Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 7-1] Giới thiệu Chương 7

Giới thiệu Chương 7
 
Suy nghĩ về việc trước khi có sự cứu chuộc bởi tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, xác thịt của Phao lô bị xử phạt cho đến chết bởi Luật pháp của Đức Chúa Trời, Sứ đồ Phao-lô thú nhận rằng ông bị chết đối với tội lỗi. Trước khi chúng ta nhận sự công chính của Đức Chúa Trời – nghĩa là trước khi chúng ta tái sanh – chúng ta là những người tin Đấng Christ sống dưới sự thống trị và rủa sả của luật pháp. Vì thế, luật pháp cai trị trên chúng ta là những người chưa được cứu chuộc khỏi tội bởi đến với Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đem chúng ta đến với sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Phao-lô nói về vấn đề thuộc linh nên không phải dể hiểu cho người xác thịt – đó là những ai bị chết đối với tội lỗi thì không còn ở dưới sự thống trị của tội lỗi nữa, như thể là một phụ nữ chết chồng thì hoàn toàn được tự do khỏi bổn phận của bà với chồng của bà nữa. Đoạn văn này thật đơn giản nhưng nó là đoạn văn cốt lỏi trong vấn đề thuộc linh. Nó có nghĩa là, dù thích hay không, những ai chưa nhận sự công chính của Đức Chúa Trời thì nhất định bị sống dưới sự rủa sả của luật pháp, đó là sự thật. Vì họ chưa được giải quyết vấn đề tội lỗi của họ. 
Rô-ma 6:23 nói với chúng ta rằng “tiền công của tội lỗi là sự chết,” có nghĩa rằng tội lỗi sẽ biến mất chỉ khi tiền công của nó đã được trả. Nếu một người tin Chúa Jêsus, chưa biết sự công chính của Đức Chúa Trời được ban cho bởi Chúa Jêsus, thì anh ta vẫn sống trong tội lỗi và phải trả giá cho công giá của tội. Điều này cho biết tại sao chúng ta phải nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời. Chỉ bởi nhận sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta mới có thể chết vì tội lỗi chúng ta, được thoát khỏi Luật pháp, và kết hôn với Tân Lang của chúng ta, Đức Chúa Jêsus Christ. 
Chúng ta có thể tìm thấy sự công chính của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, nhưng nếu không tin sự công chính của Đức Chúa Trời, không một ai có thể thoát khỏi luật pháp. Phương cách duy nhất thoát khỏi sự rủa sả của Luật pháp là biết và tin sự công chính của Đức Chúa Trời. Các bạn đã tìm thấy sự công chính của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus chưa? Nếu không, đây là lúc bạn nên lìa bỏ sự công chính riêng của mình và khiêm tốn nhận Lời của Đức Chúa Trời. 
 
 
Hướng về Đấng Christ sau khi chết đối với tội lỗi 
 
Phao-lô nói với anh em của ông ở Hội thánh Rô-ma, “anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp.” Các bạn phải có sự hiểu biết chính xác về việc,‘anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp.’ Không ai có thể đến với Đấng Christ mà không trở nên chết đối với tội lỗi qua thân thể Đấng Christ. Nói cách khác, tội lỗi của chúng ta phải chết cùng với thân thể Đấng Christ. Điều này chỉ khả thi khi người ta tin vào Báp-tem của Chúa Jêsus bởi Giăng Báp-tít và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá. 
Chúng ta có thể chết với Đấng Christ đối với tội lỗi bởi tin Báp-tem của Chúa Jêsus bởi Giăng. Vì Chúa Jêsus đã chết với tất cả tội lỗi của nhân loại được chuyển qua thân thể Ngài bởi Báp-tem của Giăng, trong đó có tội của chúng ta cũng chết với Ngài khi chúng ta tin điều nầy. Tất cả tội lỗi của chúng ta đã chuyển qua cho Chúa Jêsus bởi Báp-tem của Ngài bởi Giăng Báp-tít là sự thật. Sự thật này không chỉ để nhận biết nhưng cũng để giữ vào lòng bởi đức tin. Chúng ta phải giữ đức tin này cho đến khi vào Vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói rằng chúng ta chết đối với Luật pháp qua thân thể của Đấng Christ. Vì thế, ai tin vào lẽ thật này có thể đến với Đức Chúa Jêsus Christ, sống với Ngài, và sanh bông trái của sự công chính cho Đức Chúa Trời. 
Chúng ta không tin vào văn tự cũ, nhưng tin vào lẽ thật mới của Thánh Linh. Thật vậy, tội nhân phạm tội nặng hơn vì Luật pháp. Vì luật pháp bày tỏ tội lỗi mà chúng được giấu kín trong chúng ta, bằng cách làm cho chúng ta biết tội lỗi hơn và làm chúng ta phạm tội nhiều hơn. Một trong những chức năng của Luật pháp là làm cho chúng ta nhận biết tội, nhưng nó cũng bày tỏ nhiều hơn về bản chất của tội và làm cho chúng ta biết chúng ta phạm nhiều tội hơn. Nếu không có Luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không biết rằng có nhiều tội được giấu kín trong chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Luật pháp của Ngài và luật này không chỉ làm cho tội càng thêm tội, nhưng còn làm cho chúng ta biết chúng ta phạm ngày càng nhiều hơn. 
Vậy, Phao-lô nói rằng chúng ta đã chết vì tội lỗi mình qua thân thể Đấng Christ, bây giờ chúng ta phải phục vụ Chúa với đức tin trong niềm tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Ngài phán với chúng ta phải phục vụ Ngài qua sự trợ giúp của Đức Thánh Linh và ân tứ của sự cứu chuộc được ban cho chúng ta bởi đức tin của chúng ta giữ sâu kín trong lòng, thay vì phục vụ Ngài bởi đức tin trong văn tự của Kinh thánh. Vì Kinh thánh nói với chúng ta rằng, “văn tự làm cho chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống,” chúng ta phải theo Chúa bởi sự nhận thức ý nghĩa thật của Phúc âm của Nước và Thánh Linh, trong đó có sự công chính của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin Lời Đức Chúa Trời, nói cách khác, chúng ta phải biết và tin ý nghĩa thật được ẩn giấu trong Lời của Đức Chúa Trời. 
 
 
Thế thì Luật pháp là tội sao? Chắc chắn là không! 
 
Phao-lô giải thích Luật pháp của Đức Chúa Trời bởi sự nhấn mạnh vào chức năng của nó. Điều đó bày tỏ sự quan trọng rất lớn trong niềm tin với sự hiểu biết đúng đắn về chức năng của Luật pháp. Phao-lô nhìn vào tội lỗi của ông trước đây theo cách riêng của ông, và bởi điều này ông không biết tội lỗi của mình, nhưng qua Luật pháp của Đức Chúa Trời ông có thể nhận ra rằng ông có một lòng đầy dục vọng trong ông. 
Tôi hy vọng rằng những tín đồ trong Đấng Christ ngày nay cũng có thể đạt đến cùng sự hiểu biết về luật pháp như Phao-lô. Họ đến nhà thờ và nghĩ rằng nếu họ cố gắng khó nhọc hơn một chút, họ có thể giữ tròn Luật pháp. Nhưng trong thực tế, những người này thực sự không hiểu biết sự công chính của Đức Chúa Trời chút nào cả. 
Họ không nhận ra ý nghĩa thâm thúy của Luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho, và vì thế trở nên người theo chủ nghĩa luật pháp. Họ là những người giả hình không thể thấy ngay chính lòng của họ. Và cũng không biết chính họ đứng về phía đối nghịch với sự công chính của Đức Chúa Trời trong cộng đồng Cơ-đốc. Có nhiều người như thế trong Cơ đốc giáo ngày nay. Những ai không thật sự biết về sự công chính của Đức Chúa Trời và những người chấp nhận Chúa Jêsus như là Cứu Chúa danh nghĩa của họ trong đức tin theo Luật pháp sẽ không được miễn trừ khỏi sự hình phạt của sự chết đời đời. 
Phao-lô chỉ rỏ rằng qua điều răn của Đức Chúa Trời, ông nhận ra lòng tham lam của mình và làm cho tội lỗi ông nhiều thêm. Đó là lý do tại sao Phao-lô nhận ra rằng ông không là gì cả ngoại trừ một tội nhân đáng chết. 
Có 12 loại tội trong tâm trí con người. Khi Phao-lô chưa biết về chức năng thực sự của Luật pháp, ông nghĩ ông là một người tốt, không nhận ra tội lỗi thật sự đầy dẩy trong ông là thế nào. Nhưng kết quả của sự cố gắng bởi điều răn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông thấy rằng ông ta không có khả năng để giữ trọn điều răn, và thật sự những điều răn này bày tỏ tội lỗi của ông nhiều hơn. 
Con người như thế nào khi họ tin Chúa Jêsus? Khi bạn khởi sự tin Chúa Jêsus, bạn có thể đầy nhiệt tình với đức tin của bạn, nhưng rồi thời gian trôi qua, bạn sẽ thấy căn gốc tội lỗi vẫn ở trong bạn. Bạn nhận thấy tội lỗi này qua cái gì? Qua Luật pháp được viết ra và điều răn mà chúng ta tìm thấy đầy dẩy trong lòng chúng ta với 12 loại tội. Và chúng ta sẽ co rút vào khi thấy tội lỗi của chúng ta trước Luật pháp. Qua Luật pháp chúng ta thấy rằng chúng ta thật sự là những tội nhân đáng chết. 
Đó là tại sao con người tạo nên giáo lý Xưng nghĩa để an ủi chính họ. Giáo lý này tuyên bố rằng mặc dù chúng ta có tội trong lòng, nhưng chỉ vì chúng ta tin Chúa Jêsus, nên Đức Chúa Trời xem chúng ta như là người công chính. Đây chỉ là giáo lý do con người tạo ra. Người ta tạo ra và tin vào một giáo lý như thế để giấu tội của họ, cố gắng sống trong sự thỏa lòng của loại giáo lý này. Nhưng vì họ cứ tiếp tục bày tỏ là tội nhân trước Luật pháp, tội của họ trở nên càng ngày càng nặng hơn trong tâm trí họ. Để được giải thoát khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta, chúng ta không có sự chọn lựa nào khác hơn là tin vào Phúc âm trong đó có chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. Đây là phương cách duy nhất để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. 
Trước kia Phao-lô nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban điều răn để ông noi theo, ông nhận ra nó chỉ trong sự tự nhiên là ông nên cố gắng và thực hiện với cả khả năng của ông để giữ chúng. Nhưng trái với điều này, ông ta thấy rằng những điều răn này thật sự ra là đưa linh hồn ông đến chổ chết vì tội lỗi. Sau cùng Phao-lô nhận ra rằng ông đã hiểu lầm và tin sai về điều răn của Đức Chúa Trời. 
Mọi người có trong lòng 12 loại tội được đề cập trong Mác 7:21-23. “Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người.”
Cuối cùng Phao-lô và tất cả mọi người khác nhân thấy tội của họ qua điều răn của Đức Chúa Trời. Bởi luật pháp họ nhận thấy tội của họ qua điều răn của Đức Chúa Trời. Bởi luật pháp họ nhận thức được tội của họ và bị đặt vào sự chết, và rồi họ khám phá ra sự công chính của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ và tin nó. Sự hiểu biết của bạn về sự công chính của Đức Chúa Trời là gì? Bạn vẫn đang cố gắng quan sát Mười Điều răn và trong khi bạn nghĩ rằng bạn có thể giữ nó trọn vẹn không? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật của Ngài để chúng ta nhận ra tội lỗi của chúng ta và trở lại với Ngài – để được giải thoát khỏi tội, nói cách khác, bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải có sự hiểu biết đúng về lý do tại sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Điều răn của Ngài và tin chúng một cách đúng đắn. Một khi các bạn nhận thức ra được lẽ thật này, bạn sẽ biết sự quí giá của Phúc âm của Nước và Thánh Linh là thế nào. 
Những ai tin Mười điều răn của Đức Chúa Trời có thể nhận ra sự nghiêm trọng của tội nhân dưới mắt của Đức Chúa Trời. Ai không biêùt vai trò của điều răn và không tin vào sự công chính của của Đức Chúa Trời sẽ trải qua những sự khó khăn lớn trong đời sống tôn giáo của họ và cuối cùng bị dẫn đến sự tiêu diệt riêng của họ. Vì thật đơn giản, chúng ta không thể xa cách tội lỗi trong khi đang sống trong một thế giới đầy tội lỗi. Đó là tại sao người ta tách rời chính họ ra đi vào những vùng núi xa xôi và cố gắng sống một đời sống khổ hạnh. Họ nghĩ rằng bởi cuộc sống trong vùng núi sâu thẩm đó và rút lui khỏi tội lỗi thế gian thì họ có thể tránh được phạm tội, nhưng điều này không thể. 
Chúng ta phải nhận thức rằng, dù sự thật là mọi người trên thế gian đều phạm tội và có tội trong lòng, sự cứu chuộc ra khỏi tất cả tội lỗi như thế có thể được tìm thấy trong sự hiểu biết và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Dù chúng ta tránh thế gian để trốn thoát khỏi tội, chúng ta cũng không thể trốn thoát khỏi tội trong lòng chúng ta. Điều này xảy ra là vì tội lỗi nằm trong lòng chúng ta. Để thật sự từ bỏ tội lỗi của riêng chúng ta, chúng ta phải tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Luật pháp của Đức Chúa Trời và Điều răn của Ngài làm cho tội lỗi của chúng ta càng nặng hơn. Những ai biết tính cách ác liệt của tội lỗi của họ phải biết và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, mà nó đã được bày tỏ cho chúng ta qua Phúc âm của Nước và Thánh Linh. 
“Còn tôi thì chết; vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết.Vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết.” (Rô-ma 7:10-11). Chúng ta phải hiểu đúng Luật pháp. Những ai không có sự hiểu biết đúng về luật pháp sẽ phí suốt đời họ vào trong chủ nghĩa Luật pháp, cố gắng trốn tránh Luật pháp cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời họ. Chỉ những ai biết vai trò đúng của Luật pháp thì sẽ yêu và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời được hoàn tất trong Chúa Jêsus. Thế thì bạn biết sự công chính của Đức Chúa Trời chưa? 
Sứ đồ Phao-lô nói rằng vì trong quá khư ông chưa được tái sanh, ông đã thuộc về xác thịt và bị bán cho tội lỗi. Oâng cũng xưng nhận rằng dù ông muốn sống theo Luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng ông cứ mãi phạm tội. Ông không có Thánh Linh ở trong ông, vì ông không có sự công chính của Đức Chúa Trời. Thế rồi Phao-lô chấp nhận rằng sở dĩ ông phạm tội, chống lại với ý muốn của ông là vì tội lỗi được tìm thấy trong lòng ông, vì ông chưa tìm thấy sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Tuy nhiên, Phao-lô nhận thấy một Luật, và luât đó là luật tội lỗi – sự nhận thức cơ bản nhất của ông về sự thật con người là người có tội trong lòng thì không thể tránh phạm tội. Oâng cũng nhận thấy rằng bề trong của con người vẫn ước muốn sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng Phao-lô xưng nhận rằng, giống như một cây tội lỗi sẽ sanh bông trái tội, ông là một tội nhân, là người chỉ có thể tiếp tục sống trong tội, bởi vì, ông chưa gặp Chúa Jêsus, chưa nhận được sự cứu chuộc tội. Nói cách khác, thật là công bình khi ông phải bị đặt vào sự chết vì tội của ông. 
Đó là tại sao ông xưng nhận rằng ông là một người khốn nạn, ông đã than khóc, “Ai cứu tôi khỏi thân thể hay chết này?” (Rô-ma 7:24) Điều này gợi cho Phao-lô nhớ lại khi ông ta còn là một tội nhân. Bạn nên quan tâm đến lời xưng nhận này mà áp dụng cho chính bạn. Bạn không còn tiếp tục giam cầm trong thân thể hay chết là thân thể không thể giữ trọn luật pháp không? Bạn phải tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Sự công chính của đức tin được giấu trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh, và chúng ta có thể nhận được sự công chính này bởi tin vào Phúc âm này. 
Phao-lô có thể thoát khỏi sự cùng khổ của ông bởi tin vào Báp-tem của Đức Chúa Jêsus Christ và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá.