Sermones

Temat 9: List do Rzymian

[11] Czy Izrael  Zostanie Zbawiony?

List do Rzymian 11:1 mówi: „Pytam więc: Czy Bóg odrzucił Swój lud? Nie daj Boże! Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina”. Innymi słowy, Bóg nie opuścił Izraelitów, gdyż sam Paweł był Izraelitą.
Bóg mówi w Liście do Rzymian 11:2-5: „Bóg nie odrzucił Swego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu? Jak się skarży przed Bogiem na Izraela: Panie, pozabijali Twoich proroków i zburzyli Twoje ołtarze; tylko ja sam pozostałem i czyhają na moje życie. Ale cóż mu odpowiada Bóg? Zostawiłem Sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę”.
Ponieważ Bóg powiedział nam, że wielu Izraelitów powróci do Niego poprzez wiarę w Jezusa, wielu Żydów zostanie zbawionych od grzechów. Musimy wierzyć, że kiedy nadejdzie koniec czasów, wielu pogan zostanie odkupionych z grzechów, wierząc w sprawiedliwość Bożą i przychodząc do Jezusa Chrystusa.
Paweł zapytał: „Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu?”. Tutaj Paweł odnosi się do faktu, że w końcu będzie wielu Izraelitów, którzy zaufają sprawiedliwości Bożej, która zgładzi ich grzechy. Poprzez Słowo Boże wypowiedziane do Eliasza, Pismo mówi nam, że wielu Izraelczyków przyjmie Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Wierzymy w to Słowo.
W Piśmie Świętym liczba „7” symbolizuje kompletność. Bóg stworzył ten świat w sześć dni i odpoczął siódmego dnia. Bóg obiecał, że zarezerwował siedem tysięcy ludzi, którzy nie klękną przed Baalem. Oznaczało to, że wielu Izraelitów otrzyma zbawienie od grzechów, przyjmując Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.
Wyjaśniając związek między Izraelitami a poganami, Paweł wierzył, że wielu spośród ludu Izraela zostanie zbawionych.
 

Czy się potknęli, aby upaść?
 
W Liście do Rzymian 11:6-12 Paweł powiedział, że gdyby Izraelici w pełni zaakceptowali fakt, że Jezus jest ich Zbawicielem, nie byłoby epoki zbawienia pogan. Ponieważ Izraelici nie przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela, Bóg dał poganom szansę na zbawienie dzięki ewangelii wody i Ducha. W ten sposób Bóg chciał, aby Izraelici byli zazdrośni o pogan, którzy uwierzyli w Jezusa i stali się Jego dziećmi. Izraelici zaczęliby wtedy akceptować Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i ostatecznie zaakceptowali fakt, że Jezus Chrystus jest rzeczywiście ich Mesjaszem.
 

Korzeń jest święty, więc gałęzie są święte
 
List do Rzymian 11:13 stwierdza: „Mówię bowiem do was, pogan. Na ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą”. Paweł powiedział, że chlubi się swoją posługą apostoła do pogan. Chciał ocalić ludzi z własnego ciała i krwi, prowokując ich do zazdrości o narodzonych ponownie pogan.
„Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia? Ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie” (List do Rzymian 11:15-16). Ten fragment oznacza, że jeśli Abraham, korzeń Izraelitów, został zbawiony i zasłużył na sprawiedliwość Bożą, wierząc w Jego Słowo, to wciąż jest możliwe, że Izraelici, gałęzie Abrahama, zostaną zbawieni.
Jednocześnie Paweł ostrzegł nowo narodzonych pogan, że nie powinni się wynosić, gdyż stali się świętym ludem Bożym, ponieważ połamane gałęzie dzikiego drzewa oliwnego otrzymują nowe życie poprzez wszczepienie ich w uprawne drzewo oliwne. Jak czytamy w Liście do Rzymian 11:18: „Nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie”.
Staliśmy się ludem Bożym, ponieważ zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów przez wiarę w sprawiedliwość Bożą, ale jeśli porzucimy sprawiedliwość Bożą, również zostaniemy porzuceni. Nie możemy tego zrobić, ponieważ Jezus Chrystus wypełnił całą sprawiedliwość Bożą, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów, i ponieważ naprawdę zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów. Zostaliśmy zbawieni przez naszą wiarę w absolutną sprawiedliwość Bożą, a nie przez nasze własne uczynki. My, poganie, staliśmy się Jego ludem przez naszą wiarę w Jego sprawiedliwość, zastępując połamane gałęzie Izraelitów.
 

Możemy stać niewzruszenie, ponieważ wierzymy w sprawiedliwość Bożą 
 
Dlatego wierząc w sprawiedliwość Boga, zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi mogą zostać wszczepieni w Jezusa jako Jego lud. Jeśli nie wierzymy w sprawiedliwość Boga, z pewnością umrzemy z powodu naszych grzechów na mocy Jego sprawiedliwego sądu. Paweł ostrzegł o tym najpierw Izraelitów, ale my też nie jesteśmy zwolnieni z tego ostrzeżenia.
Bóg zlitował się nad nami, poganami, i całkowicie zbawił nas Swoją sprawiedliwością. Ci, którzy znają sprawiedliwość Bożą i wierzą w nią, są zbawieni od wszystkich swoich grzechów. Wszyscy dzisiejsi chrześcijanie zostaną zniszczeni, jeśli nie uwierzą w sprawiedliwość Bożą, która ich zbawiła doskonale, nawet jeśli wyznają, że Jezus jest ich Zbawicielem.
List do Rzymian 11:23-24 mówi: „Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne!”. Innymi słowy, Bóg ma moc skłonienia wszystkich do wiary w Jego sprawiedliwość. Ta moc jest obiecana w sprawiedliwości Bożej poprzez ewangelię wody i Ducha.
Zarówno dla Izraelitów, jak i dla pogan, uczynki nie prowadzą do stania się dziećmi Bożymi. Mogą stać się dziećmi Boga, wierząc w Jego sprawiedliwość i obietnicę, że uczyni ich Swoim ludem. Sprawiedliwość Boża całkowicie wyklucza sprawiedliwość Prawa. Dzięki sprawiedliwości Bożej zarówno Izraelici, jak i poganie na całym świecie zostaną zbawieni przez wiarę. To jest błogosławieństwo wielkiego zbawienia Bożego, które spełni się dzięki głoszonej przez nas ewangelii. Ta moc Boża jest obietnicą wiary złożoną w Jego sprawiedliwości.
Popatrzmy na List do Rzymian 11:26-27: „I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: 
Przyjdzie z Syjonu wybawiciel 
i odwróci bezbożność od Jakuba. 
A to będzie Moje przymierze z nimi, 
gdy zgładzę ich grzechy”.
Bóg obiecał, że ostatecznie zbawi Izraelitów przy końcu czasów. W związku z tym sam Bóg obiecał oczyścić umysły Izraelitów ze zła i nieczystości i sprawić, by uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Chociaż sami Izraelici mieli wierzących przodków, nie otrzymali zbawienia. Ale Bóg zechciał, aby zostali zbawieni w najbliższej przyszłości, dotykając ich serc i sprawiając, że uwierzą w Jego sprawiedliwość.
 

Bóg zamknął nas wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować!
 
Przeczytajmy werset 32, który jest wersetem bardzo znaczącym. „Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować”. Każdy buntuje się i przeciwstawia Bogu. Nikt nie może być Mu całkowicie posłuszny, ale powodem, dla którego Bóg zamknął nas wszystkich w niewierze, jest to, aby mógł dać nam współczucie i miłość. To bardzo zaskakująca i niesamowita prawda.
Dzięki temu fragmentowi możemy zrozumieć, dlaczego Bóg skazał ludzi na niewiarę. Jak niesamowita jest Jego Opatrzność! Bóg postawił nas jako niewiernych, aby ubrać nas w Swoją doskonałą sprawiedliwość i łaskawą miłość. Możemy tylko wierzyć i dziękować Mu za Jego niesamowity zamysł. Bóg nawet zobowiązał Izraelitów do niewiary, aby obdarzyć ich miłością Jego sprawiedliwości. Izraelici wciąż patrzą z góry na Jezusa, uważając Go za nędznika z Nazaretu, podczas gdy wielu chrześcijan pochodzenia pogańskiego używa Go do zarabiania pieniędzy.
Ci, którzy są nieposłuszni łaskawej miłości Boga, nie mają wyboru, muszą zostać zesłani do piekła. Bóg już przygotował dla nich płonące piekło, ale nie może znieść widoku ludzi idących do piekła, ponieważ lituje się nad nimi. „Jak mogę was posłać do piekła?”. Po tym, jak pełna liczba pogan otrzyma Jego zbawienie, wielu Izraelitów uwierzy w Jezusa jako swego Zbawiciela, kiedy antychryst będzie ich prześladował przez ostatnią część połowy siedmioletniego ucisku. W przyszłości wśród Izraelitów powstanie niezliczona liczba wierzących, którzy uznają Jezusa za sprawiedliwość Bożą.
„Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować”. Ten niesamowity fragment wyjaśnia, że Bóg pozwolił zbawić wszystkich grzeszników, wierzących w Jego sprawiedliwość.
Bóg powiedział Pawłowi, że sprawi, że Izraelici nawrócą się i uwierzą w Chrystusa, gdy dostateczna liczba pogan stanie się męczennikami podczas ucisku. Jak Paweł mówi w Liście do Rzymian 11:33: „O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są Jego wyroki i niedocieczone Jego drogi!”
Cała prawdziwa mądrość i Boska opatrzność pochodzą od Boga. Od początku uczynił wszystkich ludzi słabymi istotami. To pokazuje Bożą mądrość, która pozwala nam otrzymać Jego zbawienie. Z tego powodu wiara w Niego w dniach ostatecznych zbawi nawet Izraelitów. Każdy z nas nie miał innego wyboru, jak tylko zostać wrzuconym do śmietnika i ognia, ale Bóg zbawił nas od wszystkich naszych grzechów dzięki zaplanowanej i wypełnionej przez Niego sprawiedliwości. Kiedy cała ludzkość stała się grzesznikami poprzez kuszenie przez Szatana i łamanie Prawa Bożego Bóg chciał, aby wszyscy grzesznicy zostali zbawieni przez chrzest i krew Jezusa, zgodnie z systemem ofiarnym Przybytku w Starym Testamencie. 
Jak więc ktoś może odważyć się przeciwstawić mądrości Bożej? „Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen”. Kto może pojąć tę prawdę, że Bóg zamknął nas w niewierze, aby udzielić nam Swego miłosierdzia? Jak ktokolwiek śmie mówić, że Bóg jest nie w porządku? Nikt nie może! Cała chwała i opatrzność Boska są Jego na wieki wieków.
Apostoł Paweł, napełniony Duchem Świętym, napisał: „Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto pierwszy Mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen” (List do Rzymian 11:34-36).
Chociaż jesteśmy pełni niedoskonałości, żyjemy, by głosić ewangelię Bożej sprawiedliwości. Ci, którzy sprzeciwiają się tej ewangelii sprawiedliwości Bożej, są Jego wrogami. Zgadza się! Tacy ludzie mogą powstać nawet wśród nas, dlatego powinniśmy się modlić i być świadomymi, aby nikt z nas nie popadł w taką pokusę. W żadnych okolicznościach nie powinniśmy nigdy sprzeciwiać się ewangelii. Nie wolno nam nigdy z niewierzącymi sercami zwracać się przeciwko ewangelii wody i Ducha. Ci, którzy zwrócą się przeciwko niemu, zostaną zniszczeni na tym i następnym świecie.
Nadchodzi czas, by Izraelici uwierzyli w Jezusa. Jak cudownie byłoby, gdyby sześć miliardów ludzi na ziemi wróciło do Boga i otrzymało zbawienie? Sprawiedliwi, którzy wierzą w sprawiedliwość Boga, powinni nie tylko patrzeć na obecną sytuację, ale także patrzeć na dzieło Boże zaplanowane dla Izraelitów i przygotowywać swoją wiarę do wejścia i życia w nowym Niebie i na nowej ziemi. Sprawiedliwi powinni zawsze żyć wiarą i nadzieją.
Dziękuję Bogu, bo wiem, że dzień w którym Izraelici uwierzą w Chrystusa jako swego Zbawiciela jest blisko.
Przyjdź wkrótce, Panie Jezu!