốt đẹp và tin nó.
Ngày nay người ta thường dùng từ ngữ “tái sanh.” “Con người nên được tái sanh. Chính trị được sinh lại. Tôn giáo được sinh lại.” Họ dùng nhóm từụ này cùng nghĩa với “cải thiện, cải tiến.” Tuy nhiên, được tái sanh không có nghĩa là cải thiện bản tính xác thịt. Được tái sanh nghĩa là nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong việc nghe và tin Phúc âm tốt đẹp của nước và Thánh linh.
 
 
Lời của lẽ thật là gì mà cho phép chúng ta được tái sanh?
 
Tại sao người ta nên được tái sanh? Con người là không trọn vẹn vì thế anh ta phải nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh để được tái sanh trở nên con Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy nhiều người tin Chúa Jêsus nhưng không có sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Ni-cô-đem là một lãnh đạo của dân Do-thái. Ni-cô-đem là người xuất hiện trong Giăng đoạn 3, là một lãnh đạo của Do-thái giáo là người cố gắng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho. Oâng làm việc như thể một lãnh đạo tôn giáo của con người, không quan tâm đến sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
Để nhận lãnh sự ngự trị của Đức Thánh Linh, chúng ta phải tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh và sống bởi đức tin. Con người chỉ có thể nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh khi họ tin vào lời của lẽ thật trong Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh Linh. Đức Chúa Jêsus phán, “Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay huống chi ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được?” (Giăng 3:12).
Phúc âm tốt đẹp của nước và Thánh Linh như sau. Chúa chúng ta đã sanh ra trong thế gian, Ngài chịu báp têm bởi Giăng lúc 30 tuổi, ba năm sau Ngài chết trên thập tự giá và đã sống lại để giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ngài trở thành Cứu Chúa của những ai tin rằng Chúa Jêsus đã chịu báp-têm bởi Giăng và sống lại từ kẽ chết. Ngài ban sự tha tội và sự ngự trị của Đức Thánh Linh cho những ai tin nhận Phúc âm tốt đẹp này.
Ai là người còn có tội trong lòng cần phải được tha thứ tội bởi tin vào phép báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Con người không thể được giúp đở khi phạm tội trước Đức Chúa Trời và vì thế họ cần phải được cứu bởi chấp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của họ. Chúa Jêsus tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian bởi Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh Linh. Mọi tội nhân có thể được cứu bởi lắng nghe và tin nhận Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Ai là người tin nhận Phúc âm của Nước và Thánh Linh được phước với sự ngự trịcủa Đức Thánh Linh.
“Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên dường ấy” (Giăng 3:14). Trong Cựu Ước, mặc dù dân sự phạm tội, bị rắn lửa cắn trong đồng vắng, và bị chết cách thảm thương, nhiều người được sống bởi nhìn lên con rắn đồng như thể là một tiêu chuẩn.
Cũng một thể ấy, chúng ta phải nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Chúa Jêsus ban sự ngự trị của Đức Thánh Linh cho những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp. Satan gây trở ngại cho chúng ta về sự hiểu biết Phúc âm của Nước và Thánh Linh và cố gắng ngăn trở chúng ta tin nhận Thánh Linh của lẽ thật. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta với sự tha thứ tội và sự ngự trị của Đức Thánh Linh qua đức tin của chúng ta trong Phúc âm của Báp-têm và huyết của Ngài.
Bạn cũng có thể nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh nếu bạn tin vào Phúc âm tốt đẹp này. Bạn có biết Phúc âm tốt đẹp này là thật sự đúng trước Đức Chúa Trời không? Bạn có tin rằng bạn có thể nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh khi bạn tin vào Phúc âm thật không?

Chúa phán với chúng ta lẽ thật này để cứu chúng ta ra khỏi tội, “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi” (Giăng 8:32). Bạn có biết lẽ thật của Phúc âm tốt đẹp để cứu và ban phước cho chúng ta với sự ngự trị của Đức Thánh Linh không? Nếu bạn chấp nhận phúc âm này, bạn chắc chắn sẽ nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh.