တရားဟောချက်များ

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-2] (Πράξεις 8:14-24) Μπορεί κάποιος να αποκτήσει πραγματικά το Άγιο Πνεύμα με την προσπάθειά του;

(Πράξεις 8:14-24)
«Ακούσαντες δε οι απόστολοι οι εν Ιεροσολύμοις ότι η Σαμάρεια εδέχθη τον λόγον του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην· Οίτινες καταβάντες προσηυχήθησαν περί αυτών διά να λάβωσι Πνεύμα Άγιον· διότι δεν είχεν έτι επιπέσει επ’ ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τας χείρας επ’ αυτούς, και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον. Ιδών δε ο Σίμων ότι διά της επιθέσεως των χειρών των αποστόλων δίδεται το Πνεύμα το Άγιον, προσέφερεν εις αυτούς χρήματα, λέγων· Δότε και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντινα επιθέσω τας χείρας να λαμβάνη Πνεύμα Άγιον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν· το αργύριόν σου ας ήναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται διά χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρον εν τω λόγω τούτω· διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από της κακίας σου ταύτης και δεήθητι του Θεού, ίσως συγχωρηθή εις σε η επίνοια της καρδίας σου· επειδή σε βλέπω ότι είσαι εις χολήν πικρίας και δεσμόν αδικίας. Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπε· Δεήθητε σεις υπέρ εμού προς τον Κύριον, διά να μη έλθη επ’ εμέ μηδέν εξ όσων είπετε.» 
 
 
Μπορεί κάποιος να λάβει το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών;
Όχι. Πρέπει να πιστέψει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 

Βασισμένος στην βασική περικοπή, θέλω να δώσω ένα μήνυμα εάν «κάποιος μπορεί να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με την προσπάθειά του». Οι μαθητές στην εποχή της πρώτης εκκλησίας έλαβαν δύναμη από τον Θεό και στάλθηκαν σε διάφορους τόπους από Αυτόν. Υπάρχουν διάφορα υπερφυσικά γεγονότα στις Πράξεις, ένα από τα οποία είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς όταν οι Απόστολοι έβαζαν τα χέρια τους στο κεφάλι τους. Η Βίβλος λέει, «Όταν οι απόστολοι έβαζαν τα χέρια τους επάνω σε όσους δεν είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα αν και είχαν πιστέψει στον Ιησού, εκείνοι λάβαιναν το Άγιο Πνεύμα».
Πώς λοιπόν εκείνοι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών; Εκείνο τον καιρό οι λόγοι του Θεού ακόμα γράφονταν και το έργο δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα, έτσι ο Θεός έδωσε στους Απόστολους ειδικές δυνάμεις για να επιτύχουν την αποστολή Του. Ήταν μαζί με τους Απόστολους και παρήγαγε πολλά θαύματα και σημεία μέσω αυτών. Ήταν μια ξεχωριστή εποχή, όπου ο Θεός ενεργούσε σημεία και θαύματα που θα μπορούσαν να ιδωθούν με το ανθρώπινο μάτι, ώστε οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας. Ήταν ανάγκη για τον Θεό, μαζί με τους Απόστολους, να παρουσιάσουν δυναμικά το έργο του Αγίου Πνεύματος, για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και ότι Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας. Αν το Άγιο Πνεύμα δεν είχε ενεργήσει με σημεία και θαύματα την εποχή της πρώτης εκκλησίας, κανένας δε θα είχε πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας. 
Αλλά δεν είναι απαραίτητο για μας σήμερα να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα με ορατά σημεία και θαύματα, επειδή η Βίβλος έχει συμπληρωθεί. Αντίθετα, η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος στηρίζεται τώρα στην πίστη. Με άλλα λόγια, στην πίστη του ευαγγελίου της αλήθειας. Ο Θεός δίνει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους έχουν πίστη στο ευαγγέλιο της αλήθειας ενώπιον του Θεού. Η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος συμβαίνει μόνο σε όσους πιστεύουν στους λόγους του Θεού, όπως εκπληρώθηκαν με την έλευση του Ιησού σ’ αυτό τον κόσμο με το βάπτισμα και το αίμα Του. 
Σήμερα, πολλοί ποιμένες διδάσκουν στους πιστούς ότι τα ορατά φαινόμενα των θαυμάτων είναι σημεία της εγκατοίκησης του Αγίου Πνεύματος. Και οδηγούν τους πιστούς να λάβουν το Άγιο Πνεύμα με τον ίδιο τρόπο. Εξαπατούν τους ανθρώπους δίνοντάς τους ψεύτικες διδασκαλίες, όπως ότι η ομιλία σε γλώσσες είναι σημάδι της έλευσης του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι ποιμένες υποστηρίζουν ότι είναι απόστολοι που εκτελούν μεγάλα σημεία και θαύματα, και προσελκύουν την προσοχή θρησκευτικών φανατικών, που θέλουν να δοκιμάσουν τον Θεό με τα συναισθήματά τους. 
Αυτός ο φανατισμός έχει απλωθεί σε Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, και πολλοί από αυτούς ακολουθούν τις πεποιθήσεις τους και λαβαίνουν πονηρά πνεύματα με υπερφυσικά μέσα. Ακόμα και τώρα, άνθρωποι που επηρεάστηκαν από θρησκευτικό φανατισμό νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν άλλους να λάβουν το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών τους. 
Ωστόσο, είναι εξαπατημένοι, όπως ο Σίμων ο μάγος που εμφανίζεται στην βασική περικοπή. Μεθούν με αυτοϊκανοποίηση και υλική πλεονεξία, όμως όλες οι πράξεις τους προκαλούν μόνο σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό το είδος ψεύτικης διδασκαλίας ξεφεύγει από τον αληθινό τρόπο για τη λήψη της εγκατοίκησης του Αγίου Πνεύματος ενώπιον του Θεού. 
Ακόμη και σήμερα, πολλοί ψευδοπροφήτες κάνουν το έργο του Σατανά μέσω των κακών θρησκευτικών πρακτικών τους, προσποιούμενοι ότι κάνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι αληθινοί Χριστιανοί πρέπει να προσκολληθούν στον λόγο του Θεού, η γνώση του οποίου είναι ο μόνος τρόπος για να λάβουμε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Οι αποκαλούμενοι Πεντηκοστιανοί, που δίνουν μεγάλη έμφαση στις φυσικές εμπειρίες του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να απορρίψουν τις παράλογες πεποιθήσεις τους, να επιστρέψουν στους λόγους του Θεού, και να πιστέψουν στην αλήθεια, που θα τους οδηγήσει ασφαλώς στην εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Ο Σίμων ήταν διάσημος μάγος στη Σαμάρεια εκείνη την εποχή. Όταν είδε τους μαθητές του Ιησού να κάνουν τους ανθρώπους να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, επιδίωξε να αγοράσει το Άγιο Πνεύμα με χρήματα. Άνθρωποι με τέτοια πίστη, αναπόφευκτα γίνονται σκλάβοι του Σατανά και χρησιμοποιούνται από αυτόν για να κάνουν το έργο του. Ο Σίμων θέλησε να λάβει το Άγιο Πνεύμα αλλά η επιθυμία του δεν ήταν τίποτα περισσότερο από πλεονεξία. Μπορούμε να δούμε ότι τέτοια πίστη δεν είναι η αληθινή πίστη που λαβαίνει το Πνεύμα. 
Ο Σίμων προσπάθησε να αγοράσει το Άγιο Πνεύμα με χρήματα μόνο από εγωιστική επιθυμία για τη δύναμή του. Γι’ αυτό τον λόγο επιπλήχθηκε αυστηρά από τον δούλο του Θεού, τον Πέτρο. Ακόμα κι αν λέγεται ότι ο Σίμων πίστεψε στον Ιησού, δεν ήταν άνθρωπος που είχε λάβει το Άγιο Πνεύμα με την άφεση των αμαρτιών. Με άλλα λόγια, νόμιζε ότι μπορούσε να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος προσφέροντας στον Θεό κοσμικά πράγματα. 
Αν και στο εξωτερικό παρουσιαστικό του έμοιαζε ότι ήταν πιστός στον Ιησού, οι πραγματικές εσωτερικές σκέψεις του ήταν άσχετες με τους αληθινούς λόγους του Ιησού. Αντίθετα, ήταν γεμάτος με υλική πλεονεξία. Ο Πέτρος, που ήξερε τις σκέψεις του Σίμωνα, τον επέπληξε για την προσπάθειά του να αγοράσει με χρήματα το Άγιο Πνεύμα, που είναι δώρο του Θεού. Είπε στον Σίμωνα ότι θα χανόταν μαζί με τα χρήματά του. 
Σήμερα, οι ψευδοπροφήτες που κατέχονται από πονηρά πνεύματα, επιδιώκουν να πλανήσουν τους ανθρώπους κάνοντάς τους να νομίζουν ότι όλα τα θαύματα και σημεία είναι έργα του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε συχνά να δούμε ανθρώπους που θαυμάζουν αυτό το είδος της δύναμης και προσεύχονται έντονα για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κανένας δε θα μπορούσε να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με προσευχές που προσφέρθηκαν από την κοσμική του πλεονεξία. 
Μήπως υπάρχουν γύρω σας χαρισματικοί άνθρωποι; Πρέπει να είστε προσεκτικοί από τέτοιους ανθρώπους. Πλησιάζουν τους άλλους με φανατική πίστη. Λένε ότι μπορούν να εξορκίσουν δαιμόνια και επίσης να κάνουν τους ανθρώπους να λάβουν το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών τους. Ωστόσο, δεν κατέχουν τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αλλά των πονηρών πνευμάτων. Όσοι βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα με τη βοήθεια της τοποθέτησης των χεριών, οδηγούν και τους εαυτούς τους και τους άλλους να λάβουν μόνο πονηρά πνεύματα. 
Η αληθινή εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος έρχεται σε όσους πιστεύουν στους λόγους του ύδατος και του Πνεύματος (Α΄ Ιωάν. 5:3-7). Ακόμα κι αν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος περιγράφεται σαφώς στη Βίβλο, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να φθάσουν στον Θεό με υπερφυσικές δυνάμεις και εμπειρίες όπως εκστάσεις, ομιλία σε γλώσσες, διόραση και εξορκισμό δαιμόνων, επειδή έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Γι’ αυτό οι ψευδοπροφήτες μπορούν να εξαπατήσουν τόσους πολλούς ανθρώπους να πιστεύουν σε ένα Χριστιανισμό δεισιδαιμονιών, που προέρχεται από τον Διάβολο. 
Ο Πέτρος επέπληξε τον Σίμωνα λέγοντας, «Το αργύριόν σου ας ήναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται διά χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρον εν τω λόγω τούτω· διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από της κακίας σου ταύτης και δεήθητι του Θεού, ίσως συγχωρηθή εις σε η επίνοια της καρδίας σου· επειδή σε βλέπω ότι είσαι εις χολήν πικρίας και δεσμόν αδικίας. Εσύ είσαι γιος του δαίμονα». Πρέπει να αναστενάξουμε από θλίψη στο γεγονός ότι στις μέρες μας υπάρχουν τόσοι πολλοί λειτουργοί όπως αυτός. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι χαρισματικοί άνθρωποι. Απαιτούν χρήματα από το ποίμνιό τους. Πρέπει να κρατήσουμε απόσταση από τέτοια πίστη, και να λάβουμε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με πίστη στο αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος (Ματθ. 3:15, Α΄ Πέτρ. 3:21, Ιωάν. 1:29, Ιωάν. 19:21-23). 
 
 
Οι χαρισματικοί εργάζονται με την τοποθέτηση των χεριών! 
 
Πρέπει να μείνουμε μακριά από τέτοια πίστη. Μερικοί άνθρωποι έχουν σήμερα την παράλογη πεποίθηση ότι μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα εάν δεχτούν την τοποθέτηση των χεριών από εκείνους που έχουν λάβει δύναμη. Νομίζουν ότι αφού οι Γραφές λένε ότι πολλοί άνθρωποι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα όταν οι Απόστολοι έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους, θα μπορούσαν και αυτοί να κάνουν το ίδιο επίσης. Μερικοί υποκριτές έχουν επίσης την παράλογη πεποίθηση, ότι μπορούν να δώσουν στους ανθρώπους την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με την τοποθέτηση των χεριών τους. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. 
Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η πίστη τους είναι πολύ διαφορετική από εκείνη των Αποστόλων, την εποχή της πρώτης εκκλησίας. Σήμερα η σοβαρότερη πρόκληση στις πεποιθήσεις μερικών Χριστιανών είναι ότι δεν έχουν πίστη στο αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Λένε ότι πιστεύουν στον Θεό αλλά δεν Τον σέβονται και αντ’ αυτού εξαπατούν και τον εαυτό τους και τους άλλους. Ωστόσο, ένας αμαρτωλός δε μπορεί ούτε να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος ούτε να κάνει άλλους να το κάνουν. Αν κάποιος λέει ότι ένα Πνεύμα ήρθε σε έναν αμαρτωλό, αυτό το πνεύμα δεν είναι αληθινά το Άγιο Πνεύμα˙ αντίθετα αυτό είναι το πνεύμα του Σατανά, μόνο που προσποιείται ότι είναι αληθινό Πνεύμα. 
Οι Απόστολοι στην εποχή της πρώτης εκκλησίας ήταν άνθρωποι που ήξεραν και πίστευαν ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Σωτήρας, που πήρε όλη την αμαρτία της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και το θάνατό Του στον Σταυρό. Ήταν σε θέση να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, επειδή πίστεψαν στην αλήθεια του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Επίσης κήρυτταν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε άλλους, βοηθώντας τους έτσι να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Αλλά στις μέρες μας, πολλοί Χριστιανοί έχουν μπερδεμένες φανατικές πεποιθήσεις. Είναι πραγματικά δυνατό σήμερα ένας αμαρτωλός να λάβει το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών από έναν άλλο αμαρτωλό λειτουργό; Αυτό είναι απολύτως ανόητο. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ακόμα κι αν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, έχουν λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα κι αν κάποιος μοιάζει με καλό ποιμένα στα μάτια των υποστηρικτών του, δε μπορεί να κάνει κάποιον να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος εάν υπάρχει αμαρτία στην καρδιά του. 
Εντούτοις, πολλοί άνθρωποι έχουν αυτό το είδος λανθασμένης πίστης. Αυτός είναι ο λόγος που τόσοι πολλοί ψευδοπροφήτες καταφέρνουν να οδηγήσουν ανθρώπους στον άδη. Πρέπει να ξέρετε το γεγονός ότι εκείνοι που διδάσκουν τέτοια πίστη είναι ψευδοπροφήτες. Είναι άνθρωποι που ήδη έχουν κυριευτεί από δαίμονες. 
Αν κάποιος έχει αμαρτία στην καρδιά του, μπορεί το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα του; Η απάντηση είναι όχι. Είναι τότε δυνατό για κάποιον που έχει αμαρτία στην καρδιά του να κάνει άλλους να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος; Πάλι, η απάντηση είναι όχι. Τότε τι κάνει τους χαρισματικούς να κάνουν σήμερα θαύματα και σημεία στον Χριστιανισμό, ενώ έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους; Αυτό το κάνουν τα πονηρά πνεύματα. Το Άγιο Πνεύμα δε μπορεί ποτέ να κατοικήσει μέσα σε έναν αμαρτωλό. Κατοικεί μόνο σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Είστε βέβαιοι ότι το πνεύμα που ήρθε σε σας, είναι το Άγιο Πνεύμα; 
Στο Κατά Ιωάννην 3:5, ο Ιησούς λέει, «Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού». Συνεπώς, η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μπορεί να ληφθεί μόνο με πίστη στο αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Το λάθος που πολλοί Χριστιανοί κάνουν σήμερα, είναι να πιστεύουν ότι κάποιος μπορεί επίσης να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με την τοποθέτηση των χεριών από αμαρτωλούς λειτουργούς. Αυτό είναι σοβαρό λάθος. Σήμερα, πολλοί χριστιανοί και λειτουργοί έχουν την πίστη και πεποίθηση ότι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος έρχεται σ’ αυτούς με την τοποθέτηση των χεριών. 
 
 
Η σχέση μεταξύ αληθινής άφεσης των αμαρτιών και της τοποθέτησης των χεριών
 
«Η τοποθέτηση των χεριών» είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος μπορεί να μεταβιβάσει κάτι που έχει μέσα του προς το αντικείμενο. Σκεφτείτε το με αυτό τον τρόπο: Αν μιλάμε σε ένα μικρόφωνο, ο ήχος ταξιδεύει μέσω των καλωδίων στον ενισχυτή και έπειτα βγαίνει από αυτόν προς τα μεγάφωνα, έτσι ώστε να μπορεί να τον ακούσει ο καθένας. Παρόμοια, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ένας αμαρτωλός έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για αμαρτία, η αμαρτία του μεταβιβαζόταν προς το θύμα της προσφοράς για αμαρτία, και έτσι αυτός συγχωριόταν. Με τον ίδιο τρόπο, η δύναμη του Θεού περνά στους ανθρώπους όταν οι δούλοι Του βάζουν τα χέρια τους επάνω τους. Μ’ αυτό τον τρόπο, η τοποθέτηση των χεριών έχει πάρει την έννοια της «μεταβίβασης, μεταφοράς». 
Οι χαρισματικοί δεν κάνουν τους ανθρώπους να έχουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με την τοποθέτηση των χεριών τους, αλλά τους κάνουν να λάβουν πονηρά πνεύματα. Πρέπει να θυμάστε ότι κάποιος με δύναμη πονηρών πνευμάτων με την τοποθέτηση των χεριών μεταβιβάζει αυτά τα πνεύματα προς τους άλλους. Όταν ένας δαιμονισμένος βάζει τα χέρια του στο κεφάλι κάποιου άλλου, ο δαίμονας που υπάρχει σ’ αυτόν περνά στον άλλο άνθρωπο, επειδή ο Σατανάς λειτουργεί μέσω των αμαρτωλών. Γι’ αυτό τον λόγο, καθένας πρέπει να πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος αν θέλει να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Σατανάς κυβερνά εκείνους που είναι στην αμαρτία, ακόμα κι αν πιστεύουν στον Ιησού, αν αποτύχουν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών. 
Αν κάποιος λάβει την τοποθέτηση των χεριών από ένα δαιμονισμένο, οι δαίμονες θα έρθουν επίσης σ’ αυτόν και θα εκτελέσει επίσης ψεύτικα θαύματα. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι δαίμονες έρχονται να κατοικήσουν σε άλλους με την τοποθέτηση των χεριών, και ότι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος είναι δυνατή μόνο με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Η τοποθέτηση των χεριών είναι μια μέθοδος που καθιερώθηκε από τον Θεό για τη μεταβίβαση κάποιου πράγματος σε κάποιον άλλο. Αλλά ο Σατανάς κάνει πολλούς ανθρώπους να λάβουν πονηρά πνεύματα με την τοποθέτηση των χεριών. Το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να αγοράσουν τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος με χρήματα, είναι ένα ακόμα πιο μεγάλο πρόβλημα. 
 
 
Οι περισσότεροι Χριστιανοί παρανοούν την αλήθεια της εγκατοίκησης του Αγίου Πνεύματος
 
Όταν ρωτιούνται πώς μπορούν να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, πολλοί άνθρωποι απαντούν ότι αυτό είναι δυνατό μέσω προσευχών μετάνοιας ή νηστείας. Αυτό δεν ισχύει. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα σε σας όταν προσφέρετε ειδικές προσευχές στον Θεό; Όχι. Η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος έρχεται μόνο σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Επειδή ο Θεός είναι η αλήθεια, καθιέρωσε το νόμο για τη λήψη της εγκατοίκησης του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει σε κάποιον που έχει αμαρτία στην καρδιά του; Η απάντηση είναι, απολύτως όχι. Κανείς δε μπορεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών. Ακόμα κι αν κάποιος συμμετέχει σε συναθροίσεις αναζωπύρωσης και προσεύχεται έντονα στον Θεό για να λάβει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα θα παραμείνει έξω από αυτόν. Οι αμαρτωλοί προφανώς δεν μπορούν να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Οι αμαρτωλοί μπορούν να λάβουν την αληθινή εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος ως δώρο, αλλά μόνο όταν λάβουν την άφεση των αμαρτιών με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Κανένας που δεν ξέρει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δε μπορεί να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος διαδίδεται γρήγορα σε όλο τον κόσμο μέσω των χριστιανικών βιβλίων, εκκλησιαστικών συνάξεων, του διαδικτύου, και ακόμη των ηλεκτρονικών βιβλίων. Επομένως, καθένας που επιζητεί το αληθινό ευαγγέλιο, μπορεί να πιστέψει σ’ αυτό και να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν έχετε λάβει ακόμα την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι για να γίνει αυτό, πρέπει να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
 
Ένα σοβαρό παράδειγμα ψεύτικης πίστης! 
 
Σήμερα όταν εξετάζουμε τα συμπτώματα των ανθρώπων που λαβαίνουν ψεύτικα πνεύματα, μπορούμε να δούμε την πραγματική ύπαρξη των δαιμόνων. Οι «συναθροίσεις αναζωπύρωσης για το Άγιο Πνεύμα» είναι συναθροίσεις στις οποίες οι άνθρωποι θέλουν απελπισμένα να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Στις συναθροίσεις αυτές βλέπουμε τους ανθρώπους να κτυπούν τα χέρια τους και να κάνουν προσευχές μετάνοιας κλαίγοντας και νηστεύοντας. Ο ιεροκήρυκας τους οδηγεί να προσφέρουν φανατικές προσευχές λέγοντάς τους ότι το Άγιο Πνεύμα δε θα έρθει σ’ αυτούς αν δεν κάνουν έτσι. Οι άνθρωποι τότε ξεφωνίζουν, «Κύριε!» και αρχίζουν τις φανατικές προσευχές τους. 
Μπορούν αυτοί οι φανατικοί να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με αυτό τον τρόπο; Όχι. Θα μπορούσατε να δείτε σε τέτοιες συνάξεις ανθρώπους να φωνάζουν και να πέφτουν πίσω, και έπειτα να τρέμουν, ενώ κάνουν παράξενους θορύβους. Μερικοί πέφτουν πίσω και τρέμουν στο έδαφος εδώ και εκεί, και τους βλέπουμε να κραυγάζουν και να αρχίζουν να μιλούν σε γλώσσες. Κάποιος σε όλη τη σύναξη φωνάζει κουνώντας το κεφάλι του και το πλήθος κυριεύεται από συγκίνηση. Μερικοί αρχίζουν να έχουν ξεσπάσματα, τινάζονται ένα γύρω και μιλούν σε γλώσσες. Οι άνθρωποι λένε ότι αυτά τα φαινόμενα είναι οι αποδείξεις ότι το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει σ’ αυτούς. Αλλά σκέφτεστε τι συμβαίνει όταν ένας δαίμονας κάνει το δικό του έργο; Είναι αυτό έργο του Αγίου Πνεύματος; Σίγουρα όχι. 
 
 
Ο Σατανάς εξαπατά πολλούς Χριστιανούς 
 
Σήμερα, πολλοί Χριστιανοί ζουν το είδος της θρησκευτικής ζωής που θέλει ο Σατανάς. Ο Σατανάς παραπλανά τους ανθρώπους, λέγοντάς τους ότι πρέπει να λάβουν την τοποθέτηση των χεριών από έναν δυνατό λειτουργό για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί Χριστιανοί τείνουν να το πιστέψουν αυτό ως επίσημο δόγμα. Ο Σατανάς φυτεύει επίσης στα κεφάλια των ανθρώπων την ιδέα ότι θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα εάν προσευχηθούν υπερβολικά. Ο Σατανάς έχει προσπαθήσει να διπλασιάσει και να τριπλασιάσει τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν τέτοια πίστη. 
Επομένως, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν και ούτε καν προσπαθούν να μάθουν για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να αγωνιστούμε να αποφύγουμε τις σκέψεις που ο Σατανάς προσπαθεί να βάλλει στα κεφάλια μας, και να ξέρουμε και να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος έρχεται μόνο σ’ εκείνους που πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να πιστέψετε σε αυτό. 
 
 
Παρανοήσεις των Χριστιανών σχετικά με την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος
 
Πρώτ’ απ’ όλα, υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση στις πεποιθήσεις πολλών οπαδών στο χαρισματικό Χριστιανισμό. Προσπαθούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα με αμαρτία στις καρδιές τους. Εσφαλμένα πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος ακόμα κι αν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Ωστόσο, κάποιος χωρίς πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δε μπορεί να λάβει την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος.
Δεύτερον, λέγεται ότι η υπεροψία εμποδίζει τους ανθρώπους να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, σημαίνει αυτό ότι κάποιος μπορεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα αν δεν συμπεριφέρεται αλαζονικά; Υπάρχει άνθρωπος σ’ αυτόν τον κόσμο που δεν είναι κατά κάποιο τρόπο αλαζόνας; Ένας αλαζόνας άνθρωπος, που δε μπορεί να συγχωρηθεί από τον Θεό, είναι ένας που προσθέτει δικές του σκέψεις στον λόγο του Θεού. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με τις μεθόδους τους, αγνοώντας το αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος έρχεται μόνο σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Τρίτον, λέγεται ότι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος έρχεται όταν κάποιος ομολογεί ειλικρινά όλες τις αμαρτίες του ενώπιον του Θεού. Έτσι παροτρύνονται να ομολογήσουν τις αμαρτίες τους όταν θέλουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Αλλά πρέπει να θυμάστε ότι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος δεν έρχεται όταν απλά κάποιος ομολογεί τις αμαρτίες του. Οι περισσότεροι Χριστιανοί σήμερα ανυπομονούν για την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος και για την πληρότητά Του αλλά δε μπορούν να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος επειδή έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους. Άνθρωπος με τέτοιο είδος τυχοδιωκτικής επιθυμίας θα καταληφθεί από δαίμονες. 
Τέταρτον, μερικοί λένε ότι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μπορεί να δοθεί όταν ζητάμε σοβαρά από τον Θεό να μας δώσει την ευλογία. Αλλά δε μπορεί να ληφθεί μέσω ικεσίας. Αυτή είναι απλά εσφαλμένη σκέψη. 
Πέμπτον, μερικοί ταυτίζουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με την κατοχή μερικών πνευματικών δυνάμεων. Η ομιλία σε γλώσσες θεωρείται μια κοινή απόδειξη της εγκατοίκησης του Αγίου Πνεύματος. Αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί στην καρδιά κάποιου απλά επειδή μπορεί να εξορκίζει δαίμονες στο όνομα του Ιησού ή να μιλάει σε παράξενες γλώσσες. Η αμαρτία ανήκει στον Σατανά. Μπορεί κάποιος με αμαρτία στην καρδιά του, να πει αληθινά ότι έχει λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος επειδή κατέχει μερικές παράξενες δυνάμεις; Άλλη μια φορά, αυτό είναι μια κατεργαριά που παίζεται από τους δαίμονες. 
Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Ιησούς, είναι το μόνο αληθινό ευαγγέλιο που μπορεί να μας οδηγήσει να λάβουμε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Αν ακόμα νομίζετε ότι μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα και την άφεση των αμαρτιών με άλλες μεθόδους, είστε βαθιά εξαπατημένοι. Ελπίζω ότι θα ελευθερωθείτε από τις εσφαλμένες πεποιθήσεις σας και αντ’ αυτών θα έχετε πνευματικές σκέψεις και αυθεντική πίστη. 
Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σήμερα πολλοί Χριστιανοί κατέχονται από δαίμονες. Πολλοί Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο κυριεύονται από τη δύναμη των δαιμόνων, επειδή θέλουν να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με ειδικές συνάξεις αναζωπύρωσης ή με την τοποθέτηση των χεριών. Πηγαίνουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους, όπως οι προϊστάμενοι στα σπίτια προσευχής, παλαιότεροι διάκονοι, αναζωπυρωτές ή ποιμένες, που λένε ότι έχουν λάβει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Πηγαίνουν σ’ αυτούς με την ελπίδα να λάβουν το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών. Ωστόσο, κανένας δε μπορεί να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με αυτό το είδος πίστης, ανεξάρτητα από το πόσο έντονα πιστεύει στον Ιησού. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κανένας εκτός από τον Θεό που μπορεί να κάνει κάποιον να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Όπως ο Σίμων, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν σήμερα να αγοράσουν το Άγιο Πνεύμα. Προσπαθούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα με πίστη σε κοσμικές διδασκαλίες αλλά όχι στο ευαγγέλιο. Οι περισσότεροι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο είναι κολλημένοι σε αυτή την νοοτροπία. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο σε όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα να Το λάβουν. Ο μόνος τρόπος για να λάβεις το Άγιο Πνεύμα είναι η πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και αυτή είναι η μόνη απάντηση στην αλήθεια (Πράξ. 2:38). 
Η λήψη του Αγίου Πνεύματος με την τοποθέτηση των χεριών ήταν δυνατή μόνο για μια μικρή χρονική περίοδο στην εποχή της πρώτης εκκλησίας. Μετά από αυτό η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος έρχεται στους ανθρώπους ταυτόχρονα μόλις μάθους και πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Επομένως, εκτός από το έργο του Αγίου Πνεύματος, που συμβαίνει με πίστη στον λόγο του Θεού, όλα τα άλλα είναι έργο των δαιμόνων. Ο Θεός λέει ότι οι δαίμονες είναι δούλοι του Σατανά και ο Σατανάς έχει λειτουργήσει εφευρετικά με τέτοιο τρόπο ώστε οι άνθρωποι να μη μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών ακόμα κι αν πιστεύουν στον Ιησού. Ο Σατανάς ψεύδεται στους ανθρώπους, λέγοντας ότι θα τους δώσει Άγιο Πνεύμα αν πιστεύουν στον Ιησού και δεχτούν την τοποθέτηση των χεριών. Ο Σατανάς επεκτείνει την επικράτειά του σε όλο τον κόσμο μέσω αυτού του είδους πονηριάς. 
Θα εξετάσουμε τώρα τα συμπτώματα εκείνων που κατέχονται από δαίμονες. Κατ’ αρχήν, όταν εξετάζουμε τα συμπτώματα της κατοχής από δαίμονα σε έναν μάντη ή σαμάνο, βλέπουμε ότι έχει ξεσπάσματα, εκστάσεις, ακόμη και λιποθυμία. Τότε η γλώσσα τους περιστρέφεται και από το στόμα τους βγαίνουν περίεργες λέξεις πέρα από τη θέλησή τους. Μιλούν σε παράξενες γλώσσες. 
Αυτή την ίδια εμπειρία έχουν και οι μάγοι και οι Χριστιανοί που έχουν καταληφθεί από δαίμονες με την τοποθέτηση των χεριών. Όταν ένας χαρισματικός αναζωπυρωτής παίρνει το μικρόφωνο και φωνάζει, «Με φωτιά, με φωτιά, με φωτιά», η σύναξη συγκινείται και χάνει τον αυτοέλεγχο. Οι άνθρωποι που θέλουν να λάβουν την τοποθέτηση των χεριών από αυτόν, έρχονται μπροστά, τινάζονται ανεξέλεγκτα σε ξεσπάσματα κρίσης και μιλούν σε γλώσσες. Αυτά τα συμπτώματα είναι έργο δαιμόνων που προσποιούνται ότι κάνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. 
Άνθρωποι που κατέχονται από πονηρά πνεύματα, τα οποία μπορούν να κληθούν από τους σαμάνους και τους μάντεις κάθε πρωτόγονης θρησκείας, παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώματα με τους Χριστιανούς που καταλήφθηκαν από δαίμονες με την τοποθέτηση των χεριών. Ωστόσο, οι άνθρωποι το παρανοούν αυτό, παρ’ όλες τις αποδείξεις. Εκείνοι οι Χριστιανοί βυθίζονται σε βαθιά σύγχυση επειδή νομίζουν ότι έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα όταν δοκιμάσουν αυτά τα είδη συμπτωμάτων. 
 
 
Ο Σατανάς εργάζεται μέσω Χριστιανών σαν ένας μάντης
 
Ο Σατανάς επιτρέπει στους δαιμονισμένους ανθρώπους να κάνουν προσευχές προφητείας. Προφητεύουν λέγοντας, «Εσύ θα γίνεις πολύτιμος ηγέτης. Χιλιάδες πρόβατα θα βόσκουν μπροστά σου. Ο Θεός θα σε εκπαιδεύσει στο μέλλον και θα σε κάνει έναν πολύτιμο ηγέτη». Σε άλλους λένε παραπλανητικά λόγια όπως, «Εσύ θα γίνεις πολύτιμος δούλος του Θεού. Θα είσαι πολύ ξεχωριστός δούλος του Θεού». Το κάνουν για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να τους ακολουθήσουν και να ζήσουν ως δούλοι δαιμόνων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
Οι μάντεις κάνουν επίσης προφητείες για το μέλλον άλλων ανθρώπων. «Εσύ πρέπει να προσέχεις το νερό στο μέλλον». «Θα κάνεις πολλά χρήματα». «Ένας ευγενής άνθρωπος θα εμφανιστεί από την ανατολή και θα σε βοηθήσει». Αυτά είναι παραδείγματα των λόγων που λένε. Το πρώτο σύμπτωμα που παρουσιάζεται σε δαιμονισμένους ανθρώπους είναι ότι κάνουν ψεύτικες προφητείες. 
Ύστερα μιλούν σε γλώσσες που δε μπορούν να καταλάβουν ούτε καν οι ίδιοι. Έχουν τρεμουλιάσματα και ακόμη παρουσιάζουν συμπτώματα διαταραχής της προσωπικότητας. Αν συναντήσετε ένα σαμάνο ή μάντη, μπορείτε να βεβαιώσετε ότι έχουν υγιείς προσωπικότητες; Συχνά μιλούν χυδαία σε ανθρώπους που είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς. 
Ωστόσο, οι άνθρωποι που έχουν την αληθινή εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, το έχουν λάβει με πίστη στη βιβλική αλήθεια που λέει ότι ο Ιησούς καθάρισε όλη την αμαρτία του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του και του θανάτου Του στον Σταυρό. Αυτοί οι άνθρωποι βοηθούν επίσης τους άλλους να μάθουν και να πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και τους βοηθούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών και την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Προσπαθούν να ζήσουν οι ίδιοι με δίκαιο τρόπο, και οι προσωπικότητές τους είναι τόσο ευχάριστες και υγιείς, ώστε να οδηγήσουν άλλους στην ευλογημένη πίστη του Θεού και στο είδος ζωής που θέλει ο Θεός. Κατά καιρούς ο Θεός τους ελέγχει ώστε να διατηρηθούν άγιοι όταν οι σκέψεις τους τείνουν να τους γυρίσουν πίσω στον κόσμο. 
Οι δίκαιοι που έχουν λάβει την άφεση από όλες τις αμαρτίες, είναι σίγουρα διαφορετικοί από τους ανθρώπους οι προσωπικότητες των οποίων έχουν καταστραφεί από πονηρά πνεύματα. Η αληθινή προσωπικότητα ξαναζωντανεύει όταν κάποιος λάβει την άφεση των αμαρτιών και με αυτόν τον τρόπο λαβαίνει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Επιπλέον, οι δίκαιοι ενδιαφέρονται βαθιά για τους άλλους που βρίσκονται κάτω από δυσμενείς περιστάσεις, γι’ αυτό που χρειάζονται αληθινά από τους λόγους του Θεού, προσεύχονται γι’ αυτούς για να ελευθερωθούν και πραγματικά προσφέρουν με αυτοθυσία για να τους βοηθήσουν. 
Από την άλλη, μπορούμε να δούμε ότι οι προσωπικότητες των δαιμονόπληκτων ανθρώπων έχουν καταστραφεί τρομερά. Ο Σατανάς τους ελέγχει και τους υποτάσσει στη θέλησή του, επειδή νομίζουν ότι πράγματα όπως το τρεμούλιασμα και η ομιλία σε γλώσσες είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτές οι εμπειρίες σίγουρα δεν είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. 
Υπάρχουν τόσοι πολλοί λειτουργοί που είναι υπερήφανοι για τις δυνάμεις τους, όπως προφητείες στο όνομα του Θεού, ότι είναι σε θέση να κάνουν πολλά θαύματα και να μιλούν σε γλώσσες. Αλλά αν έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους, τότε οι δυνάμεις τους είναι οριστική απόδειξη ότι είναι δαιμονισμένοι. Συνεπώς, δε μπορούν να μεταδώσουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος σε άλλους, αλλά μπορούν να δώσουν μόνο αυτή των δαιμόνων. Επίσης, επειδή ο Σατανάς είναι απατεώνας, το θαύμα που έχουν εκτελέσει σβήνει πολύ εύκολα σε σύντομο χρόνο. 
Υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ του έργου του Αγίου Πνεύματος και αυτού ενός δαίμονα. Ακόμα κι αν μπορεί να μοιάζει σαν έργο του Αγίου Πνεύματος, δεν προσφέρει καμία ιδιαίτερη εμπειρία θαυμάσιων χαρισμάτων. Καθώς ο καιρός περνάει, η δύναμη του Θεού αυξάνει διαρκώς στις καρδιές των δίκαιων όπως ο ήλιος που ανατέλλει το πρωί. 
 
 
Χριστιανοί κυριευμένοι από δαίμονες
 
Γιατί είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι που κατέχονται από δαίμονες, ακόμα κι αν προσπαθούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα;
Επειδή λαβαίνουν δαίμονες με την τοποθέτηση των χεριών από ψευδοπροφήτες.

Περιέργως, μπορούμε να δούμε πολλούς πιστούς στον Ιησού που τα σώματα και οι ψυχές τους έχουν γίνει ερείπια επειδή έλαβαν δαιμόνια με την τοποθέτηση των χεριών από ψευδοπροφήτες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, επειδή η πίστη τους δεν στηρίζεται στους λόγους της Βίβλου. Είναι δραστήριοι χρησιμοποιώντας τη δύναμή τους χωρίς να ξέρουν ότι οι υπηρεσίες τους κάνουν πολλούς ανθρώπους να είναι δούλοι του Σατανά. Γιατί εργάζονται τόσο σκληρά αφιερώνοντας τις δυνάμεις τους στον Χριστιανισμό; Επειδή οι αποκαλούμενες δυνάμεις τους θα εξαφανιστούν σύντομα αν δεν τις χρησιμοποιούν. Γι’ αυτό γίνονται πολυάσχολοι. 
Πρέπει να προσεύχονται συνεχώς και να κάνουν θαύματα και σημεία στο όνομα του Ιησού. Άνθρωποι που λένε, «Έχω λάβει το χάρισμα του κηρύγματος του ευαγγελίου», πρέπει να κηρύττουν συνεχώς το ευαγγέλιο επειδή, αν δεν το κάνουν, η ψεύτικη ευτυχία τους εξαφανίζεται σύντομα. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αφοσιωμένοι στα δώρα των δαιμόνων, της ομιλίας σε άλλες γλώσσες, της θεραπείας ή της προφητείας, με άλλα λόγια, αν δεν είναι πιστοί στα έργα του Σατανά, τότε αυτός μπορεί να τους κάνει να αρρωστήσουν χωρίς συγκεκριμένη παθολογική αιτία. Ακριβώς όπως ένας μάντης ή σαμάνος γίνεται άρρωστος χωρίς συγκεκριμένη παθολογική αιτία όταν παραμελεί το ρόλο του ως δούλος του Σατανά. Γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούν διαρκώς τα δώρα που έχουν λάβει από τον Σατανά, για να μην πέσουν στη δυστυχία όταν έχουν καταναλώσει τις δυνάμεις τους. 
Γνώρισα κάποτε έναν που ήταν ένθερμος πιστός στον Ιησού και έμοιαζε σαν να κατείχε πολλές δυνάμεις από τον Θεό. Ενθάρρυνε τους ανθρώπους να λάβουν την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος και διηύθυνε συναθροίσεις αναζωπύρωσης στις οποίες εξόρκιζε δαίμονες με την τοποθέτηση των χεριών, επίσης έκανε θαύματα όπως ομιλία σε γλώσσες και θεραπεία. Έγινε αντικείμενο θαυμασμού και σεβασμού εξαιτίας των καταπληκτικών του έργων. Χιλιάδες πιστοί τον ακολουθούσαν. Ωστόσο, σύντομα άρχισε να αρνείται τον Ιησού λέγοντας, «Ο Ιησούς Χριστός είναι μια αποτυχία. Δεν είναι ο Υιός του Θεού». Αναθεμάτισε τον Ιησού Χριστό και ακόμη υποστήριξε ότι αυτός ο ίδιος ήταν ο Θεός. Τελικά σκότωσε τον Ιησού Χριστό στην καρδιά του και στις καρδιές πολλών Χριστιανών. 
Άνθρωποι όπως αυτός απορρίπτουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος επειδή ο Σατανάς είναι οδηγός τους. Αυτοί φτάνουν να έχουν εσφαλμένη πεποίθηση από την αρχή, επειδή έχουν μια ψευδαίσθηση ότι κατέχουν τις ίδιες δυνάμεις με τους Απόστολους, για να δουν τις ικανότητές τους, να κάνουν ανθρώπους να μιλούν σε άλλες γλώσσες και να εξορκίζουν δαιμόνια με την τοποθέτηση των χεριών. Έχουν τη σταθερή πεποίθηση ότι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος έχει έρθει σ’ αυτούς. 
Διδάσκουν τους ανθρώπους για τις μεθόδους λήψης του Αγίου Πνεύματος, νομίζοντας ότι είναι δυνατό να ληφθεί με προσφορά προσευχών μετάνοιας. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος λήψης του Αγίου Πνεύματος δεν βασίζεται στους λόγους του Θεού. Αντί γι’ αυτό, λένε ότι αν ένας πιστός στον Ιησού μιλά σε γλώσσες και κάνει προφητείες, τότε αυτό είναι απόδειξη της έλευσης σ’ αυτόν του Αγίου Πνεύματος. Επειδή πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αληθινά την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, πιστεύουν ότι μπορούν κι αυτοί επίσης να λάβουν το Άγιο Πνεύμα μαθαίνοντας και ακολουθώντας τις διδασκαλίες των ψευδοπροφητών. Έτσι ο Σατανάς μπορεί να γεμίσει τους Χριστιανούς με πνεύματα δαιμόνων και να βασιλεύει πάνω σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Όλες αυτές οι μέθοδοι είναι παγίδες του Σατανά. 
Πολλοί άνθρωποι έχουν καταληφθεί από δαίμονες με τις διδασκαλίες των ψευδοπροφητών. Οι συνηθισμένοι πιστοί ζουν μια μονότονη θρησκευτική ζωή, αλλά οι δαιμονισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη δύναμη των πονηρών πνευμάτων και ζουν φαινομενικά θρησκευτική ζωή. Ποιες είναι οι ικανότητες που δείχνουν; Έχουν ικανότητα να θεραπεύουν, να μιλούν σε παράξενες γλώσσες και να οδηγούν άλλους να κατέχονται από δαίμονες με την τοποθέτηση των χεριών. Πρέπει να ξέρουμε ότι η τοποθέτηση των χεριών είναι μια μέθοδος για να μεταβιβάσεις κάτι στους άλλους και ότι το βασίλειο των δαιμόνων έχει επεκταθεί πολύ με αυτά τα μέσα. 
 
 
Τα πονηρά πνεύματα εργάζονται μέσω της ανθρώπινης πλεονεξίας! 
 
Ο Σατανάς εργάζεται σε ανθρώπους όπως ο Σίμων της κύριας περικοπής. Αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών, ανεξάρτητα από την πίστη τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Σήμερα πολλοί άνθρωποι εξαπατώνται από τον Σατανά και προσπαθούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα μέσω προσευχών μετάνοιας, νηστείας, αυτοθυσίας ή της τοποθέτησης των χεριών. Ωστόσο, κατέχονται από δαίμονες και ζουν μια καταραμένη ζωή. 
Πρέπει να μάθουμε καλά ότι ο σημερινός χριστιανισμός βοηθάει τους δαίμονες να εργάζονται στις ψυχές των ανθρώπων μέσω αυτού του μέσου που ονομάζεται «τοποθέτηση των χεριών». Αυτοί οι άνθρωποι που κατέχουν τα ίδια γνωρίσματα όπως ο Σίμων, είναι ψευδοπροφήτες ενώπιον του Θεού. Ακόμη και πιστοί στον Ιησού, εάν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, μπορούν να κατέχονται από δαίμονες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε θέση να κάνουν θαύματα μέσω των έργων του Διαβόλου. Ο Σατανάς οδηγεί ανθρώπους να δεχτούν την τοποθέτηση των χεριών από τους δούλους του, για να διευκολυνθεί η κατοχή τους από δαίμονες και να χτιστεί το βασίλειό του σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, οι εκκλησίες της [2]Πεντηκοστιανής – Χαρισματικής Κίνησης αναγνωρίζονται επίσημα ως κανονικά Χριστιανικά δόγματα σε όλο τον κόσμο. 
 
[2] Βλέπε στην επόμενη σελίδα. Ο Δυτικός Χριστιανισμός άρχισε να μαραίνεται μπροστά στην υλική ευημερία και τη μαζική κατανάλωση το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα. Την ίδια ώρα, ως αποτέλεσμα αυτού, πολλοί Χριστιανοί που έψαχναν για έναν τρόπο να βαδίσουν πιο κοντά με τον Ιησού, ήταν ανικανοποίητοι με την ξηρότητα των εκκλησιών που εκκλησιάζονταν παλαιότερα. Άλλοι ήταν στενοχωρημένοι είτε από την έλλειψη, είτε από τον αργό ρυθμό πνευματικής αύξησης, και άλλοι απογοητεύτηκαν από την ανικανότητά τους να μεταφράσουν την πίστη τους σε μια προσωπική αγάπη για τον Ιησού.
Η αποκαλούμενη Πεντηκοστιανή-Χαρισματική Κίνηση γεννήθηκε κάτω από αυτές τις περιστάσεις. Όσοι ακολούθησαν αυτή την κίνηση επιδιώκουν ενθουσιώδεις εμπειρίες και πρακτικές, όπως η ομιλία σε γλώσσες, προφητεία, εκτέλεση θαυμάτων και τεραστίων, θαυμάζοντας τα γεγονότα της πρώτης Πεντηκοστής. Στον ενθουσιασμό τους, παραδίδονται πρόθυμα στην αποκαλούμενη κυριαρχία του Αγίου Πνεύματος αλλά, για να κυριολεκτήσουμε, οι περισσότερες από τις διδασκαλίες και τις πρακτικές τους δεν βασίζονται στη Βίβλο.
Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αυτή η κίνηση έχει αναπτυχθεί παρά πολύ μέσα στο πλαίσιο των αναγκών τους. Οι ηγέτες τους έχουν προσελκύσει τους Χριστιανούς του αναπτυσσόμενου κόσμου με τις ευλογίες του πλούτου και της υγείας μαζί με θρησκευτικό ενθουσιασμό. Κάποιες αποκλίσεις της κίνησης αυτής, όπως ο Νεο-Πεντηκοστιανισμός, αναφέρονται ακόμη και ως κινήσεις που μοιράζονται τις ίδιες διδασκαλίες με το Κίνημα της Νέας Εποχής (New Age).
 
Αυτός ο κόσμος φτάνει αργά στο τέλος. Αν θέλουμε να αναγεννηθούμε στις έσχατες ημέρες, πρέπει να ξέρουμε πώς εργάζεται ο Διάβολος και πώς να μείνουμε σταθεροί απέναντι στα σχέδιά του. Πρέπει επίσης να σωθούμε από τις αμαρτίες μας μια για πάντα, και να λάβουμε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος ως δώρο με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να επιστρέψουμε στην αλήθεια με την τέλεια γνώση για το πώς έρχεται σε μας το Πνεύμα του Θεού. 
Ακριβώς όπως λέει ο Θεός, «Ο λαός μου ηφανίσθη δι’ έλλειψιν γνώσεως» (Ωσηέ 4:6), σήμερα πολλοί αναζητητές της αλήθειας καταστρέφονται όταν, στην άγνοιά τους, παραπλανώνται από χαρισματικούς ανθρώπους. Λέγεται ότι ακόμα κι αν οι αποκαλούμενες Πεντηκοστιανές - Χαρισματικές εκκλησίες ιδρύονταν στην έρημο, οι άνθρωποι θα μαζεύονταν εκεί. Γιατί αυτό; Οι χαρισματικοί επεκτείνουν τις εκκλησίες τους, μπερδεύοντας τους άλλους με τις ψευδείς δυνάμεις τους, που τους οδηγούν να γίνουν δαιμονισμένοι με την τοποθέτηση των χεριών. Ένα από τα δικά τους ειδικά ταλέντα είναι ότι μόλις οι άνθρωποι γίνουν δαιμονισμένοι με την τοποθέτηση των χεριών, γίνονται ενθουσιώδεις στο να ζήσουν μια θρησκευτική ζωή. 
Ένα άλλο ειδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των χαρισματικών ανθρώπων είναι ότι δίνουν μεγάλα χρηματικά ποσά στις εκκλησίες τους και γίνονται φανατικοί πιστοί χωρίς όρους. Ακόμη και πολλοί Χριστιανοί είναι ενθουσιώδεις για τον ευαγγελισμό με τη δύναμη των δαιμόνων, αλλά πηγαίνουν σίγουρα στον άδη χωρίς ν’ αναγνωρίζουν τον προορισμό τους. Αυτοί οι άνθρωποι, που πιστεύουν θερμά στη δύναμη του Διαβόλου ως απόδειξη της σωτηρίας τους, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία αποβλέπουν στον ουρανό. Ωστόσο, έχουν αμαρτία στις καρδιές τους και είναι καταδικασμένοι να καταστραφούν. 
Αν τους γίνει η ακόλουθη ερώτηση, «Έχετε αμαρτία στην καρδιά σας, παρ’ όλο που πιστεύετε στον Θεό;» σίγουρα απαντούν ότι είναι φυσικό γι’ αυτούς να είναι στην αμαρτία. Νομίζουν ότι είναι αδύνατο για κάποιον να μην έχει αμαρτία στην καρδιά του, παρ’ όλο που πιστεύει στον Ιησού. 
Οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται ότι αξίζουν να μπουν στη Βασιλεία του Ουρανού, ακόμα κι αν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, επειδή αισθάνονται άνεση να πιστεύουν στον Ιησού έχοντας την απόδειξη της ψευδοδύναμης. 
Τι παράλογη ελπίδα είναι αυτή! Ο λόγος για τη σταθερή τους πεποίθηση είναι ότι κατέχουν κάποια υπερφυσική ικανότητα. Έχουν την εμπειρία να μιλούν σε γλώσσες, να βλέπουν οράματα και να θεραπεύουν τους αρρώστους, και νομίζουν και πιστεύουν σταθερά ότι αυτή η εμπειρία είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, λένε στους εαυτούς τους ότι έχουν λάβει σίγουρα την λύτρωση και το Άγιο Πνεύμα μέσω αυτής της εμπειρίας. 
Επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν ατελή γνώση των λόγων της σωτηρίας, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στη σωτηρία τους αν δεν έχουν κάποιο είδος ορατής ικανότητας. Γι’ αυτό, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν πολύ σκληρά να βρουν ορατές εγγυήσεις της σωτηρίας και αργότερα καταλήγουν να χρησιμοποιούνται από τον Σατανά στο έργο του. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι δοκιμάζουν να βρουν απαντήσεις για το Θεό μάλλον μέσω προσευχών μετάνοιας ή αυτοθυσία, παρά πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τελικά αντί του Αγίου Πνεύματος λαβαίνουν πονηρά πνεύματα. 
Ο Διάβολος κατηγορεί τους ανθρώπους ψιθυρίζοντας στα αυτιά τους, «Έχετε αμαρτήσει, έτσι δεν είναι;» και τους οδηγεί να πέσουν σε αυτοκαταδίκη. Υπάρχει κάποιος που ξέρω, που έχει λάβει τώρα τη συγχώρεση της αμαρτίας και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι κάτι που συνέβη σ’ αυτόν πριν αναγεννηθεί, όταν ήταν ένθερμος αλλά απερίσκεπτος πιστός στον Ιησού. Αυτός ο άνθρωπος μίλησε ακόμη και σε γλώσσες και έκανε πολλά θαύματα. Αν και έκλαιγε και πρόσφερε προσευχές μετάνοιας όλη τη νύχτα, παρά την πίστη του στον Ιησού, η αμαρτία στην καρδιά του συνέχισε να τον βασανίζει. Τότε ήταν που άρχισαν οι ψίθυροι του Σατανά. «Έχεις αμαρτήσει, γι’ αυτό είναι καλύτερο για σένα να πεθάνεις παρά να ζεις». Ο Σατανάς ερχόταν συχνά σ’ αυτόν και τον κατηγορούσε, βασανίζοντάς τον και θυμίζοντάς του τις αμαρτίες του. Ο Σατανάς τον οδήγησε σε αυτοκαταδίκη και αυτοκατάκριση. Ωστόσο, το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να ομολογεί τις αμαρτίες στην καρδιά του. Δε μπορούσε να ελευθερωθεί από την κατηγορία του Σατανά μέχρι που άκουσε και πίστεψε στο όμορφο ευαγγέλιο. Πρέπει να ξέρετε ότι όσοι δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος γίνονται θήραμα του Διαβόλου. Νομίζετε ότι κάποιος που δεν έχει λάβει τη συγχώρεση των αμαρτιών έχει τη δύναμη να απορρίψει τον Διάβολο; Καθένας που δεν κρατιέται από το αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, θα συλληφθεί και θα βασανιστεί από τον Σατανά. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος του Θεού είναι απολύτως απαραίτητο για να εξορκίσει τον Σατανά. Επομένως, καθένας που πιστεύει στον Ιησού πρέπει να πιστέψει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και επίσης να το κηρύξει στους ανθρώπους όλου του κόσμου. Εκείνοι που το ακούνε αυτό πρέπει να υπακούσουν και να το πιστέψουν. 
 
 
Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται στον κόσμο! 
 
Ολόκληρος ο κόσμος καλύπτεται τώρα με τις δραστηριότητες των δαιμόνων. Αν θέλουμε να κηρύξουμε το ευαγγέλιο που οδηγεί τους ανθρώπους να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να αφαιρέσουμε τις βαθιές παρανοήσεις σχετικά με την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι είναι ψέμα ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται με την τοποθέτηση των χεριών. Πρέπει σαφώς να βεβαιώσουμε ότι εμπειρίες όπως «η ομιλία σε άλλες γλώσσες αφού λάβεις την τοποθέτηση των χεριών, το αίσθημα κάποιας ζέστης μέσω μετάνοιας και νηστείας, και η ακοή μηνυμάτων απευθείας από τον Ιησού» είναι έργο του Διαβόλου. Μόνο με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορούν οι άνθρωποι να ελευθερωθούν από την πονηριά του Διαβόλου. Μόνο με πίστη μπορούμε να σωθούμε από τις αμαρτίες μας μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
Πρέπει να νικήσουμε τον Διάβολο, «τον πατέρα του ψεύδους», με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Σατανάς έχει δέσει όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με τη δουλεία της αυτοκαταδίκης, γι’ αυτό πρέπει να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους πίσω στην αλήθεια κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν ότι οι λαθεμένες εμπειρίες και συγκινήσεις τους είναι οι πονηριές του Σατανά. 
Αυτές τις μέρες υπηρετούν την εκκλησία άνθρωποι όπως ο Σίμων της Σαμάρειας, που προσπάθησε να αγοράσει το Άγιο Πνεύμα με χρήματα. Είναι τυφλοί που οδηγούν τυφλούς. Δεν μπορούν να δείξουν στους ανθρώπους το δρόμο προς την τέλεια σωτηρία, επειδή δεν ξέρουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Έτσι κάνουν τον Σατανά να κατοικεί στις καρδιές των ακολούθων τους, οργανώνοντας ολονύκτιες προσευχές, καλώντας τους σε προσευχές μετάνοιας και χρησιμοποιώντας την τοποθέτηση των χεριών. Αυτοί οι άνθρωποι κατέχονται πραγματικά από τον Διάβολο, και αν θέλουμε να τους φέρουμε πίσω στον λόγο του Θεού, πρέπει να καταστρέψουμε το έργο του Σατανά προσφέροντάς τους τέλεια γνώση του ευαγγελίου ύδατος και του Πνεύματος. Αν οι άνθρωποι δεν ξέρουν τις στρατηγικές του Σατανά, δε θα έχουν άλλη επιλογή παρά να υποφέρουν αβοήθητοι. 
Ακριβώς όπως είπα, το να εκτελείς θαύματα όπως η ομιλία σε γλώσσες και οι προφητείες, αφού λάβεις την τοποθέτηση των χεριών, όλα είναι δραστηριότητες του Διαβόλου. Με άλλα λόγια, οι δυνάμεις των χαρισματικών ανθρώπων φανερώνονται μέσω του έργου του Διαβόλου. Πρέπει να τους διδάξουμε. «Αν υπάρχει αμαρτία στην καρδιά σας είναι ο Διάβολος που εργάζεται μέσα σας. Αν νομίζετε ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί σε σας, παρ’ όλο που έχετε αμαρτία στην καρδιά σας, τότε έχετε εξαπατηθεί». 
Η πίστη των Αποστόλων και αυτή των ανθρώπων που έλαβαν την τοποθέτηση των χεριών στην βασική περικοπή του κεφαλαίου 8 των Πράξεων, έχει τοποθετηθεί στην ίδια κατηγορία, επειδή και οι δύο ήξεραν για το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού του ύδατος και του Πνεύματος. Αλλά η πίστη των Αποστόλων ήταν εντελώς διαφορετική από αυτήν των περισσότερων Χριστιανών σήμερα, που πιστεύουν ότι θα τους κάνει να λάβουν το Άγιο Πνεύμα η τοποθέτηση των χεριών μόνη της. 
Λαβαίνει κάποιος το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών από κάποιον που έλαβε την άφεση των αμαρτιών; Όχι. Η Βίβλος λέει ότι το Πνεύμα του Θεού φερόταν πάνω στο πρόσωπο των υδάτων (Γέν. 1:2). Αυτό σημαίνει ότι για να λάβει κάποιος την άφεση των αμαρτιών και το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να ακούσει και να πιστέψει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός στέλνει το Άγιο Πνεύμα ως δώρο σε έναν αναγεννημένο χριστιανό που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αν διδάξουμε τους ανθρώπους να επιδιώξουν την τοποθέτηση των χεριών για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, θα ήταν σαν να αντιστέκεσαι στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, με το οποίο ο Θεός ήθελε να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Νομίζοντας ότι κάποιος μπορεί να δώσει σε κάποιον άλλο το Άγιο Πνεύμα, είναι σαν να προκαλείς τον Θεό, και άνθρωποι με τέτοια πίστη εύκολα πέφτουν στις παγίδες του Σατανά. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί να συμβεί. 
Όλες οι αμαρτίες μας συγχωρούνται όταν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και το Άγιο Πνεύμα δίνει μαρτυρία σ’ αυτό. Εκείνος που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δεν έχει πλέον αμαρτία στην καρδιά του. Αυτό όχι επειδή δεν έχει αμαρτήσει αλλά, αντίθετα, επειδή πιστεύει στη δύναμη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μαρτυρεί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία αμαρτία στην καρδιά του, και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί σε αυτό επίσης. Κανείς δε μπορεί να αποκαλέσει τον Ιησού Σωτήρα του χωρίς να έχει μέσα του το Πνεύμα του Θεού. 
Οι δαιμονισμένοι δεν ξέρουν για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και δεν συζητούν γι’ αυτό. Ούτε καν γνωρίζουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και, επιπλέον, είναι ανίκανοι να διακρίνουν την αλήθεια. Λένε ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο όταν δεχτούν την τοποθέτηση των χεριών. Ωστόσο, το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται ποτέ με την τοποθέτηση των χεριών. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι τα έργα του Διαβόλου με τις ψεύτικες διδασκαλίες του, εξασκούν τώρα μεγάλη επιρροή στους ανθρώπους των εκκλησιών σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό τον λόγο, είναι επιτακτικό να λάβουμε την αληθινή εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.