خطبے

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 2-1] Giới thiệu Sách Rô-ma đoạn 2

Rô-ma đoạn 2
 
Trong thế giới này có hai nhóm người, người Do-thái và người Cơ-đốc, tin vào Đức Chúa Trời, và giữa vòng những người này, có những người tin Chúa Jêsus và những người không tin. Đức Chúa Trời xem như đức tin của những ai không tin Chúa Jêsus là vô ích. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng nhất mà Cơ-đốc-nhân đối diện là họ tin Chúa Jêsus với một lý do không xác định và họ chưa được tha tội. Sứ đồ Phao-lô nói về chủ đề này trong thơ Rô-ma đoạn 2 không những chỉ cho người Do-thái hay cho người Hy-lạp nhưng cũng cho Cơ-đốc-nhân ngày nay. 
 
 
Người Do-thái xét đoán người khác cách dể dàng
 
Sứ đồ Phao-lô chỉ trích cả người Do-thái và Cơ-đốc-nhân là những người có cùng một đức tin. Trong Rô-ma 2:1, Phao-lô nói “Hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, hễ đoán xét kẻ khác,” để chỉ trích những ai say sưa với cảm giác địa vị cao trọng của mình là người Do-thái hay Cơ-đốc-nhân. Ngay cả những người chưa được tái sanh sau khi tin Đức Chúa Trời và biết những gì là sai bởi luật lương tâm trong lòng họ. Đó là tại sao họ bảo người khác đừng trộm cướp. Tuy nhiên, họ phạm tội tà dâm và không giữ lời Đức Chúa Trời, mà hướng dẫn người khác bằng các điều răn của Đức Chúa Trời trong khi tự cho rằng họ tin Đức Chúa Trời. Những người này trong vòng người Do-thái và Cơ-đốc-nhân, là người chưa được tái sanh. 
Những người tin Đức Chúa Trời nói với người khác đừng thờ lạy hình tượng hay phạm tội giết người, tự hào rằng họ giữ luật của Đức Chúa Trời. Vì thế, họ làm ô danh Đức Chúa Trời bởi phá bỏ luật pháp của Ngài. 
Người không biết sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng tin Chúa Jêsus, và cũng nói rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ. Nhưng đức tin của họ không đặt trên nền tảng của sự công chính của Đức Chúa Trời, vì thế họ đối lập với sự công chính thật của Đức Chúa Trời là việc cất bỏ mọi tội lỗi của họ rồi. Chính họ không biết rằng họ đang đối nghịch với những Cơ-đốc-nhân thật trong Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy rằng nhiều người tự gọi chính họ là Cơ-đốc-nhân nhưng chối từ Phúc âm chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời, mà không biết tình yêu của Chúa Jêsus, hay là sự cắt bì thuộc linh. Họ tuyên bố đi theo ý muốn Đức Chúa Trời, nhưng thật ra họ không chấp nhận Chúa Jêsus và đóng đinh Ngài trên Thập tự giá trong tội phạm thượng mà chính Chúa Jêsus tuyên bố Ngài là Con Đức Chúa Trời. 
Sứ đồ Phao-lô nói rằng một người Do-thái bề ngoài không là người Do-thái, nhưng người Do-thái bề trong chính thật là người Do-thái. Họ tuyên bố rằng họ là dân sự của Đức Chúa Trời và họ là một phần tử trong nước của Đức Chúa Trời. Nhưng làm thế nào người Do-thái có thể tin Đức Chúa Trời khi họ khước từ Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ? 
Sứ đồ Phao-lô nói rằng, “phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật” (Rô-ma 2:29). Những ai tin vào phép cắt bì thuộc linh là tín đồ thật trong Đức Chúa Trời. Họ là người công chính bởi đức tin. 
Bởi ai những người tín đồ của Đức Chúa Trời được thừa nhận và ngợi khen? Họ đã nhận nó từ Đức Chúa Trời. Phao-lô nói, “được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời” (Rô-ma 2:29). Nếu chúng ta tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận sự khen ngợi của Ngài và nhận phần thưởng từ Ngài. Nếu bạn tin Chúa Jêsus chỉ bề ngoài thôi nhưng còn chứa tội trong lòng, thật ra là bạn không tin sự công chính của Đức Chúa Trời; bạn đang nhạo báng Ngài. Vì thế bạn sẽ nhận lãnh sự phán xét như người không tin. 
Ai là những người chối từ lẽ thật của Đức Chúa Trời? Họ là những người đi theo lời của loài người cách nghiêm trang hơn là lời của Đức Chúa Trời. Họ tổ chức ra nhiều loại tà giáo khác nhau trong Cơ-đốc-giáo và đối nghịch với Đức Chúa Trời. Họ khước từ và đứng đối nghịch với sự công chính cứu rỗi của Đức Chúa Trời với quyền lực hợp nhất của họ. Bạn có thể đoán loại phán xét nào sẽ đến trên những người này? 
 
 
Sự trừng phạt cho những ai đối nghịch với Đức Chúa Trời 
 
Câu 8 và câu 9 vạch rỏ, “còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-réc.” 
Sự khổ cực và đau đớn sẽ đến trên mỗi linh hồn của những người làm ác. Ở đây từ ngữ “sự thống khổ” là sự trừng phạt nhận nơi địa ngục. Đối với những ai phạm điều ác, có sự khổ cực và sự thống khổ của địa ngục. 
Loại rủa sả nào mà những người khước từ Đức Chúa Trời phải nhận? Đức tin mang sự phán xét hãi hùng trên những ai khước từ tình yêu của Ngài. Bạn mong chờ thế nào đối với những người đối nghịch với tình yêu của Đức Chúa Trời, mà nó đến từ sự cắt bì thuộc linh, để sống bình an trong thân xác và tâm hồn? Một số người sẽ sống một cuộc sống thoái hoá ngay bây giờ và sau khi chết vì họ được dành riêng cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ chống nghịch lại với sự công chính của Đức Chúa Trời và không có sự thỏa lòng thật trong lòng của họ. Họ không biết tình yêu đến từ sự cắt bì thuộc linh; ngay cả khi họ đi nhà thờ để xưng nhận rằng họ tin Chúa Jêsus, họ tiếp tục thống khổ vì tội chưa được tha thứ của họ. 
Bạn không biết lẽ mầu nhiệm này chỉ vì bạn tin Chúa Jêsus. Chỉ những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời mới biết nó. Tôi khuyên bạn là những người có đức tin sai lạc trong Đức Chúa Trời bạn nên hiểu và tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh, đó là sự công chính của Đức Chúa Trời. Rồi bạ sẽ có thể thoát khỏi sự rủa sả thống khổ. 
Nếu một người nói rằng anh ta có tội trong lòng mặc dù anh ta tin Chúa Jêsus, nó có nghĩa là anh ta tin cách sai lạc và phải tin vào Phúc âm thật ban cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Giáo phái nào không thành vấn đề, nếu họ tuyên bố tin Ngài bằng cách này hay cách khác, mà vẫn còn chứa tội trong lòng, họ phạm tội khước từ sự công chính của Đức Chúa Trời. Kết quả hợp lý của sự tin cậy Đức Chúa Trời là gì? Nếu bạn tin Chúa Jêsus như Cứu Chúa của bạn trong lẽ thật, bạn phải chắc chắn là mình vô tội. Tuy nhiên, nếu bạn có tội trong lòng ngay cả sau khi tin Chúa Jêsus, nó có nghĩa là bạn chưa hiểu cách trọn vẹn sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Chúa là Đấng đã cứu tất cả tội nhân ra khỏi tội của họ đã trở nên xác thịt, để cứu tội nhân, và trở nên Cứu Chúa của tất cả người tin. Thế thì một người thật sự tin vào Nước và Thánh Linh còn có tội không? Người ta sẽ không có tội nếu anh/chị ấy thật sự tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời từ ngay lúc đầu anh /chị ấy tin Chúa Jêsus. Nhưng vì anh/chị ấy khước từ sự công chính của Đức Chúa Trời trong khi tin Chúa Jêsus thì lòng anh/chị ấy vẫn còn tội. 
Thế nên, bạn phải từ bỏ sự bướng bỉnh của bạn ngay bây giờ. “Tôi đã tin Chúa Jêsus cách sai lạc! Thế thì trong phương cách nào tôi biết và tin Chúa Jêsus? Tôi hiểu rằng Thập tự giá là quan trọng trong vấn đề tin Chúa Jêsus nhưng Báp-têm của Ngài thì cũng rất quan trọng. Bây giờ tôi hiểu rằng Chúa Jêsus chịu đóng đinh trên Thập tự giá và nhận phán xét thay cho chúng ta vì Ngài cất tất cả tội lỗi của thế gian qua Báp-têm của Ngài.” Bạn nên nhận ra lẽ thật này và hãy tin nó. 
Những người ở trong sự bướng bỉnh chống lại Chúa thì sẽ nhận lấy sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Kết quả là bị quăng vào hồ lửa. Đó là tại sao Ma-thi-ơ 7:22 bày tỏ, “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?’” Khi Chúa trở lại, những người không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và có tội trong lòng trong khi bề ngoài tỏ ra là tin Chúa Jêsus sẽ bị phán xét trước Đức Chúa Trời. Họ sẽ nói cùng Chúa rằng, “Tôi đã không tin Ngài sao? Tôi đã không đuổi quỉ trong danh Ngài và nói tiếng lạ sao? Tôi đã không phục vụ Ngài sao, Chúa ôi?” 
Tuy nhiên, Chúa sẽ nói, “Ra khỏi ta, ngươi làm việc vô luật pháp (điều này chỉ tỏ những người không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời.) Làm thế nào người nói rằng ngươi tin ta khi ngươi không tin rằng Ta đã xóa hết tất cả tội của ngươi bởi chịu Báp-têm và chết trên Thập tự giá? Hỡi kẻ nói dối, ngươi sẽ đi vào hồ lửa đời đời. Tội của ngươi là tội của những tiên tri giả và dẫn nhiều người đi vào điạ ngục.” Những ai không tin vào sự công chính của Ngài và từ bỏ sự ngoan cố sẽ nhận lãnh cơn thạnh nộ kinh khiếp của Đức Chúa Trời. 
Thí dụ lớn nhất cho loại đức tin này là người Do-thái, và họ vẫn còn duy trì trong sự ngoan cố trước Đức Chúa Trời. Đến ngày nay, họ vẫn không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. Ngay cả giữa vòng các Cơ-đốc-nhân, có quá nhiều Cơ-đốc-nhân ngu muội là người nói rằng tội lỗi hằng ngày của họ có thể được tha mỗi khi họ cầu nguyện ăn năn. Những người này nên từ bỏ sự ngoan cố của sự không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời của họ để tránh sự phẩn nộ của Ngài. 
Chúa Jêsus có tha thứ sự gian ác của họ bất cứ khi nào họ ăn năn và cầu xin sự tha thứ của Ngài mỗi ngày không? Không. Giăng Báp-tít, là thầy tế lễ Thượng Phẩm cuối cùng của thời kỳ Cựu-ước và đại diện cho loài người, đã Báp-têm cho Chúa Jêsus cách đây 2000 năm và Ngài đã đổ huyết ra trên Thập tự giá. Vì điều đó, Ngài hoàn thành sự công chính của Đức Chúa Trời và tẩy xóa tất cả tội lỗi của nhân loại một lần đủ cả. 
Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của chúng ta ở đâu? Chính Ngài mang tất cả tội lỗi của nhân loại một lần khi Ngài chịu Báp-têm bởi Giăng ở sông Giô-đanh. Ngài cũng cứu những người tin ra khỏi tội đời đời bởi đi lên đồi Gô-gô-tha để đổ huyết ra trên Thập tự giá và nhận sự phán xét thay vì tất cả tội lỗi. Nhưng tất cả những tội-nhân-cơ-đốc thì vẫn bướng bỉnh và không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Nếu lòng của họ đã được tẩy sạch tất cả tội lỗi bởi huyết trên Thập tự giá, thì tại sao họ cầu xin sự tha tội cho đến khi qua đời? Họ trở nên bướng bỉnh. Huyết Chúa Jêsus trên Thập tự giá là quan trọng, nhưng Báp-têm của Chúa Jêsus nhận từ Giăng thì cũng thật là quan trọng mà người ta nên tin để tội của họ được tha thứ một lần hầu cho họ nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Mọi người là bướng bỉnh! Nhưng trước Đức Chúa Trời, bạn nên từ bỏ sự ương bướng khước từ sự công chính của Đức Chúa Trời. Những ai tin Đức Chúa Trời phải vâng phục và tin lời Ngài. Tôi cũng là một người rất bướng bỉnh, nhưng tôi đã từ bỏ sự bướng bỉnh của tôi trước Đức Chúa Trời và trở nên công chính bởi ân điển Ngài. 
Sự ăn năn thật là từ bỏ sự bướng bỉnh của chính mình và nhận lấy sự tha thứ bởi chấp nhận sự công chính của Đức Chúa Trời trong tâm trí mình. Sau khi nhận sự tha thứ, chúng ta phải thay đổi những đường lối sai lầm của mình và nhận biết những sai lầm của mình, cố gắng sống một cuộc sống thuộc linh tốt hơn trước Đức Chúa Trời. Theo sau là sự ăn năn trong cuộc sống thực tế của một thánh đồ tái sanh. 
Những ai tin Chúa Jêsus, mà không biết sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ bị hủy diệt. Những người này nên từ bỏ cách bướng bỉnh của họ, ăn năn, tin Báp-têm và Thập tự giá của Chúa Jêsus để được tha tội (Công vụ các Sứ đồ 3:19). Chúa ban cho chúng ta lệnh truyền này để chúng ta nhận được sự tha tội trong một lần bởi tin vào sự công chính của Ngài. Chúng ta phải lắng nghe Đức Chúa Trời và nghe lời của Ngài để chúng ta có thể trở nên người công chính trọn vẹn và được tha thứ tất cả tội lỗi một lần bởi nhận biết lẽ thật là Chúa Jêsus đã chuộc tất cả tội lỗi của chúng ta qua Báp-têm và Thập tự giá. Khi một người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, anh/chị ấy sẽ được tha tất cả tội lỗi và nhận lãnh Thánh Linh như một tặng phẩm. Tất cả Sứ đồ và môn đồ của Chúa Jêsus tin sự công chính của Đức Chúa Trời và nhận sự tha tội trong một lần. Bạn cũng vậy, không nên ngoan cố trước lẽ thật này. Bạn nên ngoan cố đúng thời điểm. Nếu bạn không không hiểu rỏ sự cắt bì thuộc linh, bạn phải học và tin nó. Không nên cứ ở trong sự bướng bỉnh. Bạn phải ăn năn và tin nhận. 
Người ta từ chối lẽ thật và nhạo báng nó vì không biết lẽ thật của sự cắt bì thuộc linh. “Đó là sai! Làm thế nào một người có thể trở nên công chính khi người ấy phạm tội hàng ngày? Bạn biết không, Đức Chúa Trời gọi những người tin trong Chúa Jêsus là công chính mặc dù ngườụi ấy vẫn đầy tội. Đó là giáo lý xưng nghĩa. Bạn không được gọi là công chính bởi vì thật sự bạn không có một tội nào trong lòng.” Tuy nhiên, bạn nên biết đó là sự dạy dổ rất sai lạc. 
Trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời nói rằng qua Phúc âm của sự cắt bì thuộc linh làm cho chúng ta được tha tội. “Ta đã cất tất cả tội lỗi của ngươi. Bây giờ ngươi là người vô tội. Vì Ta đã cất tất cả tội lỗi của ngươi, ngươi là người công chính.” “Ngươi có tin vào sự công chính của Ta không? Nếu ngươi tin vào lời của phép cắt bì thuộc linh, thì ngươi là một trong những người của Ta và ngươi vô tội” Đức Chúa Trời nói về sự giải thoát trọn vẹn của Ngài, nhưng những Cơ-đốc-nhân danh nghĩa vu khống và nhạo báng những Cơ-đốc-nhân tái sanh là những người có cắt bì thuộc linh. Họ nói, “Làm thế nào một người có thể trở nên công chính khi anh/chị ấy phạm tội không ngừng? Bạn có thể gọi một người “là vô tội” chỉ qua Giáo lý xưng nghĩa. Làm thế nào chúng ta có thể nghĩ về một người như là người vô tội? Một người không thể làm gì hơn trừ ra tội hàng ngày.” Họ nói xấu như thế và ở trong sư ngoan cố vì họ không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Nhưng Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho những ai kiên nhẫn trong việc làm lành. Những ai tìm kiếm sự vinh hiển, tôn trọng và bất tử bởi tiếp tục trong việc lành sẽ trở nên con cái Đức Chúa, nhưng những ai không làm thế sẽ nhận sự đoán phạt. Chúa Jêsus ban sự sống đời đời cho những ai mong ước cuộc sống đời đời và vô tội. 
“Những gì tôi thật sự muốn nơi Chúa là tin vào sự tha tội qua sự cắt bì thuộc linh vì thế tôi có thể sống một cuộc sống không hổ thẹn trong lương tâm. Tôi muốn trở nên con của Ngài. Tôi muốn tin vào sự công chính của Ngài và làm cho Ngài vui sướng. Tôi muốn trở nên vô tội. Xin cứu tôi khỏi mọi tội lỗi của tôi.” Đối với những ai tìm kiếm sự cứu rỗi công chính của Đức Chúa Trời và mong muốn được tha tất cả tội của họ, Đức Chúa Trời nghe tất cả những ước muốn của họ và tha thứ tất cả tội của họ bởi ban cho họ Phúc âm của sự công chính. Đối với những ai muốn có đời sống vĩnh cữu, Ngài ban cho họ cuộc sống vĩnh cữu. 
 
 
Phép cắt bì thuộc linh là gì? 
 
Nó có nghĩa là sự tha tội đã được thực hiện qua phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. Huyết của Chiên Con là sự phán xét thay cho nguời khác và Báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng có nghĩa là tội của thế gian đã chuyển qua cho Chúa Jêsus. Ngay ngày hôm nay, Cơ-đốc-giáo không thể chối bỏ Cựu-ước vì nếu chối bỏ Cựu-ước họ không thể tin vào Tân-ước. Trong Kinh thánh, chúng ta có thể tìm thấy sự cắt bì thuộc linh và huyết của chiên con trong lễ Vượt qua có quan hệ rất gần. 
Trong 1 Giăng 5:6 nói rằng Chúa Jêsus đến “chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết” Chúa Jêsus không chỉ đến bởi nước hoặc bởi huyết, nhưng bởi cả hai. Bạn phải tin vào sự cắt bì thuộc linh nó chứa đựng trong lời của nước, huyết và Thánh Linh để được giải thoát khỏi tất cả mọi tội của bạn. 
Khi đọc Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12, Tôi có vài câu hỏi về sự cắt bì thuộc linh. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 nói gì? Tôi xem cả đoạn cách cẩn thận và tất cả các phân đoạn có liên quan nhiều lần. Và tôi nhận ra rằng Y-sơ-ra-ên có thể tham dự vào lễ Vượt Qua vì họ đã nhận lễ cắt bì và trong Tân-ước nói rằng Chúa Jêsus không những chỉ đổ huyết mà thôi nhưng cũng chịu Báp-têm bởi Giăng nữa. 
Đức Chúa Trời truyền cho dân Y-sơ-ra-ên hai nghi lễ cho lễ Vượt Qua: Nhận sự cắt bì trước và rồi ăn thịt chiên con của lễ Vượt Qua. Đó là sự cắt bì thuộc linh trong Cựu-ước. Trong Tân-ước nói rằng tội của chúng ta được chuyển qua cho Chúa Jêsus bởi Báp-têm của Giăng và rồi Ngài đổ huyết ra trên Thập tự giá. Tôi tìm thấy rằng chấp nhận những sự việc này là kết quả trong lẽ thật của sự cắt bì thuộc linh. Đức Chúa Jêsus Christ chịu Báp-têm bởi Giăng ở sông Giô-đamh; đó là cách thế nào Ngài gánh tội lỗi của thế gian và tại sao chết trên Thập tự giá để chịu sự phán xét thế cho chúng ta. 
Bạn có thể kinh nghiệm sự cứu rỗi ra khỏi tội và việc trái đạo đức bởi nhận lẽ thật này. Để một người nhận sự cứu chuộc ra khỏi mọi tội, anh/chị ấy cần phải tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, mà nó có thể ban cho chúng ta sự cắt bì thuộc linh. Người ta nên nhận ra lẽ thật này. Các bạn độc giả phải nhận thức sự thật rằng sự cắt bì thuộc linh trong Cựu-ước và phép Báp-têm của Chúa Jêsus trong Tân-ước là đi đôi với nhau trong việc tha tội. Chúa Jêsus không nhâỉn sự phán xét vì tội Ngài đã phạm, nhưng Ngài chết trên Thập tự giá cho nhân loại bởi vì Ngài đã Báp-têm và mang lấy tội lỗi của thế gian trên thân thể Ngài. Đây là đức tin của những ai đã nhận phép cắt bì thuộc linh. 
Những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời qua phép cắt bì thuộc linh thì vô tội vì họ thật sự tin Chúa Jêsus. Tôi thương xót cho những người tin Chúa Jêsus bằng cách này hay cách khác, mà không nhận phép cắt bì thuộc linh từ Đức Chúa Trời. Họ phải tin lẽ thật rằng Đức Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của thế gian khi Giăng làm Báp-têm cho Ngài. 
Bất hạnh thay, hầu hết các Cơ-đốc-nhân chỉ tin vào Thập tự giá mà không tin phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Như thế họ không có đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên biết rằng chúng ta phải tin những gì Đức Chúa Trời phán với chúng ta trong Kinh thánh. 
Chúng ta phải phá bỏ không ngần ngại những giáo lý và lời dạy của những nhà thần đạo, và chỉ tin vào lời của Đức Chúa Trời mà lời đó dẫn chúng ta đến với sự công chính của Đức Chúa Trời. Làm điều này là vì những lời không có sự công chính của Đức Chúa Trời thì không phải thật là lời Đức Chúa Trời. Phúc âm không có phép cắt bì thuộc linh thì không trọn vẹn. Đó là tại sao trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời nói thường xuyên về phép cắt bì trong Cựu-ước và Báp-têm của Chúa Jêsus trong Tân-ước. Nói cách khác, lễ cắt bì và huyết của chiên con trong lễ Vượt Qua trong Cựu-ước có mối quan hệ với phép Báp-têm và huyết của Chúa Jêsus trong Tân-ước. Chúng ta phải tin lẽ thật này và nhận phép cắt bì thuộc linh. Tuy nhiên nếu chúng ta không tin lẽ thật này, chúng ta sẽ bị đặt ra ngoài Vương quốc Đức Chúa Trời. 
Sự công chính của Đức Chúa Trời chỉ hoàn thành bởi huyết Chúa Jêsus trên Thập tự giá thôi sao? Không phải như thế. Sự công chính của Đức Chúa Trời được hoàn tất bởi cả phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. Vì thế, chúng ta nhận phép cắt bì thuộc linh trong lòng không chỉ bởi huyết đổ ra của Ngài không thôi mà còn phép Báp-têm mà Ngài đã nhận nơi Giăng. Phép cắt bì thuộc linh có thể xảy ra cho chúng ta từ khi Chúa Jêsus thật sự cất tất cả tội lỗi của chúng ta qua phép Báp-têm của Ngài và sự chết đền tội của Ngài trên Thập tự giá. 
 
 
Phép cắt bì có nghĩa là cắt bỏ 
 
Ê-sai tiên tri rằng Đấng Mê-si, Đức Chúa Jêsus Christ, phải nhận sự phán xét thay cho tội lỗi chúng ta bởi những thương tích tím bầm thể xác. Vì thế, có một vài điều mà chúng ta nên biết trước khi tiếp tục. Tại sao Đấng Christ phải chịu đóng đinh trên Thập tự giá? 
Trong Cựu-ước, tội nhân phải đặt tay của anh/chị ấy trên con chiên sinh tế để chuyển tội và rồi phải giết con chiên đi.Sau đó thầy Tế lễ lấy một ít huyết của của lễ chuộc tội trên tay ông ta, đặt nó trên những cái sừng của bàn thờ của lễ thiêu, và rót phần còn lại của huyết đó trên chân bàn thờ (Lê-vi-ký 4: 27-30) Một tội nhân của thời Cựu-ước cần phải được tha tội của anh/chị ấy bằng cách này. Sau đó không phải là Chúa Jêsus đã đến như là Chiên con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:29) để cứu chúng ta ra khỏi tội, phải có sự đặt tay trên đầu Ngài như trong kinh Cựu-ước để cất tất cả tội của nhân loại sao?
Rồi khi nào và thế nào Chúa Jêsus nhận tội của thế gian? Nó không phải được bày tỏ trong Ma-thi-ơ 3:13-17 khi Giăng làm Báp-têm cho Chúa Jêsus ở sông Giô-đanh sao? Điều này giống như trong Lê-vi-ký của Cựu-ước nói với tội nhân “Hãy đặt tay của ngươi trên đầu của của lễ chuộc tội” (Lê-vi-ký 1:4, 3:8, 4:29) để chuyển tội. Thầy tế lễ cả trong Cựu-ước phải đặt tay của ông trên đầu con chiên con và chuyển tội của ông cũng như của dân Y-sơ-ra-ên (Lê-vi-ký 16:21). Rồi ông lấy một ít huyết của nó và đặt trên các sừng của bàn thờ của lễ thiêu và rót phần còn lại ở dưới bàn thờ. Họ nhận sự tha tội theo cách này. 
Trong cách như thế này, sự tha tội của chúng ta là được thực hiện bởi Báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài trên Thập tự giá. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời và phép cắt bì thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Kinh thánh. Vì thế, chúng ta là những người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, tội lỗi chúng ta được cắt bỏ bởi Báp-têm của Chúa Jêsus nhận từ Giăng và huyết Ngài trên Thập tự giá. Khi chúng ta nhận thức được ý nghĩa của phép Báp-têm của Chúa Jêsus trong Tân-ước trong sự liên hệ với phép cắt bì trong Cựu-ước, chúng ta tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và đến nhận phép cắt bì thuộc linh trong lòng chúng ta. 
 
 
Phép cắt bì thuộc linh thật trong Tân-ước 
 
Chúng ta hãy xem Ma-thi-ơ 3:13-15. “Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng:Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.” 
Giăng Báp-tít Báp-têm cho Chúa Jêsus ở sông Giô-đanh. Ông đặt tay của ông lên đầu Chúa Jêsus và Báp-têm cho Ngài. (Báp-têm, ‘baptizo’ trong Hy văn có nghĩa là dìm xuống hay nhận chìm trong nước.)
Để chịu chết trên Thập tự giá vì tội của chúng ta, trước hết Chúa Jêsus phải nhận lấy tội của chúng ta qua Báp-têm. Vì thế, Ngài chịu Báp-têm bởi Giăng trước, và rồi nhận chìm dưới nước. Tại sao Ngài chịu Báp-têm? Là vì khi Ngài chịu Báp-têm, tất cả sư công chính của Đức Chúa Trời được thoả mãn. Nó là công bình và thích hợp vì Ngài nhận tội lỗi của loài người qua Báp-têm và trở nên Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của chúng ta. Điều này thật thích hợp cho Chúa Jêsus để chết trên Thập tự giá khi mang lấy tất cả tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài qua Báp-têm của Chúa Jêsus. 
Việc đầu tiên Chúa Jêsus đã làm trong chức vụ công khai của Ngài là nhận lễ Báp-têm. Báp-têm, trong tiếng Hy lạp là “baptisma”, ngụ ý “giặt, chôn, chuyển dời và đưa qua.” Trong Cựu-ước, Ngày thứ mười trong tháng thứ bảy là Ngày Đại Lễ Chuộc tội của dân Y-sơ-ra-ên, A-rôn đặt tay của ông lên trên con chiên tế lễ để chuyển tất cả tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên qua nó. Trong hai con dê, một con được dâng cho Đức Chúa Trời và một con khác được làm như một của lễ chuộc tội trước dân Y-sơ-ra-ên (Lê-vi-ký 16). Trong Tân-ước, Chúa Jêsus nhận tất cả tội lỗi của chúng ta bởi chịu Báp-têm của Giăng. 
Qua ngày sau, khi Chúa Jêsus chịu Báp-têm, Giăng chỉ Ngài và nói, “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). 
Bạn phải thừa nhận rằng phép cắt bì thuộc linh thì không thực hiện chỉ bởi đức tin trong Huyết của Ngài mà thôi. 
Chúng ta hãy khởi đầu xem từ 1 Giăng 5:4, “Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao? Aáy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết; ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một. Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài. Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài. Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (1 Giăng 5:4-12).
Chứng cớ của phép cắt bì thuộc linh là gì? Đó là tin cả hai phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài như là sự cứu rỗi của chúng ta. Sự chiến thắng mà nó đã đắc thắng thế gian là nước và huyết. “Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết; ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết.” Những chứng cớ này để bày tỏ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta và là Cứu Chúa của chúng ta, làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian trong thân xác loài người, nhận lất tất cả tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài qua phép Báp-têm của Ngài, đổ huyết ra trên Thập tự giá thay cho chúng ta, và giải phóng chúng ta khỏi mọi tội của chúng ta. 
Trong Tân-ước, Phúc âm của phép cắt bì thuộc linh gồm có nước và huyết. Trong Tân-ước, nước là Báp-têm mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng và huyết có nghĩa là sự chết của Ngài trên Thập tự giá. Báp-têm của Chúa Jêsus từ Giăng là chứng cớ tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Ngài. Những ai tin lẽ thật này sẽ có thể đứng trước Đức Chúa Trời và nói rằng, “Đức Chúa Trời ôi, Ngài là Cứu Chúa của tôi, tôi tin sự công chính của Ngài, vì thế tôi trở nên vô tội. Tôi là đứa con hoàn thiện của Ngài và Ngài là Đức Chúa Trời của tôi.” Nền tảng trong Kinh thánh là gì để chúng ta có thể kêu lên cách tự tin như thế? Đó là đức tin trong Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá, đã tạo thành sự công chính của Đức Chúa Trời. Chấp nhận sự công chính của Đức Chúa Trời như là sự công chính của chúng ta không thể chỉ bởi huyết của Chúa Jêsus mà thôi. Mà làcả Báp-têm và huyết của Ngài tạo nên điều đó. 
Chúng ta hãy nhìn qua phân đoạn nói về tính không thể thiếu được Báp-têm của Chúa Jêsus trong sự cứu rỗi chúng ta. 1 Phi-e-rơ 3:21 là chứng cớ cho lẽ thât này. “Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ.”
Sứ đồ Phi-e-rơ đang nói về sự kiện không thể nghi ngờ của sự cứu rỗi. Báp-têm của Chúa Jêsus là phép cắt bì trong Cựu-ước. Bạn hiểu không? Như thể ngững người Do thái cắt da bao qui đầu vì phép cắt bì trong Cựu-ước, trong Tân-ước Chúa Jêsus chịu Báp-têm bởi Giăng và cất lấy tội lỗi của thế gian, làm cho chúng ta nhận sự cắt bì thuộc linh. Phép Báp-têm và huyết trên Thập tự giá tạo nên sự công chính của Đức Chúa Trời. Phép cắt bì thuộc linh và phép Báp-têm cùng là một ý nghĩa. Bạn phải hiểu rằng Báp-tem của Chúa Jêsus chỉ về phép cắt bì thuộc linh cho tất cả chúng ta. 
“Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em.” Làm thế nào để chúng ta nhận sự công chính của Đức Chúa Trời? Bởi tin rằng Chúa Jêsus chịu Báp-têm và chết trên Thập tự giá vì tội của chúng ta. Ma-thi-ơ 3:15 nói rỏ, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy.” Vì tất cả tội lỗi của nhân loại đã chuyển qua cho Chúa Jêsus, tội của tội nhân được tẩy sạch cách hoàn toàn. Mỗi tội nhân trở nên công chính bởi tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài. Đức Chúa Jêsus Christ đổ huyết vì sự phán xét trên Thập tự giá sau khi mang tất cả tội lỗi của nhân loại; và tất cả tội của nhân loại được chuộc bằng cách này. Tin rằng Đức Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian bởi chịu Báp-têm và nhận sự phán xét thay trên danh nghĩa của chúng ta là tin vào lẽ thật mà nó sẽ mang sự công chính của Đức Chúa Trời đến cho người tin. Hãy tin vào lẽ thật này. 
Giăng 1:29 nói rỏ, “Kìa Chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời chính là Đấng tạo hóa, Ngài hoàn thành lời hứa của phép cắt bì bởi nhận tất cả tội của tội nhân. Đây là đức tin đúng để mang vào lòng chúng ta sự cắt bì thuộc linh đó là sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cảm tạ Chúa Jêsus. Chúng ta phải cám ơn Ngài vì phép Báp-têm và huyết của Ngài làm cho chúng ta có thể nhận được phép cắt bì thuộc linh. 
1 Phi-e-rơ 3:21 nói tiếp, “phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời.” Sự ô uế xác thịt của một người thì không được cất đi chỉ vì anh/chị ấy tin Chúa Jêsus như là Cứu Chúa thật của họ. Bạn có thể nhận sự tha tội bởi tin rằng tất cả tội của bạn đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus bởi phép Báp-têm và huyết Ngài đổ ra trên Thập tự giá. Nhận sự tha tội bởi xưng Chúa Jêsus là Cứu Chúa xảy ra trong lòng của bạn. Nếu bạn tin Cứu Chúa với cả lòng của bạn, bạn sẽ được tha tất cả tội của bạn, trong khi xác thịt thì đầy sự ô uế và pham tội hằng ngày; nhưng không có tội. Bạn nhận sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin rằng khi Chúa Jêsus chịu Báp-têm, tất cả tội của bạn đã chuyển qua cho Ngài và bạn không còn tội trong lòng nữa. 
 
 
Bạn phải tin lẽ thật để nó trở thành của bạn 
 
Trong Giăng 1:12 chép, “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” 
Những từ nào bạn đã nhận và chấp nhận? Bạn phải chấp nhận những điều này là điều đã được thực hiện bởi Con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm gì? Con Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian trong xác thịt tội lỗi, và khi Ngài muốn, Ngài đã nhận Báp-têm để nhận tất cả tội lỗi của nhân loại và ban cho chúng ta phép cắt bì thuộc linh để tội lỗi của chúng ta được tẩy sạch. Rồi Ngài chết trên Thập tự giá như là Chiên Con của Đức Chúa Trời và làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Chúa trở nên của lễ chuộc tội đời đời vì tất cả tội nhân và cũng cứu chúng ta đời đời. Đây là đức tin thật. Chúng ta trở nên công chính vì tin vào lẽ thật này. 
Chúng ta có thể nhận phép cắt bì thuộc linh bởi chỉ tin vào huyết Chúa Jêsus không? Không, không thể. Báp-têm của Chúa Jêsus cất bỏ tội lỗi khỏi chúng ta và sự phán xét mà Ngài nhận trên Thập tự giá bởi sự đổ huyết vì tội nhân là sự phán xét thay thế cho bạn và tội. Chúng ta được cứu khỏi tội và được miễn trừ khỏi sự phán xét vì chúng ta tin vào Phúc âm của sự công chính của Đức Chúa Trời, đó là, Phúc âm của Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. Nhận Chúa Jêsus như là Cứu Chúa có thể tẩy bỏ tất cả tội lỗi trong lòng tội nhân. Nhận phép cắt bì thuộc linh trong lòng thì sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ trở thành của chính bạn. 
 
 
Phép cắt bì thuộc linh thật phải đặt vào trong lòng
 
Trong Rô-ma đoạn 2, Sứ đồ Phao-lô nói, “phép cắt bì bởi trong lòng.” Làm thế nào chính bạn cắt bì trong lòng? Điều này có thể bởi tin rằng Đức Chúa Jêsus đến trong thế gian trong xác thịt con người, Ngài chịu Báp-têm để cất “tất cả tội của thế gian”. Ngài đổ huyết ra chết trên Thập tự giá, và Ngài sống lại để làm Cứu Chúa đời đời của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng phép cắt bì phải được thưcỉ hiện trong lòng, và bạn có thể cắt bì trong lòng của bạn bởi tin vào Báp-têm của Chúa Jêsus. Nếu bạn muốn nhận phép cắt bì thuộc linh trong lòng bạn, hãy tin phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Rồi bạn sẽ thật sự trở nên một trong những con cái Đức Chúa Trời. Người công chính là một người tin nhận Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài giải thoát anh/chị ấy ra khỏi tội lỗi của anh/chị ấy. A-men. 
Cho đến khi Ngài 29 tuổi, Chúa Jêsus sống đời sống cá nhân hổ trợ cho gia đình Ngài, nhưng khi Ngài 30 tuổi, Ngài khởi sự sống cuộc sống hoạt động trong xã hội. Trong thời gian sống hoạt động trong xã hội, Ngài cất tất cả tội lỗi của con người và giải thoát tất cả tội nhân ra khỏi tội của họ. Việc đầu tiên Ngài làm là nhận phép Báp-têm để giải thoát tội nhân ra khỏi tội của họ và làm cho họ trở nên công chính. “Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem” (Ma-thi-ơ 3:13). Tại sao Chúa Jêsus nhận Báp-têm? Chúng ta phải biết rằng Ngài làm điều này để cất tội lỗi của tất cả tội nhân. Chúng ta không được hiểu sai ý nghĩa của Báp-têm của Chúa Jêsus. Báp-têm là để tẩy sạch mọi tội bằng cách chuyển dời chúng. Đó là tại sao Chúa Jêsus bảo Giăng phải làm Báp-têm cho Ngài. 
Giăng, người làm Báp-têm cho Chúa Jêsus là ai? Giăng là người đại diện cho cả nhân loại. Điều này giải thích cách rỏ ràng trong Ma-thi-ơ 11:11-14, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy. Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến.” 
Khởi sự từ ngày của Giăng Báp-tít thời đại Giao ước của Đức Chúa Trời chấm dứt. Vì Chúa Jêsus là Đấng thực hiện lời hứa của Ngài đã đến. Thế rồi, Ai là người thực hiện lời hứa trong Cựu-ước? Họ chính là Chúa Jêsus và Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít chuyển tội qua cho Chúa Jêsus. Giăng Báp-tít là tiên tri cuối cùng của Cựu-ước là người được sai đến để chuyển tất cả tội qua Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đến trong thời Tân-ước. Giăng thực hiện công việc này bởi việc đặt tay của ông ta trên đầu Chúa Jêsus theo phương cách luật pháp đã thiết lập trong hệ thống tế lễ. Tất cả tội của thế gian được cất đi và chuyển qua cho Chúa Jêsus khi Ngài chịu Báp-têm. “Vì điều này” Đức Chúa Trời ban phép cắt bì thuộc linh vào tất cả lòng của con người. 
Nắm chặt Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá như là sự cứu chuộc của bạn. Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của thế gian và gánh tất cả sự phán xét rồi. Phúc âm của sự công chính của Đức Chúa Trời là chân thật. Chúa Jêsus chịu Báp-têm và đổ huyết để chuộc tội cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể nhận sự chuộc tội chỉ bởi chấp nhận sự công chính của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta. Nếu bạn nhận nó, bạn sẽ có thể vào “dòng dỏi của Chúa Jêsus, con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.” Có những người đã biết sự công chính của Đức Chúa Trời rồi nhưng cũng có những người không biết và họ còn ở ngoài Chúa Jêsus. Mặt trời đang lặn. Hãy tin Chúa Jêsus và ở trong Ngài. Niềm tin vào Báp-têm của Chúa Jêsus sẽ trở nên dầu của bạn chuẩn bị cho tiệc cưới. Tôi hy vọng bạn biết sự huyền nhiệm này để bạn chuẩn bị dầu cho đèn để gặp Chúa Jêsus tái lâm chỉ bởi tin Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. 
Chúa Jêsus nhận lễ Báp-têm để Ngài cất tất cả tội lỗi đi. Jêsus là Con Đức Chúa Trời và chính là Đức Chúa Trời. Ngài là Tạo Hóa. Ngài đến thế gian bởi ý muốn của Cha Ngài để nhận chúng ta là con Đức Chúa Trời. Tất cả những lời tiên tri trong Cựu-ước nói về ai? Tiên tri về Chúa Jêsus. Tiên tri như thế nào Ngài đến thế gian và nhận tất cả tội lỗi của chúng ta và tống khứ chúng đi. Như lời tiên tri trong Cựu-ước nói, Chúa Jêsus đến thế gian 2000 năm cách đây và nhận tất cả tội lỗi của chúng ta bởi chịu Báp-têm. Ngài đã mang tất cả tội lỗi nhân loại, khởi đầu từ A-đam và Ê-va cho tới người cuối cùng trên đất. 
Nhận phép cắt bì thuộc linh ở trong lòng. “Cắy bì là ở trong lòng” (Rô-ma 2:29). Khi bạn tin phép Báp-têm của Chúa Jêsus, bạn sẽ tự động nhận phép cắt bì thuộc linh trong lòng. Cắt bì trong lòng là loại trừ tội ra khỏi lòng của chúng ta khi chúng ta biết rằng tất cả tội lỗi đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus bởi Báp-têm của Ngài. Bạn đã nhận phép cắt bì thuộc linh trong lòng chưa? Bởi tin phép cắt bì trong lòng, “tất cả tội sẽ được sạch bởi đức tin.” 
 
 
Bạn đã thật sự chấp nhận lẽ thật của phép cắt bì thuộc linh trong lòng bạn không? 
 
Khoảng 2000 năm kể từ khi Chúa Jêsus đến thế gian, đã chịu Báp-têm và chết trên Thập tự giá. Chúng ta nên chấp nhận sự kiện này và nhận nó vào lòng chúng ta ngày nay. “Cắt bì là ở trong lòng.” Chúng ta có thể nhận cắt bì trong trí và trong lòng bởi đức tin trong lẽ thật. Tất cả chúng ta đã nhận sự giải cứu bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Dù sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên đất chúng ta cũng không sợ hãi. Những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời không nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ rơi vào những ai không chấp nhận sự công chính của Đức Chúa Trời trong lòng họ. 
Tại sao Cơ-đốc-nhân ngày nay tin Chúa Jêsus cách sai lạc? Tại sao họ sống trong sầu khổ? Chỉ vì họ chỉ tin vào huyết Chúa Jêsus cho sự cứu rỗi của họ. Bây giờ bạn nên chấp nhận rằng bạn đã chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời bởi sự ngu muội của bạn và quay trở lại với lẽ thật là Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta bởi Báp-têm của Ngài ở sông Giô-đanh. Sau đó phép cắt bì thuộc linh sẽ đặt vào lòng bạn. 
Nếu bạn tin cả phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài, phép cắt bì thuộc linh sẽ đặt vào lòng bạn và bạn sẽ không nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời, nhưng trở nên một trong những con cái Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ trở thành đức tin của bạn và bạn sẽ trở thành một trong những con dân của Ngài. Nếu có một ai trong vòng bạn là người tin Chúa Jêsus nhưng chỉ lệ thuộc vào huyết Ngài, tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi. Phép cắt bì thuộc linh của chúng ta và sự công chính của Đức Chúa Trời chỉ bởi huyết trên Thập tự giá thôi sao? Sự cứu rỗi của chúng ta được hoàn tất không bởi chỉ huyết mà còn bởi Báp-têm của Chúa Jêsus, huyết của Ngài và Thánh Linh. 
 
 
Đạt được sự công chính của Đức Chúa Trời bởi kết hợp trong Đấng Christ 
 
Chúng ta hãy nghiên cứu Rô-ma 6:3-8. “Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài.”
Câu 5 nói rõ, “Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau:” Kinh thánh nói rằng công giá của tội là sự chết, đó là, bất cứ ai có tội sẽ bị diệt vong và đi vào địa ngục. Không phải tất cả các bạn đều phạm tội trước khi nhận lẽ thật cách trọn vẹn sao? Vâng. Dù bạn chỉ có một tội nhẹ nhất, bạn cũng sẽ đi vào địa ngục và nhận sự phán xét của “hồ lửa và diêm cháy bừng bừng” (Khải huyền 21:8). Nếu chúng ta phải trả công giá cho tội lỗi chúng ta, thì đó là sự chết, chúng ta sẽ không bao giờ có thể được cứu khỏi tội cả. Vì thế, Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Jêsus Christ đến trong thế gian này và chuyển tất cả tội lỗi qua Ngài và phán xét Ngài thay vì chúng ta. 
Đức Chúa Trời cứu tất cả chúng ta vì Ngài yêu chúng ta vô cùng. Đức Chúa Cha sai con độc sanh của Ngài đến thế gian, chuyển tất cả tội của thế gian qua Con Ngài qua phép Báp-têm và đóng đinh Ngài vì thế Ngài đã đổ huyết ra để chuộc tất cả tội. Tin vào điều này là hiệp làm một với Chúa Jêsus. Công giá của tội là sự chết. Tất cả chúng ta đã phạm tội trong lòng và bị đi vào địa ngục vì những tội đó. Nhưng thay cho chúng ta, là những người đi đến địa ngục, Chúa Jêsus nhận tất cả tội của chúng ta ở sông Giô-đanh bởi phép Báp-têm và chịu hình phạt thay trên Thập tự giá. Vì thế, sự chết của Ngài trở thành sự chết của chúng ta vì Báp-têm của Ngài đã nhận lấy tất cả tội của chúng ta. Đây là đức tin kết nối chúng ta làm một trong Đấng Christ. 
Nhiều người vẫn tiếp tục tin Chúa Jêsus trong đường lối “tôn giáo”. Họ đi nhà thờ và đổ nước mắt ra trong khi cầu nguyện xựng tội để cầu xin sự tha thứ. Hãy ngưng làm những việc này ngay và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ nhận được sự bình an của Đức Chúa Trời trong tâm hồn bạn. Chúa Jêsus đã chịu Báp-têm và chết trên Thập tự giá để cứu chúng ta, và tôi hy vọng các bạn tin vào Phúc âm này. 
Đức Chúa Trời dạy chúng ta qua Môi-se về sự chuộc tội. Môi-se chấp nhận lệnh truyền của Đức Chúa Trời đi đến Ê-díp-tô để giải phóng dân Y-sơ-ra-ên, dân sự của Ngài. Vì thế ông đi đến Ê-dip-tô với vợ và con của mình trên con lừa. Trong đêm, thiên sứ của Đức Chúa Trời xuất hiện và cố giết Môi-se. Vợ của ông – Sê-phô-ra – vội vàng lấy con dao bén bàng đá cắt da qui đầu của con trai mình và quăng nó xuống chân Môi-se, và nói, “Thật, chàng là huyết lang cho tôi!” (Xuất Ê-díp-tô ký 4:25).
Lẽ thật trong phân đoạn này là như thế này. Ngay cả con của Môi-se cũng không được xem là một trong những người trong dân sự Đức Chúa Trời nếu ông ta không nhận sự cắt bì, vì thế Đức Chúa Trời đã sắp giết ông ta. Đức Chúa Trời nói rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ không được xem là dân sự của Ngài nếu họ không cắt bì. Phép cắt bì trong Cựu-ước là dấu hiệu của một người trong dân sự Đức Chúa Trời. Vì thế vợ của Môi-se nhanh chóng cắt da qui đầu của con trai bà ta và quăng nó xuống và nói rằng, “Thật vậy chàng là huyết lang của tôi!” Đức Chúa Trời cố giết Môi-se vì con trai của ông không cắt bì. 
Ngay cả một người trong dòng họ của Áp-ra-ham, ông ta cũng phải bị dứt bỏ khỏi dân Y-sơ-ra-ên nếu ông ta không cắt bì. Chỉ những người cắt bì mới có thể ăn lễ Chiên Con của Vượt qua và bôi huyết vào ngạch cửa với huyết của chiên con. Giống như thế, chỉ những người cắt bì thuộc linh mới có thể tham dự Tiệc Thánh. Những ai không có đức tin này không bao giờ có thể được vào sự công chính của Đức Chúa Trời và vì thế, sẽ không thể tham dự vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 
Sứ đồ Phao-lô là người Do-thái. Oâng được cắt bì khi ông 8 ngày tuổi và được đặt dưới chân Ga-ma-li-ên. Oâng thành thạo kinh Cựu-ước. Vì thế, Phao-lô hiểu rỏ tại sao Chúa Jêsus chịu Báp-têm ở sông Giô-đanh và tại sao Ngài phải chết trên Thập tự giá. Vì vậy, ông có thể rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh trong sự tin chắc như thế. Vì thế tại sao ông nói, “Phép cắt bởi trong lòng” (Rô-ma 2:29). 
Dĩ nhiên, Sứ đồ Phao-lô nói thường xuyên về sự chết của Chúa Jêsus trên Thập tự giá hơn. Tại sao? Vì mặc dù Chúa Jêsus thực hiện phép cắt bì thuộc linh cho chúng ta để cất tội của chúng ta; nếu Ngài không hy sinh trên Thập tự giá, nói cách khác, nếu Ngài không nhận sự phán xét, chúng ta không thể được cứu. Đó là tại sao Phao-lô nói về Thập tự giá thường xuyên hơn. Bạn phải nhớ trong trí rằng Thập tự giá là phần kết và sự hoàn thành của phép cắt bì thuộc linh. Tuy nhiên, hầu hết các Cơ-đốc-nhân ngày nay không có một ý niệm nhỏ nào về mối quan hệ nhân quả giữa Báp-têm của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập tự giá, và vì thế họ bị kết án trong địa ngục. Nếu quyền lực của đức tin trong phép cắt bì thuộc linh đã lưu truyền qua các thế hệ, Cơ-đốc-giáo ngày nay không như thế. 
Vài người rất dể chịu khi lần đầu họ gặp Chúa Jêsus, nhưng họ trở nên thất vọng khi tính chất yếu duối của họ không thay đổi và trở thành những tội nhân tồi tệ hơn khi thời gian trôi qua. Mười năm trôi qua kể từ khi tin Chúa Jêsus, nhưng họ có thể trở nên tội nhân tồi tệ hơn. Họ có thể trở thành tội nhân sau khi tin Chúa Jêsus không? Họ hát bài thánh ca trong những lời như sau: 
“♪Khóc lóc không thể cứu tôi! Dù mặt tôi tắm bằng nước mắt, Nó không thể làm giảm bớt sự sợỉ hãi của tôi, Không thể tẩy sạch tội của những năm tháng! Khóc lóc không thể cứu tôi! Đức tin trong Đấng Christ sẽ cứu tôi! Hãy để tôi tin cậy nơi Con trai khóc lóc! Tin cậy nơi công việc Ngài đã làm; Trong tay Ngài, Chúa ôi giúp tôi tiến bước. Đức tin trong Đấng Christ sẽ cứu tôi.♫” 
Họ hát, “Khóc lóc không thể cứu tôi. Đức tin trong Đấng Christ sẽ cứu tôi.” Nhưng nó chỉ trong lời nói mà thôi. Họ cầu nguyện trong nước mắt mỗi khi họ phạm tội. “Đức Chúa Trời ôi, Xin tha thứ cho tôi. Nếu Ngài tha thứ cho tôi lần này từ bây giờ tôi sẽ làm tốt.” Khi Cơ-đốc-nhân phạm tội, anh/chị ấy xưng tội, khóc lóc và cầu xin sự tha thứ, và rồi cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng một người lập đi lập lại điều này trong nhiều năm trở nên người có tội nhiều hơn khi anh/chị ta mới tin Chúa cách đó mười năm. Ngươi đó hỏi cách buồn rầu, “Tại sao tôi tin Chúa Jêsus sớm thế? Tôi chỉ nên tin Ngài khi tôi đạt tuổi 80, hay chỉ trước khi hơi thở cuối cùng. Tôi tin quá sớm.”Điều này xảy ra là vì anh/chị mong muốn sống theo ý muốn Đức Chúa Trời, nhưng không thể. 
Đối với tội của mỗi người, phải có một sự phán xét. Đó là tại sao Chúa Jêsus chịu Báp-têm và bị phán xét trên Thập tự giá, đổ huyết báu của Ngài ra để có thể cưu chúng ta ra khỏi tội. Ngài sống lại từ trong kẻ chết sau 3 ngày. Đức Chúa Cha làm cho Ngài sống lại. Một người tin vào phép cắt bì thuộc linh có thể và phải sống một cuộc sống rao truyền Phúc âm. Phép cắt bì thuộc linh là một bằng cớ để chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời và nó là sự công chính của Đức Chúa Trời. Báp-têm của Chúa Jêsus là bằng cớ tội của chúng ta đã chuyển qua cho Ngài, và huyết báu của Ngài trên Thập tự giá là bằng cớ mà Ngài đã đền trả tất cả công giá của tội lỗi bởi nhận sự phán xét thay cho chúng ta. 
Bạn tin Chúa Jêsus, nhưng còn có tội trong lòng không? Đó là đức tin của người tà giáo. Tít 3:10 nói rỏ, “Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.” Những ai có đức tin sai lạc là những tội nhân tự kết án mình. Họ khẳng định rằng họ đang là tội ngay cả khi họ bị đe dọa bởi sự chết. Họ quá bươnùg bỉnh để thay đổi sự hiểu biết sai lạc của họ. Đức Chúa Trời nói với những tội nhân này, “Ngươi là một tội nhân; ngươi không phải là con Ta và ngươi sẽ đi vào hồ lửa đời đời.” 
Những ai tin Chúa Jêsus, mà klhông chấp nhận sự công chính của Ngài, hay cắt bì thuộc linh trong phép Báp-têm và huyết Chúa Jêsus là Cơ-đốc-nhân tà giáo và là những tội nhân, là những người không thể xưng tội họ trước Đức Chúa Trời. Tội nhân không tin vào sự công chính của Đức Chúa Jêsus Christ không thể vào Vương quốc của Ngài. 
Những ai trở nên công chính sau khi tin Chúa Jêsus có bằng cớ của sự tiếp nhận phép cắt bì thuộc linh ở trong lòng họ. Những phần sau đây là những bằng cớ: Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời là Đấng đến trong xác thịt con người, và Ngài chịu Báp-têm bởi Giăng Báp-tít để gánh lấy tội lỗi của thế gian; Ngài nhận sự phán xét trên Thập tự giá để làm trọn vẹn đức tin của những ai tin vào phép cắt bì thuộc linh. Ngài sống lại từ trong kẻ chết sau 3 ngày và trở thành Cứu Chúa sống. Đây là sự cứu rỗi thật chính xác của sự công chính của Đức Chúa Trời mà nó không chỉ bởi huyết mà còn bởi nước, huyết và Thánh Linh. Đây là kết luận cho những chứng cớ của phép cắt bì thuộc linh mang bằng chứng cho sự cứu rỗi toàn vẹn của chúng ta. 
Các Cơ-đốc-nhân thân mến của tôi, hãy chấp nhận trong lòng bạn rằng sự cứu rỗi của chúng ta thì không thể thực hiện chỉ bởi huyết của Chúa Jêsus, nhưng bởi nước, huyết và Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã cất bỏ tội lỗi của thế gian và loại trừ cách hoàn toàn sự phán xét ra khỏi chúng ta. Ngài không chỉ cất tội lỗi của tôi mà còn cho cả thế gian, khởi đầu từ tội của A-đam cho đến tội của người cuối cùng trên đất. Ngài cất tất cả chúng bởi phép Báp-têm và huyết Ngài. Nhận phép cắt bì thuộc linh sẽ cứu bất cứ ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, được thực hiện bởi Chúa Jêsus là Đấng đến bởi nước và huyết. 
Tất cả tội của thế gian đã bị cất bỏ bởi Báp-têm của Chúa Jêsus. Bây giờ ai tin phép cắt bì thuộc linh không còn có tội trong lòng nữa. Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết và đem linh hồn của chúng ta lên từ trong sự hư mất của tội lổi vào sự công chính của Ngài. Đức Chúa Trời tìm kiếm chúng ta bằng Phúc âm của Báp-têm của Chúa Jêsus, huyết Ngài và Thánh Linh, và bây giờ chúng ta có thể được cứu bởi phép cắt bì thuộc linh. Phép cắt bì thuộc linh là kế hoạch của Đức Chúa Trời trong Chúa Jêsus ngay cả trước khi sáng thế, cho những ai tin Ngài. Bây giờ, bạn là người tin sự công chính của Đức Chúa Trời cũng có thể nhận phép cắt bì thuộc linh.