Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-11] (Κατά Ιωάννην 13:1-11) Δεν είμαστε από εκείνους που σέρνονται προς τα πίσω στον όλεθρο εξαιτίας των αμαρτιών μας

(Κατά Ιωάννην 13:1-11)
«Προ δε της εορτής του πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού διά να μεταβή εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδικούς του τους εν τω κόσμω, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγεινε δείπνος, ο δε διάβολος είχεν ήδη βάλει εις την καρδίαν του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώση αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρ εις τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ιμάτια αυτού, και λαβών προσόψιον διεζώσθη· έπειτα βάλλει ύδωρ εις τον νιπτήρα, και ήρχισε να νίπτη τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζη με το προσόψιον, με το οποίον ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον, και λέγει προς αυτόν εκείνος· Κύριε, συ μου νίπτεις τους πόδας; Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Εκείνο, το οποίον εγώ κάμνω, συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος· Δεν θέλεις νίψει τους πόδας μου εις τον αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς· Εάν δεν σε νίψω, δεν έχεις μέρος μετ' εμού. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων ο Πέτρος· Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας και την κεφαλήν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Ο λελουμένος δεν έχει χρείαν ειμή τους πόδας να νιφθή, αλλ' είναι όλος καθαρός· και σεις είσθε καθαροί, αλλ' ουχί πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον, όστις έμελλε να παραδώση αυτόν· διά τούτο είπε· Δεν είσθε πάντες καθαροί.»
 
 
Όλος ο Λόγος της Βίβλου είναι ένα μυστήριο για τους ψευδοδιδασκάλους που δεν έχουν αναγεννηθεί ακόμα. Γι’ αυτό προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον Λόγο του Θεού με τον δικό τους τρόπο, με ανθρώπινες σκέψεις. Εντούτοις, οι ίδιοι δεν είναι καν πεπεισμένοι γι' αυτό που διδάσκουν. Κατά συνέπεια, ακόμα και μεταξύ εκείνων που πιστεύουν στον Ιησού, δεν υπάρχουν πολλοί που έχουν την βεβαιότητα της σωτηρίας τους.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού ακόμα και όταν δεν ξέρουν καθαρά το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Τέτοιοι Χριστιανοί νομίζουν ότι δεν θα καταστραφούν επειδή πιστεύουν στον Ιησού. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως όταν το δουν από τη βιβλική προοπτική, το να καταστραφούν είναι γι' αυτούς μόνο ένα ολοκληρωμένο γεγονός, εκτός και αν γεννηθούν εξ ύδατος και Πνεύματος.
Είναι γενική πεποίθηση για τους ανθρώπους, να νομίζουν πως αυτοί τουλάχιστον δεν θα καταστραφούν επειδή πιστεύουν τυφλά στον Ιησού, αν και δεν ξέρουν την αλήθεια. Εντούτοις, καθώς δεν καταλαβαίνουν σωστά τον πνευματικό Λόγο, δεν μπορούν να καταλάβουν από τον Λόγο ότι στην πραγματικότητα δεν πιστεύουν σωστά, ακόμα και ότι δεν έχουν σωθεί σωστά.
Έτσι, αν οι άνθρωποι ερμηνεύουν τον Λόγο της Βίβλου κατά γράμμα και καταλήξουν με δικά τους δόγματα βασισμένοι στις σκέψεις τους, τότε ακόμα κι αν πιστεύουν στον Ιησού, τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας και θα καταλήξουν τελικά στον άδη εξαιτίας των αμαρτιών τους. Έτσι, η Βίβλος δεν είναι κάτι που διευκρινίζεται με τον δικό μας τρόπο, αλλά πρέπει να περιμένουμε να μας φέρει σε κατανόηση ο Θεός μέσω των αναγεννημένων αγίων Του με τον Λόγο της αλήθειας. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι όλος ο Λόγος του Θεού εξηγείται μέσα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Ο Ιησούς είπε, «Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού» (Κατά Ιωάννην 3:5). Όσοι ξέρουν και πιστεύουν σωστά αυτή την περικοπή, μπορούν πράγματι να ελευθερωθούν από όλες τις αμαρτίες και να μπουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο Ιησούς είπε ότι στον Ουρανό μπορούν να μπουν μόνο εκείνοι των οποίων οι καρδιές έχουν καθαριστεί από την αμαρτία με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αν όμως οι άνθρωποι πιστεύουν χωρίς κατανόηση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο—δηλαδή της αλήθειας που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό της Σκηνής του Μαρτυρίου—θα καταστραφούν τότε εξ αιτίας των αμαρτιών τους.
Πόσο πολύ τρομακτικό θα ήταν αν επρόκειτο να καταστραφούμε εξ αιτίας των αμαρτιών μας, παρ' όλο που πιστέψαμε στον Ιησού; Με λυπεί βαθιά να σκέφτομαι ότι, αν και υπάρχουν τώρα τόσοι άνθρωποι σ' αυτό τον κόσμο που πιστεύουν στον Ιησού ως Σωτήρα, πολλοί απ' αυτούς δεν μπορούν να απαντήσουν με σιγουριά όταν ερωτώνται αν είναι πραγματικά βέβαιοι ότι έχουν σωθεί από όλες τις αμαρτίες. Δεν είναι λάθος να ειπωθεί ότι όλοι οι αμαρτωλοί, ανεξάρτητα από το αν δηλώνουν φανερά ότι πιστεύουν στον Ιησού ή όχι, πρόκειται να καταστραφούν εξ αιτίας των αμαρτιών τους. Πόσοι άνθρωποι θα καταστραφούν πραγματικά, παρ’ όλο που πιστεύουν στον Ιησού!
Στο Κατά Ματθαίον 7 μας λέει ότι αν και πολλοί που πιστεύουν στον Κύριο θα πουν στον Ιησού ότι έχουν προφητεύσει, έχουν βγάλει δαιμόνια και έκαναν πολλά θαύματα στο όνομά Του, αυτοί και πάλι θα απορριφθούν από Αυτόν. Ο Ιησούς είπε ότι θα δηλώσει σε τέτοιους ανθρώπους, «Ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Κατά Ματθαίον 7:23). Ο Κύριός μας είπε ότι δεν θα μπει στον Ουρανό καθένας που επικαλείται το όνομά Του. Παρόμοια, ο Κύριος θα ελέγξει όσους έχουν παρανοήσει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Και όμως, πολλοί άνθρωποι ούτε καν αντιλαμβάνονται ότι έχουν παρανοήσει και έχουν πιστέψει λανθασμένα στον Ιησού· μια κατάσταση που λυπεί βαθιά τον Κύριό μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κατευθύνονται προς την καταστροφή τους, αγνοώντας ότι ο Κύριος τους επιπλήττει πραγματικά για την ελαττωματική πίστη τους.
Γι' αυτό οι καρδιές μας θρηνούν για τους σημερινούς κατ' όνομα Χριστιανούς. Πιστεύουν στον Ιησού μόνο αόριστα, ανίκανοι να φθάσουν σε έναν σαφή και βιβλικό ορισμό για το τι είναι το αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικός και επείγων στόχος για μας, να κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε όλους αυτούς.
Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, να ξέρουμε και να πιστεύουμε στην αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Πώς, λοιπόν, μπορούμε να ξέρουμε την αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος; Φυσικά ακούγοντας τις διδασκαλίες για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που περιλαμβάνονται στον Λόγο του Θεού. Πρέπει πραγματικά να ξέρουμε και να πιστεύουμε στο ευαγγέλιο της αλήθειας και να ονομαστούμε από τον Θεό ως άγιοί Του. Κάνοντας αυτό θα μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού με πίστη, να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας με πίστη και να γίνουμε παιδιά Του με πίστη.
Γι' αυτό ο Χριστιανισμός εστιάζει στη σωτηρία που παραλαμβάνεται με πίστη. Οι θρησκείες του κόσμου βραβεύουν τις πράξεις κάποιου. Αλλά η πραγματική αλήθεια μας λέει ότι η σωτηρία είναι το δώρο του Θεού, όχι αποτέλεσμα ανθρώπινων έργων, ώστε να μην καυχηθεί κανείς (Επιστολή προς Εφεσίους 2:8-9). Ο αληθινός Χριστιανισμός δείχνει τον τρόπο για να σωθείς από την αμαρτία και να μπεις στον Ουρανό, μόνο με γνώση και πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Η σημερινή κύρια περικοπή από το 13ο κεφάλαιο του Κατά Ιωάννην, αναφέρεται πάλι στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Γνωρίζοντας ότι είχε έρθει ο χρόνος για να πεθάνει στον Σταυρό, ο Ιησούς επιδίωξε να πλύνει τα πόδια των μαθητών Του. Αυτό ήταν σωστό πριν από την Εορτή του Πάσχα. Η Εορτή του Πάσχα είναι μεγάλης σημασίας για τους Ιουδαίους. Επειδή ήταν η ημέρα που ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και σώθηκε από τη σκλαβιά του, έγινε μεγάλη γιορτή για τους Ιουδαίους. Έτσι, ο λαός Ισραήλ θυμόταν την Εορτή του Πάσχα της Παλαιάς Διαθήκης, και την τηρούσαν αναμνηστικά εκτελώντας από κοινού το τελετουργικό του Πάσχα.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Ιησούς συγκέντρωσε τους μαθητές Του και επιδίωξε να τους πει κάτι που είχε μεγάλη σημασία. Με το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών Του πριν πεθάνει ο ίδιος στον Σταυρό, θέλησε να τους διδάξει την αλήθεια ότι είχε πλύνει τις αμαρτίες που διαπράττουν καθημερινά. Με τον ερχομό της Εορτής του Πάσχα, ο Ιησούς ήξερε ότι θα συλλαμβανόταν ως ο Αμνός του Πάσχα, θα σταυρωνόταν, θα πέθαινε και θα ανασταινόταν από τους νεκρούς. Έτσι, ο Ιησούς θέλησε να διδάξει τους μαθητές Του ότι ως ο Αμνός της θυσίας, είχε πλύνει ακόμα και τις αμαρτίες που διαπράττουν καθημερινά. Για να το πούμε διαφορετικά, έπλυνε τα πόδια των μαθητών πριν πεθάνει στον Σταυρό, για να τους δώσει μια πολύ σημαντική διδασκαλία.
 
 
Ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος έπλυνε τα πόδια του Πέτρου
 
Ας δούμε τι είπε ο Ιησούς όταν επιδίωξε να πλύνει τα πόδια των μαθητών και ο Πέτρος αρνήθηκε: «Εάν δεν σε νίψω, δεν έχεις μέρος μετ' εμού» (Κατά Ιωάννην 13:8). Πόσο κρίσιμος και φοβερός είναι αυτός ο λόγος! Εντούτοις, ο Ιησούς θέλησε πραγματικά να διδάξει τους μαθητές Του ποιο είδος πίστης χρειάστηκε για να πλύνει τις αμαρτίες που διαπράττουν καθημερινά, και πόσο σημαντικό ήταν για τους μαθητές Του και για τον Ίδιο, ότι έπρεπε να πλύνει τα πόδια τους πριν πεθάνει στον Σταυρό.
Έτσι ο Ιησούς σηκώθηκε από το δείπνο, έβαλε κατά μέρος τα ρούχα Του, πήρε μια πετσέτα γύρω από τη μέση Του και ύστερα έχυσε νερό σε μια λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Ήρθε έπειτα η σειρά του Σίμωνα Πέτρου, όμως ο Πέτρος συνέχισε να αρνείται. Είπε στον Ιησού, «Κύριε, συ μου νίπτεις τους πόδας;» Ο Πέτρος τρόμαξε που ο Ιησούς ήθελε να του πλύνει τα πόδια. Επειδή εκείνος είχε πιστέψει στον Ιησού και Τον υπηρετούσε ως Υιό του Θεού, του ήταν δύσκολο να δεχτεί μια τέτοια παράλογη κατάσταση. Γι' αυτό ο Πέτρος αναρωτήθηκε πώς έφτασε ο Κύριος να θέλει να του πλύνει τα πόδια, σκεπτόμενος ότι αν κάποιος έπρεπε να πλύνει πόδια, έπρεπε να είναι ο ίδιος ο Πέτρος που θα έπλενε τα πόδια του Κυρίου, και πως δεν ήταν πρέπον ούτε ευγενικό να αφήσει τον Κύριο να του πλύνει τα πόδια. Έτσι, κυριολεκτικά συγκλονισμένος από αυτό, ο Πέτρος είπε, «Κύριε, συ μου νίπτεις τους πόδας;» και αρνήθηκε να πλυθεί.
Ο Ιησούς είπε τότε στο στίχο 7, «Εκείνο, το οποίον εγώ κάμνω, συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Αυτό σημαίνει, «Εσύ δεν καταλαβαίνεις τώρα γιατί το κάνω αυτό. Αλλά όταν πεθάνω στον Σταυρό, αναστηθώ από τους νεκρούς και ανεβώ στον Ουρανό, τότε θα καταλάβεις το λόγο για τον οποίο έπλυνα τα πόδια σου». Και έπειτα ο Ιησούς είπε έντονα, «Εάν δεν σε νίψω, δεν έχεις μέρος μετ' εμού». Αν ο Ιησούς δεν έπλενε τα πόδια του Πέτρου, ο Πέτρος και ο Ιησούς δεν θα είχαν καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Να μην έχει μέρος με τον Ιησού σήμαινε ότι δεν θα είχε καμία σχέση μ' Αυτόν, και έτσι ο Πέτρος δεν είχε άλλη επιλογή παρά να απλώσει τα πόδια του μπροστά στον Ιησού. Ο Ιησούς έβαλε έπειτα τα πόδια του Πέτρου στη λεκάνη, τα έπλυνε και έπειτα τα σκούπισε με την πετσέτα.
Όταν ο Κύριος είπε στον Πέτρο, «Εάν δεν σε νίψω, δεν έχεις μέρος μετ' εμού», ο Πέτρος συγκλονίστηκε από αυτό και είπε, «Τότε πλύνε ακόμα περισσότερο ώστε να έχω μέρος μαζί Σου. Πλύνε τα χέρια μου, το κεφάλι μου και ολόκληρο το σώμα μου!» Ακούγοντάς το αυτό, ο Ιησούς είπε τότε, «Ο λελουμένος δεν έχει χρείαν ειμή τους πόδας να νιφθή, αλλ' είναι όλος καθαρός· και σεις είσθε καθαροί, αλλ' ουχί πάντες».
Ο Ιησούς συχνά ανέφερε λόγια που μπέρδευαν προς στιγμή τους ανθρώπους. Ανίκανοι να κατανοήσουν τι είπε ο Ιησούς, οι άνθρωποι συνήθως έτειναν να παρανοούν, να πιστεύουν λανθασμένα και να κάνουν μερικά παράξενα πράγματα. Όσοι δεν έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας επειδή δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τι είπε εδώ ο Ιησούς στον Πέτρο. Γιατί; Επειδή όσοι δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούν να καταλάβουν τη σωστή έννοια του Λόγου του Θεού.
Δεν μπορεί ο καθένας να καταλάβει την αλήθεια που αποκαλύπτεται στη Βίβλο, ακόμα κι αν είναι μια μεγαλοφυΐα, προικισμένος με καταπληκτική κοσμική λαμπρότητα. Ενώ τέτοιοι άνθρωποι καταλαβαίνουν σαφώς τον Λόγο των Γραφών στην κυριολεκτική τους έννοια, αν δεν ξέρουν την αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος απλά δεν μπορούν να ταιριάξουν όλους τους γρίφους και να ανακαλύψουν με ποιο είδος πίστης μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες που διαπράττουν καθημερινά, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούν.
Ο Κύριος είπε, «Ο λελουμένος δεν έχει χρείαν ειμή τους πόδας να νιφθή, αλλ' είναι όλος καθαρός· και σεις είσθε καθαροί, αλλ' ουχί πάντες» (Κατά Ιωάννην 13:10). Αυτή η περικοπή είναι πολύ δύσκολη για να την καταλάβουν πολλοί Χριστιανοί σήμερα, επειδή δεν μπορούν να πειστούν από αυτή την περικοπή αν έχουν απαλλαγεί ήδη από όλες τις αμαρτίες που διαπράττουν καθημερινά ή όχι. Στην πραγματικότητα, έχουν αυτή την περικοπή ως βάση του δόγματος των προσευχών μετανοίας, ένα από τα αποκαλούμενα ορθόδοξα δόγματα στο Χριστιανισμό.
Να πώς ερμηνεύουν αυτή την περικοπή: «Μόλις πιστέψουμε στον Ιησού ως Σωτήρα μας, τότε συγχωρούμαστε για όλες τις αμαρτίες μας, συμπεριλαμβανομένης της προπατορικής αμαρτίας. Αλλά, επειδή είμαστε πάρα πολύ ανεπαρκείς ώστε να μην αμαρτάνουμε καθημερινά, και γι’ αυτό γινόμαστε πάλι αμαρτωλοί, πρέπει να ζητούμε τη συγχώρεση του Θεού για να απαλλαγούμε από αυτές τις καθημερινές αμαρτίες. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας και να αποκαταστήσουμε ξανά τη σχέση μας μαζί Του».
Ανοησίες! Μπορείτε να καθαρίσετε πραγματικά τις καθημερινές αμαρτίες σας προσφέροντας προσευχές μετανοίας; Και τι γίνεται με τις αμαρτίες που δεν ζητήσατε συγχώρεση από απροσεξία σας; Πώς θα μπορούσαν τότε να συγχωρηθούν αυτές οι αμαρτίες;
Η Εκκλησία, το σώμα του Θεού, στην πραγματικότητα είναι η συνάθροιση όσων πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριό μας. Έτσι, όταν ο Ιησούς είπε ότι το σώμα είναι εντελώς καθαρό αλλά οι μαθητές δεν ήταν όλοι καθαροί, το είπε αναφερόμενος στον Ιούδα που δεν πίστευε σ' Αυτόν. Επειδή ήξερε ότι ο Ιούδας δεν πίστευε σ' Αυτόν είπε, «Ουχί πάντες».
Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Κύριος έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος· την κεντρική αλήθεια της Βίβλου. Έτσι, αν δεν μπορούμε να ξέρουμε τα βασικά σημεία του Λόγου και προσπαθούμε να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού με τον δικό μας τρόπο, μπορεί να πέσουμε σε μεγάλες πλάνες. Ακόμα και τώρα, πολλοί άνθρωποι που έχουν πέσει σε μεγάλες πλάνες, εγκαταλείπουν όλες τις περιουσίες τους, μέχρι και να υποφέρουν μαρτύριο παρ’ όλο που ακόμα δεν πιστεύουν σωστά στον Ιησού, όμως στο τέλος θα καταστραφούν εντελώς εξ αιτίας των αμαρτιών τους.
 
 
Ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς πρέπει να πλύνει τα πόδια μας
 
Γιατί ο Πέτρος θα μπορούσε να έχει σχέση με τον Ιησού μόνο αν ο Ιησούς του έπλενε τα πόδια; Ο λόγος ήταν επειδή ο Ιησούς μπορούσε να γίνει ο αληθινός Σωτήρας του Πέτρου μόνο αν καθάριζε όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της διάρκειας της ζωής του. Ο Ιησούς ήρθε σ' αυτή τη γη, ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς, και με αυτό τον τρόπο έπλυνε τις αμαρτίες του Πέτρου και όλες τις αμαρτίες των μαθητών Του μια για πάντα. Ο Ιησούς θέλησε να εντυπώσει αυτή την αλήθεια στο νου τους. Αλλά επειδή οι μαθητές έβλεπαν το πλύσιμο των ποδιών τους μόνο ως θέμα ηθικής, δεν ήξεραν το λόγο για τον οποίο ο Ιησούς τους έπλενε τα πόδια.
Έπρεπε να συνειδητοποιήσουν πως όχι μόνο οι παρούσες αμαρτίες τους αλλά και οι μελλοντικές αμαρτίες που θα διέπρατταν αργότερα, θα απειλούσαν επίσης να τους σκοτώσουν πνευματικά. Έτσι, έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι ακόμα και οι αμαρτίες που θα διέπρατταν στο μέλλον είχαν ήδη μεταβιβαστεί όλες στον Ιησού με πίστη. Επειδή ο Πέτρος δεν θα είχε κανένα μέρος με τον Ιησού εκτός αν γινόταν αυτό, ο Πέτρος έπρεπε να καταλάβει το μεγάλο μάθημα του Ιησού που έπλυνε τα πόδια του και επίσης τα πόδια των άλλων μαθητών. Ο Ιησούς έπρεπε να διδάξει στον Πέτρο την αλήθεια πως με το βάπτισμα έχει πλύνει «όλες και κάθε μια αμαρτία» που διαπράχθηκε από τον Πέτρο εξ αιτίας των ατελειών και των αδυναμιών του. Γι' αυτό ο Ιησούς έπρεπε να πλύνει τα πόδια του Πέτρου και ο Πέτρος έπρεπε να αφήσει να πλυθούν τα πόδια του από τον Ιησού. Ο Πέτρος θα μπορούσε να έχει μέρος με τον Ιησού μόνο αν πίστευε ότι όλες οι αμαρτίες που διέπραξε στη διάρκεια της ζωής του εξ αιτίας των αδυναμιών και των ανεπαρκειών του, πλύθηκαν επίσης μια για πάντα όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη.
Μπορούμε να καταλάβουμε την αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος, με την ακοή του Λόγου του Θεού. Γνωρίζοντας και πιστεύοντας τον Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες μας, μπορούμε επίσης να καθαριστούμε από όλες τις καθημερινές μας αμαρτίες. Ο Ιησούς είπε, «Αυτός που λούστηκε πρέπει να πλύνει μόνο τα πόδια του». Επειδή ο Ιησούς έχει πλύνει ήδη όλες τις αμαρτίες μας και μας έχει καταστήσει καθαρούς, όσοι πιστεύουν σ' αυτό έχουν συγχωρεθεί για όλες τις αμαρτίες τους.
Ο Ιησούς Χριστός έχει πλύνει στην πραγματικότητα όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του στον ποταμό Ιορδάνη και αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες μας. Και πηγαίνοντας στον Σταυρό έχυσε το αίμα Του και αναστήθηκε από τους νεκρούς, έχει γίνει ο αιώνιος Σωτήρας μας. Με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα του Σταυρού, ο Κύριος έχει γίνει ο τέλειος Σωτήρας μας. Παρόμοια, μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, ο Κύριός μας έχει κάνει όλους όσοι πιστεύουν σ' Αυτόν να πλυθούν από όλες τις αμαρτίες τους μια για πάντα με πίστη.
Όσοι ξέρουν αυτή την αλήθεια και πιστεύουν σ' αυτήν, μπορούν επίσης να απαλλαγούν τέλεια από τις καθημερινές τους αμαρτίες. Από την άποψη του Θεού, είναι αλήθεια ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει πλυθεί από όλες τις αμαρτίες χάρη στις δίκαιες πράξεις του Ιησού. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε για να πλυθούμε πραγματικά από όλες τις αμαρτίες μας, είναι να λάβουμε αυτή τη χάρη δωρεάν έχοντας πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Έτσι δεν είναι; Φυσικά! Με την πίστη μας που πιστεύει σ' αυτή την αλήθεια, έχουμε γίνει αυτοί που έχουν ήδη λουστεί.
Ο Ιησούς είπε ότι όσοι είναι λουσμένοι με αυτό τον τρόπο έχουν ανάγκη να πλύνουν μόνο τα πόδια τους, επειδή αν και εμείς αμαρτάνουμε καθημερινά, ο Ιησούς ανέλαβε ήδη όλες τις αμαρτίες όταν βαπτίστηκε και μας έχει σώσει εντελώς. Με το βάπτισμά Του, ο Ιησούς έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της διάρκειας της ζωής μας και όταν καθημερινά το επιβεβαιώνουμε αυτό, μπορούμε να απαλλαγούμε από τις καθημερινές μας αμαρτίες.
Αυτό μας λέει αυτή η περικοπή. Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος—δηλαδή ότι ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, πέθανε στον Σταυρό φορτωμένος τις αμαρτίες του κόσμου και αναστήθηκε από τους νεκρούς—εξακολουθούν να ζουν τις ζωές τους αμαρτάνοντας, επειδή ακόμα έχουν τη σάρκα. Εντούτοις, ο Θεός ανέλαβε και όλες τις καθημερινές αμαρτίες που οι άνθρωποι διαπράττουν μέρα με την μέρα ακόμα και αφότου πίστεψαν στον Ιησού, επειδή είναι δυνατός.
Ξεπερνώντας το χρόνο, από την αιωνιότητα μέχρι την αιωνιότητα, ο Θεός έχει εκπληρώσει με μιας αυτό το έργο που έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Έτσι ο Ιησούς δέχτηκε και έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της διάρκειας της ζωής μας όταν βαπτίστηκε μέσω του Ιωάννη, πέθανε στον Σταυρό σηκώνοντάς τις όλες και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και όμως, αντί γι' αυτό, πώς πιστεύουμε εμείς; Παρ' όλο που πιστεύουμε σ' αυτή την αλήθεια, ενοχλούμαστε ακόμα καθημερινά από τις αμαρτίες που διαπράττουμε στις ζωές μας και από τις ανεπάρκειές μας.
Γι' αυτό πρέπει να επιβεβαιώνουμε καθημερινά με την πίστη μας, την αλήθεια ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες αυτές τις αμαρτίες που διαπράττουμε στη διάρκεια όλης της ζωής μας όσο περπατάμε σ' αυτή τη γη. Με το βάπτισμά Του ο Ιησούς έχει πλύνει τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα αλλά πρέπει να επιβεβαιώνουμε αυτή την αλήθεια της πίστης μας μέρα με τη μέρα, ξανά και ξανά.
Όπως ο Πέτρος, που για να παραμείνει ενωμένος με τον Ιησού με πίστη έπρεπε να θυμάται ότι ο Ιησούς είχε πλύνει τα πόδια του, έτσι κι εμείς επίσης για να μείνουμε μέσα στη σωτηρία Του, πρέπει να επιβεβαιώνουμε καθημερινά την αλήθεια ότι Αυτός έχει καθαρίσει ήδη όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και το αίμα του Σταυρού. Αλλά όσοι δεν πιστεύουν σ' αυτή την αλήθεια δεν μπορούν ποτέ να πλύνουν οποιαδήποτε από τις αμαρτίες τους. Όσοι δεν έχουν πλύνει όλες τις αμαρτίες τους επειδή δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είναι αυτοί που δεν έχουν μερίδα με τον Ιησού. Αν και καθημερινά προσπαθούν ασταμάτητα να πλύνουν τις αμαρτίες τους, οι αμαρτίες τους δεν πλένονται επειδή οι αμαρτίες που προσπαθούν να πλύνουν προσφέροντας προσευχές μετάνοιας δεν είναι ελαφριές αμαρτίες. Κάθε αμαρτία ακολουθείται από την φοβερή κρίση του Θεού.
Γι’ αυτό, όσοι προσπαθούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους με προσευχές μετάνοιας αντί να τις πλύνουν με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, θα δοκιμάσουν και θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν πλένεται ούτε μια αμαρτία, έστω και αξίας μιας δεκάρας. Θα μπορούσαμε να πλύνουμε τις αμαρτίες μας προσφέροντας προσευχές μετανοίας καθημερινά; Ακόμα κι αν οι ίδιοι πιστεύουμε ότι έχουμε πλύνει τις αμαρτίες μας με προσευχές μετάνοιας, αυτές οι αμαρτίες πραγματικά παραμένουν ακόμα στο σύνολό τους.
Μόνο όσοι έχουν λούσει ολόκληρο το σώμα τους με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είναι κατάλληλοι να πλύνουν τα πόδια τους καθώς ζουν τις ζωές τους, και μόνο αυτοί είναι επίσης ντυμένοι με τη χάρη που τους επιτρέπει να πλύνουν τις αμαρτίες τους με πίστη καθημερινά και με αυτό τον τρόπο να διατηρήσουν την καθαρότητά τους για πάντα.
Με το βάπτισμά Του ο Ιησούς ανέλαβε μια για πάντα όλες τις καθημερινές μας αμαρτίες. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι με το βάπτισμά Του ο Ιησούς ανέλαβε επίσης όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε εξαιτίας της ανεπάρκειάς μας καθώς ζούμε τις ζωές μας και ότι υπέφερε όλη την καταδίκη τους επίσης. Ο Ιησούς μάς είπε, με άλλα λόγια, ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα πράγμα όπως σκόνταμμα ή απειλή θανάτου εξαιτίας πτώσης στις αδυναμίες μας.
Αφού ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών, το μόνο που παρέμενε τώρα από Αυτόν ήταν να πεθάνει στον Σταυρό, να αναστηθεί από τους νεκρούς και να αναληφθεί στον Ουρανό. Ο Ιησούς τώρα δεν θα ήταν πλέον στο πλάι των μαθητών αλλά, σύμφωνα με τον γραπτό Λόγο, θα ήταν στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα Θεού. Και θα έρθει πάλι.
Αν όμως ο Ιησούς είχε πεθάνει στον Σταυρό χωρίς να το διδάξει αυτό στους μαθητές Του, πώς θα μπορούσαν να έχουν παραμείνει σ' αυτή τη γη και να διαδώσουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Οι μαθητές του Ιησού θα είχαν ζήσει διαπράττοντας καθημερινές αμαρτίες επειδή ήσαν αδύναμοι και ανεπαρκείς, και μην ξέροντας τι να κάνουν όταν διέπρατταν την αμαρτία της ζηλοτυπίας, της φιλαργυρίας ή της έχθρας, αυτοί δεν θα μπορούσαν να ζήσουν με πίστη. Πώς θα μπορούσαν έπειτα να διαδώσουν το ευαγγέλιο στους άλλους; Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Γι' αυτό ο Ιησούς έπρεπε ασφαλώς να πει στους μαθητές Του ότι είχε πλύνει ήδη ακόμα και όλες αυτές τις αμαρτίες, και γι' αυτό το λόγο έπλυνε τα πόδια τους.
 
 
Όπως η άφεση της αμαρτίας φανερωνόταν στη Σκηνή του Μαρτυρίου
 
Αν ανοίγαμε και μπαίναμε στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, αρχικά θα βλέπαμε το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και τον χάλκινο νιπτήρα. Το πρώτο μάθημα που μας παρέχει η Σκηνή του Μαρτυρίου για τις ζωές της πίστης μας, είναι ότι αν έχουμε αμαρτία ενώπιον του Θεού μας περιμένει η καταδίκη της αμαρτίας. Οι ζωές της πίστης μας όπως υποδεικνυόταν από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, αρχίζουν βασικά με την καταδίκη της αμαρτίας και το θάνατο. Έπρεπε να καταδικαστούμε ενώπιον του Θεού για τις αμαρτίες μας αλλά ο Κύριος ήρθε σ' αυτή τη γη για να αναλάβει τις αμαρτίες μας.
Όπως το ζώο της θυσίας της Παλαιάς Διαθήκης δεχόταν τις αδικίες των αμαρτωλών με την τοποθέτηση των χεριών, έχυνε το αίμα του και πέθαινε, και η σάρκα του τοποθετούνταν στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και καιγόταν με φωτιά, και με αυτό τον τρόπο καταδικαζόταν αντιπροσωπευτικά για τις αδικίες των αμαρτωλών υποφέροντας την κρίση της φωτιάς, το ίδιο έκανε ο Ιησούς για μας. Αντί να πεθάνουμε εμείς, ο Ιησούς έλαβε την τοποθέτηση των χεριών από τον Ιωάννη, έχυσε το αίμα Του και πέθανε στον Σταυρό, και με αυτό τον τρόπο πλήρωσε με το δικό Του θάνατό τις ποινές των αμαρτιών μας.
Αμαρτάνουμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε. Εσείς κι εγώ δεν μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας. Αλλά για να σώσει ανθρώπους όπως εμείς από τις αμαρτίες μας και την καταδίκη, ο Κύριος εγκατέλειψε το θρόνο της δόξας του Ουρανού και ήρθε σ' αυτή τη γη, ανέλαβε τις αμαρτίες μας στο σώμα Του δεχόμενος το βάπτισμα από τον Ιωάννη, πρόσφερε το σώμα Του στον Σταυρό, σταυρώθηκε και έχυσε το πολύτιμο αίμα Του, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτό τον τρόπο έχει γίνει ο αληθινός Σωτήρας μας. Η κατανόηση και αναγνώριση του νόμου του θανάτου, δηλαδή ότι εμείς έπρεπε να καταδικαστούμε και να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας, είναι η αφετηρία της πίστης.
Μόνο όσοι ξέρουν και πιστεύουν ότι πρέπει να πεθάνουν για τις αμαρτίες τους, μπορούν να λάβουν το λουτρό του καθαρισμού της αμαρτίας και να λάβουν την άφεση της αμαρτίας με τη μεταβίβαση όλων των αμαρτιών τους στον Ιησού με πίστη. Η αληθινή πίστη αρχίζει από μια τέτοια πεποίθηση. Και εμείς, που έχουμε αρχίσει από αυτή την πεποίθηση, έχουμε γίνει πλήρεις με την επιβεβαίωση της πίστης μας ότι ο Ιησούς Χριστός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε σε καθημερινή βάση, και έπλυνε ακόμα και τις αμαρτίες που πρόκειται να διαπράξουμε στο μέλλον.
Ακόμα και ο Αρχιερέας και οι γιοι του που παρουσιάζονταν στη Σκηνή του Μαρτυρίου, πρόσφεραν το ολοκαύτωμά τους κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Έφερναν τακτικά το ζώο της θυσίας τους, έβαζαν τα χέρια τους στο κεφάλι του, συγκέντρωναν το αίμα του και το πρόσφεραν στον Θεό. Γι' αυτό δεν υπήρχε κανένα κάθισμα στη Σκηνή του Μαρτυρίου. Με άλλα λόγια, συνέχιζαν να δίνουν προσφορές όλη την ώρα, ώστε δεν υπήρχε χρόνος για να καθίσουν και να ξεκουραστούν. Παρόμοια, εμείς είμαστε άνθρωποι που αμαρτάνουμε ασταμάτητα και δε θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την κρίση Του για εκείνες τις αμαρτίες, όμως ο Ιησούς Χριστός μάς έχει σώσει εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα που έχυσε.
Πρέπει να αρχίσουμε την πίστη μας πιστεύοντας ότι δεν μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας. Για ανθρώπους όπως εμείς, ο Ιησούς ήρθε σ' αυτή τη γη και ανέλαβε τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το βάπτισμά Του. Αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, ο Ιησούς Χριστός σήκωσε έπειτα όλες τις αμαρτίες στον Σταυρό και πλήρωσε τις ποινές αυτών των αμαρτιών θυσιάζοντας τη ζωή Του χύνοντας το αίμα Του. Και με την ανάστασή Του από τους νεκρούς έχει γίνει ο αιώνιος Σωτήρας μας.
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 6:23 λέει, «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Εμείς είμαστε εκείνοι που έπρεπε να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας, όμως ο Ιησούς Χριστός μάς έσωσε εντελώς. Με άλλα λόγια, με το βάπτισμά Του, το θάνατό Του στον Σταυρό και την ανάστασή Του από τους νεκρούς, ο Κύριός μας μάς έδωσε την άφεση της αμαρτίας και αιώνια ζωή. Το πιστεύετε αυτό; Από εδώ αρχίζει η πίστη.
Μήπως κατά τύχη λέτε, «Δεν μπορώ ν’ ακολουθήσω άλλο τον Ιησού επειδή είμαι πολύ ανεπαρκής»; Μήπως απλά νομίζετε ότι είστε πολύ άχρηστος και πολύ σαρκικός, και γι’ αυτό, ακόμα κι αν πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, σας είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσετε εμπρός; Αυτή είναι η πίστη που οδηγεί πίσω στον όλεθρο.
Ας στραφούμε στην Επιστολή προς Εβραίους 10:36-39: «Διότι έχετε χρείαν υπομονής, διά να κάμητε το θέλημα του Θεού και να λάβητε την επαγγελίαν. Διότι έτι ολίγον καιρόν, και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως· και εάν τις συρθή οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Ημείς όμως δεν είμεθα εκ των συρομένων οπίσω προς απώλειαν, αλλ' εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής». Εδώ λέει ότι δεν συρόμαστε προς τα πίσω, στον όλεθρο. Όσοι πιστεύουν σ' αυτή την αλήθεια διώκονται σκληρά, περιφρονούνται και αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Αλλά μας περιμένει η κληρονομιά του Ουρανού που δεν φθείρεται ποτέ. Όλα τα πράγματα στον Ουρανό περιμένουν εμάς τους ιδιοκτήτες τους.
Στην Επιστολή προς Εβραίους 10:34-35 λέει, «Διότι εδείξατε συμπάθειαν εις τα δεσμά μου και εδέχθητε μετά χαράς την αρπαγήν των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις εαυτούς περιουσίαν εν ουρανοίς καλητέραν και διαμένουσαν. Μη αποβάλητε λοιπόν την παρρησίαν σας, ήτις έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην». Αυτό είναι σωστό. Εσάς κι εμένα που πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μας περιμένει η παντοτινή κληρονομιά του Ουρανού. Ο Θεός έχει δώσει τον Ουρανό ως δώρο της κληρονομιάς Του σε όσους έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας.
Γι' αυτό μας είπε να μην χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στην υπόσχεσή Του. Ξέροντας ότι πρόκειται να λάβουμε μεγάλη ανταμοιβή για την πίστη μας, δεν πρέπει να συρθούμε πίσω στον όλεθρο αλλά να κάνουμε την πίστη μας ακόμα πιο σταθερή και να μην χάσουμε την εμπιστοσύνη μας. Πρέπει να έχουμε την πίστη που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, την πραγματική αλήθεια, να παλέψουμε την πνευματική μάχη μας μέχρι το τέλος, να σώσουμε ψυχές και να νικήσουμε.
Εμείς οι άγιοι πρέπει σίγουρα να κατέχουμε αυτή την πίστη που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να έχουμε αυτή την πίστη, ότι ακόμα κι αν είμαστε τόσο ανεπαρκείς ώστε αμαρτάνουμε καθημερινά όσο ζούμε σ' αυτή τη γη, ο Κύριος και πάλι μας έχει σώσει πλήρως με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό για μας. Είναι χάρη σ' αυτή την πίστη που μπορούμε να έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη και να ζήσουμε τις ζωές μας με δικαιοσύνη μέχρι το τέλος του κόσμου. Πρέπει να έρθουμε ενώπιον του Θεού με πίστη, να τρέξουμε τον αγώνα της πίστης με αυτό το αληθινό ευαγγέλιο, να διαδίδουμε το ευαγγέλιο και να ζούμε τις ζωές μας με την υπηρεσία του ευαγγελίου. Γι' αυτό η Βίβλος μας λέει, «Διότι έχετε χρείαν υπομονής, διά να κάμητε το θέλημα του Θεού και να λάβητε την επαγγελίαν» (Επιστολή προς Εβραίους 10:36).
«Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως· και εάν τις συρθή οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Ημείς όμως δεν είμεθα εκ των συρομένων οπίσω προς απώλειαν, αλλ' εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής» (Επιστολή προς Εβραίους 10:38-39). Εμείς που ζούμε με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούμε επίσης να σώσουμε άλλους από όλες τις αμαρτίες. Όταν συμβαίνει αυτό, και παρ’ όλο που έχουμε την πίστη που μπορεί να σώσει άλλους από όλες τις αμαρτίες, πώς θα μπορούσαμε εμείς να συρθούμε προς τα πίσω στον όλεθρο; Αν δεν συνεχίσουμε να κοιτάζουμε προς το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τότε η πίστη μας θα μειωθεί και θα καταλήξουμε στο τέλμα του θανάτου για να πεθάνουμε τελικά. Έχοντας λάβει την άφεση της αμαρτίας, ο στόχος μας τώρα είναι να συνεχίσουμε να τρέχουμε με την πίστη μας ακολουθώντας το θέλημα του Θεού, και όχι να πέσουμε στις αδυναμίες μας παραμένοντας εκεί που είμαστε και καταλήγοντας στο θάνατο.
Εμείς που πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δεν συρόμαστε προς τα πίσω στον όλεθρο. Είμαστε αυτοί που έχουν το είδος της πίστης που επίσης μπορεί να σώσει ψυχές άλλων ανθρώπων. Όταν εμείς είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, πώς θα μπορούσαμε να πέσουμε κάτω και να πεθάνουμε εξαιτίας των αδυναμιών μας; Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το κάνουμε αυτό. Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δεν είναι ποτέ αυτοί που σύρονται προς τα πίσω στον όλεθρο. Ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκείς και αδύναμοι μπορεί να είμαστε εσείς κι εγώ, είμαστε οι δίκαιοι που ζούμε τις ζωές της πίστης μας με μεγάλη πεποίθηση στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Εσείς και εγώ πρέπει να σκεφτούμε από πού άρχισε η πίστη μας, να βγούμε από τον όλεθρο και να ζήσουμε με πίστη. Βασικά, δεν μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας, αλλά με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το ευαγγέλιο μέσω του οποίου ο Κύριός μας έχει σώσει εσάς κι εμένα από όλες τις αμαρτίες, έχουμε λάβει την αιώνια σωτηρία μας.
Με άλλα λόγια, επειδή αρχίσαμε την πίστη μας αναγνωρίζοντας πλήρως 100% όλες τις αδυναμίες, τις ανεπάρκειες, την ανικανότητα και την κακία μας, όταν εμείς που έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας, περπατάμε σ' αυτή τη γη ενώ αμαρτάνουμε, δεν θα νικήσουμε εκτός και αν με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μεταβιβάσουμε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού Χριστό και τις πλύνουμε με πίστη στο βάπτισμά Του. Γι' αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε οπωσδήποτε ότι δεν συρόμαστε προς τα πίσω στον όλεθρο και πραγματικά ζούμε τις ζωές μας με πίστη.
Μερικές φορές, δεμένοι από τις περιστάσεις και τις καταστάσεις μας, μπορεί να πέσουμε σε διάφορες δοκιμασίες και δυσκολίες και, καθώς είμαστε αδύναμοι, ανίκανοι να συνεχίσουμε να βαδίζουμε εμπρός, οι ζωές της πίστης μας μπορεί επίσης να καταρρεύσουν. Αλλά δεν πρόκειται να πεθάνουμε. Για να το διδάξει αυτό στον Πέτρο του είπε, «Εάν δεν σε νίψω, δεν έχεις μέρος μετ' εμού». Ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες του Πέτρου. Ακριβώς όπως ο Κύριος βαπτίστηκε και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες που ο Πέτρος είχε διαπράξει σε όλη του τη ζωή, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτό τον τρόπο τον έσωσε, ο Κύριος έχει σώσει επίσης εσάς κι εμένα από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας.
Αν δεν το είχε κάνει έτσι, πώς θα μπορούσαμε εσείς κι εγώ να έχουμε μέρος με τον Ιησού; Αν δεν ήταν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε σωθεί από όλες τις αμαρτίες και επίσης να οδηγήσουμε άλλους να σωθούν; Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν δεν υπήρχε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η αλήθεια που ο Ιησούς θέλησε να διδάξει τον Πέτρο.
Εσείς και εγώ έχουμε ακούσει και καταλάβει αυτή την διδασκαλία, αλλά σε ποια κατάσταση είμαστε πραγματικά; Δεν αισθανόμαστε συχνά καταθλιμμένοι στο πνεύμα εξ αιτίας των ανεπαρκειών μας; Πέφτουμε τότε στις αδυναμίες μας ή όχι; Επειδή βλέπουμε ότι είμαστε τόσο ανεπαρκείς και αδύναμοι, είμαστε επιρρεπείς να πέσουμε εύκολα σε περιφρόνηση του εαυτού μας. Μπορεί ακόμα και να λέτε στον εαυτό σας, «Πώς μπορώ να ακολουθήσω τον Ιησού ως το τέλος; Καλύτερα να σταματήσω να Τον ακολουθώ σ’ αυτό το σημείο! Είμαι βέβαιος ότι και ο Κύριος επίσης σκέφτεται ότι είναι καλύτερα για μένα να εγκαταλείψω την εκκλησία Του». Αν δεν ήταν το ευαγγέλιο του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς, θα είχαμε καταλήξει να πέσουμε στον αιώνιο όλεθρο.
Πιστέψτε στην αλήθεια ότι ο Κύριός μας μάς είχε ελευθερώσει ήδη από τις αμαρτίες και την καταδίκη μας, ακόμα και αν εσείς κι εγώ δεν είχαμε ουσιαστικά καμία άλλη επιλογή παρά να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας. Ακόμα κι αν η σάρκα μας είναι πάρα πολύ αδύναμη και δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε ξανά παρ’ όλο που λάβαμε την άφεση, πρέπει πάλι να αναγνωρίσουμε την τέλεια και αιώνια σωτηρία του Ιησού που ολοκληρώθηκε με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα που έχυσε.
Εσείς κι εγώ πρέπει να ομολογήσουμε την πίστη μας. «Μιλώντας σοβαρά, δεν μπορούσα παρά να πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Αυτό είναι δίκαιο. Αλλά δεν ήρθε ο Κύριος σ' αυτή τη γη για μένα, και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μου με το βάπτισμά Του; Δεν δέχτηκε ο Ιησούς όλες τις αμαρτίες μου, που μεταβιβάστηκαν επάνω Του μέσω του βαπτίσματός Του; Και δεν πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και ζει τώρα; Εφόσον οι αμαρτίες μου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό, ανεξάρτητα από το πόσο είμαι ανεπαρκής και ανεξάρτητα από το πώς αποκαλύπτονται οι ανεπάρκειές μου, εντούτοις είμαι χωρίς αμαρτία. Δεν είμαι επομένως από εκείνους που σύρονται προς τα πίσω, στον όλεθρο και τον θάνατο». Πρέπει να απορρίψουμε τις αδυναμίες μας πιστεύοντας με αυτό τον τρόπο.
Ακόμα κι αν έχουμε ανεπάρκειες πάλι ξανά αύριο, με πίστη στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε, στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούμε πάντα να αφήνουμε κατά μέρος τις αδυναμίες μας. Με την πίστη μας, πρέπει να απορρίψουμε τον πνευματικό θάνατο και τις πληγές που μας επισκέπτονται εξαιτίας των αδυναμιών μας.
Πρέπει να συλλογιζόμαστε αυτή την αλήθεια όσο συχνά μπορούμε, λέγοντας, «Ο Κύριος με έχει σώσει. Εφόσον όλες οι αμαρτίες μου μεταβιβάστηκαν στον Κύριο, έχω ακόμα αμαρτία ή όχι; Φυσικά και δεν έχω!» Πιστεύοντας έτσι, μπορούμε να απορρίψουμε τις αδυναμίες και τις αμαρτίες μας, να επιβεβαιώσουμε άλλη μια φορά το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και να επικυρώσουμε το γεγονός ότι έχουμε σωθεί εντελώς με πίστη. Έτσι, μπορούμε να προστρέχουμε στον Θεό καθημερινά.
 
 
Όλες οι αμαρτίες εξαφανίστηκαν όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε
 
Αδελφοί και αδελφές, πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο Λόγος που ο Ιησούς είπε στον Πέτρο και τους μαθητές Του; Έπλυνε τα πόδια τους για να τους κάνει να στέκονται ακλόνητοι στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ακόμα και μετά από το θάνατό Του, ειδικά όταν θα έπεφταν στις αδυναμίες τους. Αν ο Ιησούς δεν έπλενε τα πόδια του Πέτρου και των άλλων μαθητών, τι θα είχε συμβεί στους μαθητές όταν ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες και αναλήφθηκε στη Βασιλεία του Θεού; Πώς θα αντιμετώπιζαν οι μαθητές τις αδυναμίες τους όταν εκείνες αποκαλύπτονταν; Έπρεπε να τις επιλύσουν με την πίστη που πιστεύει στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς, και αν δεν είχαν πιστέψει έτσι, τότε θα ήταν δύσκολο γι' αυτούς να επιλύσουν τις αδυναμίες τους.
Πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα των αδυναμιών και των πραγματικών αμαρτιών μας, με την πίστη που ξέρει και πιστεύει στην αλήθεια που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, τα έργα του Ιησού. Αν δεν δίδασκε ο Ιησούς τους μαθητές Του για τη δύναμη του βαπτίσματος που έλαβε, οι μαθητές Του επίσης θα είχαν απελπιστεί και θα πέθαιναν πνευματικά. Δεν θα είχαν τη δύναμη να διαθέτουν την πίστη για να αφιερώσουν ολόκληρη την διάρκεια της ζωής τους στο ευαγγέλιο, να αφιερώσουν τις ζωές τους για να σώσουν τις ψυχές άλλων και στο τέλος να υποστούν ακόμα και μαρτύριο, και επομένως θα είχαν αποτύχει τελικά να υπερασπιστούν την πίστη τους και θα είχαν απελπιστεί.
Αλλά σύμφωνα με την προφορική παράδοση που έφτασε σε μας, οι δώδεκα μαθητές του Ιησού όλοι κήρυξαν το ευαγγέλιο και όλοι υπέφεραν μαρτύριο. Μεταξύ των δώδεκα μαθητών του Ιησού, το όνομα του απόστολου με την περισσότερη αμφιβολία, ήταν ο Θωμάς. Αλλά ακόμα και αυτός ο Θωμάς πήγε στην Ινδία και εκεί υπέφερε μαρτύριο.
Πού, λοιπόν, ήταν αυτή η πίστη που ικάνωσε όλους τους μαθητές του Ιησού να υποστούν μαρτύριο; Αυτή η πίστη ήταν γεμάτη με εμπιστοσύνη ότι με το βάπτισμα ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της διάρκειας της ζωής τους, ότι είχαν γίνει εντελώς καθαροί καθώς όλες οι αμαρτίες τους μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, και ότι είχαν γίνει πλήρως παιδιά του Θεού και θα κληρονομούσαν την Βασιλεία· επειδή ακριβώς είχαν αυτή την πίστη, μπορούσαν να διαδώσουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σ' αυτή τη γη και να πάνε στον Θεό όταν τους κάλεσε. Όλοι μας με αυτή την πίστη, με άλλα λόγια, μπορούμε επίσης να υποστούμε μαρτύριο όταν έτσι το θέλει ο Θεός.
Όταν ο Πέτρος αρνήθηκε τον Ιησού τρεις φορές έξω από την αυλή του Αρχιερέα, κατάλαβε ακόμα πιο έντονα τι εννοούσε ο Ιησούς όταν του είπε, «Εάν δεν σε νίψω, δεν έχεις μέρος μετ' εμού». Όταν ο Ιησούς αναλήφθηκε στον Ουρανό, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές του Ιησού κατάλαβαν γιατί ο Ιησούς είχε πλύνει τα πόδια τους, και πίστεψαν και κήρυξαν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με μεγάλη πεποίθηση.
Οι σημερινοί Χριστιανοί, αν δεν ξέρουν αυτή την αλήθεια που υπάρχει στο βάπτισμα του Ιησού, θα το βρουν δύσκολο να ζήσουν τις ζωές της πίστης τους και τελικά θα Τον εγκαταλείψουν. Αν εμποδιζόμαστε εξαιτίας των αδυναμιών μας, οι συνειδήσεις μας θα διαφθαρούν από την ανικανότητά μας να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα και, λόγω των διεφθαρμένων συνειδήσεών μας, δεν θα ήμαστε πλέον σε θέση να πάμε στην εκκλησία. Αυτό ισχύει για κάθε μέλος της Εκκλησίας Του, ακόμα και για τα παιδιά μας.
Αδελφοί και αδελφές, μπορείτε να λατρέψετε τον Θεό αν είστε δεμένοι από την αμαρτία; Σήμερα, ακόμα και όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί πηγαίνουν στην εκκλησία, προσφέρουν προσευχές μετάνοιας για τις αμαρτίες τους και λατρεύουν τον Θεό, και το κάνουν αυτό επειδή πιστεύουν στον Ιησού μόνο ως θρησκευτική υπόθεση.
Αλλά για όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, αν πιστεύουν ότι οι ψυχές τους έχουν αμαρτία λόγω των αδυναμιών τους και επειδή είναι δεμένοι από αυτές, δεν μπορούν να έρθουν ενώπιον του Θεού και να Τον λατρεύσουν. Σε τέτοιους καιρούς, πρέπει να καθαρίσουμε τις ψυχές μας με πίστη στη δύναμη του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς, πιστεύοντας ότι ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του.
Εκείνοι οι κατ' όνομα Χριστιανοί που δεν γνωρίζουν την αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, δεν ξέρουν καν την οδό της πίστης και γι’ αυτό προσπαθούν τυφλά να απαλλαγούν από τις αμαρτίες τους μέσω προσευχών μετάνοιας. Όπως ακριβώς εκείνοι που ακολουθούν τις θρησκείες του κόσμου ικετεύουν τυφλά στους θεούς τους, παρακαλώντας «Σας ικετεύω, παρακαλώ συγχωρήστε τις αμαρτίες μου και ευλογήστε εμένα και την οικογένειά μου. Θα κάνω οτιδήποτε· θα σας δώσω περισσότερες προσφορές, θα κάνω καλές πράξεις· παρακαλώ συγχωρήστε τις αμαρτίες μου», τέτοιοι κατ' όνομα Χριστιανοί ακολουθούν μόνο μια θρησκεία δικής τους κατασκευής.
Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, «Εκείνο, το οποίον εγώ κάμνω, συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα. Εάν δεν σε νίψω, δεν έχεις μέρος μετ' εμού». Αν οι μαθητές του Ιησού δεν καταλάβαιναν την αλήθεια που κρυβόταν σ' αυτό τον Λόγο ακόμα και μετά από αυτό, δεν θα μπορούσαν να έχουν αναγεννηθεί σ' αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού και να κάνουν τα έργα που έσωσαν ακόμα και άλλους από την αμαρτία. Αν ο Ιησούς ενώ έπλενε τα πόδια του Πέτρου δεν είχε εμφυτεύσει σ’ αυτόν την πεποίθηση της τέλειας σωτηρίας μέσω της δύναμης του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς, ο Πέτρος δεν θα μπορούσε να υποστεί μαρτύριο και να εκπληρώσει το ρόλο του ως ηγέτης της Εκκλησίας του Θεού.
Αν δεν ήταν η αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, ούτε εμείς θα μπορούσαμε να έρθουμε ενώπιον του Θεού και να Του δώσουμε τη λατρεία της πίστης εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας των αμαρτιών που συνεχίζουμε να διαπράττουμε. Όσοι με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχουν εξιλεωθεί καθαρά από τις αμαρτίες τους, μπορούν να έρθουν στην Εκκλησία Του. Και μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους με πίστη, οπουδήποτε και αν είναι. Όπως ακριβώς είπε ο Κύριος, ότι εκείνοι που τα σώματά τους είναι καθαρά έχουν ανάγκη να πλύνουν μόνο τα πόδια τους, κάθε φορά που αμαρτάνουμε εξαιτίας των αδυναμιών μας, πρέπει να θυμόμαστε και να πιστεύουμε ότι κι αυτές επίσης οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε.
Οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε (Κατά Ματθαίον 3:15). Αν μεταβιβάστηκαν στον Ιησού οι αμαρτίες που ήταν στις καρδιές μας, έχουμε ή δεν έχουμε αμαρτία; Δεν έχουμε καμία αμαρτία. Επειδή οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μια για πάντα μέσω του βαπτίσματός Του, έχουμε γίνει καθαροί καθώς οι αμαρτίες μας καθαρίστηκαν με πίστη και επειδή είμαστε καθαροί, ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκείς μπορεί να είμαστε, είμαστε ακόμα ιερείς ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο της αλήθειας του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούν γρήγορα να βγουν από την αδυναμία τους και να πάνε στον Θεό με πίστη, να κάνουν τα έργα Του με πίστη, να Τον ευχαριστούν για τη σωτηρία που τους έχει δώσει, να Του προσφέρουν ύμνους που Τον δοξάζουν, και επίσης να διαδίδουν σε άλλους το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
«Εκείνο, το οποίον εγώ κάμνω, συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Ξέρατε αυτή την αλήθεια όταν λάβατε αρχικά την απαλλαγή από την αμαρτία σας; Ίσως όχι. Εντούτοις, όλοι έχουμε ακούσει αυτή την διδασκαλία και την γνωρίζουμε. Αν εσείς κι εγώ αμαρτάνουμε καθημερινά και οι ανεπάρκειές μας αποκαλύπτονται, όπως ακριβώς ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια του Πέτρου, πλένει επίσης τα δικά μας πόδια καθημερινά.
Στην αρχή, όταν πρωτοπιστέψαμε, χαρήκαμε που μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όλες οι αμαρτίες που ήταν στις καρδιές μας από πολύ καιρό πριν και οι αμαρτίες που είχαμε διαπράξει πρόσφατα, αλλά έχουμε διαπιστώσει πώς αποκαλύπτονται οι ανεπάρκειές μας και πώς είμαστε δεσμευμένοι εξαιτίας των αδυναμιών μας, ακόμα και μετά τη λήψη της άφεσης της αμαρτίας. Σε τέτοιους καιρούς, είναι με γνώση και πίστη στο γεγονός ότι ο Ιησούς ανέλαβε ακόμα και τέτοιες αμαρτίες μέσω του βαπτίσματός Του, που μπορούμε πραγματικά να μεταβιβάσουμε σ' Αυτόν όλες τις αμαρτίες που θα διαπράξουμε στο μέλλον επίσης.
Μπορούν, λοιπόν, οι δίκαιοι να αμαρτάνουν ελεύθερα γι' αυτό το λόγο; Δεν το κάνουν ποτέ. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 1:17 λέει, «Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως». Κάποιοι άνθρωποι έχουν αντισταθεί στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, λέγοντας παράλογα, «Διά τι να μη πράττωμεν τα κακά, διά να έλθωσι τα αγαθά;» (Επιστολή προς Ρωμαίους 3:8). Μπορεί ο αναγεννημένος να αμαρτάνει πιο ελεύθερα αφότου έχει λάβει την άφεση της αμαρτίας; Απολύτως όχι!
Αδελφοί και αδελφές, όταν σκεφτόμαστε με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έχουμε αμαρτία ή όχι; Φυσικά όχι! Επίσης, ακόμα κι αν έχουμε ανεπάρκειες, είμαστε ατελείς ή τέλειοι με πίστη; Είμαστε τέλειοι. Όταν ο Ιησούς μάς είπε ότι ολόκληρο το σώμα μας είναι καθαρό, εννοούσε ότι μας έχει καταστήσει εντελώς καθαρούς μέσω του βαπτίσματος, του αίματος και της ανάστασής Του.
Επίσης, όταν πιστέψαμε στον Ιησού, μάθαμε τη δύναμη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Γι’ αυτό πρέπει να εφαρμόζουμε αυτή τη δύναμη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος στις ζωές μας καθημερινά. Καθώς εφαρμόζουμε αυτή την πίστη καθημερινά, ίσως κουραστούμε από αυτό αργότερα, αναρωτώμενοι πόσο καιρό πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αλλά εκείνη την ίδια στιγμή, προς τα πού πρέπει να στραφούμε ξανά; Πρέπει να επιστρέψουμε στον Κύριο, πιστεύοντας ότι, αν και βασικά μπορούσαμε μόνο να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας, ο Κύριος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του, του θανάτου Του στον Σταυρό και της ανάστασής Του από τους νεκρούς.
Θυμηθείτε ότι οι ιερείς έπρεπε καθημερινά να δίνουν ολοκαυτώματα στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, και να πλένουν τα χέρια και τα πόδια τους στον χάλκινο νιπτήρα κάθε φορά που περνούσαν από αυτόν. Όπως εκείνοι, πρέπει να σκεφτόμαστε την πρώτη αγάπη του Κυρίου και να την αναθυμόμαστε με την πίστη μας. Βασικά δεν μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε, όμως ο Κύριος ανέλαβε τις αμαρτίες μας και τις έπλυνε, και με το να καταδικαστεί Αυτός για τις αμαρτίες μας στον Σταυρό, έχει φέρει την καταδίκη της αμαρτίας στο πλήρες τέλος της. Μ' αυτό τον τρόπο, με το βάπτισμα και το αίμα του Κυρίου, μας έχει σώσει εντελώς από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας.
Κάθε μέρα πρέπει να χαράζουμε στις καρδιές μας αυτή την αγάπη που έχει σώσει εντελώς εμάς που δεν μπορούσαμε παρά μόνο να πεθάνουμε, και να ερχόμαστε ενώπιον του Θεού με πίστη που πιστεύει σ' αυτό. Δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να πεθάνουμε, όμως χάρη στον Κύριο έχουμε σωθεί τέλεια και γίναμε τα εντελώς δίκαια παιδιά του Θεού. Όταν ο Κύριος μας έχει δώσει τέτοια πίστη, θα μπορούσαμε εμείς να μην έχουμε πάντα αυτή την πίστη μαζί μας;
Είμαστε οδοιπόροι που ζουν σ' αυτή τη γη μόνο για λίγο και έπειτα φεύγουν. Η λέξη «οδοιπόρος» σημαίνει ταξιδιώτης. Ταξιδιώτες είναι εκείνοι που κινούνται από ένα τόπο προς έναν άλλο. Είμαστε ταξιδιώτες που μένουμε σε έναν τόπο μόνο για λίγο και έπειτα φεύγουμε για έναν άλλο τόπο, όταν τελειώσουμε την αποστολή μας εκεί. Είμαστε οι οδοιπόροι που πρόκειται να επιστρέψουν στην Βασιλεία των Ουρανών αφού ζήσουν σ' αυτόν τον κόσμο μόνο για λίγο. Καθώς ζούμε τις ζωές μας ως οδοιπόροι για να περάσουμε μέσω αυτής της γης και να πάμε στην Βασιλεία των Ουρανών, υπάρχουν περίοδοι που επιθυμούμε να τα παρατήσουμε και να πέσουμε κάτω στο έδαφος. Θα υπάρξουν περίοδοι που κι εσείς επίσης θα θέλετε να πέσετε κάτω, και σωματικά και πνευματικά. Καιροί όπως αυτοί θα έρθουν επειδή ενώ σεις οι ίδιοι είστε πλήρεις, οι περιστάσεις σας δεν θα είναι τόσο ιδανικές ή, ενώ οι περιστάσεις σας είναι ωραίες, θα συνεχίζουν να έρχονται οι κακές σκέψεις της σάρκας σας.
Σε μας που είμαστε έτσι, ο Κύριος μας έχει δώσει το Λόγο που είναι τόσο απαραίτητος για μας. «Εκείνο, το οποίον εγώ κάμνω, συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Ναι, τώρα ξέρουμε. Επειδή ζούμε τις ζωές μας ως οδοιπόροι, όταν αποκαλύπτονται πολλές ανεπάρκειές μας και όταν εμποδιζόμαστε εξαιτίας των αδυναμιών μας και παγιδευόμαστε από τις περιστάσεις μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε λάβει πλήρως την άφεση της αμαρτίας με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού, που έχει καθαρίσει ακόμα και αυτά τα πράγματα. Με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχουμε λάβει τέλεια την άφεση της αμαρτίας.
Όταν εξετάζουμε τη Σκηνή του Μαρτυρίου, ανακαλύπτουμε πόσο επιμελημένη είναι. Όπως φανερώνεται στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Επειδή αμαρτάνουμε καθημερινά, εμείς έπρεπε να καταδικαζόμαστε και να ριχνόμαστε στο θάνατο καθημερινά γι' αυτές τις αμαρτίες μας. Στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος φανερώνεται η αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε ως ο Αμνός της θυσίας, έλαβε την τοποθέτηση των χεριών και πέθανε στη θέση μας. Προσπερνώντας το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, εμφανίζεται ο χάλκινος νιπτήρας όπου θυμόμαστε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος για να καθαρίσουμε τις αμαρτίες μας που διαπράττουμε καθημερινά. Αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι η τέλεια αλήθεια που μας έχει σώσει από την αρχική και τις καθημερινές αμαρτίες μας.
Ποιο είναι το δώρο του Θεού που υπάρχει στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας; Δεν είναι η άφεση της αμαρτίας και η αιώνια ζωή; Ο Κύριος μας έχει σώσει εντελώς. Έχει σώσει πλήρως εμάς που έπρεπε να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας οποιαδήποτε στιγμή. Όλες οι αμαρτίες που διαπράττουμε στη διάρκεια της ζωής μας έχουν καθαριστεί με την πίστη μας στο ύδωρ και το αίμα, και στο Λόγο ότι ο Κύριος έχει πλύνει ακόμα και τα πόδια μας. Επειδή ο Κύριος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας όταν βαπτίστηκε, και όλες οι αμαρτίες που διαπράττουμε σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής μας μεταβιβάστηκαν σ' Αυτόν, σηκώνοντας τις αμαρτίες μας ο Ιησούς Χριστός καταδικάστηκε γι' αυτές και πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτό τον τρόπο έχει γίνει ο τέλειος Σωτήρας μας. Όταν πιστεύουμε πλήρως σ' αυτόν τον Ιησού Χριστό γινόμαστε κι εμείς πλήρεις. Και παρ' όλο που η σάρκα μας μπορεί να είναι ανεπαρκής, εμείς θα ζήσουμε πνευματικά ευλογημένες ζωές και θα μπούμε στην αιώνια Βασιλεία του Θεού επειδή έχουμε την τέλεια πίστη.
 
 
Δεν είστε τώρα όπως ο Πέτρος;
 
Έχει πλύνει ο Ιησούς και τα δικά σας πόδια όπως ακριβώς έπλυνε τα πόδια του Πέτρου; Είναι δίκαιο που ο Ιησούς πλένει επίσης τα δικά μας πόδια καθημερινά. Γι' αυτό ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα, και γι' αυτές τις αμαρτίες πέθανε στον Σταυρό στη θέση μας. Και αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες. Παρόμοια, μέσω του βαπτίσματός Του, του αίματός Του στον Σταυρό και της ανάστασής Του, ο Ιησούς έχει γίνει ο τέλειος Σωτήρας μας. Πιστεύουμε πλήρως σ' αυτόν τον Ιησού Χριστό.
Με πίστη λατρεύουμε τον Θεό πλήρως, και με πίστη εκτελούμε τα έργα Του πλήρως. Οι πράξεις μας δεν μπορούν να είναι τέλειες. Είναι η πίστη μας, που μας καθιστά τέλειους. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε ως μαθητές του Ιησού με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Δεν συρόμαστε προς τα πίσω, στην απώλεια της πίστης. Αν και ίσως είμαστε ανεπαρκείς, μπορούμε να τρέξουμε με πίστη και, στην πραγματικότητα, πρέπει να τρέξουμε ακόμα περισσότερο με πίστη. «Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως». «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού». Με δεδομένο το γεγονός ότι έχουμε γίνει δίκαιοι με πίστη, και επίσης εκείνοι που σώζουν ψυχές άλλων ανθρώπων, αν δεν αφιερώνουμε τους εαυτούς μας στην θεόδοτη αποστολή τής σωτηρίας των άλλων, τότε θα πέσουμε στο τέλμα του ολέθρου, θα απελπιστούμε και θα καταλήξουμε να πεθάνουμε μέσα στις αμαρτίες μας.
Όποιοι είναι χωρίς αμαρτία χαίρονται να εκτελούν τα δίκαια έργα τους. Χαίρονται διαδίδοντας το ευαγγέλιο του Θεού που σώζει άλλες ψυχές. Αλλά ο αμαρτωλός δεν χαίρεται να κάνει αυτό που είναι σωστό. Για όσους έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, το να κάνουν το σωστό γίνεται το πνευματικό τους ψωμί. Η διάδοση του ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο είναι το δίκαιο πράγμα που κάνουμε για να σώσουμε άλλες ψυχές αλλά, συγχρόνως, είναι επίσης το ψωμί της ζωής μας. Κάνοντας το σωστό, οι καρδιές μας γεμίζουν με το Πνεύμα και νέες δυνάμεις αναπηδούν μέσα μας. Επειδή τα πνεύματά μας αυξάνονται και ωριμάζουν, γινόμαστε γενναιότεροι. Έτσι, για να ζήσουμε όπως ο Αβραάμ, για να ευλογηθούμε από τον Θεό και για να μοιραστούμε με άλλους αυτές τις ευλογίες, πρέπει να αγαπήσουμε την δικαιοσύνη, να αγαπούμε ό,τι είναι σωστό και να μας αρέσει να διαδώσουμε το ευαγγέλιο. Παρ’ όλο που είμαστε αδύναμοι, οι ψυχές μας θα πεθάνουν αν δεν συνεχίζουμε να κάνουμε αυτά τα δίκαια έργα. Εμείς οι δίκαιοι θα πεθάνουμε σίγουρα πνευματικά αν σταματήσουμε να εργαζόμαστε για τη δίκαια αποστολή Του. Γι' αυτό ο Ιησούς είπε, «Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή» (Κατά Ματθαίον 5:6).
Ο Ιησούς είπε επίσης, «Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν» (Κατά Ματθαίον 5:8). Όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας και πιστεύουν ότι ο Κύριος έχει πλύνει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας, μπορούν να δουν τον Θεό. Και φτάνουν να πιστεύουν στον Θεό, να Τον ακολουθούν και να διαδίδουν τις θεϊκές ευλογίες σε όλο τον κόσμο.
Έχουμε γίνει τέλειοι με πίστη. Δεν θα μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας, όμως ο Κύριος ήρθε σ' αυτή τη γη, βαπτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό στη θέση μας, και με αυτό τον τρόπο μας έχει σώσει εντελώς. Αυτή είναι η αλήθεια και ο δρόμος προς την Βασιλεία των Ουρανών. Όταν το καταλαβαίνουμε αυτό, καταλαβαίνουμε την οδό της πίστης. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από αυτόν. Δεν μπορούμε να μπούμε στον Ουρανό με τα καλά μας έργα. Μπορούμε να μπούμε στον Ουρανό μόνο με κατανόηση και πίστη σ' αυτό που ο Κύριος έχει κάνει για μας.
Σε γενικές γραμμές, αν επρόκειτο να χωρίσουμε τους ανθρώπους σε δύο είδη, υπάρχουν εκείνοι που χρησιμοποιούνται γι' αυτό που είναι σωστό, και όσοι χρησιμοποιούνται γι' αυτό που είναι κακό. Όσοι χρησιμοποιούνται γι' αυτό που είναι κακό δεν είναι αυτοί που έχουν λάβει κατάλληλα την άφεση της αμαρτίας. Εμείς με πίστη σ' αυτό που ο Κύριος έχει κάνει για μας έχουμε γίνει τα όργανα της δικαιοσύνης, όμως όσοι δεν έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας δεν μπορούν παρά να παραμείνουν ακόμα όργανα του Διαβόλου, ανεξάρτητα από το δικό τους θέλημα.
Σας λέω με βεβαιότητα αυτή την ώρα, ότι ο Θεός μάς έχει δώσει την τέλεια σωτηρία Του, την τέλεια πίστη και την τέλεια άφεση της αμαρτίας. Μήπως οι πράξεις σας είναι ανεπαρκείς, παρ' όλο που πιστεύετε σ' αυτό το ευαγγέλιο, και εξαιτίας αυτού οι καρδιές σας σύρονται πίσω; Δεν υπάρχει ανάγκη να είναι έτσι, επειδή ο δίκαιος μπορεί να ζήσει με πίστη. Δεν είναι ο Κύριος, ο Οποίος προφανώς δεν μπορεί να αγνοεί τις ανεπάρκειες και αδυναμίες μας, που έχει ήδη αναλάβει όλα αυτά με το βάπτισμά Του;
Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα καθημερινό παράδειγμα για το πόσο ανεπαρκείς είμαστε. Παίζουμε μαζί ποδόσφαιρο μερικές φορές. Όταν η ομάδα μου έχει πρόβλημα, με την μπάλα να έρχεται από ψηλά προς το τέρμα μας, συχνά ορμάω να την αρπάξω με τα χέρια μου. Ήμουν ο τερματοφύλακας; Φυσικά όχι. Απλά θέλω να κερδίσουμε. Σε μια τέτοια κατάσταση, όλοι μας, θρησκευτικοί λειτουργοί, άγιοι και εργάτες του Θεού, όλοι κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Μπορείτε να ξεχάσετε τον εύκολο δρόμο· για να κερδίσουμε κάνουμε κάθε είδος ζαβολιών. Το παιχνίδι παίζεται τόσο σκληρά που ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί ακριβώς για να κερδίσει, σε τέτοιο βαθμό που μάλλον δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι από το ποδόσφαιρο που φανερώνει καλύτερα τη γυμνή, βασική εικόνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αν η ομάδα μας βρίσκεται σε πρόβλημα, δεν διστάζουμε να κάνουμε ζαβολιές, να παίξουμε κόλπα και να επιμείνουμε στους τρόπους μας.
Όλα αυτά τα θεωρούμε επιτρεπτά για μας, αν όμως η άλλη ομάδα βλάπτει εμάς, τότε φωνάζουμε άσχημα και απαιτούμε από τον διαιτητή να δείξει κίτρινη κάρτα, όμως ακόμα και η απόφαση του διαιτητή δεν αναμένεται να έχει οποιαδήποτε επίδραση. Τέτοιοι είμαστε πραγματικά. Θέλουμε πάντα αυτό που είναι για τα δικά μας συμφέροντα, για την ομάδα μας και για εμάς, και θέλουμε μόνο ό,τι ωφελεί εμάς. Και όμως, ο Θεός έχει σώσει τέτοιους ανθρώπους όπως εμείς. Αν και είμαστε ακόμα γεμάτοι ελαττώματα και ανομία, όσον αφορά την πίστη μας είμαστε αναγεννημένοι χωρίς ελάττωμα.
Ο Κύριος μας έχει σώσει εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό ονομάζουμε τον Κύριο ως Θεό της σωτηρίας, και τον Θεό της σωτηρίας ως Κύριο. Ο Κύριος είναι ο Θεός της σωτηρίας μας. Ο Πέτρος ομολόγησε, «Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος» (Κατά Ματθαίον 16:16). Και ο Κύριος ενέκρινε την ευλογημένη πίστη του ως αποκάλυψη εκ Θεού. Η λέξη Χριστός εδώ σημαίνει αυτόν που πήρε τις αμαρτίες μας στο σώμα Του και τις καθάρισε όλες. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του ζωντανού Θεού. Ως Υιός του Θεού και Σωτήρας μας, μας έχει σώσει εντελώς. Γι’ αυτό να είστε τολμηροί στις καρδιές σας, ακόμα κι αν ίσως αισθάνεστε πολύ ανεπαρκείς και αδύναμοι για να υπηρετήσετε το ευαγγέλιο.
Οι ψυχές, οι καρδιές και τα σώματά σας, δεν πρέπει να συρθούν πίσω και να γείρουν· αντίθετα σταθείτε ορθοί με πίστη και γίνετε οι τολμηροί, μεγάλοι άνθρωποι της δικαιοσύνης, που διαδίδουν πλατιά και μακριά την αποκαλυμμένη από τον Θεό πίστη. Κοιτάξτε εμένα. Δεν έχω τίποτα να δείξω στη σάρκα μου, δεν διαδίδω όμως το ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο; Δεν είστε κι εσείς το ίδιο; Μην νομίζετε ότι όσοι φαινομενικά μοιάζουν να μην έχουν καμία ανεπάρκεια, είναι πραγματικά χωρίς ανεπάρκειες. Οι αμαρτωλοί είναι μόνο υποκριτές. Και οι υποκριτές είναι άνθρωποι όπως εσείς, πώς λοιπόν θα μπορούσε η σάρκα τους να είναι τόσο καλή, αξιοπρεπής και καθαρή; Αυτό που πάντα είναι ανεπαρκές, είναι η σάρκα των ανθρώπων. Πρέπει να καταλάβετε ότι όσοι επιδεικνύουν την αρετή τους, ειδικά στις χριστιανικές κοινότητες, επιδεικνύουν μόνο την υποκριτική και ψεύτικη φύση τους.

Ο Θεός μας μάς έχει σώσει εντελώς. Επομένως, μπορούμε να υπηρετήσουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με την πίστη μας ότι μας έχει τελειοποιήσει, ενδυναμωμένοι από αυτή την τέλεια δικαιοσύνη του Θεού. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό που μας ικάνωσε να σωθούμε με πίστη, μέσω της αλήθειας της σωτηρίας που είχε προγραμματίσει πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου. Όλες οι αμαρτίες σας πλύθηκαν ήδη όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό. Ελπίζω όλοι να πιστεύετε σ' αυτή την αλήθεια.