Κηρύγματα

Temat 9: List do Rzymian

[8-5] (List do Rzymian 8:12-16) Postępowanie w  Sprawiedliwości Bożej

(List do Rzymian 8:12-16)
„Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi”.

Apostoł Paweł, jako człowiek, który otrzymał zbawienie od Boga, powiedział, że nowo narodzeni wierzący nie powinni żyć według ciała, ale według Ducha. Paweł w szczególności powiedział, że jeśli my, którzy mamy sprawiedliwość Bożą, będziemy żyć według ciała, umrzemy, ale jeśli będziemy żyć według Ducha, będziemy żyć. Musimy więc wierzyć w tę prawdę. Jak zatem powinni żyć ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą? Czy powinni żyć według sprawiedliwości Bożej, czy według pożądliwości ciała? Muszą wiedzieć, co jest słuszne i muszą dyscyplinować swoje ciała, aby poświęcały się sprawiedliwym uczynkom Boga.
 

Nieunikniony obowiązek
 
Paweł twierdził, że mamy obowiązek żyć według Ducha, a nie według naszej grzesznej natury, ponieważ my, chrześcijanie, zostaliśmy zbawieni od gniewu Bożego i wprowadzeni do Jego sprawiedliwości. Zanim uświadomiliśmy sobie sprawiedliwość Bożą i uwierzyliśmy w nią, nie mogliśmy żyć według Ducha. Ale teraz, gdy znamy i wierzymy w sprawiedliwość Boga, możemy poświęcić nasze serca, myśli, talent, ciała i czas na Jego sprawiedliwe uczynki. Powinniśmy użyć siebie jako narzędzie głoszenia sprawiedliwości Bożej i wykonywać Jego sprawiedliwe dzieła.
 

Życie według ciała
 
Jeśli jesteście w Chrystusie i żyjecie (poprzez) swoją grzeszną naturą, a nie przez Ducha, Biblia mówi, że zginiecie tak jak wszyscy niewierzący. Dzieje się tak, ponieważ nawet jeśli jesteście narodzonymi na nowo chrześcijanami, w rzeczywistości nie żyjecie zgodnie ze sprawiedliwością Bożą. Jeśli chcecie być prawdziwymi chrześcijanami, nie powinniście już dłużej żyć według ciała, ale żyć ze sprawiedliwości Bożej, ponieważ waszym przeznaczeniem jest służyć Jego sprawiedliwości, ponieważ w nią wierzycie. Jeśli mimo wszystko żyjecie tylko według ciała, wasz duch umrze. Jeśli jednak żyjecie zgodnie ze sprawiedliwością Bożą, będziecie żyli w pokoju na zawsze.
 

Synowie Boga
 
„Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi” (List do Rzymian 8:14).
Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, otrzymali Ducha Świętego jako dar, a Duch Święty ich prowadzi. To są „synowie Boży”. „Synowie Boży” mają w sobie Ducha Świętego. W związku z tym, ci, którzy nie mają w sobie Ducha Świętego, nie są Jego. Punkt startowy w podążaniu za Bogiem zaczyna się od wiary w Jego sprawiedliwość. Zaczyna się od wiary w Słowo ewangelii wody i Ducha, aby stać się dzieckiem Bożym. Innymi słowy, stanie się dzieckiem Bożym zaczyna się od wiary w ewangelię Jego sprawiedliwości. Oznacza to, że stajecie się członkiem rodziny Boga, wierząc w Jego sprawiedliwość i w to, że Bóg dał Swoją sprawiedliwość, aby zbawić was od waszych grzechów.
Kiedy do Jezusa przyszedł Nikodem, żydowski przywódca, Jezus powiedział mu, że nikt nie może zostać dzieckiem Bożym, jeśli nie narodzi się z wody i Ducha. Nikodem był tym zdumiony i zapytał: „Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary?” (Ewangelia Jana 3:4). Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha” (Ewangelia Jana 3:5-8).
Jezus powiedział, że ten, kto nie narodził się z wody i Ducha, nie może zrozumieć znaczenia ponownych narodzin. Wiara w chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela i krew, którą przelał na Krzyżu, umożliwia tym, którzy wierzą w Jego sprawiedliwy czyn, otrzymanie sprawiedliwości Bożej. Ci, którzy wierzą w Słowo ewangelii, mogą otrzymać Ducha Świętego jako dar. Można osiągnąć sprawiedliwość Bożą, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Każdy, kto akceptuje Bożą sprawiedliwość, może zostać dzieckiem Bożym. Ci, którzy stają się Jego ludem, są naszymi braćmi i siostrami.
 

Duch poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi
 
„Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (List do Rzymian 8:15-16).
Są tylko dwa sposoby, dzięki, którym możemy posiadać świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Po pierwsze, sprawiedliwość Boża, która została objawiona w ewangelii wody i Ducha uczyniła nas Jego dziećmi; a po drugie, Duch Święty przyszedł do nas. Duch Święty działa w ewangelii wody i Ducha. Bóg to wszystko zaplanował. Wiara w ewangelię wody i Ducha jest sama w sobie świadectwem, które mówi nam, że staliśmy się dziećmi Bożymi. Ci, którzy stali się dziećmi Bożymi, znając i wierząc w sprawiedliwość Bożą, mają prawo modlić się do Boga „Abba”, Ojcze nasz.
Spróbujmy myśleć racjonalnie. Jak ktoś z grzechem w sercu może nazywać Boga swoim Ojcem? Bóg Ojciec nigdy nie uważał grzesznika za Swoje dziecko i grzesznik nigdy nie służył Bogu Ojcu. Musicie zajrzeć w głąb siebie i zobaczyć, czy przypadkiem nie popełniacie również takiego błędu. Ci, którzy dają świadectwo, że stali się dziećmi Bożymi przez Ducha Świętego, to ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. Musimy głęboko pomyśleć o sprawiedliwości Boga.