Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-15] (Έξοδος 26:15-37) Δύο ασημένιες υποδοχές και δύο σύνδεσμοι (αγκωνίσκοι) για κάθε σανίδα της Σκηνής του Μαρτυρίου

(Έξοδος 26:15-37)
«Και θέλεις κάμει διά την σκηνήν σανίδας εκ ξύλου σιττίμ ορθίας· δέκα πηχών το μήκος της μιας σανίδος, και μιας πήχης και ημισείας το πλάτος της μιας σανίδος. Δύο αγκωνίσκοι θέλουσιν είσθαι εις την μίαν σανίδα αντικρύζοντες προς αλλήλους· ούτω θέλεις κάμει εις πάσας τας σανίδας της σκηνής. Και θέλεις κάμει τας σανίδας διά την σκηνήν, είκοσι σανίδας από το νότιον μέρος προς μεσημβρίαν. και υποκάτω των είκοσι σανίδων θέλεις κάμει τεσσαράκοντα υποβάσια αργυρά· δύο υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος διά τους δύο αγκωνίσκους αυτής, και δύο υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος διά τους δύο αγκωνίσκους αυτής. Και διά το δεύτερον μέρος της σκηνής το προς βορράν, θέλεις κάμει είκοσι σανίδας. και τα τεσσαράκοντα αυτών υποβάσια αργυρά, δύο υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος, και δύο υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και διά τα όπισθεν μέρη της σκηνής τα προς δυσμάς θέλεις κάμει εξ σανίδας. Θέλεις κάμει και δύο σανίδας διά τας γωνίας της σκηνής εις τα όπισθεν μέρη· και θέλουσιν ενωθή κάτωθεν και θέλουσιν ενωθή ομού άνωθεν δι' ενός κρίκου· ούτω θέλει είσθαι δι' αυτάς αμφοτέρας· διά τας δύο γωνίας θέλουσιν είσθαι. και θέλουσιν είσθαι οκτώ σανίδες και τα αργυρά υποβάσια αυτών, δεκαέξ υποβάσια · δύο υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος και δύο υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και θέλεις κάμει μοχλούς εκ ξύλου σιττίμ· πέντε διά τας σανίδας του ενός μέρους της σκηνής, και πέντε μοχλούς διά τας σανίδας του άλλου μέρους της σκηνής, και πέντε μοχλούς διά τας σανίδας του μέρους της σκηνής διά το πλάγιον το προς δυσμάς. και ο μέσος μοχλός, ο εν τω μέσω των σανίδων, θέλει διαπερά απ' άκρου έως άκρου. Και τας σανίδας θέλεις περικαλύψει με χρυσίον και τους κρίκους αυτών θέλεις κάμει χρυσούς, διά να ήναι θήκαι των μοχλών. και θέλεις περικαλύψει τους μοχλούς με χρυσίον. Και θέλεις ανεγείρει την σκηνήν κατά το σχέδιον αυτής το δειχθέν εις σε επί του όρους. Και θέλεις κάμει καταπέτασμα εκ κυανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσσου κεκλωσμένης, εντέχνου εργασίας· με χερουβείμ θέλει είσθαι κατεσκευασμένον. Και θέλεις κρεμάσει αυτό επί τεσσάρων στύλων εκ σιττίμ περικεκαλυμμένων με χρυσίον· τα άγκιστρα αυτών θέλουσιν είσθαι χρυσά, επί των τεσσάρων αργυρών υποβασίων. Και θέλεις κρεμάσει το καταπέτασμα υπό τας περόνας, διά να φέρης εκεί, έσωθεν του καταπετάσματος, την κιβωτόν του μαρτυρίου· και το καταπέτασμα θέλει κάμνει εις εσάς χώρισμα μεταξύ του αγίου και του αγίου των αγίων. Και θέλεις επιθέσει το ιλαστήριον επί της κιβωτού του μαρτυρίου εν τω αγίω των αγίων. Και θέλεις θέσει την τράπεζαν έξωθεν του καταπετάσματος και την λυχνίαν αντικρύ της τραπέζης προς το νότιον μέρος της σκηνής· την δε τράπεζαν θέλεις θέσει προς το βόρειον μέρος. Και θέλεις κάμει διά την θύραν της σκηνής τάπητα εκ κυανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσσου κεκλωσμένης, κατεσκευασμένον με εργασίαν κεντητού. Και θέλεις κάμει διά τον τάπητα πέντε στύλους εκ σιττίμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον· τα άγκιστρα αυτών θέλουσιν είσθαι χρυσά· και θέλεις χύσει δι' αυτούς πέντε υποβάσια χάλκινα.”
 
 
Η ίδια η Σκηνή του Μαρτυρίου κατασκευάστηκε με 48 σανίδες· είκοσι σανίδες για τη νότια και τη βόρεια πλευρά, έξι σανίδες για τη δυτική πλευρά και δύο σανίδες για τις δύο πίσω γωνίες. Κάθε σανίδα είχε μέγεθος 4,5 μέτρα (15 πόδια) σε μήκος και περίπου 67,5 εκατοστά (2,2 πόδια) σε πλάτος. Για να σταθεί κάθε σανίδα κατακόρυφα, υπήρχαν δύο ασημένιες υποδοχές και δύο σύνδεσμοι (αγκωνίσκοι) που ταίριαζαν σωστά μεταξύ τους. Αυτό μας παρουσιάζει πάλι ότι η σωτηρία του Θεού δίνεται μόνο με τη χάρη Του μέσω της πίστης στον Χριστό.
 
 
Σωτηρία με τη χάρη μέσω της πίστης στον Χριστό
 
Οι περισσότεροι Χριστιανοί ξέρουν και μάλιστα επαναλαμβάνουν τη διάσημη περικοπή από την Επιστολή προς Εφεσίους 2:8-9, «Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις». Αλλά δυστυχώς, δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι η χάρη Του και ποιο είδος πίστης πρέπει να έχουν για να σωθούν. Εντούτοις, το μυστήριο των δύο ασημένιων υποδοχών και των δύο συνδέσμων που ταίριαζαν σωστά μεταξύ τους, μας παρουσιάζει σαφώς το μυστήριο της σωτηρίας του Θεού.
Για να κατανοήσουμε την αλήθεια των «δύο συνδέσμων και των δύο ασημένιων υποδοχών» που τοποθετούνταν στο κατώτατο σημείο των σανίδων, χρειάζεται να ξέρουμε αρχικά τη βασική αλήθεια του ευαγγελίου. Όλες οι πύλες της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν υφασμένες με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Αυτά τα τέσσερα χρώματα μας δείχνουν ότι για να σωθούμε από τις αμαρτίες και την καταστροφή μας, ήταν απαραίτητα το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Και μας επιτρέπουν να πιστέψουμε στην αλήθεια της σωτηρίας του Ιησού, απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε αμφιβολία. Πρέπει να έχουμε καθαρή γνώση της αλήθειας που μας έχει σώσει, όπως φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, και να πιστεύουμε σ' αυτήν.
Ο Ιησούς είπε, «Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Κατά Ιωάννην 8:32). Γι’ αυτό πρέπει όλοι να λάβουμε την τέλεια άφεση των αμαρτιών μας, γνωρίζοντας την πνευματική αλήθεια που είναι κρυμμένη στα τέσσερα χρώματα που φανερώνονταν στο ύφασμα της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου και το καταπέτασμα στα Άγια των Αγίων. Το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, είναι τα υλικά της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας μας και ο Βασιλιάς όσων πιστεύουν, Αυτός που μας έχει σώσει με μιας από όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες μας στο σώμα Του μια για πάντα, και μεταφέροντας τις αμαρτίες του κόσμου και χύνοντας το αίμα Του στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Βασιλιάς, θα μπορούσε να μας σώσει οριστικά από τις αμαρτίες μας επειδή βαπτίστηκε και σταυρώθηκε. Επομένως, το κυανό και ερυθρό νήμα, μας λένε την καθαρή και αδιαφιλονίκητη αλήθεια που δε μπορεί να αγνοηθεί προκειμένου να σωθούμε από τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει τις αμαρτίες μας, και με τη μεταφορά των αμαρτιών του κόσμου και το χύσιμο του αίματός Του στο Σταυρό, μας έχει σώσει μια για πάντα από όλες τις αμαρτίες μας ολοκληρώνοντας έτσι τα έργα Του της σωτηρίας.
Εδώ πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτά τα τέσσερα σημεία του κυανού νήματος (βάπτισμα του Ιησού), του ερυθρού νήματος (το χύσιμο του αίματός Του), του πορφυρού νήματος (Αυτός είναι ο Βασιλιάς μας), και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού (είναι ο Θεός του σοφού Λόγου και μας έχει κάνει δίκαιους), είναι όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη σωτηρία μας. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι, αν παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη μόνο σε ένα από αυτά, τότε μια τέτοια σωτηρία δε θα είναι πλήρης. Γιατί; Επειδή στο κατώτατο σημείο κάθε σανίδας της Σκηνής του Μαρτυρίου, υπήρχαν δύο σύνδεσμοι που εξείχαν για να συνδεθούν με τις ασημένιες υποδοχές ώστε να υποστηρίζουν τη σανίδα.
Το ασήμι στη Βίβλο συμβολίζει τη χάρη του Θεού, το δώρο του Θεού. Και στην Επιστολή προς Ρωμαίους 5:1-2 γράφει, «Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά του οποίου ελάβομεν και την είσοδον διά της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχώμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού». Η σωτηρία μας μπορεί να μας χορηγηθεί μόνο όταν η πίστη μας συνδέεται με τη χάρη του Θεού σωστά. Ακριβώς όπως υπήρχαν δύο σύνδεσμοι στο κατώτατο σημείο κάθε σανίδας της Σκηνής του Μαρτυρίου, και αυτοί οι σύνδεσμοι ταίριαζαν στις ασημένιες υποδοχές για να υποστηρίξουν τη σανίδα, ο Θεός μάς λέει ότι η σωτηρία μας ολοκληρώνεται μόνο όταν πιστεύουμε και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού.
Όλοι πρέπει να πιστεύουμε στην αιτία και στην πραγματική ουσία που είχε το ότι κάθε σανίδα είχε δύο συνδέσμους να προεξέχουν.
Αυτές οι δύο υποδοχές και οι δύο σύνδεσμοι της σανίδας είναι η σκιά του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός θα ερχόταν στην εποχή της Καινής Διαθήκης για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, να σταυρωθεί, να χύσει το αίμα Του και να πεθάνει στο Σταυρό, και μ' αυτό τον τρόπο εκπλήρωσε πλήρως τη σωτηρία μας.
Η χάρη της άφεσης της αμαρτίας, με άλλα λόγια, παραχωρείται μόνο στις καρδιές όσων πιστεύουν πραγματικά στη δίκαιη σωτηρία τους, που εκπλήρωσε ο Ιησούς για να καθαρίσει τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματός Του στο Σταυρό. Έτσι, για να σωθούμε από τις αμαρτίες μας, χρειαζόμαστε την πίστη που πιστεύει σ' αυτά τα δύο έργα του Ιησού. Στην πραγματικότητα, τα πάντα στη Σκηνή του Μαρτυρίου παρέχουν ένα λεπτομερές πορτρέτο του Ιησού που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας. Δεν ήταν χωρίς λόγο που ο Κύριος έκανε τους Ισραηλίτες να χρησιμοποιήσουν δύο συνδέσμους και δύο ασημένιες υποδοχές για κάθε σανίδα της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Έχουμε σωθεί και έχουμε ελευθερωθεί εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας και από όλη την καταδίκη της αμαρτίας μέσω των έργων του βαπτίσματος και του χυσίματος του αίματος που μας έχει δώσει ο Θεός. Με άλλα λόγια, έχουμε λάβει το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Η πίστη μας, που είναι όπως το καθαρό χρυσάφι, έχει χτιστεί με την αποδοχή αυτού του δώρου του Θεού.
  
 
Εξακολουθείτε να μην ξέρετε ποιοι είστε πραγματικά, παρ' όλο που πιστεύετε στον Ιησού;
 
Θεωρείτε τους εαυτούς σας ότι είστε καλοί; Νομίζετε ότι έχετε δίκαιο χαρακτήρα, που δε μπορεί να ανεχτεί καμία εντελώς αδικία, κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις και με οποιεσδήποτε μορφές; Σκέφτεστε ότι κατά κάποιο τρόπο είστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού, μόνο επειδή τηρείτε τις εντολές του Θεού στις καρδιές σας καθημερινά, και προσπαθείτε να υπακούσετε και να τις εκτελέσετε στις ζωές σας; Όλα αυτά που κάνουμε είναι απλές προσποιήσεις ότι είμαστε δίκαιοι, ενώ στα κρυφά διαπράττουμε μοιχεία και πορνεία.
Σήμερα, εκατοντάδες καναλιών είναι διαθέσιμα για θέαση από την καλωδιακή ή την δορυφορική τηλεόραση. Λειτουργώντας 24 ώρες την ημέρα, αυτά τα κανάλια μεταδίδουν τα ειδικά προγράμματά τους και ταΐζουν τους ανθρώπους συνεχώς. Μεταξύ αυτών των καναλιών, τα εμπορικότερα επιτυχή ειδικά κανάλια είναι, πάνω απ’ όλα, τα κανάλια ενηλίκων. Υπάρχουν πολλά τέτοια κανάλια ενηλίκων όταν περιηγείσαι μέσω των καναλιών, όπου είναι διαθέσιμα για θέαση όλα τα είδη πορνογραφικού υλικού. Τι να πούμε για τις πορνογραφικές ιστοσελίδες; Και είναι περιττό να ειπωθεί ότι μια πλημμύρα πορνογραφικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατακλύζει τώρα τον κόσμο. Ο καθένας καταδικάζει τα κακά αυτών των άσεμνων ιστοσελίδων αλλά όταν σκεφτόμαστε «το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης», η επιτυχία τους απλά σημαίνει ότι αμέτρητοι άνθρωποι απολαμβάνουν πραγματικά τέτοιες ιστοσελίδες στα κρυφά.
Αυτό το φαινόμενο μας δείχνει ότι οι άνθρωποι είμαστε εντελώς διεφθαρμένοι και άσεμνοι. Η Βίβλος επισημαίνει τις αμαρτωλές καρδιές των ανθρώπων αναφέροντας τις πορνείες, μοιχείες και την ασέλγεια. Ο Θεός είπε ότι αυτά τα πράγματα προέρχονται από τις καρδιές των ανθρώπων και τους μολύνουν, και ότι είναι σαφώς αμαρτίες. Δεν είμαστε, λοιπόν, όλοι γεμάτοι με αμαρτία; Ο Θεός επανειλημμένα είπε ότι οι εγγενείς ιδιότητές μας είναι αμαρτωλές.
Αλλά το αναγνωρίζουμε πραγματικά αυτό; Πώς συμβαίνει; Μπορούμε να ξεφύγουμε από τις ιδιότητες της αμαρτίας που είναι εγγενείς σε μας, κλείνοντας τα μάτια μας και βουλώνοντας τα αυτιά μας; Δε μπορούμε παρά να διαπράττουμε όλα τα είδη αμαρτίας με τις φαντασίες του νου και των σκέψεών μας. Αδιάφορο πόσο λέμε μέσα μας ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τέτοιες αμαρτίες και ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούμε να το κάνουμε, όλα είναι μάταια. Στην πραγματικότητα η σάρκα μας είναι τέτοια, που όχι μόνο δε μπορούμε να γίνουμε ποτέ τέλειοι άγιοι που δεν διαπράττουν καμία σαρκική αμαρτία αλλά πραγματικά έχουμε έλξη προς την αμαρτία χωρίς επιθυμία να απομακρυνθούμε από αυτήν. Η σάρκα και οι καρδιές των ανθρώπων είναι πάντα μακριά από πράγματα που είναι άγια και υπάρχει ένα επιπλέον γεγονός, ότι όχι μόνο θέλουν να είναι πιο κοντά στην αμαρτία αλλά θέλουν να διαπράττουν ακόμα μεγαλύτερες αμαρτίες.
Στην Ανατολή πολλοί μαθαίνουν τις διδασκαλίες του Κομφούκιου από τη γέννησή τους και γι’ αυτό προσπαθούν πολύ σκληρά να εφαρμόσουν αυτές τις διδασκαλίες. Αφετέρου στη Δύση εξουσιάζουν το θρησκευτικό τοπίο ο Ρωμαιοκαθολικισμός ή οι νομικιστικές Χριστιανικές εκκλησίες και πολλοί Δυτικοί έχουν προσπαθήσει σκληρά να τηρήσουν το Νόμο του Θεού νομίζοντας ότι μπορούν να είναι όλο και πιο άγιοι εφόσον προσπαθούν σκληρότερα. Όμως, αδιάφορο του ποιο μπορεί να είναι το θρησκευτικό υπόβαθρό τους, όταν στέκονται ενώπιον του Θεού και αποκαλύπτουν τους αληθινούς εαυτούς τους, είναι όλοι απλές μάζες αμαρτίας και επίσης σπόροι κακοποιοί.
Οι άνθρωποι είναι άδικοι, γεμάτοι ελαττώματα, και μάζες αμαρτίας φτιαγμένες από χώμα και ακαθαρσία. Ακόμα και οι φαινομενικά καλοί άνθρωποι, οι καλές πράξεις των οποίων γίνονται όχι για αναγνώριση αλλά από ειλικρινείς καρδιές και που πραγματικά δεν το κάνουν για να λάβουν οποιοδήποτε έπαινο για τις καλές τους πράξεις, δε μπορούν να ξεφύγουν από το γεγονός ότι, όταν φανερώνεται η θεμελιώδης ουσία τους ενώπιον του Θεού, είναι μάζες αμαρτίας και σπόροι κακοποιοί. Επειδή το να υποστηρίζεις τη δικαιοσύνη της ανθρωπότητας είναι μεγάλο κακό ενώπιον του Θεού, οι άνθρωποι δε μπορούν να ξεφύγουν από την καταδίκη της αμαρτίας εκτός και αν παραδεχτούν την τιμωρία τους και δεχτούν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, την αγάπη του Θεού. Ενώπιον του Θεού οι προσπάθειες της ανθρωπότητας δε μπορούν να μεταφραστούν σε οποιαδήποτε καλοσύνη, ούτε τόσο μικρή όσο η σκόνη, και η θέληση της ανθρωπότητας είναι μόνο ακάθαρτη ενώπιον Του.
Στη Βίβλο οι άνθρωποι συχνά συμβολίζονται με ξύλο. Ένα κούτσουρο ακακίας δε μπορεί να σταθεί ως στύλος στην είσοδο του Ναού του Θεού, εκτός και αν ο Θεός το επιστρώσει πρώτα με χρυσάφι. Και χωρίς τη χάρη της σωτηρίας που δίνεται από τον Θεό, οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα περισσότερο από χώμα που δε μπορεί παρά να αντιμετωπίσει την κρίση της φωτιάς.
Εντούτοις, ο Θεός αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας, κάνοντας τον Μεσσία Ιησού Χριστό να λάβει βάπτισμα και να χύσει αίμα μέχρι θανάτου, μάλιστα ενώ εμείς παραμέναμε αμαρτωλοί. Αυτή η σωτηρία προφητεύτηκε λεπτομερώς από τον βασιλιά Δαβίδ χίλια χρόνια προτού να έρθει ο Μεσσίας: «Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνεν αφ' ημών τας ανομίας ημών. Καθώς σπλαγχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαγχνίζεται τους φοβουμένους αυτόν. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα» (Ψαλμός 103:12-14).
Πριν μάθουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, η δικαιοσύνη της ανθρωπότητας ήταν το πρότυπο της ζωής μας. Κι εγώ επίσης ήμουν έτσι τότε που δεν ήξερα το δώρο της σωτηρίας του Θεού και δεν είχα την πίστη στο Λόγο Του. Στην πραγματικότητα δεν είχα καμία δική μου δικαιοσύνη, όμως εξακολουθούσα να θεωρώ τον εαυτό μου δίκαιο. Έτσι, από την παιδική μου ηλικία είχαν υπάρξει πολλές φορές που δε μπόρεσα να ανεχτώ την αδικία και τσακωνόμουν με ανθρώπους που ήταν πολύ ισχυρότεροί μου. «Ζήσε μια δίκαιη ζωή» ήταν το σύνθημά μου. Παρόμοια, επειδή δε μπορούσα να δω τον εαυτό μου μπροστά στον Θεό, ήμουν γεμάτος αυτοδικαίωση. Έτσι θεωρούσα τον εαυτό μου καλύτερο από τους άλλους και προσπαθούσα σκληρά να ζω δίκαια.
Αλλά ένα τέτοιο άτομο όπως εγώ δεν ήμουν περισσότερο από απλή μάζα αμαρτίας εμπρός στη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν ήμουν κάποιος που θα μπορούσε να τηρήσει έστω και μια από τις δέκα Εντολές ή τους 613 νόμους που ο Θεός διέταξε να τηρούνται. Το γεγονός ότι είχα τη θέληση να τους τηρήσω, ήταν μια πράξη αυτοδικαίωσης που επαναστατούσε ενάντια στο Λόγο του Θεού που έλεγε για μένα ότι είμαι εντελώς ανίκανος παρά μόνο για να αμαρτάνω, και που ήμουν ενάντιός Του. Όλη η δικαιοσύνη της ανθρωπότητας είναι μόνο αυτοδικαίωση ενώπιον του Θεού.
Αυτή η γενεά, που έχει χάσει τον Θεό και το Νόμο Του μέσα σε μια πλημμύρα ασέλγειας και διαφθοράς, έχει χάσει επίσης οποιαδήποτε αίσθηση ενοχής. Εντούτοις εμείς τα ανθρώπινα όντα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δε μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε καθημερινά και επομένως είμαστε καταδικασμένοι να ριχτούμε στον άδη χωρίς εξαίρεση.
 

Ήμασταν άδικοι και γεμάτοι με αμαρτία, όμως ο Κύριος μας έκανε λαό Του, σώζοντάς μας από τις αμαρτίες μας με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος
 
Ήμασταν όλοι άδικοι αλλά μέσω του δώρου της σωτηρίας ο Κύριος έχει σώσει όντα όπως εμείς από όλες τις αμαρτίες μας. Κάθε σανίδα στα Άγια, μεγέθους 4,5 μέτρα (15 πόδια) σε ύψος και 67,5 εκατοστά (2,2 πόδια) σε πλάτος, ήταν κατασκευασμένη από ξύλο ακακίας επιστρωμένο με χρυσάφι και υψώνονταν ως οι τοίχοι των Αγίων. Κάτω από κάθε σανίδα ήσαν τοποθετημένες δύο ασημένιες υποδοχές για να στηρίζουν τη σανίδα. Οι ασημένιες υποδοχές εδώ φανερώνουν ότι ο Θεός έχει σώσει εμένα κι εσάς εντελώς μόνος Του.
Η αλήθεια ότι ο Θεός μας έχει σώσει από την αμαρτία είναι η αγάπη Του, που ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ' αυτή τη γη και βαπτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες μας, σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών μας πεθαίνοντας στο Σταυρό, και μ' αυτό τον τρόπο μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου και όλη την καταδίκη. Με πίστη στο δώρο της σωτηρίας που μας έχει δώσει, έχουμε αναγεννηθεί. Αυτό το δώρο της σωτηρίας που μας έχει δώσει ο Κύριος είναι άφθαρτο όπως το χρυσάφι και γι’ αυτό είναι για πάντα αμετάβλητο.
Η σωτηρία που μας έχει δώσει ο Κύριος έχει γίνει με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, και έχει καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας. Επειδή ο Κύριος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας, εσείς κι εγώ μπορούμε να ελευθερωθούμε πλήρως από όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε με το νου μας, με τις σκέψεις μας και με τις πραγματικές πράξεις μας. Με πίστη στο δώρο της σωτηρίας που ο Θεός μάς έχει δώσει στις καρδιές μας, έχουμε γίνει οι πολύτιμοι άγιοί Του. Μέσω των δύο υποδοχών που στήριζαν κάθε σανίδα της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός μας μιλάει για τη σωτηρία του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός μάς λέει ότι είναι 100% με τη χάρη και το δώρο Του που έχουμε γίνει παιδιά Του.
Αν αφαιρέσουμε από μας την πίστη μας στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, τότε δεν μας απομένει τίποτα. Ήμασταν όλοι όντα αναγκασμένα να καταδικαστούν εξαιτίας της αμαρτίας. Ήμασταν απλοί θνητοί, αναγκασμένοι να τρέμουμε προς τον βέβαιο θάνατό μας, σύμφωνα με το νόμο του Θεού που λέει ότι η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος, και έπρεπε να αναγνωρίζουμε και να θρηνούμε για τη δίκαιη κρίση της φωτιάς που μας περιμένει. Γι' αυτό δεν είμαστε τίποτα αν αφαιρέσουμε την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Ζώντας τώρα σε μια εποχή που είναι ποτισμένη από την αμαρτία, δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε ότι η μοίρα μας ήταν να περιμένουμε μόνο την κρίση της φωτιάς. Ήμασταν θνητά όντα. Εντούτοις, η χάρη του Θεού έχει παραχωρηθεί σε μας πλήρως, επειδή μας έχει δώσει τη σωτηρία του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Μεσσίας ήρθε σ' αυτή τη γη, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, έχυσε το αίμα Του και πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και μ' αυτό τον τρόπο μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας, όλη την αδικία μας και όλη την καταδίκη μας. Με πίστη σ' αυτό το τέλειο ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος, έχουμε σωθεί τώρα από όλες τις αμαρτίες και μπορούμε απλά να δοξάζουμε τον Θεό με την πίστη μας.
Αν και είμαστε ανεπαρκείς στη σάρκα, οι εργάτες μας, οι θρησκευτικοί λειτουργοί μας κι εγώ, κηρύττουμε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο. Αν και αυτή η εποχή είναι τόσο διεφθαρμένη, επειδή εμείς πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο αγνά, χωρίς οποιαδήποτε διαφθορά. Φτάσαμε να έχουμε αυτό το νου όχι λόγω της δύναμής μας αλλά επειδή ο Κύριος μας έχει δώσει αγιότητα ντύνοντάς μας με τη χάρη της σωτηρίας Του.
Επειδή ο Κύριος μας έχει σώσει εντελώς από την αμαρτία και την καταδίκη, έχουμε ντυθεί με τη δύναμη αυτής της σωτηρίας και είναι αποκλειστικά γι' αυτό το Λόγο που μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο αγνά. Επειδή ο Κύριος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας με το ύδωρ και το Πνεύμα, πιστεύω ότι μπορούμε να Τον υπηρετούμε παρά τις αδυναμίες μας, όχι πια δεμένοι από τις αμαρτίες, τις ανεπάρκειες και την καταδίκη μας.
 
 
Το ότι είμαι αυτό που είμαι, οφείλεται απόλυτα στη χάρη του Θεού
 
Αληθινά, όλα αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν αν δεν ήταν η χάρη του Κυρίου μας. Η διάδοση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο και η καθαρή υπηρεσία αυτού του ευαγγελίου δε θα ήταν διόλου δυνατά αν δεν ήταν η χάρη του Κυρίου. Είναι 100% απ’ τη χάρη της σωτηρίας που μας έχει δώσει ο Θεός, που εσείς κι εγώ μπορούμε να ζήσουμε τις ζωές μας υπερασπιζόμενοι και υπηρετώντας το ευαγγέλιο.
Έχουμε γίνει οι στύλοι του Ναού του Θεού (Αποκάλυψη 3:12) και ο λαός της Βασιλείας Του με πίστη. Επειδή μας έχει δώσει ο Κύριος πίστη όμοια με το χρυσάφι, ζούμε τώρα στον Οίκο του Θεού. Σ' αυτή την εποχή που ο κόσμος πλημμυρίζει και βουλιάζει στην αμαρτία, σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι ξεχνούν ή ακόμα και βλασφημούν τον Θεό, εμείς έχουμε πλυθεί και γίναμε καθαροί με το καθαρό ύδωρ, και μπορούμε να πιούμε το καθαρό ύδωρ και να υπηρετήσουμε τον Κύριο αγνά–λόγια δε μπορούν να εκφράσουν ακριβώς πόσο βαθιά ευγνώμων είμαι γι' αυτή την ευλογία.
Τέτοια είναι πράγματι η πίστη μας. Πώς μπορούσαμε να γίνουμε δίκαιοι; Πώς μπορούμε να ονομαστούμε δίκαιοι όταν δεν υπάρχει καμία καλοσύνη μέσα μας; Πώς θα μπορούσαν τέτοια αμαρτωλά όντα όπως εσείς κι εγώ, να γίνουν χωρίς αμαρτία; Θα μπορούσατε με τη δικαιοσύνη της σάρκας σας να έχετε γίνει χωρίς αμαρτία και δίκαιοι; Οι σκέψεις της σάρκας, οι προσπάθειές σας και οι πράξεις σας—θα μπορούσε οτιδήποτε από αυτά να σας κάνει δίκαιους χωρίς αμαρτία; Θα μπορούσατε να έχετε γίνει δίκαιοι, χωρίς πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Θα μπορούσατε να έχετε γίνει δίκαιοι, χωρίς πίστη στη σωτηρία του Θεού που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό; Θα μπορούσατε να έχετε γίνει δίκαιοι, χωρίς πίστη στη σωτηρία σας μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, που εκπληρώθηκε από τον Μεσσία και αποκαλύφθηκε στο Λόγο του Θεού; Δε θα μπορούσατε ποτέ! Δε μπορούμε ποτέ να γίνουμε δίκαιοι με πίστη μόνο στο ερυθρό νήμα.
Επειδή ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας και ο Μεσσίας μας, επωμίστηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αμαρτιών ολόκληρης της διάρκειας της ζωής μας, μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας για λογαριασμό μας, έχουμε γίνει δίκαιοι με πίστη. Ακριβώς όπως το θύμα της θυσίας στην Παλαιά Διαθήκη, σήκωνε την αμαρτία όταν έβαζαν οι αμαρτωλοί ή ο Αρχιερέας τα χέρια τους στο κεφάλι του, στην εποχή της Καινής Διαθήκης ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου που μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη. Ο Ιησούς ανέλαβε πραγματικά όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του (Κατά Ματθαίον 3:15) και διακηρύχτηκε από τον Ιωάννη ως «Ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Κατά Ιωάννην 1:29).
Έχοντας δεχτεί το βάπτισμά Του, ο Ιησούς έζησε τα επόμενα τρία χρόνια της ζωής Του για τη σωτηρία μας, τακτοποίησε όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας πηγαίνοντας στο Σταυρό και προσφέροντας το σώμα Του στον Θεό, σαν ένα άφωνο πρόβατο μπροστά σ’ εκείνους που το κουρεύουν, και μας έχει δώσει νέα ζωή.
Επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, πρόσφερε ο Ίδιος τον εαυτό Του σιωπηλά και καρφώθηκε στα δύο χέρια και στα δύο πόδια Του όταν σταυρώθηκε από τους Ρωμαίους στρατιώτες. Κρεμασμένος στο Σταυρό ο Ιησούς έχυσε όλο το αίμα που υπήρχε στο σώμα Του. Και έβαλε τελεία και παύλα στη σωτηρία μας λέγοντας «Τετέλεσται» (Κατά Ιωάννην 19:30).
Πεθαίνοντας μ' αυτό τον τρόπο, αναστήθηκε πάλι από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες, ανέβηκε στην Βασιλεία των Ουρανών και έχει γίνει ο Σωτήρας μας, δίνοντάς μας αιώνια ζωή. Με το να επωμιστεί τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και με τον Σταυρό, την ανάσταση και την ανάληψή Του, ο Ιησούς έχει γίνει ο τέλειος Σωτήρας μας. Γι’ αυτό η Βίβλος δηλώνει, «Όπου είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας» (Επιστολή προς Εβραίους 10:18).
 
 
Η πίστη μόνο στο αίμα του Σταυρού και το δόγμα της βαθμιαίας αγιοποίησης, ποτέ δεν σας έσωσε εντελώς από τις αμαρτίες σας
 
Οι Χριστιανοί πρέπει να ξέρουν ότι δε μπορούν να σωθούν εντελώς από τις αμαρτίες τους με πίστη μόνο στο αίμα του Σταυρού του Ιησού. Επειδή οι άνθρωποι αμαρτάνουν καθημερινά με τα μάτια και τις πράξεις τους, δε μπορούν να καθαρίσουν τις αμαρτίες τους μόνο με απλή πίστη στο αίμα του Σταυρού. Μια από τις πιο κυρίαρχες αδικίες που διαπράττονται στις ζωές των ανθρώπων σήμερα, είναι η σεξουαλική ανηθικότητα. Καθώς ένας πολιτισμός φανερής και άσεμνης σεξουαλικότητας εισχωρεί στον κόσμο, αυτή η αμαρτία είναι ριζωμένη στη σάρκα μας. Η Βίβλος ορίζει να μην διαπράττεται μοιχεία αλλά στη σημερινή πραγματικότητα, λόγω των περιστάσεων που τους περιβάλλουν, πολλοί άνθρωποι καταλήγουν σ’ αυτή την αμαρτία ακόμα και όταν δεν θέλουν.
Ο Θεός εξηγεί ότι καθένας που κοιτάζει λάγνα μια γυναίκα, έχει ήδη διαπράξει μοιχεία μαζί της μέσα στην καρδιά του (Κατά Ματθαίον 5:28), και όμως αυτό που βλέπουν τα μάτια μας καθημερινά είναι αισχρότητα. Έτσι, οι άνθρωποι διαπράττουν τέτοιες αισχρές αμαρτίες κάθε λεπτό και κάθε δευτερόλεπτο. Όταν ισχύει αυτό, πώς μπορούν να κάνουν προσευχές μετάνοιας και να μπουν στην Βασιλεία του Θεού; Πώς μπορούν να γίνουν δίκαιοι; Γίνονται οι καρδιές τους δίκαιες όταν πειθαρχούν για πολύ καιρό και αγιάζονται κατά κάποιο τρόπο όταν πια γερνούν; Γίνεται ο χαρακτήρας τους περισσότερο πράος; Γίνονται πιο υπομονετικοί; Φυσικά όχι! Αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο.
Μεταξύ των επικρατούντων Χριστιανικών δογμάτων, υπάρχει το «δόγμα της βαθμιαίας αγιοποίησης». Αυτό το δόγμα υποστηρίζει πως όταν οι Χριστιανοί πιστεύουν για πολύ καιρό στο θάνατο του Ιησού στο Σταυρό, κάνουν προσευχές μετανοίας καθημερινά και υπηρετούν τον Κύριο καθημερινά, τότε αγιάζονται βαθμιαία και γίνονται καλοσυνάτοι. Υποστηρίζει ότι όσο περισσότερος χρόνος περνά από τότε που πιστέψαμε στον Ιησού, τόσο περισσότερο γινόμαστε άτομα που δεν έχουν σχέση με την αμαρτία και οι πράξεις τους είναι ενάρετες, και ότι ώσπου να μας φτάσει ο θάνατος θα έχουμε γίνει εντελώς άγιοι και επομένως χωρίς καθόλου αμαρτία.
Και επίσης διδάσκει ότι, επειδή θα κάνουμε προσευχές μετανοίας όλη την ώρα, θα πλενόμαστε από τις αμαρτίες μας καθημερινά, όπως πλένονται τα ρούχα μας, γι’ αυτό όταν στο τέλος πεθάνουμε θα πάμε στον Θεό ως άνθρωποι που έχουν γίνει εντελώς δίκαιοι. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν έτσι. Αλλά αυτό είναι μόνο ένας υποθετικός συλλογισμός δημιουργημένος από την ανθρώπινη σκέψη.
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 5:19 λέει, «Διότι καθώς διά της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και διά της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθή δίκαιοι». Η περικοπή μας λέει ότι όλοι μας γινόμαστε χωρίς αμαρτία χάρη στην υπακοή ενός Ανθρώπου. Αυτό που εσείς κι εγώ δε μπορέσαμε να κάνουμε, το πέτυχε ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε προσωπικά σ' αυτή τη γη. Γνωρίζοντας καλά πως ούτε εσείς ούτε εγώ δε θα μπορούσαμε ποτέ να ελευθερωθούμε οι ίδιοι από την αμαρτία, ο Ιησούς εξιλέωσε τις αμαρτίες μας για λογαριασμό μας, κάτι που ούτε σεις ούτε εγώ θα μπορούσαμε να κάνουμε ποτέ. Ερχόμενος σ' αυτή τη γη, δεχόμενος το βάπτισμα, ανεβαίνοντας στο Σταυρό και με την ανάστασή Του από τους νεκρούς, έχει σώσει εμένα κι εσάς και μας έχει καθαρίσει μια για πάντα από όλες τις αμαρτίες μας.
Εντούτοις, οι περισσότεροι Χριστιανοί δεν πιστεύουν στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε, αλλά αντί γι' αυτό πιστεύουν μόνο στο αίμα που έχυσε στο Σταυρό και προσπαθούν να αγιαστούν μέσω των πράξεών τους. Με άλλα λόγια, παρ’ όλο που ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ακόμα σε αυτή την αλήθεια. Το 3ο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον μας λέει ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς στη δημόσια ζωή Του ήταν να λάβει το βάπτισμα από τον Ιωάννη. Αυτή η αλήθεια βεβαιώνεται και από τους συγγραφείς των τεσσάρων ευαγγελίων.
Το ότι ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να δώσει σωτηρία στο λαό Του με την άφεση της αμαρτίας τους έγινε δυνατό επειδή Εκείνος υπάκουσε στο θέλημα του Θεού. Υπακούοντας στο θέλημα του Θεού ως ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός μάς έχει παραχωρήσει τη χάρη της σωτηρίας μέσω του βαπτίσματος, του Σταυρού και της ανάστασής Του. Δίνοντάς μας έτσι το δώρο της σωτηρίας, ο Ιησούς εκπλήρωσε τέλεια την άφεση της αμαρτίας. Και τώρα, με πίστη, έχουμε ντυθεί στη χάρη αυτής της σωτηρίας, επειδή ο Κύριος έχει εκπληρώσει τη σωτηρία μας από την αμαρτία, που δε θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί με τις δικές μας προσπάθειες.
Ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας και τον μέγιστο από όλους όσοι γεννήθηκαν από γυναίκες, και όμως υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγνοούν αυτό το γεγονός και δεν πιστεύουν σ' αυτό. Είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού χωρίς πίστη στο βάπτισμά Του και δοξάζουν θερμά μόνο το πολύτιμο αίμα που έχυσε στο Σταυρό. Θλιμμένοι από το θάνατο του Ιησού στο Σταυρό, αναστατώνουν τα συναισθήματά τους, κάνουν κάθε είδους θόρυβο στη δοξολογία τους, φωνάζοντας δυνατά, «♫ Υπάρχει δύναμη στο αίμα. ♪ Υπάρχει θαυματουργή δύναμη στο πολύτιμο αίμα του Αμνού!♫». Προσπαθούν, με άλλα λόγια, να πλησιάσουν στον Θεό γεμάτοι από τα συναισθήματά τους, το σθένος και τη δύναμή τους. Αλλά πρέπει να κατανοήσετε ότι όσο περισσότερο κάνουν έτσι, τόσο πιο υποκριτές γίνονται, προσποιούμενοι ότι είναι άγιοι αλλά στην πραγματικότητα συσσωρεύουν αμαρτία στις καρδιές τους στα κρυφά.
 
 
Πώς θα μπορούσαμε να πιστέψουμε στον Ιησού ως Σωτήρα μας, χωρίς καν να ξέρουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος;
 
Όταν ακούμε τους ανθρώπους να μιλούν για τη Σκηνή του Μαρτυρίου, συχνά βλέπουμε ότι πραγματικά δεν έχουν ούτε την παραμικρή ένδειξη για ποιο πράγμα μιλούν. Όταν γίνεται λόγος για την πίστη στη Σκηνή του Μαρτυρίου, πώς μπορούμε να πιστέψουμε απλά με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουμε εμείς κατάλληλο και ταιριαστό; Επειδή η σωτηρία από την αμαρτία που έχει εκπληρώσει ο Κύριος είναι τόσο επιμελημένη, ο Θεός μάς έχει κάνει να καταλάβουμε πόσο περίπλοκα και πόσο συγκεκριμένα έχει εκπληρωθεί η σωτηρία μας.
Μέσω της Σκηνής του Μαρτυρίου, μας έχει κάνει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Κύριος μας έχει σώσει με το κυανό και πορφυρό νήμα, το ύδωρ και το αίμα. Συνειδητοποιούμε ότι για να καθαρίσει τις αμαρτίες μας, ο Κύριος ήρθε «ουχί διά του ύδατος μόνον αλλά, διά του ύδατος και του αίματος» (Επιστολή 1 Ιωάννου 5:6). Το ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα στα οποία πιστεύουμε, είναι όλα ένα. Ο Θεός μάς έχει σώσει επειδή ήρθε ως άνθρωπος, έλαβε το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς.
Μέσω της Σκηνής του Μαρτυρίου μπορούμε να ανακαλύψουμε και να πιστέψουμε σ' αυτό το λεπτομερές πορτρέτο της σωτηρίας. Με τη μελέτη των δύο συνδέσμων και των δύο ασημένιων υποδοχών κάθε σανίδας, κατανοήσαμε τη μέθοδο με την οποία ο Ιησούς μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας. Και έχουμε βρει έτσι την αλήθεια ότι πρέπει σίγουρα να πιστέψουμε στα έργα του Ιησού που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα.
Αυτή η σωτηρία δε μπορεί να βρει πουθενά αλλού την προέλευσή της εκτός από τη Βίβλο. Χρειαζόμαστε το δώρο της σωτηρίας που αποτελείται από αυτά τα δύο στοιχεία, του βαπτίσματος και του Σταυρού. Όσοι πιστεύουν σ' αυτή την αλήθεια μπορούν τότε να γίνουν οι γεννημένοι από τον Θεό. Ο Θεός έχει εκπληρώσει τέλεια τη σωτηρία μας με την απελευθέρωσή μας από τις αμαρτίες μας με το ύδωρ και το Πνεύμα.
Δύο σύνδεσμοι, με άλλα λόγια, έμπαιναν κάτω από κάθε σανίδα και συνδέονταν με δύο ασημένιες υποδοχές. Αυτή η αλήθεια είναι απολύτως απαραίτητη και παρά πολύ σημαντική για μας και την άφεση της αμαρτίας μας. Πιο αυστηρά, πρέπει να πιστέψουμε στη σωτηρία που ο Θεός έχει ολοκληρώσει για μας, επειδή αν δεν πιστεύουμε στην αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, δε μπορούμε ποτέ να σωθούμε.
Καθώς κάθε σανίδα της Σκηνής των Αγίων χρειαζόταν δύο ασημένιες υποδοχές για να σταθεί κατακόρυφα, όταν μιλάμε για την πίστη στον Ιησού Χριστό, δύο αλήθειες της χάρης Του είναι απολύτως απαραίτητες. Ποιες είναι αυτές; Είναι ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, και ότι σήκωσε όλη την καταδίκη και τις κατάρες των αμαρτιών μας όταν τις έφερε στο Σταυρό. Δίκαιος γίνεται κάποιος μόνο όταν πιστεύει πλήρως σ' αυτές τις δύο χάρες της τέλειας σωτηρίας. Η πίστη μας και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού, τους δύο άξονες του δώρου της σωτηρίας Του, μας κάνει να στεκόμαστε σταθερά στον Οίκο του Θεού. Καθώς οι δύο σύνδεσμοι έμπαιναν στις δύο ασημένιες υποδοχές, κάθε σανίδα μπορούσε να στέκεται κατακόρυφα.
Με παρόμοιο τρόπο, γινόμαστε αληθινά οι άμωμοι άνθρωποί Του με τη σωστή πίστη μας που πιστεύει στους δύο άξονες της σωτηρίας Του. Με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος που δόθηκε από τον Ιησού, λαβαίνουμε πίστη σαν το χρυσάφι που είναι για πάντα αμετάβλητη. Με πίστη σ' αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, γινόμαστε οι άγιοι που έχουν λάβει τη σωτηρία της τέλειας άφεσης της αμαρτίας.
 
 
Η θεολογία μέχρι τώρα και η εποχή του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος
 
Ξεχωρίζοντας την περίοδο της Πρώιμης Εκκλησίας —από το Διάταγμα των Μεδιολάνων (Μιλάνου) το 313 μ.Χ. μέχρι και σήμερα— ο Χριστιανισμός έχει διαδώσει το ευαγγέλιο του Σταυρού που αφήνει απ’ έξω το βάπτισμα του Ιησού. Από την περίοδο της Πρώιμης Εκκλησίας μέχρι το 313 μ.Χ. που ο Χριστιανισμός έγινε η νέα επίσημη Ρωμαϊκή θρησκεία, ο Χριστιανισμός είχε κηρύξει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος αλλά κατόπιν εξουσίασε στη θρησκευτική σκηνή η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Κατόπιν, από την αρχή του 14ου αιώνα, άρχισε να προκύπτει ένας πολιτισμός που επικέντρωσε τα πάντα στις ανθρώπινες σκέψεις και απαίτησε την αποκατάσταση της ανθρωπότητας, πρώτα σε μερικές ακμάζουσες πόλεις-κράτη της βόρειας Ιταλίας. Αυτό ήταν η εποχή της Αναγέννησης.
Από τον 16ο αιώνα το υπόγειο ρεύμα αυτού του πολιτισμού που ξεκίνησε στην Ιταλία άρχισε να διαδίδεται σε όλο το δυτικό κόσμο και οι μελετητές που μελετούσαν την προερχόμενη από τον άνθρωπο, ουμανιστική φιλοσοφία, άρχισαν να μελετούν τη θεολογία. Ερμηνεύοντας τη Βίβλο με το νου τους, άρχισαν να χτίζουν Χριστιανικά δόγματα. Όμως, επειδή δεν ήξεραν την αλήθεια, δεν ήταν δυνατό να καταλάβουν τη Βίβλο πλήρως και ορθά. Έτσι, εκείνο που δεν μπόρεσαν να καταλάβουν με το νου τους, το ξεπέρασαν με την ενσωμάτωση κοσμικής γνώσης και δικών τους σκέψεων, δημιουργώντας έτσι δικά τους Χριστιανικά δόγματα.
Ως αποτέλεσμα, στη Χριστιανική ιστορία προέκυψε ένα πλήθος Χριστιανικών δογμάτων και θεολογιών: Λουθηρανισμός, Καλβινισμός, Αρμινιανισμός, Νέα Θεολογία, Συντηρητισμός, Ορθολογισμός, Κριτική Θεολογία, Μυστικιστική Θεολογία, Θεολογία της Απελευθέρωσης, Φεμινιστική Θεολογία, Μαύρη Θεολογία, ακόμα και Αθεϊστική Θεολογία, κ.ο.κ.
Η ιστορία του Χριστιανισμού μπορεί να φαίνεται πολύ μακρόχρονη αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο μεγάλη. Για 300 χρόνια στην περίοδο της Πρώιμης Εκκλησίας, οι άνθρωποι μπορούσαν να μάθουν για τη Βίβλο αλλά αυτό ακολουθήθηκε σύντομα από τη Μεσαιωνική εποχή, τη σκοτεινή εποχή του Χριστιανισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, για τους μη κληρικούς το να διαβάζουν την ίδια τη Βίβλο ήταν έγκλημα τιμωρούμενο με θάνατο αποκεφαλισμού. Ο αέρας της θεολογίας δεν άρχισε να φυσά πριν από το 1700 και ύστερα ο Χριστιανισμός φάνηκε να ανθίζει στα 1800 και 1900 καθώς οι θεολογίες του αυξήθηκαν λαμπρά και δραστήρια, όμως τώρα πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει σε μυστικιστικά δόγματα, πιστεύοντας στον Θεό βασισμένοι στην προσωπική τους εμπειρία. Όμως, παρά τις θεολογικές ποικιλομορφίες τους, όλα τα ρεύματα του Χριστιανισμού έχουν έναν κοινό παρονομαστή πίστης, δηλαδή πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού.
Αλλά είναι αυτή η αλήθεια; Όταν εσείς πιστεύατε μ' αυτό τον τρόπο, οι αμαρτίες σας εξαφανίστηκαν πραγματικά; Αμαρτάνετε καθημερινά. Αμαρτάνετε καθημερινά με τις καρδιές, τις σκέψεις, τις πράξεις και τις αδυναμίες σας. Μπορείτε λοιπόν να εξιλεωθείτε από αυτές τις αμαρτίες μόνο με απλή πίστη στο αίμα που ο Ιησούς έχυσε στο Σταυρό; Η βιβλική αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς επωμίστηκε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το θάνατό Του στο Σταυρό. Υπάρχουν ακόμα τόσοι πολλοί άνθρωποι που λένε ότι οι αμαρτίες τους έχουν εξιλεωθεί με πίστη μόνο στο αίμα του Σταυρού και κάνοντας προσευχές μετάνοιας καθημερινά. Καθαρίστηκαν οι αμαρτίες της καρδιάς και οι συνειδήσεις σας κάνοντας τέτοιες προσευχές μετάνοιας; Αυτό είναι αδύνατο.
Αν είστε Χριστιανοί, τότε πρέπει να μάθετε τώρα και να πιστέψετε στη σωτηρία αυτής της αλήθειας, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ' αυτή τη γη και ανέλαβε τις αμαρτίες μας του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη. Αντίθετα αγνοείτε ακόμα αυτή την αλήθεια χωρίς καν να προσπαθείτε να την μάθετε ούτε να πιστέψετε σ’ αυτήν; Σ' αυτή την περίπτωση διαπράττετε την αμαρτία του χλευασμού του Ιησού, της ταπείνωσης και της περιφρόνησης του ονόματός Του, και δε μπορείτε να πείτε ότι πιστεύετε αληθινά στον Ιησού ως Σωτήρα σας. Αφήνοντας το βάπτισμα του Ιησού έξω από αυτή την σωτηρία που εκπληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό και πιστεύοντας σ' Αυτόν με όποιο τρόπο θέλετε σεις, δε μπορείτε ποτέ να ντυθείτε με τη χάρη της σωτηρίας.
Ωστόσο, πολλοί Χριστιανοί δεν πιστεύουν στην αλήθεια όπως είναι, ότι ο Ιησούς έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας, αλλά αντίθετα ακολουθούν τις σκέψεις τους και πιστεύουν σε οποιεσδήποτε λαθεμένες αλήθειες θέλουν να πιστεύουν. Σήμερα οι καρδιές τους είναι όλο και περισσότερο μπερδεμένες από την δογματική πίστη τους, νομίζοντας ότι οι αμαρτίες τους μπορούν να καθαριστούν με απλή πίστη μόνο στο αίμα του Σταυρού.
Αλλά η λύση της σωτηρίας που σχεδιάστηκε από τον Θεό είναι η εξής: Μπορούμε να λάβουμε την αιώνια άφεση της αμαρτίας με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, το θάνατό Του στο Σταυρό και την ανάστασή Του. Όμως έχει προκύψει αμέτρητος αριθμός ανθρώπων που πιστεύουν στον Ιησού αφαιρώντας το βάπτισμά Του από αυτή την αλήθεια της σωτηρίας, παρανοώντας και πιστεύοντας λάθος την ακόλουθη εξίσωση, σαν να είναι αμετάβλητος νόμος: «Ιησούς (ο Σταυρός και η ανάστασή Του) + προσευχές μετανοίας + ενάρετες πράξεις = σωτηρία που λαμβάνεται μέσω βαθμιαίας αγιοποίησης». Όσοι πιστεύουν μ' αυτό τον τρόπο, λένε μόνο με τα χείλη τους ότι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας τους. Εντούτοις, η αλήθεια είναι ότι οι καρδιές τους είναι πραγματικά γεμάτες με σωρούς αμαρτιών που παραμένουν ακόμα άλυτες.
Έχετε ακόμα αμαρτία στις καρδιές σας; Αν έχετε αμαρτία στις καρδιές σας, παρ' όλο που πιστεύετε τώρα στον Ιησού, τότε σαφώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την πίστη σας. Επειδή πιστεύετε στον Ιησού μόνο ως θρησκευτική υπόθεση, οι συνειδήσεις σας δεν είναι καθαρές και έχετε αμαρτία. Εντούτοις, το πραγματικό γεγονός ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι έχετε ακόμα αμαρτία που παραμένει στις καρδιές σας, είναι εξαιρετικά ευτυχές καθ' αυτό. Γιατί; Επειδή όσοι συνειδητοποιούν αληθινά ότι έχουν αμαρτία, θα αναγνωρίσουν ότι δε μπορούν να αποφύγουν το να ριχτούν στον άδη εξαιτίας αυτής της αμαρτίας, και όταν το κάνουν αυτό μπορούν τελικά να γίνουν οι φτωχοί τω πνεύματι και μ' αυτό τον τρόπο να ακούσουν τον Λόγο της αληθινής σωτηρίας.
Αν θέλετε να λάβετε την άφεση της αμαρτίας από τον Θεό, τότε οι καρδιές σας πρέπει να προετοιμαστούν. Εκείνοι που οι καρδιές τους είναι έτοιμες ενώπιον του Θεού, παραδέχονται «Θεέ, θέλω να λάβω την άφεση της αμαρτίας. Πιστεύω στον Ιησού επί πολύ καιρό αλλά έχω ακόμα αμαρτία. Επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, δε μπορώ παρά να ριχτώ στον άδη». Έτσι, αναγνωρίζουν τον εαυτό τους εντελώς αμαρτωλό ενώπιον του Θεού. Όσοι αναγνωρίζουν τον Λόγο του Θεού, όσοι πιστεύουν ότι ο Λόγος του Θεού εκπληρώνεται σίγουρα ακριβώς όπως το λέει—μόνο αυτοί έχουν καρδιές έτοιμες.
Ο Θεός πλησιάζει τέτοιες ψυχές χωρίς εξαίρεση. Τέτοιοι άνθρωποι ακούνε τον Λόγο Του, βλέπουν τον Λόγο με τα μάτια τους και τον επιβεβαιώνουν, και με τον τρόπο αυτό καταλήγουν να αναγνωρίζουν, «Ω, είχα πιστέψει εσφαλμένα. Και ένας αμέτρητος αριθμός ανθρώπων πιστεύει εσφαλμένα τώρα». Και με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ανεξάρτητα από το τι θα πουν οι άλλοι, λαβαίνουν τότε την άφεση της αμαρτίας τους.
 
 
Όσοι έχουν σωθεί από όλες τις αμαρτίες τους, πρέπει να υπερασπίσουν την πίστη τους με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος
 
Εντούτοις, αυτός ο κόσμος είναι γεμάτος από αμέτρητα λανθασμένα δόγματα, που μπορούν να κλονίσουν και να μολύνουν ακόμα και τις καρδιές των αναγεννημένων. Ο Κύριος Ιησούς μάς προειδοποίησε, «Βλέπετε, προσέχετε από της ζύμης των Φαρισαίων και της ζύμης του Ηρώδου» (Κατά Μάρκον 8:15). Αλλά δε μπορούμε ούτε να μετρήσουμε καν πόσες ακριβώς τέτοιες μολυσμένες με ζύμη διδασκαλίες υπάρχουν, που μολύνουν την καρδιά των ανθρώπων αν τις ακούσουν έστω και μια μόνο φορά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πώς ακριβώς αυτός ο κόσμος παρασύρεται στη σεξουαλική ανηθικότητα.
Εμείς που πιστεύουμε, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς σε ποιο είδος εποχής ζούμε τώρα και να υπερασπίζουμε την πίστη μας. Όμως, καθώς ζούμε σε έναν τέτοιο αμαρτωλό κόσμο, στις καρδιές μας υπάρχει η ακαταμάχητη αλήθεια ότι ο Κύριος μας έχει ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Λόγος της μαρτυρίας που επιβεβαιώνει την αναλλοίωτη σωτηρία μας είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να έχουμε πίστη στην αλήθεια που είναι ασάλευτη από τον κόσμο και να μην απομακρυνθούμε από αυτήν.
Οτιδήποτε προέρχεται από αυτό τον κόσμο δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός μας είπε ότι ο δίκαιος νικά τον κόσμο. Οι δίκαιοι νικούν τον Διάβολο με την πίστη τους στο ευαγγέλιο της αναλλοίωτης αλήθειας και θριαμβεύουν πάνω σ' αυτό τον κόσμο. Αν και είμαστε ανεπαρκείς, οι καρδιές μας, οι σκέψεις μας και τα σώματά μας είναι ακόμα στον Οίκο του Θεού και μένουν σταθερά στο ευαγγέλιο της σωτηρίας με πίστη. Στεκόμαστε ακλόνητοι στο ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος με το οποίο μας έχει σώσει ο Κύριος.
Γι' αυτό το λόγο είμαστε τόσο ευγνώμονες στον Θεό. Ανεξάρτητα από το πόσο αφθονεί η αμαρτία σ' αυτό τον κόσμο, τουλάχιστον εμείς οι δίκαιοι έχουμε αληθινά πεντακάθαρες συνειδήσεις και πίστη που λάμπει σαν το χρυσάφι στις καρδιές μας. Εμείς οι δίκαιοι θα ζήσουμε όλοι μια ζωή που νικά τον κόσμο με αυτή την πίστη. Μέχρι την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου και καθώς είμαστε στη Βασιλεία Του, όλοι θα δοξάσουμε αυτή την πίστη. Θα δοξάζουμε για πάντα τον Κύριο που μας έχει σώσει και δοξάζουμε τον Θεό μας που μας έχει δώσει αυτή την πίστη.
Καθώς αυτή η ειλικρινής πίστη που έχουμε ενώπιον του Θεού στηρίζεται στο βράχο, δεν κλονίζεται από οποιεσδήποτε περιστάσεις. Έτσι, αδιάφορο τι μας συμβαίνει καθώς ζούμε σ' αυτή τη γη ως την ημέρα που θα σταθούμε ενώπιον του Κυρίου, θα υπερασπίσουμε τις καρδιές μας με πίστη. Ακόμα κι αν όλα σ' αυτό τον κόσμο καταστραφούν, ακόμα κι αν αυτός ο κόσμος πνιγεί στην αμαρτία, και ακόμα κι αν αυτός ο κόσμος γίνει χειρότερος από τα Σόδομα και Γόμορρα του παλαιού καιρού, δε θα ακολουθήσουμε αυτό τον κόσμο αλλά θα πιστεύουμε στον Θεό σταθερά, θα ακολουθήσουμε τη δικαιοσύνη Του και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα έργα που διαδίδουν αυτές τις δύο χάριτες της σωτηρίας (το βάπτισμα του Ιησού και το θάνατό Του στο Σταυρό), τις αληθινές χάριτες του Θεού.
 
 
Εκείνοι που προσποιούνται ότι πιστεύουν στο αληθινό ευαγγέλιο
 
Μερικοί άνθρωποι, ακόμα και όταν δεν πιστεύουν πραγματικά στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, προσποιούνται ότι πιστεύουν στην αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι τέτοιοι άνθρωποι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους επειδή δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ειλικρινά. Αυτοί είναι όπως κάποιος που έχασε στο νερό το σιδερένιο κεφάλι του τσεκουριού που είχε δανειστεί από τον γείτονά του (2 Βασιλέων 6:5).
Με παρόμοιο τρόπο, καθώς προκύπτουν οι ανάγκες μερικοί άνθρωποι είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν για λίγο το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αλλά χωρίς πίστη ότι αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια, δε μπορούν να μιλήσουν με αληθινή πίστη όταν κηρύττουν ή συναναστρέφονται. Και εκείνοι που δεν πιστεύουν στην αλήθεια, τελειώνουν τραγικά τη ζωή της πίστης τους στα μισά του δρόμου. Αλλά η αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος δεν αλλάζει και γι' αυτό πρέπει να πιστεύουν σ’ αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Αλλά, αναφέροντας από την Επιστολή προς Εβραίους 7:12 που λέει, «Διότι μετατιθεμένης της ιερωσύνης, εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσις γίνεται», μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται, «Ο Νόμος επίσης έχει αλλάξει. Έτσι, η σωτηρία που εκπλήρωσε ο Ιησούς, δεν εκπληρώθηκε πραγματικά σύμφωνα με την ίδια μέθοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και μας έχει σώσει απλά πεθαίνοντας στο Σταυρό, μια διαφορετική μέθοδο». Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται, «Φαίνεται πως όταν ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό, ο Θεός μεταβίβασε τις αμαρτίες μας στον Υιό Του».
Όμως τέτοιοι ισχυρισμοί είναι εντελώς σαθροί και αβάσιμοι. Μπορούμε εύκολα να αντικρούσουμε τους ισχυρισμούς τους με την ερώτηση, «Αυτό σημαίνει ότι απλά ο Θεός σταύρωσε τον Ιησού, που ήταν χωρίς αμαρτία, και μόνο ύστερα μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου επάνω Του;» Όταν πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού πρέπει να τον πιστεύουμε όπως είναι, όχι με πείσμα στις σκέψεις μας. Ακόμα κι αν συμβαίνει να έχουμε τους ισχυρισμούς μας, αν η Βίβλος μάς λέει ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι λάθος, τότε πρέπει να εγκαταλείψουμε τη δικαιοσύνη μας και να πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού.
Όσο περισσότερος χρόνος περνάει, τόσο πιο ευχάριστο και πολύτιμο είναι το γεγονός ότι ο Κύριος μας έχει σώσει με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όταν πιστεύαμε σύμφωνα με τις σκέψεις μας, υπήρχαν περίοδοι που η ζωή της πίστης μας αντιμετώπισε κίνδυνο και σχεδόν βρεθήκαμε έξω από την Εκκλησία. Όμως, όπως ακριβώς οι δύο σύνδεσμοι κρατούσαν όρθια κάθε σανίδα της Σκηνής του Μαρτυρίου με την τοποθέτησή της σε δύο ασημένιες υποδοχές, η πίστη μας στην αλήθεια του Ιησού, ότι ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του, μας κρατά ακλόνητους. Με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και σηκώνοντας την καταδίκη μας όταν σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του, ο Κύριός μας, μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Έτσι η πίστη μας δε θα κλονιστεί ποτέ.
Στις Παροιμίες 25:4 λέει, «Αφαίρεσον την σκωρίαν από του αργύρου, και σκεύος θέλει εξέλθει εις τον χρυσοχόον». Όπως αυτή η περικοπή, αν και τόσα πολλά χυδαία, κακά και αλλοιωμένα πράγματα προκύπτουν στις σκέψεις της σάρκας μας, ο Ιησούς μάς έχει καθαρίσει από αυτά τα ακάθαρτα πράγματα των αμαρτιών της ανθρωπότητας με το βάπτισμα και το αίμα Του, και μας έχει κάνει εργάτες της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Κύριος μας έχει καθαρίσει από τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιησούς μάς έχει σώσει καθαρά από τις αμαρτίες του κόσμου και με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και την αποδοχή έτσι όλων των αμαρτιών μας μια για πάντα, και όταν σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του και μ' αυτό τον τρόπο σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας.
Έτσι, όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι εγγυημένοι για την αιώνια σωτηρία τους. Οι πράξεις μας μπορεί να φαίνονται ανήσυχες κάποιες φορές αλλά το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος κρατά την πίστη μας ακλόνητη, ακριβώς όπως οι ασημένιες υποδοχές στήριζαν κάθε σανίδα κρατώντας τους δύο συνδέσμους της.
 
  
Η αιώνια χάρη τής σωτηρίας που μας κρατά
 
Ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στους μοχλούς που συγκρατούσαν τις σανίδες της Σκηνής του Μαρτυρίου. Στην Έξοδο 26:26-27 λέει, «Και θέλεις κάμει μοχλούς εκ ξύλου σιττίμ· πέντε διά τας σανίδας του ενός μέρους της σκηνής, και πέντε μοχλούς διά τας σανίδας του άλλου μέρους της σκηνής, και πέντε μοχλούς διά τας σανίδας του μέρους της σκηνής διά το πλάγιον το προς δυσμάς». Το γενικό σχήμα της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν ορθογώνιο. Στύλοι τοποθετήθηκαν στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου και για το καταπέτασμα στα Άγια των Αγίων, και η υπόλοιπη ήταν κατασκευασμένη από σανίδες. Αυτές οι σανίδες συνδέονταν με πέντε μοχλούς.
Για να κρατούνται αυτοί οι μοχλοί, σε κάθε σανίδα τοποθετήθηκαν πέντε χρυσοί κρίκοι και οι ίδιοι οι μοχλοί, φτιαγμένοι από ξύλο ακακίας, επιστρώθηκαν επίσης με χρυσάφι. Οι πέντε μοχλοί τοποθετήθηκαν στις σανίδες και στις τρεις πλευρές της Σκηνής του Μαρτυρίου, βόρεια, νότια και δυτικά. Καθώς οι σανίδες κρατούνταν από αυτούς τους μοχλούς που περνούσαν μέσα από τους χρυσούς κρίκους, παρέμεναν σταθερές. Έτσι, υποστηριγμένες στο κατώτατο σημείο τους από τις ασημένιες υποδοχές και διατηρημένες σε συνοχή στις πλευρές τους από πέντε μοχλούς, οι σανίδες στέκονταν σταθερές και ακίνητες.
Και όπως οι 48 σανίδες δένονταν από πέντε μοχλούς και υποστηρίζονταν η μία στην άλλη, οι άνθρωποι του Θεού είναι επίσης δεμένοι μαζί με τον Θεό με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Η Εκκλησία του Θεού είναι ο τόπος όπου συναθροίζονται και ζουν τις ζωές της πίστης τους όσοι έχουν λάβει το δώρο της σωτηρίας του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο ότι θα έχτιζε την Εκκλησία Του στο βράχο (Κατά Ματθαίον 16:18-19). Γι’ αυτό ο τόπος όπου διαμορφώνεται η Βασιλεία του Θεού με τη συγκέντρωση όσων έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, είναι η Εκκλησία του Θεού. Ο Θεός μάς δείχνει ότι μας έχει σώσει εντελώς από τις αμαρτίες του κόσμου με τα έργα του Ιησού που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα.
Στην Έξοδο 26:28 λέει, «Ο μέσος μοχλός, ο εν τω μέσω των σανίδων, θέλει διαπερά απ’ άκρου έως άκρου». Αυτός ο μέσος μοχλός έγινε αρκετά μακρύς για να συγκρατεί τις σανίδες της μιας πλευράς όλες μαζί. Ποια, λοιπόν, είναι η έννοια αυτού του μέσου μοχλού που περνούσε από άκρη ως άκρη στη μέση των σανίδων; Σημαίνει ότι οι δίκαιοι είναι ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και ότι η πίστη τους επικοινωνεί με εκείνη των άλλων. Με άλλα λόγια, με την πίστη στη σωτηρία που εκπληρώθηκε μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο, μπορούν να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο μέσω της πίστης. Οι δίκαιοι βλέπονται πρόσωπο προς πρόσωπο με την πίστη τους. Γι’ αυτό όταν συναντάμε τους συντρόφους μας αγίους ή τους λειτουργούς μας και έχουμε κοινωνία μαζί τους, μπορούμε πραγματικά να αισθανόμαστε αυτή την κοινωνία των καρδιών.
 
 
«Μια πίστη, ένα βάπτισμα και ένας Θεός»
 
Ας στραφούμε στην Επιστολή προς Εφεσίους 4:3-7: «Σπουδάζοντες να διατηρήτε την ενότητα του Πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης. Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας· εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα· εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο ων επί πάντων και διά πάντων και εν πάσιν υμίν. Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Ο απόστολος Παύλος μάς είπε να προσπαθούμε να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος με το σύνδεσμο της ειρήνης. Όταν λαβαίνουμε το δώρο της σωτηρίας που έγινε από αυτά τα δύο, το βάπτισμα του Ιησού και τον Σταυρό, τότε ειρήνη μπαίνει στις καρδιές μας. Όταν λαβαίνουμε την άφεση της αμαρτίας στις καρδιές μας, τότε γινόμαστε μια οικογένεια εν Χριστώ. Εν ολίγοις, γινόμαστε ένα σώμα.
«Ένας Κύριος». Ο Ιησούς Χριστός που μας έχει σώσει είναι ένας. «Μία πίστη». Σε τι πιστεύετε; Πιστεύετε στη σωτηρία του ύδατος και του αίματος του Ιησού και του Πνεύματος, που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. «Ένα βάπτισμα». Ο απόστολος Παύλος υπογράμμισε το βάπτισμα του Ιησού άλλη μια φορά. Εδώ δεν αναφέρεται στο Σταυρό αλλά μάλλον τονίζει το βάπτισμα του Ιησού που καθάρισε όλους τους πιστούς χωρίς όρους. Το να πιστέψουμε στο βάπτισμά Του είναι να βαπτιστούμε στον Χριστό και έτσι να ντυθούμε τον Χριστό (Επιστολή προς Γαλάτας 3:27). «Ένας Θεός». Ο Θεός είναι ένας. Αυτός ο Θεός μάς έχει σώσει στέλνοντας τον Υιό Του.
Όλα αυτά τα πράγματα αναφέρονται σε μια πίστη στο ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα (Επιστολή 1 Ιωάννου 5:8). Όταν έχουμε πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, οι καρδιές μας μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, μπορούν να ατενίσουν ο ένας τον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο. Μπορεί να υπάρξουν κάποιοι καιροί που δε μπορούν να καταλάβουν πλήρως ο ένας τον άλλον. Όμως, όπως ο μεσαίος μοχλός περνούσε από τη μέση των σανίδων από το ένα άκρο ως το άλλο, αν αυτοί έχουν λάβει πραγματικά την άφεση της αμαρτίας με όλη την καρδιά τους, τότε όλοι μπορούν να επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλο. «Αυτός ο αδελφός έχει σωθεί επίσης από την αμαρτία αλλά η σάρκα του είναι αδύναμη και υπάρχουν πολλά σαρκικά υπόλοιπα στην καρδιά του. Όπως κάθε άλλος, κι αυτός επίσης ήταν ένα κακοποιό σπέρμα, όμως ο Κύριος έχει εξιλεώσει την αμαρτία του με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος». Έτσι, καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και δοξάζουν τον Κύριο.
Ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκείς μπορεί να είναι οι άνθρωποι, αν λάβουν την άφεση της αμαρτίας και μείνουν στην Εκκλησία, τότε τα πρόσωπά τους θα λάμπουν, οι σκέψεις τους θα λάμπουν, οι καρδιές τους θα λάμπουν επίσης, και θα μπορούν να επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλο. Οι δίκαιοι μπορούν να δουν ο ένας τον άλλο κατά πρόσωπο. Πώς γίνεται αυτό δυνατό; Με την πίστη. Βλέπουν ο ένας τον άλλον κατά πρόσωπο όχι για οποιονδήποτε άλλο λόγο αλλά λόγω της πίστης. Τι, λοιπόν, εξηγεί την ανικανότητά μας να έχουμε κοινωνία με κάποιους άλλους; Δε μπορούμε να μοιραστούμε τις καρδιές μας με όσους δεν είναι εν Χριστώ, επειδή μέσα στις καρδιές τους δεν πιστεύουν στην αλήθεια, στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όσοι δεν πιστεύουν σ' αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δε μπορούν να επικοινωνήσουν καθόλου με μας.
Αδελφοί και αδελφές, τι ακριβώς είναι η Εκκλησία του Θεού; Είναι η συγκέντρωση όσων είναι αγιασμένοι εν Χριστώ Ιησού, καλεσμένοι να είναι άγιοι (Επιστολή 1 προς Κορινθίους 1:2). Είναι η κοινότητα όσων πιστεύουν στην αλήθεια, ότι ο Ιησούς Χριστός έχει πλύνει τις αμαρτίες τους με το βάπτισμα, ότι τους έχει σώσει επιφορτιζόμενος αυτές τις αμαρτίες και σηκώνοντας όλη την καταδίκη τους στο Σταυρό, και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και έχει γίνει ο Σωτήρας τους. Η Εκκλησία του Θεού δεν είναι άλλη από αυτή την συγκέντρωση όσων έχουν γίνει ένα με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Επειδή αυτή η πίστη υπάρχει και στην καρδιά μου και στις καρδιές σας, όταν είμαστε στην Εκκλησία Του μπορούμε να δούμε ο ένας τον άλλον κατά πρόσωπο. Ακριβώς όπως ο Θεός, όταν μας βλέπει δεν εξετάζει το εξωτερικό παρουσιαστικό μας αλλά το κέντρο των καρδιών μας, κι εμείς που έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας δεν εξετάζουμε το εξωτερικό παρουσιαστικό αλλά έχουμε κοινωνία κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο στο κέντρο της πίστης του. «Πιστεύει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά στην αλήθεια με την καρδιά;»—αυτό είναι που ψάχνουμε. Αδιάφορο ποια μπορεί να είναι η προσωπικότητά του, αυτό δεν πειράζει καθόλου εφόσον πιστεύει σε «έναν Κύριο, μία πίστη, ένα βάπτισμα, έναν Θεό και Πατέρα όλων».
Επειδή πιστεύουμε, έχουμε γίνει οι στύλοι και οι σανίδες της Σκηνής του Μαρτυρίου, και επειδή πιστεύουμε, έχουμε γίνει η οικογένεια του Θεού. Πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Επειδή πιστεύουμε διαδίδουμε το φως της σωτηρίας σε όλο τον κόσμο, ακριβώς όπως το καθαρό χρυσάφι (πίστη) λάμπει στον Οίκο του Θεού. Μπορούμε να μοιραστούμε τις καρδιές μας με όσους έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας πρόσφατα, επειδή το Άγιο Πνεύμα κατοικεί επίσης στις καρδιές τους. Αν έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας, τότε όλοι μπορούμε να έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον, αν όμως δεν έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας, τότε δε μπορούμε να έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλο. Οι αμαρτωλοί που ξεχωρίζουν τους ανθρώπους βασισμένοι στο εξωτερικό παρουσιαστικό, συμπεριφέρονται διαφορετικά ο ένας στον άλλον, βασισμένοι σε τέτοιες επιφανειακές πτυχές όπως η εμφάνιση, ο πλούτος ή η φήμη, αλλά εμείς οι δίκαιοι απλά δεν το κάνουμε αυτό στις καρδιές μας. Δεν υπάρχει καμία διάκριση για τους δίκαιους.
Όταν οι άνθρωποι λαβαίνουν αρχικά την άφεση της αμαρτίας, συχνά τους ρωτώ, «Έχετε λάβει πραγματικά την άφεση της αμαρτίας; Έχετε ακόμα αμαρτία ή όλες οι αμαρτίες σας έχουν εξαφανιστεί; Επ' ευκαιρία, θα πρέπει να έχετε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη Βίβλο, έτσι δεν είναι; Ρωτήστε τις με τον καιρό, καθώς βαδίζετε τη ζωή της πίστης σας. Επίσης, οι αδυναμίες σας θα αποκαλυφθούν και πιθανώς θα κάνετε μερικά λάθη κατά μήκος του δρόμου. Αλλά οι ηγέτες και όσοι έχουν προχωρήσει πριν από σας στην Εκκλησία, θα σας βοηθήσουν ώστε όλα να εξελιχθούν ωραία».
Αδελφοί και αδελφές, εμείς οι δίκαιοι χρειαζόμαστε την Εκκλησία. Η Σκηνή του Μαρτυρίου συμβολίζει επίσης την Εκκλησία του Θεού. Όσοι δεν πιστεύουν στο ύδωρ και το αίμα δε μπορούν να μπουν στην Εκκλησία του Θεού και να κατοικήσουν σ' αυτήν. Όσοι δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, δε μπορούν να μπουν και να κατοικήσουν στην Εκκλησία Του. Μόνο όσοι πιστεύουν στην αλήθεια μπορούν να κατοικήσουν στην Εκκλησία, να γίνουν άνθρωποι και εργάτες του Θεού, και επίσης να βλέπουν τη δόξα του Θεού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γίνουν παιδιά του Θεού μόνο με το αίμα ή κάποια προσόντα της σάρκας τους. Ανεξάρτητα από το πόσο αυταρχικοί μπορεί να είναι μερικοί πάστορες, αν δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος τότε δεν είναι παιδιά του Θεού.
 
 
Ο Ιησούς που ήρθε εξ ύδατος και αίματος, μας έχει σώσει τέλεια
 
Αυτό που έκανε ο Κύριος όταν ήρθε σ' αυτή τη γη, μπορεί να συνοψιστεί στη γέννηση, το βάπτισμα, το χύσιμο του αίματος και την ανάστασή Του. Όλα αυτά είναι τα έργα Του για την άφεση της αμαρτίας. Ο Ιησούς έχει εκπληρώσει την αποστολή Του με τα έργα του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα που φανερώνονταν στη Σκηνή του Μαρτυρίου, ήταν για τη σωτηρία μας από την αμαρτία. Η σωτηρία του Θεού είναι τόσο επιμελημένη που δεν πρέπει να πιστέψουμε σ' Αυτόν με τον δικό μας τρόπο. Πρέπει να πιστέψουμε στη σωτηρία Του έτσι όπως είναι.
Η πίστη μας πρέπει να συμφωνεί σωστά με τις δύο αλήθειες της σωτηρίας Του: το βάπτισμά Του και το αίμα Του στο Σταυρό. Γι' αυτό οι δύο σύνδεσμοι ήταν κατάλληλα ταιριασμένοι στις τρύπες των δύο ασημένιων υποδοχών. Δε μπορούμε να θεωρήσουμε την αλήθεια που μας έχει δώσει ο Ιησούς σαν μια από τις γνώσεις του κόσμου, και να την πιστεύουμε μόνο υπό αυτή τη μορφή. Εσείς κι εγώ έχουμε σωθεί από την αμαρτία ενώπιον του Θεού, με πίστη στα έργα της σωτηρίας του Ιησού που φανερώνονταν στις δύο ασημένιες υποδοχές.
Η Σκηνή του Μαρτυρίου μας μιλάει για τη λεπτομερή μέθοδο της σωτηρίας του Ιησού, και αυτή η σωτηρία έχει ήδη εκπληρωθεί πραγματικά για μας. Πιστέψτε στα δύο δώρα της σωτηρίας που σας έχει δώσει ο Θεός. Το χρυσάφι που χρησιμοποιήθηκε στη Σκηνή του Μαρτυρίου συμβολίζει την πίστη. Αν πιστεύετε στην αλήθεια όπως είναι, τότε η σωτηρία και η δόξα του Κυρίου μπορούν να γίνουν δικές σας, όχι όμως αν δεν πιστεύετε. Θέλετε να ζήσετε μέσα στη Σκηνή του Μαρτυρίου με πίστη, ντυμένοι με τη δόξα του Θεού και προστατευμένοι από Αυτόν, ή θέλετε να είστε καταραμένοι για πάντα επειδή συνεχίζετε να μην πιστεύετε; Αν πιστεύετε μόνο στο αίμα του Σταυρού, τότε δε μπορείτε να σωθείτε. Πρέπει να πιστέψετε ότι το αίμα του Σταυρού και το βάπτισμα είναι ένα. Το δώρο του Κυρίου αποτελείται από αυτά τα δύο.
Το Πνεύμα του Θεού κατοικεί στις καρδιές μας μόνο όταν πιστεύουμε και στα δύο αυτά στοιχεία (βάπτισμα και χύσιμο του αίματος του Ιησού). Το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί ποτέ στις καρδιές όσων δεν πιστεύουν σε αυτά. Αν ομολογείτε την πίστη σας μόνο με τα χείλη σας αλλά δεν πιστεύετε με τις καρδιές σας, και αν η γνώση σας είναι μόνο μια απλή διανοητική άσκηση, τότε δε μπορείτε ποτέ να σωθείτε. Για να σωθείτε, πρέπει πρώτα να σύρετε μια καθαρή γραμμή οριοθέτησης, που βάζει τα όρια της σωτηρίας σας: «Μέχρι τώρα δεν ήμουν σωσμένος. Η σωτηρία στην οποία είχα πιστέψει δεν ήταν η πραγματική. Αλλά τώρα έχω σωθεί με πίστη στον Ιησού που ήρθε εξ ύδατος και αίματος». Οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν δίκαιοι μόνο αν πρώτα γίνουν αμαρτωλοί, τουλάχιστον μια φορά. Πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ως μη σωσμένοι είναι αναγκασμένοι να καταδικαστούν για τις αμαρτίες τους, και έπειτα να σωθούν εντελώς με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Πρέπει να λάβουμε την τέλεια σωτηρία μας με το κυανό και πορφυρό νήμα, το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Με το βάπτισμα και το αίμα Του ο Κύριος μας έχει δώσει το δώρο της τέλειας σωτηρίας. Για να μας εμποδίσει ώστε να μην πιστεύουμε βασισμένοι στις σκέψεις μας, ο Κύριος αποκάλυψε αυτή την σωτηρία λεπτομερώς μέσω της Σκηνής του Μαρτυρίου. Επειδή αυτή η σωτηρία είναι τόσο πολύτιμη και τέλεια, αξίζει να πιστευτεί από τον καθένα. Μην πιστεύετε απλά σε μια μόνο πτυχή της σωτηρίας Του, το αίμα του Σταυρού, αλλά πιστέψτε και στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού όλα με μιας! Αν υπάρχει κάποιος μεταξύ μας που δεν έχει σωθεί ακόμα, τότε είναι ειλικρινής ελπίδα μου ότι θα σωθεί έστω και τώρα με πίστη σ' αυτή την αλήθεια.
Υπάρχει εδώ κανένας που πιστεύει μόνο στο αίμα του Χριστού; Υπάρχουν τόσοι πολλοί Χριστιανοί που εξακολουθούν να πιστεύουν σε ένα τέτοιο «μισό» ευαγγέλιο. Αλλά η ελπίδα μου είναι ότι μια τέτοια λανθασμένη πίστη δεν θα εισβάλλει στην καρδιά κανενός από από μας. Ό,τι και αν συμβαίνει, δε μπορώ να ανήκω σε ένα πλήθος μη σωσμένων. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουν σωθεί τέλεια με πίστη σ' αυτά τα δύο πράγματα (κυανό και ερυθρό νήμα)—δηλαδή το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτά τα δύο δώρα της σωτηρίας μέσω των οποίων ο Κύριος με έχει σώσει. Επειδή ο Θεός έχει εκπληρώσει τη σωτηρία μου τέλεια, έχω ήδη ελευθερωθεί επίσης από τις κατάρες και την κρίση.
Αληθινά, η σωτηρία μας που έχει έρθει μέσω του κυανού και ερυθρού νήματος, είναι πολύτιμη πέρα από κάθε περιγραφή. Να θυμάστε και να πιστεύετε ότι η σωτηρία σας τελειοποιήθηκε όχι μόνο με το αίμα του Σταυρού ούτε μόνο με το βάπτισμα του Ιησού, αλλά και με το βάπτισμα και με το αίμα του Σταυρού, και ότι μπορείτε να γίνετε παιδιά του Θεού με πίστη σ' αυτά τα δύο. Έχουμε λάβει αιώνια ζωή με πίστη στο Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, το μυστήριο που είναι κρυμμένο στους δύο σύνδεσμους και τις δύο ασημένιες υποδοχές των σανίδων της Σκηνής του Μαρτυρίου.

Δίνω όλες τις ευχαριστίες μου στον Κύριό μας, που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου. Αλληλούια!