တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[10-1] အခန်း (၁၀) ၏ နိဒါန်း

မိမိ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို အားကိုးသောသူများသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြပါသလား။ သမ္မာကျမ်းစာက ထိုသို့သော သူများသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်ဘဲ မိမိတို့၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုးစားခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ကြသည်ဟုဆို ၏။ ဤသူတို့ ဘာလုပ်ကြမည်နည်း။
ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည့် ကယ်တင်ခြင်းအား ဣသရေလလူမျိုးအားဖြင့် ယေရှုခရစ်ကို စေလွှတ်ပြီးပေးရန် စီမံထားခဲ့ ပါသလား။ သူစီမံထားခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည် အပြစ်သားတို့အားလုံးအား သူ/သူမ၏ အပြစ်မှကယ်တင်လိုသောကြောင့် ဤလောကသို့ကြွလာတာ်မူ ပြီး ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံကာသေခြင်းမှ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခဲ့ပါသည်။ အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော သူသည် သူ့ကိုယုံကြည်သောသူအားလုံးတို့ အား ကယ်တင်ရန် ကြွလာတော်မူ၏။
ခမည်းတော်ဘုရားသည် ယေရှုခရစ်အား ဣသရေလတို့ထံသို့ စေ လွှတ်ပြီး ၎င်းတို့၏အပြစ်မှ ကယ်တင်စေခဲ့သော်လည်း ဣသရေလလူတို့ က ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ မယုံကြည်ကြပေ။ ယုံကြည်မည့်အစား ၎င်းတို့သည် မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကိုးစားပြီးဆန့်ကျင်ခဲ့ကြ သည်။ ယခုအချိန်ထိတိုင်ပင် ၎င်းတို့သည် သူ့အား မေရှိယအဖြစ် ၎င်းတို့၏ ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်သူများအဖြစ် လက်ခံခြင်းမရှိကြသေးပေ။
ပေါလုကဘုရားသခင်စေလွှတ်သူများရှိပြီးထိုသူတို့အားဖြင့် လှပသော သတင်းကောင်းကို ကြားနာနိုင်သည်ဟု ဆို၏။ ဘုရားသခင်စေလွှတ် တော်မူသော သူတို့ထံမှ ကြားရသောသတင်းကောင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါဝင်သောသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ဤအခွင့်အရေးကို သင်လက်လွှတ်ခံ၍မဖြစ်ပေ။ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည် သည့်ဘုရားသခင်၏ အစေခံတို့၏ဟောပြောချက်ဖြစ်သည့် ရေနှင့် ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ သင်သည် အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်းနှင့် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် ဤလောက၌ အကောင်း ဆုံးနှင့် အလှပဆုံးသောသတင်းကောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤလှပသောသတင်း ကောင်းသည်သာ အပြစ်သားများအား ၎င်းတို့၏အပြစ်မှကယ် တင်ခဲ့ပါ သည်။ ဤလှပသောသတင်းကောင်းသည် လူတို့၏ဝိညာဉ်ကို လမ်းဆန်း စေခဲ့ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် ဝိညာဉ်အတွက် စစ်မှန်သောအစာဖြစ်ပါ သည်။
ဘုရားသခင်ပေးထားသည့်လှပသောသတင်းကောင်း၌လူအယောက် တိုင်း၏အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်သည့်တန်ခိုးရှိပါသည်။ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သ တင်းကောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်တွင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်းကို ပေးနိုင်သောတန်ခိုးရှိပါသည်။
ဣသရေလလူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တရားအပေါ်အခြေခံ ပြီး ၎င်းတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာ အားကိုးကြသည်။ ၎င်းတို့၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းသည် ပညတ်တရားကို နာခံခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည် ကြသောကြောင့် ယေရှုခရစ်အား ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကြခြင်းမ ရှိပေ။ ၎င်းတို့သည် ပညတ်တရားကိုသာ ကြိုးစား၍ စောင့်ထိန်းလိုသော ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကိုမယုံကြည်လိုကြပေ။ ၎င်းတို့ သည် သခင်ဘုရားအား ယခုချိန်ထိတိုင်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံကြဘဲ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာ အားကိုးကြ၏။
ဣသရေလလူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင် ပြီး မိမိတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာ ကိုးစားသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက မိန့် တော်မူထားပါသလား။ ပညတ်တော်ကိုသာ အားကိုးကြသည့် ဣသရေလ လူတို့အားပေါလုသည်“ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာ သို့ ရောက်မည်အကြောင်း၊ ပညတ်တရားသည် ခရစ်တော်အားဖြင့် စုံလင် ခြင်းရှိ၏”(ရောမ ၁၀း၄) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့၏။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာ အားကိုးစေ သည့်ပညတ်တရားကိုလိုက်လွန်းသော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးသည် ဘုရားသခင် ရှေ့၌ မှန်ကန်သည့်ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဣသရေလူတို့သည် ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်းရှိ ပညတ်တရားတို့ကိုသာ လိုက်လျှောက်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသ ခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်လာသော ယေရှုခရစ်သည် ၎င်းတို့၏ ကယ်တင် ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို သဘောမပေါက်ဘဲ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မိမိတို့မှာဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသော လူမျိုးများဖြစ်ပြီး နှုတ်ကပတ် တော်ရရှိသောသူများ ဖြစ်သည်ဟု ဝါကြွားကြခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သော နိုင်ငံတော်အဖြစ် ရှိနေခဲ့ကြသည်။
 
 
သင်သည် သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာ တည်ဆောက်ရန် ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါသလား
 
ဣသရေလလူတို့၏ ပညတ်တရားကိုသာ လိုက်လျှောက်လိုသော ဆန္ဒသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာ ကြိုးစားတည်ထောင် လိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားတည်ထောင်ထားသည့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် မသိ ကျိုးကျွံပြုခြင်းခံရပါသည်။
ဣသရေလလူတို့၏ ပညတ်တရားကိုသာ လိုက်လွန်းသောယုံကြည် ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သောသူများအဖြစ် အဆုံးသတ်ခဲ့ပါ၏။ ထို့ကြောင့် ဤအကျိုးရလဒ်သည် မည်မျှဆိုးဝါး ကြောင်းကို သဘောပေါက်နားလည်ခြင်းမရှိနိုင်သေးပေ။ ၎င်းတို့၏ ပညတ် တရားအပေါ်သို့လိုက်လျှောက်ခြင်းက မည်သည့် အကျိုးအမြတ်ကိုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသနည်း။ ၎င်းတို့၏ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လိုက် လျှောက်လိုသော ပြင်းပြသည့်စိတ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို သိရန်အတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ပ ညတ်တရားကို မှန်ကန်စွာ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း မရှိသူတို့သည် အဆုံး၌ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် အခြေအနေ၌ အဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာက ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အတွက် ယေရှုသည် ပညတ်တရား၏ စုံလင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သခင်ဘုရားသည် လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့ကို ဗတ္တိဇံဖြင့်သယ်ဆောင် ပြီး ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားတို့၏ အပြစ်ကို ဆေးကြောကာ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေခဲ့ပါ သည်။ ထိုနည်း အတိုင်းပင် ပညတ်တရားမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းပါဝင်သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် အပြစ်သား တို့တွက်သဲကန္တာရရှိ အိုအေစစ်ကဲ့သို့ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းသည်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပြီး စစ်မှန် သောသန့်ရှင်းခြင်းကို ပေးပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်း၌ သာ လောကရှိလူအပေါင်းတို့သည် စိတ်ကျေနပ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ကြပါသည်။
ဤရောမသြဝါဒစာစောင်၌ ပေါလုက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို မယုံကြည်ဘဲ မိမိ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌သာ ကိုးစားခြင်းသည် ကြီးမား သည့် အပြစ်ဖြစ်ကြောင်းဆို၏။ ဟေလသလူများဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ်တို့အ တွက် မည်သည့် သတင်းကောင်းသည် လှပသည့်သတင်းကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါ သနည်း။ ယင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သခင် ဘုရားကလောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့ ကို သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သယ်ဆောင်သွားသည်ဟု ပြောသည့်သတင်း ကောင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဤသတင်းကောင်းသည် ယေရှုလောက၏ အပြစ်အားလုံးကို သယ် ဆောင်သွားကြောင် သက်သေပြသည့် ရှင်မဿဲ ၃း၁၃-၁၇ အတွင်းမှဖြစ် သည့် “ထိုအခါ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကို ခံအံ့သောငှါ ဂါလိလဲ ပြည်ယော်ဒန် မြစ်နားယောဟန်ထံသို့ ကြွတော်မူ၏ ယောဟန်ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံ၌ ဗတ္တိဇံကို ခံရမည်အကြောင်းရှိပါ သည်ဖြစ်၍ ကိုယ်တော် သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွလာတော်မူသလောဟု ယေရှုကို ဆီးတားလေ၏။ ယေရှုကလည်း အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ် ၍ယခုအခွင့်ပေးပါဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ ထိုအခါယောဟန်သည် ဝန်ခံလေ ၏။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင် ရေမှပေါ်သည်တွင် ကောင်းကင် ဖွင့်လှစ်သဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက် ၍ ကိုယ်တော်အပေါ်၌ နားတော်မူသည်ကို မြင်ရ၍ ဤ သူကား ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားပေတည်းဟုကောင်းကင်က အသံတော် ဖြစ်လေ၏။” ယေရှုသည် ဤနည်းဖြင့် လောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့အား သူ့အပေါ်သို့ တင်ဆောင်တော်မူ၏။
ပေါလုက ပညတ်တရားကိုသာ လိုက်လျှောက်လိုသောသူတို့အား ယေရှုအား ထက်ကောင်းကင်မှ ဆင်းလာစေရန် မည်သူသည် ကောင်းကင် သို့ တက်နိုင်ပါမည်နည်းဟု ဆုံးမခဲ့သည်။ ဤမေးခွန်းအာ အခြားနည်းအား ဖြင့်ဆိုသော် သူ/သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်အပြစ်မှ လွှတ်မြောက်နိုင်ရန်အတွက် ပညတ်တရားကို လိုက်ရှောက်ခြင်းဖြင့် မည်သူ တတ်နိုင်ပါသနည်း။ ပေါလု ၏မေးခွန်းထုတ်ရသောရည်ရွယ်ချက်မှာပညတ်တရားကို လိုက်ရှောက်ခြင်း အားဖြင့် မည်သူမျှ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ဟု ဖြစ်သည်။ အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ဖယ်ရှားရန် အ ခြားသောနည်း လမ်းမရှိဟု ဖြစ်သည်။
ပေါလုသည် သူ၏သြဝါဒစာစောင်တွင်း၌ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းအကြောင်းကို မကြာခဏမိန့်တော်မူခဲ့၏။ ပေါလု၏စစ်မှန်သောယုံ ကြည်ခြင်းအတွက် အဖြေမှာ ရောမသြဝါဒစာ ၁၀း၁၀ ၌ တွေ့ရပါသည်။ “ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းငှါစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏။ ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်ခြင်းငှါ နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏”ဟု ဖြစ်သည်။ ပေါလုဟောခဲ့သည့် သတင်းကောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သခင်၏ ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်ကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အားရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်း ကောင်းကိုပေးထားပြီး ယုံကြည်သောသူတို့အားစစ်မှန်သော ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးသည်။
 
 
စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားနာခြင်းမှဖြစ်သည်
 
စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပေါလုသည် မည်သည့်အ ရာကို ပြောခဲ့ပါသနည်း။ ရောမသြဝါဒစာ ၁၀း၁၇ ၌ “သို့ဖြစ်၍ ယုံကြည် ခြင်းသည် ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်၏။” ကြားနာခြင်းသည်လည်း ဘုရား သခင်၏စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်၏။အခြားသောစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော် စစ် မှန်သောယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏အစေခံများ၏ဟောပြောခြင်း ကို ကြားနာခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြား နာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သော ယုံကြည် ခြင်းရှိသည့်သူများဖြစ်ရန် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားနာယုံကြည်ခြင်းရှိ ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤအတွက်ကြောင့်ပင် ဘုရားသခင်သည် သူ၏အစေခံ တို့အား သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဟောပြောရန် စေလွှတ်တော်မူ၏။
လူသားနွယ်တို့ကို ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း နှင့်နှလုံးသား၌ငြိမ်သက်ခြင်းရနိုင်ပါသည်။အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်ပြီး ယင်းမှပင် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရား၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျက် ရည်များကို သုတ်ပေးပြီး နာကျင်ခြင်းများမှ ကယ်တင်မည်ဟု မိန့်တော်မူ ထားပါသလား။ မှန်ပါ၏။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြောသည့်ရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နာ ကျင်မှုအားလုံးဖယ်ရှားပစ်မည် ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းသည် ဤလောက၌ အလှပဆုံးသတင်းကောင်း ဖြစ်ပြီး ဘုရားသ ခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို ပြည့်စုံစေသည့်အရာဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေသော ကျွန်ုပ်တို့ သခင်ဘုရားကို ဣသရေလလူတို့ထံ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ သည် မိမိတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနောက်လိုက်ပြီး သူထံသို့ လှည့်ပြန်လာရန် ငြင်းပယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်မည်သို့ ပြုခဲ့ပါ သနည်း။ ဣသရေလလလူတို့ကို ဆုံးမရန်တွက် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို တစ်ပါးအမျိုးသားထံ ပေးတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်စေရန် အခွင့်အရေးပေးပါသလား။ ၎င်းတို့သည် ဣသ ရေလလူတို့ထက် ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေမှု၌သော်လည်းကောင်း ကိုးကွယ်မှု ၌သော်လည်းကောင်း နည်းပါးသော်လည်း ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်ခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဤအတွက်ကြောင့်ပင် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေသောလှပသည့် သတင်းကောင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးမျာဖြစ်လာနိုင်ပါ၏။ ထို့အပြင် ဤအရာက ပြော သည်မှာ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ဣသရေလလူတို့၏ အပြင်၌ ပင် ဘုန်းတော် ထင်ရှားခဲ့ကြောင်းဖြစ်သည်။
မည်မျှလောက်သောသူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကိုပေးသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ပေးသော ကြောင့် ကျေးဇူးတင်ကြသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားသည် လှပသောရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် လောက၏အပြစ်များကို သယ် ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်သည့်တိုင်များစွာ သောခရစ်ယာန်တို့သည် ဤသတင်းကောင်းကို မယုံကြည်နိုင်ကြသေးပေ။ သို့ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၌ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ဖော်ပြနိုင်သည့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းများရှိပါသလား။ မရှိ ပေ။ ထိုသို့ဖြစ်လျက် အဘယ့်ကြောင့်မယုံကြည်ကြသနည်း။ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မသိသောကြောင့်ဖြစ်ပါ သည်။ သို့သော် ဤသတင်းကောင်းကို သိခြင်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဣသရေလလူတို့ကဲ့သို့ပင် မိမိတို့၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းအားဖြင့် ကြိုးစားသက် ရှင်လိုသူ များဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဘုရား သခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကို ပေးပြီး အပြစ်မှကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဖြစ်သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ရန်ပေးထား သည့် သခင်ဘုရား ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
 
 
ကောင်းကင်သို့ အဘယ်သူတက်လိမ့်မည်နည်းဟု မဆိုပါနှင့်
 
ယုံကြည်ခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုသည်ကား ကောင်းကင်သို့ အဘယ်သူတက်လိမ့်မည်နည်း။ နက်နဲရာထဲသို့ အဘယ်သူ ဆင်းလိမ့်မည်နည်းဟု မအောက်မေ့နှင့်ဟုဆို၏။ ထိုသို့ဆိုသော် ခရစ်တော် ကို ဆောင်ခဲ့ခြင်းငှါကောင်းကင်သို့ အဘယ်သူတက်လိမ့်မည်နည်း။ ခရစ် တော်ကို သေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းငှါ နက်နဲရာထဲသို့ အဘယ်သူဆင်း လိမ့်မည်နည်းဟု ဆိုလိုသတည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းနှင့် အမှုတော်ဆောင်နိုင်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်အားဖြင့်မ ဟုတ်ဘဲ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေခဲ့သည့် သမ္မာတရားကိုသာ ယုံကြည်ခဲ့ခြင်း မရှိပါက ဘုရားသခင်စိတ်တော်နှင့် မတွေ့စေသည့် ပညတ်တရားကိုသာ လိုက်လွန်းသော အပြစ်သားများဖြစ် ပေမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဤဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်နိုင်ပါသည်။
ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းရရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း အပေါ် ယုံကြည်ခြင်းမှလွဲ၍ အခြားသောယုံကြည်ခြင်းမျိုး ရှိပါသလား။ မရှိ ပေ။ ခရစ်ယာန်တို့၏အနှစ်သာရသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ကာ ဘုရားသခင် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောနိုင်ပေ ၏။ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ပြီးသော သူတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဤဖြောင့်မတ် ခြင်းပေါ် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သတင်းကောင်းကို ဟောပြောနိုင်ကြပါသည်။ ထိုသို့ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောသူတို့သည် ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်း ကြုံတွေ့ရပါသလား။ ၎င်းတို့ ကြုံတွေ့ ရပါသည်။ ၎င်း တို့သည် ဘုရားသခင်က ၎င်းတို့၏ပြဿနာများကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည် ဟူသော ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ကာ အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ထိုသို့သောယုံကြည်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း၌ စတင်ခဲ့ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမပါဝင်သော အခြားယုံကြည်ခြင်းများ သည် အဘယ်နည်း။ ၎င်းတို့သည် လူတို့၏အကျင့်ပေါ်တွင် အခြေခံထား သည့် ယုံကြည်ခြင်းများဖြစ်ပါသလား။ မှန်ပါ၏။ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ယေရှု၌ ယုံကြည်သောသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်း သည် စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပေ။
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ဦးစွာယုံကြည် ခြင်းမရှိဘဲ အပြစ်မှကယ် တင်ခြင်းရနိုင်ပါမည်လား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ပါမည်လား။နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဖြောင့်မတ်သူ တို့၏ သခင်ဘုရားအပေါ် အစေခံခြင်းခွန်အားသည် ၎င်းတို့၏ ဘုရားသခင် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ဆုလဒ်အဖြစ်ပေးထားသည့် ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တန်ခိုးမှဖြစ်သည်။ သင် သည်ဤလောက၌သင်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအင်(သို့)သင်၏လောကီပိုင်ဆိုင်မှုအား ဖြင့်သာ အသက်ရှင်နိုင်ပါသလား။ ဤအရာများအားဖြင့် သင်သည်အမှန် ပင် ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သ တင်းကောင်းအား ငြိမ်သက်စွာအစေခံ နိုင်ပါသလား။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအတွက် အစေခံသူတို့၌ ယုံကြည်ခြင်းခွန်အားနှင့် ငြိမ်သက် ခြင်းရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို အစေခံခြင်းမရှိသူတို့၌ ခွန်အားနှင့် ငြိမ်သက် ခြင်းမရှိပေ။ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏ စိတ်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကို လိုအပ်ပါသလား။ လိုအပ်ပါ၏။ ၎င်းတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကို ပျံ့နှံ့စေရန်အတွက်သာမက ၎င်းတို့အသက်တာကို အပြည့်ဝ ဆုံးကျယ်ပျံ့စွာ ဝေငှဟော ပြောနိုင်ရန်တွက် လိုအပ်ပါသည်။
သင့်စိတ်တွင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါသလား။ အကယ်၍ သင်သည် သင့် အတွက်သာအသက်ရှင်ပါက သင့်စိတ်တွင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်းကြီးထွား လာ နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပေ။ သင်သည် ဇာတိပကတိ၌ အသက်ရှင်သန်ရန်အ တွက် သွေးသားဆန္ဒကိုသာ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုအပ်ပါက သင့်၌ယုံ ကြည်ခြင်းနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းလိုအပ်ပါသေးသလား။ သို့သော် သင်သည်ဘု ရားသခင်ကို အစေခံရမည်ဆိုပါက သင့်စိတ်တွင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်းသည် လည်း တိုးတက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေည့် သတင်းကောင်းကို အစေခံရန်အတွက် သင်၏ယုံကြည် ခြင်းနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းတိုးတက်ကြီး ထွားနေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်သောသူတို့ သည် ၎င်းတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းကို လောကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပျံ့နှံစေရန် တာဝန် ဝတ္တရားရှိပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် တစ်ဦးတစ်ယောက် တည်း နှင့်ဆိုင်သောအရာမဟုတ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဖြောင့်မတ် ခြင်း သတင်းကောင်းနှင့်ခရစ်တော်ပေးထားသည့်ငြိမ်သက်ခြင်းကို ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းတွင် ဟောပြောရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ငြိမ်သက်ခြင်း သည် အခြားသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဤငြိမ်သက်ခြင်းကို တစ်ပါးသူတို့ထံ ဝေငှရာ၌ များစွာသော တောင်းဆိုမှုပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုဝေငှရန် အသက်ရှင်သောအခါ ငြိမ်သက် သောစိတ်နှလုံးသည် ကြီးထွား လာပြီးကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၏ရှင်းလင်း အဖိုးတန်သည့်န်းတိုင်ကို တွေ့ရပေမည်။
အကယ်၍သင်သည် ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် စစ်မှန်သောငြိမ် သက်ခြင်းကို တွေ့ကြုံလိုပါက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေသည့် သတင်းကောင်းကို သိထားရပေမည်။ သင့်အတွက် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည့်ငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်သဘောထားမျိုး သင် တွေ့ကြုံရမည်ဖြစ်သည်။
သင်သည် သခင်ဘုရားကို ယခုတိုင်အစေခံခဲ့ပါသည်။ သို့သော် သူ့ကို ဆက်လက်အစေခံရအုံး မည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် သူ့ထံသို့ ခေါ်ခြင်းခံရ သည်ထိဖြစ်သည်။ သို့မှသာ အခြားသောသူများ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ဝေငှ ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။သင်၏ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ်ယုံကြည် သောစိတ်ဖြင့် ငြိမ်သက်ခြင်းတွက်ကြိုးစားပါက သင်၏ခြေရာကို နင်းသော သူတို့သည်လည်း အခြားသောသူများ ငြိမ်သက်ခြင်းရရန် သက်ရှင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
ယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်၌ နုငယ်သောသူများသည် ၎င်းတို့၏ နားလည် မှု၌အကန့်အသတ်ရှိကြ၏။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက် ရှင်သောအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့နောက်၌ရှိသောသူများသည်အဆုံး၌ ၎င်းတို့ သည် မည်သည့်နည်းဖြင့် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီး ငြိမ်သက်ခြင်းရခဲ့ ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ခြေရာလိုက်ပြီး နားလည်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ဦးဆောင်မှုနောက်သို့ လိုက်နေကြသောသူတို့အား ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် အသက်ရှင်စေရန်အတွက် သင်ကြားပေးရန် အခက်အခဲတွေ့နေပါ သလား။ ထိုသို့သောသင်ကြားပေးရန် ခက်ခဲသည့် အသက်တာသည် ကြာ ရှည်မည် မဟုတ်။ ငြိမ်သတ်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ရန်လိုအပ်သောယုံကြည် ခြင်းမျိုးကို သင်ကြားပေးရန် အချိန်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အချိန် ကျသည်နှင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ပြီး ရွေးနှုတ်ကယ် တင်ခြင်းခံရသော သူတို့သည် အရှေ့မှဦးဆောင်သွားသော ကျွန်ုပ်တို့ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်သက်သောစိတ်နှလုံးမျိုး ပိုင်ဆိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
သင်နှင့် ကျွန်ုပ်ရှိသမျှအားလုံးတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူ တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရ မည်ဖြစ် သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မှောက်နှင့်အနာဂတ်အသက်တာသည် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “ဟောပြောမည့် သူမရှိဘဲမည်သို့ကြားနိုင်ပါမည်နည်းဟု”ဆို၏။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သောကြောင့် သတင်းကောင်းကို လောက၌ ဟောပြောရမည်ဖြစ်သည်။သတင်းကောင်းဝေငှစဉ်တွင်တွေ့ရ မည့်စိန်ခေါ် မှုအားလုံးကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ယှဉ်ပြိုင်ရင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်မရှင်သောဖြောင့်မတ်သူတို့သည် ငြိမ်သက် ခြင်းဆုံးရှုံးကြသောသူတို့ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံ ကြည်သောသူတို့သည် လူတို့အား ၎င်းတို့၏ငြိမ်သက်သော စိတ်နှလုံးမျိုး ရရှိစေပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအားလုံးအတွက်ဘုရားသခင်၏ နှုတ်က ပတ်တော်နှင့်သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ပါက ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိမည် ဖြစ်သည်။
သင်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်သက်ခြင်း၌ ခိုင်မြဲစွာရှိနေရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သခင်ဘုရားသည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပေးထားခြင်းဖြင့် သင်သည် ဘုရား သခင်ကို ချီးမွှမ်းသင့်ပါသည်။ သင့်ကို ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိစေခဲ့သူဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်ထံ၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သင့်အသက်တာကို သတင်းကောင်းဝေ ငှပြောဆိုခြင်းဖြင့် သက်ရှင်ပါ။
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် မည်မျှပြည့်စုံကြောင်း ရောမသြ ဝါဒစာစောင်မှ သင်လေ့လာ သင်ယူ နိုင်ခဲ့ပါသလား။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်း လင်းပြပါ သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လူလုပ်သည့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းမ ဟုတ်ဘဲ သူကိုယ်တိုင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ပြည့်စုံပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ် မှကယ်တင်ရန်တွက် လုံလောက်ပါသည်။ လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့ အား ဗတ္တိဇံဖြင့်ခံယူခြင်းဖြင့် ယေရှုသည် ပြည့်စုံစွာတာဝန် ယူခဲ့ပါသည်။ ယေရှုခရစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်နိုင်ရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းသည် ပြည့်စုံသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်မှ ကယ်တင်ခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေ ဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ပြည့်စုံစေသည့် သတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ချီးမွှမ်းခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်စေနိုင်ပါသည်။ လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း သန့်ရှင်းခြင်းအားဖြင့် သက်ရှင်နိုင်ပါသည်။ ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ပါသည်။ ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဓာတ်များသည် သန့်ရှင်းပြီး ဘုရားသခင်ကို ချီးမွှမ်းနိုင်ကာ သူ၏ဘုန်းတော်အတွက် အသက်ရှင်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ပြည့်စုံခဲ့ခြင်းမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ကျွန်ုပ် တို့၏မူလအပြစ်များသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းရမည်ဖြစ်သော်လည်း နေ့စဉ် ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်နေသည့်အပြစ်များအတွက် နောင်တနှင့်ဆိုင်သော ဆု တောင်းခြင်း မျိုးပြုရန် လိုအပ်နေဦးမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးချိန်တွင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း သတင်းကောင်းသည် ပြည့်စုံကြောင်း သဘောပေါက်သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့်ပင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ထာဝရအတွက် ယုံကြည် နိုင်လောက်သော ပြည့်စုံသည့်အရာဖြစ်ကြောင်းကို သေချာသိနိုင်ပေ၏။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာတစ်လျှောက် လုံးကျူးလွန်သည့်အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မသန့်စင်၊ မဖြောင့်မတ်မှုနှင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း မပြုသူတို့သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ် ကြည့် သောအချိန်တွင် ဘာမျှမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ပြီး ယင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းစွာနေထိုင်နိုင် ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသ ခင်အားသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေ ကြသူများဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် နှလုံးသားတွင်း၌ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို မှန်ကန်စွာနားလည်ထားရမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်မှ ပြည့်စုံစွာ ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း သတိရ သင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌ မရေတွက်နိုင်သောအပြစ်များကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြပါသလား။ ထိုသို့ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် မရေတွက် နိုင်အောင်များသောအပြစ်များမှ ကယ်တင်သည့် ဖြောင့်မတ်သောအမှုကို မည်သို့ပြုခဲ့ပါသနည်း။ သူသည် ယင်းအား ဤလောကသို့ လူ့ဇာတိခံယူရန်  ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးကို ယောဟန်ထံ၌ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် သယ် ဆောင်ကာကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံပြီးသေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း အတိုအားဖြင့်ဆိုသော်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်။
အသက်ကြီးသူ၊ ငယ်သူ၊ ချမ်းသာသူ၊ ဆင်းရဲသူ၊ သန်မာသူ၊ အားနည်း သူရှိသမျှအားလုံးတို့သည်အပြစ်ကျူးလွန်ကြ၏။ထိုသို့ဆိုသော် အပြစ်လော ကမှကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်သူသည် မည်သူနည်း။ ထိုသူသည် ကျွန်ုပ် တို့၏ အပြစ်များအား ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့သည့် ယေရှုခရစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုအား ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုအပြည့်အဝယူဆောင်ပြီးပယ်ရှင်းပြစ်စေရန် စေ လွှတ်ခြင်းသည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အတိအကျဆိုပါက ယင်းသည် အခြားမဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်မှ ကယ်တင်သည့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လောက၏အပြစ်များ ကျွန်ုပ်တို့အား တစ်ကြိမ်တည်း ဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ပြည့်စုံခြင်းရှိသည်မ ဟုတ်ပါလား။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုဘုရားသခင်ပေးထားသည့်ချစ်ခြင်း မေတ္တာဟုခေါ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာတစ်လျှောက်၌ သာခံသည့်အ ရာမဟုတ်ဘဲ ထာဝရတည်နေမည့်အရာဖြစ်ပါသည်။
ယေရှုသည် ယောဟန်ထံ၌ “အလုံးစုံသော တရားတို့ကို အကုန်အစင် ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးပါ”ဟု (မဿဲ ၃း၁၅)၌ လျှောက်ခဲ့ သည့်အတိုင်း သူဗတ္တိဇံခံယူပြီး နောက်ရက်တွင်ယောဟန်က လောက၏ အပြစ်အားလုံးကိုသယ်ဆောင်သွားသောသိုးသူငယ်ကို ကြည့်ရှုကြ “လော့” ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်က ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။ ၎င်းတို့ ဆိုလိုသည်မှာ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်၌ သေခြင်းသည် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းချိန်၌ ပင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို စွန့်ပယ်ခြင်း မရှိပေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အား ဤကြွယ်ဝသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အတွက်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ အသက်ရှင်စေခြင်းအတွက် ချီးမွှမ်းပြီး ဘုန်း တော်ထင်ရှားစေရန်သာ တတ်နိုင်ကြ၏။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့သည် ၎င်းတို့၏ ကျန်ရှိနေသော အသက်တာ၌ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက်သာ အသက်ရှင်ကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လောကီလူတို့ကို အားကိုးခြင်းထက် ဘုရားသခင်ကို အားကိုးခြင်းသည် သာ၍ကောင်း၏။ လှပသောအသက်တာသည် အပြစ်မှလုံးဝကယ်တင် သည့် သတင်းကောင်းကို ဟောပြောသောအသက်တာဖြစ်ပါသည်။ ဤအ တွက်ကြောင့်ပင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လုံး ဝယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။
အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံပြီးသောသူတို့သည် ယေရှုသည် ယောဟန်ထံ၌ ဗတ္တိဇံခံယူပြီး ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်စား အသေခံခဲ့သည်ဟု သက်သေခံကြပေ မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ချိန်တွင် သူ့အား ထိုသို့သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက် ချီးမွှမ်းနိုင်ပါသည်။
သင်၏အားနည်းခြင်း ပြောင်းလဲကျသည့်အခါ ဇာတိကြောင့် အပြစ်၌ လဲကျသည်အခါ (သို့) သင့်အပြစ်ကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျပြီး စိတ်ကသိက အောင့်ဖြစ်သည့်အခါ သင့်ကို ကျန်းမာစေသည့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ကြည့်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ အားဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်စေပါသလား။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များ အား သူ၏ဗတ္တိဇံဖြင့် သယ်ဆောင်သွားခြင်းပြုခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။ သူ၏ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်း၌ အနာဂတ်တွင် ကျူးလွန်မည့်အပြစ် အားလုံးမှပင် ကယ်တင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။
ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဝကယ်တင်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်မှ သာလျှင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်မှသာလျှင် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်နိုင်၏။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သူတို့သာလျှင် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏တန်ဆာပလာများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ပြည့်စုံလှ၏။ မိမိတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌သာ ကိုး စားသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မသိကျိုးကျွန်ပြု ပြီး ဘုရားသခင်၏ကျိန်ခြင်းခံရန် သာရှိသောသူများဖြစ်သည်။
 
 
ပေါလုပြောသည့်အရာပေါ် အာရုံပြုပါ။ “၎င်းတို့၌ မှန်သောဂညာမရှိသော် လည်း ဘုရားသခင်ဘက်၌ စိတ်အားကြီး၏”
 
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သတိမ ထားဘဲရှိခဲ့ပါက ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ပြီး ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံ ကာ ဘုရားသခင်၏လူများမည်သည့်နည်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်း။ ပညတ် တရားကိုသာ လိုက်လျှောက်သူတို့အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏အပြစ်များသည် ၎င်းတို့အားပျက်စီးခြင်းသို့ပို့မည်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသာ လျှင် လုံးဝကယ်တင်နိုင်ကြောင်း သိရှိကာ ကျေးဇူးချီးမွှမ်းတတ်သူများ ဖြစ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိပြီး ယုံ ကြည်သောကြောင့် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာပြီး သူ၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေနိုင်ကြပါသည်။ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် သူ၏သားသမီးများဖြစ်လာပြီး အပြစ်မဲ့ကာ ထာဝ ရအသက်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်သည်ဟု ဝန်ခံပြီး သစ္စာရှိ သော အသက်တာဖြင့် ရှင်သန်နေထိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို မသိသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကျိန်ခြင်းခံရမည့်သူများ ဖြစ်သည်။
ပေါလုသည် ရောမသြဝါဒစာစောင်၌ ဣသရေလလူတို့မှာ ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မသိဘဲ မိမိတို့၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကြိုးစား တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ် နာခံခြင်းမ ရှိကြဟုဆို၏။၎င်းတို့သည်လည်းဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည် ရမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်လောကမှ ကယ်တင်ခဲ့ ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရ မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံး တို့သည် ဤလောက၏ အပြစ်အားလုံး၌ ပါဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အား လုံးသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ပါ သည်။ ဤသမ္မာတရား၌ သင်ယုံကြည်ပါသလား။
 
 
ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်မည့်အ ကြောင်း ပညတ်တရားသည် ခရစ်တော်အားဖြင့် စုံလင်ခြင်းရှိ၏
 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ပညတ်တရား၏ အဆုံးဖြစ် သည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ ယေရှုခရစ်သည် လောက၏ အပြစ်အားလုံးတို့ အား သူ၏ဗတ္တိဇံဖြင့် ခံယူပြီး ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံသော ကြောင့်ဖြစ် သည်။
အပြစ်၏ အကျိုးရလဒ်မှာ သေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်သည့်တိုင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ပညတ်တရား၏ စုံလင်ရာဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ သားတော်ယေရှုကို လောကသို့ စေလွှတ်ပြီး ဗတ္တိဇံခံယူကာ လောက၏ အပြစ်များကိုသယ်ဆောင်စေပြီး၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သေခြင်းနှင့် သေခြင်း မှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဖြောင့်မတ်သည့် ပညတ်တရားကို လိုက်လျှောက်ခြင်းသည် မတူညီသောအရာနှစ်ခုဖြစ် သည်။ သင်သည် သင့်အကျင့်အားဖြင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ရခဲ့ပါသလား။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းအား သင့်အကျင့်အားဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသလား။ ဤ လောကရှိအခြားသောဘာသာတရားတို့က အပြစ်ကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းသော အကျင့်များအားဖြင့် ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ ဥပမာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ သင်ကြားပေးသည်မှာ သင်သည် အတိတ်ကအပြစ်များ အတွက် ယခုဘဝကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းဖြင့် လွန်မြောက်နိုင်သည်ဟု ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် သင့်အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသလား။
လူတစ်ဦးသည် တစ်ကြိမ်သာမွေးပြီး တစ်ကြိမ်သာသေရမည်ဖြစ် သည်။ ပြီးနောက်တွင် တရားစီရင်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူတိုင်းသည် တစ်ကြိမ်တည်းမွေးဖွားပြီး ယင်းမှ ဘုရားသခင်ထံ လှည့်ပြန်ရသောကြောင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဤလောကသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင် ခြင်းမရှိပေ။ ဤအတွက်ကြောင့် လူတို့သည် ဤလောက၌ ရှိစဉ်တွင်ပင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓ၏သင်ကြားခြင်းသည် မည်မျှ အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့ လှပါသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းသည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ သာဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျင့်၌မဟုတ်ပေ။ ထိုသို့ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းမည်သို့ ပြောထားပါသနည်း။ ရောမသြဝါဒစာ၌ ရေးသားထား သည့်အတိုင်း သင့်နှလုံးသား၌ ကောင်းကင်သို့အဘယ်သူ တက်လိမ့်မည် နည်းဟု မပြောပါနှင့်ဟု ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ခန္ဓာပိုင်းခွန်အား၌ တွေ့ရသည့် အရာမဟုတ်ဘဲ စိတ်နှလုံး၌တွေ့ရသည့်အ ရာဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်ထာဝရအသက်ရသည့် အပြစ်မဲ့သူများဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏ သားသ မီးများဖြစ်လာကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်မျှပင် ကောင်းသော အကျင့်ကိုကျင့်စေကာမူ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ပို၍ အပြစ်များခြင်းအဖြစ်၌သာ အဆုံးသတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်တိုင်၌ ယုံကြည် ခြင်းမျိုးကို စွန့်ပယ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သင့်ပေ သည်။ အချို့သောသူများက ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိသော် လည်းယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်သည်မဟုတ် လောဟု မေးကြ၏။ သခင်ဘုရား၏နာမကို ခေါ်သောသူတို့သည် ကယ် တင်ခြင်းရမည်ဟု ရေးသားထားသည် မဟုတ်လောဟုမေးကြ၏။ သို့သော် ကယ်တင်ခြင်းသည် ယေရှုနာမကိုခေါ်ခြင်းသက်သက်အားဖြင့်သာ မဟုတ် ဘဲ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လုံးဝသိပြီး ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ဖြစ်သည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သောသူတို့တွင် ရှက်ကြောက် ခြင်းမရှိ
 
အခန်းငယ် (၁၁) “သူ့ကို အမှီပြုသောသူတို့သည် ရှက်ကြောက်ခြင်း မရှိဟု လာ၏။” ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အဓိပ္ပါယ်သည် အဘယ်နည်း။ သူ့အား ယုံကြည်သောသူတို့သည် ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ မရောက်ရ။ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော်သူ/သူမသည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည် သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သောသူဆိုသည်မှာဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သော သူကိုဆိုလို၏။
သခင်ဘုရား၏နာမကို ခေါ်သောသူတိုင်း ကယ်တင်ခြင်းရမည်ဆို သည့်ကျမ်းသည်အဘယ်နည်း။ ဤဆိုလိုချက်မှာ ယေရှုအား ကယ်တင်ရှင် အဖြစ်လက်ခံကြသည့်အတိုင်း ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူတို့ကခေါ်ကြသည်ဟုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင် ခြင်းအား ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရသည့် အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းသည် ဤသမ္မာတရားကို ယုံ ကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော် ဤယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနှင့် ယေရှု၏ နာမအား မည်မျှပင်ဟစ်အော် နေစေကာမူ ကယ်တင်ခြင်းရမည်မဟုတ် ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ယေရှု၌ ဖော်ပြထားသောကြောင့် သခင်၏နာမအားဖြင့်သာ ခေါ် ခြင်းသည် ရွေးနှုတ်ကယ် တင်ခြင်းကို ပေးမည်မဟုတ်ပေ။
သမ္မာကျမ်းစာ၌ အစဦးကတည်းမှပင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း အကြောင်းကို ပြောထားပြီး ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း၌ ရေးထားသည့်အ တိုင်း ဘုရားသခင်သည် ဧဒင်ဥယျာဉ်တွင်း၌ ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာ အပင်နှင့် အသက်ပင်တို့ကိုထားပြီး အာဒံနှင့်ဧဝအား ကောင်းမကောင်သိ ကျွမ်းရာအပင်မှ အသီးကိုမစားရန် မိန့်တော်မူခဲ့၏။ ဘုရားသခင်ပြုခဲ့သည် မှာ သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်စေခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားနည်းဖြင့် ဆိုသော်ဘုရားသခင်သည်ထာဝရအသက်ရရန်အတွက် ၎င်းတို့အားအ သက်ပင်မှ အသီးကိုစားစေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နှုတ်ကပတ်တော်၌ ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူထား၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း အသက် ရှင်သမျှ ကာလပတ်လုံး ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့်အသက်ရှင်ကာနောက်ဆုံးဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ရောက်သည်အ ထိပင်ဖြစ်သည်။
ဤလောကရှိများစွာသောခရစ်ယာန်တို့က ကယ်တင်ခြင်းသည် ယေ ရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။ အမှန်တွင် ၎င်းတို့ထဲမှ များစွာ သောသူတို့သည် ၎င်းတို့၏ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ် မယုံကြည်ခြင်းကြောင့် အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းမခံရဘဲ ရှိခဲ့ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မသိဘဲယေရှုကို ယုံကြည်ကြသောသူတို့ သည် အဘယ်နည်း။ ထိုသို့သောသူများသည် အပြင်ပန်းသဏ္ဌာန်တွင် ကိုး ကွယ်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၌ အားသန်သူများအဖြစ် ဖော်ပြကြပေမည်။ ၎င်းတို့၏ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မသိခြင်းကြောင့် အပြစ်သား မယုံကြည်သူများအဖြစ်သာ ရှိနေခဲ့ကြပါသည်။
ခရစ်ယာန်အသင်းအဖွဲ့နှင့် ဣသရေလ လူတို့ကြားထဲတွင် ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မသိမနာခံ ခံကြသူများစွာရှိပါသည်။ ဘုရားသခင် ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမသိဘဲ ယေရှုကိုသာ ယုံကြည်ကြသောသူတို့သည် ဤ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်ကြပေ။ ဤအရာသည်ကောင်းမှုပြုခြင်း၊ အလှူငွေပေးခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်ရှေ့၌မိမိတို့နည်းလမ်းဖြင့်ယေရှုကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် မဟုတ်ပေ။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ကြသောသူတို့သည် မည်သို့ သောအခြေအနေ၌ရှိသည်ဖြစ်စေယုံကြည်ကြပြီးဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော် ကို ချီးမွှမ်းအသက်ရှင်နိုင်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းခြင်းများပေါ်လေလေ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသာ၍ထင်ရှားလေဖြစ်သည်။ သင်သည်လည်း နိုးကြား မှုရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဇာတိပိုင်း၌ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအနည်းငယ်ရှိသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိပါသလား။ မရပါ။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့၌ ဖြောင့်မတ်ခြင်း မရှိပေ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် အပြစ်မှလုံးဝ ကယ်တင်သောကြောင့် သူ့အားချီးမွမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်မှ လုံးဝကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။
သင့်အသက်တာ၌ မှောင်မိုက်မှု ကြုံတွေ့ရချိန်တွင် အကျင့်အားဖြင့် ဖြစ်သော ယုံကြည်ခြင်းမျိုး၌လဲကျသွား ခြင်းမရှိဘဲ သင့်အခြေအနေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ပါ။ ဘုရားသခင် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ထာဝရအတွက်ပြည့်စုံခြင်းရှိ၏။ ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကို ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်သည်ဟု ကြော်ငြာသောသူများစွာတို့သည် ပညတ်တရားအားဖြင့် အသက်ရှင်ကြ သောကြောင့်၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိထားရမည်။
ပေါလုက ဘုရားသခင်၏သတင်းကောင်းသည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကိုပြည့်စုံစေခဲ့သည်ဟုပြောရင်း အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။ စစ်မှန်သောသတင်း ကောင်းကို သိခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် မည်သည့် အရာဖြစ်ကြောင်းကိုမသိနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးသောအခါ ၎င်းတို့က “ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံပြီး သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ကာကျွန်ုပ်အပြစ်မှကယ်တင်ခဲ့သည့် ကယ်တင် ရှင် ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။” သို့သော် ၎င်းတို့ ထပ်ထည့်ပြောသည်မှာ ၎င်းတို့၏ နေ့စဉ်အပြစ်များအတွက် နောင်တနှင့်ဆိုင်သော ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် နေ့စဉ်ပြည့်စုံ သူဖြစ်အောင် ကြိုးစားအသက်ရှင်ရမည်ဟုဆို၏။ 
သင်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသိရန် သင်သည် သင့်ကိုယ်သင် ဦးစွာသိထားရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင့် ကိုယ် သင်နှင့်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိပါက အခြားရွေးစရာ မရှိဘဲယုံကြည်မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် သင့်အသက်တာ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် မည်မျှကြီး မားကျယ်ပြန့်ကြောင်း သိလာမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မသိပါက သင် သည်သင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာအားကိုးမည်ဖြစ်သည်။မိမိတို့၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကိုသာ အားကိုးသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမ သိဘဲ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်လိုကြ၏။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ပြီး ယင်းအပေါ်ကျေးဇူးတင်ခြင်းမပြုနိုင်မှီတွင်သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိထား ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသိခြင်းအားဖြင့် ယေရှု သည်လောက၏အပြစ်များကို ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် ယူဆောင်ပြီး ကားတိုင် ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ကြောင်းကို သိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရခဲ့မည်ဆိုပါက ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သောကယ်တင်ခြင်းကို လိုအပ်မည်မ ဟုတ်ပေ။ သို့သော် ဤနည်းသည်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သဘောပေါက်သော အခါ မိမိအကျင့်အားဖြင့် အသက်မရှင်နိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ သည့် ဘုရားသခင်ကို သာ၍ပင် ချီးကျူးနိုင်ပါသည်။
သင့်၏အတွေးနှင့် အကျင့်များသည် ကောင်းမြတ်ပါသလား။ မ ကောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှားယွင်းသော ကြောင့် သာလျှင် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရ သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကိုမသိသေးသော သူတို့ထံ ဟောပြောလို သော ဆန္ဒရှိကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မိမိအမှားကို မမြင်သောသူသည် အခြားသူများ၏အမှားကိုတွေ့ပြီး မ ကောင်းပြောတတ်ကြပါသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သူ/သူမသည် ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သူဖြစ်ခဲ့ပါက ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဂုဏ်ယူစွ ဟောပြောပြီးသူ/သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ဝါကြွား ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံ ကြည်ကြသောသူတို့သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လှောင်ပြောင်ကြသည့် အပြစ်ကို ကျူးလွန်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့အပြစ်အတွက် တရားစီရင်မည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် သူ၏သားတော်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်ပြီး သင့်အားသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပေးတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံး သောနေ့ကို ရောက်နေသည့်အတိုင်း မည်သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် သာ၍ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည်ကို အငြင်းပွားနေခြင်းမပြုသင့်ပေ။ ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြသော သူတို့သည် မိမိတို့ကိုယ်ကို ဇာတိပကတိအတိုင်းအသက်မရှင်စေဘဲ ဘုရားသခင်ထံ ကျေးဇူးချီးမွှမ်းနေ သင့်၏။
ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် လုံးဝကယ်တင်ခဲ့သော ဘုရားသခင်အပေါ် ကျေးဇူးချီးမွမ်းကြပါစို့။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း သည် သင့်အပြစ်အားလုံးတို့ကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့သောကြောင့် သင်သည် ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာအားကိုးပြီး ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်နေကြ သောသူများ ကဲ့သို့ မဖြစ်သင့်ပေ။