Predigten

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 8-1] Giới thiệu Chương 8

Giới thiệu Chương 8
 
 
Chương 8 có lẽ được mô tả như là một chương quan trọng nhất trong các chương của sách Rô-ma. Qua nhiều chủ đề được trình bày trong chương này, Phao-lô bày tỏ cho chúng ta sự kỳ diệu biết bao về công việc công chính của Đức Chúa Trời. 
Chủ đề thứ nhất là: “Chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1). Điều này có nghĩa là bất luận sự thô tục và thoái hóa bao nhiêu đi nữa mà chúng ta có trong xác thịt, sự công chính của Đức Chúa Trời cũng giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta. 
Chủ đề thứ hai là: “Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi” (Rô-ma 8:3). Điều này có nghĩa là vì con người ở trong xác thịt của họ không thể làm theo Luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho, Đức Chúa Jêsus Christ, bởi đã nhận tất cả tội lỗi của họ trên Ngài bởi Báp-tem của Ngài và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá, để cứu họ ra khỏi tội lỗi và sự phán xét. Đó là vì Chúa Jêsus đến trong thế gian và nhận tất cả tội lỗi của nhân loại một lần bởi Báp-tem của Ngài qua Giăng Báp-tít và rồi Ngài mang tất cả tội lỗi của thế gian lên Thập-tự-giá, chịu đóng đinh vì nó, và sống lại từ trong kẻ chết để cứu tất cả những ai tin vào lẽ thật này. Tất cả những công việc này của Chúa chúng ta có nghĩa là làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời để cứu tội nhân ra khỏi tội của họ, trong sự vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Cha. 
Chủ đề thứ ba là: “kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh” (Rô-ma 8:5). Điều này có nghĩa là khi chúng ta quyết định tin Đức Chúa Trời, chúng ta tin Ngài không phải bởi theo ý riêng của chúng ta, nhưng bởi theo Lời của Đức Chúa Trời. 
Chủ đề thứ tư là: “Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh” (Rô-ma 8:9). Những ai tin sự công chính của Đức Chúa Trời đã nhận Đức Thánh Linh vào lòng họ và trở nên con Đức Chúa Trời. Điều này cũng có nghĩa là bạn không thể trở nên con Đức Chúa Trời chỉ vì đến nhà thờ cách thường xuyên. 
Chủ đề thứ năm là:“Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt.” (Rô-ma 8:12). Chủ đề này nói với chúng ta rằng những ai được cứu khỏi tội lỗi của họ bởi tin vào Phúc âm của Chúa chúng ta là đã hoàn thành sự công chính của Đức Chúa Trời thì không thể còn mắc nợ xác thịt và tôi mọi cho nó nữa. 
Chủ đề thứ sáu là: “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!”(Rô-ma 8:15). Vì những ai tin Đức Chúa Trời là đã nhận lãnh Thánh Linh, bây giờ họ gọi Đức Chúa Trời là Cha, “Abba, Cha.”
Chủ đề thứ bảy: “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.” (Rô-ma 8:16-17). Những ai tin sự công chính của Đức Chúa Trời là nguời đã nhận Đức Thánh Linh, và những ai đã nhận Đức Thánh Linh là người sẽ trở nên cùng đồng kế tự với Đấng Christ trong Nước Thiên Đàng. 
Chủ đề thứ tám là: “Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay” (Rô-ma 8:22). Điều này nói rằng ngay cả những người tín đồ trong sự công chính của Đức Chúa Trời cũng đối diện với sự khốn khổ ở trên đất, cùng với mọi tạo vật khác, nhưng nó cũng nói với chúng ta rằng trong thế giới tương lai sẽ không có đau đớn lẫn than khóc. 
Chủ đề thứ chín là: “còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:30). Điều này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã gọi những tội nhân ở trong Con Ngài- Đức Chúa Jêsus Christ- và rồi đã làm cho họ trở nên con của Ngài bằng cách cất tất cả tội lỗi của họ một lần đủ cả bởi sự công chính của Ngài. 
Cuối cùng, thứ mười và chủ đề cuối là: “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy” (Rô-ma 8:33). Không một ai có thể phán xét con cái của Đức Chúa Trời là những người đã nhận Đức Thánh Linh như là một món quà vì sự giải thoát họ khỏi tội lỗi bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Mười chủ đề này là dàn ý căn bản của Rô-ma chương 8. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại xem xét chúng cách chi tiết với sự thảo luận chính của chúng ta.