Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-5] (Γένεσις 15:1-21) Πώς Έρχονταν οι Ισραηλίτες για να Φέρουν Προσφορές στην Σκηνή του Μαρτυρίου: Το Ιστορικό Υπόβαθρο

< Γένεσις 15:1-21 >
«Μετά τα πράγματα ταύτα έγεινε λόγος Κυρίου προς τον Άβραμ εν οράματι, λέγων, Μη φοβού, Άβραμ· εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θέλει είσθαι πολύς σφόδρα. Και είπεν ο Άβραμ, Δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσει εις εμέ, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος, ο δε κληρονόμος της οικίας μου είναι ούτος ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ; είπε προσέτι ο Άβραμ, Ιδού, δεν έδωκας εις εμέ σπέρμα· και ιδού, οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει. Και ιδού, λόγος Κυρίου έγεινε προς αυτόν, λέγων, Δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτος· αλλ’ εκείνος όστις θέλει εξέλθει εκ των σπλάγχνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει. Και έφερεν αυτόν έξω και είπεν, Ανάβλεψον τώρα εις τον ουρανόν και αρίθμησον τα άστρα, εάν δύνασαι να εξαριθμήσης αυτά· και είπε προς αυτόν, Ούτω θέλει είσθαι το σπέρμα σου. Και επίστευσεν εις τον Κύριον· και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Και είπε προς αυτόν, Εγώ είμαι ο Κύριος όστις σε εξήγαγον εκ της Ουρ των Χαλδαίων, διά να σοι δώσω την γην ταύτην εις κληρονομίαν. Ο δε είπε, Δέσποτα Κύριε, Πόθεν να γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσει αυτήν; Και είπε προς αυτόν, Λάβε μοι δάμαλιν τριών ετών, και αίγα τριών ετών, και κριόν τριών ετών, και τρυγόνα, και περιστεράν. Και έλαβεν εις αυτόν πάντα ταύτα, και διέσχισεν αυτά εις το μέσον, και έθεσεν έκαστον τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού· τα πτηνά όμως δεν διέσχισε. Κατέβησαν δε όρνεα επί τα πτώματα, και ο Άβραμ εδίωξεν αυτά. Περί δε την δύσιν του ηλίου, επέπεσεν έκστασις επί τον Άβραμ· και ιδού, φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει επ’ αυτόν. Και είπεν ο Κύριος προς τον Άβραμ, Έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θέλει παροικήσει εν γη ουχί εαυτών, και θέλουσι δουλώσει αυτούς, και θέλουσι καταθλίψει αυτούς, τετρακόσια έτη· Το έθνος όμως, εις το οποίον θέλουσι δουλωθή, εγώ θέλω κρίνει· μετά δε ταύτα θέλουσιν εξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα· συ δε θέλεις απέλθει προς τους πατέρας σου εν ειρήνη· θέλεις ενταφιασθή εν γήρατι καλώ· εν δε τη τετάρτη γενεά θέλουσιν επιστρέψει εδώ· διότι ακόμη δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμορραίων. Ότε δε ο ήλιος έδυσε και έγεινε πυκνόν σκότος, ιδού, κάμινος καπνίζουσα και λαμπάς πυρός ήτις διεπέρασε μεταξύ των διχοτομημάτων τούτων. Την ημέραν εκείνην έκαμε διαθήκην ο Κύριος προς τον Άβραμ, λέγων, εις το σπέρμα σου έδωκα την γην ταύτην, από του ποταμού της Αιγύπτου έως του ποταμού του μεγάλου, του ποταμού Ευφράτου· τους Κεναίους, και τους Κενεζαίους, και τους Κεδμωναίους, και τους Χετταίους, και τους Φερεζαίους, και τους Ραφαείμ, και τους Αμορραίους, και τους Χαναναίους, και τους Γεργεσαίους, και τους Ιεβουσαίους».
 

Η Πίστη του Αβραάμ στον Λόγο του Θεού
 
Έχω μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό για την πίστη του Αβραάμ που παρουσιάζεται στην Βίβλο. Όταν εξετάζουμε την πίστη του Αβραάμ, μπορούμε να δούμε όλους τους κόπους της πίστης του μέσω της οποίας ακολούθησε τον Λόγο του Γιαχβέ και επομένως δεν μπορούμε παρά να θαυμάζουμε αυτή την πίστη του Αβραάμ. Ο Θεός ευλόγησε τον Αβραάμ πολύ, όπως φαίνεται στο Γένεσις 12:3, όπου ο Θεός είπε, «Θέλω ευλογήσει τους ευλογούντάς σε, και τους καταρωμένους σε θέλω καταρασθή· και θέλουσιν ευλογηθή εν σοι πάσαι αι φυλαί της γης». Αυτή η μεγάλη ευλογία παρουσιάζεται επίσης στο Γένεσις 15:1, όπου ο Θεός δήλωσε στον Αβραάμ, «Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θέλει είσθαι πολύς σφόδρα». Ο Θεός είχε τέτοια ειδική αγάπη για τον Αβραάμ που έγινε δικός του Θεός. 
Αφού οδήγησε τον Αβραάμ έξω από την Ουρ των Χαλδαίων, ο Θεός αποκαλύφθηκε ενώπιον Του και του είπε, «Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θέλει είσθαι πολύς σφόδρα». Όταν ο Θεός είπε αυτό, ο Αβραάμ Τον ρώτησε σε απάντηση, «Τι θα μου δώσεις;» Αυτά τα λόγια του Αβραάμ δεν ήταν λόγια απιστίας που προέρχεται από μια δύσπιστη καρδιά, αμφισβητώντας τι θα μπορούσε ο Θεός ενδεχομένως να του δώσει, αλλά μάλλον περιείχαν την σφοδρή επιθυμία του Αβραάμ να ευλογηθεί από τον Θεό. Ποια, λοιπόν, ήταν αυτή η ευλογία που ο Αβραάμ επιδίωξε από τον Θεό; Αυτό αποκαλύπτεται σε αυτό που ο Αβραάμ είπε στον Θεό: «Τι θα μου δώσεις; Επειδή είμαι άτεκνος, ο δούλος μου Ελιέζερ από την Δαμασκό είναι ο κληρονόμος μου, επειδή θα γίνει ο υιοθετημένος γιος μου που θα κληρονομήσει όλη την περιουσία μου! Τι θα μου δώσεις;» Εδώ, πρέπει να καταλάβουμε πόσο σοβαρά λαχταρούσε ένα δικό του γιο. Όσοι επιλέγουν σκόπιμα να μην έχουν κανένα παιδί, ίσως δεν μπορούν να συμμεριστούν την σφοδρή επιθυμία του Αβραάμ, αλλά εκείνος αληθινά λαχταρούσε να έχει ως κληρονόμο του τον δικό του γιο. 
Ακριβώς όπως ο Θεός δίνει όλες τις ευλογίες Του στα παιδιά Του που πλάστηκαν σύμφωνα με την εικόνα Του, οι άνθρωποι έχουν επίσης την σφοδρή επιθυμία να δώσουν το καλύτερο στα παιδιά τους. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ο Αβραάμ είπε στον Θεό, «Ο δούλος μου θα είναι ο κληρονόμος μου», μπορούμε όλοι να καταλάβουμε πόσο πολύ ήθελε να ευλογηθεί από τον Θεό, έτσι ώστε να μπορεί να έχει ως κληρονόμο του το δικό του παιδί. Ο Θεός είπε τότε στον Αβραάμ, «Αυτό δεν είναι αληθινό. Εκείνος που θα προέλθει από το σώμα σου θα είναι ο κληρονόμος σου. Εκείνος που θα γεννηθεί από το σώμα της συζύγου σου θα είναι ο κληρονόμος σου, όχι ο δούλος Ελιέζερ από την Δαμασκό».
Ο Θεός έφερε έπειτα τον Αβραάμ έξω και του είπε να κοιτάξει τον ουρανό και να μετρήσει τα αστέρια. Έτσι ο Αβραάμ κοίταξε τα αστέρια. Αμέτρητα αστέρια και όμορφοι γαλαξίες απλώνονταν στον ουρανό. Όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ να μετρήσει τα αστέρια και να δει αν θα μπορούσε να τα αριθμήσει, ο Αβραάμ απάντησε ότι υπήρχαν πάρα πολλά αστέρια για να τα μετρήσει όλα. Ο Θεός υποσχέθηκε τότε στον Αβραάμ ότι θα του έδινε τόσους απόγονους όσα τα αστέρια στον ουρανό. 
Ο Αβραάμ πίστεψε σε αυτόν τον Λόγο της υπόσχεσης που του έδωσε ο Θεός. Έτσι, έγινε ο πατέρας της πίστης που πίστεψε αληθινά σε όλον τον λόγο του Θεού. Ο Θεός του είπε τα εξής, «Η πίστη σου είναι σωστή. Πράγματι πιστεύεις στον λόγο μου. Επομένως θα σε ευλογήσω δίνοντάς σου τόσους απόγονους όσα τα αστέρια στον ουρανό».
 

Η θυσιαστική προσφορά του Αβραάμ και η υπόσχεση του Θεού για την γη Χαναάν

Ο Θεός οδήγησε τον Αβραάμ έξω από την γη των Χαλδαίων και του υποσχέθηκε ότι θα έδινε σε αυτόν και στους απόγονούς του την Γη Χαναάν. Ποια, λοιπόν, ήταν η απόδειξη ότι ο Θεός θα εκπλήρωνε αυτή την υπόσχεση; Αυτό φαίνεται σε αυτό που είπε ο Θεός στον Αβραάμ, «Πάρε για μένα μία δάμαλη τριών χρόνων, και μία κατσίκα τριών χρόνων, και ένα αρσενικό κριάρι τριών χρόνων, και μια τρυγόνα και ένα περιστέρι. Αυτά είναι η απόδειξη της διαθήκης που έχω κάνει με εσένα, να δώσω την Γη Χαναάν στους απόγονούς σου». Αυτό μας δείχνει ότι οι απόγονοι του Αβραάμ θα έδιναν την θυσιαστική προσφορά στον Θεό για να καθαριστούν από τις αμαρτίες τους και αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού ότι με αυτή την πίστη θα έμπαιναν στην Γη Χαναάν. 
Όταν ο Αβραάμ έπεσε σε έκσταση ενώ πρόσφερε τις θυσίες, ο Θεός εμφανίστηκε ενώπιόν του και του υποσχέθηκε, «Έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θέλει παροικήσει εν γη ουχί εαυτών, και θέλουσι δουλώσει αυτούς, και θέλουσι καταθλίψει αυτούς, τετρακόσια έτη· το έθνος όμως, εις το οποίον θέλουσι δουλωθή, εγώ θέλω κρίνει· μετά δε ταύτα θέλουσιν εξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα· συ δε θέλεις απέλθει προς τους πατέρας σου εν ειρήνη· θέλεις ενταφιασθή εν γήρατι καλώ· εν δε τη τετάρτη γενεά θέλουσιν επιστρέψει εδώ» (Γέν. 15:13-16). 
Ο Θεός, με άλλα λόγια, υποσχέθηκε ότι θα έκανε τον λαό Ισραήλ να ευημερήσει στην γη της Αιγύπτου και θα τους οδηγούσε έπειτα στην γη Χαναάν· και για να το κάνει έτσι, αποφάσισε να τους κάνει να δώσουν τις προσφορές που καθαρίζουν τις αμαρτίες τους στην Σκηνή του Μαρτυρίου. Για να δείξει στον Αβραάμ ότι θα εκπλήρωνε αυτή την υπόσχεση, ο Θεός έκανε μια λαμπάδα φωτιάς να περάσει ανάμεσα από τα κομμάτια των κρεάτων που κόπηκαν από την θυσιαστική προσφορά του Αβραάμ. 
Με αυτόν τον τρόπο, η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ, ότι θα έκανε αυτόν και τους απόγονούς του λαό Του, ήρθε με την προσφορά της άφεσης της αμαρτίας που συνεπαγόταν η θυσιαστική προσφορά. Ο Θεός επίσης υποσχέθηκε στον Αβραάμ, «Εις το σπέρμα σου έδωκα την γην ταύτην, από του ποταμού της Αιγύπτου έως του ποταμού του μεγάλου, του ποταμού Ευφράτου· τους Κεναίους, και τους Κενεζαίους, και τους Κεδμωναίους, και τους Χετταίους, και τους Φερεζαίους, και τους Ραφαείμ, και τους Αμορραίους, και τους Χαναναίους, και τους Γεργεσαίους, και τους Ιεβουσαίους». Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός το υποσχέθηκε αυτό, ήταν για να δειχτεί ότι θα έπλενε τις αμαρτίες του Αβραάμ και των απογόνων του μέσω της προσφοράς της θυσίας. Η διαδικασία με την οποία ο Θεός εκπλήρωσε αυτόν τον Λόγο που υποσχέθηκε στον Αβραάμ, παρουσιάζεται σε όλη την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. 
Ο Θεός έκανε τον Ιωσήφ πρωθυπουργό της Αιγύπτου και οδήγησε όλη την οικογένεια του Ιακώβ στην γη της Αιγύπτου για να τους πολλαπλασιάσει (Γέν. 41:37-45, Γέν. 47). Αλλά, καθώς πέρασε ο χρόνος, προέκυψε ένας νέος Φαραώ που δεν ήξερε τις σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες του Ιωσήφ στην Αίγυπτο και άρχισε να διώκει τον λαό Ισραήλ που ευημερούσαν τότε στην γη. Σύντομα οι Ισραηλίτες έφτασαν να είναι υποδουλωμένοι, αναγκασμένοι να εργάζονται ως δούλοι για την Αίγυπτο (Έξοδ. 1:8-14). Ακόμα και έτσι, ο λαός Ισραήλ συνέχισε να ευημερεί και για αυτό ο Φαραώ τους ταλαιπώρησε με ακόμα περισσότερα φορτία δουλείας. Όταν ο λαός Ισραήλ υπέφερε στην Αίγυπτο από την δουλεία τους για 400 έτη, αναζήτησαν τελικά τον Σωτήρα. 
Μέσω του Μωυσή, ο Θεός τους έβγαλε από την γη της Αιγύπτου για να γλιτώσουν από την δουλεία της (Έξοδ. 14:21-25). Στον λαό Ισραήλ που ξέφυγε έτσι από την γη της Αιγύπτου, ο Θεός έδωσε μέσω του Μωυσή το σύστημα θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου και τους έκανε να καθαρίσουν τις αμαρτίες τους προσφέροντάς Του τις θυσίες τους. Ο λαός Ισραήλ έλαβε έτσι από τον Θεό τον Νόμο (Έξοδ. 20) και το σύστημα θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου (Λευ. 1-4). Μέσω του Νόμου και του συστήματος θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου, οι Ισραηλίτες έμαθαν την θυσιαστική προσφορά που θα συγχωρούσε τις αμαρτίες τους, και ο Θεός έκανε λαό Του όσους πίστεψαν σε αυτή την αλήθεια και ευλόγησε τον Ισραήλ για να γίνουν βασίλειο ιερέων και έθνος άγιο του Θεού (Έξοδ. 19:6). 
Στο τέλος, μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι μέσω της θυσιαστικής προσφοράς, ο Θεός εκπλήρωσε την υπόσχεσή του στον Αβραάμ, ότι θα του έδινε τόσους απόγονους όσα τα αστέρια στον ουρανό και θα τους έδινε την Γη Χαναάν. Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο, ο αριθμός των αντρών ηλικίας πάνω από 20 ετών και ικανών για πόλεμο ήταν περισσότεροι των 600.000. Ο Θεός τήρησε πράγματι απόλυτα την υπόσχεσή Του στον Αβραάμ. 
Εξετάζοντας την πίστη του Αβραάμ, που πίστεψε στον λόγο της υπόσχεσής Του, ο Θεός αποδέχτηκε αυτή την πίστη του Αβραάμ. Ο Θεός ευλόγησε τον Αβραάμ λόγω της πίστης του. Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός αγάπησε και ευλόγησε τον Αβραάμ, με άλλα λόγια, ήταν λόγω της πίστης του στον λόγο του Θεού. Επειδή ο Αβραάμ πίστεψε στον λόγο Του, ο Θεός ικανοποιήθηκε από την πίστη του. Ο Θεός επομένως θέλησε να χτίσει το έθνος του Ισραήλ από τον Αβραάμ και, μέσω της θυσιαστικής προσφοράς που δόθηκε από τους απόγονους του, να εκπληρώσει την υπόσχεση της περιτομής. 
Βλέπουμε ότι η πίστη του Αβραάμ εγκρίθηκε από τον Θεό επειδή έδωσε την θυσιαστική προσφορά του στον Θεό. Αυτή η πίστη έχει επιτρέψει σε μας επίσης να συγχωρεθούμε από όλες τις αμαρτίες μας, όχι με τις πράξεις μας αλλά με την πίστη μας στον λόγο του Θεού. Σε όσους έχουν λάβει την πνευματική περιτομή που αποκόβει τις αμαρτίες τους μέσω της θυσιαστικής προσφοράς με πίστη στον λόγο Του, όπως έκανε ο Αβραάμ, ο Θεός πρόσφερε ως ευλογία Του την Γη Χαναάν. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός θέλει από μας την ίδια πίστη που είχε ο Αβραάμ. Θέλει εγώ και εσείς σήμερα, να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας στις καρδιές μας με πίστη στον λόγο Του ακριβώς όπως ο Αβραάμ, και με αυτόν τον τρόπο να κληρονομήσουμε την Βασιλεία του Θεού. Ο Πατέρας Θεός μεταβίβασε τις αμαρτίες μας επάνω στον Ιησού Χριστό μέσω του βαπτίσματός Του και Τον έκανε «Αμνό του Θεού» για όλη την ανθρωπότητα. Και ο Θεός θέλει να πιστέψουμε σε αυτή την αλήθεια όπως ο Αβραάμ. Θέλει να κάνει αιώνια λαό Του τέτοιους πιστούς. 
Ο Θεός μάς παρουσιάζει ότι, ακριβώς όπως ο Αβραάμ ευλογήθηκε πολύ λόγω της πίστης του στον λόγο του Θεού, και σήμερα ακόμα εσείς και εγώ μπορούμε επίσης να λάβουμε όλες τις ευλογίες του Θεού έχοντας την πίστη που είχε ο Αβραάμ. Καλώντας ο Θεός τον Μωυσή στο όρος Σινά, του έδωσε τον Νόμο και το σύστημα θυσιών, και ευλόγησε όσους πιστεύουν στον λόγο Του ώστε να γίνουν λαός Του. 
Ο Θεός έχει κάνει και εμάς επίσης λαό Του μέσω της άφεσης των αμαρτιών που υπονοούνται στην Σκηνή του Μαρτυρίου, ακόμα και αν έχουμε αποτύχει να τηρήσουμε τον Νόμο Του. Μέσω της πίστης μας στην αλήθεια που φανερώνεται στην Σκηνή του Μαρτυρίου, ο Θεός μάς έχει κάνει να λάβουμε τις αιώνιες ευλογίες Του. Με αυτόν τον τρόπο, πρέπει όλοι να γίνουμε άνθρωποι του Θεού με πίστη σε αυτή την αλήθεια που φανερώνεται στην Σκηνή του Μαρτυρίου. Μόνο όταν πιστεύουμε με την καρδιά μας ότι ο Θεός μάς έχει παρουσιάσει τον Ιησού Χριστό και μας έχει δώσει την σωτηρία μας μέσω της Σκηνής του Μαρτυρίου, μπορούμε να λάβουμε τις άφθονες ευλογίες Του. 
 

Όπως ακριβώς ο Αβραάμ πίστεψε στον λόγο του Θεού, έτσι πρέπει και εμείς να πιστέψουμε στον Θεό βασισμένοι στον λόγο Του

Ο Αβραάμ ευλογήθηκε όχι λόγω των καλών του πράξεών, αλλά λόγω της πίστης του στον λόγο του Θεού. Μέσω του Νόμου, ο Θεός μάς έχει κάνει να ξέρουμε τις αμαρτίες μας, και μέσω του συστήματος θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου, μας έχει κάνει να λάβουμε την άφεση από όλες τις αμαρτίες μας με την μεταβίβαση των αμαρτιών μας επάνω στην άμωμη θυσιαστική προσφορά και την προσφορά του αίματός Του στον Θεό. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός, που ήρθε σε αυτή την γη, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, κρίθηκε για αυτές τις αμαρτίες μας με τον θάνατό Του στον Σταυρό και μας έχει συγχωρέσει από όλες τις αμαρτίες μας με την ανάστασή Του από τους νεκρούς. Όλες οι αμαρτίες μας μπορούν να συγχωρεθούν και μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού μόνο με πίστη σε αυτή την αλήθεια. Η Βίβλος μάς λέει ότι μόνο όσοι πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια με την καρδιά τους μπορούν να λάβουν όλες τις ευλογίες του Θεού. Με πίστη στον λόγο του Θεού, πρέπει να κάνουμε τον Λόγο της σωτηρίας Του, την πολυτιμότερη ευλογία που βρίσκεται οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο, εντελώς δικό μας. 
Γιατί ο Αβραάμ έλαβε άφθονη ευλογία από τον Θεό; Ευλογήθηκε επειδή πίστεψε σε αυτό που ο Θεός του είχε πει. Ακόμα και σήμερα, αν εσείς και εγώ πιστεύουμε στον λόγο του Θεού που είναι γραμμένος στην Βίβλο, μπορούμε όλοι να έχουμε την ίδια πίστη του Αβραάμ και να λάβουμε πολλές ευλογίες του Ουρανού. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο πράγμα για να το κάνουμε. Αν θέλουμε να έχουμε την απόδειξη που δείχνει ότι είμαστε ο λαός του Θεού, αυτό που πρέπει να κάνουμε δεν είναι να προσπαθήσουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό με τις πράξεις αφοσίωσής μας, αλλά να πιστέψουμε στον λόγο Του με την καρδιά μας. 
Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ με τον Λόγο Του, ότι θα έδινε την Γη Χαναάν στους απόγονούς του. Όλοι εμείς που ζούμε σήμερα, πρέπει να πιστέψουμε ότι τα τέσσερα έργα του Ιησού, που φανερώθηκαν στην Σκηνή του Μαρτυρίου με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, μας έχουν σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Και πιστεύοντας έτσι, πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, να γίνουμε παιδιά του Θεού και να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. 
Πρέπει να πιστεύουμε απολύτως στον λόγο Του, επειδή τίποτα από τον Λόγο του Θεού δεν είναι μάταιο, και επειδή ο Λόγος Του είναι όλος αληθινός και πολύ σημαντικός για την πίστη μας. Πρέπει να ξέρουμε σίγουρα τον Λόγο Του, του ύδατος και του Πνεύματος, και πρέπει να πιστέψουμε σε αυτόν σίγουρα. Γιατί; Επειδή είναι η απόλυτη αλήθεια! Πιστεύετε τώρα; Αν πιστεύετε την αλήθεια με την καρδιά σας και την ομολογήσετε με το στόμα σας, θα είστε αποδεκτοί από τον Θεό. «Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν» (Ρωμ. 10:10). Για αυτό η πίστη είναι τόσο σημαντική. Και επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό να πιστέψουμε στον λόγο του Θεού με όλη την καρδιά μας. Αυτό που είναι κρίσιμο για μας δεν είναι να πιστεύουμε τι λένε κάποιοι άνθρωποι αλλά στον γραπτό Λόγο του Θεού, και αυτό που είναι σημαντικό για μας δεν είναι να πιστεύουμε στον λόγο με τις σκέψεις ή τα συναισθήματά μας αλλά να τον πιστεύουμε με τις ειλικρινείς καρδιές μας. Για αυτό οι δούλοι του Θεού και εκείνοι που έχουν σωθεί πιο πριν, κηρύττουν τον Λόγο του Θεού όπως είναι με τις ειλικρινείς καρδιές τους. 
Ο Θεός έκανε την διαθήκη Του με τον Αβραάμ και τους απόγονους του με το σημείο της περιτομής, και τους έδωσε το σύστημα θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου ώστε να μπορούν να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία που θα ερχόταν για να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό, και με αυτή την πίστη να μπορούν να μπουν στην Βασιλεία του Θεού. 
Πιστεύω στον Λόγο της διαθήκης του Θεού. Όχι μόνο ο Αβραάμ ευλογήθηκε με πίστη στον λόγο του Θεού αλλά όλοι μας μπορούμε επίσης να ευλογηθούμε, ακριβώς όπως αυτός, με πίστη στον λόγο Του. Πιστεύω ότι ο Θεός έχτισε την Σκηνή του Μαρτυρίου για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Για αυτό ο Θεός οδήγησε τους απόγονους του Αβραάμ μέχρι το όρος Σινά, και τους έδωσε τον Νόμο και το σύστημα θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αυτή η αλήθεια είναι η πρόνοια του Θεού.