Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 6-1] Giới thiệu Sách Rô-ma đoạn 6

Rô-ma đoạn 6
 
 
Chúng ta phải nhận ra sự mầu nhiệm của Báp-têm của Chúa Jêsus 
 
Bạn biết và tin vào sự mầu nhiệm của Báp-têm của Chúa Jêsus nhận từ Giăng không? Tôi muốn nói với bạn về điều này qua Rô-ma 6:1-4. “Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.”
Để hiểu đoạn Kinh thánh này và đào sâu vào lẽ thật, chúng ta trước hết phải hiểu đức tin của Phao-lô bày tỏ trong thơ Ga-la-ti 3:27 và có cùng đức tin như ông. Ông nói, “Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.” Đoạn Kinh thánh này có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể hiểu những từ này qua Ma-thi-ơ 3:13-17. 
Phao-lô hỏi chúng ta có tiếp tục ở trong tội từ khi chúng ta nhận sự tha tội một lần và cho tất cả qua việc tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời không. Phao-lô trả lời là không, và nó cũng là câu trả lời cho những ai thật sự tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa là người công chính không bao giờ phạm tội trong xác thịt. Không đúng! Điều này cũng không có nghĩa vì tội lỗi chúng ta được tha, chúng ta sẽ có kế hoạch phạm tội nữa. Người công chính đã được Báp-têm trong sự chết của Ngài. Làm thế nào một người có đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời lại tiếp tục sống trong tội lỗi? Điều này không đúng. Phao-lô giải thích lý do trong thơ Ga-la-ti 3:27,“Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.” 
Nói cách khác, Chúa Jêsus nhận tất cả tội lỗi chúng ta bởi Báp-têm của Ngài và chết trên Thập tự giá để những ai tin Ngài có thể “được Báp-têm trong Đấng Christ” bởi đức tin. Vì thế, chúng ta phải có loại đức tin này. 
 
 
Chúng ta phải có đức tin hiệp nhất với Báp-têm của Chúa Jêsus 
 
Chúng ta phải có đức tin liên kết với Báp-têm của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài. Kinh thánh nói, “Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.” Câu Kinh thánh này có nghĩa là khi Chúa Jêsus chịu Báp-têm bởi Giăng trên sông Gô-đanh, Ngài cất tất cả tội lỗi chúng ta một lần đủ cả. Điều này cũng có nghĩa là sự chết của Chúa Jêsus trên Thập tự giá là sự cứu chuộc cho tội lỗi chúng ta vì Ngài đã nhận tất cả tội lỗi thế gian qua Báp-têm của Ngài. Hiểu và tin vào lẽ thật này là có đức tin liên kết với Chúa chúng ta. 
Chúng ta bị tách rời khỏi sự công chính của Đức Chúa Trời là vì tội lỗi của chúng ta. Bạn có biết rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi và sự quá phạm của chúng ta khi Giăng làm Báp-têm cho Ngài không? Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của chúng ta một lần qua Báp-têm và sự chết của Ngài trên Thập tự giá để trả tiền công của tội. Chúng ta là những người phạm tội trước Đức Chúa Trời trong suốt cuộc sống của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải có đức tin hiệp nhất với Đấng Christ bởi đặt nền tảng đức tin của chúng ta trên Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá, chúng ta sẽ được kết hợp làm một với Đấng Christ chỉ khi chúng ta tin rằng Chúa Jêsus hoàn thành sự công chính của Đức Chúa Trời qua Báp-têm của Ngài. 
Ai vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha và hoàn thành sự công chính của Ngài? Đó là chính Đức Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus hoàn thành sự công chính của Đức Chúa Trời một lần đủ cả. Chúa Jêsus chỉ có thể trả công giá của tội với sự chết của Ngài bởi nhận tất cả tội lỗi của chúng ta qua Báp-têm mà Ngài đã nhận từ Giăng. Nếu chúng ta muốn làm một với Đấng Christ, chúng ta phải có đức tin trong Báp-têm của Ngài mà nó đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. 
Chúng ta phải làm một với Chúa chúng ta và tin Ngài vì Ngài trở nên Cứu Chúa đời đời của chúng ta qua Báp-têm của Ngài. Chỉ có một sự chọn lựa cho bạn bây giờ là bạn có chấp nhận lẽ thật này hay không. Trở nên con Đức Chúa Trời bởi tin vào phép Báp-têm và huyết của Ngài trên Thập tự giá hay là bị kết án chết đời đời trong địa ngục bởi sự chối từ lẽ thật là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Chúa Jêsus chịu Báp-têm để tội của chúng ta có thể được cất đi (Ma-thi-ơ 3:13-15). 
Nếu chúng ta xem Ma-thi-ơ 3:15, chúng ta có thể thấy “như vậy” như là ý nghĩa của sự hoàn thành sự công chính của Đức Chúa Trời. Cụm từ “như vậy” là “hutos” trong Hy văn, nó có nghĩa “trong cách này,” “thích hợp nhất” hay “không có cách nào khác ngoài cách này” nói rỏ rằng Báp-têm của Ngài là cách chắc chắn nhất của việc giải quyết tội của chúng ta. Từ này làm sáng tỏ rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của nhân loại trên Ngài qua Báp-têm mà Ngài đã nhận nơi Giăng. 
Khi Chúa Jêsus chịu Báp-têm, tội lỗi chúng ta được trao qua cho Ngài. Chúng ta phải tin trong lẽ thật được chép trong Rô-ma 6:5-11 rằng Chúa Jêsus chịu Báp-têm để tội lỗi chúng ta có thể được mang đi và Ngài chết trên Thập tự giá để cứu toàn vẹn loài người.
Vì bạn phải trả nợ cho vài người, bạn phải trả cái giá tương đương với món nợ. Trong cùng cách ấy, chúng ta phải biết trong phương cách gì và bao nhiêu mà Chúa chúng ta trả giá để cất tội lỗi chúng ta đi. 
Khi Chúa Jêsus chịu Báp-têm Ngài cất tất cả tội mà chúng ta vi phạm từ khi chúng ta sanh ra đến 10 tuổi, và rồi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90. và tội chúng ta vi phạm trong hơi thở ở giây phút cuối cùng. Ngài nhận tất cả tội lỗi của chúng ta một lần, tội phạm có ý thức hay vô ý. Chúa Jêsus chịu Báp-têm để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta và trả công gía cho tội lỗi trên Thập tự giá. Đây là điều đúng chứa đựng trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh, và những gì Kinh thánh nói đến. 
Ở đây chúng ta có thể thấy hầu hết các Cơ-đốc-nhân cố gắng cách khó nhọc để nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa bởi thiết lập và hổ trợ cho Giáo lý Nên thánh vì vì họ không hiểu lẽ mầu nhiệm của “Báp-têm” mà Phao-lô nói đến. Nếu Chúa Jêsus không đến thế gian và nhận Báp-têm mà Giăng thự hiện cho Ngài, tội lỗi loài người trên thế gian tồn tại đời đời. Vì thế, chúng ta phải không tin loại Giáo lý sai lạc như thế mà nó dạy rằng tấm lỏng và thân thể chúng ta có thể trở nên thánh theo thời gian trôi qua. 
Lẽ thật duy nhất và đời đời trên thế gian này là Chúa Jêsus chịu Báp-têm và cất tất cả tội lỗi của chúng ta. Tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh giúp chúng ta đắc thắng tất cả những giáo lý sai lạc và mang chiến thắng cho những ai tin. Vậy nên, chúng ta phải tin vào lẽ thật này. Vài Cơ-đốc-nhân đi vào địa ngục trong lúc họ không được tái sanh vì họ không làm một với Báp-têm của Chúa Jêsus. 
Bạn có bao giờ thấy một tượng với trái tim với dấu dao đâm không? Nó bày tỏ sự hy sinh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi cứu chúng ta ra khỏi tội với Phúc âm của Nước và Thánh Linh. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. ” (Giăng 3:16). 
Bạn phải chấp nhận tình yêu của Chúa Jêsus ban cho chúng ta bởi chịu Báp-têm và đổ huyết ra trên Thập tự giá. Lòng của chúng ta phải làm một với sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sống liên kết với Chúa Jêsus. Một đời sống trung tín trong sự liên kết với Đấng Christ là đời sống tốt đẹp. Phao-lô nói cách quả quyết trong Rô-ma đoạn 6 rằng chúng ta phải sống bởi đức tin trong sự làm một với sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Chúng ta, như Phao-lô nói trong Rô-ma 7:25, phục vụ cho luật pháp Đức Chúa Trời với tâm trí chúng ta, trừ ra luật của tội trong xác thịt chúng ta không? Vâng, chúng ta làm thế. Đó là tại sao chúng ta, như Phao-lô, luôn luôn phải có tấm lòng làm một với sự công chính của Đức Chúa Trời. Điều gì xảy ra nếu chúng ta không làm một với sự công chính của Đức Chúa Trời? Hủy diệt hoàn toàn. 
Những ai làm một với sự công chính của Đức Chúa Trời thì sống một đời sống liên kết với Hội Thánh và các đầy tớ của Ngài. Xác thịt luôn cố gắng phục vụ cho luật của tội, vì thế chúng ta phải sống bởi đức tin, nhắc lại luật sự sống của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta giữ trong trí và suy nghĩ về sự công chính của Đức Chúa Trời mỗi ngày, chúng ta sẽ làm một với Ngài. Đó là tại sao Kinh thánh nói rằng thú đồng nhai lại thức ăn là tinh sạch (Lê-vi-ký 11:2-3). 
Làm một với sự công chính của Đức Chúa Trời. Bạn có cảm thấy sực mạnh bay lên hay không? Cố gắng làm một với sự công chính của Đức Chúa Trời ngay bây giờ! Hãy nói bạn đã làm một trong lòng với Báp-têm của Chúa Jêsus. Thế tì bạn vẫn còn có tội trong lòng hay không? Không. Đức Chúa Jêsus Christ đã chết trên Thập tự giá. Hãy tin điều này trong lòng bạn. Bạn đã kết hợp làm một trong lòng bạn với điều này chứa? Thề thì bạn chết chưa? Chúng ta chết. Và Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết không? Vâng có. Thì chúng ta cũng sống lại từ trong kẻ chết. Khi chúng ta liên kết lòng của chúng ta với Đấng Christ, tội của chúng ta được tẩy sạch; chúng ta chết trên Thập tự giá cùng với Ngài và cùng sống lại từ kẻ chết với Đấng Christ. 
Tuy nhiên, điều gì xảy ra khi chúng ta không kết làm một với Ngài? “Ông nghĩ về vấn đề gì? Ồ! Ông đang nghĩ về Báp-têm của Chúa Jêsus. Ông muốn nói, trong Cựu-ước việc đặt tay trên đầu con sinh tế và trong Tân-ước nó là Báp-têm của Chúa Jêsus nhận từ Giăng. Có lẽ đúng. Nhưng mà nó quá vĩ đại nên mọi người rối rấm vì nó không?” 
Những ai chỉ tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus trong lý thuyết thì không là đức tin thật, vì thế cuối cùng họ lìa bỏ Chúa. Đức tin lý thuyết, chỉ giống như tài liệu mà học sinh học ở trường từ các giáo sư, là không đủ để nhận sự công chính của Đức Chúa Trời. Nhưng có những học sinh thật sự tôn kính giáo sư và có gắng học tính chất và sự lảnh đạo của giáo sư họ. Chúng ta không chấp nhận lời Đức Chúa Trời như chỉ là một kiến thức nhưng ôm ấp nó vào trong lòng, cùng với những đức tính của Ngài, tình yêu, lòng nhơn từ, và lời công chính. Chúng ta phải vứt bỏ những ước muốn riêng của chúng ta để chỉ học kiến thức khi chúng ta dạy về lời Đức Chúa Trời. 
Tâm tí của những ai đã kết hơp làm một cách sâu xa với lời Đức Chúa Trời là để phục vụ Chúa và có sự thông công tốt với Ngài, và khôbng dể gì lay chuyển khỏi vị trí của nó. Họ chỉ di chuyển cách thận trọng để đạt được Đại mạng lệng truyền giáo. Nhưng những việc nhỏ dể dàng ảnh hưởng trên đời sống của những ai không kết làm một với Ngài. 
Chúng ta phải có đức tin làm một với sự công chính của Chúa chúng ta. Chúng ta không được để lòng chúng ta lay động với những việc nhỏ của thế gian. Những ai liênkết với Đấng Christ là Báp-têm trong Chúa Jêsus, chết trên Thập tự giá với Ngài và sống lại với Ngài để được cứu khỏi tất cả tội lỗi của họ. Chúng ta không là người của thế gian trần tục này vì thế chúng ta phải tin. Chúng ta phảo làm một với sự công chính của Ngài để vui lòng Ngài, là Đấng gọi chúng ta là đầy tớ của sự công chính của Ngài. 
Nếu bạn kết làm một với sự công chính của Đức Chúa Trời, lòng của bạn sẽ luôn luôn bình an và vui mừng vì năng quyền của Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta có thể sống một đời sống đầy phước hạnh vì Đức Chúa Trời ban phước của Ngài và quyền năng thánh cho chúng ta cách dư dật. 
Hãy để lòng của chúng ta kết làm một với sự công chính của Đức Chúa Trời. Rồi bạn sẽ có thể là một với các đầy tớ của Ngài, như tôi, có một đức tin mạnh mẻ trong lời của Ngài qua sự thông công hổ tương và phục vụ cho công việc của Ngài cách nhiệt tình. Chúa đã tẩy sạch tội lổi của bạn mặc dù bạn có đức tin như hạt cải. Hãy giữ sự liên kết làm một với Ngài, đặc biệt với Báp-têm của Ngài, mặc dù bạn yếu đuối. 
Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài bởi đức tin kết hợp trong Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. Chúng ta phải kết làm một lòng của chúng ta với Chúa từ bây giờ cho đến ngày chúng ta gặp Chúa chúng ta. Chính chúng ta yếu đuối vì thế chúng ta phải liên kết. Bạn đã học đức tin để liên kết với sự công chính của Chúa Jêsus chưa? Bạn có đạt được đức tin trong sự liên kết với Báp-têm của Chúa Jêsus chưa? Bây giờ bạn phải có đức tin liên kết với Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài. Những ai không có đức tin như thế sẽ thất bại trong sự cứu rỗi và sống đời sống không trung thành. Vì thế sự công chính của Đức Chúa Trời là cốt yếu cho đời sống của bạn. 
Liên kết với Chúa mang lại phước của sự tha tội và sống như con cái Đức Chúa Trời qua đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Lòng mong muốn thành thật của tôi là sự công chính của Đức Chúa Trời trở thành sự công chính của bạn. Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa của đức tin của bạn và là sự công chính của Đức Chúa Trời. Hãy tin! Và nhận lấy sự công chính của Đức Chúa Trời thì phước của Đức Chúa Trời sẽ ở với bạn. 
 
 
Chúng ta không được dâng lên Đức Chúa Trời chỉ sự cống hiến của chúng ta 
 
Vài Cơ-đốc-nhân không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và không ca ngợi Chúa, “♫Ồ, Đức Chúa Trời lấy cài của tôi là thành cái của Ngài, sự dâng hiến của tôi, cuộc sống của tôi, sự hy sinh của tôi dù nó là nhỏ, tôi dâng tất cả cho Ngài, Vua của tôi. Tôi sẽ chỉ sống vì Ngài, Chúa ôi! ♫Ồ, Đức Thánh Linh đến như lửa.” Chúng ta không được trở nên giống như những Cơ-đốc-nhân như thế. Họ ngợi khen hàng ngày và tiếp tục dâng sự dâng hiến của họ lên Chúa, vì thế Đức Chúa Trời không có bất cứ cơ hội nào để cái gì đó cho họ. 
Con người đang quấy rối Đức Chúa Trời bởi quá nhiệt tâm. Đức Chúa Trời đang mệt mõi về những cống hiến đui mù của họ. Họ thúc giục Đức Chúa Trời nhận sự công chính ‘loài người’ của họ. Họ không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời, “Ô, lạy Đức Chúa Trời! Chấp nhận sự cống hiến của chúng tôi!” trong khi họ đang lau sàn nhà, quét ngạch cửa, cầu nguyện, ngợi khen và cả ăn uống. Đó là bất kính trong khi hầu hết các Cơ-đốc-nhân ngày nay chỉ bảo Chúa Jêsus chấp nhận sự cống hiến theo xác thịt của họ trong khi họ không biết sự công chính của Đức Chúa Trời và không tin vào nó. Chúng ta phải đặt sự cống hiến của chúng ta ra ngoài trong chốc lát và chấp nhận sự công chính của Đức Chúa Trời, trong đó có chứa đựng Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. 
Sự cống hiến của xác thịt của chúng ta không có bất cứ kết quả nào trước Đức Chúa Trời. Nhưng con người tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời tiếp nhận sự cống hiến của họ và báo lại là tha tội cho họ. Điền này ngu dại giống như mốt ăn xin nghèo ngu dại hiến tất cả của của anh ta cho một nhà tỷ phú và cầu xin được sống trong căn nhà quí tộc để đền bù lại cho của dâng vô giá trị và dơ bẩn của anh ta. DCTkhông muốn chúng ta khoe khoang về sự công chính riêng của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có đức tin và tin vào Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. 
Cơ-đốc-giáo thì không phải là một tôn giáo do loài người tạo dựng nên trong thế gian này. Cơ-đốc-giáo thì không giống như các tôn giáo thế tục khác như Phật giáo, mà nó đòi hỏi người ta phải cầu nguyện liên tục, quì xuống và làm tinh sạch chính mình. Chúng ta không nên có đức tin như thế; cuối xuống và cầu nguyện vì phước hạnh là để hình thành một tôn giáo thế tục. Chúng ta phải từ bỏ sự cống hiến của chúng ta và đòi hỏi phước của Ngài, nhưng thay vào đó, biết và chấp nhận sự công chính của Đức Chúa Trời vì Ngài muốn ban nó cho chúng ta. 
Chúng ta sẽ nhận sự tha tội khi chúng ta tin phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết đổ ra của Ngài trên Thập tự giá. Chúa Jêsus chịu Báp-têm để nhận tất cả tội lỗi của thế gian và chết để chuộc tội một lần đủ cả. Vì thế, Ngài không cần lập lại Báp-têm và sự chết của Ngài. 
Hê-bơ-rơ 10:18 viết, “Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa.” Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi bởi nhận Báp-têm và chết một lần, hoàn thành tất cả sự công chính của Đức Chúa Trời. Bây giờ đức tin của w trong Báp-têm và huyết Chúa Jêsus đã phục hồi sự tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. 
Phao-lô nói tiếp,“Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó.” (Rô-ma 6:12). Chúng ta sẽ trị vì với Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài là Chúa của chúng ta, Vua của các vua. Tội lỗi sẽ không còn thống trị trên chúng ta. Thời kỳ tội lỗi cai trị trên chúng ta đã qua rồi. Chúng ta không được theo những giáo điều ngu dại hay khát vọng của xác thịt. Chúng ta có thể đắc thắng tất cả những điều đó cách hoàn toàn vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự công chính trọn vẹn của Ngài. 
 
 
Hãy dâng lòng và thân thể của bạn như là công cụ của sự công chính của Đức Chúa Trời 
 
“Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình” (Rô-ma 6:13). 
Phao-lô nói về ba chân lý quan trọng để chống lại tội. Trước hết, chúng ta không được vâng phục thân thể hay chết trong dục vọng của nó. Chúng ta phải từ chối những gì bản ngả cũ của chúng ta cố gắng làm theo dục vọng của nó. Thứ hai, chúng ta không được dâng chi thể chúng ta như đồ dùng của tội lỗi. Chúng ta phải ngưng các chi thể của chúng ta, mà nó là khả năng của chúng ta, được dùng như đồ dùng cho sự bất chính. Thứ ba, chúng ta phải dâng chi thể chúng ta như đồ dùng cho sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Trước khi chúng ta tin Chúa Jêsus, chúng ta dâng tay, chân, miệng, và mắt chúng ta cho tội lỗi. Chúng ta trở nên công cụ của tội lỗi và bước đi đến nơi nào nó dẫn dắt. Nhưng bây giờ, chúng ta phải quyết định ngăn trở sử dụng chi thể chúng ta như là công cụ của sự bất chính của tội lỗi. Chúng ta khgông được để tội lỗi thống trị trên chúng ta mà không có sự kháng cự. Khi cám dổ đến, chúng ta phải tuyên bố, “Tội lỗi, ngươi đã chết với Đấng Christ.” Và chúng ta phải xưng rằng Đức Chúa Trời là Chúa của tất cả sự sống của chúng ta. 
Trong đời sống đức tin, chúng ta nên giữ trong trí hai việc, việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Chúng ta không được dâng chi thể chúng ta cho tội lỗi, nhưng dâng chúng cho Đức Chúa Trời. Những gì chúng ta phải làm thì cũng quan trọng như những gì chúng ta không nên làm. Nếu chúng ta không dâng một điều gì đó cho Đức Chúa Trời thì nó có nghĩa là chúng ta dâng cho tội lỗi. Thí dụ, nếu chúng ta dâng thì giờ chúng ta cho Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không có thì giờ để dâng cho tội lỗi. Chúng ta phải trở nên kẻ thù của tội lỗi và lệ thuộc vào gia đình của Đức Chúa Trời. 
Chúng ta có thể nói cách liều lỉnh rằng, “Tôi không có can đảm để thắng tội lỗi.” Tuy nhiên Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta trong Rô-ma 6:14 rằng chúng ta chúng ta không nên nghĩ như thế. “Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển..” Nếu chúng ta tiếp tục ở dưới sự cai trị của tội lỗi, chúng ta sẽ chắc chắn phạm tội nữa. Nhưng nếu chúng ta ở dưới ân điển của Đức Chúa Trời, nó giữ chúng ta và ban cho w sự đắc thắng. Vì thế tác giả Thi thiên cầu nguyện, “Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa; Chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi.” (Thi thiên 119:133). 
Chúng ta còn sống trên đất bao lâu, tội lỗi sẽ tìm cách đến với chúng ta bấy lâu. Ngay sau khi chúng ta xưng nhận rằng chúng ta đã chết với Đấng Christ, tội lỗi sẽ cố gắng đánh đỗ chúng ta và cai trị trên chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng trở nên công chính bởi chính chúng ta dưới luật pháp, chúng ta không thể thoát khỏi sự thống trị của tội lỗi. Nhưng chúng ta phải ghi nhớ trong trí rằng chúng ta có đức tin tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì thế tội lỗi không thể thống trị trên chúng ta. Chúng ta phải biết điều này và rao nó ra. 
Tất cả các bạn phải tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và xưng nó ra bởi môi miệng mình. “Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:10). Đó là việc quan trọng thật sự cho bạn để tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời với cả tấm lòng và xưng ra bằng môi miệng. 
Cho nên, bất cứ khi nào tội lỗi cố gắng cai trị trên chúng ta, mỗi khi giận dữ đến trong trí chúng ta, mỗi khi tà dâm và dâm dục cố gắng làm suy lạc chúng ta, tính tham lam cám dổ chúng ta để lừa dối người khác để tăng cường cho cuộc sống chúng ta, ghen ghét và nghi ngờ lớn lên, hay sự thèm muốn ôm chặt lấy lòng chúng ta, chúng ta nêu kêu lên rằng, “Chúa Jêsus, xin cất lấy tất cả những tội lỗi này đi.” Chúng ta phải kêu lên, “Tội lỗi! Người không thể cai trị trên ta. Đức Chúa Trời, với sự công chính của Ngài cứu ta hoàn toàn khỏi tất cả tội lỗi của ta, sự hủy diệt, sự rủa sả và Satan.” 
Cụm từ, ‘chúng ta sống cho Đức Chúa Trời’ có ngjĩa là chúng ta sống cách công chính vì đức tin của w trong sự công chính của Ngài. Sự công chính của Đức Chúa Trời làm cho những ai tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài được trở nên trọn vẹn. Đó là tại sao chúng ta chết vì tội và sống cho Đức Chúa Trời bởi đức tin trong sự công chính của Ngài. Không có gì quan trọng cho bằng biết và xưng nhận rằng chúng ta được phục sinh bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Phao-lô nói rằng nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển gia thêm (Rô-ma 5:20). Thế thì người ta hiểu sai về Ngài và nói rằng con người cứ tiếp tục phạm tội để được gia thêm ân điển. Nhưng Phao-lô trách họ. Nhiều việc chưa được giải quyết sau khi tin Báp-têm và huyết của Ngài. Tội lỗi thế gian sẽ bao quanh chúng ta và cố gắng chiếm lấy lòng của chúng ta. 
Tuy nhiên, bất cứ khi nào điều đó xảy ra, chúng ta có thể tin cậy vào sự công chính của Đức Chúa Trời và đắc thắng sự yếu đuối của chúng ta hay sự ngờ vực bởi đức tin. Chúng ta có thể sống như con cái Đức Chúa Trời, làm Ngài vui lòng về điều đó. Với đức tin như thế, chúng ta có thể chết vì tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể sống đời sống còn lại của chúng ta bởi tin vào và theo đuổi sự công chính của Đức Chúa Trời, và sẽ sống đời đời trong Nước Ngài khi chúng ta đến đó. 
Rô-ma 6:23 chép, “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” A-men. Những ai xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của họ, tin vào quyền năng Báp-têm của Ngài và hiệu quả của sự phán xét trên Thập tự giá. A-men 
Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Chúa!