Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-3] (Έξοδος 34:1-8) Γιαχβέ ο ζωντανός Θεός

( Έξοδος 34:1-8 )
«Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Κόψον εις σεαυτόν δύο πλάκας λιθίνας καθώς τας πρώτας· και θέλω γράψει επί των πλακών τους λόγους, οίτινες ήσαν επί των πρώτων πλακών, τας οποίας συνέτριψας· και γίνου έτοιμος το πρωΐ, και ανάβηθι το πρωΐ επί το όρος Σινά, και παράστηθι εκεί ενώπιόν μου επί της κορυφής του όρους· και ουδείς θέλει αναβή μετά σου ουδέ θέλει φανή τις καθ’ όλον το όρος· και τα ποίμνια και αι αγέλαι δεν θέλουσι βοσκηθή έμπροσθεν του όρους εκείνου. Και έκοψε δύο πλάκας λιθίνας καθώς τας πρώτας· και σηκωθείς ο Μωϋσής ενωρίς το πρωΐ, ανέβη επί το όρος Σινά, καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος, και έλαβεν εις τας χείρας αυτού τας δύο πλάκας τας λιθίνας. Και κατέβη ο Κύριος εν νεφέλη και εστάθη μετ’ αυτού εκεί και εκήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και εκήρυξε, Κύριος, Κύριος ο Θεός, οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και αληθινός, φυλάττων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν και ουδόλως αθωόνων τον ένοχον· ανταποδίδων την ανομίαν των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Και έσπευσεν ο Μωϋσής και κύψας εις την γην, προσεκύνησε».
 

Χρειαζόμαστε να ανακαλύψουμε ποιος είναι πραγματικά αυτός ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε

Ας αρχίσουμε στρέφοντας στην Έξοδο 3:13-16: «Και είπεν ο Μωϋσής προς τον Θεόν, Ιδού, όταν εγώ υπάγω προς τους υιούς Ισραήλ και είπω προς αυτούς, Ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς, και εκείνοι με ερωτήσωσι, Τι είναι το όνομα αυτού; τι θέλω ειπεί προς αυτούς; Και είπεν ο Θεός προς τον Μωϋσήν, Εγώ είμαι ο Ων· και είπεν, Ούτω θέλεις ειπεί προς τους υιούς Ισραήλ· Ο Ων με απέστειλε προς εσάς. Και είπεν έτι ο Θεός προς τον Μωϋσήν, Ούτω θέλεις ειπεί προς τους υιούς Ισραήλ· Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ, με απέστειλε προς εσάς· τούτο θέλει είσθαι το όνομά μου εις τον αιώνα και τούτο το μνημόσυνόν μου εις γενεάς γενεών· ύπαγε και σύναξον τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και ειπέ προς αυτούς, Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, εφάνη εις εμέ, λέγων, Επεσκέφθην αληθώς εσάς και τα όσα κάμνουσιν εις εσάς εν Αιγύπτω». 
 

Ποιος είναι ο Θεός Γιαχβέ;

Το όνομα του Κυρίου στα εβραϊκά είναι Γιαχβέ ή παραδοσιακά Ιεχωβά, και το Γιαχβέ σημαίνει «ο υπάρχων». Ο Θεός, με άλλα λόγια, δεν είναι ένα δημιούργημα αλλά είναι αυθύπαρκτος, ο Δημιουργός που έκανε ολόκληρο τον κόσμο και όλα μέσα σε αυτόν.
Ας ρίξουμε μια ματιά στην Έξοδο 6:2-7: «Ο Θεός ελάλησεν έτι προς τον Μωϋσήν και είπε προς αυτόν, Εγώ είμαι ο Κύριος· και εφάνην εις τον Αβραάμ, εις τον Ισαάκ και εις τον Ιακώβ, με το όνομα, Θεός Παντοκράτωρ· δεν εγνωρίσθην όμως εις αυτούς με το όνομά μου Ιεοβά· και έτι έστησα προς αυτούς την διαθήκην μου, να δώσω εις αυτούς την γην Χαναάν την γην της παροικίας αυτών, εν ή παρώκησαν· εγώ προσέτι ήκουσα τους στεναγμούς των υιών Ισραήλ διά την υπό των Αιγυπτίων καταδούλωσιν αυτών· και ενεθυμήθην την διαθήκην μου· διά τούτο ειπέ προς τους υιούς Ισραήλ, Εγώ είμαι ο Κύριος· και θέλω σας εκβάλει υποκάτωθεν των φορτίων των Αιγυπτίων και θέλω σας ελευθερώσει από της δουλείας αυτών και θέλω σας λυτρώσει με βραχίονα εξηπλωμένον και με κρίσεις μεγάλας· και θέλω σας λάβει εις εμαυτόν διά λαόν μου και θέλω είσθαι Θεός υμών· και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός υμών, όστις σας εκβάλλω υποκάτωθεν των φορτίων των Αιγυπτίων».
Ο στίχος 3 εδώ λέει, «Εφάνην εις τον Αβραάμ, εις τον Ισαάκ και εις τον Ιακώβ, με το όνομα, Θεός Παντοκράτωρ· δεν εγνωρίσθην όμως εις αυτούς με το όνομά μου Ιεοβά». Η εβραϊκή λέξη Γιαχβέ (Ιεοβά) σημαίνει «ο υπάρχων» ή «το κύριο όνομα του μόνου αληθινού Θεού». Ο Θεός δεν είχε γνωστοποιήσει πριν στην ανθρωπότητα το όνομά Του Γιαχβέ. Έτσι οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο Τον αποκαλούσαν απλά ως Θεό. Αλλά τώρα, για να σώσει τον λαό Ισραήλ, ο Θεός θέλησε να κάνει γνωστό το όνομά Του Γιαχβέ σε όλους τους ανθρώπους αυτού του κόσμου. «Εγώ είμαι ο Γιαχβέ. Είμαι ο Γιαχβέ. Είμαι αυτός που είμαι αυθύπαρκτος». Ο Θεός θέλησε έτσι να κάνει γνωστό τον εαυτό Του. 
Ο Θεός είναι αυθύπαρκτος, «ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ». Ήταν ζωντανός ακόμα και πριν από τους αρχαιότερους χρόνους, ακόμα και πριν από την αρχή των πάντων. Ο Θεός, με άλλα λόγια, ζει και υπάρχει αιώνια. Ο Θεός είχε επιτρέψει στον λαό Ισραήλ, τα τέκνα του Αβραάμ, να υποδουλωθούν για 430 χρόνια στην Αίγυπτο και είχε υποσχεθεί ότι έπειτα θα τους ελευθέρωνε από την σκλαβιά τους και θα τους οδηγούσε στην γη Χαναάν. Ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί, ο Θεός Γιαχβέ εμφανίστηκε μετά από 430 χρόνια και διέταξε τον Μωυσή να ελευθερώσει τον λαό Ισραήλ από την δίωξη του Φαραώ. «Εγώ είμαι ο Γιαχβέ. Είμαι αυτός που είμαι, ο Θεός σας. Άφησε τον λαό μου να φύγει». Για χάρη του λαού Του, φανερώθηκε στον Μωυσή και διέταξε τον Φαραώ να αφήσει τον λαό Του να φύγει, επειδή ο Θεός Γιαχβέ ήξερε για τα βάσανα του λαού Ισραήλ. Επειδή ήξερε ότι ο λαός Του στέναζαν κάτω από τα βάσανά τους, ο Θεός είπε ότι θα τους ελευθέρωνε από την σκλαβιά τους. 
Μετά από 430 χρόνια από τότε που έδωσε την υπόσχεσή Του στον Αβραάμ, ο Θεός ήρθε στον λαό Ισραήλ και φανερώθηκε σε αυτούς. «Εγώ είμαι ο Γιαχβέ. Εγώ είμαι ο Θεός. Έχω έρθει να εκπληρώσω την υπόσχεση που έδωσα στον Αβραάμ, τον πατέρα σας, ότι θα οδηγούσα τα παιδιά του έξω από την Αίγυπτο στην γη Χαναάν. Και ξέρω επίσης όλα τα βάσανά σας. Τώρα πηγαίνετε στον Φαραώ και πείτε του: «Αυτό είπε ο Θεός Γιαχβέ». 
Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι στην πραγματικότητα ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ο Θεός είναι επίσης ο Θεός μας, ο δικός σας και ο δικός μου. Ποιο, λοιπόν, είναι το όνομά Του; Το όνομά Του είναι Γιαχβέ, που σημαίνει «ο υπάρχων». Ο Θεός υπάρχει ακόμα πριν από την δημιουργία του κόσμου, ως «ο υπάρχων» που η ύπαρξή Του δεν προήλθε από κάποιον άλλον αλλά από τον εαυτό Του. 
 

Πρέπει να καταλάβουμε την σημασία του ονόματος του Θεού

Είναι κρίσιμο να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι πραγματικά αυθύπαρκτος, Αυτός που μας έχει πλάσει, που κυβερνά επάνω μας και που μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό Γιαχβέ ως τον απόλυτο Θεό μας, επειδή αυτός ο Θεός Γιαχβέ στην πραγματικότητα δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο και συνεχίζει να υπάρχει ακόμα μέχρι τώρα. 
Όπως ο λαός Ισραήλ, εσείς και εγώ επίσης πιστεύουμε στον Θεό, και επίσης έχουμε λάβει τις εντολές Του στην παρουσία Του. Ακριβώς όπως ο λαός Ισραήλ απέτυχαν να τηρήσουν όλο τον Νόμο, και εμείς επίσης έχουμε αποτύχει να ζήσουμε σύμφωνα με τον Νόμο. Έτσι, εξαιτίας των αμαρτιών μας ενώπιον του Θεού, είμαστε όντα που δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν από το να υποστούν την φοβερή κρίση της αμαρτίας. Εξαιτίας των αμαρτιών μας, με άλλα λόγια, δεν θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε πραγματικά από την καταδίκη για τις αμαρτίες μας. 
Για αυτό καθένας από μας έπρεπε να πληρώσει λύτρα στον Θεό για να εξιλεωθεί για τις αμαρτίες του. Για να σωθούμε από τις αμαρτίες μας, έπρεπε με πίστη να δώσουμε στον Πατέρα Θεό την ποινή της εξιλέωσης, που είναι ίση με την ζωή μας. Έπρεπε πραγματικά να δώσουμε θύμα θυσίας ισοδύναμο με την ζωή μας, για να ικανοποιηθεί η δίκαιη κρίση Του και για να αποκαλυφθεί η φιλεύσπλαχνη αγάπη του Θεού. Μόνο δίνοντας την πραγματική εξιλέωση της ζωής για τις αμαρτίες μας θα μπορούσε να αποκατασταθεί η ειρήνη μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας. Μόνο μέσω της πίστης μπορούμε να ελευθερωθούμε από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας. 
Επειδή αυτό συμβαίνει πράγματι όποτε πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού, λόγω των αμαρτιών που έχουμε διαπράξει ενώπιον Του, έπρεπε να αναγνωρίσουμε ότι δεν θα μπορούσαμε παρά να κριθούμε και να τιμωρηθούμε για αυτές τις αμαρτίες. Όταν πιστεύουμε στον Θεό ως Σωτήρα μας, πρέπει πραγματικά να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε ότι είμαστε προορισμένοι για τον άδη λόγω των αμαρτιών μας, και να πιστεύουμε στον Μεσσία που έχει πληρώσει την ποινή των αμαρτιών μας και ως Σωτήρας μας μάς έχει ελευθερώσει από την τιμωρία της αμαρτίας. Όταν πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού, πρέπει να πιστεύουμε στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, το θύμα της θυσίας των αμαρτιών μας, να πιστεύουμε σε Αυτόν ως Μεσσία και να Τον αναγνωρίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε γίνει όλοι αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού λόγω της αποτυχίας μας να τηρήσουμε τις εντολές Του και πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας, μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. 
Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να υποστούμε την τιμωρία του Θεού για την αμαρτία. Αναγνωρίζοντας έτσι την αμαρτωλότητά μας, γίναμε κατάλληλοι για να λάβουμε την ευλογία της άφεσης της αμαρτίας που ο Θεός μας έχει δώσει και μπορούμε να θέσουμε το θεμέλιο της πίστης μας, που μπορεί να συγκεντρώσει το έλεος του Θεού και να λάβουμε εκ μέρους Του την άφεση της αμαρτίας. 
Για να μας κάνει παιδιά Του, ο Θεός μάς έκανε σύμφωνα με την εικόνα Του, αλλά μας επίτρεψε να γεννηθούμε μέσα σε αδυναμίες. Ως απόγονοι του Αδάμ, όλοι γεννιόμαστε αμαρτωλοί αλλά αυτό είναι συνέπεια της βαθυστόχαστης πρόνοιας του Θεού για να μας κάνει παιδιά Του. 
Ήμασταν τέτοια όντα, που δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να τιμωρηθούμε για τις αμαρτίες μας, αλλά για να εκπληρώσει το θέλημά Του, ο Θεός έστειλε σε εμάς τον Υιό Του και μας έχει συγχωρέσει από όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, έλαβε το βάπτισμά Του και πέθανε στον Σταυρό υπακούοντας στο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός Γιαχβέ επομένως, έχει δώσει νέα ζωή σε όσους από εμάς πιστεύουν ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν επάνω στον Υιό Του με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, ότι μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας με το αίμα Του στον Σταυρό, και ότι σήκωσε έτσι όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας. 
Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του ήταν η θυσιαστική προσφορά που ήταν περισσότερο από ικανή για να επιτρέψει σε μας, όταν πιστέψουμε, να λάβουμε την νέα ζωή, για να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να γίνουμε παιδιά του Θεού. Πρέπει να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας πιστεύοντας, και με την πίστη μας στο μπλε, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, πρέπει να έχουμε το είδος πίστης που μας ικανώνει να γίνουμε λαός του Θεού. Αυτή πράγματι είναι η απόλυτη αλήθεια ότι μόνο όσοι έχουν τέτοια πίστη μπορούν αληθινά να γίνουν λαός του Θεού. 
 

Όλες οι θεότητες των θρησκειών αυτού του κόσμου είναι μόνο πλάσματα της ίδιας της ανθρωπότητας

Εκτός από τον Θεό Γιαχβέ, τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα, όλες οι άλλες θεότητες είναι απλά κοσμικές θεότητες που φτιάχτηκαν από την ίδια την ανθρωπότητα. Εκτός από τον Θεό, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο που υπάρχει από μόνο του. Για αυτό ο Θεός Γιαχβέ είπε, «Εγώ ειμί ο ων». 
Υπάρχει, στην πραγματικότητα, κάποιος που να υπάρχει από μόνος του; Ο Βούδας γεννήθηκε από την μήτρα της μητέρας του και έτσι είναι μόνο πλάσμα του Θεού. Έτσι είναι ο Κομφούκιος, το ίδιο συμβαίνει και με τον Μωάμεθ, γιατί όλοι γεννήθηκαν από τους γονείς τους και επομένως είναι μόνο πλάσματα δημιουργημένα από τον Θεό. Τα αγάλματα του Βούδα που έχουν κατασκευάσει ή έχουν χαράξει οι πιστοί του, είναι επίσης απλή δημιουργία ανθρώπων, που γίνεται με πέτρες ή μέταλλα που δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός. Όλα, από τον ήλιο μέχρι το φεγγάρι, τα αστέρια, το νερό, τον αέρα και τους γαλαξίες του κόσμου, όλα ήταν κατασκευασμένα από τον Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο που δεν έγινε από τον Θεό. Ακόμα και οι άγγελοι, τα πνευματικά όντα, ήταν δημιουργημένα επίσης από τον Θεό. 
Μόνο ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, στον Οποίο πιστεύουμε, είναι ο Θεός Γιαχβέ, «ο υπάρχων». Ο Θεός Γιαχβέ δεν έγινε από οποιονδήποτε άλλον. Μόνο Αυτός υπάρχει από μόνος Του, μόνο Αυτός είναι ο Δημιουργός ολόκληρου του κόσμου, και μόνο αυτός είναι που έκανε εμένα και σας. Μόνο αυτός ο Θεός Γιαχβέ έχει προγραμματίσει στο θέλημά Του να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και να μας κάνει λαό Του. 
Επειδή ο Θεός μάς έχει προγραμματίσει έτσι, μας έκανε να γεννηθούμε σε αυτόν τον κόσμο κλαίγοντας και να φεύγουμε με άδεια χέρια, και αυτό λόγω αυτού του σχεδίου που μας έχει κάνει να υποφέρουμε σε αυτόν τον κόσμο, έτσι ώστε να μην μπορούμε παρά να εκζητήσουμε τον Θεό και να Τον συναντήσουμε. 
Όταν λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, πρέπει πραγματικά να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε το είδος των όντων που, λόγω των αμαρτιών μας και της αποτυχίας μας να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, δεν μπορούμε να αποφύγουμε την τιμωρία του θανάτου, του άδη, και των φοβερών βασάνων ενώπιον του Θεού. Πριν πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό τον Μεσσία ως Σωτήρα μας, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε αμαρτωλοί, που δεν μπορούν παρά να αντιμετωπίσουν την φοβερή κρίση της αμαρτίας και να ριχτούν στον άδη. 
 

Ο Θεός Γιαχβέ είναι Πάνσοφος και Παντοδύναμος

Μόνο ο Θεός είναι ο πάνσοφος και παντοδύναμος Θεός που αληθινά μάς έπλασε και κυβερνά τον κόσμο. Όταν το αναγνωρίσουμε αυτό, πρέπει έπειτα να αναγνωρίσουμε ενώπιον του Θεού τι είδους αμαρτωλοί είμαστε πραγματικά — δηλαδή να παραδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε να υποστούμε την φοβερή οργή του Θεού λόγω των αμαρτιών μας. Και πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια ότι με πίστη στον Αμνό του Θεού που ήρθε να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας και με την μεταβίβαση όλων των αμαρτιών μας επάνω σε αυτή την θυσιαστική προσφορά με την τοποθέτηση των χεριών μας στο κεφάλι Του, λύνονται όλα τα προβλήματα της αμαρτίας μας. Στην πραγματικότητα έπρεπε εμείς να τιμωρηθούμε και να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας αλλά, επειδή Αυτός ανέλαβε ως θύμα όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, οι αμαρτίες μας μπορούν να πλυθούν. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτή την αλήθεια. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μέσω αυτής της θυσιαστικής προσφοράς, ο Παντοδύναμος Θεός για τον Οποίο τίποτα δεν είναι αδύνατο, έχει σώσει πράγματι εμάς που δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το να ριχτούμε στον άδη, για όλες τις αμαρτίες μας. Οι άνθρωποι που πιστεύουν έτσι είναι αληθινοί πιστοί του Ιησού Χριστού, του Μεσσία. 
Είναι πράγματι λανθασμένο, να πιστεύουμε στον Μεσσία αυθαίρετα. Όταν λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, η πίστη μας πρέπει να στηρίζεται σε βιβλικά καλή θεμελίωση. Και πρέπει να θέσουμε το πρωταρχικό και ισχυρό θεμέλιο της αλήθειας στον λόγο Του, που είπε, «Εγώ είμαι ο Ων. Εγώ είμαι ο Γιαχβέ».
Ο λαός Ισραήλ απέτυχε να τηρήσει τον Νόμο που ο Θεός τούς είχε διατάξει να ακολουθήσουν. Οι εντολές που ο Θεός έδωσε στους Ισραηλίτες δόθηκαν επίσης σε όσους από μας ζούμε στην σημερινή εποχή. Αν θέλετε πραγματικά να πιστέψετε στον Θεό και αν θέλετε πραγματικά να γίνετε τα παιδιά του Αβραάμ με την πίστη σας, πρέπει να αναγνωρίσετε ότι ο Θεός έχει δώσει τις 613 εντολές όχι μόνο στους Ισραηλίτες, αλλά και σε μας, στον καθένα σε αυτόν τον κόσμο και σε ολόκληρο το σύμπαν. Και πρέπει πραγματικά να αναγνωρίσουμε ότι, όπως οι Ισραηλίτες, επίσης έχουμε αποτύχει να τηρήσουμε την εντολή, και έτσι προοριζόμαστε για τον θάνατο, διότι «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμ. 6:23). 
Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες μας με την αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Για να γίνει αυτό πρέπει να βγούμε σε αναζήτηση της αλήθειας της σωτηρίας, με την οποία ο Κύριός μας μάς έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και την καταδίκη των αμαρτιών μας. 
Παρά την αποτυχία να τηρήσουμε τις αυστηρές εντολές του Θεού, αν δεν συνειδητοποιούμε ότι είμαστε φοβεροί αμαρτωλοί και αν δεν αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αναγκασμένοι να κριθούμε για τις αμαρτίες μας, τότε δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πιστέψουμε στον Μεσσία. Αν οι άνθρωποι επρόκειτο να πιστέψουν ότι θα μπουν στον Ουρανό ακόμα και αν παραμένουν αμαρτωλοί, όταν στην πραγματικότητα ο Θεός έχει ήδη καταγράψει τις αμαρτίες τους στο Βιβλίο της Κρίσης, θα άλλαζαν τότε τον Νόμο του Θεού από μόνοι τους, πράττοντας την αμαρτία επικαλούμενοι το όνομα του Θεού μάταια. Τέτοιοι άνθρωποι δεν θα είναι ποτέ σε θέση να σωθούν από τις αμαρτίες τους. Θα τιμωρηθούν αιώνια για τις αμαρτίες τους και θα καταδικαστούν με την τιμωρία του άδη επειδή, ανεξάρτητα από το αν πιστεύουν στον Θεό ή όχι, δεν έχουν αναγνωρίσει τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μετανοήσουν αμέσως και να επιστρέψουν από την απιστία τους. 
Ακόμα και αυτή την ίδια την στιγμή, ο Θεός είναι στις καρδιές μας και υπάρχει από μόνος Του σε όλα αυτά τα σύμπαντα και ξέρει τα πάντα για μας. 
Αν και ο Θεός είναι ζωντανός, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν σε Αυτόν, μερικοί ακόμα και Τον κοροϊδεύουν. Όμως όλοι έχουμε ανάγκη από θυσιαστικές προσφορές για τις αμαρτίες μας. Για αυτό ο Θεός έκανε τους Ισραηλίτες να δίνουν την προσφορά της εξιλέωσης με τις θυσιαστικές προσφορές τους στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος της Σκηνής του Μαρτυρίου, σύμφωνα με τον τρόπο της σωτηρίας που είχε ορίσει ο Θεός. 
Ο Θεός είναι πράγματι «ο υπάρχων». Είναι αυτός που ήταν πριν και είναι τώρα. Είναι ο Θεός που έζησε, εμφανίστηκε και μίλησε στους προπάτορες της πίστης μας πολύ πριν, Αυτός που ζει, εμφανίζεται και μιλά σε μας τώρα, Αυτός που εργάζεται ανάμεσά μας, μας οδηγεί και μας κυβερνά στην διάρκεια της ζωής μας. 
 

Η αλήθεια που δεν πρέπει να ξεχάσουμε

Αν και έχουμε σωθεί, υπάρχει ένα πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε. Ότι αν και δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το να κριθούμε αιώνια, ο Κύριός μας μάς έχει ελευθερώσει από όλη αυτή την τιμωρία των αμαρτιών μας με το βάπτισμά Του και με το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό. Μέχρι την ημέρα που θα σταθούμε ενώπιον του Κυρίου μας, στην πραγματικότητα, εμείς πρέπει πάντα να πιστεύουμε σε αυτή την αλήθεια στις καρδιές μας και να μην την ξεχάσουμε ποτέ. Πρέπει να την πιστεύουμε ακόμα και όταν είμαστε στην Βασιλεία των Ουρανών δοξάζοντας τον Θεό. Πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό που έκανε εμάς, ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν να είναι καταραμένοι αιώνια και να τιμωρούνται για τις αμαρτίες τους, να πιστέψουμε στον Κύριό μας ως Σωτήρα και που μας έδωσε την αιώνια ζωή. 
Πρέπει να κατανοήσουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος για πάντα. Τι θα συνέβαινε αν δεν αναγνωρίζουμε ότι είμαστε αναγκασμένοι να κριθούμε αιώνια λόγω των αμαρτιών μας; Δεν θα υπήρχε κανένας λόγος για μας να δοξάσουμε τον Θεό. Ο Θεός έχει σώσει πραγματικά εμάς τα θνητά όντα, που δεν θα μπορούσαμε παρά να τιμωρούμαστε για πάντα λόγω των αμαρτιών μας. Για αυτό πρέπει να πιστέψουμε και να δοξάσουμε τον Κύριο — επειδή ο Κύριός μας έλαβε το βάπτισμά Του και έχυσε το αίμα Του για χάρη μας. Για αυτό πρέπει και εσείς επίσης να πιστέψετε, και για αυτό πρέπει όλοι να κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όσοι πιστεύουν στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε και το αίμα που έχυσε για τις αμαρτίες τους, έχουν καρδιές που δοξάζουν τον Θεό. Επειδή ο Κύριος τους έχει σώσει από τις αμαρτίες και τον θάνατό τους, Τον δοξάζουν κάθε ημέρα με την πίστη τους. 
Το πρόβλημα είναι ότι μερικοί άνθρωποι έχουν παρανοήσει τον Ιησού. Η γνώση τους για Αυτόν είναι μονόπλευρη και ελλιπής. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που η συνείδησή τους έχει αλλοιωθεί, που ακόμα δεν συνειδητοποιούν ότι διαπράττουν την αμαρτία ενώ στην πραγματικότητα πέφτουν σε όλα τα είδη αμαρτίας. Εκείνοι που πράττουν την αμαρτία και όμως δεν το αναγνωρίζουν ακόμα ως αμαρτία, είναι αμαρτωλοί. 
Αν και είμαστε πραγματικά αδύναμα όντα που δεν μπορούν παρά να αμαρτάνουν, πρέπει να αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μας κάθε φορά που τις διαπράττουμε και πρέπει να στηριχτούμε στο βάπτισμα του Κυρίου μας και το αίμα Του στον Σταυρό — δηλαδή στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Επομένως στην πραγματικότητα αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε παρά να είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Και πιστεύοντας πραγματικά στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να αναπνεύσουμε με ανακούφιση. Πράγματι έχουμε κερδίσει την ειρήνη του νου μας, με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Όταν λέω ότι θα είμαστε χωρίς αμαρτία, δεν σημαίνει ότι δεν θα αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μας ακόμα και όταν τις διαπράττουμε πραγματικά. Δεν σημαίνει ότι όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δεν χρειάζεται να αναγνωρίσουν την αμαρτία ως αμαρτία. Αν και στην πραγματικότητα έχουμε ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες μας, αναγνωρίζουμε ακόμα τις αμαρτίες που διαπράττουμε για αυτό που είναι — δηλαδή ως αμαρτίες μας. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε είναι ότι αν και δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να τιμωρηθούμε αιώνια λόγω των αμαρτιών μας, με το βάπτισμά Του, το αίμα Του στον Σταυρό και την ανάστασή Του, ο Κύριός μας μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας και την καταδίκη της αμαρτίας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε ότι ο Κύριος μάς έχει σώσει με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, αλλά να πιστεύουμε σε αυτό και να Τον δοξάζουμε για αυτό. Πρέπει να θυμόμαστε πώς ήμασταν πριν. Θυμηθείτε ότι ήμασταν κάποτε τόσο φτωχά όντα, που δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να τιμωρηθούμε αιώνια για τις αμαρτίες μας. Και πρέπει να δοξάζουμε για την σωτηρία της άφεσης της αμαρτίας που δόθηκε από τον Θεό και να Τον ευχαριστούμε καθημερινά για την μεγάλη χάρη της σωτηρίας Του. Αυτή είναι η πίστη των πιστών στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 

Ο Θεός Γιαχβέ είναι ζωντανός ακόμα και τώρα

Ακριβώς όπως ο Θεός ήταν ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, είναι τώρα ο δικός σας και ο δικός μου Θεός. «Διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλ’ ειρήνης» (1Κορ. 14:33). Δεν είναι ο Θεός εκείνων των Χριστιανών με τα επιτηδευμένα και επιδεικτικά έργα, αλλά είναι ο Θεός όσων πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Έχουμε πίστη που πιστεύει στον λόγο του Θεού και Τον υπακούει με ένα «ναι». Ο Θεός είναι ο Θεός μας. Όταν μάς λέει πραγματικά, «Προορίζεστε για τον άδη», εμείς Του λέμε, «Ναι, έχεις δίκιο». Όταν μας λέει, «Θα συνεχίσετε να αμαρτάνετε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνετε», πάλι Του λέμε, «Ναι, έχεις δίκιο». Και όταν μας λέει, «Αλλά σας έχω σώσει πραγματικά με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό», πάλι μπορούμε μόνο να πούμε, «Ναι, έχεις μεγάλο δίκιο». Έτσι, έχουμε γίνει οι άνθρωποι του Θεού που Τον υπακούνε πάντα με ένα «Ναι». Ευχαριστώ τον Θεό μας για την χάρη Του, που μάς έχει σώσει με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Πρέπει να πιστέψουμε και να αναγνωρίσουμε στις καρδιές μας ότι ο Κύριος μάς έχει σώσει πράγματι από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, και με αυτόν τον τρόπο μας έχει κάνει λαό της Βασιλείας του Θεού. Δώστε ευχαριστίες στον Κύριο με πίστη ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι το δώρο της σωτηρίας που σας έχει δώσει ο Θεός. 
Δοξάζω πάντα τον Θεό με την πίστη μου ότι με έσωσε αιώνια, που δεν θα μπορούσα πραγματικά να αποφύγω να είμαι δεμένος στον άδη λόγω των αμαρτιών μου, με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ενθυμούμενοι ότι ήμαστε στην πραγματικότητα από χαλκό — δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε την κρίση του Θεού — για αυτό δεν μπορούμε παρά να δοξάσουμε τον Θεό για την απελευθέρωσή μας από την αμαρτία, για την σωτηρία μας με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό Του. Και πρέπει να Τον ευχαριστούμε πιστεύοντας στην αλήθεια του ευαγγελίου που κρύβεται σε αυτό το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Μόνο ο Θεός Γιαχβέ είναι ο Θεός ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και έχει γίνει Θεός Σωτήρας ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής. Πρέπει όλοι να πιστεύουμε στον Θεό Γιαχβέ ως Θεό μας.