សេចក្តីអធិប្បាយ

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-1] (Έξοδος 27:9-21) Η Σωτηρία των Αμαρτωλών Αποκαλύπτεται στην Σκηνή του Μαρτυρίου

( Έξοδος 27:9-21 )
«Και θέλεις κάμει την αυλήν της σκηνής· από το νότιον μέρος προς μεσημβρίαν θέλουσιν είσθαι παραπετάσματα διά την αυλήν εκ βύσσου κεκλωσμένης, το μήκος εκατόν πηχών διά το εν πλευρόν. Και οι είκοσι στύλοι αυτής και τα είκοσι υποβάσια τούτων θέλουσιν είσθαι χάλκινα· τα άγκιστρα των στύλων και αι ζώναι αυτών αργυρά. Και ομοίως κατά το βόρειον πλευρόν κατά μήκος θέλουσιν είσθαι παραπετάσματα, μήκος εκατόν πηχών, και οι είκοσι στύλοι αυτών και τα είκοσι αυτών χάλκινα υποβάσια· τα δε άγκιστρα των στύλων και αι ζώναι αυτών αργυρά. Και διά το πλάτος της αυλής κατά το δυτικόν πλευρόν θέλουσιν είσθαι παραπετάσματα πεντήκοντα πηχών· στύλοι αυτών δέκα και υποβάσια αυτών δέκα. Και το πλάτος της αυλής κατά το ανατολικόν πλευρόν το προς ανατολάς θέλει είσθαι πεντήκοντα πηχών. Και τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης θέλουσιν είσθαι δεκαπέντε πηχών· στύλοι αυτών τρεις και υποβάσια αυτών τρία. Και εις το άλλο μέρος θέλουσιν είσθαι παραπετάσματα δεκαπέντε πηχών· στύλοι αυτών τρεις και υποβάσια αυτών τρία. Διά δε την πύλην της αυλής θέλει είσθαι καταπέτασμα είκοσι πηχών, εκ κυανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσσου κεκλωσμένης, κατεσκευασμένον με εργασίαν κεντητού· στύλοι αυτών τέσσαρες και υποβάσια τούτων τέσσαρα. Πάντες οι στύλοι κύκλω της αυλής θέλουσιν είσθαι εζωσμένοι με άργυρον, τα άγκιστρα αυτών αργυρά και τα υποβάσια αυτών χάλκινα. Το μήκος της αυλής θέλει είσθαι εκατόν πηχών και το πλάτος εκατέρωθεν πεντήκοντα και το ύψος πέντε πηχών, εκ βύσσου κεκλωσμένης, και τα υποβάσια αυτών χάλκινα. Πάντα τα σκεύη της σκηνής διά πάσαν την υπηρεσίαν αυτής και πάντες οι πάσσαλοι αυτής και πάντες οι πάσσαλοι της αυλής θέλουσιν είσθαι χάλκινοι. Και συ πρόσταξον τους υιούς Ισραήλ να φέρωσι προς σε καθαρόν έλαιον από ελαίας κοπανισμένας διά το φως, διά να καίη πάντοτε ο λύχνος. Εν τη σκηνή του μαρτυρίου έξωθεν του καταπετάσματος, το οποίον είναι έμπροσθεν του μαρτυρίου, ο Ααρών και οι υιοί αυτού θέλουσι διαθέσει αυτόν αφ’ εσπέρας έως πρωΐ έμπροσθεν του Κυρίου· τούτο θέλει είσθαι νόμος παντοτεινός εις τους υιούς Ισραήλ κατά τας γενεάς αυτών.»
 

Ο φράχτης της ορθογώνιας αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν 100 πήχεις σε μήκος. Στην Βίβλο, ένας πήχης ήταν το μήκος που εκτείνεται από τον αγκώνα κάποιου ως την άκρη του δακτύλου του, περίπου 45 εκατ. (18 ίντσες) με την σημερινή μέτρηση. Έτσι, το ότι ο φράχτης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν μήκους 100 πηχών, δηλαδή περίπου 45 μέτρα (150 πόδια), και ότι το πλάτος του ήταν 50 πήχεις, σημαίνει ότι ήταν περίπου 22,5 μέτρα (75 πόδια) πλάτους. Έτσι αυτό ήταν το μέγεθος του Οίκου στον οποίο κατοικούσε ο Θεός μεταξύ του λαού Ισραήλ στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. 
 

Η εξωτερική αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κυκλωμένη από έναν φράχτη

Έχετε δει ένα μοντέλο της Σκηνής του Μαρτυρίου σε μια εικόνα ή ζωγραφική; Μιλώντας γενικά, η Σκηνή του Μαρτυρίου ήταν χωρισμένη στην αυλή της και την ίδια την Σκηνή, τον Οίκο του Θεού. Σε αυτόν τον Οίκο του Θεού, την Σκηνή, υπήρχε ένα μικρό οικοδόμημα ονομαζόμενο Ιερό. Το Ιερό ήταν σκεπασμένο από τέσσερα διαφορετικά καλύμματα: ένα κάλυμμα ήταν υφασμένο από λεπτοϋφασμένο λευκό λινό και κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα· ένα άλλο ήταν από τρίχες αιγών (κατσικιών)· ένα από δέρματα προβάτων βαμμένων κόκκινων και ένα κάλυμμα από δέρματα θώων (ή τσακαλιών). 
Στα ανατολικά της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου υπήρχε η πύλη της, που ήταν υφασμένη από κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Μπαίνοντας σε αυτή την πύλη, θα βλέπαμε το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και τον νιπτήρα. Περνώντας τον νιπτήρα, θα βλέπαμε έπειτα την ίδια την Σκηνή του Μαρτυρίου. Η Σκηνή του Μαρτυρίου ήταν χωρισμένη στα Άγια και τα Άγια των Αγίων, όπου βρισκόταν η Κιβωτός της Διαθήκης του Θεού. Ο φράχτης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν χτισμένος με 60 στύλους με παραπετάσματα από λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Η ίδια η Σκηνή του Μαρτυρίου, αφετέρου, ήταν χτισμένη με 48 σανίδες και 9 στύλους. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον μια γενική ιδέα των εξωτερικών χαρακτηριστικών της Σκηνής του Μαρτυρίου για να μπορούμε να καταλάβουμε τι μάς λέει ο Θεός μέσω του σχήματός της. 
Ο Θεός κατοικούσε μέσα στην Σκηνή του Μαρτυρίου, που ήταν χτισμένη με 48 σανίδες. Ο Θεός φανέρωνε την παρουσία Του στον λαό Ισραήλ επάνω από την Σκηνή του Μαρτυρίου, με την στήλη της νεφέλης την ημέρα και αυτή του πυρός την νύχτα. Και μέσα στο Ιερό, όπου κατοικούσε ο ίδιος ο Θεός, η δόξα του Θεού γέμιζε τον τόπο. Μέσα στα Άγια υπήρχε η τράπεζα της προθέσεως, η λυχνία και το θυσιαστήριο του θυμιάματος, και μέσα στα Άγια των Αγίων υπήρχε η Κιβωτός της Διαθήκης και το ιλαστήριο. Αυτά ήταν τόποι απαγορευμένοι για τον απλό λαό του Ισραήλ· μόνο οι ιερείς και ο Αρχιερέας μπορούσαν να μπουν εκεί σύμφωνα με το σύστημα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Είναι γραμμένο, «Όντων δε τούτων ούτω κατεσκευασμένων, εις μεν την πρώτην σκηνήν εισέρχονται διαπαντός οι ιερείς εκτελούντες τας λατρείας, εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχί χωρίς αίματος, το οποίον προσφέρει υπέρ εαυτού και των εξ αγνοίας αμαρτημάτων του λαού» (Εβρ. 9:6-7). Αυτό μάς λέει ότι στην σημερινή εποχή, μόνο όσοι έχουν πίστη από χρυσάφι, που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούν να ζήσουν τις ζωές τους με τον Θεό ενόσω Τον υπηρετούν. Ποια είναι η έννοια του άρτου που έβαζαν στην τράπεζα της προθέσεως; Σημαίνει τον Λόγο του Θεού. Και τι σημαίνει το θυσιαστήριο του θυμιάματος; μάς μιλάει για τις προσευχές. Μέσα στα Άγια των Αγίων, υπήρχε η Κιβωτός της Διαθήκης, και το ιλαστήριο φτιαγμένο από καθαρό χρυσάφι, που έμπαινε επάνω από την Κιβωτό. Τα χερουβείμ άπλωναν τα φτερά τους από πάνω, καλύπτοντας το ιλαστήριο με τα φτερά τους και αντίκριζαν το ένα το άλλο προς το ιλαστήριο. Αυτό ήταν το ιλαστήριο, ο τόπος όπου προσφερόταν η χάρη του Θεού. Μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης ήταν τοποθετημένες οι δύο λίθινες πλάκες στις οποίες ήταν χαραγμένες οι Δέκα Εντολές, η ράβδος του Ααρών που βλάστησε και ένα σταμνί γεμάτο με μάννα. Η κιβωτός ήταν σκεπασμένη με ένα χρυσό κάλυμμα (το ιλαστήριο), και επάνω από αυτό τα χερουβείμ κοίταζαν κάτω προς το ιλαστήριο. 
 

Πού ζουν όσοι έλαβαν την άφεση της Αμαρτίας;

Ο τόπος όπου ζουν όσοι έλαβαν την άφεση της αμαρτίας είναι μέσα στο Ιερό. Το Ιερό ήταν χτισμένο με 48 σανίδες, που εξωτερικά ήταν στρωμένες με χρυσάφι. Σκεφτείτε το αυτό. Όταν κοιτάζετε τον χρυσό τοίχο δεν βρίσκετε λίγες, αλλά 48 χρυσές σανίδες, πόσο έξοχα θα έλαμπε! Επειδή το εσωτερικό του Ιερού και όλα τα σκεύη του ήταν από καθαρό χρυσάφι, έλαμπαν έξοχα. Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και ο νιπτήρας στην εξωτερική αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, όλα ήταν κατασκευασμένα από χαλκό ενώ ο φράχτης της αυλής έγινε από στύλους που επιστρώθηκαν με ασήμι και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Αντίθετα, όλα τα σκεύη μέσα στο Ιερό ήταν κατασκευασμένα από χρυσάφι· η λυχνία ήταν χρυσή, το ίδιο ήταν και η τράπεζα της προθέσεως. Καθώς όλα τα πράγματα στο Ιερό και τους τοίχους στις τρεις πλευρές του ήταν κατασκευασμένα από καθαρό χρυσάφι, το εσωτερικό του Ιερού έλαμπε πάντα έξοχα με χρυσή ακτινοβολία. 
Ο τόπος όπου ζουν όσοι έλαβαν την άφεση της αμαρτίας είναι μέσα στο Ιερό. Το Ιερό ήταν χτισμένο με 48 σανίδες, που εξωτερικά ήταν στρωμένες με χρυσάφι. Σκεφτείτε το αυτό. Όταν κοιτάζετε τον χρυσό τοίχο δεν βρίσκετε λίγες, αλλά 48 χρυσές σανίδες, πόσο έξοχα θα έλαμπε! Επειδή το εσωτερικό του Ιερού και όλα τα σκεύη του ήταν από καθαρό χρυσάφι, έλαμπαν έξοχα. Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και ο νιπτήρας στην εξωτερική αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, όλα ήταν κατασκευασμένα από χαλκό ενώ ο φράχτης της αυλής έγινε από στύλους που επιστρώθηκαν με ασήμι και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Αντίθετα, όλα τα σκεύη μέσα στο Ιερό ήταν κατασκευασμένα από χρυσάφι· η λυχνία ήταν χρυσή, το ίδιο ήταν και η τράπεζα της προθέσεως. Καθώς όλα τα πράγματα στο Ιερό και τους τοίχους στις τρεις πλευρές του ήταν κατασκευασμένα από καθαρό χρυσάφι, το εσωτερικό του Ιερού έλαμπε πάντα έξοχα με χρυσή ακτινοβολία. 
Το γεγονός ότι το εσωτερικό του Ιερού έλαμπε έτσι έξοχα με χρυσή ακτινοβολία, μάς λέει ότι οι σωσμένοι άγιοι ζουν τις πολύτιμες ζωές της πίστης τους μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Οι άγιοι που ζουν με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι όπως το καθαρό χρυσάφι που βρισκόταν στο Ιερό. Η ζωή που ζουν τέτοιοι άγιοι μέσα στο Ιερό είναι η ευλογημένη ζωή που κατοικεί στην Εκκλησία, τρέφεται με τον Λόγο του Θεού, προσεύχεται και Τον δοξάζει, και πηγαίνει μπροστά στον θρόνο του Θεού και είναι ντυμένη με την χάρη Του καθημερινά· όλα μέσω της Εκκλησίας. Αυτή είναι η ζωή της πίστης μέσα στο Ιερό. Πρέπει να το δεχθείτε στις καρδιές σας, ότι μόνο οι δίκαιοι που έχουν σωθεί μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος μπορούν να ζήσουν αυτή την πολύτιμη ζωή της πίστης μέσα στο Ιερό. 
 

Ο Θεός διαίρεσε σαφώς το εσωτερικό και το εξωτερικό του Ιερού

Όπως τα περισσότερα σπίτια έχουν φράχτες, η αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου επίσης περιβαλλόταν από έναν φράχτη φτιαγμένο από 60 στύλους και με παραπετάσματα από λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Στα ανατολικά της αυλής, υπήρχε μια πύλη κατασκευασμένη από κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, με 9 μέτρα (30 πόδια) πλάτος, τοποθετημένη έτσι ώστε όλοι να την βλέπουν. 
Όπως τα περισσότερα σπίτια έχουν φράχτες, η αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου επίσης περιβαλλόταν από έναν φράχτη φτιαγμένο από 60 στύλους και με παραπετάσματα από λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Στα ανατολικά της αυλής, υπήρχε μια πύλη κατασκευασμένη από κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, με 9 μέτρα (30 πόδια) πλάτος, τοποθετημένη έτσι ώστε όλοι να την βλέπουν. 
Στην μελέτη της Σκηνής του Μαρτυρίου, πρέπει να καταλάβουμε σαφώς ποια είναι η λαμπρή πίστη που ο Θεός θέλει από μας, ποιο είδος πίστης είναι η πίστη των σωσμένων και, μέσω των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την Σκηνή του Μαρτυρίου, πώς μάς έχει σώσει ο Κύριός μας. Για να μάθουμε ποια είναι η χρυσή και λαμπρή πίστη που υπήρχε μέσα στο Ιερό, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε προσεκτικά τον νιπτήρα, το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και τον φράχτη που τοποθετήθηκαν στην εξωτερική αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, και όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για αυτά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να ανακαλύψουμε με ποιο είδος πίστης μπορούμε να μπούμε στο λαμπρό χρυσό και ακτινοβόλο Ιερό. 
Τι υπήρχε στην εξωτερική αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου; Υπήρχε ο νιπτήρας και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Και περιβαλλόταν από 60 ξύλινους στύλους, και σε αυτούς τους στύλους τοποθετήθηκαν τα παραπετάσματα του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού ως φράχτης της αυλής. Οι στύλοι αυτού του φράχτη ήταν κατασκευασμένοι από ξύλο ακακίας, το οποίο, παρά την σκληρότητά του, ήταν πολύ ελαφρύ. Οι στύλοι από αυτό το ξύλο ήταν περίπου 2,25 μέτρα (7,5 πόδια) ύψος, καθιστώντας αδύνατο για τους περισσότερους ανθρώπους με κανονικό ύψος να κρυφοκοιτάξουν στο εσωτερικό της Σκηνής του Μαρτυρίου από έξω από τον φράχτη της εξωτερικής αυλής. Αν τοποθετούσαν κάτι σκόπιμα για να πατήσουν επάνω, κάποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μέσα στην αυλή αλλά χωρίς τέτοια βοήθεια ήταν αδύνατο να κρυφοκοιτάξει μέσα. Αυτό μάς λέει ότι δεν μπορούμε ποτέ να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού μέσω των ανθρώπινων προσπαθειών μας. 
Στα κάτω άκρα των ξύλινων στύλων της εξωτερικής αυλής, τοποθετήθηκαν υποδοχές από χαλκό, και οι κορυφές τους καλύφθηκαν με ασημένια κιονόκρανα. Επειδή οι στύλοι δεν μπορούσαν να σταθούν από μόνοι τους, ασημένιες ζώνες συγκρατούσαν σταθερά τους παρακείμενους στύλους τον ένα με τον άλλο. Και για να στηρίζονται σταθερά οι στύλοι στις διαγώνιες κατευθύνσεις, οι ασημένιοι γάντζοι που τοποθετήθηκαν στο ασημένιο κάλυμμα των στύλων ήταν δεμένοι με τους χάλκινους πασσάλους με σχοινιά (Έξοδ. 35:18). 
 

Ποια ήταν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου;

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Το ύψος της πύλης ήταν 2,25 μέτρα (7,5 πόδια), και το πλάτος της ήταν περίπου 9 μέτρα (30 πόδια). Ήταν μια οθόνη υφασμένη από κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, που κρεμόταν σε τέσσερις στύλους. Με αυτόν τον τρόπο, όταν κάποιος ήθελε να μπει στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, εύκολα μπορούσε να βρει την πύλη της. 
Τα υλικά του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου, διακήρυτταν ότι ο Θεός θα μας έσωζε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω των τεσσάρων έργων του Υιού Του Ιησού. Όλοι οι 60 ξύλινοι στύλοι και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό του φράχτη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, διακήρυτταν επίσης σαφώς με ποια μέθοδο θα έσωζε ο Θεός εσάς και εμένα από τις αμαρτίες μας μέσω του Υιού Tου Ιησού. 
Με άλλα λόγια, μέσω της πύλης της εξωτερικής αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός αποκαλύπτει σε εμάς σαφώς το μυστήριο της σωτηρίας. Ας πάμε άλλη μια φορά στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου: κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Αυτά τα τέσσερα νήματα είναι πολύ σημαντικά για μας προκειμένου να σωθούμε με πίστη στον Ιησού. Αν αυτά τα υλικά δεν ήταν σημαντικά, η Βίβλος δεν θα τα είχε καταγράψει με τόσες πολλές λεπτομέρειες. 
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, ήταν απολύτως απαραίτητα για τον Θεό για να σώσει εμένα και εσάς. Εντούτοις, το γεγονός ότι η πύλη ήταν υφασμένη από κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, είναι εξαιρετικής σημασίας για τον Θεό για να σώσει τους αμαρτωλούς, επειδή αυτά τα τέσσερα νήματα ήταν η ίδια η αποκάλυψη της τέλειας σωτηρίας του Θεού. Έτσι το αποφάσισε ο Θεός. Για αυτό ο Θεός παρουσίασε στον Μωυσή το μοντέλο της Σκηνής του Μαρτυρίου στο όρος Σινά και του είπε να κάνει την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου αντίστοιχα. 
 

Ποια είναι η σημασία του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού;

Η πύλη των Αγίων αποτελείτο από μια κουρτίνα που ήταν υφασμένη από κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, και το καταπέτασμα ανάμεσα στα Άγια και τα Άγια των Αγίων ήταν υφασμένο επίσης από αυτά τα τέσσερα νήματα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και το εφόδ και το περιστήθιο του Αρχιερέα ήταν υφασμένα επίσης από κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Τι, λοιπόν, μάς λένε το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό; Τι ακριβώς μάς λένε το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, που ήταν απολύτως απαραίτητα για τον Κύριο μας για να μας σώσει; Πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά αυτό το ζήτημα. 
Καταρχήν, το κυανό νήμα μάς μιλάει για το βάπτισμα του Ιησού Χριστού. Όσοι δεν γνωρίζουν την σημασία του βαπτίσματος δεν ξέρουν ότι το κυανό νήμα αναφέρεται στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού. Έτσι, όσοι δεν είναι αναγεννημένοι υποστηρίζουν γενικά ότι η έννοια του κυανού νήματος είναι ότι ο «Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος Θεός, και ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα». Άλλοι, πάλι, ισχυρίζονται ότι, «το κυανό νήμα αφορά τον Λόγο». Εντούτοις, η Βίβλος μάς λέει ότι το κυανό νήμα σημαίνει το «βάπτισμα του Ιησού μέσω του οποίου ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου όταν ήρθε σε αυτή την γη». Η Γραφή μας παρουσιάζει σαφώς ότι το κυανό νήμα αναφέρεται στο βάπτισμα του ύδατος που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη. Διαβάζοντας τον Λόγο για την Σκηνή του Μαρτυρίου, κατάλαβα, «Α, ο Θεός θέλει να μας παρουσιάσει την σημασία της πίστης μας στο βάπτισμα του Ιησού». 
Το εφόδ που φορούσε ο Αρχιερέας όταν έφερνε τις προσφορές, ήταν επίσης υφασμένο από κυανό νήμα. Μια πλάκα από χρυσάφι κρεμόταν από την μίτρα που φορούσε ο Αρχιερέας στο κεφάλι του, και το κορδόνι που έδενε την πλάκα από την μίτρα ήταν επίσης κυανό. Και σε αυτή την χρυσή πλάκα ήταν χαραγμένη η φράση, «Αγιασμός εις τον Κύριον». Μπορούμε να δούμε ότι το κυανό κορδόνι που έδενε την χρυσή πλάκα στην μίτρα του Αρχιερέα, φανερώνει σαφώς το βάπτισμα του Ιησού που δίνει αγιασμό εις τον Κύριον. 
Με αυτόν τον τρόπο, μέσω του κυανού νήματος που έδενε την πλάκα από χρυσάφι με την μίτρα, ο Θεός μάς μιλάει για την αληθινή σωτηρία μας. Με άλλα λόγια, ο σύνδεσμος που μας δίνει τον αγιασμό είναι κυανός, και αυτός είναι το βάπτισμα του Ιησού. Αν και το κυανό χρώμα μας θυμίζει γενικά τον κυανό ουρανό, το κυανό δεν αναφέρεται μόνο στον Θεό. Από το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, το κυανό νήμα σημαίνει σίγουρα το βάπτισμα του Ιησού Χριστού. Για να το πούμε διαφορετικά, το κυανό νήμα μάς λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών αυτού του κόσμου με το βάπτισμα (Ματθ. 3:15). Αν ο Ιησούς δεν είχε αναλάβει τις αμαρτίες του καθενός με το βάπτισμα, οι πιστοί δε θα μπορούσαμε να δώσουμε «αγιασμό εις τον Κύριο». Αν δεν ήταν το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε, δε θα μπορούσαμε ποτέ να ντυθούμε με αγιότητα ενώπιον του Θεού. 
Γνωρίζετε την πνευματική σημασία της εντολής του Θεού, να υφάνουν την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου με κυανό νήμα, σύμφωνα με το πρότυπο που παρουσιάστηκε στον Μωυσή; Η πύλη της αυλής που οδηγεί στην Σκηνή του Μαρτυρίου όπου κατοικούσε ο Θεός, αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Κανένας δεν μπορεί να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών, παρά μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Η πύλη της αυλής, που αναφέρεται στον Ιησού, ήταν υφασμένη από κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, ακριβώς επειδή ο Θεός θέλησε να αποκαλύψει την αλήθεια που μας οδηγεί στην σωτηρία μας. Το πορφυρό νήμα αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, λέγοντάς μας, «Ο Ιησούς είναι ο Βασιλιάς των βασιλιάδων». Το κόκκινο νήμα αναφέρεται στο αίμα που ο Ιησούς έχυσε στον Σταυρό. Το κυανό νήμα, όπως ειπώθηκε παραπάνω, αναφέρεται στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη. 
Επομένως το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, μας μιλούν για το βάπτισμα του Ιησού, την ενσάρκωση του Θεού και τον θάνατό Του στον Σταυρό. Τα έργα του Ιησού που φανερώνονται σε αυτά τα τρία νήματα, μας δίνουν την πίστη που μας ικανώνει να πάμε μπροστά στον Γιαχβέ με αγιασμό. Το γεγονός ότι ο Ιησούς, ο ίδιος Θεός, ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα, με το βάπτισμα πήρε τις αδικίες των αμαρτωλών επάνω στο σώμα Του, και με το χύσιμο του αίματός Του σήκωσε στην θέση μας την καταδίκη όλων των αμαρτιών και τις κατάρες — αυτό είναι το βαθύ πνευματικό μυστήριο του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος. 
Ίσως μέχρι τώρα νομίζατε ότι το κυανό νήμα φανερώνει μόνο τον Θεό ή τον Λόγο Του. Αλλά τώρα πρέπει να ξέρετε σαφώς ότι το κυανό νήμα αναφέρεται πραγματικά στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού. Το βάπτισμα μέσω του οποίου ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες μας που μεταβιβάστηκαν επάνω Του, είναι πολύ σημαντικό και δεν μπορεί να μείνει έξω από τα έργα Του· με αυτόν τον τρόπο, από την Σκηνή του Μαρτυρίου της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός μάς μιλάει για την σπουδαιότητά του. 
 

Το βάπτισμα ήταν ο τρόπος με τον οποίο Ιησούς φορτώθηκε τις αμαρτίες μας

Οι στύλοι του φράχτη της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κατασκευασμένοι από ξύλο ακακίας. Στο κατώτατο σημείο αυτών των στύλων τοποθετήθηκαν υποδοχές από χαλκό και επάνω τους τοποθετήθηκαν ασημένια κιονόκρανα. Αυτό μάς λέει πρώτα ότι οι αμαρτωλοί πρέπει να κριθούν για τις αμαρτίες τους. Μόνο όσοι έχουν κριθεί μια φορά για τις αμαρτίες τους μπορούν να σωθούν. Όσοι δεν έχουν κριθεί ακόμα, και επομένως δεν έχουν σωθεί, δεν μπορούν παρά να καταδικαστούν να υποφέρουν την αιώνια τιμωρία για τις αμαρτίες τους όταν σταθούν ενώπιον του Θεού. 
Όπως είναι γραμμένο, «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος», (Ρωμ. 6:23), οι αμαρτωλοί χωρίς αμφιβολία θα υποβληθούν στην φοβερή κρίση του Θεού για τις αμαρτίες τους. Οι αμαρτωλοί πρέπει επομένως να κριθούν από τον Θεό μια φορά για τις αμαρτίες τους και να ζήσουν έπειτα πάλι ντυμένοι με την χάρη Του. Αυτό είναι το νόημα της αναγέννησης. Μόνο η πίστη του κυανού νήματος, ότι ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος, και η πίστη του κόκκινου νήματος, ότι ο Ιησούς ελευθέρωσε όλους τους αμαρτωλούς όταν κρίθηκε στον Σταυρό — μας κάνει να πεθάνουμε μια φορά για τις αμαρτίες μας και να αναγεννηθούμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι μόνο η αιώνια καταδίκη περιμένει όσους, λόγω της δυσπιστίας τους, δεν μπόρεσαν να περάσουν από την κρίση με πίστη. 
Το βάπτισμα του Ιησού ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός σήκωσε όλες τις αμαρτίες μας για να μας σώσει από αυτές. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός, και όμως για να μας σώσει, ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα, ανέλαβε όλες τις αδικίες των αμαρτωλών με το βάπτισμα από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, και καταδικάστηκε στην θέση των αμαρτωλών προσφέροντας το σώμα Του στον Σταυρό και χύνοντας νερό και αίμα. Η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου μάς μιλάει με πολλή λεπτομέρεια για τα έργα που εκπλήρωσε ο Ιησούς ως Σωτήρας μας. Μέσω της πύλης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός μάς λέει καθαρά ότι ο Ιησούς έχει γίνει ο Σωτήρας των αμαρτωλών. 
Το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό αναφέρεται στον Λόγο της Παλαιάς και στον Λόγο της Καινής Διαθήκης, που είναι τόσο πολύ λεπτομερείς και ταιριάζουν ο ένας με τον άλλο. Με πόση λεπτομέρεια θα έπρεπε να πλεχτεί κάθε κλωστή για να γίνει αυτό το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό; Μέσω του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, ο Θεός μάς λέει λεπτομερώς πώς μάς έχει σώσει.
Το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό αναφέρεται στον Λόγο της Παλαιάς και στον Λόγο της Καινής Διαθήκης, που είναι τόσο πολύ λεπτομερείς και ταιριάζουν ο ένας με τον άλλο. Με πόση λεπτομέρεια θα έπρεπε να πλεχτεί κάθε κλωστή για να γίνει αυτό το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό; Μέσω του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, ο Θεός μάς λέει λεπτομερώς πώς μάς έχει σώσει.
Όταν εξετάζουμε τους τάπητες, βλέπουμε ότι πλέκονται με την ύφανση διαφορετικών νημάτων. Έτσι, ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες να κάνουν την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου με την ύφανση του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, πάνω σε λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Αυτό μάς λέει ότι ο Ιησούς, που ήρθε σε εμάς μέσω του ύδατος (βάπτισμα), του αίματος (Σταυρός) και του Αγίου Πνεύματος (ο Ιησούς είναι Θεός), το οποίο είναι κρυμμένο στον πολυσύνθετο Λόγο του Θεού, είναι η ίδια η πύλη της σωτηρίας μας. Κατέχοντας την κατάλληλη πίστη στον Ιησού Χριστό, που αποκαλύπτεται στον πολυσύνθετο Λόγο του Θεού και ντυμένοι με την αγάπη Του, έχουμε σωθεί τώρα πλήρως μέσω της πίστης. 
Ο Ιησούς Χριστός δεν μας έσωσε κατά τύχη. Μπορούμε να το δούμε αυτό όταν εξετάζουμε την Σκηνή του Μαρτυρίου. Ο Ιησούς έχει σώσει τους αμαρτωλούς πολυσύνθετα. Μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο τέλεια μάς έχει σώσει, όταν μόνο κοιτάζουμε τους στύλους του φράχτη. Γιατί, από όλους τους αριθμούς, ο αριθμός των στύλων του φράχτη είναι 60; Επειδή ο αριθμός 6 αναφέρεται στον άνθρωπο, ενώ ο αριθμός 3 αναφέρεται στον Θεό. Στην Αποκάλυψη κεφ. 13, εμφανίζεται το χάραγμα 666 και ο Θεός μάς λέει ότι αυτός ο αριθμός είναι ο αριθμός του Θηρίου, και ότι ο σοφός ξέρει το μυστήριο αυτού του αριθμού. Για αυτό, ο αριθμός 666 σημαίνει ότι ο άνθρωπος ενεργεί ως θεός. Ποια είναι η επιθυμία της ανθρωπότητας; Δεν είναι να γίνει ένα τέλειο θείο ον; Αν θέλουμε αληθινά να γίνουμε σαν μια θεία ύπαρξη, τότε πρέπει να αναγεννηθούμε με πίστη στον Ιησού και να γίνουμε τα παιδιά του Θεού. Οι 60 στύλοι αναφέρονται με λεπτομέρειες σε αυτή την σημασία. 
Εντούτοις, αντί να έχουν πίστη, οι άνθρωποι διαπράττουν την εγωιστική, κακή πράξη να προσπαθούν να είναι κοινωνοί θείας φύσης μέσω των δικών τους προσπαθειών. Κανένας άλλος εκτός από αυτόν δεν είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι ερμηνεύουν ξανά όλο τον λόγο σύμφωνα με την ανθρώπινη σφοδρή επιθυμία και πιστεύουν λανθασμένα στις ανθρώπινες σκέψεις τους, επειδή δεν έχουν πίστη αλλά μόνο σφοδρή επιθυμία που αντιστέκεται στον Θεό. Λόγω αυτής της σφοδρής επιθυμίας της σάρκας, προσπαθούν να γίνουν πλήρεις από μόνοι τους και να φτάσουν στην τελειότητα της σάρκας τους, και καταλήγουν μακριά από τον Λόγο του Θεού. 
 

Ο Λόγος της σωτηρίας αποκαλύπτεται σε όλα τα αντικείμενα της Σκηνής του Μαρτυρίου

Για να σώσει ο Ιησούς Χριστός τους αμαρτωλούς και να τους ελκύσει στο Ιερό, ήταν απαραίτητα όλα τα σκεύη και τα υλικά της Σκηνής του Μαρτυρίου. Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος ήταν απαραίτητο, ο νιπτήρας ήταν απαραίτητος, και οι στύλοι, οι χάλκινες υποδοχές, τα ασημένια κιονόκρανα, οι γάντζοι και οι ασημένιοι πάσσαλοι, όλα ήταν επίσης απαραίτητα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τα σκεύη που βρίσκονταν έξω από το Ιερό, και τα υλικά τους ήταν όλα απαραίτητα για να μετατρέψουν έναν αμαρτωλό σε δίκαιο. 
Όλα αυτά τα πράγματα ήταν απαραίτητα για να επιτρέψουν στους αμαρτωλούς να μπουν και να ζήσουν στην Βασιλεία του Θεού, αλλά το σημαντικότερο ανάμεσά τους ήταν το κυανό νήμα (βάπτισμα του Ιησού). Τα νήματα κυανό, πορφυρό και κόκκινο χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αυτά τα νήματα αναφέρονται στα τρία έργα του Ιησού που χρειαζόμαστε όταν πιστεύουμε στον Θεό. Αρχικά, ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του· δεύτερο, ο Ιησούς είναι Θεός (Πνεύμα) και τρίτο, ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό για να σηκώσει την καταδίκη όλων των αμαρτιών που δέχτηκε επάνω Του μέσω του Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό. Αυτή είναι η σωστή τάξη της αληθινής πίστης που απαιτείται από τους αμαρτωλούς για να σωθούν και να γίνουν οι δίκαιοι. 
Όταν διαβάζουμε την Βίβλο, μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο πολυσύνθετος είναι ο Κύριός μας. Μπορούμε να ανακαλύψουμε σαφώς ότι Εκείνος που μάς έχει σώσει τόσο πολυσύνθετα, κλωστή με κλωστή, όπως το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Θεό. Επιπλέον, ο Θεός έκανε τους Ισραηλίτες να χτίσουν την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, που ήταν μήκους 9 μέτρων, με την ύφανση του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος στο λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός εξασφάλισε ότι καθένας που θα κοίταζε την Σκηνή του Μαρτυρίου, ακόμη και από μακριά, θα μπορούσε να διακρίνει την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. 
Τα παραπετάσματα από λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, που κρέμονταν από τους στύλους της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, διακήρυτταν την αγιότητα του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κατανοήσουμε ότι οι αμαρτωλοί δεν μπορούσαν να τολμήσουν να πλησιάσουν στην Σκηνή του Μαρτυρίου, και ότι μπορούσαν να μπουν στην αυλή της μόνο όταν σωθούν με πίστη στα έργα του Ιησού που φανερώνονται στο κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, που είναι υφασμένο στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έχει κάνει τους αμαρτωλούς να ξέρουν ότι ο Ιησούς Χριστός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες τους και τους έχει σώσει μέσω του ύδατος, του αίματος και του Αγίου Πνεύματος. 
Όχι μόνο αυτό, αλλά τα υλικά όλων των αντικειμένων που αποτελούν την Σκηνή του Μαρτυρίου, συμπεριλαμβανομένης της πύλης της αυλής της, επίσης μας παρουσιάζουν τον πολυσύνθετο Λόγο που απαιτούνταν από τον Θεό για να μετατρέψει τους αμαρτωλούς σε δίκαιους. Επειδή ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες να κατασκευάσουν την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου αρκετά μεγάλη, ώστε ο καθένας να μπορεί να την βρει, και επειδή αυτή η πύλη έγινε με πολυσύνθετα υφασμένο κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, πάνω στο λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, ο Θεός επέτρεψε σε όλους να καταλάβουν καθαρά τον σημαντικό Λόγο που μπορεί να μετατρέψει τους αμαρτωλούς σε δίκαιους. 
Η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου μάς λέει ότι ο Θεός μάς έχει σώσει εντελώς από τις αμαρτίες, εμάς που ήμασταν όπως το ξύλο της ακακίας, μέσω του κυανού νήματος (βάπτισμα του Ιησού), του κόκκινου νήματος (το αίμα του Σταυρού), και του πορφυρού νήματος (ο Ιησούς είναι Θεός). Ο Θεός έχει καθορίσει ότι μόνο όσοι πιστεύουν καθαρά σε αυτό, μπορούν να μπουν στο Ιερό, στον Οίκο του Θεού. 
 

Ο Ιησούς Χριστός μάς λέει μέσω αυτής της εικόνας

Ο Θεός μάς λέει ότι για να ζήσουμε την χρυσή, έξοχη λαμπρή ζωή της πίστης, πρέπει να πλυθούμε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και να πάμε ενώπιον του Κυρίου. Για αυτό ο ίδιος ο Θεός παρουσίασε στον Μωυσή το μοντέλο της Σκηνής του Μαρτυρίου, την έχτισε μέσω του Μωυσή και έκανε τον λαό Ισραήλ να λάβει την άφεση της αμαρτίας μέσω της καθιέρωσης αυτής της Σκηνής του Μαρτυρίου. Ας ανακεφαλαιώσουμε την πίστη που μας έφερε μέσω της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου και στο Ιερό. Μέσω της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός συνεχίζει να μιλά σε εμάς για την πίστη μας στην αλήθεια ότι ο Ιησούς μάς έχει σώσει μέσω του ύδατος, του αίματος και του Αγίου Πνεύματος. Η πίστη στην πύλη της αυλής, ότι ήταν υφασμένη από κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, στην τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα στο αρνί της θυσίας και το χύσιμο του αίματος αυτού του αρνιού της θυσίας, και η πίστη με την οποία ο Αρχιερέας έπλενε τα χέρια και τα πόδια του στον νιπτήρα — όλα αυτά μάς βοηθούν να ξέρουμε ότι μόνο η πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι η πίστη του καθαρού χρυσού που μας ικανώνει να μπούμε στο Ιερό και να ζήσουμε εκεί μέσα σε δόξα. 
Μέσω της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός έχει επιτρέψει σε όλους μας να λάβουμε την χάρη της σωτηρίας και την ευλογία Του. Μέσω της Σκηνής του Μαρτυρίου, μπορούμε να ξέρουμε τις ευλογίες που ο Θεός έχει παραχωρήσει σε μας. Μπορούμε να καταλάβουμε και να πιστέψουμε στην χάρη της σωτηρίας, που μας έχει επιτρέψει να σταθούμε μπροστά στον θρόνο της χάρης του Θεού και να σωθούμε με μιας. Μπορείτε να το κατανοήσετε αυτό; Μέσω της Σκηνής του Μαρτυρίου, μπορούμε να δούμε ακριβώς πόσο πολυσύνθετα ο Κύριός μας έχει σώσει εμένα και εσάς, πόσο πολυσύνθετα προγραμμάτισε την σωτηρία μας, και πόσο σίγουρα την εκπλήρωσε σύμφωνα με αυτό το σχέδιο και έχει μετατρέψει εμάς τους αμαρτωλούς σε δίκαιους. 
Μήπως κατά τύχη, έχετε πιστέψει στον Ιησού μόνο αόριστα όλο αυτόν τον καιρό; Πιστεύετε ότι το κυανό χρώμα σημαίνει μόνο τον ουρανό; Γνωρίζατε μόνο την πίστη του πορφυρού και κόκκινου χρώματος, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Βασιλιάς των βασιλιάδων, ήρθε σε αυτή την γη και μας έσωσε στον Σταυρό, και πιστεύετε αναλόγως; Σε αυτή την περίπτωση, είναι τώρα καιρός να βρείτε την αληθινή πίστη. Ελπίζω ότι όλοι θα ξέρετε καθαρά το βάπτισμα του Ιησού, την πίστη του κυανού χρώματος, και με αυτόν τον τρόπο θα κατανοήσετε και θα πιστέψετε στην ανυπολόγιστη χάρη της σωτηρίας που σας έχει δώσει ο Θεός. 
Ο Θεός δεν μάς έχει σώσει μόνο μέσω του αίματος και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί; Επειδή ο Θεός μάς λέει καθαρά για το κυανό, πορφυρό και κόκκινο χρώμα, και μέσω αυτών των τριών νημάτων μάς λέει ακριβώς πώς μάς έχει σώσει ο Ιησούς. Μέσω της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός μάς έχει παρουσιάσει λεπτομερώς τα έργα του Ιησού για την σωτηρία. Αφού είπε μέσω του Μωυσή να χτίσει την Σκηνή του Μαρτυρίου, μέσω αυτής της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα μας έσωζε με αυτόν τον τρόπο. Όπως υποσχέθηκε, ο Ιησούς Χριστός ήρθε με ανθρώπινη σάρκα και ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του στο νερό του ποταμού Ιορδάνη (κυανό). Μέσω του βαπτίσματός Του, ο Ιησούς έχει σώσει πραγματικά τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες. Πόσο πολυσύνθετη, πόσο απόλυτα σωστή και πόσο βεβαία είναι η σωτηρία μας λοιπόν! 
Όταν μπούμε στα Άγια, μπορούμε να δούμε την λυχνία, την τράπεζα της προθέσεως και το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Πριν μπούμε στα Άγια των Αγίων, ζούμε για μια στιγμή σε αυτόν τον Άγιο τόπο που λάμπει έξοχα από το χρυσάφι, τρεφόμαστε με τον άρτο του Λόγου ώσπου να χορτάσει η καρδιά μας. Πόσο ευλογημένο είναι αυτό! Πριν μπούμε στην Βασιλεία του Θεού, ζούμε στην Εκκλησία Του ως οι σωσμένοι εντελώς, έχοντας αναγεννηθεί μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Η Εκκλησία του Θεού που μας δίνει τον άρτο της ζωής είναι τα Άγια. 
Στα Άγια — που συμβόλιζαν την Εκκλησία του Θεού — υπήρχε η λυχνία, η τράπεζα της προθέσεως και το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Η λυχνία, με τον άξονα, τους κλάδους, τα κύπελλα, τα διακοσμητικά εξογκώματα και τα λουλούδια της, κατασκευάστηκε σαν ένα μοναδικό κομμάτι με την σφυρηλάτηση ενός ταλάντου καθαρού χρυσού. Η λυχνία που κατασκευάστηκε με την σφυρηλάτηση ενός ταλάντου καθαρού χρυσού, μάς λέει ότι οι δίκαιοι πρέπει να ενωθούν με την Εκκλησία του Θεού. 
Στην τράπεζα της προθέσεως, τοποθετούσαν άζυμο άρτο, συμβολίζοντας τον άρτο του καθαρού Λόγου του Θεού, που είναι απαλλαγμένος από τις κακές και ρυπαρές διδασκαλίες του κόσμου. Το Ιερό του Θεού — που συμβολίζει την Εκκλησία του Θεού — κηρύττει αυτόν τον καθαρό Λόγο του Θεού που είναι χωρίς καθόλου ζύμη, και ζει με καθαρή πίστη χωρίς να κάνει κακό ενώπιον του Θεού. 
Μπροστά από το καταπέτασμα στα Άγια των Αγίων, τοποθετήθηκε το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος ήταν εκεί όπου προσφέρονταν οι προσευχές στον Θεό. Μέσω των σκευών στο Ιερό, ο Θεός μάς λέει πως όταν πηγαίνουμε ενώπιόν Του, πρέπει να έχουμε ενότητα, πίστη στον καθαρό Λόγο Του και προσευχές. Μόνο ο δίκαιος μπορεί να προσευχηθεί, επειδή ο Θεός ακούει μόνο τις προσευχές των δικαίων (Ησ. 59:1-2, Ιακ. 5:16). Και μόνο όσοι προσεύχονται ενώπιον του Θεού μπορούν να Τον συναντήσουν. 
Έτσι, τα Άγια μάς λένε πόσο λαμπρό είναι για μας να είμαστε σωσμένοι στην Εκκλησία του Θεού. Τα βασικά υλικά που χρησιμοποίησαν για την Σκηνή του Μαρτυρίου — το κυανό νήμα (ο Ιησούς βαπτίστηκε), το κόκκινο νήμα (αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του, ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό και σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών μας), και το πορφυρό νήμα (ο Ιησούς είναι Θεός) — αναφέρονται στην πίστη που δεν μπορούμε να μην έχουμε. Αυτά τα τρία αποτελούν το σύνολο της πίστης μας. Όταν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και στην ουσία ο ίδιος Θεός, και ότι μάς έχει σώσει, τότε μπορούμε να μπούμε στα Άγια που λάμπουν από το χρυσάφι, εκεί όπου κατοικεί ο Θεός. Αν δεν πιστεύουμε στα έργα του Ιησού που φανερώνονται σε αυτά τα τρία νήματα, τότε δεν μπορούμε ποτέ να μπούμε στα Άγια, ανεξάρτητα από το πόσο φλογερά πιστεύουμε στον Ιησού. Δεν μπορούν όλοι οι Χριστιανοί να μπουν στα Άγια των Αγίων. 
 

Εκείνοι που μένουν στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου με λάθος πίστη

Σήμερα, υπάρχουν πολλοί Χριστιανοί που είναι ανίκανοι να μπουν στα Άγια παρόλο που δηλώνουν φανερά την πίστη τους. Με άλλα λόγια υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να σωθούν με την τυφλή τους πίστη. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να σωθούν απλά με την πίστη στο αίμα του Ιησού Χριστού, και ότι Αυτός είναι ο ίδιος Θεός και ο Βασιλιάς των βασιλιάδων, είναι ακριβώς τέτοιοι άνθρωποι. Πιστεύουν στον Ιησού υπεραπλουστευμένα. Πιστεύοντας μόνο στο αίμα του Ιησού, στέκονται εμπρός από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και προσεύχονται τυφλά, «Κύριε, είμαι ακόμα αμαρτωλός σήμερα. Συγχώρεσέ με Κύριε. Σου δίνω όλες τις ευχαριστίες μου, Κύριε, γιατί σταυρώθηκες και πέθανες στην θέση μου. Ω, Κύριε, Σε αγαπώ!» 
Αφού το κάνουν αυτό το πρωί, ζουν την ζωή τους και ύστερα επιστρέφουν το βράδυ στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και κάνουν ξανά την ίδια προσευχή. Οι άνθρωποι που συχνάζουν στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος κάθε πρωί, κάθε βράδυ και κάθε μήνα, δεν μπορούν να αναγεννηθούν αλλά πέφτουν στην πλάνη να πιστεύουν σύμφωνα με τις δικές τους σκέψεις. 
Βάζουν το θύμα της θυσίας στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος που καίγεται με κόκκινες φλόγες και προσφέρουν την προσφορά τους με φωτιά. Επειδή η σάρκα καίγεται στις φλόγες, η μυρωδιά του καψίματός της απλώνεται, και μαύρος και λευκός καπνός συνεχίζει να υψώνεται. Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος δεν είναι ένας τόπος όπου φωνάζουμε στον Θεό για να εξαφανίσει τις αμαρτίες μας αλλά, στην πραγματικότητα, είναι ένας τόπος που μας υπενθυμίζει την φοβερή πυρκαγιά του άδη. 
Ελπίζω ότι όλοι θα κατανοήσετε και θα πιστέψετε ότι η βιβλική έννοια του κυανού νήματος είναι το βάπτισμα του Ιησού. Υπάρχουν πολλοί σήμερα που δηλώνουν φανερά ότι πιστεύουν στον Ιησού αλλά λίγοι πιστεύουν στο ύδωρ (το κυανό νήμα), το βάπτισμα του Ιησού. Αυτό είναι ένα φαινόμενο βαθιά λυπηρό. Είναι η αιτία για τον μεγάλο κίνδυνο που τόσοι πολλοί άνθρωποι αφήνουν έξω από την χριστιανική πεποίθησή τους την σπουδαία πίστη του βαπτίσματος, παρόλο που ο Ιησούς δεν ήρθε σε αυτή την γη μόνο ως Θεός και απλά πέθανε στον Σταυρό. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι έστω και τώρα, όλοι θα μάθετε και θα πιστέψετε στην πίστη του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, και με αυτόν τον τρόπο θα γίνετε αυτοί που θα μπουν στην Βασιλεία του Θεού. 
 

Πρέπει να πιστέψουμε στον Κύριο που φανερώνεται στο κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα της Σκηνής του Μαρτυρίου, την πραγματική ουσία της που μάς έχει σώσει

Ο Κύριός μας έχει σώσει εμένα και εσάς. Όταν εξετάζουμε την Σκηνή του Μαρτυρίου, μπορούμε να ανακαλύψουμε με πόσο πολυσύνθετη μέθοδο μάς έχει σώσει ο Κύριός μας. Δεν μπορούμε να Τον ευχαριστήσουμε αρκετά για αυτό. Πόσο ευγνώμονες είμαστε που ο Κύριος μάς έχει σώσει μέσω του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, και που μας έχει χαρίσει επίσης την πίστη που πιστεύει σε αυτά τα κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήματα! 
Οι αμαρτωλοί δεν μπορούν ποτέ να μπουν στα Άγια χωρίς να ντυθούν στην χάρη του Θεού και να περάσουν από την φοβερή κρίση των αμαρτιών τους. Πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει κριθεί για τις αμαρτίες του να ανοίξει την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου και να μπει στα Άγια; Δεν μπορεί! Όταν τέτοιοι άνθρωποι μπουν στα Άγια, θα είναι καταραμένοι να τυφλωθούν με την πρώτη λάμψη. «Ω, είναι τόσο λαμπερά εδώ! Ω, δεν μπορώ να δω τίποτα! Όταν ήμουν έξω, νόμιζα πως αν έμπαινα μέσα στα Άγια θα μπορούσα να δω τα πάντα. Γιατί δεν μπορώ να δω τίποτα και γιατί είναι τόσο απόλυτα σκοτεινά εδώ; Μπορούσα να βλέπω καλά όταν ήμουν έξω από τα Άγια... Μου είχαν πει ότι τα Άγια ήταν τόπος φωτεινός· πώς συμβαίνει να είναι ακόμα σκοτεινότερος;» Δεν μπορούν να δουν επειδή έχουν γίνει πνευματικά τυφλοί, επειδή δεν έχουν την πίστη του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος. Έτσι, οι αμαρτωλοί δεν μπορούν ποτέ να μπουν στα Άγια. 
Ο Κύριός μας έχει επιτρέψει σε μας να μην τυφλωθούμε στα Άγια αλλά να λάβουμε την ευλογία να ζήσουμε στα Άγια για πάντα. Μέσω του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού που βρίσκονται σε κάθε τμήμα της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός μάς έχει εξηγήσει ακριβώς την μέθοδο της σωτηρίας μας, και μας έχει ελευθερώσει πράγματι από όλες τις αμαρτίες μας σύμφωνα με αυτόν τον Λόγο της προφητείας. 
Ο Κύριός μας, μάς έχει σώσει μέσω του ύδατος, του αίματος και του Αγίου Πνεύματος (1Ιωάν. 5:4-8), έτσι ώστε να μην γίνουμε τυφλοί αλλά να ζούμε για πάντα στην λαμπρή χάρη Του. Μάς έχει σώσει μέσω του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. Ο Κύριός μας, μας υποσχέθηκε με τον πολυσύνθετο Λόγο του Θεού, και μας έχει πει ότι μάς έχει σώσει με την πραγματοποίηση αυτής της υπόσχεσης. 
Πιστεύετε ότι εσείς και εγώ σωζόμαστε μέσω των πολυσύνθετων έργων του Ιησού, που φανερώνονται στο κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λινό; Ναι! Έχουμε σωθεί από τύχη; Όχι! Δεν μπορούμε να σωθούμε χωρίς πίστη στο κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα. 
Το κυανό νήμα δεν αναφέρεται στον Θεό. Αναφέρεται στο βάπτισμα του Ιησού με το οποίο πήρε στον Ιορδάνη ποταμό όλες τις αμαρτίες κάθε αμαρτωλού του κόσμου. 
Είναι δυνατό, κατά τύχη, να σταθεί κάποιος μπρος από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, χωρίς πίστη στο κυανό νήμα, το βάπτισμα του Ιησού. Οι άνθρωποι μπορούσαν να φθάσουν ακόμη μέχρι τον νιπτήρα, δίπλα στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, αλλά δεν μπορούσαν να μπουν στα Άγια, εκεί όπου κατοικούσε ο Θεός. Εκείνοι που μπορούν να ανοίξουν την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου και να μπουν στα Άγια, είναι μόνο τα παιδιά του Θεού που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας πιστεύοντας πλήρως στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αλλά ο αμαρτωλός, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός, δεν μπορεί ποτέ να μπει στα Άγια. Πόσο μέσα πρέπει να μπούμε, λοιπόν, για να φτάσουμε στην σωτηρία μας; Σωζόμαστε όχι όταν μπούμε απλά στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου αλλά όταν μπούμε στα Άγια όπου είναι ο Θεός.
 

Η διαφορά μεταξύ της πίστης μέσα στην Σκηνή του Μαρτυρίου και της πίστης έξω από την Σκηνή του Μαρτυρίου

Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και ο νιπτήρας στην εξωτερική αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κατασκευασμένα από χαλκό, και ο φράχτης αποτελούνταν από ξύλο, ασήμι και χαλκό. Αλλά όταν μπούμε στην Σκηνή του Μαρτυρίου, τα υλικά είναι εντελώς διαφορετικά. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Σκηνής του Μαρτυρίου είναι ότι είναι ένα «οικοδόμημα από χρυσάφι». Οι τοίχοι στις τρεις πλευρές ήταν χτισμένοι με 48 σανίδες από ξύλο ακακίας, όλες επιστρωμένες με χρυσάφι. Η τράπεζα της προθέσεως και το θυσιαστήριο του θυμιάματος ήταν κατασκευασμένα επίσης από ακακία και επιστρωμένα με χρυσάφι, και η λυχνία έγινε με την σφυρηλάτηση ενός ταλάντου χρυσού. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα σκεύη μέσα στα Άγια ήταν κατασκευασμένα ή επιστρωμένα με καθαρό χρυσάφι. 
Αλλά, από τι ήταν κατασκευασμένες οι υποδοχές κάτω από τις σανίδες; Ήταν κατασκευασμένες από ασήμι. Ενώ οι υποδοχές για τους στύλους του φράκτη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κατασκευασμένες από χαλκό, οι υποδοχές για τις σανίδες της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κατασκευασμένες από ασήμι. Και ενώ οι στύλοι του φράχτη της αυλής ήταν κατασκευασμένοι από ξύλο, οι σανίδες της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κατασκευασμένες από ξύλο ακακίας που επιστρώθηκε με χρυσάφι. Όμως οι υποδοχές για τους πέντε στύλους της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κατασκευασμένες από χαλκό. 
Αν και οι υποδοχές για τις σανίδες της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κατασκευασμένες από ασήμι, οι υποδοχές για τους στύλους της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν χυμένες από χαλκό. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στην παρουσία του Θεού πρέπει να κριθεί για τις αμαρτίες του. Πώς, λοιπόν, μπορούμε να πάμε ενώπιον του Θεού όταν κρινόμαστε και θανατωνόμαστε; Αν πεθαίναμε εμείς οι ίδιοι, δε θα μπορούσαμε να πάμε ενώπιον του Θεού. 
Επομένως ο Θεός μάς λέει μέσω του χαλκού που χρησιμοποιήθηκε για τις υποδοχές των πέντε στύλων της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου, ότι αν και έπρεπε εμείς να κριθούμε για τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και καταδικάστηκε στην θέση μας για αυτές τις αμαρτίες. Εμείς ήμασταν αυτοί που έπρεπε να καταδικαστούμε για τις αμαρτίες μας. Αλλά κάποιος άλλος σήκωσε αυτή την καταδίκη όλων των αμαρτιών μας στην θέση μας. Αντί για εμάς, κάποιος άλλος πέθανε για λογαριασμό μας. Εκείνος που καταδικάστηκε στην θέση μας και πέθανε για λογαριασμό μας, δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. 
Η πίστη που φανερώνεται από το κυανό νήμα είναι η πίστη που θεωρεί ότι ο Ιησούς Χριστός δέχτηκε όλες τις αμαρτίες μας, που μεταβιβάστηκαν επάνω Του μέσω του βαπτίσματός Του και μας έχει συγχωρέσει από όλες τις αμαρτίες. Αφού ο Θεός πήρε την ζωή του Ιησού Χριστού για την καταδίκη όλων των αμαρτιών μας, που μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν μέσω του βαπτίσματός Του και με αυτόν τον τρόπο έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες μας, δεν αντιμετωπίζουμε πλέον οποιαδήποτε καταδίκη για τις αμαρτίες μας. Η πίστη που φανερώνεται από το κόκκινο νήμα είναι η πίστη στο αίμα που ο Ιησούς έχυσε στον Σταυρό. Αυτή η πίστη θεωρεί ότι ο Ιησούς Χριστός σήκωσε στην θέση μας την καταδίκη των αμαρτιών μας που εμείς οι ίδιοι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. 
Μόνο εκείνοι που μεταβίβασαν όλες τις αμαρτίες τους στον Ιησού με πίστη στο βάπτισμά Του, και έχουν κριθεί για όλες τις αμαρτίες τους με πίστη στο αίμα που εξαιτίας όλων αυτών των αμαρτιών ο Ιησούς έχυσε στον Σταυρό με τον θάνατο της σάρκας Του, μπορούν να μπουν στα Άγια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι υποδοχές της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κατασκευασμένες από χαλκό. Έτσι, πρέπει να πιστέψουμε στο αίμα του Χριστού, που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και καταδικάστηκε στην θέση μας. 
Ο Θεός έχει καθορίσει ότι μόνο όσοι είναι πεπεισμένοι για το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός που τους έχει σώσει είναι ο ίδιος Θεός (το πορφυρό νήμα), το βάπτισμα του Ιησού (το κυανό νήμα) και την αλήθεια ότι ο Ιησούς καταδικάστηκε στην θέση τους για τις αμαρτίες τους (το κόκκινο νήμα), θα μπορούσαν να μπουν στα Άγια. Ο Θεός έχει επιτρέψει μόνο σε όσους έχουν κριθεί μια φορά για όλες τις αμαρτίες τους με πίστη στον Ιησού, και πιστεύουν ότι ο Ιησούς τούς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες τους, να μπουν στα Άγια. 
Οι υποδοχές των στύλων της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν χυμένες από χαλκό. Οι χάλκινες υποδοχές έχουν την πνευματική έννοια ότι ο Θεός έχει επιτρέψει στους αμαρτωλούς που γεννήθηκαν ως απόγονοι του Αδάμ, οποιοιδήποτε και αν είναι αυτοί, να μπουν στα Άγια της κατοικίας Του μόνο όταν έχουν την πίστη του κυανού νήματος (το βάπτισμα του Ιησού), του κόκκινου νήματος (την αντιπροσωπευτική τιμωρία του Ιησού στην θέση των αμαρτωλών), και του πορφυρού νήματος (ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός). Το γεγονός ότι οι πέντε υποδοχές των στύλων της πύλης ήταν όλες φτιαγμένες από χαλκό, μάς μιλάει για το ευαγγέλιο του Θεού, όπως γράφει στην Επιστολή προς Ρωμαίους 6:23, ότι «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών», και ο Ιησούς έχει συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες μας με το νερό, το αίμα και το Πνεύμα. 
 

Δεν πρέπει να αγνοήσουμε αλλά να πιστέψουμε στον Λόγο και τον Θεό

Η πίστη στον Ιησού δεν σημαίνει ότι σώζεστε άνευ όρων. Ούτε το ότι πηγαίνετε στην εκκλησία σημαίνει πως έχετε αναγεννηθεί άνευ όρων. Ο Κύριός μας λέει στο Κατά Ιωάννην κεφ. 3, ότι μόνο όσοι είναι αναγεννημένοι εξ ύδατος και Πνεύματος μπορούν να δουν και να μπουν στην Βασιλεία του Θεού. Ο Ιησούς είπε αποφασιστικά στον Νικόδημο, έναν ηγέτη των Ιουδαίων και πιστό ακόλουθο του Θεού, «Εσύ είσαι δάσκαλος των Ιουδαίων, και όμως δεν ξέρεις πώς να αναγεννηθείς; Μόνο όταν κάποιος αναγεννιέται εξ ύδατος και Πνεύματος μπορεί να δει και να μπει στην Βασιλεία του Θεού». Οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού μπορούν να αναγεννηθούν μόνο όταν έχουν την πίστη του κυανού νήματος (ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με μιας όταν βαπτίστηκε), του κόκκινου νήματος (ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας) και του πορφυρού νήματος (ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας, ο ίδιος Θεός και ο Υιός του Θεού). Με αυτόν τον τρόπο, μέσω του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος που βρίσκεται σε κάθε τμήμα της Σκηνής του Μαρτυρίου, όλοι οι αμαρτωλοί πρέπει να πιστέψουν ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας των αμαρτωλών. 
Επειδή πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού χωρίς πίστη σε αυτή την αλήθεια, δεν μπορούν να αναγεννηθούν ούτε να ξέρουν τον Λόγο της αναγέννησης. Ο Κύριός μας, μας έχει πει σαφώς ότι ακόμα και αν δηλώνουμε φανερά ότι πιστεύουμε στον Ιησού, αν δεν αναγεννηθούμε, τότε δεν μπορούμε ποτέ να μπούμε στα Άγια, την Βασιλεία του Πατέρα, ούτε να ζήσουμε μια κατάλληλη ζωή πίστης. 
Με τις ανθρώπινες σκέψεις μας, μπορούμε να αναρωτηθούμε πόσο ωραία θα ήταν αν όλοι οι Χριστιανοί μπορούσαν να αναγεννηθούν, ανεξάρτητα από το πώς πιστεύουν. Έτσι δεν είναι; Αν θα μπορούσαμε να σωθούμε απλά με το να επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού και δηλώνοντας φανερά την πίστη μας σε Αυτόν μόνο με λόγια, χωρίς καν να ξέρουμε τις λεπτομέρειες αυτού που έκανε για να σώσει την ανθρωπότητα, οι άνθρωποι θα το έβρισκαν εκπληκτικά εύκολο να πιστέψουν στον Ιησού. Μπορούμε να Τον ευχαριστούμε κάθε φορά που συναντάμε έναν νέο Χριστιανό, ψέλνοντας, «♫Έχω συγχωρεθεί ♫Έχεις συγχωρεθεί ♫Όλοι έχουμε συγχωρεθεί». «Εφόσον υπάρχουν τόσοι πολλοί πιστοί, για ποιο λόγο να δίνουμε μαρτυρία; Τα πράγματα είναι ωραία έτσι όπως είναι. Δεν είναι αυτό θαυμάσιο;» Αν έτσι ήταν τα πράγματα, οι άνθρωποι θα σκέφτονταν την σωτηρία πάρα πολύ εύκολα, εφόσον καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου μπορεί να σωθεί, και η σωτηρία τους θα ερχόταν ακόμα και αν ζούσαν με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμούν. Αλλά ο Θεός μάς είπε ότι δεν μπορούμε ποτέ να αναγεννηθούμε με τέτοια τυφλή πίστη. Αντίθετα, μας είπε ότι όσοι υποστηρίζουν ότι έχουν σωθεί χωρίς καν να γνωρίζουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όλοι διαπράττουν ανομία. 
 

Αυτό που αναγεννιέται είναι το πνεύμα σας, όχι η σάρκα σας

Ο Ιησούς έγινε άνθρωπος, ήρθε σε αυτή την γη, και μάς έχει σώσει μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Ιωσήφ, ο σαρκικός πατέρας του Ιησού, ήταν ξυλουργός (Ματθ. 13:55), και ο Ιησούς υπηρέτησε την οικογένειά Του κάτω από αυτόν τον ξυλουργό πατέρα, εργαζόμενος ο ίδιος ως ξυλουργός για τα πρώτα 29 χρόνια της ζωής Του. Αλλά όταν έγινε 30 ετών, έπρεπε να αρχίσει τα θεία έργα Του, δηλαδή να πραγματοποιήσει την δημόσια διακονία Του. 
Όπως ο Ιησούς είχε και θεία και ανθρώπινη φύση, εμείς οι αναγεννημένοι δίκαιοι έχουμε επίσης δύο διαφορετικές φύσεις. Έχουμε και την σάρκα και το πνεύμα. Εντούτοις, όταν κάποιος δηλώνει φανερά ότι πιστεύει στον Ιησού ακόμη και όταν το πνεύμα του δεν έχει αναγεννηθεί, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αναγεννημένος ― δηλαδή δεν έχει αναγεννημένο πνεύμα. Αν κάποιος προσπαθεί να πιστέψει στον Ιησού χωρίς να αναγεννηθεί στο πνεύμα του, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι μόνο κάποιος που όπως ο Νικόδημος προσπαθεί να αναγεννηθεί σαρκικά, και δεν είναι ποτέ κάποιος που αναγεννήθηκε. Αν και ο Ιησούς ήταν στην ουσία Του ο ίδιος Θεός, εντούτοις ήταν επίσης μέσα στην σάρκα ενός αδύναμου ανθρώπου. Έτσι, όταν λέμε ότι έχουμε αναγεννηθεί, αυτό σημαίνει ότι έχουν αναγεννηθεί τα πνεύματά μας, όχι η σάρκα μας. 
Αν αναγεννήθηκαν πράγματι όλοι όσοι δηλώνουν φανερά ότι πιστεύουν με κάποιο τρόπο στον Ιησού, θα προσπαθούσα να γίνω γνωστός ως καλοκάγαθος ποιμένας. Γιατί; Επειδή δεν θα ήμουν τόσο εξοργιστικός σε εκείνους που δεν πιστεύουν στην αλήθεια και, επομένως, δεν θα ήμουν τόσο αμβλύς στα κηρύγματά μου, ελπίζοντας ότι θα έφταναν να μάθουν την αλήθεια. Θα ήμουν γνωστός ως ένας ευγενής, με καλούς τρόπους, γενναιόδωρος, τρυφερός και χιουμοριστικός ποιμένας, που εξηγεί πώς οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν άγιοι στην σάρκα τους. Φυσικά, μπορώ να ωραιοποιήσω την εικόνα μου για να είμαι έτσι, αλλά δεν το κάνω ποτέ αυτό. Δεν είναι επειδή δεν μπορώ να φυτέψω στα μυαλά σας την εντύπωση ότι, «Αυτός ο ποιμένας ακολουθεί πραγματικά την άγια και φιλεύσπλαχνη εικόνα του Ιησού». Είναι επειδή η σάρκα του ανθρώπου δεν μπορεί να αλλάξει, και επειδή το να είσαι λίγο καλός, γενναιόδωρος και φιλεύσπλαχνος στην σάρκα, δεν σημαίνει ότι είσαι ένας αναγεννημένος δίκαιος. Κανένας δεν μπορεί να αναγεννηθεί σαρκικά. Είναι το πνεύμα, ένα άλλο ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο πρέπει να αναγεννηθεί με πίστη στον λόγο του Θεού. 
Όταν πιστεύετε στον Ιησού, πρέπει να γνωρίζετε την αλήθεια. «Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάν. 8:32). Μόνο η αλήθεια του Θεού μάς αναγεννά, ελευθερώνει τις ψυχές μας από την δουλεία της αμαρτίας και μας αναγεννά ως δίκαιους. Μόνο όταν γνωρίζουμε, πιστεύουμε και κηρύττουμε σωστά την Βίβλο, μπορούμε να μπούμε κατάλληλα στα Άγια και να ζήσουμε την ζωή της αληθινής πίστης μας, καθώς επίσης και να πάμε στο ιλαστήριο στα Άγια των Αγίων. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που αναγεννά τις ψυχές μας είναι η αλήθεια, και η πίστη μας σε αυτό μας έχει συγχωρέσει από όλες τις αμαρτίες μας και μας ικανώνει να ζήσουμε στην σφαίρα της πίστης μαζί με τον Θεό. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που είναι στις καρδιές μας, μας ικανώνει να ζήσουμε ως αναγεννημένα παιδιά του Θεού στην πνευματική και λαμπρή σφαίρα μαζί με τον Κύριο με ευτυχία. 
Μια τυφλή πίστη στον Ιησού, δεν είναι η κατάλληλη πίστη. Εξετάζοντας από ανθρώπινη προοπτική, έχω πολλές ανεπάρκειες. Δεν το λέω αυτό μόνο με τα χείλη μου αλλά όποτε κάνω κάτι, πραγματικά συνειδητοποιώ ότι έχω πολλές ανεπάρκειες. Παραδείγματος χάριν, όταν προετοιμάζομαι για μια βιβλική κατασκήνωση όπου οι συμμετέχοντες άγιοι και οι νέοι προσερχόμενοι θα ακούσουν τον Λόγο με άνεση, θα εμπνευστούν στις καρδιές τους με την χάρη του Θεού, θα λάβουν την ευλογία της αναγέννησης και θα επιστρέψουν αφού έχουν στηριχτεί και σωματικά και στις καρδιές τους, ανακαλύπτω ότι υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα τα οποία απέτυχα να σκεφτώ και να προετοιμάσω εκ των προτέρων. Πράγματα που θα μπορούσαν εύκολα να τακτοποιηθούν δίνοντας μόνο λίγο περισσότερη προσοχή και φροντίδα πάντα εμφανίζονται όταν ο χρόνος των προετοιμασιών τελειώνει και η κατασκήνωση είναι έτοιμη να αρχίσει. Αναρωτιέμαι μέσα μου γιατί δεν είχα σκεφτεί αυτά τα πράγματα πριν και δεν τα είχα προετοιμάσει εκ των προτέρων, ενώ αν ήμουν μόνο λίγο πιο προσεκτικός στον προγραμματισμό μου για την βιβλική κατασκήνωση, οι άγιοι και οι νέες ψυχές θα είχαν ακούσει τον Λόγο καλά, θα είχαν σωθεί και θα είχαν περάσει ωραία. Επίσης, ακόμα και όταν απασχολούμαι ολόκληρη την ημέρα, λόγω της έλλειψης αποδοτικότητας από μέρους μου, είναι πολλές φορές που τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις προσπάθειές μου. Είμαι καλά ενημερωμένος για το γεγονός ότι έχω πάρα πολλές ανεπάρκειες. 
«Γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό; Γιατί δεν το σκέφτηκα αυτό; Το μόνο που έπρεπε να κάνω είναι να είμαι απλά λίγο πιο προσεκτικός, και όμως γιατί δεν μπορώ να το κάνω;» Όταν υπηρετώ πρακτικά το ευαγγέλιο, αναγνωρίζω πολύ συχνά τις ανεπάρκειές μου. Έτσι αναγνωρίζω τον εαυτό μου και παραδέχομαι, «Αυτός είμαι. Τόσο ανεπαρκής». Δεν το λέω αυτό μόνο με τα χείλη μου και δεν προσποιούμαι ότι είμαι σεμνός, αλλά στην πραγματικότητα, είμαι άτομο που δεν μπορεί να επιλύσει σωστά ακόμη και τις πιο μικρές υποθέσεις αλλά προχωράει τυχαία. Εξετάζοντας τον εαυτό μου, αισθάνομαι πραγματικά τις πολλές ανεπάρκειές μου. 
 

Λαμβάνουμε αγιασμό μέσω της πίστης στο κυανό νήμα

Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται τους εαυτούς τους, αισθάνονται ότι μπορούσαν να τα κάνουν όλα καλά χωρίς οποιοδήποτε λάθος. Αλλά όταν αντιμετωπίζουν πραγματικά έναν στόχο, αποκαλύπτεται σαφώς η αληθινή ικανότητα και η ανεπάρκειά τους. Ανακαλύπτουν ότι είναι αληθινά ανεπαρκείς και ότι δεν μπορούν παρά να αμαρτάνουν και να κάνουν λάθη. Επίσης, όταν οι άνθρωποι σκέφτονται ότι τα κάνουν όλα καλά, εξαπατώνται νομίζοντας ότι πηγαίνουν στην Βασιλεία του Θεού εξαιτίας του πόσο καλή είναι η πίστη τους.
Αλλά η σάρκα δεν αλλάζει ποτέ. Δεν υπάρχει καμία σάρκα χωρίς ανεπάρκειες, και πάντα κάνει λάθη και αποκαλύπτει τις ανεπάρκειές της. Αν, ίσως κατά τύχη, σκέφτεστε ότι μπορείτε να πάτε στην Βασιλεία του Κυρίου μας λόγω κάποιου αγαθού που έχει κάνει η σάρκα σας, πρέπει να αναγνωρίσετε ότι ανεξάρτητα του τι είναι αυτό που η σάρκα σας έχει κάνει καλά, είναι εντελώς άχρηστο ενώπιον του Θεού. Το μόνο πράγμα που μας ικανώνει να μπούμε στην Βασιλεία του Κυρίου είναι η πίστη μας στον λόγο της αλήθειας ― το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, ότι ο Κύριος μάς έχει σώσει. Επειδή ο Κύριος μάς έχει σώσει μέσω του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, μπορούμε να μπούμε στα Άγια μόνο με πίστη σε αυτό. 
Αν δεν μας είχε σώσει ο Θεός μέσω του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, εμείς δε θα μπορούσαμε ποτέ να μπούμε στα Άγια. Ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρή είναι η πίστη μας, δεν μπορούμε να μπούμε εκεί. Γιατί; Επειδή αν αυτό συνέβαινε, θα σήμαινε ότι η πίστη της σάρκας μας πρέπει να είναι καλή καθημερινά ώστε να μπορούμε να μπούμε. Αν μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού μόνο όταν η πίστη μας είναι αρκετά καλή καθημερινά, πώς μπορούμε εμείς, που έχουμε τέτοια αδύναμη σάρκα, να κάνουμε την πίστη μας καλή καθημερινά και να μπορούμε να μπούμε εκεί; Όταν δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας από μέρους μας, και όταν δεν έχουμε καθόλου πίστη για να επιστρέφουμε καθημερινά όποτε αμαρτάνουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε την πίστη μας αρκετά καλή για να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού; Τα σώματά μας θα έπρεπε να είναι άγια σώματα που δεν αμαρτάνουν ποτέ, ή θα έπρεπε να κάνουμε προσευχές μετάνοιας και νηστείας καθημερινά, αλλά τίνος το σώμα είναι πάντα άγιο και ποιος μπορεί ποτέ να το κάνει αυτό; 
Αν δεν μας έσωζε ο Θεός μέσω του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, θα υπήρχε κανένας μεταξύ μας που θα ήταν σε θέση να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών; Είμαστε τέτοια όντα που η πίστη μας μπορεί να είναι καλή την μια στιγμή αλλά εξαφανίζεται την επόμενη στιγμή. Όταν η πίστη μας γίνεται καλή μόνο για να εξαφανιστεί πάλι ξανά και ξανά, μπερδευόμαστε αν έχουμε ή όχι πραγματικά πίστη, και καταλήγουμε χάνοντας ακόμη και την πίστη που είχαμε αρχικά. Τελικά, γινόμαστε ακόμα πιο αμαρτωλοί πολύ μετά από τον πρώτο καιρό που πιστέψαμε στον Ιησού. Αλλά ο Ιησούς έχει σώσει τέλεια εμάς, τους ανεπαρκείς αμαρτωλούς, σύμφωνα με το σχέδιο της σωτηρίας Του, που φανερώνεται στο κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Μας έχει δώσει την άφεση των αμαρτιών μας. 
Μόνο όταν έχουμε αυτή την απόδειξη μπορούμε να φορέσουμε στην μίτρα μας την χρυσή πλάκα, «Αγιασμός εις τον Κύριον», όπως ο αρχιερέας (Έξοδ. 28:36-38). Μπορούμε τότε να εκπληρώσουμε την ιερατεία μας. Όσοι μπορούν να πιστοποιήσουν στους ανθρώπους τον «αγιασμό τους εις τον Κύριο» ενώ υπηρετούν ως ιερείς Του, είναι αυτοί που έχουν την απόδειξη στις καρδιές τους ότι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
Μία χρυσή πλάκα δενόταν με την μίτρα του αρχιερέα, και αυτό που έδενε αυτή την χρυσή πλάκα από την μίτρα ήταν επίσης ένα κυανό σκοινί. Γιατί, λοιπόν, ο Θεός είπε ότι η μίτρα έπρεπε να δεθεί με αυτό το κυανό σκοινί; Αυτό που χρειαζόταν για τον Κύριό μας για να μας σώσει ήταν το κυανό νήμα, και αυτό το κυανό νήμα αναφέρεται στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας. Αν ο Κύριος δεν καθάριζε τις αμαρτίες μας στην Καινή Διαθήκη, αναλαμβάνοντάς τις μέσω του βαπτίσματός Του, με τον ίδιο τύπο όπως η τοποθέτηση των χεριών της Παλαιάς Διαθήκης, εμείς δε θα μπορούσαμε να λάβουμε τον αγιασμό από τον Γιαχβέ άσχετα με το πόσο καλά πιστεύουμε στον Ιησού. Για αυτό η χρυσή πλάκα δενόταν από την μίτρα με ένα κυανό σκοινί. Και καθένας που βλέπει τον αρχιερέα με την χρυσή πλάκα στην οποία είναι χαραγμένο το «Αγιασμός εις τον Κύριον», μπορεί να υπενθυμίσει στον εαυτό του ότι πρέπει να είναι άγιος ενώπιον του Θεού με την λήψη της άφεσης των αμαρτιών του. Και αυτό κάνει τους ανθρώπους να σκεφτούν πώς μπορούν να είναι άγιοι ενώπιον του Θεού. 
Εμείς επίσης, πρέπει τότε να θυμηθούμε πώς έχουμε γίνει οι δίκαιοι. Πώς έχουμε γίνει οι δίκαιοι; Ας διαβάσουμε το Κατά Ματθαίον 3:15. «Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Ο Ιησούς μάς έχει σώσει όλους από τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του. Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, όσοι πιστεύουν σε αυτό είναι χωρίς αμαρτία. Αν ο Ιησούς δεν ήταν βαπτισμένος, πώς θα μπορούσαμε εμείς να τολμήσουμε ακόμη και να πούμε ότι είμαστε χωρίς αμαρτία; Έχετε λάβει την άφεση της αμαρτίας μόνο με την ομολογία της πίστης σας στον θάνατο του Ιησού στον Σταυρό με ειλικρινή δάκρυα στα μάτια σας; Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που, βρίσκοντάς το δύσκολο να λυπηθούν για τον θάνατο του Ιησού, κάποιου με τον Οποίο δεν έχουν καμία σχέση, προσπαθούν να γεννήσουν δάκρυα σκεπτόμενοι τον θάνατο των παππούδων και των γιαγιάδων τους, των δυσκολιών που είχαν όταν αρρώστησαν ή των δυσκολιών και βασάνων του παρελθόντος τους. Αν προσποιείσαι ότι κλαις με τέτοιο τρόπο, ή λυπάσαι αληθινά για την σταύρωση του Ιησού, οι αμαρτίες σου δεν μπορούν ποτέ να καθαριστούν με αυτόν τον τρόπο. 
Όπως η χρυσή πλάκα που έφερε την χάραξη «Αγιασμός εις τον Κύριον», δενόταν με ένα κυανό σκοινί από την μίτρα του αρχιερέα, αυτό που καθαρίζει τις αμαρτίες μας και μας καθιστά αγίους είναι το βάπτισμα του Ιησού. Οι καρδιές μας έλαβαν την άφεση της αμαρτίας επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, επειδή ο Γιαχβέ φόρτωσε επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας και επειδή όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του. Ανεξάρτητα από το πόσο ασυγκίνητες είναι οι καρδιές μας και ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκείς είμαστε στις πράξεις μας, έχουμε γίνει οι δίκαιοι και έχουμε σωθεί τέλεια από τον Λόγο του κυανού νήματος που είναι γραμμένος στην Βίβλο. Όταν εξετάζουμε την σάρκα μας, δεν μπορούμε να είμαστε αξιοπρεπείς, επειδή όμως υπάρχει στις καρδιές μας η πίστη του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος — δηλαδή επειδή έχουμε το τέλειο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μάς λέει ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος και πήρε την καταδίκη μας στον Σταυρό — μπορούμε θαρραλέα και άφοβα να μιλήσουμε για το ευαγγέλιο. Επειδή έχουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να ζήσουμε με την πίστη μας ως δίκαιοι και να κηρύξουμε επίσης αυτή την δίκαιη πίστη στους ανθρώπους. 
Δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε αρκετά για την χάρη του Κυρίου μας. Επειδή η σωτηρία μας δεν ήρθε τυχαία, είμαστε ακόμα πιο ευγνώμονες για αυτήν. Η σωτηρία που λάβαμε δεν είναι μια ασήμαντη σωτηρία, που απλά ο καθένας μπορεί να λάβει ακόμα και αν δεν πιστεύει σωστά. Το να επικαλείσαι τον Κύριο σύμφωνα με τα γούστα σου, λέγοντας, «Κύριε, Κύριε», δεν σημαίνει ότι ο καθένας που το κάνει αυτό μπορεί να σωθεί. Επειδή έχουμε στις καρδιές μας την απόδειξη ότι οι αμαρτίες μας έχουν εξαφανιστεί μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, ότι ο Κύριος μάς έχει σώσει πολυσύνθετα με το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, είμαστε τόσο ευγνώμονες για αυτή την μεγάλη σωτηρία. 
Η Βίβλος μάς λέει ότι καθένας που πιστεύει στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, έχει την μαρτυρία μέσα στην καρδιά του (1Ιωάν. 5:10). Αν δεν υπάρχει καμία μαρτυρία στις καρδιές μας, θα μετατρέπαμε τον Θεό σε ψεύτη, και για αυτό πρέπει όλοι να έχουμε το τελικό αποδεικτικό στοιχείο στις καρδιές μας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να οπισθοχωρείτε αν μερικοί άνθρωποι σας προκαλούν και απαιτούν, «Δείξτε μου την απόδειξη ότι έχετε σωθεί. Λέτε ότι όταν οι άνθρωποι λαβαίνουν την άφεση της αμαρτίας, λαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα ως δώρο, και ότι υπάρχει μια σαφής απόδειξη της σωτηρίας. Δείξτε μου αυτή την απόδειξη.» Μπορείτε να παρουσιάσετε την απόδειξη θαρραλέα ως εξής: «Έχω μέσα μου το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με το οποίο ο Ιησούς με έχει σώσει εντελώς. Επειδή έχω σωθεί τέλεια από Αυτόν, δεν έχω καμία αμαρτία». 
Αν δεν έχετε την απόδειξη της σωτηρίας σας στις καρδιές σας, τότε δεν έχετε σωθεί. Ανεξάρτητα από το πόσο φλογερά πιστεύουν οι άνθρωποι στον Ιησού, αυτό από μόνο του δεν αποτελεί την σωτηρία τους. Αυτό είναι μόνο μια αγάπη χωρίς ανταπόδοση. Είναι μια αγάπη που δεν έχει καμία εκτίμηση για το πώς νιώθει το άλλο πρόσωπο. Όταν κάποιος που δεν μπορούμε να αγαπήσουμε έχει καρδιά που φτερουγίζει, περιμένει κάτι από μας, αισθάνεται αγάπη και μας κοιτάζει σαν να πεθαίνει για να αγαπηθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι σε αντάλλαγμα πρέπει και να αγαπήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Παρόμοια, ο Θεός δεν αγκαλιάζει στα χέρια Του όσους δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους απλά επειδή οι καρδιές τους πονούν για Αυτόν. Αυτή είναι η χωρίς ανταπόκριση αγάπη των αμαρτωλών για τον Θεό. 
Όταν αγαπάμε τον Θεό, πρέπει να Τον αγαπάμε με πίστη στον λόγο της αλήθειας Του. Η αγάπη μας για Αυτόν δεν πρέπει να είναι μονόπλευρη. Πρέπει να του δείξουμε την αγάπη μας, και πρέπει πρώτα να ανακαλύψουμε αν Εκείνος μας αγαπάει αληθινά ή όχι, προτού εμείς τον αγαπήσουμε. Αν δίνουμε όλη την αγάπη μας σε ένα πρόσωπο που πραγματικά δεν μας αγαπά, καταλήγουμε με συντριμμένη καρδιά. 
Ο Κύριός μας μάς έχει ντύσει με την δόξα της σωτηρίας από τις αμαρτίες μας, ώστε να μην καταδικαστούμε για αυτές. Έχει επιτρέψει να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού και να ζήσουμε με τον Θεό, και μας έχει δώσει το δώρο που μας ικανώνει να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας μέσω της χάρης του Θεού. Η σωτηρία του Θεού έχει φέρει σε μας αμέτρητες πνευματικές ευλογίες του Ουρανού. Με άλλα λόγια, μόνο αυτή η σωτηρία που μας έχει δώσει ο Θεός, μας έχει επιτρέψει να λάβουμε όλες αυτές τις ευλογίες από Αυτόν. 
 

Η σωτηρία που ο ίδιος ο Ιησούς έχει φέρει σε μας

Ο Κύριός μας μάς έχει σώσει μέσω του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος. Μας έχει δώσει σωτηρία κατασκευασμένη από τρία διαφορετικά νήματα. Αυτή η σωτηρία του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, δεν είναι άλλη από το δώρο της σωτηρίας που δόθηκε από τον Θεό. Αυτό είναι το δώρο της σωτηρίας που μας ικανώνει να μπούμε και να ζήσουμε στα Άγια. 
Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχει μεταμορφώσει εσάς και εμένα σε δίκαιους. Επίτρεψε σε μας να μπούμε στην Εκκλησία του Θεού και να ζήσουμε μια ζωή αγνότητας. Επίσης το αληθινό ευαγγέλιο μάς επίτρεψε να τραφούμε με τον πνευματικό Λόγο του Θεού και να λάβουμε την χάρη Του. Μας έχει επιτρέψει επίσης να πάμε μπροστά στον θρόνο της χάρης του Θεού και να προσευχηθούμε, και με αυτόν τον τρόπο μας έχει δώσει την πίστη με την οποία μπορούμε να αποκτήσουμε την άφθονη χάρη που παραχωρείται από τον Θεό. Ο Θεός έχει κάνει τέτοιες μεγάλες ευλογίες δικές μας μόνο μέσω της σωτηρίας μας. Για αυτό η σωτηρία είναι τόσο πολύτιμη. 
Ο Ιησούς μάς είπε να χτίσουμε τα σπίτια της πίστης μας στον βράχο (Ματθ. 7:24). Αυτός ο βράχος δεν είναι άλλος από την σωτηρία μας που έρχεται μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Με αυτόν τον τρόπο, πρέπει όλοι να ζήσουμε τις ζωές της πίστης μας όντας σωσμένοι ― γινόμαστε οι δίκαιοι όντας σωσμένοι, απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή όντας σωσμένοι, και μπαίνουμε στον Ουρανό όντας σωσμένοι. 
Οι έσχατοι καιροί αυτού του κόσμου πλησιάζουν. Σε αυτή την εποχή, επομένως, οι άνθρωποι έχουν ακόμη περισσότερους λόγους να σωθούν με τον ακριβή Λόγο. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που λένε ότι κάποιος μπορεί να σωθεί απλά με το να πιστέψει επιπόλαια στον Ιησού, χωρίς γνώση της πίστης του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, και ότι δεν υπάρχει ανάγκη να μιλούν για την ζωή της πίστης, επειδή είναι αρκετό να σωθείς με αυτόν τον τρόπο. 
Εντούτοις, ο λόγος για τον οποίο το λέω αυτό ξανά και ξανά, είναι επειδή μόνο όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας στις καρδιές τους μπορούν να ζήσουν την ζωή της πίστης που εγκρίνει ο Θεός. Επειδή η καρδιά κάθε αγίου που έλαβε την άφεση της αμαρτίας είναι ο ιερός ναός όπου κατοικεί το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να ζήσει την ζωή της πίστης του για να μη μολύνει αυτόν τον αγιασμό. 
Το πώς οι δίκαιοι ζουν τις ζωές τους είναι σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση από το πώς ζουν οι αμαρτωλοί. Από την σκοπιά του Θεού, το πώς ζουν οι αμαρτωλοί είναι εντελώς κάτω από τα πρότυπα του Θεού. Οι ζωές τους είναι γεμάτες υποκρισία. Προσπαθούν πολύ σκληρά να ζήσουν σύμφωνα με τον Νόμο. Καθορίζουν τα δικά τους πρότυπα για το πώς πρέπει να περπατήσουν, το πώς πρέπει να ζήσουν τις ζωές τους, πώς πρέπει να μιλήσουν και πώς πρέπει να γελάσουν. 
Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από την ζωή της πίστης που ζουν οι δίκαιοι. Ο Θεός λέει στους δίκαιους με λεπτομέρεια, «Αγαπήστε τον Κύριο τον Θεό σας με όλη την καρδιά και την δύναμή σας, και αγαπήστε τον πλησίον σας όπως αγαπάτε το σώμα σας». Αυτός είναι ο τρόπος ζωής που έχει δώσει ο Θεός στους δίκαιους. Είναι πρέπον για μας τους δίκαιους να ζήσουμε τις ζωές μας με την αγάπη του Θεού με όλη την καρδιά μας, και ακολουθώντας το θέλημά Του με όλη την δύναμη και την θέλησή μας. Για να σώσουμε τους γείτονές μας, πρέπει να κάνουμε αμέτρητες επενδύσεις στα έργα Του. Αυτή είναι η ζωή των Χριστιανών. 
Αν παραμένουμε στο επίπεδο όπου σκεφτόμαστε ότι το μόνο που μετράει είναι ότι εμείς δεν αμαρτάνουμε, τότε δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πιστή ζωή των αναγεννημένων Χριστιανών. Προτού να αναγεννηθώ, είχα ζήσει μια νομικίστικη ζωή πίστης σε μια συντηρητική Πρεσβυτεριανή εκκλησία και έτσι, όσον αφορούσε στην ζωή του Νόμου, προσπάθησα να την τηρήσω λεπτομερώς. Σήμερα, οι άνθρωποι τείνουν να μην το κάνουν αυτό αλλά, επειδή έχω ζήσει την θρησκευτική ζωή μου πολύ καιρό πριν, ήμουν πολύ ικανός στην τήρηση του Νόμου στην καθημερινή μου ζωή. Ήμουν τόσο λεπτομερώς υπάκουος στον Νόμο, που δεν εργάστηκα ποτέ Κυριακή (ημέρα του Κυρίου), επειδή ο Νόμος διατάζει ότι πρέπει να θυμόμαστε το Σάββατο και να το τηρούμε άγιο, μέχρι το σημείο να μην μπω ποτέ Κυριακή σε αυτοκίνητο. Αν επρόκειτο να ζητήσω από εσάς να ζήσετε έτσι, ίσως δεν θα υπήρχε ουσιαστικά κανένας που θα μπορούσε να ζήσει μια τέτοια νομικίστικη ζωή. Τόσο νομικίστικη ήταν η ζωή μου προτού να αναγεννηθώ. Εντούτοις, ανεξάρτητα από το πόσο αφοσιωμένα είχα ζήσει τις θρησκευτικές μου ημέρες, αυτό δεν είχε καμία αξία απέναντι στον Θεό και ήταν απολύτως άχρηστο. 
Έχετε την πίστη του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος; Επειδή η σωτηρία του Ιησού περιλαμβάνεται σε αυτά τα τρία νήματα, μπορούμε να μπούμε στα Άγια με την πίστη μας. Η σωτηρία μας εκπληρώθηκε πριν από 2.000 έτη. Ο Ιησούς Χριστός, ακόμη και πριν εμείς Τον γνωρίσουμε, ανέλαβε ήδη όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών μας με τον θάνατό Του στον Σταυρό. 
 

Η σωτηρία από την αμαρτία στηρίζεται στον Ιησού Χριστό

Όταν μπαίνουν στην Σκηνή του Μαρτυρίου όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, δεν μπαίνουν μέσω της πύλης της αυλής της αλλά αναρριχώνται παράνομα πάνω από τον φράχτη. Λένε, «Γιατί το λεπτό λινό του φράχτη είναι τόσο λευκό; Είναι τόσο μονότονο. Έπρεπε να το είχαν χρωματίσει με κάποιο κόκκινο και κυανό. Αυτό είναι πιο μοντέρνο σήμερα. Αλλά αυτός ο φράχτης είναι μόνο πολύ λευκός! Ξεχωρίζει πάρα πολύ. Και γιατί είναι τόσο ψηλός; Είναι πάνω από 2,25 μέτρα (7,5 πόδια). Το ύψος μου δεν φθάνει ούτε στα 2 μέτρα· πώς υποτίθεται ότι θα περάσω στο εσωτερικό όταν ο φράχτης είναι τόσο ψηλός; Λοιπόν, μπορώ να περάσω από πάνω χρησιμοποιώντας μια σκάλα!» 
Τέτοιοι άνθρωποι προσπαθούν να μπουν με τις καλές τους πράξεις. Αναρριχώνται επάνω στον φράχτη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου με τις προσφορές, τις φιλανθρωπικές πράξεις και την υπομονή τους, και πηδούν από τον φράχτη λέγοντας, «Σίγουρα μπορώ να πηδήσω κάτω από 2,25 μέτρα (7,5 πόδια)». Έτσι έχοντας αναρριχηθεί στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, ξανακοιτάζουν και βλέπουν το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Παίρνουν έπειτα τα μάτια τους από το θυσιαστήριο και κοιτάζουν προς τα Άγια, και το πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι ο νιπτήρας που υπάρχει εμπρός από αυτά.
Το ύψος των στύλων του φράκτη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου είναι 2,25 μέτρα (7,5 πόδια), αλλά το ύψος των στύλων και της οθόνης της πύλης των Αγίων όπου κατοικούσε ο Θεός, ήταν 4,5 μέτρα (15 πόδια). Οι άνθρωποι μπορούσαν να μπουν στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου με την θέλησή τους αν είχαν αρκετή αποφασιστικότητα. Αλλά ακόμα και αν πηδούσαν πάνω από τον φράχτη ύψους 2,25 μέτρων (7,5 πόδια) και έμπαιναν στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, όταν προσπαθούσαν να μπουν εκεί όπου κατοικούσε ο Θεός, θα αντιμετώπιζαν τους υψηλούς στύλους των 4,5 μέτρων (15 πόδια) και μια οθόνη της πύλης των Αγίων. Οι άνθρωποι μπορούσαν να πηδήσουν πάνω από 2,5 μέτρα (8,3 πόδια) με την προσπάθειά τους. Αλλά δεν μπορούσαν να πηδήσουν πάνω από τα 4,5 μέτρα (15 πόδια) που όρισε ο Θεός. Αυτό είναι το όριό τους. 
Αυτό σημαίνει πως όταν αρχικά πιστεύουμε στον Ιησού, μπορούμε να πιστέψουμε μόνο ως θρησκεία. Επίσης, μερικοί άνθρωποι μπορούν να πιστέψουν στον Ιησού ως Σωτήρα τους με την θέλησή τους, και να πιστέψουν ότι ο Σωτήρας είναι μόνο ένας από τους τέσσερις μεγάλους μύστες. Ανεξάρτητα από το πώς πιστεύουν οι άνθρωποι, μπορούν να έχουν την πίστη τους με οποιοδήποτε τρόπο επιλέγουν αλλά δεν μπορούν να αναγεννηθούν αληθινά μέσω τέτοιας πίστης. 
Για να αναγεννηθούν αληθινά, πρέπει να περάσουν μέσω της πύλης του κυανού, πορφυρού και κόκκινου νήματος, με την πίστη τους. Αναγεννιόμαστε ενώπιον του Θεού με την πίστη ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μας και η πύλη της αλήθειας, και ότι μάς έχει σώσει μέσω του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. Η πίστη που πιστεύει στα έργα του Ιησού και φανερώνεται στα τρία νήματα, δεν είναι άλλη από την πίστη του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να πιστέψουν σε κάτι άλλο, όμως δεν υπάρχει απολύτως καμία θετική απόδειξη ότι πιστεύοντας με τέτοιο τρόπο μπορούν να σωθούν και να ευλογηθούν πολύ. Μόνο με την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορούμε να λάβουμε την έγκριση του Θεού και την μεγάλη χάρη και τις ευλογίες της σωτηρίας του Θεού. Ο στόχος αυτής της πίστης στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι να μας ντύσει με την χάρη του Θεού. 
Θεωρείτε την Σκηνή του Μαρτυρίου ως μία απλή ορθογώνια διαμορφωμένη αυλή, με ένα οικοδόμημα που στέκεται μέσα σε αυτήν; Αυτό δεν μπορεί να φέρει οποιοδήποτε όφελος στην πίστη σας. Η Σκηνή του Μαρτυρίου μάς μιλάει για ολόκληρη την πίστη, και πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι αυτή η πίστη. 
Μη γνωρίζοντας καλά την Σκηνή του Μαρτυρίου, ίσως σκέφτεστε ότι το ύψος της ήταν 2,25 μέτρα (7,5 πόδια) όπως το ύψος του φράχτη της. Αλλά δεν ήταν έτσι. Ακόμα και αν δεν θέλαμε να μπούμε στην αυλή αλλά μόνο να εξετάσουμε την Σκηνή του Μαρτυρίου από έξω από τον φράχτη, θα μπορούσαμε να δούμε ότι η Σκηνή του Μαρτυρίου ήταν δύο φορές υψηλότερη από τον φράχτη. Αν και δε θα μπορούσαμε να δούμε το κατώτατο σημείο της Σκηνής του Μαρτυρίου, θα βλέπαμε ακόμα σαφώς την πύλη της, κάτι που μάς λέει ότι η Σκηνή του Μαρτυρίου στέκεται υψηλότερα από τον φράχτη της αυλής της. 
Όσοι επρόκειτο να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας στον Ιησού και με αυτόν τον τρόπο έμπαιναν στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, έπρεπε να επιβεβαιώσουν την κατάλληλη πίστη τους στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και τον νιπτήρα, και έπειτα να μπουν στα Άγια. Για να μπεις στα Άγια, πρέπει σίγουρα να υπάρξει άρνηση του εαυτού σου. Τα σκεύη μέσα στα Άγια έπρεπε να ξεχωρίζουν από όλα τα σκεύη που βρίσκονταν έξω από τα Άγια. 
Ξέρετε τι μισεί πιο πολύ ο Σατανάς; Μισεί το ότι υπάρχει η γραμμή οροθεσίας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού από τα Άγια. Επειδή ο Θεός εργάζεται ανάμεσα σε όσους διαιρούν το εσωτερικό και το εξωτερικό από τα Άγια, ο Σατανάς μισεί που υπάρχει μια τέτοια γραμμή και προσπαθεί να αποτρέψει τους ανθρώπους από τον καθορισμό αυτής της γραμμής. Αλλά να θυμάστε αυτό: Ο Θεός εργάζεται καθαρά με όσους σύρουν αυτή την γραμμή οροθεσίας της πίστης. Ο Θεός ευαρεστείτε από ανθρώπους που σύρουν αυτή την διαχωριστική γραμμή και παραχωρεί τις ευλογίες Του σε αυτούς έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν μέσα στα Άγια με την λαμπρή τους πίστη. 
Πιστέψτε ότι όλα τα σκεύη στην εξωτερική αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου και όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για αυτά, είχαν προετοιμαστεί και προσχεδιαστεί από τον Θεό έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους. Και όταν μπαίνετε στα Άγια με πίστη σε αυτό, ο Θεός θα παραχωρήσει σε σας ακόμα μεγαλύτερη χάρη και ευλογίες. 
 

Το ιλαστήριο είναι ο τόπος όπου παραλαμβάνεται η χάρη της σωτηρίας

Στα Άγια των Αγίων, δύο χερουβείμ άπλωναν τα φτερά τους κοιτάζοντας προς τα κάτω, επάνω από το καπάκι που κάλυπτε την Κιβωτό της Διαθήκης. Ο χώρος μεταξύ των δύο χερουβείμ ονομάζεται ιλαστήριο. Το ιλαστήριο είναι εκεί όπου ο Θεός παραχωρεί σε μας την χάρη Του. Το κάλυμμα της Κιβωτού της Διαθήκης ήταν λεκιασμένο από το αίμα, επειδή ο αρχιερέας ράντιζε επτά φορές σε αυτό το ιλαστήριο το αίμα της θυσίας που προσφερόταν για τον λαό Ισραήλ. Έτσι ο Θεός κατέβαινε στο ιλαστήριο και παραχωρούσε το έλεός Του στον λαό Ισραήλ. Σε όσους το πιστεύουν αυτό αρχίζουν οι ευλογίες, η προστασία και η καθοδήγηση του Θεού. Από εκεί και μετά γίνονται ο αληθινός λαός του Θεού και δικαιούνται να μπουν στα Άγια. 
Μεταξύ των πολλών Χριστιανών αυτού του κόσμου, υπάρχουν μερικοί που η πίστη τους έχει επιτρέψει να μπουν στα Άγια, άλλοι όμως δεν έχουν τέτοια πίστη με την οποία θα μπορούσαν να μπουν στα Άγια. Ποιο είδος πίστης έχετε εσείς; Χρειαζόμαστε την πίστη που μπορεί να σύρει την σαφή γραμμή της σωτηρίας και να μπούμε στα Άγια του Θεού, επειδή μόνο έτσι μπορούμε να ευλογηθούμε πολύ από τον Θεό. 
Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να έχεις αυτό το είδος πίστης. Επειδή ο Σατανάς μισεί όταν οι άνθρωποι σύρουν την σαφή γραμμή σωτηρίας, προσπαθεί συνεχώς να θολώσει αυτή την γραμμή. «Δεν είναι απαραίτητο να πιστέψετε με αυτόν τον τρόπο, λέει. Δεν πιστεύουν όλοι έτσι, γιατί λοιπόν να δίνετε τόση πολλή σημασία σε αυτό και επαναλαμβάνετε τον εαυτό σας; Μη ζορίζεστε· πηγαίνετε με το ρεύμα». Λέγοντας τέτοια πράγματα, ο Σατανάς προσπαθεί να κρύψει αυτή την σαφή γραμμή σωτηρίας. Επίσης, ο Σατανάς αποκαλύπτει τις αδυναμίες της σάρκας μας και προσπαθεί να τις μετατρέψει σε προβλήματα. Εσείς θα είστε αυτοί που ακούνε τα παραπλανητικά λόγια του Σατανά, που προσπαθεί να μας χωρίσει από τον Θεό; Ή θα ζήσετε τις ζωές σας με το να θυμάστε καθημερινά την σωτηρία σας, ενωμένοι με την Εκκλησία, ακολουθώντας τον Λόγο του Θεού, ζώντας μια ζωή προσευχής και λαμβάνοντας την χάρη που ο Θεός παραχωρεί σε σας; 
Εκείνοι που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας πραγματικά, θέλουν να θυμούνται την σωτηρία τους. Επιθυμούν να κατοικούν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ξανά και ξανά. Είναι καλό και ουσιαστικό για σας να μελετάτε το ευαγγέλιο. Δεν είστε όπως αυτοί; «Ωχ, Θεέ μου, είναι πάλι αυτή η ιστορία, για το πότε έχουμε σωθεί εμείς; Το υλικό της ιστορίας και η πλοκή μπορεί να είναι διαφορετικά αλλά και πάλι είναι η ίδια παλαιά ιστορία. Έχω κουραστεί από αυτήν!» 
Υπάρχει κάποιος που μπορεί να το πει αυτό; Εγώ θα λυπόμουν αν έπρεπε να λέω την ίδια ιστορία για τον εαυτό μου καθημερινά, αλλά όταν η Βίβλος μάς λέει ότι πρέπει να συλλογιζόμαστε καθημερινά την σωτηρία μας, τι μπορώ να κάνω; Όταν και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μιλούν σε μας για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, αυτό που είναι κακό ενώπιον του Θεού για τους ανθρώπους είναι να κηρύξουν πραγματικά κάτι άλλο εκτός από αυτό. Όλος ο Λόγος της Βίβλου μιλά για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. «Σωτηρία, ζωή πίστης, πνευματική ζωή, πάλη ενάντια στον Σατανά, Ουρανός, δόξα, χάρη, ευλογία, ανάσταση, αιώνια ζωή, ελπίδα, και Άγιο Πνεύμα» — όλες αυτές οι βασικές έννοιες των αγίων, συσχετίζονται με αυτό το αληθινό ευαγγέλιο. Μιλώντας για κάτι άλλο εκτός από αυτά, είναι αίρεση και ψεύτικες διδασκαλίες. Αυτό που φαίνεται παρόμοιο αλλά ουσιαστικά είναι διαφορετικό, δεν είναι άλλο από ψεύτικες διδασκαλίες. Τα Ευαγγέλια που μοιάζουν εξωτερικά αλλά εσωτερικά είναι διαφορετικά από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είναι μόνο τα ψεύτικα ευαγγέλια των ψεύτικων θρησκειών. 
Πόσο θαυμάσιο είναι ότι η Εκκλησία του Θεού διαδίδει καθημερινά τον Λόγο του Θεού· όχι τα παραπλανητικά λόγια των ψεύτικων θρησκειών! Είναι ευλογία που είμαστε ενωμένοι στην Εκκλησία του Θεού, ακούμε και πιστεύουμε στον καθαρό Λόγο του Θεού. Κηρύττοντας πάντα το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, η Εκκλησία του Θεού επιτρέπει στους αγίους να σκεφτούν την χάρη του Θεού καθημερινά, να προσευχηθούν σε Αυτόν, να Τον σεβαστούν και να ζήσουν μια ζωή που δεν ακολουθεί το κακό. Δεν είστε ευτυχείς που έχετε ακούσει άλλη μια φορά και πιστεύετε στον λόγο της αλήθειας που σας ικανώνει να λάβετε την άφεση της αμαρτίας; Και εγώ επίσης είμαι πολύ ευτυχής. 
Αν με ανάγκαζαν να κηρύξω κάτι άλλο εκτός από αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, θα υπέφερα πολύ. Αν εξαναγκαζόμουν να διαδώσω όχι τον Λόγο της σωτηρίας αλλά μερικές άλλες ανθρώπινες διδασκαλίες, θα ήθελα να δραπετεύσω. Φυσικά δεν είναι επειδή δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Υπάρχουν πολλά άλλα ανθρωπιστικά ζητήματα που μπορώ να χειριστώ, αλλά αυτά είναι όλα περιττά και είναι απλά οι διδασκαλίες της αλλοιωμένης ζύμης για όσους από μας είναι αναγεννημένοι. 
Μόνο αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μέσω του οποίου μάς έχει σώσει ο Ιησούς, ο ίδιος Θεός, είναι ο πολύτιμος Λόγος του Θεού που δίνει την γλυκύτητά του καθώς τον μελετάμε επανειλημμένα. Υπάρχουν τόσες πολλές άλλες ιστορίες που θα μπορούσα να σας πω, αλλά μου αρέσει πιο πολύ όταν μιλώ για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας σώζει. Αυτό με συνεπαίρνει τότε. Είμαι ευτυχέστερος όταν μιλώ για αυτή την σωτηρία, επειδή τότε μπορώ να ξαναθυμάμαι τις παλιές αναμνήσεις, να θυμάμαι πώς ο Κύριος με έχει σώσει, Τον ευχαριστώ ακόμα μια φορά και τρέφομαι πάλι με το ψωμί της σωτηρίας. 
Είμαι βέβαιος ότι και εσείς ευχαριστείστε, όπως οι περισσότεροι όταν ακούτε αυτόν τον Λόγο της σωτηρίας. Ίσως να παραπονεθείτε ότι είναι η ίδια ιστορία καθημερινά, αλλά βαθιά μέσα σας, σκέφτεστε, «Τώρα που την άκουσα πάλι, είναι ακόμα καλύτερη. Αρχικά, δεν ήταν τόσο σπουδαία αλλά όσο συνεχίζω να την ακούω, μπορώ να δω ότι δεν υπάρχει καμία άλλη ιστορία που να είναι τόσο άξια να την ακούει κανείς όσο αυτή. Νόμιζα ότι η σημερινή ιστορία θα ήταν κάπως ξεχωριστή αλλά το συμπέρασμα μου λέει ότι ήταν η ίδια ιστορία πάλι. Όμως ακόμα είμαι ευτυχής». Είμαι βέβαιος ότι έτσι αισθάνονται οι καρδιές σας. 
Αδελφοί και αδελφές, αυτό που κηρύττω εδώ είναι ο Λόγος του Ιησού. Οι κήρυκες πρέπει να κηρύττουν τον Λόγο του Ιησού. Το κήρυγμα του τι έχει κάνει ο Ιησούς για μας και η διάδοση της αλήθειας του ύδατος και του Πνεύματος μέσω του γραπτού Λόγου, δεν είναι άλλο από αυτό που εννοείται ότι πρέπει να κάνει η εκκλησία του Θεού. Ζούμε τώρα τις ζωές της πίστης μας στην Εκκλησία. Το να μπαίνεις στα Άγια, που φωτίζονται κάτω από την λυχνία με τους επτά κλάδους, που έγινε με την σφυρηλάτηση ενός τάλαντου χρυσού, να τρως ψωμί στον οίκο του καθαρού χρυσού, να προσεύχεσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, να μπαίνεις στο Ναό του Θεού, να Τον λατρεύεις και να ζεις σε αυτόν τον οίκο από χρυσάφι — τίποτα εκτός από αυτό δεν είναι η ζωή της πίστης μας. 
Εσείς και εγώ ζούμε τώρα τις ζωές της πίστης που δίνονται από τον Θεό. Να παίρνεις την άφεση της αμαρτίας και να ζεις την ζωή της πίστης, αυτή είναι η ζωή μέσα στον χρυσό οίκο του Θεού. «Αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρηται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθ’ εκάστην ημέραν» (2Κορ. 4:16). Με την πίστη μας στο κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό που φανερώνονται στην Σκηνή του Μαρτυρίου, οι ψυχές μας ζουν στον λαμπρό χρυσό Οίκο του Θεού. 
Δίνω παντοτινά τις ευχαριστίες μου στον Θεό που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας. Αλληλούια!