Проповіді

Temat 9: List do Rzymian

[10-2] (List do Rzymian 10:16-21) Prawdziwa Wiara  jest ze Słuchania 

(List do Rzymian 10:16-21)
„Ale nie wszyscy byli posłuszni ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu? Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże. Pytam jednak: Czy nie słyszeli? Ależ tak: 
Po całej ziemi rozszedł się ich głos 
i na krańce świata ich słowa.
Pytam jednak: Czy Izrael tego nie poznał? Mojżesz pierwszy mówi: 
Ja pobudzę was do zawiści przez naród, który nie jest narodem, 
przez naród nierozumny wzbudzę w was gniew.
A Izajasz śmiało mówi: 
Zostałem znaleziony przez tych, którzy Mnie nie szukali, 
objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali.
Lecz do Izraela mówi: 
Cały dzień wyciągałem Moje ręce 
do ludu opornego i sprzeciwiającego się”.

Werset 17 mówi: „Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże”. Skąd bierze się wiara, która wyzwala człowieka od wszystkich jego grzechów? Prawdziwa wiara bierze się ze słuchania Słowa Bożego.
Chciałbym dalej świadczyć o ewangelii sprawiedliwości Bożej poprzez Jego Słowo. Zacznijmy od Listu do Rzymian 3:10-20:
„Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;
Nie ma rozumnego 
i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.
Wszyscy zboczyli z drogi, 
razem stali się nieużyteczni, 
nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
Grobem otwartym jest ich gardło, 
zdradzają swymi językami, 
jad żmij pod ich wargami.
Ich usta pełne są przeklinania i goryczy;
Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi;
Zniszczenie i nędza na ich drogach;
A drogi pokoju nie poznali.
Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.
A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w Jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu”. 
Jak powinniśmy rozumieć te fragmenty i wierzyć w nie, aby otrzymać zbawienie? Od samego początku nie było ani sprawiedliwych, ani tych, którzy szukali Boga, lecz wszyscy byli grzesznikami. Ich gardła były otwartymi grobami; ich języki były jak jad jadowitego węża, zdradliwe i pełne przekleństw i goryczy. Ich nogi były szybkie do rozlewu krwi. Nie znali drogi pokoju ani nie mieli bojaźni Bożej przed swoimi oczami i jedynie szli drogą do własnej nędzy i zniszczenia. Wszyscy byli grzesznikami, zanim poznali i uwierzyli w sprawiedliwość Bożą, a sposobem, w jaki dowiedzieli się, że byli grzesznikami wobec Boga, było prawo.
Jak moglibyśmy bez prawa wiedzieć o naszych grzechach? Jak mogliśmy poznać Boga? Czy kiedykolwiek baliśmy się Boga? List do Rzymian 3:18 mówi: „Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami”. Czy nasze cielesne oczy kiedykolwiek Go widziały? Być może byliśmy trochę świadomi istnienia Boga, ale nie widzieliśmy Go ani nie baliśmy się Go. Jak więc dowiedzieliśmy się, że jesteśmy grzesznikami? Dowiedzieliśmy się o istnieniu Boga, słuchając Jego spisanego Słowa. Dlatego słuchanie pochodzi ze Słowa Bożego.
Wiemy, że Bóg stworzył świat, ponieważ tak jest napisane w Piśmie Świętym: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Księga Rodzaju 1:1). Słuchając tego Słowa Bożego, poznaliśmy i uwierzyliśmy w Jego istnienie oraz uwierzyliśmy, że jest Stwórcą całego wszechświata. Gdyby nie Słowo Boże, nie byłoby nikogo, kto by o Nim wiedział, ani czuł bojaźń przed Nim. Bez Słowa Bożego nie moglibyśmy również wiedzieć o naszych grzechach—nawet, ani jedna osoba.
Innymi słowy, fundamentalnie nie znaliśmy Boga, oddawaliśmy cześć daremnym rzeczom i nie byliśmy świadomi naszych własnych grzechów. Ale Bóg dał nam prawo i tak właśnie poznaliśmy nasze grzechy przed Bogiem. To właśnie słuchając Jego Słowa prawa jako Dziesięciu Przykazań i 613 szczegółowych artykułów prawa, poznaliśmy nasze braki i grzechy.
Nikt nie może poznać swoich własnych grzechów bez Słowa prawa. Niemal każdy skazany za kratami twierdziłby, że nie wie, jakie było jego przestępstwo, ani dlaczego został zamknięty. Wielu z nich twierdzi, że są niewinni; że zostali wysłani do więzienia bezprawnie i niesprawiedliwie. Nie znając prawa Bożego, nie możemy poznać naszych własnych grzechów, mówiąc: „Zawsze postępowałem w ten sposób. Każdy to robi. Jak to może być grzech”.
Tylko widząc i słysząc prawo Boże, uświadomiliśmy sobie nasze grzechy. Dowiedzieliśmy się, że nasze oddawanie czci innym bogom, nasze wołanie imienia Bożego na daremnie, nasze nieprzestrzeganie szabatu, nasze zabijanie, nasze cudzołóstwo, nasza kradzież, nasze kłamstwa, nasza zawiść – nasza niemożność życia zgodnie ze Słowem Bożym, krótko mówiąc, są aktami grzechu, ponieważ prawo Boże tak mówi. W ten sposób zrozumieliśmy i rozpoznaliśmy, że byliśmy grzesznikami przed Bogiem, poprzez Słowo prawa. Przed poznaniem prawa nie znaliśmy nawet własnych grzechów.
Uświadomiwszy sobie, że jesteśmy grzesznikami, co zatem powinniśmy zrobić przed Bogiem? Musimy zapytać, jak nasze grzechy mogą zostać wybaczone. Słuchając Słowa Bożego, poznajemy nasze grzechy i uświadamiamy sobie, że potrzebujemy zbawienia. Tak jak głodny odczuwa potrzebę pożywienia, tak ci, którzy uznają, że złamali Boże prawo i wiedzą, że są poważnymi grzesznikami, zdają sobie sprawę z potrzeby zbawienia. W ten sposób zaczynamy szukać Boga i uznawać naszą potrzebę wiary w Jego sprawiedliwość przez Jezusa Chrystusa, którego nam posłał. Ponieważ „wiara jest ze słuchania”, słuchając Słowa Bożego poznajemy nasze grzechy.
 

Teraz wiemy, że jesteśmy grzesznikami. Co powinniśmy zrobić, aby się zostać wybawionym od naszych grzechów?
 
Zbawienie przychodzi poprzez wiarę w Jego Słowo, które znajduje się w centrum naszych serc, tak jak zdaliśmy sobie sprawę z naszych grzechów, słuchając i ucząc się Słowa Bożego. Jak mówi List do Rzymian 3:21-22: „Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących”.
Dając nam Swoje prawo, Bóg powiedział nam, że jesteśmy grzesznikami przed Jego obliczem, ponieważ nie mogliśmy żyć według Jego Słowa. W konsekwencji mamy dwie różne potrzeby: chcemy żyć zgodnie z prawem, ale jednocześnie desperacko szukamy zbawienia od grzechu. Ale ponieważ „…teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga,” ci, którzy mają być uwolnieni od grzechów, muszą znaleźć odkupienie przez wiarę w tę sprawiedliwość Bożą, a nie poprzez prawo. Wiemy, że to wyzwolenie nie przychodzi przez przestrzeganie prawa Bożego, ale przez wiarę w zbawienie dane przez Boga, w tą właśnie sprawiedliwość Bożą, która zbawiła nas przez Jezusa Chrystusa.
Czym więc jest ta sprawiedliwość Boża i Jego zbawienie? To jest ewangelia wody i Ducha, o której mowa zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Ewangelia wody i Ducha pojawia się w Starym Testamencie jako zbawienie poprzez wiarę w system ofiarny, a w Nowym Testamencie jako wiara w chrzest Jezusa i Jego Krzyż. List do Rzymian 3:21-22 mówi: „poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących”.
Jak więc możemy otrzymać sprawiedliwość Bożą? Możemy otrzymać sprawiedliwość Bożą, wiedząc, poprzez Słowo Boże, którego świadkami jest Prawo i Prorocy, że Jezus jest Bogiem i naszym Zbawicielem, i będąc zbawionymi od wszystkich naszych grzechów przez wiarę w Niego.
Innymi słowy, sprawiedliwość Bożą otrzymujemy, wierząc w Jego Słowo, o czym świadczą Prawo i Prorocy Starego Testamentu. To, że Prawo i Prorocy byli świadkami Słowa Bożego, jest pokazane również w pierwszych rozdziałach Listu do Hebrajczyków i do Rzymian.
To, że Jezus przyszedł, aby nas wybawić, jest zbawieniem obiecanym nam przez Boga. Ta obietnica zbawienia grzeszników, którzy podlegali prawu i byli przeznaczeni na zniszczenie, została złożona przez Boga tysiące lat temu. Wielokrotnie powtarzał tę obietnicę i ujawniał, jak zamierzał ją dotrzymać przez wielu Swoich sług, którzy żyli przed nami.
Zobaczmy na przykład ten fragment. Księga Kapłańska 16:21 mówi: „I Aaron położy obie ręce na głowie żywego kozła, wyznawać będzie nad nim wszystkie nieprawości synów Izraela i wszystkie ich przestępstwa ze wszystkimi ich grzechami i złoży je na głowę tego kozła, i wypuści go przez wyznaczonego człowieka na pustynię”. Fragmenty z Listu do Rzymian 3:21-22, które mówią, że sprawiedliwość Boża poświadczona jest przez Prawo i Proroków, oznacza, że całkowite zbawienie Jezusa zostało objawione poprzez ofiary w przybytku Starego Testamentu i przez takich proroków, jak Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz i Daniel.
Innymi słowy, Bóg już objawił przez Słowo Starego Testamentu, w jaki sposób dotrzyma Swojej obietnicy zbawienia—że uczyni to wysyłając Jezusa Chrystusa, sprawi, że Jezus weźmie na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez Swój chrzest, umrze na Krzyżu za nas i w ten sposób zapłaci za wszystkie nasze grzechy własnym ciałem, a wszystko to dla naszego wyzwolenia z grzechu poprzez sprawiedliwość Bożą. Zatem nasze zbawienie nie przychodzi przez Prawo, ale poprzez naszą wiarę w sprawiedliwość Boga, wiarę w samego Jezusa Chrystusa, czego świadkami są zarówno Prawo, jak i Prorocy.
Bóg mówi nam, że jesteśmy zbawieni od naszych grzechów, wierząc w Jego sprawiedliwość, którą wypełnił Jezus Chrystus. Nasza wiara jest ze słuchania tego Słowa Bożego, Słowa Jezusa Chrystusa. Jak możemy wiedzieć i wierzyć, że Jezus jest naszym Zbawicielem? Wiemy i wierzymy, że Jezus jest naszym Zbawicielem, słysząc Słowo Boże wypowiedziane do Jego sług, że obiecał zbawić nas zgodnie ze Swoim planem i że Jezus przyszedł, aby nas zbawić zgodnie z tą obietnicą i planem. Jak napisano w Księdze Daniela 9:24: „Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono 
nad twoim ludem i twoim świętym miastem 
na zakończenie przestępstwa, 
na zgładzenie grzechów 
i na przebłaganie za nieprawość, 
na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, 
na opieczętowanie widzenia i proroctwa 
oraz na namaszczenie Najświętszego”. 
 

Bóg wyznaczył siedemdziesiąt tygodni dla naszego ludu
 
Kontynuujemy powyższy fragment z Księgi Daniela. To, co opisuje ten fragment, to upadek Izraela przez Babilon, kiedy Bóg postanowił, że Izraelici, z powodu ich bałwochwalstwa, zostaną zabrani do Babilonu jako więźniowie i będą tam mieszkać przez siedemdziesiąt tygodni jako niewolnicy. Jak postanowił Bóg, Izrael został zaatakowany i pokonany przez Babilon, a niezdolny do przeciwstawienia się zniszczeniu, podporządkował się najeźdźcom, którzy wzięli wielu Izraelitów do niewoli i zamienili ich w niewolników. Wśród wziętych do niewoli jeńców byli też mędrcy, jak Daniel, którego babiloński król ustanowił swoim doradcą.
Zatem Bóg ukarał Izraelitów w ten sposób za ich grzechy, ale ponieważ był miłosierny, nie chował Swego gniewu na zawsze, ale zamiast tego zaplanował uwolnienie ich w 70 tygodni.
Kiedy Daniel, pokutując przed Bogiem w imieniu swego ludu, modlił się o Jego miłosierdzie i wyzwolenie, Bóg posłał anioła, który wypowiedział powyższy fragment: „Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono nad twoim ludem i twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego”. Ten fragment jest Bożą obietnicą dla Daniela, że On przebaczy wszystkie grzechy Swemu ludowi w 70 tygodni, kiedy ich występki zostaną dopełnione. Ujawnia nam również obiecane przez Boga wyzwolenie przez Jezusa Chrystusa.
Ponieważ Izraelici popełnili wiele grzechów, Bóg musiał ich ukarać, a za cenę 70 tygodni niewoli Bóg przebaczył im wszystkie grzechy z przeszłości. Gdy przestępstwo zostało odkupione i grzechy zostały zgładzone, nie było już grzechów Izraelitów. Kiedy nastąpiło przebłaganie za nieprawość, wieczna sprawiedliwość została wprowadzona, a widzenia i proroctwo zostały opieczętowane, spełniły się wszystkie Słowa Boże wypowiedziane do Daniela. Wszystko to stało się przez 70 tygodni niewoli, a w 70 tygodniu Izraelici wrócili do swojej ojczyzny.
Oto, co Bóg powiedział Danielowi poprzez Swojego anioła. Ta obietnica była obietnicą złożoną Izraelitom, ale ma również znaczenie duchowe —tak jak Bóg wyznaczył 70 tygodni dla ludu Izraela i ich świętego miasta, tak Bóg przygotował dla nas wszystkich, którzy w Niego wierzą, nasze Święte Miasto w Niebie, nasze Królestwo Boże.
W Liście do Rzymian jest powiedziane: „Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących”. Kiedy Jezus przyszedł na tę ziemię, przyjął On chrzest i umarł na Krzyżu, wtedy wszystkie nasze przestępstwa zostały wyeliminowane, nasze grzechy zgładzone, wieczna sprawiedliwość została objawiona, a widzenia i proroctwa zostały opieczętowane. Fragment z Daniela kończy się słowami: „na namaszczenie Najświętszego”. Co to znaczy? „Miejsce Najświętsze” odnosi się do nikogo innego, jak tylko do Jezusa Chrystusa, który miał przyjść na tę ziemię, aby zostać namaszczonym.
Co to znaczy być namaszczonym? Oznacza to, że Jezus przyjmie trzy pozycje; Króla, Najwyższego Kapłana Królestwa Bożego i Proroka. Jako nasz Król, Najwyższy kapłan i Prorok, Jezus wypełni wolę Bożą, aby uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów. Tak jak przepowiedział anioł, który rozmawiał z Danielem, Jezus Chrystus przyszedłszy na tę ziemię i przyjąwszy chrzest, wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i został osądzony zamiast nas. 
„Wiara jest ze słuchania”. Jak więc możemy usłyszeć i uwierzyć w tę ewangelię sprawiedliwości Bożej? Jak możemy wierzyć, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem? Możemy usłyszeć i wierzyć w Słowo Boże wypowiedziane w Starym i Nowym Testamencie - przez słowa wypowiedziane przez proroków Boga i Jego sługi. Dlatego Paweł powiedział, że wiara jest ze słuchania, a ta wiara jest ze słuchania Słowa Chrystusa.
Prorocy Starego Testamentu, tacy jak Daniel i Izajasz, prorokowali o przyjściu Jezusa Chrystusa. W szczególności Izajasz prorokował: „Zaprawdę On wziął na Siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść” i „Jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył Swoich ust” (Księga Izajasza 53:4, 7).
Kto w czasach Izajasza uwierzyłby, że Jezus Chrystus narodzi się z dziewicy, że przyjdzie na tę ziemię jako najpospolitszy ze wszystkich pospolitych, że będzie żył przez 33 lata, że zostanie ochrzczony, ukrzyżowany i trzeciego dnia wskrzeszony ze śmierci? Jednak Izajasz widział i prorokował około 700 lat przed przyjściem Jezusa, że to wszystko się wydarzy. Dał świadectwo, że Chrystus weźmie na Siebie nasze cierpienia i wszystkie nasze grzechy.
Dlatego pisząc List do Rzymian, Paweł często używał Słów Starego Testamentu, aby wyjaśnić, w jaki sposób słudzy Boży dali świadectwo o tym, jak Jezus stał się naszym Zbawicielem- przychodząc na tę ziemię, zabierając wszystkie nasze grzechy i zbawiając nas ze sprawiedliwością Bożą. 
 

Wszyscy bowiem zgrzeszyli 
 
List do Rzymian 3:23-24 mówi: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; A zostają usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie”. Ponieważ urodziliśmy się w grzechu i wszyscy zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, mamy wiele braków przed Jego chwałą i Jego Królestwem. Ale zostaliśmy usprawiedliwieni dzięki łasce Bożej przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Nasze usprawiedliwienie było darmowe, bez ceny. Nie musieliśmy płacić za nasze grzechy, ponieważ Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i Swoim życiem zapłacił za nie na Krzyżu, a wszystko to po to, aby wybawić tych z nas, którzy Go usłyszą i uwierzą w Niego.
Co rozumiemy przez wiarę w zbawienie od wszystkich grzechów? Po prostu mamy na myśli wiarę w sprawiedliwość Bożą. Wiara w sprawiedliwość Boga nie ma nic wspólnego z uczynkami, ale ma wszystko wspólne z naszymi sercami. Stajemy się usprawiedliwieni, słuchając Słowa naszego Pana i całym sercem wierząc w nie. Aby zbawić nas od naszych grzechów, nasz Pan przyszedł na tę ziemię, stał się Barankiem Bożym, który wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i umarł na Krzyżu. Trzeciego dnia powstał z martwych i teraz zasiada po prawicy Boga Ojca.
Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, zapłacił za nasze grzechy własnym życiem i powstał z martwych; wszystko po to, by uchronić nas przed pewną śmiercią. Wierząc w to jesteśmy zbawieni. Nasze zbawienie jest z wiary, a nasza wiara jest ze słuchania spisanego Słowa Bożego, a nasze słuchanie jest przez Słowo Chrystusa.
„Wiara jest ze słuchania”. Wierzymy sercem. Nasz intelekt służy wiedzy, podczas gdy nasze ciała służą pracy, a w naszych sercach wierzymy. W co więc powinniśmy wierzyć w naszych sercach i jak? Słuchając Słowa Bożego, możemy usłyszeć Jego ewangelię, a słuchając Jego ewangelii, możemy mieć wiarę, że możemy zostać zbawieni poprzez wiarę. Kiedy wierzymy, wierzymy poprzez Słowo Boże—to znaczy wierzymy w spisane Słowo, które głosi, że Chrystus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem, nosił je, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał.
Wierzyć w Słowo Boże, to wierzyć w Jego sprawiedliwość. Zatem wiara bez słuchania Słowa Bożego jest daremna i bezużyteczna. Takie stwierdzenia, że Bóg został objawiony przez sny i temu podobne, są jedynie kłamstwami.
Jesteśmy zbawieni przez wiarę i samą wiarę. Przeczytajmy jeszcze raz List do Rzymian 3:24-26: „A zostają usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać Swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; Aby okazać Swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa”. Amen. Nasz Pan stał się przebłaganiem za nasze grzechy. Z powodu naszych grzechów staliśmy się wrogami Boga, ale Jezus odnowił naszą relację z Bogiem, stając się przebłaganiem za nasze grzechy poprzez Swój chrzest, śmierć i zmartwychwstanie.
W środku Listu do Rzymian 3:25-26 znajduje się fragment: „przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; Aby okazać Swoją sprawiedliwość w obecnym czasie”. Ten fragment mówi nam, że Bóg czekał cierpliwie przez bardzo długi czas i że będzie czekał do Dnia Sądu. Ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, ci, którzy wierzą w zbawienie przez wodę i krew, ci, którzy wierzą w zbawienie Syna, który stał się przebłaganiem dla Boga Ojca –wszystkie ich grzechy są przedtem popełnionymi grzechami. „Przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów”, oznacza, że Bóg odpuszcza grzechy tych, którzy słuchają i wierzą w Słowo Boże i Jego ewangelię, ludzi, którzy wierzą w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.
Od czasu do czasu możemy się wahać w naszym życiu, ale dzieje się tak z powodu słabości naszego ciała i umysłu i dopóki nie zaprzeczymy zbawieniu Jezusa, Bóg nie będzie postrzegał wszystkich tych grzechów jako grzechów. Innymi słowy, Bóg nie patrzy na grzechy tych, którzy są zbawieni przez wiarę w wodę i krew Jezusa Chrystusa w ich sercach.
Dlaczego więc Bóg nie patrzy na nasze grzechy? Jak może ignorować takie grzechy, skoro jest świętym i sprawiedliwym Bogiem? Dzieje się tak, ponieważ Chrystus przyszedł na ten świat i został ochrzczony. To dlatego, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata Swoim chrztem i ukrzyżowaniem, Bóg nie patrzy na nasze przedtem popełnione grzechy. Czy grzechy popełnione przedtem odnoszą się tylko do naszego grzechu pierworodnego? Nie, nie odnoszą się, pomimo tego, że może się tak wydawać, ale dla naszego wiecznego Boga Ojca, wszystko jest w przeszłości.
Z punktu widzenia wieczności, czas na tym świecie zawsze występuje jako przeszłość. Ten świat ma swój początek i koniec, ale Bóg jest wieczny, więc kiedy porównamy Jego czas z naszym światowym czasem, wszystkie grzechy świata wydają się być popełnione w przeszłości przed Nim. „Przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; Aby okazać Swoją sprawiedliwość w obecnym czasie”. Dlatego Bóg nie widzi naszych grzechów. Nie dzieje się tak dlatego, że nie ma On oczu, aby widzieć nasze grzechy, ale nie widzi ich, ponieważ Jego Syn Jezus Chrystus zapłacił za nasze grzechy. Ponieważ chrzest i ukrzyżowanie Chrystusa oczyściły nas z naszych grzechów, to w rzeczywistości ukazujemy się Bogu jako bezgrzeszni ludzie.
Jak Bóg może widzieć nasze grzechy, skoro Jezus Chrystus, wypełnienie Bożej sprawiedliwości, odkupił wszystkich wierzących w to i już je od nas zabrał? W ten sposób Bóg okazuje teraz Swoją sprawiedliwość, nie patrząc na grzechy, które zostały przedtem popełnione, grzechy, za które zostało już zapłacone przez Jezusa Chrystusa. 
Wiara w sprawiedliwość Bożą pochodzi ze Słowa Chrystusa, ponieważ samo Słowo Chrystusa zawiera w sobie właśnie sprawiedliwość Bożą. Poprzez okazanie Swojej sprawiedliwości, Bóg pokazał nie tylko Swoją sprawiedliwość, ale także sprawiedliwość tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Bóg uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów i my również wierzymy w naszych sercach, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy. To dlatego staliśmy się bezgrzeszni jak i usprawiedliwieni, ponieważ ubraliśmy się tę samą sprawiedliwość Chrystusa (List do Galacjan 3:27). Ponieważ zarówno Bóg, jak i my jesteśmy sprawiedliwi, wszyscy razem stanowimy rodzinę, a ty i ja jesteśmy Jego dziećmi. Czy wierzycie w tę piękną wiadomość?
Czy to oznacza, że mamy coś własnego, czym możemy się pochwalić? Oczywiście, że nie! Czym możemy się chlubić, skoro w rzeczywistości nasze zbawienie jest możliwe tylko poprzez słuchanie i wiarę w Słowo Chrystusa? Czy zostaliśmy zbawieni z powodu naszych własnych dzieł? Czym mamy się chwalić? Niczym! Czy zostaliście zbawieni, ponieważ uczestniczyliście w porannych nabożeństwach? Czy zostaliście zbawieni, ponieważ nigdy nie opuściliście niedzielnego nabożeństwa? Czy zostaliście zbawieni, ponieważ składaliście dziesięcinę? Oczywiście, że nie.
Wszystko to, to są uczynki, a wiara oparta na uczynkach lub wiara uzupełniona uczynkami są wiarami błędnymi. Zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów tylko poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą w naszych sercach. Wiara jest ze słuchania, a zbawienie jest z wiary w Słowo Chrystusa.
Próba otrzymania przebaczenia grzechów poprzez modlitwy pokutne, po uwierzeniu w Jezusa, jest również fałszywą wiarą, ponieważ prawdziwa wiara jest tylko poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, a nie przez uczynki prawa. Jak mówi Słowo Boże: „Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie, i pogan” (List do Rzymian 3:27-29).
Zbawienie przychodzi, zarówno do Izraelitów, jak i pogan, gdy słyszą i wierzą w swoich sercach, że Jezus Chrystus zbawił ich Swoją wodą i krwią. Jesteśmy zbawieni od naszych grzechów, kiedy wierzymy w sprawiedliwość Bożą. Kiedy wierzymy w tę sprawiedliwość, którą jest Jezus Chrystus, jesteśmy zbawieni od naszych grzechów, Bóg staje się naszym Ojcem, a my stajemy się Jego dziećmi. To jest zbawienie przez wiarę w sprawiedliwość Bożą, przez słuchanie i wiarę w Słowo Chrystusa. Nasza wiara rodzi się z wiary w sprawiedliwość Bożą.
Nasze zbawienie jest z wiary w Słowo Chrystusa. Czy wierzycie zatem, że Chrystus przyszedł na tę ziemię jako wasz Zbawiciel, że przez Swój chrzest wziął na Siebie wszystkie grzechy świata jako przebłaganie dla Boga i że umarł na Krzyżu, powstał z martwych trzeciego dnia i siedzi po prawicy Boga Ojca? Czy naprawdę wierzycie w to zbawienie, w to przebłaganie naszego Pana Jezusa Chrystusa?
Jest wielu ludzi, którzy proszą Boga, aby pojawił się w ich snach, którzy mówią, że uwierzą, jeśli tylko raz zobaczą Go na własne oczy. Niektórzy nawet twierdzą, że widzieli Jezusa w swoich snach, że kazał im robić takie a takie rzeczy - budować tutaj kościół, tam centrum modlitwy itd. Ale zwykle jest to coś wymagającego pieniędzy- i wielu ludzi oszukanych przez takie fałszywe twierdzenia, jest wprowadzonych w błąd i schodzi na manowce. W tym chrześcijańskim świecie jest zbyt wiele smutnych wydarzeń. Musicie zdać sobie sprawę, że to wszystko nie jest dziełem naszego Pana, ale samego diabła.
Jeśli przypadkiem zobaczysz Jezusa we śnie, nie traktuj tego zbyt poważnie. Sny to tylko sny. Jezus nie jest kimś, kto pojawiłby się przed tobą w taki sposób. W przeciwnym razie Biblia nie byłaby potrzebna. Jeśli Jezus pojawi się przed nami choćby raz, to musimy zamknąć Biblię, bo nie potrzebujemy jej już więcej. Lecz będzie to miało druzgocący wpływ na dzieło zbawienia Chrystusa.
Gdybyśmy wierzyli w Jezusa bez Biblii, musiałby pojawić się przed wszystkimi. Ale nie ma takiej potrzeby, ponieważ nasz Pan już spełnił wszystkie wymagania zbawienia. Dlatego wiara jest ze słuchania i wierzenia w Słowo Chrystusa. Czy więc wszyscy ludzie słyszeli o Jezusie Chrystusie? Być może słyszeli o imieniu Jezus Chrystus, ale nie wszyscy z nich słyszeli prawdziwą ewangelię. Dlatego Paweł zapytał: „A jak usłyszą bez kaznodziei?” (List do Rzymian 10:14).
Dlatego musimy głosić tę ewangelię, która zawiera Bożą sprawiedliwość. Ale czym i jak? Jaką metodą lub w jaki sposób głoszona jest ewangelia, nie jest ważne; należy stosować wszelkie metody rozpowszechniania dobrej nowiny poprzez wypowiadane słowa lub materiały drukowane. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusa. Drukowane materiały głoszące ewangelię mogą również doprowadzić czytelników do prawdziwej wiary. Niezależnie od zastosowanej metody musicie pamiętać, że wiara jest tylko ze słuchania, a słuchanie tylko poprzez głoszenie dobrej nowiny.
Jeśli naprawdę macie w sercu wiarę w Słowo Boże, będziecie wiedzieli, że jesteście prawdziwymi chrześcijanami. Mam nadzieję i modlę się, abyście to wiedzieli; że zostaliście zbawieni od swoich grzechów. Mam też nadzieję i modlę się, abyście szczerze trzymali się Słowa wody i Ducha. Zakończmy zatem naszą dyskusję wspólnym czytaniem Listu do Rzymian 10:17.
„Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże”. Amen. Ci, którzy wierzą w swoich sercach, słuchając tego spisanego Słowa Bożego, to ci, którzy mają prawdziwą wiarę. Czy masz tę prawdziwą wiarę? Nasz Pan uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów.
Jakże wdzięczni i szczęśliwi jesteśmy, że Pan zabrał wszystkie nasze grzechy! Bez ewangelii ludzie są zawsze zniechęceni, ale słuchając, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem, nasze serca mogą być wypełnione radością, a nasza wiara może zacząć wzrastać.
Dziękuję Panu za zbawienie nas.