Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-10] (Έξοδος 30:17-21) Η πίστη που φανερώνεται στον νιπτήρα

( Έξοδος 30:17-21 )
«Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσήν, λέγων, Και θέλεις κάμει νιπτήρα χάλκινον και την βάσιν αυτού χαλκίνην, διά να νίπτωνται και θέλεις θέσει αυτόν μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου και θέλεις βάλει ύδωρ εις αυτόν· και θέλουσι νίπτει ο Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών και τους πόδας αυτών εξ αυτού· Όταν εισέρχωνται εις την σκηνήν του μαρτυρίου, θέλουσι νίπτεσθαι με ύδωρ, διά να μη αποθάνωσιν· ή όταν πλησιάζωσιν εις το θυσιαστήριον διά να λειτουργήσωσι, διά να καύσωσι θυσίαν γινομένην διά πυρός εις τον Κύριον· τότε θέλουσι νίπτει τας χείρας αυτών και τους πόδας αυτών, διά να μη αποθάνωσι και τούτο θέλει είσθαι νόμος παντοτεινός εις αυτούς, εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού εις τας γενεάς αυτών.»
 

O νιπτήρας στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου

Υλικά: Κατασκευάστηκε από χαλκό και ήταν γεμάτος με νερό.
Πνευματική σημασία: Ο χαλκός σημαίνει την τιμωρία όλων των αμαρτιών των ανθρώπων. Για να σηκώσει την καταδίκη όλων των αμαρτιών των ανθρώπων, ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη. Έτσι, η έννοια του νιπτήρα είναι ότι μπορούμε να πλυθούμε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βάπτισμά Του. 
Οι ιερείς που υπηρετούσαν στην Σκηνή του Μαρτυρίου έπλεναν και αυτοί επίσης τα χέρια και τα πόδια τους στον νιπτήρα πριν μπουν στην Σκηνή του Μαρτυρίου, και με αυτόν τον τρόπο απέφευγαν τον θάνατό τους. Ο χαλκός αναφέρεται στην τιμωρία όλων των αμαρτιών, και το νερό του νιπτήρα αναφέρεται στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη και μέσω του οποίου ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου. Με άλλα λόγια, ο νιπτήρας μάς λέει ότι ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες που μεταβιβάστηκαν επάνω Του και σήκωσε την καταδίκη αυτών των αμαρτιών. Το νερό στον νιπτήρα στην Παλαιά Διαθήκη, σήμαινε το κυανό νήμα της Σκηνής του Μαρτυρίου και στην Καινή Διαθήκη το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη (Ματθ. 3:15, 1Πέτρ. 3:21). 
Έτσι, ο νιπτήρας αναφέρεται στο βάπτισμα του Ιησού και είναι ο τόπος όπου επιβεβαιώνουμε την πίστη μας στο γεγονός ότι ο Ιησούς σήκωσε όλες τις αμαρτίες μας, συμπεριλαμβανομένων των αμαρτιών που πράττουμε τώρα, και τις έπλυνε με μιας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη πριν από 2.000 χρόνια. 
Υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο οι δίκαιοι, που έχουν αναγεννηθεί με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Είναι αυτοί που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους με πίστη ότι όλες οι αμαρτίες τους συγχωρέθηκαν από τα έργα του Ιησού, που φανερώθηκαν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Εντούτοις, επειδή ακόμα και οι δίκαιοι που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας είναι ανεπαρκείς στην σάρκα τους, δεν μπορούν παρά να αμαρτάνουν καθημερινά, και αυτές τις αμαρτίες τις ονομάζουμε τωρινές αμαρτίες. Ο τόπος όπου οι δίκαιοι που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας τους, έρχονται για να λύσουν το πρόβλημα των αμαρτιών που πράττουμε, δεν είναι άλλος από αυτόν τον νιπτήρα. Όποτε οι δίκαιοι διαπράττουν τωρινές αμαρτίες, έρχονται στον νιπτήρα στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, και πλένουν τα χέρια και τα πόδια τους, και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι ο Ιησούς έχει ήδη συγχωρέσει και όλες τις τωρινές αμαρτίες τους επίσης με πίστη στο γραπτό Λόγο του Θεού. 
Στην Βίβλο το νερό κατά περιόδους χρησιμοποιήθηκε για να αναφερθεί επίσης στον Λόγο του Θεού αλλά η σημαντικότερη έννοια του ύδατος είναι το βάπτισμα του Ιησού. Στην Επιστολή προς Εφεσίους 5:26 λέει, «Διά να αγιάση αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου» και στο Κατά Ιωάννην 15:3 λέει, «Τώρα σεις είσθε καθαροί διά τον λόγον τον οποίον ελάλησα προς εσάς». Ο νιπτήρας επιτρέπει στους αγίους που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους, να κατέχουν την απόδειξη ότι ο Κύριος έχει συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες τους με νερό, ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκής είναι η σάρκα τους.
Στην 1 Επιστολή Πέτρου 3:21 και 22 λέει, «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού, όστις είναι εν δεξιά του Θεού πορευθείς εις τον ουρανόν, και εις ον υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίαι και δυνάμεις». Αμέσως πριν από αυτούς τους στίχους, ο Πέτρος εξηγεί την πνευματική σημασία του ύδατος των ημερών του Νώε. Παρόλο που ο Νώε είχε προειδοποιήσει τους αμαρτωλούς, με άλλα λόγια τα πνεύματα που ήταν φυλακισμένα από την αμαρτία, για τον κατακλυσμό που θα καθάριζε όλη την ακαθαρσία του πρώτου κόσμου, μόνο οκτώ σώθηκαν μέσω του ύδατος. Το νερό του κατακλυσμού εκείνη την περίοδο κατέστρεψε όλους όσοι δεν είχαν πιστέψει ποτέ στον Λόγο του Θεού. Και τώρα ο Πέτρος εξάγει από το γεγονός του κατακλυσμού, ότι το βάπτισμα του Ιησού είναι το αντίτυπο αυτού του ύδατος. Με αυτόν τον τρόπο ο νιπτήρας είναι ο τόπος όπου επιβεβαιώνουμε άλλη μια φορά ενώπιον του Θεού την σωτηρία μας, και όταν σωζόμαστε και ύστερα από αυτό. 
Οι άγιοι που έχουν σωθεί από τις αμαρτίες τους με πίστη, ντύνονται στην χάρη του Θεού με πίστη στο νερό του νιπτήρα (βάπτισμα του Ιησού), τον χαλκό (την κρίση του Θεού για όλες τις αμαρτίες) και το γεγονός ότι ο Ιησούς τους έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες τους. Ακόμα και αν είμαστε τόσο πολύ γεμάτοι αδυναμίες και ατέλειες, που μετά βίας μπορούμε να αναγνωρίσουμε οι ίδιοι τους εαυτούς μας ως δίκαιους, σίγουρα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε εντελώς δίκαιοι, παραπέμποντας στην πίστη μας στο βάπτισμα του Ιησού (το φόρτωμα των αμαρτιών, νερό) και το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό (η καταδίκη των αμαρτιών, χαλκός). Επειδή πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού, που ήδη μάς έχει σώσει όλους από όλες τις αμαρτίες μας και από την καταδίκη αυτών των αμαρτιών, μπορούμε πάντα να γίνουμε οι δίκαιοι που είναι χωρίς αμαρτία. 
Ο Λόγος του Θεού στον οποίο πιστεύουμε, μάς λέει ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του που έλαβε από τον Ιωάννη, έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για να υποφέρει όλη την καταδίκη των αμαρτιών στην θέση μας, και με αυτόν τον τρόπο μάς έχει σώσει εντελώς από τις αμαρτίες μας. Ο Θεός τοποθέτησε τον νιπτήρα στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, έτσι ώστε με την πίστη μας να επιβεβαιώνουμε ότι, άσχετα από τις περιστάσεις μας, είμαστε αυτοί που έχουν σωθεί εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας. 
 

Έχετε ελευθερωθεί αιώνια από όλες τις τωρινές αμαρτίες σας;

Στη διάρκεια του Τελευταίου Δείπνου, πριν πεθάνει στον Σταυρό, αφού μοιράστηκε τον άρτο του Πάσχα και το ποτήρι με τους μαθητές Του, ο Ιησούς θέλησε να πλύνει τα πόδια του Πέτρου και των άλλων μαθητών με νερό. Επειδή ο Ιησούς είχε αναλάβει ήδη όλες τις αμαρτίες των μαθητών Του μέσω του βαπτίσματός Του που έλαβε από τον Ιωάννη, θέλησε να τους διδάξει την αλήθεια του νιπτήρα. Ο Ιησούς τους είπε ότι αφού βαπτίστηκε Αυτός, θα πλήρωνε την ποινή της αμαρτίας (θάνατος) ως ο Αμνός του Πάσχα, με το να κρεμαστεί στο ξύλο. Με αυτόν τον τρόπο οι δώδεκα μαθητές του Ιησού, αν και παρέμεναν ατελείς μετά που πίστεψαν σε Αυτόν, ποτέ πάλι δεν έγιναν αμαρτωλοί. 
Παρόμοια, το γεγονός ότι ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια τους, τους επιβεβαίωσε αυτό που μαρτυρούσε ο Λόγος της αλήθειας ― ότι ο Ιησούς έχει πλύνει ήδη όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Έτσι, οι μαθητές θα μπορούσαν να κηρύξουν στους λαούς του κόσμου ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας, και να διαδώσουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που είχε εκπληρωθεί ήδη (Εβρ. 10:1-20). Ο νιπτήρας επιτρέπει έτσι στους δίκαιους, που με πίστη στην αλήθεια έχουν σωθεί από όλες τις αμαρτίες τους, να θυμούνται το βάπτισμα του Ιησού. Τους δίνει επίσης την πεποίθηση της σωτηρίας ότι τους έχει ελευθερώσει ο ίδιος ο Θεός. 
 

Η Βίβλος δεν καταγράφει το μέγεθος του νιπτήρα

Ενώ καταγράφεται το μέγεθος όλων των άλλων αντικειμένων στην Σκηνή του Μαρτυρίου, δεν γίνεται το ίδιο με το μέγεθος του νιπτήρα. Αυτό μας δείχνει το γεγονός ότι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού που ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, είναι απείρως μεγάλος. Μάς λέει επίσης ότι η αγάπη του Ιησού, που μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες και την καταδίκη μας, είναι απεριόριστη. Ο νιπτήρας φανερώνει την μεγάλη αγάπη του Θεού που είναι ανυπολόγιστη. Οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι όσο ζουν να συνεχίσουν να αμαρτάνουν. Αναλαμβάνοντας όμως όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του που έλαβε από τον Ιωάννη, και καθώς σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό, ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας για πάντα. 
Ο νιπτήρας κατασκευάστηκε με το λιώσιμο των χάλκινων καθρεφτών των γυναικών που λάτρευαν στην Σκηνή του Μαρτυρίου (Έξοδ. 38:8). Αυτό σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού αντανακλά στους αμαρτωλούς το φως της σωτηρίας και αφαιρεί το σκοτάδι τους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει φτιάξει τον νιπτήρα έτσι ώστε ο Ίδιος να μπορεί να πλύνει τις αμαρτίες μας. Αυτός ο Λόγος της αλήθειας έχει φωτίσει τις αμαρτίες των ανθρώπων που κρύβονται στα βάθη των καρδιών τους, πλένοντας παντοτινά τις αμαρτίες τους και δίνοντάς τους την άφεση των αμαρτιών, και με αυτόν τον τρόπο τους έχει μετατρέψει σε δίκαιους. Με άλλα λόγια, ο νιπτήρας διαδραματίζει τον ρόλο να δίνει σαφή μαρτυρία για την αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός έχει σώσει εντελώς εμάς τους αμαρτωλούς με τον Λόγο του Θεού. 
 

Ο νιπτήρας κατασκευάστηκε επίσης από χαλκό

Ξέρετε ποια είναι η σημασία του χαλκού που χρησιμοποιήθηκε για να φτιαχτεί ο νιπτήρας; Ο χαλκός αναφέρεται στην καταδίκη της αμαρτίας που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Για να είμαι ακριβέστερος, μάς λέει ότι ο Ιησούς με το βάπτισμά Του έφερε όλες τις αμαρτίες μας στον Σταυρό και καταδικάστηκε στην θέση μας. Στην πραγματικότητα εμείς έπρεπε να καταδικαστούμε για τις αμαρτίες μας αλλά, μέσω του ύδατος του νιπτήρα, μπορούμε να βεβαιωθούμε άλλη μια φορά ότι όλες οι αμαρτίες μας έχουν καθαριστεί εντελώς. Όσοι το πιστεύουν αυτό, είναι αυτοί που έχουν κριθεί μέσω της πίστης τους και επομένως δεν αντιμετωπίζουν πλέον άλλη κρίση. 
Ο νιπτήρας που ήταν γεμάτος με νερό μας λέει, «Ο Ιησούς έχει καθαρίσει ήδη τις αμαρτίες σας και σας έχει σώσει εντελώς από τις αμαρτίες σας μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. Σας έχει καταστήσει καθαρούς». Ο νιπτήρας, με άλλα λόγια, είναι η θετική απόδειξη για τους δίκαιους που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, ότι έχουν πλυθεί από τις αμαρτίες τους και έχουν σωθεί. 
Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος σημαίνει την τιμωρία της αμαρτίας, ενώ ο νιπτήρας, που μεταξύ των υλικών της Σκηνής του Μαρτυρίου σχετίζεται με το κυανό νήμα, μάς λέει ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του στην Καινή Διαθήκη. 
Μπορούμε να μπούμε στα Άγια μόνο όταν ανοίξουμε και μπούμε από την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, περάσουμε από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και προχωρήσουμε έπειτα στον νιπτήρα που βρίσκεται πιο πέρα. Στην Σκηνή του Μαρτυρίου όπου κατοικούσε ο Θεός, μπορούσαν να μπουν μόνο όσοι με πίστη είχαν περάσει πρώτα από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και τον νιπτήρα. Μπορούσαν να μπουν στα Άγια στην εξωτερική αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου μόνο όσοι είχαν λάβει την άφεση της αμαρτίας με πίστη στην αλήθεια του νιπτήρα. 
Όταν κάποιος άνθρωπος προσπαθεί να μπει στα Άγια με δική του δύναμη, θα βγει από τα Άγια φωτιά και θα τον κάψει. Ούτε οι γιοι του Ααρών δεν αποτελούσαν εξαίρεση σε αυτό και μερικοί από αυτούς πέθαναν πραγματικά ως συνέπεια (Λευ. 10:1-2). Όσοι αγνοούν πώς ο Θεός μετέφερε δίκαια το φορτίο των αμαρτιών και της κρίσης, και αγνοούν αυτή την αλήθεια, θα θανατωθούν εξαιτίας των αμαρτιών τους. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να μπουν στην Βασιλεία του Θεού πιστεύοντας σύμφωνα με τις δικές τους σκέψεις, αντί με πίστη στην υπερβολικά επιμελημένη σωτηρία Του από την αμαρτία, θα αντιμετωπίσουν αναμφίβολα την κρίση της φωτιάς για τις αμαρτίες τους. Λόγω της αναπόφευκτης κρίσης της αμαρτίας, αυτό που τους περιμένει ως συνέπεια είναι μόνο ο άδης. 
Ο Ιησούς ολοκλήρωσε την σωτηρία μας από την αμαρτία με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, έτσι ώστε να μπορούμε να μπούμε στα Άγια. Με πίστη σε αυτή την αλήθεια σωζόμαστε εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας. Ο Θεός είχε ορίσει το σχέδιό Του για την σωτηρία της ανθρωπότητας από την αμαρτία πριν από την δημιουργία και μας έκανε να ξέρουμε το θέλημά Του λεπτομερώς μέσω της αλήθειας του κυανού νήματος (βάπτισμα του Ιησού), του ερυθρού νήματος (θάνατος του Ιησού στον Σταυρό) και του πορφυρού νήματος (ο Θεός έγινε άνθρωπος) που αναφέρεται στην Βίβλο. Και σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, μέσω των έργων του Ιησού που φανερώνονται σε αυτό το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, έχει σώσει πράγματι όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες και τις αδικίες τους. 
Στην 1 Επιστολή του Ιωάννη 5:4 λέει, «Αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών» και αυτό ακολουθείται από το στίχο 10, που λέει, «Όστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ». Ποια είναι αυτή η μαρτυρία της σωτηρίας; Το ευαγγέλιο της αλήθειας ότι μας έχει δώσει την σωτηρία μας μέσω του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, είναι η μαρτυρία της πίστης μας στον Υιό του Θεού (1Ιωάν. 5:6-8). Με άλλα λόγια, μόνο το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στο οποίο πιστεύουμε, είναι η απόδειξη ότι ο Θεός μάς έχει πλύνει από τις αμαρτίες μας και μας έχει κάνει λαό Του. Ο μόνος τρόπος για να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες, να μπούμε στα Άγια, να τραφούμε με τον άρτο της ζωής που δόθηκε από τον Θεό και να ζήσουμε στην χάρη Του, είναι να πιστέψουμε μόνο σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που καθαρίζει τις αμαρτίες μας, πρέπει τώρα να σωθούμε και να ζήσουμε την ζωή της πίστης μας ενωμένοι με την Εκκλησία του Θεού. 
Με την αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος μπορούμε να τραφούμε με τον Λόγο του Θεού στην Εκκλησία Του, να ενωθούμε με αυτήν και να ζήσουμε ως δίκαιοι που οι προσευχές τους ακούγονται από τον Θεό. Όταν πιστεύουμε σε αυτή την αλήθεια, μπορούμε να γίνουμε οι δίκαιοι που έχουν την πίστη του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και ζουν στην παρουσία Του ντυμένοι στην χάρη του Θεού. Η ζωή τής πίστης που μπορεί να βιωθεί μόνο από τον λαό του Θεού, έρχεται απλώς με πίστη στο νερό, το αίμα και το Πνεύμα. Μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας πιστεύοντας με την καρδιά μας στο βάπτισμα του Ιησού, το χύσιμο του αίματός Του και τον θάνατό Του, και το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός. Η πίστη που σας έχει επιτρέψει να ζήσετε στην Εκκλησία του Θεού, είναι η πίστη στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Σήμερα, πολλοί άνθρωποι λένε, «Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε απλά στον Ιησού· γιατί να ενοχλούμαστε με όλες αυτές τις περιπλοκές; Ας μην σπαταλάμε το χρόνο μας με άχρηστες συζητήσεις και ας πιστεύουμε απλά με όποιο τρόπο νομίζουμε κατάλληλο». Σε τέτοιους ανθρώπους στο Χριστιανισμό μπορεί εμείς να φαινόμαστε ταραχοποιοί, όμως αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι αν κάποιος πιστεύει στον Ιησού χωρίς να λάβει την άφεση της αμαρτίας, πρέπει να αντιμετωπίσει την αιώνια καταδίκη. Αν δεν πιστεύεις πλήρως στο ευαγγέλιο του ύδατος, στο αίμα και το Πνεύμα, έχεις μια ψεύτικη και ελαττωματική πίστη. Πραγματικά, δεν πιστεύεις στον Ιησού ως τον Σωτήρα. 
Αν για να κερδίσω την εύνοια κάποιου ξένου, επέμενα τυφλά σε αυτόν τον ξένο, «Πιστεύω σε εσένα», θα πειθόταν αυτός ο άνθρωπος ότι «Αυτός πρέπει πραγματικά να πιστεύει σε εμένα», και θα ήταν για αυτό ευτυχής; Αντίθετα, μάλλον θα έλεγε, «Με γνωρίζετε; Δεν νομίζω ότι εγώ σας γνωρίζω». Αν πάλι του έλεγα, «Αλλά εγώ πιστεύω σε εσάς έτσι και αλλιώς» και τον κοιτούσα σοβαρά προσπαθώντας να τον κάνω να αισθανθεί καλύτερα, θα ήταν τότε ευχαριστημένος από αυτό; Είναι πολύ πιθανότερο ότι θα με έβλεπε μόνο ως έναν ευέλικτο κόλακα, που προσπαθεί απλώς να διαβάσει την σκέψη του και να κερδίσει την εύνοιά του. 
Ούτε ο Θεός ευχαριστείται από τους ανθρώπους που πιστεύουν σε Αυτόν τυφλά. Όταν λέμε, «Πιστεύω στον Θεό. Πιστεύω στον Ιησού ότι είναι ο Σωτήρας των αμαρτωλών», τότε πρέπει να δηλώνουμε φανερά την πίστη μας σε Αυτόν, αφού μάθουμε και πιστέψουμε πώς ο Ιησούς έχει φροντίσει για τις αδικίες των αμαρτωλών. Αν πιστεύουμε απερίσκεπτα ή τυφλά, σαν να μην έχουμε διόλου χαρακτήρα, τότε δεν μπορούμε ποτέ να σωθούμε. Σωζόμαστε μόνο όταν πιστεύουμε αφού πρώτα γνωρίσουμε καλά πώς ο Ιησούς έχει εξαφανίσει τις αμαρτίες μας. Όταν λέμε ότι πιστεύουμε σε κάποιον, στηρίζουμε αληθινά την εμπιστοσύνη μας σε αυτόν τον άνθρωπο, επειδή τον ξέρουμε αρκετά καλά και θεωρούμε ότι είναι αξιόπιστος. Η βάση της εμπιστοσύνης σε κάποιον που δεν ξέρουμε καλά, μπορεί μόνο να σημαίνει ότι, είτε λέμε ψέματα ή είμαστε ανόητοι που ετοιμαζόμαστε για προδοσία. Για αυτό, όταν δηλώνουμε φανερά ότι πιστεύουμε στον Ιησού, πρέπει να γνωρίζουμε πώς ακριβώς ο Ιησούς έχει εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες μας. Μόνο τότε δεν θα εγκαταλειφθούμε από τον Κύριό μας την τελευταία στιγμή και θα μπούμε στον Ουρανό ως αναγεννημένα παιδιά του Θεού. 
Η αληθινή πίστη που μπορεί να μας οδηγήσει στον Ουρανό, είναι η πίστη στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Με άλλα λόγια, η πραγματική πίστη πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που μάς έχει σώσει μέσω του ύδατος (βάπτισμα του Ιησού), του αίματος (θάνατος του Ιησού) και του Αγίου Πνεύματος (ο Ιησούς είναι Θεός). Πρέπει να γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η χάρη του Κυρίου μας που μάς έχει σώσει, και να πιστεύουμε σε αυτήν επειδή η πίστη σε αυτή την αλήθεια θα μας οδηγήσει στην σωτηρία μας. 
Αν η πίστη κάποιου είναι πλήρης ή όχι, καθορίζεται μόνο από το αν αυτός ο άνθρωπος ξέρει ή όχι την αλήθεια. Μπορεί να πιστέψετε στον Ιησού ως Σωτήρα σας μόνο όταν πιστεύετε με την καρδιά σας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Και αυτή η πίστη στον Ιησού ως Σωτήρα μας, που μας έχει δώσει την άφεση της αμαρτίας μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, είναι η αληθινή πίστη που μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. 
 
 
Ο νιπτήρας είναι η επιβεβαίωση της σωτηρίας ότι έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες μας

Ο νιπτήρας ήταν γεμάτος με νερό. Ήταν τοποθετημένος ακριβώς πριν από τα Άγια. Ο νιπτήρας είναι ο τόπος όπου θυμόμαστε ότι έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας και επιβεβαιώνουμε την αποδοχή της με πίστη. Είναι η επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ο Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες των πιστών. Ακριβώς όπως οι ιερείς στα Άγια, που έπλεναν τα χέρια και τα πόδια τους στον νιπτήρα όταν λερώνονταν, όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, αν αμαρτάνουν πλένουν επίσης αυτές τις αμαρτίες με το να θυμηθούν και να επιβεβαιώσουν άλλη μια φορά μέσω του Λόγου του Θεού, ότι με το να καταδικαστεί στην θέση τους ο Ιησούς έχει ήδη καθαρίσει και επίσης εξιλεώσει αυτές τις αμαρτίες που τους λέρωσαν,. 
Λερωνόμαστε επειδή δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Με τι θα έπρεπε να καθαρίσουμε όλες αυτές τις αμαρτίες που μας μολύνουν λοιπόν; Τις πλένουμε με πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Βασιλιάς των βασιλιάδων, ήρθε πριν από 2.000 χρόνια σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα για να σώσει τους αμαρτωλούς, ανέλαβε τις αμαρτίες τους μέσω του βαπτίσματός Του, έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο έχει συγχωρέσει τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους. Μπορούμε να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας και επίσης να πλένουμε τις τωρινές μας αμαρτίες, μόνο όταν πιστεύουμε στην αλήθεια ότι ο Ιησούς ανέλαβε με το βάπτισμά Του όλες τις αμαρτίες. Με άλλα λόγια, μπορούμε επίσης να καθαριστούμε από τις τωρινές μας αμαρτίες, μόνο όταν πιστεύουμε σε αυτή την αλήθεια, ότι ο Θεός έχει ήδη πλύνει όλες τις αμαρτίες μας μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. 
 

Πρέπει να έχουμε την πίστη που γνωρίζει και πιστεύει στην αλήθεια του νιπτήρα

Χωρίς πίστη στον νιπτήρα, δεν μπορούμε ποτέ να μπούμε στα Άγια όπου κατοικεί ο Θεός. Οι πράξεις μας δεν μπορούν να είναι πάντα τέλειες. Επειδή έχουμε ατέλειες, κάποιες φορές αμαρτάνουμε. Εντούτοις, επειδή ο Λόγος του Θεού είναι τέλειος, η σωτηρία που μας έχει δώσει ο Θεός είναι τέλεια. Μπορούμε λοιπόν να μπούμε στα Άγια με θαρραλέα πίστη, επειδή έχει πλύνει τις ατέλειές μας ο Θεός με την τέλεια σωτηρία Του. Όσοι δεν περνούν από τον νιπτήρα δεν μπορούν ποτέ να μπουν στα Άγια. Γινόμαστε κατάλληλοι να μπούμε στα Άγια με την πίστη μας στην αλήθεια ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη πριν 2.000 χρόνια και καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το ευαγγέλιο του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, που προφητεύτηκε μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Χωρίς πίστη ότι ο Κύριος έχει καθαρίσει ήδη όλες τις αμαρτίες μας και μας έχει καταστήσει χωρίς αμαρτία, δεν μπορούμε να μπούμε στα Άγια. 
Όπως δεν μπορούμε να μπούμε στο Ιερό του Θεού χωρίς πίστη στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, αν δεν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ούτε μπορούμε να απολαύσουμε την ευλογία να πάμε εμπρός στον θρόνο της χάρης του Θεού με πίστη στον Λόγο Του στην Εκκλησία Του, να προσευχηθούμε σε Αυτόν και να λάβουμε την χάρη Του, και να ζήσουμε με τους υπηρέτες και τους αγίους Του. Μπορούμε να ζήσουμε την ζωή μας στην Εκκλησία του Θεού με τους συντρόφους πιστούς, ακούγοντας και πιστεύοντας στον Λόγο Του και προσευχόμενοι σε Αυτόν, μόνο όταν πιστεύουμε ότι ο Θεός μάς έχει σώσει ήδη από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. 
Ο νιπτήρας είναι η τελική επιβεβαίωση της σωτηρίας μας από την αμαρτία. Ο Θεός τοποθέτησε τον νιπτήρα ακριβώς μπροστά από τα Άγια και τον γέμισε με νερό, για να δοθεί η επιβεβαίωση της πίστης σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας. Αυτός ο νιπτήρας καθαρίζει τις συνειδήσεις των δικαίων που πιστεύουν. 
Ας διαβάσουμε στην 1 Επιστολή Ιωάννου 2:1-2. «Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσητε. Και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον· και αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχί μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου». Αμήν. 
Αν αμαρτάνουμε, έχουμε έναν Συνήγορο (Παράκλητο) πλάι στον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό τον δίκαιο. Ο Ιησούς πλένει τις μολυσμένες καρδιές των δικαίων με καθαρό νερό. Την ημέρα πριν σταυρωθεί, στην διάρκεια του Τελευταίου Δείπνου, ο Ιησούς μάζεψε τους μαθητές Του, έβαλε νερό σε μια λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια τους. «Όταν βαπτίστηκα, φορτώθηκα όλες σας τις αμαρτίες, περιλαμβάνοντας ακόμα και τις αμαρτίες που θα διαπράξετε αργότερα, και θα τιμωρηθώ στον Σταυρό στην θέση σας. Πήρα επίσης επάνω μου ακόμα και τις μελλοντικές σας αμαρτίες και τις καθάρισα. Έχω γίνει ο Σωτήρας σας». 
Έπρεπε να το πει αυτό ο Ιησούς για να πλύνει τα πόδια των μαθητών στην διάρκεια του Τελευταίου Δείπνου του Πάσχα. Στον Πέτρο, που αρνήθηκε στον Ιησού να του πλύνει τα πόδια, του είπε, «Εκείνο, το οποίον εγώ κάμνω, συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα» (Ιωάν. 13:7). Ο Ιησούς θέλησε να γίνει ο τέλειος Σωτήρας όσων πιστεύουν αληθινά στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Για όσους πιστεύουν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, ο Ιησούς έχει γίνει ο αιώνιος Σωτήρας τους. 
 

Η χρήση του νιπτήρα

Ο νιπτήρας χρησιμοποιούταν για να πλένονται όλες οι ακαθαρσίες των ιερέων όταν λειτουργούσαν στην Σκηνή του Μαρτυρίου φέρνοντας τις προσφορές στον Θεό. Για να φέρουν στον Θεό την προσφορά που θα εξιλέωνε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, οι ιερείς έπρεπε να πλένουν την ακαθαρσία που τους λέρωνε από το σφάξιμο του θύματος, το χύσιμο του αίματός του και τον τεμαχισμό του σε κομμάτια. Όταν οι ιερείς λερώνονταν καθώς έκαναν τις προσφορές, έπρεπε να πλυθούν με νερό και ο νιπτήρας ήταν ο τόπος όπου καθαρίζονταν όλες αυτές οι ακαθαρσίες. 
Κάθε φορά που αμαρτάνουμε, είτε πνευματικά είτε στην σάρκα μας, και όταν μολυνόμαστε με την παράβαση των εντολών του Θεού, πρέπει να πλένουμε όλη την ακαθαρσία μας με το νερό αυτού του νιπτήρα. Οι ιερείς, όταν τα σώματά τους άγγιζαν κάτι ακάθαρτο ή βρόμικο, έπρεπε να πλύνουν τα λερωμένα μέρη του σώματός τους με νερό, είτε το ήθελαν είτε όχι. 
Έτσι, όταν όλοι όσοι πιστεύουν στον Θεό έρχονται σε επαφή με κάτι βρόμικο ή ακάθαρτο, το νερό του νιπτήρα χρησιμοποιείται για να πλύνει όλες αυτές τις ακαθαρσίες. Εν ολίγοις, το νερό του νιπτήρα δόθηκε για να πλένονται οι ακαθαρσίες των αναγεννημένων. Με αυτόν τον τρόπο, ο νιπτήρας περιέχει το έλεος του Θεού. Η έννοια του νιπτήρα δεν είναι ένα προαιρετικό στοιχείο που μπορούμε να επιλέξουμε αν θα το πιστέψουμε ή όχι, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο στοιχείο ουσιαστικό για όσους πιστεύουν στον Ιησού. 
Οι ιερείς που υπηρετούσαν στην Σκηνή του Μαρτυρίου έπρεπε να πλύνουν όλη την ακαθαρσία των χεριών και των ποδιών τους με το νερό του νιπτήρα. Αν ο χαλκός φανερώνει την κρίση του Θεού, τότε το νερό φανερώνει τον καθαρισμό της αμαρτίας. Στην Επιστολή προς Εβραίους 10:22 λέει, «λελουμένοι το σώμα με ύδωρ καθαρόν» και στην Επιστολή προς Τίτον 3:5 λέει, «διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος». Όπως αυτές οι περικοπές, ο Λόγος της Καινής Διαθήκης μάς λέει επίσης πολλά για το πλύσιμο της ακαθαρσίας με το νερό του βαπτίσματος. 
Αν οι ιερείς έπλεναν την ακαθαρσία που πρόσθεταν στην ζωή τους με το νερό του νιπτήρα, σήμερα εμείς οι αναγεννημένοι Χριστιανοί μπορούμε με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, να πλύνουμε όλες τις αμαρτίες που πράττουμε και που διαπράξαμε στην ζωή μας. Το νερό του νιπτήρα της Παλαιάς Διαθήκης μας δείχνει ότι ο Μεσσίας ήρθε σε αυτή την γη και έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη. 
Μέσω της Βίβλου, ο Θεός μάς λέει ότι με το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη, μεταβιβάστηκαν όχι μόνο οι αμαρτίες που διαπράχθηκαν από τον λαό Ισραήλ αλλά όλες οι αμαρτίες που διαπράχθηκαν από όλους τους ανθρώπους ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας. Όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη, είπε στο Κατά Ματθαίον 3:15, «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο των ανθρώπων, τον ίδιο τύπο της τοποθέτησης των χεριών, ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων επάνω στο σώμα Του. 
Επομένως, με πίστη στο γεγονός ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού τον Μεσσία μέσω του βαπτίσματός Του, μπορούμε όλοι να πλυθούμε από όλες τις ακαθαρσίες των αμαρτιών των καρδιών μας. Επειδή μεταβιβάσαμε ήδη όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού με πίστη σε αυτή την αλήθεια, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι απλά να πιστεύουμε ότι ο Υιός του Θεού έφερε τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό, σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του, έγινε η τέλεια θυσιαστική προσφορά για όλη την ανθρωπότητα και με αυτόν τον τρόπο μάς έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Το πιστεύετε αυτό στις καρδιές σας; Όσοι πιστεύουν αληθινά ότι ο Μεσσίας έγινε η θυσιαστική μας προσφορά σώζονται αιώνια. 
 

Το πρόβλημα των αμαρτιών που πράττουμε μπορεί επίσης να λυθεί με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού

Μας λέει η Βίβλος πώς μπορούμε να πλύνουμε όλες τις αμαρτίες που πράττουμε; Όπως οι ιερείς έπλεναν την ακαθαρσία τους με το νερό του νιπτήρα στην Παλαιά Διαθήκη, εμείς στην Καινή Διαθήκη μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών που πράττουμε, με πίστη ότι ο Ιησούς έχει εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του που έλαβε από τον Ιωάννη. Τελικά, όλες οι αμαρτίες πλένονται με πίστη στην αλήθεια. 
Όταν ο λαός Ισραήλ έφερνε την προσφορά περί αμαρτίας στον Θεό, έφερναν στην Σκηνή του Μαρτυρίου ένα άμωμο θύμα όπως πρόβατο ή τράγο, ομολογούσαν τις αμαρτίες τους και τις μεταβίβαζαν όλες στο θύμα με την τοποθέτηση των χεριών τους στο κεφάλι του και έσφαζαν αυτό το θύμα που είχε φορτωθεί τις αμαρτίες τους. Έκοβαν τότε το λαιμό του και έχυναν το αίμα του, βάζοντας αυτό το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και έχυναν το υπόλοιπο στο χώμα (Λευ. 4). Ακόμα και το κόστος όλων των αμαρτιών ενός έτους εξιλεωνόταν αμέσως με πίστη, μέσω της προσφοράς περί αμαρτίας την Ημέρα της Εξιλέωσης (Λευ. 16). Και εμείς, τελικά, παίρνουμε την άφεση της αμαρτίας μας με την ίδια μέθοδο όπως η προσφορά για αμαρτία της Παλαιάς Διαθήκης — δηλαδή με πίστη στο βάπτισμα του Μεσσία που ήρθε να καθαρίσει τις αμαρτίες μας και στο αίμα του Σταυρού. 
Η τοποθέτηση των χεριών της Παλαιάς Διαθήκης είναι το ίδιο με το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε στην Καινή Διαθήκη. Ο Μεσσίας μας φρόντισε και έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και την σταύρωσή Του. Αφού λοιπόν είναι με τα έργα του Μεσσία, του βαπτίσματος και του αίματός Του στον Σταυρό, που ο Θεός μάς έχει σώσει εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας, τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε εμείς για να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας; Εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε και να πιστεύουμε είναι ότι, παρόλο που έχουμε πλυθεί, αμαρτάνουμε καθημερινά στην ζωή μας λόγω των αδυναμιών μας, όλες αυτές οι αμαρτίες έχουν πλυθεί επίσης από τον Ιησού Χριστό που ήρθε εξ ύδατος και αίματος. Ακόμα και αν πιστεύουμε στον Θεό, πέφτουμε πάλι στις αδυναμίες και τις παραβάσεις μας λόγω των ατελειών μας. Αλλά ο Θεός μας, που τα ξέρει όλα αυτά, μάς έχει σώσει με την αποστολή του Μεσσία σε αυτή την γη, που Τον έκανε να αναλάβει μέσω του βαπτίσματός Του τις αμαρτίες των ανθρώπων και να θυσιαστεί. 
Βάζοντας το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και τον νιπτήρα στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός μάς έχει επιτρέψει να πλύνουμε όλες τις αμαρτίες που πράττουμε καθημερινά, προτού να μπούμε στο Ιερό, τον Οίκο του Θεού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναμένεται από μας ότι θα πλένουμε τις αμαρτίες που πράττουμε με καθημερινές προσευχές μετάνοιας. Αντίθετα, είναι η πίστη μας στο βάπτισμα του Μεσσία και το αίμα Του στον Σταυρό, που καθαρίζει όλες τις αμαρτίες μας. Ο Θεός έχει ορίσει πως όταν οι δίκαιοι κάνουν λάθη και διαπράττουν αμαρτίες και αδικίες αφότου πίστεψαν στον Ιησού, πρέπει να πλυθούν από όλες αυτές τις αμαρτίες με πίστη στο βάπτισμα που έλαβε ο Μεσσίας, ο Κύριος του νιπτήρα. 
Πολλοί άνθρωποι τείνουν να βλέπουν τα γεγονότα ότι ο Ιησούς σήκωσε τις αμαρτίες και ότι τιμωρήθηκε για όλες τις αμαρτίες, δένοντάς τα τυφλά σε μια ενιαία δέσμη σαν να ήταν το ίδιο πράγμα. Επειδή όμως, εξαιτίας των αδυναμιών μας, διαπράττουμε καινούργιες αμαρτίες σε καθημερινή βάση, ο καθαρισμός της αμαρτίας και η τιμωρία της αμαρτίας πρέπει να χωριστούν σε δύο. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη και ο θάνατός Του στον Σταυρό, έγιναν για να σηκώσει επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας, να τιμωρηθεί για αυτές τις αμαρτίες και για να μας σώσει εντελώς από αυτές. Με αυτή την πίστη, μπορούμε να λάβουμε την κρίση των αμαρτιών μας με μιας. Έτσι, το πρόβλημα των αμαρτιών που διαπράττουμε καθημερινά πρέπει να λυθεί με πίστη στο βάπτισμα του Μεσσία. Με την ένωση αυτών των δύο συστατικών, του βαπτίσματος και του Σταυρού, ολοκληρώνεται η μοναδική, τέλεια σωτηρία. Αυτή είναι η αλήθεια της τέλειας άφεσης της αμαρτίας. Όσον αφορά την λύση στο πρόβλημα των αμαρτιών μας, πρέπει να σκεφτούμε και να πιστέψουμε σε αυτήν, διαχωρίζοντας αναμεταξύ τους το βάπτισμα του Ιησού και τον Σταυρό. 
Όταν οι ιερείς σκότωναν τα θύματα στην Σκηνή του Μαρτυρίου, λερώνονταν από την ακαθαρσία και το αίμα που πιτσιλιζόταν. Δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε πόσο πολύ λερώνονταν. Οι ιερείς έπρεπε να πλύνουν όλη αυτή την ακαθαρσία, αλλά αν δεν υπήρχε νερό στον νιπτήρα της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Αδιάφορο αν ήταν ο Αρχιερέας ή ένας απλός ιερέας που είχε συγχωρεθεί από την ποινή των αμαρτιών ενός έτους, χωρίς να πλυθεί καλά από την ακαθαρσία του με το νερό του νιπτήρα, δεν θα μπορούσε παρά να ζει με την ακαθαρσία επάνω του. 
Ακόμα και ο Αρχιερέας, αν είχε επάνω του κάποιο είδος ακαθαρσίας, μπορούσε πάντα να καθαριστεί επειδή υπήρχε ο νιπτήρας στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου. Ακόμα και αν ένας ιερέας είχε συγχωρεθεί εξ ολοκλήρου για την ποινή των αμαρτιών ενός έτους, ήταν χάρη σε αυτό το πλύσιμο των καθημερινών του αμαρτιών που αυτός ο άνθρωπος καθαριζόταν. Ο Θεός όρισε ότι οι ιερείς που του έφερναν τις προσφορές έπρεπε να πλυθούν έτσι από όλη την ακαθαρσία τους στον νιπτήρα. Μπορούμε, λοιπόν, να καταλάβουμε γιατί έβαλε ο Θεός τον νιπτήρα στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου. Μπορούμε επίσης να ξέρουμε γιατί αυτός ο νιπτήρας τοποθετήθηκε μεταξύ του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και του Ιερού. 
 

Γιατί χρειαζόμαστε τον νιπτήρα;

Η αλήθεια που υπονοείται στον νιπτήρα αποκαλύπτεται στο Κατά Ιωάννην κεφ. 13. Κατά την διάρκεια του Πάσχα, αφού είχε το Τελευταίο Δείπνο με τους μαθητές Του, ο Ιησούς άρχισε να πλένει τα πόδια τους και ήρθε η σειρά του Πέτρου. Όταν ο Ιησούς προσπάθησε να πλύνει τα πόδια του, ζήτησε από τον Πέτρο να απλώσει τα πόδια του έτσι ώστε να μπορεί να τα πλύνει. Αλλά ο Πέτρος αρνήθηκε, λέγοντας, «Εγώ πρέπει να πλύνω τα πόδια Σου· πώς μπορείς Εσύ να μου πλύνεις τα πόδια;» 
Ο Πέτρος αρνήθηκε επειδή απλά σκέφτηκε ότι δεν ήταν σωστό για έναν δάσκαλο να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. «Πώς μπορώ να τολμήσω να ζητήσω από τον δάσκαλό μου να μου πλύνει τα πόδια; Δεν μπορώ». 
Ο Πέτρος συνέχισε να αρνείται την υπηρεσία του Ιησού. Αυτό που είπε ο Ιησούς έπειτα στον Πέτρο έχει μεγάλη σημασία. 
«Εκείνο, το οποίον εγώ κάμνω, συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα» (Ιωάν. 13:7). Να ποια είναι η σημασία των λόγων του Ιησού: «Δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα γιατί πρέπει να πλύνω τα πόδια σας. Αλλά αυτό θα είναι σίγουρα το κλειδί στην επίλυση του προβλήματος των αμαρτιών που πράττετε. Θα διαπράττετε πολλές καινούργιες αμαρτίες από τώρα και στο εξής, αλλά εγώ έχω ήδη αναλάβει ακόμα και τις αμαρτίες σας του μέλλοντος, και εξαιτίας αυτών των αμαρτιών, πρέπει τώρα να χύσω το αίμα μου στον Σταυρό. Για αυτό πρέπει να μάθετε και να πιστέψετε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας που φρόντισε ακόμα και τις αμαρτίες σας του μέλλοντος». 
Στο μυαλό του Πέτρου φάνηκε άπρεπο να του πλύνει τα πόδια ο Μεσσίας και για αυτό αρνήθηκε να πλυθεί. Αλλά ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, «Θα το καταλάβεις αργότερα», και του έπλυνε τα πόδια. 
«Μόνο όταν πλύνω τα πόδια σας μπορείτε να έχετε σχέση μαζί μου. Δεν καταλαβαίνετε τώρα γιατί πλένω τα πόδια σας. Αλλά όταν σταυρωθώ και ανέβω στην Βασιλεία των Ουρανών, θα ξέρετε γιατί έπλυνα τα πόδια σας. Επειδή είμαι ο Μεσσίας σας, σήκωσα ήδη με το βάπτισμά μου ακόμα και τις μελλοντικές αμαρτίες σας και έχω γίνει ο Σωτήρας σας με το να γίνω το θύμα για τις αμαρτίες σας». 
Όπως είπε ο Κύριός μας, ο Πέτρος εκείνη την ώρα δεν κατάλαβε τίποτα από αυτό, αλλά το αντιλήφθηκε μετά από την ανάσταση του Κυρίου. Αληθινά, αυτό ήταν το γεγονός που καθάρισε ακόμα και τις μελλοντικές του αμαρτίες. 
«Επειδή δεν μπορώ παρά να διαπράττω καινούργιες αμαρτίες στον κόσμο, ο Κύριος έπλυνε τα πόδια μου έτσι ώστε να πιστέψω ότι με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, ο Ιησούς ο Μεσσίας ανέλαβε ακόμα και αυτές τις καινούργιες αμαρτίες! Το βάπτισμα του Μεσσία τακτοποίησε ακόμα και αυτές τις καινούργιες αμαρτίες του μέλλοντος! Ο Ιησούς ανέλαβε όλες αυτές τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του, έφερε τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό και σήκωσε την καταδίκη όλων των αμαρτιών με την σταύρωσή Του! Και με την ανάστασή Του από τους νεκρούς, μάς έχει σώσει αληθινά και πλήρως από όλες τις αμαρτίες μας!» 
Μόνο λίγο αργότερα, αφού ήδη αρνήθηκε τον Κύριο τρεις φορές, ο Πέτρος το κατάλαβε αυτό και το πίστεψε. Για αυτό στην 1 Επιστολή Πέτρου 3:21 είπε, «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού». Εδώ, η λέξη «αντίτυπο» σημαίνει «κάτι που προ-αποτυπώνεται ή προσδιορίζεται με ένα προηγούμενο σύμβολο ή τύπο, όπως μια εικόνα στην Καινή Διαθήκη που έχει ένα αντίστοιχο στην Παλαιά Διαθήκη». Έτσι, η παραπάνω περικοπή δηλώνει σαφώς ότι το βάπτισμα του Ιησού είναι το ίδιο το αντίτυπο του «ύδατος» στην Παλαιά Διαθήκη. 
Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν έφερναν στον Θεό την προσφορά για αμαρτία την Ημέρα της Εξιλέωσης, για να λάβουν την άφεση της ποινής των αμαρτιών ενός έτους, ο Αρχιερέας που αντιπροσώπευε τον λαό Ισραήλ, έπρεπε να βάλει τα χέρια του στο θύμα και να εξομολογηθεί τις αμαρτίες που είχαν διαπράξει οι Ισραηλίτες, ώστε οι αμαρτίες τους να μεταβιβαστούν επάνω στο θύμα. Αυτή η μέθοδος της τοποθέτησης των χεριών ήταν ο ίδιος τύπος με το βάπτισμα του Ιησού. Στην Παλαιά Διαθήκη το θύμα έπρεπε να χύσει το αίμα του μέχρι να πεθάνει, επειδή είχε φορτωθεί τις αμαρτίες όλων των Ισραηλιτών που μεταβιβάστηκαν επάνω του. Ο λαιμός του κοβόταν και σύντομα όλο το αίμα του χυνόταν. Οι ιερείς το έγδερναν έπειτα, το έκοβαν σε κομμάτια και πρόσφεραν την σάρκα του στον Θεό καίγοντάς το με φωτιά. 
Ο Μεσσίας, που είναι η πραγματική ουσία του θύματος της Παλαιάς Διαθήκης, ήρθε σε αυτή την γη, δέχτηκε τις αμαρτίες μας με την τοποθέτηση των χεριών, έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό και πέθανε στην θέση μας. Επομένως, εσείς και εγώ σήμερα έχουμε λάβει πλήρως την άφεση των αμαρτιών μας μέσω του βαπτίσματος του Ιησού Χριστού και του θανάτου Του στον Σταυρό. Και εμείς επίσης πρέπει να πλένουμε τις αμαρτίες που διαπράττουμε στην καθημερινή ζωή μας με πίστη ότι αυτές οι αμαρτίες έχουν καθαριστεί ήδη από το βάπτισμα που ο Κύριός μας έλαβε και το αίμα που έχυσε στον Σταυρό. Πρέπει να γνωρίζουμε αυτή την αλήθεια και να πιστεύουμε σε αυτήν. Μπορούμε να ελευθερωθούμε από όλες τις αμαρτίες που πράττουμε μόνο όταν πιστέψουμε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και τις έπλυνε όλες μέσω του βαπτίσματός Του. Με άλλα λόγια, όποτε διαπράττουμε νέες αμαρτίες, πρέπει να επιβεβαιώνουμε την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Και στοχαζόμενοι την αλήθεια ότι ακόμα και αυτές οι τωρινές αμαρτίες καθαρίστηκαν ήδη από τον Ιησού με το βάπτισμά Του και τον Σταυρό, δεν μπορούμε να χάσουμε την σωτηρία μας σε καμιά περίπτωση, και μπορούμε να την αποκαταστήσουμε αμέσως όταν οι καρδιές μας βαρύνονται από αίσθηση ενοχής. 
Επειδή ο Ιησούς έχει καθαρίσει ήδη ακόμα και τις νέες αμαρτίες που διαπράττονται στην καθημερινή τους ζωή, από τους δίκαιους που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, ο Θεός τούς έδωσε τον νιπτήρα έτσι ώστε αυτοί οι δίκαιοι, που η άφεση της αμαρτίας τους ήρθε από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα, να πλένονται από τις αμαρτίες που διαπράττουν, μέσω της πίστης τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Για αυτό ο Θεός έκανε τον νιπτήρα με την συλλογή και το λιώσιμο των χάλκινων καθρεφτών χειρός, που χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες που συναθροίζονταν στην Σκηνή του Μαρτυρίου, επειδή αυτοί οι καθρέφτες πρόσφεραν μόνο την αντανάκλαση του ατόμου. Όποτε διαπράττουμε καινούργιες αμαρτίες και πέφτουμε στην απελπισία λόγω των αδυναμιών μας, πρέπει να πάμε στον νιπτήρα και να πλύνουμε τα χέρια και τα πόδια μας. Ο ρόλος του νιπτήρα είναι να υπενθυμίσει πως όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, ανέλαβε τις αμαρτίες των ανθρώπων με μιας. Για να διδάξει αυτή την αλήθεια στους δίκαιους που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, ο Κύριός μας έκανε τους Ισραηλίτες να φτιάξουν τον νιπτήρα με το λιώσιμο των καθρεφτών χειρός αυτών των γυναικών, να τον γεμίσουν με νερό και επέτρεψε στους ιερείς να καθαρίζονται από όλη την ακαθαρσία των χεριών και των ποδιών τους με αυτό το νερό. 
Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός και ο Σωτήρας των ανθρώπων. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Μεσσίας ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα και δέχτηκε όλες τις αμαρτίες μας, που μεταβιβάστηκαν επάνω στο σώμα Του μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη — δηλαδή όποτε διαπράττουμε καινούργιες αμαρτίες σε αυτόν τον κόσμο, πέφτουμε στις αδυναμίες μας ή αποκαλύπτονται οι ατέλειές μας, πρέπει να θυμόμαστε ακόμα περισσότερο ότι ο Μεσσίας ήρθε με σάρκα, βαπτίστηκε και με αυτόν τον τρόπο έχει καθαρίσει ήδη όλες τις αμαρτίες μας. 
Αν δεν θυμόμαστε και δεν πιστεύουμε σε αυτό, ακόμα και αν έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας, πάλι θα είμαστε δεμένοι από τις αμαρτίες που πράττουμε και θα επιστρέψουμε στους παλιούς, αμαρτωλούς μας εαυτούς. Για αυτό, πρέπει να πιστεύουμε καθημερινά ότι όλες οι αμαρτίες μας, που διαπράχθηκαν λόγω των αδυναμιών και των ατελειών μας, έχουν μεταβιβαστεί ήδη επάνω στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του. Καθημερινά, πρέπει να θυμόμαστε, να πιστεύουμε ξανά και να επιβεβαιώνουμε, ότι με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη ο Μεσσίας, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και τις έχει πλύνει όλες. 
Δεν υπάρχει κανένας στο πρόσωπο αυτής της γης που μπορεί να λάβει την άφεση της αμαρτίας με πίστη στον Ιησού, χωρίς να πιστεύει ότι Εκείνος σήκωσε τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και έχυσε το αίμα Του. Παρόλο που οι άνθρωποι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, δεν υπάρχει ούτε ένας που δεν διαπράττει τωρινές αμαρτίες. Έτσι, χωρίς πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, ο καθένας θα ήταν αμαρτωλός και το θέλημα του Θεού δεν θα είχε εκπληρωθεί ποτέ για κανέναν. Για αυτό ο Θεός μας έδωσε τον Υιό Του, Τον έστειλε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και Τον πρόσφερε να χύσει το αίμα Του στον Σταυρό. 
Αν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό ως Μεσσία μας, πρέπει να πιστέψουμε ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν μέσω του βαπτίσματός Του που έλαβε από τον Ιωάννη, και ότι σήκωσε όλη την καταδίκη μας φέρνοντας τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό, όπου σταυρώθηκε χύνοντας το αίμα Του. Δεχόμαστε την άφεση της αμαρτίας μας με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Όλες οι αμαρτίες μας έχουν καθαριστεί με πίστη σε αυτή την αλήθεια. Έχουμε φτάσει στην δικαιοσύνη, με πίστη στην αγάπη του Θεού με την καρδιά μας. Οι καρδιές μας είναι τώρα χωρίς αμαρτία, καθαρές και αμόλυντες. Αλλά υπάρχουν ακόμα ατέλειες στην σάρκα μας. Για αυτό πρέπει να θυμόμαστε καθημερινά το βάπτισμα του Ιησού και να έχουμε αυτή την πίστη πάντοτε. Όποτε αποκαλύπτονται οι ατέλειες και αδυναμίες μας, όποτε οι κακές σκέψεις προβάλλουν και μολυνόμαστε, και όποτε οι πράξεις μάς φέρνουν προς το κακό, ο Κύριός μας ευχαριστείται μόνο όταν θυμόμαστε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες αυτές τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη και καθαρίζουμε άλλη μια φορά τις καρδιές μας με πίστη σε αυτή την αλήθεια. 
Όποτε διαπράττουμε αμαρτία, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας ενώπιον του Θεού. Έπειτα πρέπει να πιστέψουμε άλλη μια φορά ότι όλες αυτές οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν ήδη στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του. Εμείς που έχουμε καθαριστεί με το έργο του βαπτίσματος του Ιησού, πρέπει να καθαρίζουμε τις αμαρτίες που πράττουμε καθημερινά με πίστη σε αυτό το έργο. Για αυτό πρέπει απαραίτητα να θυμόμαστε και να πιστεύουμε στο γεγονός ότι μπορούμε να πλένουμε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος του Ιησού Χριστού. 
Έχουμε ήδη εξετάσει γιατί ο Θεός τοποθέτησε τον νιπτήρα μεταξύ του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και της Σκηνής του Μαρτυρίου. Ο Θεός τοποθέτησε τον νιπτήρα μεταξύ του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και της Σκηνής του Μαρτυρίου, ώστε όταν πηγαίνουμε ενώπιον Του, να είμαστε με καθαρά σώματα και καρδιές. Ακόμα και αφού γίναμε οι δίκαιοι που έχουν λάβει την τέλεια άφεση της αμαρτίας μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του Σταυρού, οι καρδιές μας είναι ακόμα επιρρεπείς να μολυνθούν όταν αμαρτάνουμε είτε εκούσια είτε ακούσια. Για αυτό όταν περνάμε από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού, πρέπει να καθαρίσουμε αυτή την ακαθαρσία στον νιπτήρα. Επειδή δεν μπορούμε να πάμε ενώπιον του Θεού αν έχουμε έστω και το μικρότερο μόλυσμα, ο Θεός τοποθέτησε τον νιπτήρα μεταξύ του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και της Σκηνής του Μαρτυρίου, ώστε να μπορούμε να μπούμε στην παρουσία του Θεού καθαροί, πλυμένοι με το νερό του νιπτήρα. 
 

Ποιο είδος συνείδησης είναι η αγαθή συνείδηση ενώπιον του Θεού;

Στην 1 Επιστολή Πέτρου 3:21 διευκρινίζεται επίσης ότι το βάπτισμα του Ιησού είναι «μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν». Εδώ, «αγαθή συνείδηση» είναι εκείνη που πιστεύει ότι ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των αμαρτιών που πράττουμε καθημερινά, με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη. Για να αναλάβει τις αμαρτίες μας, ο Κύριός μας βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και με αυτόν τον τρόπο δέχτηκε τις αμαρτίες μας επάνω στο σώμα Του. Επειδή ο Ιησούς σήκωσε όλες τις αμαρτίες μας στο σώμα Του, έπρεπε να πεθάνει στον Σταυρό. Αν αγνοούμε και δεν πιστεύουμε σε αυτό που έκανε, τότε οι συνειδήσεις μας μπορούν να είναι μόνο πονηρές. Για αυτό πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμά Του. Πρέπει να έχουμε αγαθές συνειδήσεις ενώπιον του Θεού. Εντούτοις, αν και στην σάρκα μας μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ζήσουμε τέλεια 100%, τουλάχιστον μέσα μας μπορούμε και πρέπει να έχουμε αγαθές συνειδήσεις ενώπιον του Θεού. 
Περίπου μισό αιώνα πριν, όταν η Κορέα έχασε τα πάντα στις καταστροφές του Κορεατικού Πολέμου, μια πλημμύρα ξένων ενισχύσεων μπήκε στην χώρα για να ανακουφίσει την δύσκολη κατάσταση. Αν και τέτοιες ενισχύσεις έπρεπε να παραληφθούν πρώτα από τα ορφανοτροφεία, αντί για αυτό μερικοί αδίστακτοι άνθρωποι τις πήραν στις τσέπες τους και έχτισαν τον δικό τους πλούτο. Δεν είχαν καμία συνείδηση. Όταν οι ξένες χώρες έδιναν γάλα σκόνη, αλεύρι, κουβέρτες, παπούτσια, ρούχα και άλλες βοηθητικές προμήθειες, οι υποστηρικτές τις έστελναν για να ντυθούν καλά οι γυμνοί και να τραφούν οι πεινασμένοι άνθρωποι που ήταν σε τρομερή ανάγκη· δύσκολα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα έπαιρναν αυτά τα αγαθά της ενίσχυσης μερικοί κακοί ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι και απατεώνες για δικό τους όφελος. 
Άνθρωποι με αγαθές συνειδήσεις θα τα είχαν διανείμει σωστά μεταξύ των φτωχών. Όσοι, αντί να μετατρέψουν την ξένη βοήθεια σε ευκαιρία για να χτίσουν τον πλούτο τους, την διένειμαν σωστά μεταξύ των φτωχών που πέθαιναν από την πείνα, δεν θα είχαν λόγο να ντρέπονται ενώπιον του Θεού, επειδή είχαν ζήσει με αγαθή συνείδηση. Αλλά όσοι δεν έκαναν έτσι, θα κατηγορούνται από τις συνειδήσεις τους ως κλέφτες. Φυσικά, ακόμα και αυτοί οι κλέφτες μπορούν να πλυθούν από όλες τις αμαρτίες τους αν επιστρέψουν και πιστέψουν στο βάπτισμα του Ιησού έστω και τώρα. 
Για να αναλάβει τις αμαρτίες μας και για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες που πράττουμε, ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη και βαπτίστηκε. Έτσι βαπτισμένος από τον Ιωάννη, ο Ιησούς έπλυνε με μιας όλες τις αμαρτίες μας. Θα επιθυμούσα να επιπλήξω όσους δεν πιστεύουν στο βάπτισμά Του, λέγοντας, «Τι, λοιπόν, σας κάνει να είστε τόσο υπερήφανοι ώστε να μην πιστεύτε στο βάπτισμά Του; Με ποια εμπιστοσύνη δεν πιστεύετε; Είστε αρκετά καλοί για να μπείτε στην Βασιλεία χωρίς πίστη στο βάπτισμά Του;» 
Αν θέλουμε αληθινά να είμαστε άνθρωποι με αγαθή συνείδηση, πρέπει να πλένουμε όλες τις αμαρτίες που πράττουμε με το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη. Για αυτό πρέπει να πιστέψουμε στις καρδιές μας ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε σε ολόκληρη την διάρκεια της ζωής μας και τις έχει πλύνει όλες. Για αυτό ο Ιησούς ο Μεσσίας μας, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη πριν πάει στον Σταυρό. 
Ο Ιησούς είπε στην γυναίκα που πιάστηκε για μοιχεία, «Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Ούτε εγώ σε κρίνω». Γιατί; Επειδή ο Ιησούς είχε ήδη αναλάβει επίσης την αμαρτία της μοιχείας αυτής της γυναίκας και επειδή ο ίδιος ο Ιησούς θα υπέφερε την καταδίκη αυτής της αμαρτίας επίσης. Είπε, «Είμαι αυτός που θα καταδικαστεί για τις αμαρτίες σας. Αλλά πλένετε όλες τις αμαρτίες σας με πίστη στο βάπτισμά μου. Επομένως, σώζεστε από όλες τις αμαρτίες σας με πίστη σε μένα. Σώζεστε επίσης από όλη την καταδίκη της αμαρτίας με πίστη και πλένετε όλες τις αμαρτίες σας. Καθαρίστε τις αμαρτίες της συνείδησής σας και πιείτε από μένα το νερό που δεν θα σας αφήσει να διψάσετε ποτέ ξανά». 
Σήμερα, εσείς και εγώ πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι αυτός που μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας. Αληθινά πιστεύετε ότι ο Ιησούς ανέλαβε πράγματι τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και τις έπλυνε όλες; Ο Κύριός μας καθάρισε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα. Μπορούμε τώρα να πάμε στον Θεό με αγαθή συνείδηση. Γιατί; Επειδή ο Κύριός μας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και τις έπλυνε όλες με το βάπτισμα, σήκωσε αυτές τις αμαρτίες στον Σταυρό, καταδικάστηκε για λογαριασμό μας πεθαίνοντας στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πολλά χρόνια πριν, ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη και μέσω των 33 ετών της ζωής Του, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και τις έπλυνε όλες με το βάπτισμά Του. 
Αναλαμβάνοντας και πλένοντάς ακόμα και τις αμαρτίες που πράττουμε τώρα, ο Κύριός μας μάς έχει επιτρέψει να πάμε στον Θεό και να γίνουμε οι δίκαιοι, και να κριθούμε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, είναι με πίστη σε αυτόν τον Κύριο, που μπορούμε να ονομάσουμε τον Θεό Πατέρα μας και να πάμε στην παρουσία Του. Για αυτό, όσοι πιστεύουν στα έργα του Ιησού, του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, είναι αυτοί που έχουν αγαθές συνειδήσεις. Αντίθετα, όσοι δεν πιστεύουν στις δίκαιες πράξεις του Κυρίου, το βάπτισμα και την σταύρωσή Του, έχουν πονηρή συνείδηση. 
 

Σήμερα, πολλοί άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τον Λόγο του Θεού σοβαρά, λόγω της δεισιδαιμονικής πίστης τους

Πολλοί ψεύτες, που απορρίπτουν τον Λόγο του Θεού σαν να ήταν μόνο κάτι διακοσμητικό, κηρύττουν μόνο ότι για να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει και εμείς επίσης να κάνουμε το αγαθό, πέρα από την πίστη μας στον Θεό. Και όταν μιλούν για την σωτηρία, μιλούν μόνο για το αίμα του Σταυρού και σκέφτονται εσφαλμένα ότι πρέπει να ανεβούν επάνω σε κάποιο βουνό για να προσευχηθούν ή να νηστέψουν, προκειμένου να συναντήσουν έπειτα τον Θεό μέσω των εμπειριών της σάρκας τους. Αν και τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο λάθος από αυτή την πίστη, εκείνοι είναι απολύτως σίγουροι για αυτήν. Λένε, «Υπέφερα από τις αμαρτίες μου και έτσι έμεινα άγρυπνος όλη την νύχτα προσευχόμενος, ‘Θεέ έχω αμαρτήσει. Πιστεύω σε Σένα, Κύριε’. Εκείνη την ημέρα, υπέφερα ακόμα και το βράδυ, αλλά όταν έμεινα άγρυπνος, προσευχόμενος όλη νύχτα, όταν ήρθε η αυγή, ξαφνικά αισθάνθηκα σαν μια δέσμη φωτιάς να πέφτει επάνω μου και, ακριβώς εκείνη την στιγμή, το μυαλό μου ήταν ξεκάθαρο ― όλες οι αμαρτίες της καρδιάς μου πλύθηκαν λευκές όπως το χιόνι. Έτσι ήταν αυτή την στιγμή που αναγεννήθηκα. Αλληλούια!» 
Τέτοιοι συλλογισμοί προκαλούνται μόνο από ανθρώπινες, ανίδεες και ανόητες σκέψεις, που αχρηστεύουν τον Λόγο του Θεού. Πρέπει να θυμάστε ότι ο Θεός θα τιμωρήσει πολλαπλάσια όσους λένε τέτοιες μυστικιστικές ανοησίες, και με αυτόν τον τρόπο εξαπατούν τους ανθρώπους και οδηγούν άλλους στην φωτιά του άδη. 
«Τα αυτιά μου πονούσαν τόσο πολύ. Αλλά πίστεψα σε αυτό που είπε ο Κύριος, ότι αν πιστεύουμε θα θεραπευτούμε, και έτσι υπέφερα τον πόνο μου, λέγοντας, ‘Κύριε, πιστεύω!’ Όταν πίστεψα έτσι, τότε οι πόνοι όλοι έφυγαν!» 
«Είχα γαστρικό έλκος και κάθε φορά που έτρωγα κάτι είχα φοβερό πόνο στο στομάχι. Έτσι προτού να φάω, προσευχόμουν, ‘Κύριε, πονάω εδώ, αλλά Εσύ είπες ότι θα ακούς κάθε προσευχή που κάνουμε με πίστη. Πιστεύω ακόμα στον Λόγο Σου.’ Σίγουρα, δεν έχω κανένα πεπτικό πρόβλημα!» 
Τι είναι όλα αυτά; Αυτά συμβαίνουν σε ανθρώπους που δεν συνάντησαν τον Κύριο μέσω του Λόγου. Αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν πόσο ψεύτικη είναι η πίστη τους, που δεν πιστεύει σύμφωνα με τον Λόγο. Αυτά δεν είναι απαντήσεις στις προσευχές τους που έλαβαν μέσω του Λόγου, αλλά μόνο η μυστικιστική τους πίστη. Πιστεύουν στον Θεό όχι σύμφωνα με τον Λόγο, αλλά σύμφωνα με την λανθασμένη σύγχυσή τους, που βασίζεται στα συναισθήματα και την εμπειρία τους. Αυτό που είναι τόσο θλιβερό και λυπηρό, είναι ότι υπάρχουν τόσο πολλοί μυστικιστές μεταξύ των σημερινών Χριστιανών. 
Έτσι, παραμερίζοντας τον Λόγο του Θεού και πιστεύοντας στον Ιησού βασισμένοι τυφλά στα συναισθήματα ή την εμπειρία τους, καταλήγουν μόνο σε δεισιδαιμονική πίστη. Άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού ακόμα και αν δεν πιστεύουν στον Λόγο, είναι ανάγκη να εξετάσουν για να δουν αν κατέχονται από δαίμονες ή όχι. «Συνάντησα τον Ιησού προσευχόμενος. Ο Ιησούς εμφανίστηκε στο όνειρό μου. Προσευχήθηκα φλογερά και η ασθένειά μου θεραπεύτηκε». Καθένας μπορεί να κάνει τέτοιες αξιώσεις με μισάνοιχτο στόμα, αλλά είναι σαφές ότι αυτή δεν είναι η πίστη που δόθηκε από τον Θεό αλλά η ψεύτικη πίστη που δίνεται από τον Σατανά. 
Ο Κύριός μας έχει αποκαλυφθεί σε εμάς μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. Αποκαλύπτεται ο Κύριός μας σε εμάς με νέους και διαφορετικούς τρόπους στην σημερινή εποχή; Εμφανίζεται πραγματικά ενώπιον μας με μια παραίσθηση ή σε όνειρο; Σέρνει τεράστιες αλυσίδες στα πόδια Του, που αιμορραγούν από παντού, έχει αγκάθινο στεφάνι στο κεφάλι Του και λέει, «Κοιτάξτε πόσο πολύ υπέφερα για σας! Τώρα, τι θα κάνετε εσείς για μένα;» — Έτσι αποκαλύπτεται σε εμάς ο Κύριός μας; Αυτά όλα είναι ανοησίες! 
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που, έχοντας υποθετικά δει ένα τέτοιο όνειρο, ορκίστηκαν ενώπιον του Θεού, «Κύριε, θα γίνω δούλος Σου και θα Σε υπηρετήσω με όλη την καρδιά μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Θα χτίσω έναν οίκο προσευχής. Θα χτίσω μια εκκλησία. Θα σηκώνω τον σταυρό μου στην πλάτη μου για το υπόλοιπο της ζωής μου, και θα δίνω μαρτυρία για Σένα σε όλο το έθνος και ολόκληρο τον κόσμο.»
Πραγματικά, μπορούμε εύκολα να συναντήσουμε τέτοιους αφοσιωμένους ιεροκήρυκες στους δρόμους ή τους δημόσιους χώρους. Όλοι αυτοί χωρίς εξαίρεση, είναι μυστικιστές που λένε ότι αποφάσισαν να ζήσουν έτσι αφού πρώτα είδαν τον Ιησού στα όνειρά τους ή άκουσαν την φωνή του Κυρίου ενώ προσεύχονταν. Αλλά ο Κύριος αποκαλύπτεται μόνο μέσω του Λόγου Του. Δεν μάς μιλάει σε όνειρο ή ενώ προσευχόμαστε, ειδικά σε αυτή την εποχή που όλος ο Λόγος Του έχει διαδοθεί πλήρως στην ανθρωπότητα. Τα όνειρα προέρχονται απλά από την πολυσύνθετη σφαίρα του ανθρώπινου υποσυνείδητου. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν τέτοια όνειρα επειδή έχουν όλα τα είδη φαντασιώσεων για τον Ιησού και μόνο σκέφτονται πάρα πολύ στην ανεκπλήρωτη αγάπη τους. 
Όταν το μυαλό σας απασχολείται βαθιά με κάποιο θέμα πριν πέσετε για ύπνο, είναι πιθανό να δείτε αυτό το ζήτημα στο όνειρό σας επίσης. Έτσι, τα όνειρα κατασκευάζονται από το υποσυνείδητό σας. Για αυτό, αν σκεφτόμαστε πάρα πολύ, βλέπουμε όλα τα είδη παράξενων ονείρων. Αυτά όλα δεν έχουν καμία σχέση με την πίστη αλλά είναι μόνο μια αντανάκλαση των φυσικών αλλαγών ή του υποσυνείδητου. 
Για αυτό, όταν οι άνθρωποι σκέφτονται πολύ για το αίμα που έχυσε ο Ιησούς στον Σταυρό, Τον βλέπουν στο όνειρό τους να εμφανίζεται με αγκάθινο στεφάνι στο κεφάλι Του. Δεν υπάρχει τίποτα λανθασμένο με ένα τέτοιο όνειρο. Αλλά είναι μεγάλο λάθος να πάρουμε αυτό το όνειρο πολύ στα σοβαρά. Τι και αν ο Ιησούς εμφανίζεται μπροστά τους με το αίμα Του να τρέχει από παντού, και τους πει πραγματικά «Τι θα κάνετε για μένα; Θα ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας ως ασκητές για χάρη μου; Δεν θα υποφέρετε για χάρη μου κάθε ταλαιπωρία;» Υπάρχουν ανόητοι άνθρωποι που προσφέρουν όλη την περιουσία τους για να μπορούν να ζήσουν έτσι. Υπάρχει κανένας που τρομοκρατήθηκε από ένα όνειρο που το πήρε στα σοβαρά ή που η ζωή του άλλαξε λόγω αυτού; Αυτό ακριβώς είναι μυστικισμός. 
Ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας μέσω του Λόγου. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ένα όνειρο ή ένα όραμα στην προσευχή μας. Ο Λόγος του Θεού υπάρχει γραμμένος στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και όταν ακούμε αυτόν τον Λόγο που κηρύττεται σε εμάς και τον δεχόμαστε στις καρδιές μας, τότε τα πνεύματά μας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί Του μέσω του Λόγου. Με άλλα λόγια, τα πνεύματά σας μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Θεό μέσω του Λόγου και μόνο μέσω του Λόγου. 
Από τον Λόγο μάθαμε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του· με την ακοή αυτού του Λόγου πιστέψαμε με τις καρδιές μας. Η απάντηση στο θέμα γιατί ο Ιησούς έπρεπε να πεθάνει στον Σταυρό βρίσκεται επίσης στον Λόγο. Ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό και μάς έχει σώσει επειδή ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα. Από τον Λόγο μαθαίνουμε τον Θεό και από τον Λόγο πιστεύουμε σε Αυτόν. Το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός γίνεται επίσης γνωστό και το πιστεύουμε μόνο μέσω του Λόγου. 
 

Πώς θα μπορούσαμε να πιστέψουμε στον Θεό; Δεν έγινε αυτό χάρη στο γραπτό Λόγο του Θεού;

Αν δεν υπήρχε ο Λόγος του Θεού, πώς θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και να πιστέψουμε στον Ιησού, ο Οποίος έχει εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες μας; Αν δεν υπήρχε ο Λόγος του Θεού, η πίστη μας δεν θα ήταν τίποτα. Ίσως εξωτερικεύαμε τις σκέψεις μας λέγοντας, «Αυτό νομίζω εγώ» — , αλλά αυτό δεν είναι η αλήθεια και όταν οι καρδιές μας γεμίζουν με αυτό που δεν είναι αληθινό, τότε η πραγματική αλήθεια δεν μπορεί να μπει στις καρδιές μας. Το σωστό πράγμα που πρέπει να πούμε δεν είναι, «Αυτό νομίζω εγώ», αλλά, «Αυτό λέει η Βίβλος». Όταν διαβάζουμε την Βίβλο, η αλήθεια που έχει πει ο Θεός μπαίνει στις καρδιές μας και διορθώνει τα λάθη των προηγούμενων σκέψεών μας. 
Από τι αποτελείται η πίστη σας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Αποτελείται από τις σκέψεις σας; Ή αναγεννηθήκατε όταν μάθατε και πιστέψατε ακούγοντας τον Λόγο; Είναι μέσω του Λόγου που πιστέψαμε και επικοινωνήσαμε με τον Θεό στις καρδιές μας. Για αυτό η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν υφασμένη με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Το νερό που υπήρχε στον νιπτήρα σήμαινε το βάπτισμα μέσω του οποίου ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθ. 3:15). Μέσω του Λόγου του Θεού, μάθαμε το βάπτισμα με το οποίο ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου. Επειδή από τον Λόγο μάθαμε το βάπτισμα του Ιησού, που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες που εσείς και εγώ διαπράττουμε σε ολόκληρη την διάρκεια της ζωής μας, αυτός ο Λόγος μάς έχει κάνει να έχουμε την πίστη του βαπτίσματος στις καρδιές μας. Μέσω του Λόγου ανακαλύπτουμε την αλήθεια που φανερώνεται στον νιπτήρα. 
Στον Λόγο του Θεού, ανακαλύπτουμε ότι ο νιπτήρας κατασκευάστηκε από χαλκό. Στην Βίβλο, ο χαλκός σημαίνει κρίση. Με αυτόν τον τρόπο, η έννοια του χάλκινου νιπτήρα είναι πως όταν εξετάζουμε τους εαυτούς μας απέναντι στον Νόμο, που διαδραματίζει τον ρόλο ενός καθρέφτη όπου απεικονίζεται ο εαυτός μας, όλοι προοριζόμαστε να καταδικαστούμε. Για αυτό ο νιπτήρας κατασκευάστηκε από τους καθρέφτες των γυναικών που λάτρευαν στην Σκηνή του Μαρτυρίου. Για να σώσει εμάς, που δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την καταδίκη εξαιτίας των αμαρτιών μας, ο Κύριός μας ήρθε σε αυτή την γη, βαπτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό. Μέσω του γραπτού Λόγου του Θεού, μάθαμε ότι επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, ανέβηκε στον Σταυρό και σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας. Και έχουμε σωθεί με την αποδοχή στις καρδιές μας και την πίστη σε αυτή την αλήθεια. Τι συμβαίνει με εσάς; Εσείς πώς έχετε σωθεί; 
Σε μια συγκεκριμένη εκκλησία που ακολουθεί το μυστικισμό, υποστηρίζουν ότι τα μέλη τους πρέπει να ξέρουν την ακριβή ημερομηνία της σωτηρίας τους, τον μήνα και την ημέρα που σώθηκαν. Και ένας ποιμένας σε αυτή την εκκλησία λέει ότι έχει δηλώσει ενώπιον πολλών πιστών ότι πίστεψε στον Ιησού και σώθηκε όταν ανέβηκε επάνω σε κάποιο βουνό για να προσευχηθεί και συνειδητοποίησε την μηδαμινότητά του. Υποστήριξε πολύ υπερήφανα ότι δεν ξέχασε ποτέ την ακριβή ημερομηνία και ώρα της αναγέννησής του. Αυτό βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, αλλά είναι μόνο κάτι συναισθηματικό. Η πίστη αυτού του ποιμένα δεν έχει καμία σχέση με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Η σωτηρία που διδάσκεται από αυτή την εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή σωτηρία που έγινε από τον Λόγο του Θεού αλλά είναι μόνο δικής τους προέλευσης. 
Είναι πραγματικά δυνατό να υπνωτίζει κάποιος τον εαυτό του. Αν οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι είναι χωρίς αμαρτία και σκέφτονται έτσι ξανά και ξανά, καταλήγουν να υπνωτίζονται μόνοι τους και έτσι αυτοχαρακτηρίζονται χωρίς αμαρτία. Αν συνεχίζουν σε αυτό το τροπάριο, μπορεί πραγματικά να αισθανθούν σαν να έχουν γίνει αληθινά χωρίς αμαρτία, αλλά τέτοια συναισθήματα δεν μπορούν ποτέ να διαρκέσουν πολύ. Έτσι, σύντομα, πρέπει πάλι να υπνωτίσουν τον εαυτό τους ψέλνοντας, «Είμαι χωρίς αμαρτία. Είμαι χωρίς αμαρτία». Πόσο εγωκεντρική, αναληθής, άσχετη και δεισιδαιμονική είναι αυτή η πίστη!
Το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, σημαίνει τον Λόγο του Θεού της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Το γεγονός ότι οι πύλες της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, των Αγίων και των Αγίων των Αγίων, ήταν όλες υφασμένες από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, μάς λέει ότι ο Ιησούς έχει γίνει η πύλη της σωτηρίας μας και ο Σωτήρας μας, ακριβώς όπως είναι γραμμένο στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Συνεπώς, δοξάζω αληθινά τον Θεό για το πόσο συγκεκριμένη είναι αυτή η σωτηρία που μας έχει δώσει ο Θεός! 
Για αυτό, όταν προσεύχομαι δεν προσπαθώ να απευθυνθώ στα συναισθήματα ή να κάνω μια επίδειξη. Προσεύχομαι απλά, αφήνοντας τα πάντα στον Θεό και εμπιστευόμενος σε Αυτόν. «Πατέρα, Σε παρακαλώ βοήθησέ μας. Κάνε μας να κηρύξουμε το ευαγγέλιο σε ολόκληρο τον κόσμο. Προστάτευσε και φύλαξε όλους τους συνεργάτες μου και αγίους. Δώσε μας εργάτες που να μπορούν να υπηρετήσουν το ευαγγέλιο, κάνε αυτό το ευαγγέλιο να διαδοθεί και κάνε τους πιστούς να αναγνωρίσουν και να πιστέψουν στον Λόγο Σου». Αυτό είναι όλο που λέω όταν προσεύχομαι. Δεν προσεύχομαι προσπαθώντας να διεγείρω τα συναισθήματά μου και να κλαίω, και δεν υπάρχει καμιά ασυναρτησία στις προσευχές μου. 
Μερικοί άνθρωποι, όταν δεν μπορούν να διεγείρουν τα συναισθήματά τους παρόλο που προσπαθούν σκληρά, σκέφτονται ακόμα και τους νεκρούς πατέρες και μητέρες τους για να προκαλέσουν δάκρυα στις προσευχές τους, ώστε οι άλλοι να τους πάρουν σοβαρά. Τέτοιες κατασκευασμένες προσευχές είναι σαν μια σακούλα απορριμμάτων που θα έκανε τον Θεό να κάνει εμετό. Οι άνθρωποι διεγείρουν επίσης τα συναισθήματά τους σκεπτόμενοι την σταύρωση του Ιησού και συνεχίζουν να φωνάζουν τυφλά, «Κύριε, πιστεύω σε Εσένα!» 
Αλλά σημαίνει αυτό πραγματικά ότι η πίστη τέτοιων ανθρώπων είναι ισχυρή; Αν σκέφτεστε για τις αμαρτίες σας και προσπαθείτε να διεγείρετε τα συναισθήματά σας, λέγοντας, «Κύριε, έχω αμαρτήσει. Βοήθησέ με να ζήσω δίκαια», τότε είναι πραγματικά πολύ πιθανό να συγκινηθείτε. Επειδή η ταλαιπωρία από μια τέτοια συναισθηματική εμπειρία και μια περίοδο δακρύων, μπορεί να εκτονώσει πολλή πίεση, αρκετοί άνθρωποι καθώς εκτονώνονται συναισθηματικά νομίζουν ότι αυτό είναι το παν της πίστης. Αν και οι ζωές τους είναι γεμάτες προβλήματα, μια τέτοια συναισθηματική εμπειρία τούς κάνει τουλάχιστον να αισθάνονται καλύτερα για λίγο και έτσι συνεχίζουν τις θρησκευτικές ζωές τους με αυτόν τον τρόπο. 
 

Πρέπει να πιστέψετε ότι ο Κύριος έχει έρθει σε εμάς μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού

Ο Κύριός μας επικοινωνεί με εμάς μέσω του Λόγου. Επομένως δεν πρέπει να εξαρτάστε από τα συναισθήματά σας αλλά πρέπει να ακούσετε αυτό που σας λέει ο Λόγος του Θεού. Το σημαντικό είναι αν στις καρδιές σας πιστεύετε ή όχι σε αυτόν τον Λόγο του Θεού. Όταν προσεύχεστε, μην προσπαθείτε να επικεντρωθείτε στα συναισθήματα σας. Μάλλον, πρέπει να τα διατηρήσετε σε ένα κατάλληλο επίπεδο. Γιατί; Επειδή υπάρχουν πολλοί ψεύτες σε αυτόν τον κόσμο που θα πλησιάσουν όσους αρέσκονται να συγκινούνται, και θα τους εμπνεύσουν για να εκμεταλλευτούν τα συναισθηματικά κενά τους. Επειδή οι άνθρωποι χάνουν τόσο συχνά το διανοητικό μέρος ακολουθώντας τα συναισθήματά τους, όταν γίνονται συνάξεις αναζωπύρωσης κάτω από τον τίτλο «Μεγάλη Πνευματική Αναζωπύρωση», τις περισσότερες φορές ο στόχος είναι μόνο να διεγερθούν τα συναισθήματα των συμμετεχόντων. 
Εντούτοις, τώρα που έχω αναγεννηθεί, δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια εκδήλωση αναζωπύρωσης, ακόμα και αν επρόκειτο να προσπαθήσω, επειδή το να κηρύξω τον Λόγο του Θεού δεν είναι να υποκινήσω τα συναισθήματα των ανθρώπων, όπως αυτές οι μεγάλες πνευματικές συνάξεις αναζωπύρωσης του κόσμου. Επειδή έχω αναγεννηθεί από τον Λόγο της αλήθειας, από καιρό έχω εγκαταλείψει την συναισθηματική πτυχή που χρησιμοποιούσα για να επηρεάζω την πνευματική μου ζωή. 
Εμείς οι δίκαιοι που ακούμε τον Λόγο του Θεού, χρησιμοποιούμε την διάνοιά μας και πιστεύουμε με τις καρδιές μας, και ποτέ δεν θέλουμε να διεγερθούμε συναισθηματικά. Πιστεύουμε στην αλήθεια διακρίνοντας γρήγορα αν κάποιος μάς μιλάει ή όχι για τον Λόγο του Θεού όπως είναι, και γρήγορα ξεχωρίζουμε αν αυτός ο άνθρωπος μας μιλά ή όχι πιστεύοντας αληθινά σε αυτόν. Επειδή εμείς που ξέρουμε και πιστεύουμε στην αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, έχουμε το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές μας, όλοι συνειδητοποιούμε ότι η συναισθηματική διέγερση είναι μακριά από την αλήθεια και δεχόμαστε μόνο την πραγματική αλήθεια στις καρδιές μας. 
Ο Ιησούς ήρθε σε εμάς με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Πόσο θαυμάσια είναι αυτή η αλήθεια! Πόσο θαυμάσια είναι η αγάπη του Κυρίου μας, που σας έχει σώσει! Μέσω των τεσσάρων έργων του Ιησού που είναι γραμμένα στον Λόγο του Θεού, όλοι πιστέψαμε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες σας με το βάπτισμά Του, πέθανε στον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο σας έχει σώσει εκπληρώνοντας ο ίδιος πάσα δικαιοσύνη. 
Πιστεύετε αυτή την αλήθεια στις καρδιές σας; Όσοι κηρύττουν το ευαγγέλιο, πρέπει να το διαδώσουν μέσα στο λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, δηλαδή τον Λόγο του Θεού της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και το περιεχόμενό του πρέπει να είναι το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Και όσοι το ακούνε πρέπει να το δεχτούν στις καρδιές τους και να πιστέψουν σε αυτό ολόψυχα. 
 

Το νερό του νιπτήρα πλένει τις αμαρτίες μας

Μέσω του βαπτίσματός Του, ο Ιησούς ανέλαβε και έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας. Το βάπτισμα του Ιησού αναφέρεται στο νερό του νιπτήρα· έχει καθαρίσει εμάς, που λόγω των αμαρτιών ήμασταν όλοι προορισμένοι για τον άδη, και μας έκανε να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του, μπορούσε να πάει στον Σταυρό και να τις πλύνει πεθαίνοντας. Και το βάπτισμα του Ιησού και ο Σταυρός επιμαρτυρούν ότι ο Ιησούς σήκωσε την καταδίκη όλων των αμαρτιών μας. Μέσω του βαπτίσματος και του Σταυρού, ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη την σωτηρία μας. 
Το να κάνουμε προσευχές μετάνοιας δεν μπορεί ποτέ να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε ήδη τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, οι αμαρτίες μας είναι όλες πλυμένες. Με την ακοή αυτού του Λόγου και την πίστη σε αυτό που ο Ιησούς έχει κάνει για μας, μπορούμε να ελευθερωθούμε από την καταδίκη όλων των αμαρτιών μας. Χάρη στην καταδίκη που σήκωσε ο Ιησούς, σηκώθηκε ήδη όλη η καταδίκη της αμαρτίας μας μέσω της πίστης μας στο βάπτισμά Του. Αληθινά, έχουμε σωθεί με πίστη. Κατά κάποιον τρόπο, η σωτηρία είναι εντελώς απλή. Αν πιστεύουμε στο δώρο και την αγάπη της σωτηρίας μπορούμε να σωθούμε, αλλά αν δεν πιστεύουμε, τότε δεν μπορούμε να σωθούμε. 
 

Εκτός από την σωτηρία που εκπληρώθηκε από τον Θεό, δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε για να σωθούμε

Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για την σωτηρία μας, αν δεν την έκανε ο Θεός. Καθώς ο Κύριός μας αποφάσισε να μας σώσει με αυτόν τον τρόπο πριν ακόμα από την δημιουργία και εκπλήρωσε την σωτηρία μας, όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει ο Θεός. Ο Πατέρας Θεός αποφάσισε να μας σώσει μέσω του Υιού Του και του Αγίου Πνεύματος, και όταν ήρθε ο καθορισμένος καιρός έστειλε σε αυτή την γη τον μονογενή Υιό Του Ιησού. Όταν ο Ιησούς έγινε 30 ετών και ήρθε ο καιρός για να εκπληρώσει αυτά τα έργα της σωτηρίας, ο Πατέρας τότε έκανε τον Χριστό να βαπτιστεί και να πεθάνει στον Σταυρό, Τον ανέστησε και με αυτόν τον τρόπο μάς έχει σώσει. Σωζόμαστε μαθαίνοντας και γνωρίζοντας τι έχει κάνει ο Κύριος για μας από τον Λόγο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και πιστεύοντας σε αυτό με τις καρδιές μας. Ότι σωζόμαστε με πίστη στις καρδιές μας, δεν είναι άλλο από την αποδοχή της πίστης στις καρδιές μας. 
Πιστεύετε ότι αυτός ο Λόγος της Βίβλου είναι ο Λόγος του Θεού; Τίποτα έξω από αυτή την Βίβλο δεν είναι ο ίδιος Θεός που έχει υπάρξει από την αρχή και ο Λόγος Του. Μέσω του Λόγου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, του Λόγου του Θεού, μπορούμε να γνωρίσουμε και να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Και μέσω του Λόγου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, μπορούμε να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι μάς έχει σώσει μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. Επίσης, επειδή όσοι πιστεύουν πραγματικά σε αυτή την αλήθεια σώζονται, μπορούν να δώσουν μαρτυρία ότι αυτός ο Λόγος έχει σίγουρα δύναμη. Δεν πρέπει να κρίνουμε και να μετρούμε τον Λόγο του Θεού με τις στενές σκέψεις μας, αλλά πρέπει μάλλον από αυτόν να αναγνωρίσουμε, πόσο τέλεια μάς έχει σώσει ο Θεός.
Ελπίζω και προσεύχομαι ότι όλοι θα ακούσετε τώρα από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και θα πιστέψετε στον Λόγο του κυανού (βάπτισμα του Ιησού), πορφυρού (ο Ιησούς είναι Βασιλιάς των βασιλιάδων) και ερυθρού νήματος (Σταυρός), και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού (ο Λόγος του Θεού της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης). Δεν θα σωθείτε ποτέ αν βάζετε κατά μέρος τον Λόγο του Θεού και κρίνετε τον Λόγο Του μετρώντας με το δικό σας μέτρο για το υπόλοιπο της ζωής σας. 
Αν αναγνωρίζετε ότι δεν ξέρετε καλά τον Λόγο του Θεού, τότε πρέπει να ακούσετε προσεκτικά αυτό που σας λένε οι προκάτοχοι της πίστης. Είτε είναι ποιμένες, εργάτες ή λαϊκοί (μη κληρικοί), όταν ακούτε τον Λόγο του Θεού που κηρύττεται από αυτούς και όταν αυτό που κηρύττουν είναι πράγματι σωστό ενώπιον του Θεού, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αναγνωρίσετε ότι είναι σωστό και να το πιστέψετε στις καρδιές σας. 
Όσοι διαδίδουν τον Λόγο, δεν τον διαδίδουν επειδή είναι κάτι εύκολο, το κάνουν όμως επειδή αυτό που διαδίδουν είναι σωστό ενώπιον του Θεού. Για αυτό κηρύττουν την σωστή γνώση ενώπιον του Θεού — δηλαδή το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, την αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. Ανεξάρτητα από το ποιον ακούμε, αν πρόκειται για τον αληθινό Λόγο του Θεού, τότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να κάνουμε από το να τον δεχτούμε με ένα ναι, επειδή δεν υπάρχει ούτε ένα γιώτα ή μια κεραία που είναι λάθος στον Λόγο του Θεού. 
Πρέπει να πιστέψουμε στον Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει «πιστεύω»; Σημαίνει αποδέχομαι. Εμπιστεύομαι. Με άλλα λόγια, επειδή ο Κύριός μας βαπτίστηκε για μας, εμπιστευόμαστε όλες τις αδυναμίες μας σε Αυτόν και στηριζόμαστε σε Αυτόν. «Με έσωσε πραγματικά ο Κύριος όταν το έκανα αυτό; Εμπιστεύομαι και πιστεύω σε Εσένα». Τέτοια πίστη είναι η αληθινή πίστη. 
Μεταξύ των θεολόγων αυτού του κόσμου, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος που ξέρει και πιστεύει σωστά. Πριν ακόμα φτάσουν στον νιπτήρα, προσκολλώνται στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, ανίκανοι να μπουν έστω και στην αυλή. Όταν κηρύττουν για την Σκηνή του Μαρτυρίου, καταβάλλουν ενσυνείδητη προσπάθεια να αποσιωπηθεί έξυπνα η πύλη της αυλής της, και όταν δημοσιεύουν βιβλία για την Σκηνή του Μαρτυρίου, παρεμβάλλουν απεικονίσεις που αφήνουν έξω την τεράστια πύλη του φράχτη της αυλής που ήταν πάνω από 9 μέτρα σε πλάτος. 
Περιστασιακά, υπάρχουν μερικοί που κηρύττουν θαρραλέα για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, αλλά επειδή δεν ξέρουν την θεμελιώδη ουσία του κυανού νήματος, λένε απλά ότι «το κυανό είναι το χρώμα του ουρανού». Έτσι υποστηρίζουν ότι το κυανό νήμα είναι το χρώμα του ουρανού, που φανερώνει ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός και ότι το ερυθρό νήμα αναφέρεται στο αίμα που ο Ιησούς έχυσε στον Σταυρό όταν ήταν σε αυτή την γη, αποσιωπώντας έτσι πολύ έξυπνα, την αλήθεια της πύλης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. Τι γίνεται με το πορφυρό; Το πορφυρό μάς λέει ότι ο Ιησούς είναι ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και ο ίδιος Θεός. Η θεότητα του Ιησού στηρίζεται ήδη τέλεια στο πορφυρό νήμα, έτσι ώστε δεν υπάρχει ανάγκη να επαναληφθεί η αλήθεια με ένα άλλο χρώμα νήματος. 
Η αλήθεια του κυανού νήματος είναι ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη και με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη ανέλαβε όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων με μιας. Αλλά οι θεολόγοι αυτού του κόσμου, επειδή δεν αντιλαμβάνονται αυτό το βάπτισμα του Ιησού, δεν μπορούν ούτε να το ξέρουν ούτε να το κηρύξουν, αλλά μόνο εκφράζουν τις δικές τους ανοησίες. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, επειδή δεν πιστεύουν στον Ιησού που ήρθε από το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, δεν ξέρουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες και σήκωσε την καταδίκη τους μέσω του βαπτίσματος. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν γίνει πνευματικά τυφλοί και ανίκανοι να ερμηνεύσουν τον Λόγο και, επομένως, έχουν μετατρέψει τον Λόγο του Θεού σε θρησκεία, ερμηνεύοντάς τον βασισμένοι αυθαίρετα στις δικές τους σκέψεις. Διδάσκουν, «Πιστέψτε στον Ιησού. Τότε θα σωθείτε. Και από τώρα και στο εξής να είστε καλός και πράος». Έχουν μετατρέψει την πίστη στον Ιησού Χριστό σε απλή θρησκεία που υπογραμμίζει μόνο τις ενάρετες πράξεις τους. 
Επειδή οι άνθρωποι ξέρουν ότι δεν μπορούν να είναι καλοί, αν και προσπαθούν σκληρά, εξαπατώνται εύκολα από τέτοια λόγια που επικαλούνται την θέληση των ανθρώπων να προσπαθήσουν να είναι καλοί. Οι θρησκείες ακολουθούν το ίδιο παλιό σχέδιο, «Αν προσπαθείτε, μπορείτε να τα καταφέρετε», ή «Προσπαθήστε καλύτερα για να γίνετε άγιοι». Ο κοινός τόπος σε όλες τις θρησκείες είναι ότι εκτιμούν πολύ τις καλοπροαίρετες σκέψεις, τις προσπάθειες και την θέληση των ανθρώπων. Τι συμβαίνει, παραδείγματος χάριν, στον Βουδισμό; Ο Βουδισμός υπογραμμίζει τις ατέλειωτες προσπάθειες και την θέληση των ανθρώπων, και διδάσκει τους οπαδούς του να προσπαθήσουν να γίνουν άγιοι μόνοι τους, λέγοντας, «Μην σκοτώνετε· επιδιώκετε την αλήθεια και να είστε καλοί». Υπό όρους, οι διδασκαλίες του είναι αρκετά παρόμοιες με τα Χριστιανικά δόγματα. Ο λόγος για τον οποίο ο Χριστιανισμός και ο Βουδισμός εμφανίζονται τόσο πολύ σχετικοί, παρά το ότι βρίσκονται στα αντίθετα άκρα ο ένας από τον άλλον, είναι επειδή και οι δύο είναι απλά θρησκείες. 
Η θρησκεία και η πίστη είναι εντελώς διαφορετικές η μια από την άλλη. Η αληθινή πίστη είναι να καταλάβουμε και να δεχτούμε στις καρδιές μας το δώρο που μας έχει δώσει ο Κύριός μας, που μάς έχει σώσει μόνο μέσω της δικαιοσύνης του Θεού. Πίστη είναι να δεχτούμε την άφεση της αμαρτίας με πίστη στις καρδιές μας ότι ο Κύριος ήρθε σε αυτή την γη και βαπτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες μας και ότι σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας όταν σταυρώθηκε. Η πίστη ότι ο Κύριος μάς έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας, σώζοντάς μας μέσω του ύδατος και του Πνεύματος, είναι σωστή πίστη. Εσείς πιστεύετε; Πρέπει αληθινά να πιστέψουμε με τις καρδιές μας. 
 

Ο Θεός ήδη έχει σώσει εσάς και εμένα από όλες τις αμαρτίες μας

Για αυτό, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι απλά να το πιστεύουμε με τις καρδιές μας και να το δεχόμαστε. Αυτό πρέπει να κάνουν τα αληθινά υπάκουα παιδιά του Θεού ενώπιόν Του, και όλα τα άλλα δεν είναι τόσο σημαντικά. Επειδή ο Θεός σάς έχει αγαπήσει, έστειλε τον μονογενή Υιό Του σε αυτή την γη, Τον έκανε να αναλάβει τις αμαρτίες σας όταν βαπτίστηκε, να χύσει το αίμα Του και να πεθάνει, Τον ανέστησε και με αυτόν τον τρόπο σας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες σας. 
Αν όμως δεν πιστεύατε σε αυτή την αλήθεια, πώς θα αισθανόταν ο Θεός; Ακόμα και τώρα, αν θέλετε να γίνετε οι υπάκουοι γιοι και κόρες Του, που μπορούν να ικανοποιούν την καρδιά Του, τότε πρέπει να πιστέψετε ότι ο Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες σας μέσω του Υιού Του και σας έχει σώσει από αυτές. Αν πιστεύετε με τις καρδιές σας και με ευγνωμοσύνη, πρέπει τότε να το ομολογήσετε με το στόμα σας. Θέλετε και εσείς επίσης να πιστέψετε σε Αυτόν αλλά σας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψετε με την καρδιά σας; Τότε, προσπαθήστε να ομολογήσετε καθαρά την πίστη σας με το στόμα σας. Όταν ομολογείτε έτσι ότι πιστεύετε, τότε η πίστη θα φυτρώσει και θα αυξηθεί σιγά-σιγά. Η πίστη ανήκει σε όσους την δέχονται θαρραλέα. 
Ας υποθέσουμε για μια στιγμή ότι έχω ένα πραγματικό δαχτυλίδι με διαμάντι. Επιπλέον ας υποθέσουμε ότι θα σας το δώσω αλλά ένας από σας αρνείται να το δεχτεί επειδή λέει ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι το δαχτυλίδι έχει πραγματικό διαμάντι. Αν και το δαχτυλίδι έχει ένα πραγματικό διαμάντι, αν αυτός ο άνθρωπος δεν το πιστεύει, για αυτόν αυτό δεν είναι διαμάντι και έτσι έχει χάσει τώρα την πιθανότητα να αποκτήσει ένα πραγματικό δαχτυλίδι με διαμάντι. 
Η πίστη μοιάζει κάπως έτσι. Αν ένας επίσημος εκτιμητής πολύτιμων λίθων αποδείκνυε στους ανθρώπους με γραπτή βεβαίωσή του ότι το δαχτυλίδι έχει πραγματικό διαμάντι, θα πίστευαν. Έτσι και ο Θεός μάς έχει πει λεπτομερώς μέσω του γραπτού Λόγου Του, ότι η σωτηρία που μας έχει δώσει είναι αληθινή. Και όσοι πιστεύουν στην σωτηρία Του, επειδή πιστοποιείται από τον Λόγο Του, είναι άνθρωποι πίστης. «Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι είναι πραγματικά αληθινό αλλά το πιστεύω επειδή λες ότι είναι αληθινό Εσύ που είσαι ο Απόλυτος». Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν έτσι, μπορούν να γίνουν άνθρωποι πίστης και το πολυτιμότερο δώρο να γίνει δικό τους όπως υποσχέθηκε. 
Αλλά υπάρχει επίσης και ένα διαφορετικό είδος πίστης. Ας υποθέσουμε ότι ένας απατεώνας απομιμήθηκε ένα δαχτυλίδι με διαμάντι και ότι κάποιος το αγόρασε εντυπωσιασμένος από τα λαμπερά χρώματά του, πεπεισμένος ότι ήταν γνήσιο. Αυτός ο άνθρωπος είναι εντελώς πεπεισμένος ότι έκανε μια σοφή επιλογή αλλά στην πραγματικότητα έχει εξαπατηθεί. Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στους ψευδομάρτυρες που υποστηρίζουν ότι η πέτρα στο δαχτυλίδι είναι διαμάντι ενώ δεν είναι, τότε αυτό το πλαστό διαμάντι για αυτούς τους ανθρώπους είναι το ίδιο σαν να ήταν πραγματικό διαμάντι, επειδή πιστεύουν τυφλά ότι η πέτρα στο δαχτυλίδι είναι διαμάντι. Αλλά, φυσικά, αυτό που έχουν είναι μόνο μια απομίμηση. Παρόμοια, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ψεύτικη πίστη. Ακόμα και αν είναι πεπεισμένοι για την πίστη τους, αυτή είναι ψεύτικη, αβάσιμη και μυστικιστική, επειδή δεν προέρχεται από τον Λόγο του Θεού. 
Ο Θεός είπε, «Μη λατρεύετε άλλους θεούς εκτός από εμένα». Ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος Θεός και ο Λόγος μάς λέει πως αν δεν γεννηθούμε εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν μπορούμε να δούμε την Βασιλεία του Θεού (Ιωάν. 3:5). Ο Θεός μάς λέει ότι χωρίς να περάσουμε πρώτα από την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, που υφάνθηκε με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, δεν μπορούμε να μπούμε στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, και ότι όσοι δεν πλένουν πρώτα τα χέρια και τα πόδια τους στον νιπτήρα, δεν μπορούν να μπουν στην Σκηνή του Μαρτυρίου. Επειδή μόνο αυτός ο Λόγος είναι η αλήθεια, οτιδήποτε εκτός από αυτό είναι μια απάτη. 
Μόνο η πίστη στην αλήθεια είναι η πραγματική πίστη και η πίστη σε οτιδήποτε άλλο είναι απλή απάτη. Ανεξάρτητα από το πόσο θερμά έχουν πιστέψει οι άνθρωποι, εκείνο που δεν είναι Λόγος του Θεού δεν θα είναι Λόγος του Θεού ως το τέλος. Όταν ο Ιησούς σάς λέει ότι έχει εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες σας με το βάπτισμά Του και το αίμα του Σταυρού, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι απλά να πιστέψετε. Επειδή αυτός που λέει ότι το έχει κάνει αυτό είναι Θεός, αυτή η πίστη στον Λόγο Του είναι πραγματική. Αν ο Κύριός μας δεν το έχει κάνει αυτό πραγματικά, τότε η ίδια η πίστη σας δεν είναι λάθος και αυτό είναι αδικία εκ μέρους Του. Όμως, αν ο Κύριος το έχει κάνει σίγουρα έτσι, αλλά εσείς δεν πιστέψετε και για αυτό δεν σωθείτε, τότε αυτό είναι σαφώς δική σας ευθύνη. Για αυτό εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε. Πρέπει να πιστέψουμε τι μάς λέει ο Θεός μέσω της Εκκλησίας Του. Εσείς πιστεύετε; 
Ποιος είναι ο Λόγος που κηρύττεται μέσω της Εκκλησίας; Είναι ο Λόγος του Ιησού Χριστού που ήρθε σε εμάς από το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Η εκκλησία απλώνει όλο τον Λόγο του Θεού, ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα, ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός, και ότι σήκωσε την καταδίκη από όλες τις αμαρτίες μας στον Σταυρό. Η πίστη σε αυτή την αλήθεια, ότι ο Ιησούς μάς έχει σώσει έτσι, είναι η πίστη του πραγματικού διαμαντιού εγγυημένου από τον Θεό. 
Όταν ξέρουμε αρχικά το θέλημα του Θεού και τις πνευματικές έννοιες που φανερώνονται στην Σκηνή του Μαρτυρίου, έπειτα είναι τόσο απλό να μιλάμε για αυτές. Αλλά αν επρόκειτο να ακολουθήσουμε χωρίς να τις ξέρουμε, μόνο με επιφανειακή γνώση για το εξωτερικό σχήμα της Σκηνής του Μαρτυρίου, την αρχική εβραϊκή λέξη για αυτή ή το ιστορικό υπόβαθρο, τότε δεν θα ωφεληθούμε καθόλου παρά μόνο θα καταλήξουμε σε έναν πονοκέφαλο. 
Πιστέψτε στο βάπτισμα του Ιησού. Ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα που καθαρίζει όλες τις σκοτεινές, ακάθαρτες αμαρτίες που υπάρχουν ακόμα στις καρδιές μας. Βάπτισμα σημαίνει πλένω την αμαρτία, μεταβιβάζω, θάβω, μεταφέρω και καλύπτω. Επειδή ο Ιησούς έλαβε τέτοιο βάπτισμα, πήρε όλες τις αμαρτίες σας επάνω Του. Όσοι δεν πιστεύουν σε αυτό τώρα, θα θανατωθούν όλοι και θα ριχτούν στον άδη. «Και θέλεις κάμει νιπτήρα χάλκινον και την βάσιν αυτού χαλκίνην, διά να νίπτωνται και θέλεις θέσει αυτόν μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου και θέλεις βάλει ύδωρ εις αυτόν... τότε θέλουσι νίπτει τας χείρας αυτών και τους πόδας αυτών, διά να μη αποθάνωσι και τούτο θέλει είσθαι νόμος παντοτεινός εις αυτούς, εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού εις τας γενεάς αυτών» (Έξοδ. 30:18,21). Αν δεν πιστέψετε θα είστε αναθεματισμένοι. Αν δεν πιστέψετε θα ριχτείτε στον άδη. Αν δεν πιστεύετε, θα πέσει επάνω σας η κατάρα του Γιαχβέ και η καταστροφή, και θα ριχτείτε στην αιώνια φωτιά. 
«Τότε θέλουσι νίπτει τας χείρας αυτών και τους πόδας αυτών, διά να μη αποθάνωσι». Ο Θεός το είπε αυτό στον Αρχιερέα, λέγοντας ότι αυτός είναι ένας αιώνιος νόμος τον οποίο πρέπει να τηρήσουν ο ίδιος και οι απόγονοί του σε όλες τις γενεές τους. Καθένας που θέλει να πιστέψει στον Ιησού ως Σωτήρα του, πρέπει να πιστέψει στο βάπτισμά Του και το αίμα του Σταυρού. Η πίστη ανήκει σε όσους την αποδέχονται θαρραλέα. Η σωτηρία γίνεται δική σας όταν την δέχεστε στις καρδιές σας με πίστη. Η αλήθεια μπορεί να είναι ευεργετική σε εμάς, μόνο όταν πιστεύουμε σε αυτήν. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που ο Θεός μάς έχει πει. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο σε μια καρδιά μεγαλύτερο από την δυσπιστία. 
Ο Θεός είπε πως όταν έρχονται οι ιερείς ενώπιον Του, πρέπει πρώτα να πλύνουν τα χέρια και τα πόδια τους στον χάλκινο νιπτήρα, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν πίστη ώστε να πλύνουν τα χέρια και τα πόδια τους με το νερό του νιπτήρα. Καθένας που δεν δείχνει αυτή την πίστη που φανερώθηκε στον νιπτήρα, θα θανατωθεί ενώπιον του Θεού. Πιστέψτε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με τις καρδιές σας και να είστε πλυμένοι και καθαροί, και έτσι πηγαίνετε ενώπιον του Θεού, αποφύγετε τον θάνατό σας και λάβετε την Βασιλεία Του ως δώρο σας. Άσχετα με το πόσο διαφωνείτε και επιμένετε ενώπιον του Θεού, χωρίς αμφιβολία θα καταδικαστείτε επειδή δεν πιστέψατε όταν σας δόθηκε η ευκαιρία. Ελπίζω και προσεύχομαι κανένας μεταξύ σας να μην αντιμετωπίσει τον θάνατο επειδή δεν πίστεψε στην αλήθεια. 
Αν δεν πιστεύετε στην αλήθεια της σωτηρίας που έχει καθαρίσει τις αμαρτίες σας με το βάπτισμα του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό, θα ζημιωθείτε πολύ. Εσείς πιστεύετε; Πρέπει να δώσουμε τις ευχαριστίες μας στον Θεό που μας έσωσε από τις αμαρτίες και την καταδίκη μας μέσω του νιπτήρα. 
Το υπόλοιπο μέρος της Σκηνής του Μαρτυρίου θα συζητηθεί σε συνέχειες αυτού του βιβλίου. Ελπίζω ότι όλοι έχετε το προνόμιο να γίνετε παιδιά του Θεού μέσω των μηνυμάτων που υπάρχουν σε αυτά τα βιβλία.