佈道

Temat 9: List do Rzymian

[10-1] Wprowadzenie do  Rozdziału 10

Czy są ludzie, którzy dążąc do własnej sprawiedliwości, wierzą w ewangelię wody i Ducha? Pismo mówi, że tacy ludzie, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, a zamiast tego dążą do własnej sprawiedliwości, są tymi, którzy zwracają się przeciwko Bogu. Co ci ludzie zrobią?
Czy Bóg zaplanował dać całej ludzkości Swoje zbawienie, którym jest sprawiedliwość Boża, i posłał Jezusa Chrystusa przez Izraelitów? Oczywiście, że tak! Jezus tak bardzo chciał zbawić każdego grzesznika od jego grzechów, że przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, został ukrzyżowany na Krzyżu i zmartwychwstał. Innymi słowy, przyszedł, aby zbawić wszystkich w Niego wierzących.
Bóg Ojciec posłał Jezusa Chrystusa do Izraelitów, aby zbawił ich od grzechów, a jednak Izraelici nie przyjęli Jezusa, sprawiedliwości Bożej. Zamiast tego mieli obsesję na punkcie dążenia do własnej sprawiedliwości. Nadal nie są w stanie przyjąć Go jako Mesjasza swojego ludu i Zbawiciela swoich dusz.
Paweł powiedział, że są ludzie, którzy zostali wysłani przez Boga i to przez nich można usłyszeć piękną ewangelię. Ewangelia, którą usłyszeliśmy od sług Bożych wysłanych przez Niego, jest ewangelią mającą sprawiedliwość Bożą. Nie możecie przegapić tej szansy. Tylko słuchając tej ewangelii wody i Ducha, głoszonej przez sługi Boże, którzy znają Jego sprawiedliwość i wierzą w nią, możecie uwierzyć, że Bóg dał wam przebaczenie grzechów i Jego sprawiedliwość.
Ewangelia wody i Ducha to najlepsza i najpiękniejsza wiadomość na świecie. To ta dobra i piękna nowina uratowała grzeszników od grzechów. Ta piękna nowina uzupełnia dusze ludzi, ponieważ ewangelia wody i Ducha dana przez Boga jest prawdziwym pokarmem dla dusz.
W pięknej ewangelii odkupienia dostarczonej przez Boga jest moc przebaczenia grzechów wszystkich ludzi. Ewangelia wody i Ducha ma moc błogosławieństwa, aby dać nam pokój w naszych umysłach poprzez odpuszczenie naszych grzechów.
Skoncentrowani na prawie Bożym, Izraelici byli zajęci dążeniem do własnej sprawiedliwości. Ponieważ myśleli, że ich własna sprawiedliwość obfituje w posłuszeństwie prawu, nie przyjęli Jezusa jako Zbawiciela. Byli tak gorliwi w swoim dążeniu do uczynków prawa, że nie mogli nawet tolerować sprawiedliwości Bożej. Nawet teraz próbują dążyć do własnej sprawiedliwości i nie udało im się przyjąć Pana jako swego Zbawiciela. 
Czy Pismo mówi nam, że Izraelici zwrócili się przeciwko sprawiedliwości Bożej, aby ustanowić swoją własną sprawiedliwość? Mówiąc o Izraelitach, którzy mieli obsesję na punkcie prawa, Paweł zganił ich wiarę, mówiąc: „Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy” (List do Rzymian 10:4).
Legalistyczna wiara, która dąży do własnej sprawiedliwości, nie jest właściwą wiarą przed Bogiem. Podczas gdy Izraelici zajmowali się jedynie przestrzeganiem praw Starego Testamentu, nie zdali sobie sprawy, że Jezus, który stał się sprawiedliwością Bożą, miał być ich Zbawicielem i zamiast tego zwrócili się przeciwko Niemu. W gorliwości chlubienia się, że byli narodem wybranym, któremu zostało dane Słowo Boże i który miał za Nim podążać, skończyli jako naród, który zwrócił się przeciwko sprawiedliwości Bożej.
 

Czy macie obsesję na punkcie ustanowienia swojej własnej sprawiedliwości?
 
Problem z gorliwością Izraelitów do prawa polegał na tym, że ich pasją było ustanowienie własnej sprawiedliwości. Z powodu ich własnej sprawiedliwości, sprawiedliwość Boża ustanowiona przez naszego Pana została całkowicie zignorowana.
Wynikiem legalistycznej wiary Izraelitów było to, że w końcu zwrócili się przeciwko sprawiedliwości Bożej; w związku z tym nadal nie zdają sobie sprawy, jak nieodwracalnie niszczycielski był ten wynik. Jakie korzyści lub zyski przyniosło im dążenie do życia według prawa? Ich zamiłowanie do podążania za Słowem Bożym skończyło jako przeszkoda w poznaniu Bożej sprawiedliwości i uwierzeniu w nią. Po raz kolejny musimy zdać sobie sprawę, że „gorliwość” tych, którzy nie mają właściwego zrozumienia prawa, doprowadzi ich w końcu do zwrócenia się przeciwko sprawiedliwości Bożej. 
Pismo Święte jasno mówi nam, że końcem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości dla każdego, kto wierzy. Nasz Pan dopełnił sprawiedliwości Bożej, biorąc na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest i przelaną krew na Krzyżu, wszystko po to, by oczyścić grzechy zarówno Izraelitów, jak i pogan. W związku z tym ewangelia wody i Ducha, która zawiera sprawiedliwość Bożą, a nie prawo, stała się oazą na pustyni dla wszystkich grzeszników. To ewangelia wody i Ducha zmyła nasze grzechy i zapewniła nam prawdziwe uświęcenie. Gdyby nie ewangelia wody i Ducha, jak inaczej wszyscy grzesznicy na świecie mogliby znaleźć prawdziwe uświęcenie w swoich sercach?
Tutaj, w Liście do Rzymian, Paweł mówi nam, że ustanowienie własnej sprawiedliwości bez wiary w sprawiedliwość Boga jest ciężkim grzechem. Jakiego rodzaju ewangelia byłaby piękną ewangelią dla nas, pogan? Jest to ewangelia, która powiedziała nam, że nasz Pan Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata Swoim chrztem.
Ta ewangelia to ewangelia zapisana w Ewangelii Mateusza 3:13-17, która świadczy o tym, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata: „Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. Ale Jan powstrzymywał Go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. I rozległ się głos z nieba: To jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie”. Tak Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez chrzest od Jana.
Paweł zganił legalistów, którzy nie wierzyli w sprawiedliwość Bożą, pytając: „Kto wstąpi do nieba? – to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić” (List do Rzymian 10:6). Innymi słowy, to pytanie brzmi: „Kto może zostać zbawiony od swoich grzechów tylko poprzez przestrzeganie prawa?”. Celem pytania Pawła było podkreślenie faktu, że przestrzeganie prawa nigdy nie przyniesie zbawienia od grzechu. Innymi słowy, mówi on nam, że nic nie możemy zrobić, aby uwolnić się od grzechu.
Paweł często mówił w swoich listach o sprawiedliwości Bożej. Odpowiedź Pawła na prawdziwą wiarę znajduje się w Liście do Rzymian 10:10, gdzie jest powiedziane: „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu”. Ewangelia głoszona przez Pawła była ewangelią, która mówi nam, że możemy otrzymać sprawiedliwość Bożą, wierząc w chrzest naszego Pana i Jego krew na Krzyżu, przez którą objawia się ta sprawiedliwość Boża. Musimy wierzyć, że Pan dał nam ewangelię wody i Ducha i że dał tym, którzy wierzą w tę ewangelię, prawdziwy pokój ducha. 
 

Prawdziwa wiara jest ze słuchania Słowa Bożego
 
Co Paweł mówi nam o prawdziwej wierze? List do Rzymian 10:17 mówi: „Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże”.  Innymi słowy, prawdziwa wiara pojawia się, gdy słyszymy ewangelię, którą Jego słudzy, przez których przemawia Bóg, głoszą Jego Słowem. 
Nasze przekonanie o prawdziwej wierze przychodzi ze słuchania Słowa Bożego, więc aby być ludźmi prawdziwej wiary, musimy słuchać Jego Słowa i wierzyć w nie. Tylko słuchając Słowa Bożego możemy mieć prawdziwą wiarę i tylko dzięki temu nasza wiara może wzrastać. Dlatego Bóg posłał nam Swoje sługi, którzy głoszą Jego sprawiedliwość.
Kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha, daną ludzkości przez Boga, możemy otrzymać przebaczenie grzechów i odpocząć w naszych sercach. Wyzwolenie od grzechu jest możliwe tylko poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, dzięki której znajdziemy pokój ducha.
Czy nie powiedziano nam, że sprawiedliwość naszego Pana otrze nasze łzy i uwolni nas od wszystkich naszych boleści i cierpień? Oczywiście, że tak. Wierząc w sprawiedliwość ewangelii wody i Ducha, danej przez Boga, zostaną usunięte wszystkie nasze cierpienia. Ewangelia wody i Ducha to najpiękniejsza nowina na świecie i wypełnienie Bożej sprawiedliwości.
Bóg posłał naszego Pana, który wypełnił Swoją sprawiedliwość, do Izraelitów, ale dążąc do własnej sprawiedliwości, nie chcieli się do Niego zwrócić. Co więc zrobił Bóg? Aby sprowokować Izraelitów do zazdrości, Bóg dał poganom ewangelię, wypełnienie Jego sprawiedliwości, aby w nią uwierzyli. Czy zatem Bóg dał poganom szansę uwierzenia w ewangelię wody i Ducha? Zaprawdę, dał im szansę uwierzenia w ewangelię wody i Ducha, nawet wtedy, gdy ani Go nie szukali, ani nie wzywali, i oddawali Mu cześć znacznie mniej niż Izraelici.
Dlatego poganie mogli stać się dziećmi Bożymi, wierząc w piękną nowinę o wypełnieniu się Jego sprawiedliwości. Dlatego też Pismo mówi nam, że sprawiedliwość Boża była czczona i wielbiona poza Izraelem.
Ilu ludzi naprawdę dziękuje Panu za to, że dał nam wszystkim ewangelię wody i Ducha, która wypełniła sprawiedliwość Bożą? Nasz Pan usunął wszystkie grzechy świata piękną ewangelią wody i Ducha. Jednak jest zbyt wielu chrześcijan, którzy nie wierzą w tę prawdę. Czy zatem mamy w sobie jakąkolwiek sprawiedliwość, którą możemy postawić przed Bogiem? Nie, nie mamy! Więc dlaczego nie wierzymy? Czy to dlatego, że nie wiemy, jaka jest ewangelia, która wypełniła sprawiedliwość Bożą? Ale poznanie tej ewangelii jest proste!
My także jesteśmy ludźmi, którzy dążyliby do naszej własnej sprawiedliwości, tak jak robią to Izraelici, ale Bóg zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, dając nam piękną ewangelię wody i Ducha. Dziękujemy Panu za to, że abyśmy uwierzyli, dał nam ewangelię wody i Ducha, wypełnienie sprawiedliwości Bożej.
 

Nie mówcie: „Kto wstąpi do nieba?”
 
Werset 6 mówi: „Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak powiada: Nie mów w swym sercu: Kto wstąpi do nieba? – to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić”. Zarówno nasze odkupienie, jak i służenie ewangelii prawdy są możliwe dzięki naszej wierze w ewangelię wody i Ducha, a nie dzięki naszym uczynkom. Gdyby nie nasza wiara w prawdę, która wypełniła sprawiedliwość Bożą, bylibyśmy jedynie grzesznikami, którzy, tak samo jak legaliści dążący do własnej sprawiedliwości, tylko niepokoiliby Boga.
Tak jak nasze zbawienie przyszło dzięki wierze w sprawiedliwość Bożą, tak i my możemy żyć dla naszego Pana, wierząc w tę sprawiedliwość. Siła dzięki, której możemy dalej żyć, pochodzi z wiary w Bożą sprawiedliwość, ponieważ nasza wiedza o tej sprawiedliwości narodziła się z wiary w ewangelię wody i Ducha.
Czy jest jakaś prawda inna niż wiara w sprawiedliwość Bożą dla tych, którzy mają być odkupieni? Nie ma żadnej. Istota chrześcijaństwa koncentruje się na wierze i nie jest przesadą stwierdzenie, że sprawiedliwość Boża polega w całości na wierze chrześcijańskiej. Ci, którzy zostali usprawiedliwieni, mogą żyć i głosić ewangelię poprzez wiarę w tę sprawiedliwość. Czy zatem ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, również napotykają kłopoty? Tak. Ale dzięki wierze w sprawiedliwość Boga mogą przezwyciężyć wszystkie problemy, ponieważ wierzą i ufają, że Bóg zajmie się ich problemami. Takie przekonanie wywodzi się z wiary w sprawiedliwość Bożą.
A co z innymi wiarami, które nie obejmują sprawiedliwości Bożej? Czy wszystkie są niewłaściwym rodzajem wiary, opartym na ludzkich uczynkach? Tak, w istocie. Wiara tych, którzy wierzą w Jezusa, nie wierząc w sprawiedliwość Bożą, nie jest prawdziwą wiarą.
Czy moglibyśmy zostać odkupieni od naszych grzechów bez uprzedniej wiary w sprawiedliwość Bożą? Czy moglibyśmy żyć wiarą w Boga, nie wierząc w Jego sprawiedliwość? Nic z tego nie byłoby możliwe. Siła sprawiedliwych do służenia Panu pochodzi z mocy Ducha Świętego, danego im jako dar za wiarę w sprawiedliwość Bożą. Czy możesz żyć na tym świecie, mając tylko własną siłę lub ziemskie dobra? Czy naprawdę możesz znaleźć pokój ducha dzięki tym rzeczom?
Możemy w pokoju służyć ewangelii, wierząc w sprawiedliwość Bożą. Ci, którzy służą ewangelii wody i Ducha, mają wiarę, odwagę, siłę i pokój. Sprawiedliwi ludzie, którzy nie służą ewangelii wody i Ducha, wypełnieniu sprawiedliwości Bożej, nie mają ani pokoju, ani odwagi. Czy umysły sprawiedliwych potrzebują pokoju? Tak. Potrzebują pokoju nie tylko po to, by głosić ewangelię wody i Ducha, ale także po to, by żyć pełnią życia.
Czy w twoim umyśle jest pokój? Gdybyś miał żyć tylko dla siebie, nie byłoby powodu, aby pokój w twoim umyśle wzrastał. Dlaczego miałbyś potrzebować więcej pokoju i wiary, skoro wystarczy zaspokoić potrzeby ciała, aby żyć w ciele? Ale jeśli masz służyć Bogu, pokój w twoim umyśle również musi wzrastać. Aby służyć ewangelii, która wypełniła sprawiedliwość Bożą, wasza wiara i pokój muszą i będą wzrastać. 
Ci, którzy wierzą w ewangelię Bożej sprawiedliwości, są odpowiedzialni za szerzenie swojego pokoju na całym świecie. Ponieważ nie jest to kwestia tylko indywidualnych zmartwień, ale potrzeby szerzenia pokoju umysłu, jaki dał Jezus Chrystus każdemu, musimy głosić ewangelię Bożej sprawiedliwości na całym świecie. Pokój Boży jest nadal potrzebny innym, jak również nam. Potrzebujemy więcej żądań od Boga, próbując szerzyć ten pokój innym. Kiedy będziemy żyć, aby szerzyć Bożą sprawiedliwość, nasz pokój umysłu będzie wzrastał, a my odnajdziemy jasne i cenne cele naszego życia.
Jeśli chcesz poznać prawdziwy pokój dany przez Boga, musisz znać ewangelię, która spełniła Jego sprawiedliwość, i wierzyć w nią. Musisz doświadczyć pokoju ducha, który przygotował dla ciebie Bóg.
Jak dotąd dobrze służyłeś Panu, ale musisz nadal dobrze Mu służyć, dopóki nie zostaniesz wezwany do Jego obecności, musisz służyć Mu, aby inni mogli uczestniczyć w twoim pokoju. Kiedy sięgasz po pokój z wiarą w sprawiedliwość Bożą, ci wierzący, którzy podążają twoimi śladami do odkupienia, mogą również żyć dla pokoju innych. 
Ci, którzy są młodzi w swojej wierze, są nowicjuszami w dziedzinie wiary i mają ograniczone możliwości jej zrozumienia. Ale kiedy żyjemy zgodnie z naszą wiarą, ci, którzy idą za nami, choć może to zająć trochę czasu, ostatecznie zrozumieją, jak odkupieni żyją w pokoju, podążając naszymi śladami wiary.
Czy trudno ci uczyć jak żyć wiarą tych, którzy podążają za twoim przykładem? Takie życie nauczania nie następuje z dnia na dzień. Może minąć nawet bardzo dużo czasu, zanim będziesz mógł ich doprowadzić do wiary potrzebnej do życia w pokoju. Ale z czasem ci, którzy zostali odkupieni przez wiarę w Bożą sprawiedliwość, w końcu nauczą się żyć w pokoju jako ludzie wiary, tak jak wcześniejsi wierzący służący Bogu znaleźli swój pokój umysłu u Niego, ucząc się od tych, którzy byli przed nimi.
Wszyscy musimy żyć wiarą w sprawiedliwość Bożą. Sprawiedliwi muszą żyć wiarą w Słowo. Zarówno nasze obecne, jak i przyszłe życie musi być określone przez wiarę. Pismo pyta nas: „A jak usłyszą bez kaznodziei?” (List do Rzymian 10:14). Ponieważ wierzymy w sprawiedliwość Bożą, musimy głosić ewangelię światu. Dzięki wierze możemy sprostać wszystkim wyzwaniom, przed którymi stoimy, głosząc ewangelię.
Życie sprawiedliwych, którzy nie żyją w wierze, to życie ludzi, którzy utracili pokój umysłu. Wiara w sprawiedliwość Boga pozwala ludziom osiągnąć pokój umysłu. Kiedy we wszystkim wierzymy w Słowo Boże i Jego sprawiedliwość, to otrzymamy pokój.
Musicie mocno trwać w pokoju i wierze, wierząc w sprawiedliwość Bożą. Musicie także chwalić Boga, bo Pan pozwolił wam żyć dzięki zbawieniu Jego sprawiedliwości i pokoju. Żyjcie swoim życiem, głosząc ewangelię, z wiarą w Boga, od którego otrzymaliście pokój.
Czy byliśmy w stanie dowiedzieć się z Listu do Rzymian, jak doskonała jest sprawiedliwość Boża? List do Rzymian szczegółowo wyjaśnia, co to jest ta sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość Boża, o której mówimy, nie jest sprawiedliwością stworzoną przez człowieka, ale samego Boga.
Sprawiedliwość Boża jest doskonała i bardziej niż wystarczająca, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów. Jezus, biorąc na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez Swój chrzest, zajął się nimi w sposób doskonały. To, że możemy wierzyć w Jezusa Chrystusa, wynika z faktu, że sprawiedliwość Boża jest doskonała. Ponieważ ta sprawiedliwość Boża całkowicie zbawiła nas od wszystkich naszych grzechów, absolutnie konieczne jest, abyśmy wierzyli w ewangelię, która wypełniła Jego sprawiedliwość.
Wierząc w sprawiedliwość Boga, możemy żyć, podziwiając ją, dziękując jej i wychwalając ją. Ludzie mogą mieszkać w świętości Bożej jedynie wierząc w Jego sprawiedliwość. Wierząc w tę sprawiedliwość, nasze umysły zostają oczyszczone, możemy chwalić Boga, a nasze życie może być przeżyte dla Jego chwały.
Gdyby sprawiedliwość Boża nie była doskonała, nie bylibyśmy w stanie uwolnić się od naszych grzechów. Chociaż nasz grzech pierworodny mógł zostać wybaczony przez wiarę w Jezusa, każdy grzech popełniony później wymagałby codziennych modlitw pokuty.
Ale kiedy zostaliśmy odkupieni przez wiarę w sprawiedliwość Bożą, objawioną w ewangelii wody i Ducha, mogliśmy wtedy uświadomić sobie, że ta sprawiedliwość Boża była absolutna. Dlatego stałem się nieskończenie wdzięczny za to, że sprawiedliwość Boża jest wiarygodna i doskonała na wieczność. Ponieważ Boża sprawiedliwość uwolniła nas od wszystkich możliwych grzechów, które moglibyśmy popełnić za naszego życia, możemy zostać zbawieni od grzechu, wierząc w Jego sprawiedliwość.
Ci, którzy nie porównywają sprawiedliwości Bożej z naszą ludzką nieczystością, nie mogą wierzyć w Jego sprawiedliwość, ponieważ po prostu nie zdają sobie sprawy, jak duża ona jest. Nawet najdoskonalszy człowiek jest niczym w porównaniu ze sprawiedliwością Bożą i dlatego wierzymy w Jego sprawiedliwość i dzięki temu możemy mieszkać w Jego świętości. Innymi słowy, wierząc i mieszkając w Jego sprawiedliwości, stajemy się tymi, którzy wychwalają Boga.  
W naszych sercach musimy mieć prawidłowe zrozumienie sprawiedliwości Bożej - to znaczy musimy zdać sobie sprawę, że sprawiedliwość Boża całkowicie i absolutnie uwolniła nas od naszych grzechów. Czy nie popełniamy niezliczonych grzechów przez całe życie? Jak zatem Bóg dokonał sprawiedliwego czynu, który uwolnił nas od tak niezliczonych grzechów? Dokonał tego, przychodząc na tę ziemię na podobieństwo naszego ciała, biorąc na Siebie wszystkie nasze grzechy, przyjmując chrzest od Jana, umierając na Krzyżu i zmartwychwstając –krótko mówiąc, wypełniając wszelką sprawiedliwość Bożą.
Wszyscy, młodzi i starzy, bogaci i biedni, silni i słabi, popełniają grzechy. Kto więc ocalił nas od wszystkich tych grzechów świata? To Jezus Chrystus, wypełniając sprawiedliwość Bożą, uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. To, że Bóg posłał Jezusa, aby całkowicie wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i całkowicie je wyeliminował, jest właśnie Bożą sprawiedliwością.
Nic poza tym nie jest właśnie sprawiedliwością Bożą, która zbawiła nas od wszystkich naszych grzechów. Sprawiedliwość Boża za jednym razem uwolniła nas od wszystkich grzechów świata. Czy Jego sprawiedliwość nie jest całkowicie i absolutnie doskonała? Nazywamy tę miłość, którą dał nam Bóg, która będzie trwała nie tylko w naszym życiu, ale także przez całą wieczność, sprawiedliwością Bożą.
Jak głosił Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Jezusa dzień po chrzcie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29). Jezus powiedział do Jana, kiedy po raz pierwszy odmówił ochrzczenia Go, „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15). Co oznaczają te fragmenty? Oznaczają one prawdę, że chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu są samą Bożą sprawiedliwością. Ta sprawiedliwość Boża nie opuszcza nas, gdy jesteśmy słabi i brakuje nam Jego chwały.
Możemy tylko wysławiać i chwalić Boga za tę obfitą miłość, która uratowała nas i pozwoliła nam zamieszkać w Jego sprawiedliwości. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, żyją dla Jego sprawiedliwości przez resztę swojego życia. Znacznie lepiej jest zaufać Bogu niż ludziom czy światu. Piękne życie to życie, które głosi tę ewangelię całkowitego wyzwolenia od grzechu. Dlatego absolutnie musimy znać i wierzyć w sprawiedliwość Boga.
Ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, będą świadczyć: „Jezus zabrał wszystkie moje grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana! I został osądzony zamiast mnie za wszystkie grzechy świata!”. Wierząc w sprawiedliwość Boga, możemy Mu tylko dziękować za takie błogosławieństwa.
Kiedy potykasz się z powodu swoich słabości, kiedy popadasz w grzech z powodu ciała lub kiedy jesteś zniechęcony i zawstydzony z powodu swoich grzechów, spójrz na sprawiedliwość Boga, który cię uzdrowił. Czyż sprawiedliwość Boża nie uczyniła nas również sprawiedliwymi? Czy Jezus nie zgładził całkowicie naszych grzechów przez Swój chrzest? Czy Jego odkupienie nie zbawiło nas od wszystkich naszych grzechów, łącznie z tymi, które popełnimy w przyszłości?
Tylko wtedy, gdy wierzymy, że Jezus Chrystus zbawił nas absolutnie i całkowicie, to wierzymy w sprawiedliwość Bożą. Dopiero gdy wierzymy w sprawiedliwość Bożą, stajemy się usprawiedliwieni. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Boga, mogą stać się narzędziami Jego sprawiedliwości. Doskonałość Bożej sprawiedliwości jest kompletna. Ci, którzy dążą do własnej sprawiedliwości, nie wiedząc o sprawiedliwości Bożej, są tylko głupcami idącymi na własną zagładę, aby zostać przeklętymi przez Boga.
 

Zwróćcie uwagę na powiedzenie Pawła, „Mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania”
 
Jak możemy żyć wiarą, być odkupieni i stać się ludem Bożym, jeśli nie znamy Jego sprawiedliwości? Ci, którzy przestrzegają prawa, muszą wiedzieć, że ich grzechy doprowadzą ich do zniszczenia i muszą być wdzięcznymi, że sprawiedliwość Boża całkowicie ich zbawiła. To, że Jezus stał się naszym Zbawicielem, że wierzymy w Niego i że Go wielbimy, jest spowodowane tym, że znamy i wierzymy w sprawiedliwość Boga. Tylko dzięki wierze w Jego sprawiedliwość, stajemy się Jego bezgrzesznymi dziećmi, i otrzymujemy życie wieczne. Ci, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa i prowadzą wierne życie, ale nie znają sprawiedliwości Bożej, mają zostać przeklęci. 
Paweł dał świadectwo w Liście do Rzymian, że Izraelici, nie znając sprawiedliwości Bożej, usiłowali ustanowić własną sprawiedliwość, a czyniąc to, sprzeciwili się sprawiedliwości Bożej. Oni także muszą wierzyć w sprawiedliwość Bożą.
Musimy wierzyć, że Bóg uwolnił nas od grzechów świata. Wszystkie nasze grzechy są zawarte w tych grzechach świata. Wszystkie grzechy zniknęły wraz z wypełnieniem się sprawiedliwości Bożej. Czy wierzycie w tę prawdę?
 

„Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy”
 
Sprawiedliwość Boża jest końcem prawa. Powodem tego jest to, że Jezus Chrystus, biorąc na Siebie wszystkie grzechy świata Swoim chrztem i ukrzyżowaniem, odpowiedział na wszystkie wymagania prawa. 
Z pewnością skutkiem grzechu jest śmierć, ale jest napisane, że sprawiedliwość Boża jest końcem prawa. Dlaczego? Dzieje się tak, ponieważ Bóg Ojciec całkowicie zbawił nas, posyłając Swego Jednorodzonego Syna na ziemię, aby przyjął chrzest, poprzez, który wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał.
Wiara w sprawiedliwość Bożą własnym sercem i przestrzeganie sprawiedliwości prawa to dwie różne rzeczy. Czy otrzymaliście przebaczenie grzechów poprzez swoje uczynki? Czy otrzymaliście zbawienie dzięki swoim dobrym uczynkom? Wszystkie inne religie tego świata uczą, że sposobem radzenia sobie z grzechami jest wykonywanie dobrych uczynków. Na przykład buddyjskie rozumienie grzechu uczy, że możesz zostać zbawiony z grzechów z poprzedniego życia, czyniąc dobre uczynki w obecnym życiu. Czy to ma dla was jakiś sens?
Człowiek rodzi się tylko raz i umiera tylko raz, a potem następuje sąd. Ponieważ każdy rodzi się na tym świecie tylko raz, a potem wraca do Boga, nikt nie może powrócić na ziemię w innym cyklu życia. Dlatego ludzie muszą zostać odkupieni, wierząc w sprawiedliwość Bożą na tej ziemi. Jakim nonsensem jest ta buddyjska nauka o karmie?
Wiara w to, że jesteśmy odkupieni od naszych grzechów, to wiara w sprawiedliwość Bożą. Wiara w sprawiedliwość Boga to wierzyć tylko w Jego sprawiedliwość, a nie w nasze własne czyny. Co więc powiada Boża sprawiedliwość wiary? Jak zapisano w Liście do Rzymian, mówi w ten sposób: „Nie mów w swym sercu: Kto wstąpi do nieba?”. Dzieje się tak, ponieważ sprawiedliwość Bożą można znaleźć wierząc w sercu, a nie poprzez jakiś rodzaj siły fizycznej.
Stajemy się dziećmi Bożymi i bezgrzesznymi ludźmi, którzy otrzymują życie wieczne dzięki wierze w sprawiedliwość Bożą. Ponieważ nie możemy sami rozwiązać naszych problemów grzechów, bez względu na to, ile dobrych uczynków czynimy, to kończy się na tym, że nasze wysiłki kumulują się w jeszcze więcej grzechów przed Bogiem. Dlatego powinniśmy porzucić taką wiarę w samych siebie i zamiast tego wierzyć w sprawiedliwego Boga, i dążyć do Jego sprawiedliwości. Niektórzy ludzie pytają: „Czy nie możemy zostać zbawieni przez samą wiarę w Jezusa, nawet jeśli nie znamy Bożej sprawiedliwości? Czy nie jest napisane, że kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony?”. Ale zbawienie nie przychodzi tylko przez wzywanie imienia Jezusa, ale przez poznanie i całkowitą wiarę w sprawiedliwość Bożą.
 

Ten, kto wierzy w sprawiedliwość Bożą, nie zostanie zawstydzony
 
Werset 11 mówi: „Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony”. Jakie jest znaczenie tego fragmentu? Każdy kto wierzy w Niego, nie jest zawstydzony, ponieważ wierzy w sprawiedliwość Bożą. “Każdy kto w Niego wierzy” oznacza wierzących w Jego sprawiedliwość.
A co z fragmentem: „Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony”? (List do Rzymian 10:13) Oznacza to, że ci, którzy znają i wierzą w ewangelię wody i Ducha, wzywają Jezusa, ponieważ wierzą w Niego jako Boga Zbawiciela. Ponieważ otrzymaliśmy zbawienie poprzez sprawiedliwość Boga, jesteśmy przekonani, że nasze odkupienie jest przez wiarę w tę prawdę.
Innymi słowy bez tej wiary, bez względu na to, ile razy wzywamy imię Jezusa nadaremnie, nie będziemy zbawieni od naszych grzechów. Ponieważ Pismo jako całość mówi o sprawiedliwości Bożej w Jezusie, samo wzywanie imienia Pana nie da nam naszego odkupienia.
Biblia od samego początku mówi nam o sprawiedliwości Bożej. Jak napisano w Księdze Rodzaju, Bóg umieścił drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła w ogrodzie Eden i powiedział Adamowi i Ewie, aby nie jedli z drzewa poznania. Bóg zażądał od nich wiary w Jego Słowo. Inaczej mówiąc, Bóg powiedział im, aby jedli z drzewa życia, aby mogli otrzymać życie wieczne.
Słowo Boże mówi: „Sprawiedliwy będzie żył z wiary”. My także żyjemy wiarą w sprawiedliwość Bożą przez całe życie - od kiedy po raz pierwszy wierzyliśmy w niego, aby być zbawieni, gdy przyjmujemy nasze zbawienie, a na koniec, aż dotrzemy do Królestwa Bożego. 
Wielu chrześcijan na tym świecie twierdzi, że zbawienie od grzechu daje nam wiara w Jezusa, ale w rzeczywistości zbyt wielu z nich nie jest uwolnionych od grzechów, ponieważ nie znają sprawiedliwości Bożej. Co się stanie, gdy ludzie wierzą w Jezusa, nie znając Bożej sprawiedliwości? Tacy ludzie mogą okazywać zewnętrzne oznaki, że są gorliwymi wierzącymi poprzez oddawanie czci i modlitw. Ale ponieważ nie znają Bożej sprawiedliwości, pozostaną tylko wyznawcami religii i niezbawionymi grzesznikami. 
Wielu zarówno ze społeczności chrześcijańskiej, jak i Izraelczyków nie wie o sprawiedliwości Bożej, a zatem nie są posłuszni Jego sprawiedliwości. Ci, którzy wierzą w Jezusa, ale nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, depczą właśnie tę sprawiedliwość. Tak długo jak wierzący w Jezusa nie znają sprawiedliwości Bożej, nie otrzymają jej, poprzez swoje dobre uczynki, składanie daniny lub jakieś inne uczynki przed Bogiem.
Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, wierzą w nią bez względu na okoliczności, w jakich się znajdują, i dzięki temu żyją w chwale i wdzięczności za chwałę Bożą. Tym z nas, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, im więcej ujawnia się naszych wad, tym bardziej Jego sprawiedliwość jaśnieje olśniewająco przed naszymi duszami. Modlę się, abyście również mieli takie przebudzenie. 
Czy możemy otrzymać sprawiedliwość Bożą, ponieważ w jakiś sposób mieliśmy w ciele pewną sprawiedliwość? Oczywiście, że nie! Nie ma w nas nic sprawiedliwego poza sprawiedliwością Bożą. Ponieważ Bóg całkowicie zbawił nas od naszych grzechów Swoją sprawiedliwością, wierzymy w tę sprawiedliwość i wychwalamy ją. Jego sprawiedliwość całkowicie zbawiła nas od naszych grzechów.
Nie popadaj w wiarę zorientowaną na czyny, kiedy napotykasz ciemne zakamarki swojego życia, ale zawsze wierz w sprawiedliwość Bożą, niezależnie od okoliczności. Sprawiedliwość Boża jest doskonała na wieczność. Każdy na tym świecie musi znać Jego sprawiedliwość i wierzyć w nią, będąc posłusznym ewangelii wody i Ducha. Ponieważ wielu, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, wciąż żyje tylko dzięki sprawiedliwości prawa, muszą upewnić się, że znają sprawiedliwość Bożą.
Paweł kończy mówiąc, że ewangelia Boża spełnia Jego sprawiedliwość. Bez wiedzy o prawdziwej ewangelii Boga nikt nie może wyjaśnić, czym jest Jego sprawiedliwość. Tacy ludzie mogą powiedzieć, gdy zostaną poproszeni o omówienie znaczenia sprawiedliwości Bożej: „Jezus jest moim Zbawicielem, który umarł na Krzyżu, powstał z martwych i zbawił mnie od moich grzechów”. Ale dodadzą, że muszą ofiarować modlitwy pokuty za swoje codzienne grzechy i aby stać się doskonałymi, muszą być stopniowo uświęcani.
Aby poznać sprawiedliwość Bożą, musicie najpierw poznać samych siebie. Jeśli znacie zarówno siebie, jak i sprawiedliwość Bożą, nie będziecie mieli innego wyjścia, jak wierzyć w Jego sprawiedliwość, ponieważ zdacie sobie sprawę, jak wysoka, duża i szeroka jest sprawiedliwość Boża w porównaniu z wami. Ale gdybyście nie znali Jego sprawiedliwości, mielibyście obsesję na punkcie dążenia do własnej sprawiedliwości. Ci, którzy mają obsesję na punkcie własnej sprawiedliwości, nie są posłuszni sprawiedliwości Bożej, ponieważ chcą jedynie dążyć do swojego własnego usprawiedliwienie. 
Musimy poznać sprawiedliwość Bożą, zanim będziemy mogli w nią wierzyć i dziękować za nią. Znając sprawiedliwość Bożą, możemy wierzyć, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, biorąc je na Siebie chrztem i umierając na Krzyżu. Gdybyśmy mogli być usprawiedliwieni przez nasze własne dobre uczynki, nie potrzebowalibyśmy zbawienia przez sprawiedliwość Bożą. Ale kiedy uświadomimy sobie, że nie jest to możliwe, możemy jeszcze bardziej docenić Jego sprawiedliwość, ponieważ Bóg zbawił nas, którzy nie mogliśmy żyć naszym życiem opartym na dobrych uczynkach.
Czy wasze myśli i czyny są dobre? Oczywiście, że nie. To dlatego, że mamy wiele niedostatków, Bóg zbawił nas całkowicie dzięki Swojej sprawiedliwości. Ponieważ wiara w sprawiedliwość Bożą zbawiła nas, pragniemy głosić Jego sprawiedliwość wszystkim na tym świecie, którzy jej nie znają.
Ten, kto nie zna siebie, widzi wady u innych i źle o nich mówi. Ale jeśli wierzy w sprawiedliwość Bożą, musi z dumą głosić tę sprawiedliwość i nie może się chwalić swoją własną sprawiedliwością. Ale ci, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, popełniają grzech oczerniania Jego sprawiedliwości. Bóg osądzi ich za ich grzechy.
Bóg posłał Swojego Syna na tę ziemię i dał wam Swoją sprawiedliwość. Zbliżając się do ostatniego dnia, nie powinniśmy spierać się ze sobą o to, czyja sprawiedliwość prawa jest lepsza, a czyja gorsza. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, nie powinni martwić się o swoje ciało, ale powinni być jedynie wdzięczni Bogu wierząc w Jego sprawiedliwość.
Dziękujmy naszemu Bogu, który w pełni zbawił nas Swoją sprawiedliwością. Ponieważ sprawiedliwość Boża przebaczyła wszystkie wasze grzechy, nie wolno wam upodobnić się do tych, którzy dążąc do własnej sprawiedliwości zwracają się przeciwko Bogu.