Κηρύγματα

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-3] (Πράξεις 19:1-3) Λάβατε Άγιο Πνεύμα όταν πιστέψατε;

(Πράξεις 19:1-3)
«Ενώ δε ο Απολλώς ήτο εν Κορίνθω, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη ήλθεν εις Έφεσον· και ευρών τινάς μαθητάς, είπε προς αυτούς· Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε; οι δε είπον προς αυτόν· Αλλ’ ουδέ αν υπάρχη Πνεύμα Άγιον ηκούσαμεν. Και είπε προς αυτούς· Εις τι λοιπόν εβαπτίσθητε; Οι δε είπον· Εις το βάπτισμα του Ιωάννου.»
 
 
Γιατί η Βίβλος λέει, «Από των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν»;
Επειδή οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών με πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του από τον Ιωάννη και του αίματός Του στον Σταυρό.

Ποιο είδος ευαγγελίου κήρυξε ο Παύλος; Κήρυξε το ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Στις Πράξεις 19:1 λέει, «Ενώ δε ο Απολλώς ήτο εν Κορίνθω, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη ήλθεν εις Έφεσον· και ευρών τινάς μαθητάς, είπε προς αυτούς· Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε;» Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν στον Ιησού ενώ άφηναν έξω την έννοια του βαπτίσματος του Ιησού. Δεν γνώριζαν το όμορφο ευαγγέλιο που οδηγεί στην εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Γι’ αυτό η ερώτηση του Παύλου, «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε;» ήταν μια εντελώς άγνωστη ερώτηση για μερικούς από τους μαθητές στην Έφεσο. Άλλοι άνθρωποι θα τους είχαν ρωτήσει, «Πιστέψατε στον Ιησού;» Αλλά ο Παύλος υπέβαλε την ερώτηση με αυτόν τον παράξενο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα ανανεώνοντας την πίστη τους στο όμορφο ευαγγέλιο. Η διακονία του Παύλου ήταν να κηρύξει το όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Ο Παύλος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, έδωσαν επίσης μαρτυρία στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. 
Ας δούμε τη μαρτυρία των Αποστόλων στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος. Πρώτος ο Παύλος μαρτύρησε, «Μη γένοιτο· ημείς, οίτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πως θέλομεν ζήσει πλέον εν αυτή; Η αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν;» (Ρωμ. 6:2-3) και «Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε» (Γαλ. 3:27). 
Ο απόστολος Πέτρος έδωσε επίσης μαρτυρία στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού στην Α΄ Πέτρ. 3:21, λέγοντας, «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού, όστις είναι εν δεξιά του Θεού πορευθείς εις τον ουρανόν, και εις ον υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίαι και δυνάμεις». 
Ο Απόστολος Ιωάννης έδωσε επίσης μαρτυρία σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο στην Α΄ Ιωάν. 5:5-8. «Τις είναι ο νικών τον κόσμον ειμή ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού; Ούτος είναι ο ελθών δι’ ύδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός· ουχί διά του ύδατος μόνον, αλλά διά του ύδατος και του αίματος· και το Πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτοι οι τρεις είναι εν· και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα, και οι τρεις ούτοι αναφέρονται εις το εν». 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής διαδραμάτισε έναν κρίσιμο ρόλο στην ολοκλήρωση του όμορφου ευαγγελίου. Η Βίβλος λέει τα ακόλουθα για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στο Μαλ. 3:1-3 και στο Ματθ. 11:10-11. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας και ήταν ο Ηλίας που έμελλε να έρθει, όπως έγραφε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, το θύμα μιας προσφοράς για αμαρτία σκοτωνόταν για να χυθεί το αίμα του, αφού πρώτα είχε πάρει τις αμαρτίες ενός ανθρώπου με την τοποθέτηση των χεριών του. Ωστόσο, στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς ήταν η προσφορά για την αμαρτία, που αφαίρεσε όλη την αμαρτία του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του και πέθανε στον Σταυρό για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας. Ο Ιησούς έσωσε την ανθρωπότητα επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μέσω του βαπτίσματος στον ποταμό Ιορδάνη, μεταβίβασε σ’ Αυτόν όλη την αμαρτία του κόσμου. 
Ο Θεός σχεδίασε δύο είδη μεγάλων πράξεων για να σωθεί η ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της, και τις εκπλήρωσε. Η πρώτη ήταν να έρθει ο Ιησούς σ’ αυτόν τον κόσμο μέσω του σώματος της Παρθένου Μαρίας, και να βαφτιστεί και να σταυρωθεί για να αφαιρέσει όλη την αμαρτία του κόσμου. Το δεύτερο ήταν να γεννηθεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μέσω της Ελισάβετ. Ο Θεός έκανε να συμβούν αυτά τα δύο γεγονότα, για να σωθεί η ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. Αυτό ήταν το έργο που σχεδιάστηκε από τον Θεό ως Τριάδα. Έξι μήνες πριν από τον Ιησού, ο Θεός έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σ’ αυτόν τον κόσμο, έπειτα έστειλε τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα της ανθρωπότητας, μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο, για να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από την τιμωρία για τις αμαρτίες τους. 
Ο Ιησούς έδωσε μαρτυρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στο Ματθ. 11:9. «Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; προφήτην; ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου». Επιπλέον, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού, όταν Τον είδε την επόμενη ημέρα, έδωσε μαρτυρία λέγοντας, «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. 1:29). 
Η Βίβλος έχει πολλές αναφορές για τον Ιωάννη, ο οποίος βάφτισε τον Ιησού, και πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση γι’ αυτόν. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήρθε στον κόσμο πριν από τον Ιησού. Ο ρόλος του ήταν να εκπληρώσει το όμορφο ευαγγέλιο, όπως ήταν το σχέδιο του Θεού. Η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου από τον Ιωάννη και ότι ο Ιωάννης τις μεταβίβασε σ’ Αυτόν για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. 
Ονομάζουμε Βαπτιστή τον Ιωάννη, επειδή βάφτισε τον Ιησού. Τι έννοια έχει πραγματικά το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη; Η λέξη «βάπτισμα» σημαίνει «πλύσιμο». Εφόσον όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του, έχουν πλυθεί εντελώς. Το βάπτισμα του Ιησού έχει την ίδια έννοια με την «τοποθέτηση των χεριών», που δεχόταν το θύμα της προσφοράς για αμαρτία στην Παλαιά Διαθήκη. Η πνευματική έννοια του βαπτίσματος είναι «να μεταβιβάσει», «να πλύνει» ή «να θάψει». Το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη ήταν μια πράξη λύτρωσης, για να αφαιρέσει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων στον κόσμο.
Το βάπτισμα του Ιησού έχει την ίδια σημασία με την τοποθέτηση των χεριών, που ήταν η μέθοδος μεταβίβασης των αμαρτιών στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία στην Παλαιά Διαθήκη. Με άλλα λόγια, ο λαός Ισραήλ μεταβίβαζε τις ετήσιες αμαρτίες του στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία την Ημέρα του Εξιλασμού, με την τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα. Αυτή η θυσία στην Παλαιά Διαθήκη είχε την ίδια λειτουργία με το βάπτισμα του Ιησού και το θάνατό Του στον Σταυρό. 
Ο Θεός διόρισε την Ημέρα του Εξιλασμού ως το χρόνο για να καθαριστούν οι αμαρτίες των Ισραηλιτών. Τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα, ο αρχιερέας μεταβίβαζε όλες τις ετήσιες αμαρτίες του λαού στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για αμαρτία, τοποθετώντας τα χέρια του στο θύμα για να εξιλεώσει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτό ήταν το σύστημα θυσιών που καθιέρωσε ο Θεός. Ήταν ο μόνος τρόπος για να μεταβιβαστούν οι αμαρτίες των ανθρώπων προς το θύμα της προσφοράς για αμαρτία, και η μεταβίβαση της αμαρτίας με την τοποθέτηση των χεριών ήταν ο αιώνιος νόμος που είχε καθιερώσει ο Θεός. 
«Και θέλει επιθέσει ο Ααρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθή επ’ αυτού πάσας τας ανομίας των υιών Ισραήλ και πάσας τας παραβάσεις αυτών καθ’ όλας αυτών τας αμαρτίας· και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου· και θέλει αποστείλει αυτόν διά χειρός διωρισμένου ανθρώπου εις την έρημον. Και θέλει βαστάσει ο τράγος εφ’ εαυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητον· και θέλει απολύσει τον τράγον εις την έρημον» (Λευ. 16:21-22). 
Στην Παλαιά Διαθήκη, για να συγχωρεθεί ο αμαρτωλός έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για αμαρτία και μεταβίβαζε τις αμαρτίες του σ’ αυτό. Και την Ημέρα του Εξιλασμού, ως αντιπρόσωπος όλων των Ισραηλιτών, ο αρχιερέας ο Ααρών έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του Ισραήλ. Ύστερα, αφού είχε αναλάβει τις αμαρτίες τους, το θύμα θυσιαζόταν. 
Αυτό έχει την ίδια πνευματική έννοια με το βάπτισμα (που σημαίνει «πλένω, θάβω, μεταβιβάζω»), αυτό που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη στην Καινή Διαθήκη. Ακριβώς όπως ο αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη έβαζε τα χέρια του στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία, ώστε να μεταβιβάσει την αμαρτία του λαού Ισραήλ, έτσι όλη η αμαρτία της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκε στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιησούς πέθανε έπειτα στον Σταυρό για να εξιλεώσει τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το όμορφο ευαγγέλιο της αλήθειας. 
Ακριβώς όπως ο αρχιερέας Ααρών πρόσφερε τη θυσία αντί του λαού Ισραήλ για εξιλέωση, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ένας απόγονος του Ααρών, εκτέλεσε το έργο ως αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας βαφτίζοντας τον Ιησού και με αυτόν τον τρόπο μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας σ’ Αυτόν. Ο Θεός περιέγραψε ένα τέτοιο θαυμάσιο σχέδιο της αγάπης Του στη Βίβλο, στους Ψαλμούς 50:4-5 ως εξής, «Θέλει προσκαλέσει τους ουρανούς άνωθεν και την γην, διά να κρίνη τον λαόν αυτού. Συναθροίσατέ μοι τους οσίους μου, οίτινες έκαμον μετ’ εμού συνθήκην επί θυσίας». Αμήν, Αλληλούια. 
Η ιστορία της Εκκλησίας λέει ότι δεν υπήρχαν Χριστούγεννα τους δύο πρώτους αιώνες στην πρώτη εκκλησία. Οι Χριστιανοί της πρώτης εκκλησίας μαζί με τους Απόστολους του Ιησού τιμούσαν μόνο την μνήμη της 6ης Ιανουαρίου ως «Ημέρα του Βαπτίσματος του Ιησού» στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γιατί έδιναν τόσο μεγάλη έμφαση στο βάπτισμα του Ιησού στην πίστη τους; Η απάντηση είναι πολύ βασική για τον χριστιανισμό της Αποστολικής παράδοσης. Αλλά ελπίζω να μην μπερδέψετε το βάπτισμα στο νερό των πιστών με το βάπτισμα του Ιησού. 
Εάν η πρώτη εκκλησία θεωρούσε το βάπτισμα ως εξαιρετικά σημαντικό τελετουργικό, αυτό οφειλόταν στην κεντρική πίστη τους στο βάπτισμα του Ιησού και σήμερα επίσης πρέπει να εξετάσουμε το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη ως αναπόφευκτο συστατικό για τη σωτηρία μας. Επιπλέον, πρέπει να φθάσουμε και να κρατήσουμε τη σωστή πίστη της τέλειας γνώσης, η οποία λέει ότι ο Ιησούς έπρεπε να σταυρωθεί λόγω του βαπτίσματός Του από τον Ιωάννη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Άγιο Πνεύμα αρχίζει να κατοικεί μέσα μας όταν πιστεύουμε ότι για να γίνει ο Σωτήρας μας ο Ιησούς βαφτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. Το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό έχει τέτοια ειδική σημασία στο όμορφο ευαγγέλιο. 
Ο ασφαλής τρόπος για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, είναι να πιστέψουμε στο όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Το βάπτισμα του Ιησού καθάρισε με μιας όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Ήταν το βάπτισμα της λύτρωσης που μας οδηγεί να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Εφόσον μερικοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τη δύναμη του βαπτίσματος του Ιησού, το καταλαβαίνουν ως μια απλή τελετή. 
Το βάπτισμα του Ιησού αποτελεί μέρος του όμορφου ευαγγελίου, το οποίο λέει πώς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και δέχτηκε την κρίση γι’ αυτές χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό. Καθένας που πιστεύει στους λόγους αυτού του όμορφου ευαγγελίου, γίνεται μέλος της εκκλησίας, που είναι ιδιοκτησία του Κυρίου, και απολαμβάνει τις ευλογίες του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι δώρο από τον Θεό σε όσους έχουν συγχωρεθεί για τις αμαρτίες τους. 
Με το βάπτισμά Του, ο Ιησούς έγινε «ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. 1:29). Στο Κατά Ιωάννην 1:6-7 λέει, «Υπήρξεν άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης· ούτος ήλθεν εις μαρτυρίαν, διά να μαρτυρήση περί του φωτός, διά να πιστεύσωσι πάντες δι’ αυτού». Για να πιστέψουμε στον Ιησού ως Σωτήρα μας, που αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας, πρέπει να καταλάβουμε τη διακονία και τη μαρτυρία του Ιωάννη όπως περιγράφεται στη Βίβλο. Τότε θα είμαστε σε θέση να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα μας. Για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, χρειάζεται επίσης η ισχυρή πίστη μας, που ενθαρρύνθηκε από την μαρτυρία του. Επομένως, για να ολοκληρωθεί το όμορφο ευαγγέλιο της αλήθειας, πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα Του στον Σταυρό. 
Στο Ματθ. 11:12 γράφει ότι, «Από των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως του νυν η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν». Αυτή η περικοπή είναι γνωστή ως μια από τις δυσκολότερες περικοπές της Βίβλου. Ωστόσο, πρέπει να δώσουμε προσοχή στη φράση «από των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού». Σίγουρα μαρτυρεί ότι η διακονία του Ιωάννη συνδέθηκε άμεσα με τη διακονία του Ιησού για τη σωτηρία μας. 
Ο Ιησούς θέλει να μπούμε στη Βασιλεία με τολμηρή πίστη, τόσο τολμηρή όσο ένας βίαιος άνθρωπος. Εμείς αμαρτάνουμε κάθε μέρα, είμαστε εύθραυστοι, αλλά Εκείνος μας επιτρέπει να μπούμε στη Βασιλεία Του με τολμηρή πίστη, ανεξάρτητα από τη διαφθορά μας. Έτσι, αυτή η περικοπή σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών με πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο, που λέει ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι ο Ουρανός μπορεί να αποκτηθεί με τολμηρή πίστη σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. 
Το βάπτισμα του Ιησού αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας, και η πίστη μας σ’ αυτό εγγυάται ότι θα λάβουμε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να κηρύξουμε αυτό το ευαγγέλιο στους γείτονές μας, στους συγγενείς, στους οικείους και σε καθέναν στον κόσμο. Πρέπει να έχουμε πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο που λέει ότι οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του. Μέσω της πίστης μας θα λάβουμε την ευδαιμονία της λύτρωσης και την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Το βάπτισμα του Ιησού αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας και το αίμα Του ήταν η τιμωρία της αμαρτίας. Πρέπει να εξηγήσουμε στους άπιστους το όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα πιστέψουν στο ευαγγέλιο και θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Θέλω να το πιστέψετε αυτό. Ο άνθρωπος μπορεί να συγχωρεθεί για όλες τις αμαρτίες του και να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μόνο έχοντας πίστη στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. 
Καθένας μπορεί να γίνει γιος του Κυρίου, αν μέσα του κατοικεί το Άγιο Πνεύμα και να γίνει ένας από τους αδελφούς και τις αδελφές μας με πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να έχετε την ίδια πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο που είχε ο Παύλος. Ευχαριστώ τον Κύριο που μας έδωσε αυτό το όμορφο ευαγγέλιο και Τον δοξάζω. Αμήν.