Bài giảng

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-20] ( Giăng 20:21-23 ) Người có Đức Thánh Linh ở cùng thì có khả năng hướng dẫn người khác tiếp nhận Đức Thánh Linh

( Giăng 20:21-23 )
“Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó.”
 
 
Thẩm quyền nào mà Chuá đã ban cho người công chính?
Ngài ban cho họ quyền tha tội trong Phúc âm của Nước và Thánh linh.
 
Giăng 20 ghi chép về sự phục sinh của Chúa Jêsus. Chúa chúng ta đã sống lại từ kẻ chết và phán với môn đồ của Ngài, “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.” Môn đồ của Chúa Jêsus nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh như là một món quà. Chúa Jêsus ban sự ngự trị của Đức Thánh Linh và sự sống đời đời cho những ai tin phép báp-têm và huyết của Ngài; tẩy sạch mọi tội lỗi của họ. Kinh-thánh chép phép báp-têm của Chúa Jêsus là biểu tượng của sự cứu rổi, nó có nghĩa là phép báp-têm của Ngài cứu tất cả nhân loại ra khỏi tội (I Phi-e-rơ 3:21).
 
 
Tại sao Chúa Jêsus chịu báp-têm?
 
Tại sao Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng? Câu trả lời cho câu hỏi này có thể thấy một cách rõ ràng từ câu nói của Đức Chúa Jêsus ở Ma-thi-ơ 3:15. “Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy”. Ở đây, “vì” có nghĩa là Đức Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian khi Ngài chịu báp-têm. Báp-têm của Ngài được thực hiện giống như phương cách đặt tay được chỉ định trong thời kỳ Cựu-ước. Mục đích của báp-têm của Ngài là để chuyển tất cả tội lỗi của thế gian qua Chúa Jêsus.
“Mọi việc công bình” có nghĩa là gì? “trọỉn” ngụ ý điều gì? “Mọi việc công bình” có nghĩa rằng nó thích hợp cho Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian qua phép báp-têm của Ngài. Và “trọn” ngụ ý tất cả điều này là phương cách thích hợp công bình nhứt trước mắt Đức Chúa Trời.
Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của nhân loại qua phép báp-têm của Ngài và tẩy sạch nó cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Chúa Jêsus chịu báp-têm và chịu đóng đinh vì sự xét đoán cho tội lỗi của họ. Đây là Phúc âm của sự chuộc tội. Sự công bình của Đức Chúa Trời là sự tha thứ tội lỗi và tẩy sạch tất cả tội lỗi của tội nhân.
Nếu loài người chấp nhận sự huyền nhiệm của báp-têm của Chúa Jêsus như được chép trong Ma-thi-ơ 3:13-17, họ sẽ có thể nhận sự tha tội và nhận Đức Thánh Linh. Những gì mà Đức Chúa Jêsus đã làm trong chức vụ công khai của Ngài – phép báp-têm, sự đóng đinh và sự sống lại – là để cung cấp cho chúng ta một con đường công chính hướng về sự cứu rỗi, như là sự tiền định của Đức Chúa Trời. Trong cách này Chúa Jêsus trở thành Cứu-Chúa thật của tội nhân. Phúc âm của báp-têm và huyết của Ngài tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta, mang đến sự cứu rỗi.
Con người có thể nhận Đức Thánh Linh chỉ khi họ biết và tin vào Phúc âm của báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Báp-têm của Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian, vì tội lỗi của chúng ta được chuyển qua cho Ngài. Sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá thay thế cho nhân loại là sự chết riêng của tôi, sự sống lại của Ngài là sự sống của tôi. Như thế, báp-têm của Chúa Jêsus và huyết trên Thập-tự-giá là Phúc âm của sự tha tội và của sự nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Tôi hy vọng bạn học được lý do về báp-têm của Chúa Jêsus và có đức tin trong Phúc âm này. Tội lỗi của bạn sẽ được cất đi và bạn sẽ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tại sao Chúa Jêsus chịu báp-têm? Là để cất tất cả tội lỗi của thế gian. “vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy” (Ma-thi-ơ 3:15). A-men, Ha-lê-lu-gia!
Ngày nay, một vài người tin rằng nói tiếng lạ là bằng chứng của sự nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, bằng chứng thật của nó là đức tin quí giá trong Phúc âm được ghi khắc trong lòng của những ai thật sự nhận lãnh Đức Thánh Linh.
 
 
Chúa ban quyền tha tội cho tất cả những người công chính.
 
Chúa ban cho các môn đồ của Ngài quyền tha tội, Ngài nói, “Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó” (Giăng 20:23). Điều này ngụ ý rằng khi các môn đồ giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh, người nghe và nhận được tha thứ tất cả tội. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là họ có thể tha tội cho bất cứ ai là người không tin nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Các môn đồ của Chúa Jêsus có thẩm quyền tha tội cho bất cứ ai thông qua Phúc âm của Nước và Thánh linh. Vì thế nếu họ dạy những gì được ghi chép trong Kinh-thánh, chúng ta phải tin. Bạn phải tin rằng Đức Chúa Jêsus ban cho bạn Phúc âm của Nước và Thánh linh để tẩy sạch tội của bạn. Chỉ như thế bạn mới có thể nhận sự tha thứ và nhận Đức Thánh Linh. Chúa Jêsus cũng ban cho chúng ta quyền năng để cứu tất cả mọi người bằng cách rao giãng Phúc âm của Nước và Thánh linh.
 
 
Quyền năng của kẻ cầm quyền của thế gian
 
Trong quá khứ, nơi tôi sống chúng tôi phải dùng xe buýt để đi trên con đường đất. Người ta phải ra khỏi xe buýt và đẩy nó lên đồi. Một ngày kia Tổng Thống Đại hàn đến để khánh thành một buổi lễ thiết lập nhà máy năng lượng trên con đường này, người ta chào mừng Tổng Thống bằng cách quét dọn con đường và đặt những cây cặp theo hai bên đường khi họ nghe tin này. Đến ngày ấy xe mô tô chạy dẫn đường và phía sau chúng là chiếc xe của Tổng Thống. Đám đông quần chúng ra chào đón ông với quốc kỳ trong tay của họ. Người ta nói lại rằng Tổng Thống đã ghi nhận, “Con đường quá gập ghềnh, nó cần được trải nhựa.” Vài ngày sau đó con đường đã được trải nhựa.
Cái gì đã xảy ra ở đây? Một người đi đường đã nhận định do bởi Tổng thống sai khiến mới đủ sự tác động mạnh mẽ thay đổi tình trạng của con đường. Lệnh của Tổng thống có một quyền lực lớn. Tuy nhiên chúng ta nhận thức rằng Phúc âm của Nước và Thánh linh ban cho chúng ta bởi Đấng Christ thì có quyền lực lớn hơn nhiều. Chúng ta phải tin rằng Phúc âm này là quyền năng giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi trong suốt cuộc sống của chúng ta.
 
 
Thẩm quyền thực sự cho việc tha tội
 
“Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó.” Các môn đồ của Chúa Jêsus rao giảng Phúc âm rằng tất cả tội lỗi của họ đã được tha. Họ nói với dân chúng rằng, “Chúa Jêsus đã tẩy sạch tội lỗi của thế gian bởi báp-têm và huyết của Ngài. Không có điều gì phải lo lắng về điều này mặc dầu các bạn phạm tội trong tương lai, Chúa Jêsus cũng đã cất tất cả tội lỗi hằng ngày của bạn và đổ huyết ra vì bạn trên Thập-tự-giá sau khi chịu báp-têm bởi Giăng. Chúa Jêsus cứu bạn! Bạn phải tin điều đó!”
Tội nhân được ban cho sự cứu chuộc bởi nghe và tin Phúc âm của Nước và Thánh linh qua các môn đồ của Chúa Jêsus. Chúa Jêsus ban cho các môn đồ của Ngài thẩm quyền tha tội qua Phúc âm của Nước và Thánh linh. Vì môn đồ của Chúa Jêsus giảng Phúùc âm của Nước và Thánh linh cho mọi người trên thế gian, những người tin có thể nhận được sư tha tội. Chúa Jêsus ban cho họ món quà này kèm theo thẩm quyền của sự tha tội.
Nhiều người đã đọc sách mà tôi đã xuất bản trước đây, và họ đã được cứu ra khỏi tội sau khi đọc chúng. Nhiều người đã chấp nhận thực sự của họ rằng lý do Đức Chúa Jêsus chết trên Thập-tự-giá là kết quả của báp-têm của Ngài đề cất tất cả tội lỗi của thế gian, họ trích, “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương” (Ê-sai 53:5).
Sau sự phục sinh của Ngài, Chúa Jêsus phán với các môn đồ “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh”, “Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó” (Giăng 20:22-23). Chúa Jêsus ban cho họ thẩm quyền của sự tha tội.
Chúng ta bị trói buộc bởi những sự bối rối, những tình trang trống rỗng và tội lỗi trước khi chúng ta tin lẽ thật này. Tuy nhiên bây giờ chúng ta có đức tin trong báp-têm và huyết của Chúa Jêsus, chúng ta thoát khỏi tội và chúng ta là người giảng Phúc âm cho người khác. Hơn thế nữa, Chúa chúng ta ban cho môn đồ sự bình an. Chúa cũng ban sự bình an cho chúng ta và phước hạnh của Thánh linh. Để nhận sự bình an và Thánh linh từ Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận sự tha tội bởi tin vào báp-têm của Chúa Jêsus vào huyết Ngài trên Thập-tự-giá.
Đứùc tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh là phương cách giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi. Đây là đức tin thuộc linh dẫn chúng ta đến phước hạnh Thiên đàng. Nhưng đức tin tùy ý căn cứ trên suy nghĩ riêng của con người dẫn nó đến chổ hủy diệt. Chúng ta phải nhận sư tha tội bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh và rồi nhận lãnh Đức Thánh Linh. Để có đức tin như thế chúng ta phải từ bỏ mọi tư tưởng của thế gian và hướng đức tin của chúng ta về Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Để có đức tin cần thiết cho việc nhận lãnh Đức Thánh Linh người ta phải chấp nhận Phúc âm là Chúa Jêsus đã chịu báp-têm và bị đóng đinh vì chúng ta. Chúa cung cấp cho chúng ta sự tha tội, sự bình an và sự ngự trị của Đức Thánh Linh vì chúng ta tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Ngài ban cho các Sứ đồ sự ngự trị của Đức Thánh Linh và thẩm quyền tha tội cho bất cứ ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Chúng ta cũng nhận Đức Thánh Linh bởi tin vào Phúc âm này. Phúc âm của Nước và Thánh linh đã giúp cho nhiều người khác làm được như vậy. Khi chúng ta giảng Phúc âm cho những người lân cận chúng ta và cả thế giới, những ai là người nhận nó vào lòng thì được ban Thánh linh. Nếu Phúc âm mà chúng ta giảng ra không thể làm cho người khác nhận lãnh Đức Thánh Linh, đó không phải là Phúc âm thật. Mặt khác, nếu Phúc âm chúng ta giảng ra làm cho người khác nhận lãnh Đức Thánh Linh thì đó là Phúc âm chân chính.
Phước hạnh và lòng biết ơn mà chúng ta đã có từ Phúc âm là tốt đẹp biết bao. Phúc âm đã được giảng ra bởi bạn và tôi là con đường trọn vẹn, nhưng bất hạnh thay thật là khó để tìm ra một con người để biết và tin nhận vào Phúc âm này. Vì thế chúng ta phải giảng Phúc âm trên toàn thế giới. Chúng ta phải giúp người khác nhận lãnh Đức Thánh Linh.
 
 
Những ai bị Satan lừa dối thì từ chối Phúc âm của Nước và Thánh linh
 
Chúng ta giúp ngay cả những người đã tin Chúa Jêsus rồi. Nhiều người trong họ vẫn chưa nhận lãnh Đức Thánh Linh dù họ tin Chúa Jêsus. Vì thế chúng ta phải giúp họ bằng cách rao giảng Phúc âm này và như thế là giúp họ nhận Đức Thánh Linh.
Nếu một người không nhận được Đức Thánh Linh ngay cả khi họ tin Chúa Jêsus, thì phải có vài nan đề trong niềm tin của họ. Chỉ những ai nhận Đức Thánh Linh qua đức tin của họ trong Chúa Jêsus có thể được xem là người có đức tin thật. Vì thế tất cả chúng ta phải giữ đức tin đã dẫn chúng ta đến với sự nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chúng ta phải biết Phúc âm của Nước và Thánh linh, vì chỉ có lẽ thật của Phúc âm này là những gì có thể làm cho chúng ta nhận Đức Thánh Linh.
Chúng ta giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh để người khác nhận được Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, những ai giảng Phúc âm phải chạm trán với nhiều khó khăn. Vài Cơ-đốc-nhân tin rằng họ có thể nhận Đức Thánh Linh bởi làm những nổ lực mang tính cách thời đại. Họ có nhiều kinh nghiệm nhầm lẫn mà nó không liên hệ gì đến việc nhận lãnh Đức Thánh Linh. Cần phải có nhiều thời gian và sự hy sinh để làm họ nhận thức rỏ về Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Những ai là người không tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh có thể nghĩ rằng người ta có thể nhận Đức Thánh Linh khi tin nhận vào Phúc âm này không? Satan lừa dối người ta với phúc âm khác trước khi Phúc âm thật đến với họ. Những người như thế nghĩ rằng họ đã tin vào Phúc âm của Chúa Jêsus. Vì thế họ từ chối và bác bỏ Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Nhiều người ngày hôm nay và thời đại này không hoàn toàn chấp nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh vì Satan đã làm mù lòng họ rồi. Bởi đó họ nghĩ rằng tin Chúa Jêsus là một công việc đơn giản. Tuy nhiên, đến với sự hiểu biết trọn vẹn về Phúc âm thật là việc không dể chút nào. Phúc âm của Nước và Thánh linh bị che khuất bởi phúc âm giả tạo.
Người ta tin rằng mọi người có thể vào Nước Trời nếu họ đi nhà thờ và xưng nhận rằng họ tin Chúa Jêsus. Nhiều người tin rằng sự ngự trị của Đức Thánh Linh được ban cho qua những cố gắng riêng của họ, như là cầu nguyện và kiêng ăn. Tuy nhiên, đức tin như thế thì không đời nào nhận lãnh Đức Thánh Linh. Họ nghĩ rằng nói tiếng lạ và những phép lạ khác là dấu hiệu của sự nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Họ hầu như không hiểu rằng để nhận lãnh Đức Thánh Linh, việc cần thiết là phải tin vào Phúc âm thật của Nước và Thánh linh. Tuy nhiên, Kinh-thánh nói rằng người ta chỉ có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh bởi tin vào Lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã giấu lẽ mầu nhiệm của sự nhận lãnh Đức Thánh Linh vào lời Ngài.
 
 
Ai là người muốn có sự ngự trị của Đức Thánh Linh
 
Lần kia tôi đến Hàn Quốc với vài nhân sự của tôi. Những người ở đó hỏi xin chúng ta những quyển sách nói về Đức Thánh Linh. Việc này cũng xảy ra ở Nhật bản và Nga. Lý do tại sao có nhiều người muốn có những quyển sách nói về sự ngự trị của Đức Thánh Linh là vì ngày nay có nhiều người mong muốn có sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Nhiều người tin Chúa Jêsus nhưng họ không biết chắc mình đã nhận lãnh Đức Thánh Linh hay chưa, họ không biết về sự ngự trị của Đức Thánh Linh. 
Có quá nhiều người tin Chúa Jêsus và tuyên bố rằng họ đã nhận Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, những ai nhận Đức Thánh Linh cách thường xuyên và mãi mãi thì hiếm có. Nhiều người không thể làm được như thế mặc dù niềm tin của họ ở trong Chúa Jêsus vì thế họ mong ước làm được ngay bây giờ.  
Trong số Cơ-đốc-nhân trên thế giới, có nhiều người nghĩ rằng họ có kinh nghiệm về Đức Thánh Linh. Vài người nói họ gặp Chúa Jêsus trong giấc chiêm bao, và vài người tuyên bố họ có Đức Thánh Linh ngự trong họ vì họ có kinh nghiệm đuổi quỷ. Như thế, có nhiều người đặt đức tin của họ trên kinh nghiệm cá nhân. Tuy nhiên, hiếm có những người như thế trong vòng những người nhận lãnh Đức Thánh Linh qua việc tin nhận vào Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Một ngày nọ, tôi suy nghĩ cách lạ lùng rằng không có một quyển sách nào trên thế gian chỉ dẫn để đạt đến sự ngự trị của Đức Thánh Linh qua đức tin thật trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nhiều người nói về kinh nghiệm với Đức Thánh Linh, nhưng tại sao không có quyển sách nào nói về sự ngự trị của Đức Thánh Linh? Một quyển sách như thế khó mà tìm thấy, ngay cả bạn tìm khắp mọi nơi trên toàn thế giới.
Những ai khẳng định rằng họ đã nhận Đức Thánh Linh và tuyên bố rằng họ gặp Chúa Jêsus cách cá nhân và đã viếng Thiên đàng và Địa ngục là không đúng. Họ xác định rằng Chúa Jêsus phán, “Ngươi phải đi trước thời gain. Ngươi phải hiểu biết về thế giới của ngươi, vì thế hãy nhanh chóng trở về nơi thuộc về ngươi.” Kinh nghiệm như thế là việc không thể có. Vì thế, Jêsus mà họ đối diện có thật là Chúa Jêsus không? Chúa Jêsus có thể gặp họ khi họ vẫn còn có tội trong lòng không? Chúa Jêsus ở với tội nhân không?
Sự thật rằng ngày nay có quá nhiều Cơ-đốc-nhân không có sự ngự trị của Đức Thánh Linh dù họ duy trì mức độ đức tin trong Chúa Jêsus. Vì thế chúng ta, những người có Đức Thánh Linh ở cùng, phải rao giảng Phúc âm để dẫn đưa người khác nhận món qua này. Mọi người cần nhận Đức Thánh Linh, và để làm được điều này, đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh là chủ yếu. Vì chỉ những ai tin vào Phúc âm mới có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh. Qua Phúc âm của lẽ thật mà chúng ta biết, chúng ta có thể nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời.
Tất cả chúng ta phải cảm tạ và ngợi khen Chúa vì sự ban cho Phúc âm của Nứớc và Thánh Linh. Tôi có kinh nghiệm trong niềm vui của Đức Thánh Linh trong khi Ngài cảm động tôi viết quyển sách này. Khi quyển sách này được phát hành, nhiều người nhận được sự ngựỉ trị của Đức Thánh Linh qua đức tin của họ trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Phao-lô hỏi các môn đồ ở Ê-phê-so,â “Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng?” (Công-vụ các Sứ-đồ 19:2).
Tất cả chúng ta phải nhận lãnh Đức Thánh Linh. Cơ-đốc-nhân trên toàn cầu đặc biệt vui thỏa trong việc nhận lãnh Đức Thánh Linh ở thời điểm hổn tạp này trong lịch sử thế giới. Tôi đang giảng về phương cách của Kinh-thánh để nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì đây là cơ hội cuối cùng của bạn để nhận lãnh Đức Thánh Linh cách sâu kín trong lòng bạn. 
Tôi cảm thấy bị bắt buộc để rao giảng Phúc âm để giúp mọi người nhận Đức Thánh Linh vì Đức Chúa Jêsus Christ ban cho tôi Phúc âm của Nước và Thánh linh và để lại cho tôi ân tứ của Đức Thánh Linh.
 

Người ngoại bang cũng phải có đức tin trong phúc âm của Nước và Thánh linh
 
Kinh-thánh ký thuật thế nào các môn đồ của Chúa Jêsus làm cho người khác nhận được Đức Thánh Linh. Ngay cả người ngoại bang cũng phải giữ cùng một đức tin như các môn đồ để nhận Đức Thánh Linh. Hơn thế nữa, người ngoại bang cần phải có đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, mà các môn đồ đã có, để bước vào thế giới của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta là những người ngoại bang, cũng phải tin vào Phúc âm thật để nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời sai Phi-e-rơ đến với Cọt-nây, là người ngoại bang để ông ta được soi sáng với Phúc âm của Nước và Thánh linh, và đó là điều cần thiết để nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Những tín hữu người Giu-đa đã được tha tội nghe ân tứ Đức Thánh Linh cũng được ban cho người ngoại bang. Khi Phi-e-rơ trở về với Hội-thánh Giê-ru-salem sau khi giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh, những người cắt bì phê phán ông. “Ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt-bì, và ăn chung với họ!” (Công-vụ các Sứ-đồ 11:3) Nhưng Phi-e-rơ giải thích cho họ mọi việc.
Lời giải thích của ông được chép lại trong Công-vụ các Sứ-đồ 11:5-17. “Ta đang cầu nguyện trong thành Giốp-bê, lúc đó ta bị ngất trí đi, thấy sự hiện thấy: có vật gì giống như cái khăn lớn, níu bốn chéo lên, từ trên trời sa xuống đến tận ta. Ta xem xét kỹ càng, thấy trong đó có các loài thú bốn cẳng trên đất, các thú rừng, các côn trùng và các loài chim trên trời. Ta lại nghe có tiếng phán rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy chờ dậy, giết thịt và ăn. Ta thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy; vì không bao giờ có vật chi dơ dáy hay chẳng sạch vào miệng tôi đâu. Tiếng từ trời phán cùng ta lần thứ hai mà rằng: Chớ coi điều Chúa đã làm cho tinh sạch như là dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần, đoạn, thay thảy đều thâu lại lên trời. Kìa, cũng một lúc đó, ba người ở thành Sê-sa-rê chịu sai đến cùng ta, đã tới tận cửa nhà ta ở. Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Nầy, sáu người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà Cọt-nây. Người nầy thuật lại cho ta thể nào tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng: Hãy sai tới thành Giốp-bê, mời Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời, mà nhờ đó, ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Ta mới khởi sự nói, thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng: Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước; nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta, là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, thì ta là ai, mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? ”
Phi-e-rơ nói rằng ông không những chỉ vào nhà người không chịu cắt bì và ăn chung với họ, ông còn nói với họ về Phúc âm nhờ vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Khi họ nghe những điều này họ chấp nhận và ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng ban sự ăn năn và đời sống cho tất cả họ – Cọt-nây, người thân và bạn của ông.
 
 
Phúc âm của các sứ đồ ban cho sự nhận lãnh Đức Thánh Linh
 
Chức vụ của các sứ đồ là gì?
Rao giảng phúc âm của Nước và Thánh linh cho họ để họ nhận Đức Thánh Linh.
 
Các sứ đồ có thật sự giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh không? Trước hết chúng ta phải xác định Phi-e-rơ có tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh không? Phi-e-rơ nói, “Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em” (1 Phi-e-rơ 3:21). Sứ đồ Phi-e-rơ thật sự tin rằng Chúa Jêsus cứu tội nhân ra khỏi tội của họ khi Ngài chịu báp-têm và chết trên Thập-tự-giá. Oâng cũng tin rằng khi Chúa Jêsus chịu báp-têm (Ma-thi-ơ 3:15), tất cả tội được chuyển qua Ngài, Ngài chịu đóng đinh và sau đó sống lại để cứu chúng ta. 
Trong những ngày này, có những người có cùng đức tin với Phi-e-rơ. Những ai rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh là những người rao giảng cùng một Phúc âm với Phi-e-rơ đã rao giảng. Sự thật này đáp ứng đủ cho người nghe nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
Thể như nhiều người nhận được Đức Thánh Linh khi nghe Phi-e-rơ rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì chúng ta cũng thấy người ta tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh và nhận được Đức Thánh Linh khi chúng ta rao giảng cùng một lẽ thật này. Một người không nhận được Đức Thánh Linh bởi niềm tin mơ hồ rằng một người sẽ vàoThiên đàng nếu anh ta chỉ tin Chúa Jêsus là Chúa, nhưng đúng hơn là phải tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Trước kia Phi-e-rơ chỉ xem những người ngoại bang như con vật nhỏ hơn con bọ hung bò đưới đất. Thể theo luật pháp, họ như thể những con vật không tinh sạch trước khi Chúa Jêsus chịu báp-têm, chết trên Thập-tự-giá và phục sinh. Tuy nhiên, ngay cả người ngoại bang cũng được ban phước bởi sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Vì thế tiếng nói phán cùng Phi-e-rơ rằng, “Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:15).
Chúng ta, là những người ngoại bang, không bao giờ có thể nhận được Đức Thánh Linh nhưng chúng ta có thể có sự ngự trị của Đức Thánh Linh bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Khi chúng ta rao giảng Phúc âm cách kiên nhẫn cho những người có đầy những ý tưởng riêng, thường chúng ta nhận thấy họ sẽ đến và tin nhận Phúc âm và cuối cùng nhận được Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng có thể thấy họ thú nhận rằng họ không còn có tội trong lòng sau khi tin nhận báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Chỉ như thế Đức Thánh Linh mới ngự trị trong họ.
Mục đích của chúng ta rao giảng Phúc âm không chỉ làm cho họ hiểu về nó, mà dẫn họ đến với sự nhận lãnh Đức Thánh Linh. Những ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh mà chúng ta rao giảng thì nhận được sự sự tha thứ tất cả tội là điều rất quan trọng. Và trong cùng lúc ấy họ nhận được Đức Thánh Linh là việc quan trọng hơn. Chúng ta không những đi ra giảng Phúc âm cho toàn thế giới, nhưng hơn thế nữa là hướng dẫn họ nhận lãnh Đức Thánh Linh trong cùng một lúc.
Chúng ta phải rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh trong phạm vi này cho những ai có nhu cầu về nó. Nếu chúng ta ngưng lại sau khi chỉ giảng Phúc âm, cả công trình của chúng ta thành vô nghĩa. Chúng ta phải nhận thức rằng Phúc âm này dẫn đưa người ta đến sự nhận lãnh Đức Thánh Linh. Khi chúng ta rao giảng ý nghĩa Phúc âm như thế này thì lửa của Đức Thánh Linh sẽ lan ra rất nhanh trên cả thế giới. 
Khi nhà truyền giáo tin rằng Phúc âm này có thể hướng dẫn mọi người trên thế giới nhận lãnh Đức Thánh Linh, ông ta sẽ nhận thấy cách rỏ ràng rằng chức vụ của ông ta thì không đơn thuần trong việc lôi kéo người ta đến để tin nhận Chúa Jêsus nhưng cũng để giúp họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì thế thật là quan trọng cho chúng ta khi rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh trong thời kỳ này.
Người ta chỉ cần nghe bằng tai và tin Phúc âm bằng tấm lòng mà chúng ta rao giảng ra để nhận Đức Thánh Linh. Phúc âm mà chúng ta rao giảng có một ảnh hưởng lớn trên đời sống con người. Quyền năng của Phúc âm là năng quyền và phước hạnh được ban cho bởi Đức Chúa Trời.
Phi-e-rơ là nhà truyền giáo cho người Giu-đa, trong khi Phao-lô là cho người ngoại bang. Trong khi Phi-e-rơ đang cầu nguyện trên mái nhà, ông thấy Trời mở ra và một vật giống như lưới lớn cột lại ở bốn gốc thòng xuống trước mặt ông. Trong đó là tất cả các con vật không thanh sạnh mà Kinh-thánh cấm ăn. 
Phi-e-rơ chưa bao giờ ăn những vật không thanh sạch. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời ra lệnh ông bắt giết và ăn. Phi-e-rơ từ chối, ông nói, “Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ.” Tiếng đó lại phán với ông rằng, “Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy.” Điều này gợi ý gì? Đức Chúa Trời nói rằng Chúa Jêsus cất hết tội lỗi của thế gian, ngay cả của người ngoại bang khi Ngài chịu báp-têm và chết trên Thập-tự-giá.
Ý nghĩa thuộc linh của mạng lệnh Đức Chúa Trời cho ông ta là giết và ăn những con thú không tinh sạch là để dạy Phi-e-rơ rằng ngay cả người ngoại bang cũng có thể trở nên con Đức Chúa Trời bởi tin rằng Chúa Jêsus được sai đến thế gian, chịu báp-têm để cất tội lỗi của tất cả chúng ta và chịu đóng đinh để bị xét đoán vì tội.
Phi-e-rơ vẫn còn theo điều luật của luật pháp thay vì nhìn chúng trong con mắt thuộc linh của đức tin, ngay cả sau khi ông nhận được Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ ăn năn và tin rằng Đức Chúa Trời đã tẩy xóa tất cả tội ngay cả tội của người ngoại bang. Phi-e-rơ nhận thấy sự phong phú của Phúc âm tốt đẹp cách sâu sắc. Oâng thấy Đức Thánh Linh đến trên những người nghe khi ông giảng Lời Đức Chúa Trời.
Làm thế nào chúng ta nhận thấy những nhà truyền giáo ngày hôm nay có Đức Thánh Linh hay không? Nó tùy thuộc vào họ có nhận Phúc âm của Nước và Thánh Linh hay không. Người tin vào Phúc âm tốt đẹp có thể được như vậy khi một nhà truyền giáo rao giảng Lời của Đức Chúa Trời đã nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ngự trong lòng của những nhà truyền giáo cũng sẽ ngự trong lòng của người nghe và tin. Nhà truyền giáo và người nghe sẽ có sự thông công với nhau như thể bạn thân từ khi còn nhỏ. Họ sẽ nhận thấy tình yêu của Chúa trói buộc họ lại với nhau. Nhà truyền giáo sẽ nhận thấy người nghe trở nên một người của Đức Chúa Trời bởi sự chấp nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh.
Khi chúng ta rao giảng Phúc âm, chúng ta có thể thấy Đức Thánh Linh ngự xuống trên người tin ngay lúc họ tin Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nóù không tách rời với kinh nghiệm của sự cứu rỗi. Đó là lý do chính yếu tại sao chúng ta phải giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh. Phúc âm mà chúng ta rao giảng là Phúc âm dẫn người ta đến với sự nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Những ai là người có sự ngự trị của Đức Thánh Linh là con cái Đức Chúa Trời. Phúc âm của Nước và Thánh linh không phải là giáo-thuyết của một Giáo phái và vì thế khi chúng ta rao giảng nó cho người khác, họ tin thì sẽ nhận Đức Thánh Linh và trở nên con cái Đức Chúa Trời. Thật phước hạnh biết bao! Phúc âm diệu kỳ biết bao! Công việc của Ngài phi thường biết bao! Những ai rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh giúp cho việc xây dựng Vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ rao giảng Phúc âm nhưng họ nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Vài người nghĩ rằng tin nhận Chúa Jêsus là một việc và nhận Đức Thánh Linh là một việc khác. Vì thế, Cơ-đốc-nhân cứ tiếp tục cầu xin Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, Kinh-thánh chép rằng Đức Thánh Linh đến trên những ai là người nghe và tin vào Phúc âm được rao truyền bởi các đầy tớ của Ngài. Nhân loại trên toàn cầu đang khao khát Đức Thánh Linh. Phúc âm mà chúng ta rao giảng đem họ đến với sự thỏa mãn lòng khao khát. Đó là lý do tại sao chúng ta có trách nhiệm phổ biến Phúc âm ra toàn thế giới. Chúng ta là con của Cha và là kẻ kế tự, là người trung thành với Đại Mạng Lệnh Truyền Giáo.
Chúng ta phải rao giảng Phúc âm bằng đức tin trong khi ghi khắc trong lòng rằng công việc của chúng ta là để cho phép người ta nhận Đức Thánh Linh. Phúc âm của Nước và Thánh linh là những gì mà nhà truyền giáo phải thật sự tin trước khi rao giảng nó cho người khác, thì người nghe của họ sẽ nhận Đức Thánh Linh qua đức tin trong Phúc âm. Trong phương cách này, chúng ta có thể mang sự sống đời đời cho tất cả những ai tin vào Phúc âm. Mục đích của chúng ta là giải phóng họ khỏi quyền lực tối tăm và đưa họ đến với Nước Đức Chúa Trời. Những nhà truyền giáo chuyển những tội nhân từ cái chết dưới quyền lực của bóng tối vào Vương quốc của Con Đức Chúa Trời. Đó là một công việc vô cùng quan trọng để thay đổi tội nhân thành con Đức Chúa Trời.
Nhiều người không biết chìa khóa để nhận lãnh Đức Thánh Linh và cố gắng nhận Ngài qua nổ lực riêng của họ. Tuy nhiên, đó là việc vô ích. Chỉ có đức tin trong Phúc âm là cần thiết, vì đức tin giải thoát con người ra khỏi tội.
Làm thế nào để bạn nhận được Đức Thánh Linh? Qua cầu nguyện? Hoặc có lẽ qua việc đặt tay? Không, đó không phải là phương cách. Chúng ta chỉ nhận Đức Thánh Linh khi chúng ta tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chúng ta phải cầu nguyện và giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh vì thế mọi người trên toàn cầu có thể nhận được Đức Thánh Linh.

Từ “sứ đồ” có nghĩa là người được sai phái bởi Đức Chúa Trời. Các sứ đồ làm gì? Họ rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh vì thế mọi người có thể nhận được Đức Thánh Linh. Bạn có muốn nhận công việc này cùng với chúng tôi không? Tất cả chúng ta phải có sự ngự trị của Đức Thánh Linh và rao giảng cho mọi người. Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen lẽ thật toàn vẹn của Phúc âm mà Chúa ban cho chúng ta để nhận lãnh Đức Thánh Linh!