Predigten

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-7] (Ησαΐας 9:6-7) Το όμορφο ευαγγέλιο που επιτρέπει στο Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει στους πιστούς

(Ησαΐας 9:6-7)
«Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης. Εις την αύξησιν της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είσθαι τέλος, επί τον θρόνον του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, διά να διατάξη αυτήν και να στερεώση αυτήν εν κρίσει και δικαιοσύνη από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο».
 
 
Τι επιτρέπει στο Άγιο Πνεύμα να κατοικεί στους πιστούς;
Το όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος
 
Για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να έχουμε πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριός μας ονομάζεται Θαυμαστός, Σύμβουλος και Θεός Ισχυρός. Ο Κύριός μας αναφέρθηκε στον Εαυτό Του ως την οδό για τον Ουρανό. Ο Ιησούς Χριστός χάρισε στον καθένα το δώρο του όμορφου ευαγγελίου. 
Όμως, σ’ αυτό τον κόσμο, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που ζουν ακόμα στο σκοτάδι. Προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό το σκοτάδι, επειδή όμως δεν ξέρουν για το όμορφο ευαγγέλιο, δε μπορούν ποτέ να ξεφύγουν από τις αμαρτίες τους. Αντ’ αυτού, μαραίνονται εξαιτίας της πίστης τους στα ψεύτικα δόγματα. Αντίθετα, εκείνοι που επιζητούν την αλήθεια, θα αντιμετωπίσουν το όμορφο ευαγγέλιο και θα ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους γεμάτοι με τις ευλογίες του Θεού. Πιστεύω ότι είναι ειδική ευλογία του Θεού, που μου επιτρέπει να τους βοηθήσω να βρουν το όμορφο ευαγγέλιο και να καθαριστούν από τις αμαρτίες τους. 
Επομένως, η ελευθερία από την αμαρτία θα ήταν αδύνατη αν δεν ήταν η ευλογία Του. Αν έχουμε συναντήσει τον Κύριο και έχουμε λάβει το Άγιο Πνεύμα, τότε είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι η ευλογία του Θεού προέρχεται από την πίστη σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. 
Η ευλογία του Θεού προκύπτει από την πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο που μας δόθηκε από τον Ιησού Χριστό, τον μονογενή Υιό Του. Ο Ιησούς είναι Αυτός που μας σώζει από τις αμαρτίες του κόσμου και μας ευλογεί με το έλεός Του. Κανένας άλλος δε μπορεί να μας σώσει από τις αμαρτίες μας ή να μας βοηθήσει να σβήσουμε την ενοχή από τις καρδιές μας. Ποιος θα μπορούσε να σωθεί από τις αμαρτίες του και τον πόνο του αιώνιου θανάτου; 
Ο Θεός μας λέει, «Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής είναι οδοί θανάτου». (Παρ. 16:25). Οι άνθρωποι καθιέρωσαν δικές τους θρησκείες και οδηγούνται προς την καταστροφή και τον θάνατο. Πολλές θρησκείες καυχώνται ότι τονίζουν την δικαιοσύνη και παρουσιάζουν δικούς τους τρόπους για να σώσουν τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους, αλλά μόνο το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Κύριός μας, μπορεί να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Μόνο ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας που μπορεί να σώσει τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. 
Στο Κατά Ιωάννην 14:6, ο Κύριός μας είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Έδωσε τη σάρκα και το αίμα Του σ’ εκείνους που βάδιζαν προς τον θάνατο. Αναφέρθηκε επίσης στον εαυτό Του ως το δρόμο προς την αληθινή ζωή. Ο Θεός λέει ότι αν κάποιος δεν πιστεύει στο όμορφο ευαγγέλιο του Ιησού, δε μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. 
Για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας και να πιστέψουμε ότι Αυτός είναι ο Σωτήρας μας. 
 
 
Κάποτε στο αρχαίο Ισραήλ! 
 
«Και εν ταις ημέραις του Άχαζ, υιού του Ιωάθαμ, υιού του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα, Ρεσίν ο βασιλεύς της Συρίας, και Φεκά ο υιός του Ρεμαλία, βασιλεύς του Ισραήλ, ανέβησαν επί την Ιερουσαλήμ διά να πολεμήσωσιν αυτήν αλλά δεν ηδυνήθησαν να εκπολιορκήσωσιν αυτήν» (Ησ. 7:1). 
Το Ισραήλ ήταν αρχικά ένα έθνος. Ωστόσο, το Ισραήλ διαιρέθηκε σε νότιο και βόρειο. Ο ναός του Θεού ήταν στην Ιερουσαλήμ, στη Νότια Ιουδαία, όπου βασίλευε ο Ροβοάμ, ο γιος του βασιλιά Σολομώντα. Αργότερα, ο Ιεροβοάμ, ένας από τους δούλους του Σολομώντα, ίδρυσε ένα άλλο έθνος στο Βορρά και έτσι το Ισραήλ διαιρέθηκε. Από τότε, η πίστη στον Θεό εκφυλίστηκε. Ο εκφυλισμός της πίστης έγινε η πηγή των σημερινών αιρετικών θρησκειών. Ο Ιεροβοάμ έγινε έτσι ο δημιουργός των αιρετικών. Τροποποίησε τον νόμο του Θεού επειδή ήθελε να κρατήσει το θρόνο του και, επομένως, έγινε ο πατέρας των αιρετικών. Δημιούργησε μια διαφορετική θρησκεία για το λαό του στο Ισραήλ, το Βόρειο Βασίλειο, και ακόμη προσπάθησε να εισβάλει στον Ιούδα, στο Νότιο Βασίλειο. Σχεδόν 200 χρόνια πέρασαν αλλά οι εχθρικές σχέσεις μεταξύ των δύο βασιλείων έμειναν αμετάβλητες. 
Ωστόσο, ο Θεός μίλησε μέσω του Ησαΐα, «Επειδή η Συρία, ο Εφραΐμ και ο υιός του Ρεμαλία εβουλεύθησαν κακήν βουλήν εναντίον σου, λέγοντες, Ας αναβώμεν εναντίον του Ιούδα και ας στενοχωρήσωμεν αυτόν, και ας διαμερισθώμεν αυτόν εις εαυτούς, και ας βάλωμεν βασιλέα εν μέσω αυτού, τον υιόν του Ταβεήλ· ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Τούτο δεν θέλει σταθή ουδέ θέλει γείνει. Διότι η κεφαλή της Συρίας είναι η Δαμασκός, και η κεφαλή της Δαμασκού ο Ρεσίν και εις εξήκοντα πέντε έτη ο Εφραΐμ θέλει συντριφθή, ώστε να μη ήναι λαός. Και η κεφαλή του Εφραΐμ είναι η Σαμάρεια, και η κεφαλή της Σαμαρείας ο υιός του Ρεμαλία. Αν δεν πιστεύητε, δεν θέλετε βεβαίως στερεωθή.» (Ησ. 7:5-9). 
Εκείνο τον καιρό ο Θεός προφήτευσε μέσω του Ησαΐα στον Βασιλιά Άχαζ, αλλά ο βασιλιάς δεν είχε πίστη στον Θεό. Ο Άχαζ ανησυχούσε μόνο που δε θα ήταν σε θέση να αντέξει ενάντια στο στρατό της Συρίας, ακούγοντας όμως για την εισβολή της Συρίας και του Ισραήλ που έγιναν σύμμαχοι μεταξύ τους, έτρεμε από φόβο. Όμως ένας δούλος του Θεού, ο Ησαΐας, ήρθε και του είπε, «Σε λιγότερο από εξήντα πέντε χρόνια, το βόρειο Ισραήλ θα συντριφτεί. Και η κακή συνωμοσία που έχουν σχεδιάσει οι δύο βασιλιάδες δε θα πραγματοποιηθεί ποτέ». 
Ο δούλος του Θεού είπε στον Βασιλιά Άχαζ να ζητήσει ένα σημάδι από τον Θεό. «Ζήτησον σημείον παρά Κυρίου του Θεού σου ζήτησον αυτό ή εις το βάθος ή εις το ύψος άνω» (Ησ. 7:11). «Και είπεν ο Ησαΐας, Ακούσατε τώρα, οίκος Δαβίδ μικρόν πράγμα είναι διά σας να βαρύνητε ανθρώπους, και θέλετε βαρύνει έτι και τον Θεόν μου; Διά τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν, και θέλει καλεσθή το όνομα αυτού Εμμανουήλ» (Ησ. 7:13-14). Αυτή ήταν η προφητεία Του: Ότι θα έσωζε το λαό Του από τις αμαρτίες τους. 
 
 
Ποιος είναι ο εχθρός του Θεού; 
 
Ο εχθρός της ανθρωπότητας είναι η αμαρτία, και η αμαρτία προέρχεται από τον Σατανά. Και ποιος είναι ο Σωτήρας από τις αμαρτίες μας; Δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Ο άνθρωπος έχει θεμελιώδη αδυναμία στη σάρκα του και επομένως δε μπορεί παρά να διαπράττει αμαρτία. Είναι κάτω από τη δύναμη του Σατανά. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να επισκέπτονται μάντεις και προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους όπως ακριβώς τους οδηγούν αυτοί οι ψευδοπροφήτες. Αυτό είναι άμεση απόδειξη ότι βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του Σατανά. 
Ο Κύριος έδωσε στον Ησαΐα σημείο της σωτηρίας, λέγοντας ότι η παρθένος θα γεννούσε έναν γιο και θα τον ονόμαζε Εμμανουήλ. Ήταν σχέδιο του Θεού να στείλει τον Ιησού με ομοιότητα αμαρτωλής σάρκας ανθρώπου και να σώσει τους αμαρτωλούς από την καταπίεση του Σατανά. Σύμφωνα με την προφητεία, ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο ως άνθρωπος που γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία. 
Αν ο Ιησούς δεν είχε έρθει σε μας, ακόμα θα ζούσαμε κάτω από τη βασιλεία του Σατανά. Αλλά ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε στον Σταυρό, για να μας δώσει το όμορφο ευαγγέλιο που θα σώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Γι’ αυτό, πολλοί άνθρωποι που πίστεψαν στο όμορφο ευαγγέλιο, έλαβαν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους και έγιναν παιδιά του Θεού. 
Ακόμα και σήμερα, πολλοί θεολόγοι διαφωνούν αν ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός ή άνθρωπος. Οι συντηρητικοί θεολόγοι λένε ότι «ο Ιησούς είναι Θεός», αλλά μερικοί Νέοι Θεολόγοι ανταπαντούν υποστηρίζοντας ότι ο Ιησούς ήταν παράνομο παιδί του Ιωσήφ. Τι αξιοθρήνητος ισχυρισμός είναι αυτός!
Μερικοί Νέοι Θεολόγοι λένε ότι δε μπορούν να πιστέψουν ότι ο Ιησούς είχε τη δυνατότητα να περπατήσει πάνω στο νερό. Λένε, «Ο Ιησούς στην πραγματικότητα περπάτησε πάνω σε έναν χαμηλό λόφο στο βάθος του ορίζοντα και οι μαθητές Του, που Τον έβλεπαν από μακριά, νόμιζαν ότι περπατούσε στο νερό». Οι σημερινοί διδάκτορες θεολογίας, που ανήκουν στις σχολές της Νέας Θεολογίας, δεν είναι όλοι σπουδαίοι άνθρωποι της θεολογίας. Οι περισσότεροι από αυτούς επιλέγουν να πιστέψουν από τη Βίβλο μόνο σε ό,τι μπορούν να κατανοήσουν. 
Για να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς τάισε 5.000 ανθρώπους με δύο ψάρια και πέντε ψωμιά. Αλλά αυτοί παραμένουν πολύ δύσπιστοι σχετικά με αυτό το θαύμα. Το εξηγούν με τους ακόλουθους όρους. «Ο λαός ακολουθούσε τον Ιησού και πεινούσε μέχρι θανάτου. Έτσι, ο Ιησούς ζήτησε από τους μαθητές Του να συλλέξουν όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα. Τότε ένα παιδί πρόσφερε εθελοντικά το γεύμα του και όλοι οι άλλοι ενήλικοι συγκινήθηκαν και έβγαλαν και εκείνοι τα δικά τους τρόφιμα. Έτσι, όταν συλλέξαν όλα τα τρόφιμα και έφαγαν, περίσσεψαν δώδεκα καλάθια». Τέτοιοι θεολόγοι προσπαθούν μόνο να κάνουν τους λόγους του Θεού να ταιριάζουν στην πολύ περιορισμένη δική τους κατανόηση. 
Η πίστη στην αλήθεια του Θεού είναι απλή πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο που έδωσε ο Θεός. Πίστη δεν σημαίνει να πιστεύεις ένα πράγμα απλά επειδή φαίνεται να έχει νόημα, και να μην πιστεύεις σε κάτι άλλο επειδή είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Είτε μπορούμε να κατανοήσουμε είτε όχι, πρέπει να Τον εμπιστευθούμε και να δεχτούμε τους λόγους Του όπως είναι γραμμένοι. 
Το γεγονός ότι ο Ιησούς ήρθε σε μας ως ο Υιός του Ανθρώπου, σημαίνει ότι στάλθηκε για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς, που είναι Θεός, ήρθε σ’ αυτή τη γη για να μας σώσει. Ο Ησαΐας είχε προφητεύσει ότι θα ερχόταν σε μας ως ο Υιός του Ανθρώπου, γεννημένος από μια παρθένο. 
Στη Γένεση 3:15, ο Κύριος ο Θεός είπε στο φίδι, «Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής· αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού». Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είχε προγραμματίσει να στείλει τον Ιησού, με μορφή ανθρώπου ως Σωτήρα μας, για να σώσει την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. 
Στη Βίβλο, είναι γραμμένο, «Πού, θάνατε, το κέντρον σου; που, άδη, η νίκη σου; το δε κέντρον του θανάτου είναι η αμαρτία, και η δύναμις της αμαρτίας ο νόμος» (Α΄ Κορ. 15:55-56). Το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Όταν ένας άνθρωπος αμαρτάνει, ο θάνατος τον κάνει σκλάβο του. Αλλά ο Κύριός μας υπόσχεται, «Το σπέρμα της γυναικός θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν». Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς θα κατέστρεφε το κεντρί της αμαρτίας που έφερε ο Σατανάς. 
Ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο, βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και ύστερα σταυρώθηκε και κρίθηκε γι’ αυτές. Έσωσε έτσι από τις αμαρτίες τους όλους όσους πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο. Όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, ο Θεός υποσχέθηκε να σώσει την ανθρωπότητα από τη δύναμη του Σατανά. Στο σύγχρονο κόσμο, εχθροί του Θεού είναι όσοι δεν πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο. 
 
 
Γιατί γεννήθηκε ο Ιησούς σ’ αυτό τον κόσμο; 
 
Ο Θεός έδωσε τον νόμο και το όμορφο ευαγγέλιο για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Βάσει του νόμου του Θεού, οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί ενώπιόν Του. Παρόμοια, ο νόμος δόθηκε έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να μάθουν για τις αμαρτίες τους. Όταν οι άνθρωποι έγιναν δούλοι στην αμαρτία και στον ίδιο τον νόμο, ο Κύριός μας ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο για να ικανοποιήσει τις δίκαιες απαιτήσεις του νόμου. 
Ο Ιησούς γεννήθηκε κάτω από τον νόμο. Γεννήθηκε στην εποχή του νόμου. Ο λόγος που οι άνθρωποι χρειάστηκαν τον νόμο, ήταν για να γνωρίσουν τις αμαρτίες τους για να λάβουν συγχώρεση γι’ αυτές. Οι άνθρωποι καθαρίζουν τον ρύπο από τα ρούχα τους μόνο όταν καταλάβουν ότι είναι λερωμένα. Παρόμοια, για να αναγνωρίσουν τις αμαρτίες τους, οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίσουν τον νόμο του Θεού. Αν δεν υπήρχε κανένας νόμος, δε θα είχαν αίσθηση των αμαρτιών και ο Ιησούς δε θα χρειαζόταν να έρθει σ’ αυτό τον κόσμο. 
Αν ξέρετε τον νόμο του Θεού, τότε έχετε ένα ενδεχόμενο να τον τηρήσετε. Ξέραμε τον νόμο και επομένως μπορούσαμε να μάθουμε για τις αμαρτίες μας. Μόνο αφού μάθαμε για τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς Χριστός έφερε το όμορφο ευαγγέλιο για να πιστέψουμε. Αν ο Θεός δεν μας χορηγούσε τον νόμο, τότε δε θα ήμασταν αμαρτωλοί και η κρίση δε θα υπήρχε. Κατά συνέπεια, ο Θεός μας έδωσε τον νόμο και μας δώρισε το όμορφο ευαγγέλιο για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. 
Ο νόμος που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο Δημιουργό και τη δημιουργία Του είναι ο νόμος του Θεού για τη σωτηρία. Αυτός είναι ο νόμος της αγάπης. Ο Θεός είπε στον άνθρωπο, «Aπό δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει απ’ αυτού» (Γέν. 2:17). Αυτός ήταν ο νόμος που μας έδωσε ο Θεός και ο νόμος έγινε η βάση της αγάπης με την οποία ο Θεός μάς έσωσε όλους από τις αμαρτίες μας. Ο νόμος της σωτηρίας είχε το θεμέλιό του στη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Ο Θεός μάς λέει ότι είναι ο Δημιουργός μας και ότι όλα ήρθαν στην ύπαρξη σύμφωνα με το θέλημά Του. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι το Υπέρτατο Ον και οι άνθρωποι πρέπει να πιστέψουν στο νόμο της σωτηρίας που ολοκληρώθηκε μέσω του όμορφου ευαγγελίου. 
Ο Απόλυτος Θεός είναι εντελώς καλός. Η αγάπη του Θεού γι’ αυτό, τον κόσμο, Τον παρακίνησε να θυσιάσει τον μονογενή Του Υιό, ο οποίος έγινε ο Σωτήρας όλων των αμαρτωλών. Αν ο Θεός μας είχε πλάσει χωρίς να μας δώσει το όμορφο ευαγγέλιο για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, θα είχαμε υψώσει καταγγελίες εναντίον Του. Αλλά ο Θεός θέλησε να μας σώσει από την καταστροφή και γι’ αυτό, καθιέρωσε τον νόμο της σωτηρίας. Λόγω του νόμου, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και κοιτάζοντας σ’ αυτές κατευθείαν, να αρχίσουμε να πιστεύουμε στο όμορφο ευαγγέλιο του Ιησού. Όταν παραβιάζουμε τον λόγο του Θεού, αποδεικνυόμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του νόμου και τελικά εμείς οι αμαρτωλοί γονατίζουμε ενώπιον του Θεού για να ικετεύσουμε το έλεος της συγχώρεσής Του για τις αμαρτίες. 
Ο Ιησούς γεννήθηκε από μια γυναίκα και ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο για να σώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο ως άνθρωπος για να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού για μας. Πιστεύουμε στο όμορφο ευαγγέλιό Του. Γι’ αυτό δοξάζουμε τον Κύριο. 
Μερικοί παραπονιούνται, «Γιατί ο Θεός με έκανε τόσο εύθραυστο που πέφτω τόσο εύκολα στην αμαρτία και έχω υποφέρει τόσο πολύ για τις ανομίες μου;» Αλλά ο Θεός δεν ήθελε ποτέ να υποφέρουμε. Επέτρεψε να υποφέρουμε επειδή ήμασταν δύσπιστοι στο ευαγγέλιο του Ιησού. Ο Θεός μας έδωσε και τα παθήματα και το όμορφο ευαγγέλιο, έτσι ώστε ως παιδιά Του να έχουμε την ίδια δύναμη όπως Εκείνος. Αυτό ήταν το σχέδιό Του. 
Αλλά οι δαίμονες λένε, «Όχι! Όχι! Ο Θεός είναι δικτάτορας! Προχωρήστε και ζήστε όπως θέλετε. Να είστε ανεξάρτητοι! Κάντε την τύχη σας με τις δικές σας προσπάθειες!» Οι δαίμονες προσπαθούν επίσης να εμποδίσουν την πίστη της ανθρωπότητας στον Θεό. Αλλά όσοι διαλέγουν να ζήσουν χωριστά από τον Θεό, είναι εμπόδια στο σχέδιό Του για τη σωτηρία. Ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο και κάλεσε όσους είναι κάτω από τη δύναμη του Σατανά, να εγκαταλείψουν τις αμαρτίες τους. Δεν πρέπει να ζήσουμε χωριστά από τον Θεό. 
 
 
Ο άνθρωπος γεννιέται αμαρτωλός που προορίζεται για τον άδη
 
Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σ’ αυτή τη γη που δεν μεταβάλλεται. Όμως το όμορφο ευαγγέλιο του Ιησού είναι η αναλλοίωτη αλήθεια. Γι’ αυτό, οι άνθρωποι μπορούν να εξαρτηθούν από αυτή την αλήθεια και να ελευθερωθούν από τη δύναμη του Σατανά. Η ανθρωπότητα κληρονόμησε τις αμαρτίες του Αδάμ και της Εύας, και χωρίς την επέμβαση του Χριστού θα καταδικαζόταν στις φλόγες του άδη. Αντίθετα, χάρη στη θυσία Του, ο άνθρωπος ευλογήθηκε με τη δύναμη να γίνει παιδί του Θεού. «Δεν θέλει είσθαι όμως τοιούτον θάμβωμα εις την γην την τεθλιμμένην» (Ησ. 9:1). Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του σ’ αυτό τον κόσμο και δόξασε όσους πιστεύουν στην όμορφη σωτηρία. 
«Ο λαός ο περιπατών εν τω σκότει είδε φως μέγα· εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψεν επ’ αυτούς» (Ησ. 9:2). Σήμερα, αυτός ο λόγος πραγματοποιείται σ’ εσάς κι εμένα. Με την πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο, ευλογηθήκαμε με αιώνια ζωή, την οποία δε μπορούμε να έχουμε σ’ αυτή τη γη. Ο Ιησούς Χριστός έσωσε την ανθρωπότητα από όλες τις αμαρτίες του κόσμου, και σε όσους πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο έδωσε την αιώνια ζωή και τη Βασιλεία των Ουρανών. 
 
 
Σκόρπισε το όμορφο φως του ευαγγελίου σ’ εκείνους που ήταν απελπισμένοι 
 
Ο άνθρωπος εμφανίζεται σ’ αυτό τον κόσμο όπως η ομίχλη, για μια στιγμή, αλλά σύντομα εξαφανίζεται. Η ζωή του είναι όπως αυτή των ετήσιων φυτών και της χλόης. Η χλόη διατηρεί τη δύναμη της ζωής της για μερικούς μόνο μήνες στη διάρκεια του χρόνου και εξαφανίζεται σύμφωνα με την Πρόνοια του Θεού. Όλα είναι μάταια στη ζωή μας, τόσο μάταια όσο αυτή η χλόη. Αλλά ο Θεός έδωσε το όμορφο ευαγγέλιο στις εξαντλημένες ψυχές μας και με την δικαιοσύνη Του μας έκανε παιδιά Του. Τι καταπληκτική χάρη είναι αυτή! Οι χωρίς νόημα ζωές μας έγιναν αιώνιες ζωές χάρη στην αγάπη του Θεού και επίσης ευλογηθήκαμε με το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά Του. 
Ακολουθεί η ομολογία μιας ψυχής που ευλογήθηκε με τη χάρη του Θεού πιστεύοντας στο όμορφο ευαγγέλιο. 
«Γεννήθηκα σε μια οικογένεια που δεν πίστευε στον Θεό. Έτσι, μεγάλωσα σκεπτόμενος πως ήταν ωραίο που η μητέρα μου προσευχόταν κάθε πρωί στους θεούς του ουρανού και της γης για την ευημερία της οικογένειάς μου με ένα κύπελλο νερό μπροστά της. Καθώς μεγάλωνα, δεν ήξερα για την αξία μου ή τον λόγο της ύπαρξής μου κι αυτό με έκανε να πιστέψω ότι ουσιαστικά δεν έχει σημασία αν ζήσω ή πεθάνω. Επειδή ήμουν απληροφόρητος για την αξία μου, ζούσα σε μοναξιά. 
Αυτό το είδος ζωής με εξάντλησε και έτσι βιάστηκα να παντρευτώ. Η έγγαμη ζωή μου ήταν καλή. Δεν είχα τίποτα να επιθυμήσω, γι’ αυτό έζησα μια ήρεμη και γαλήνια ζωή. Ύστερα απέκτησα ένα παιδί και από τότε διαπίστωσα ότι η αγάπη άρχισε να εμφανίζεται σε μένα. Άρχισα να χάνω τις εγωιστικές επιθυμίες μου αλλά επίσης φοβόμουν την απώλεια εκείνων που ήταν τόσο κοντά σ’ εμένα.
Έτσι, άρχισα να ψάχνω για τον Θεό. Ήμουν εύθραυστος και ανίκανος, και γι’ αυτό χρειαζόμουν ένα Υπέρτατο Ον που θα προσέχει τους αγαπημένους μου. Έτσι, άρχισα να πηγαίνω στην εκκλησία αλλά η πίστη μου ήταν ελάχιστα διαφορετική από εκείνη της μητέρας μου όταν προσευχόταν μπροστά στο κύπελλο με το νερό – η προσευχή μου βασιζόταν μόνο σε ασαφείς φόβους και ελπίδες. 
Μια φορά συμμετείχα σε μια από τις μικρές συναθροίσεις που πραγματοποιόνταν στην τοπική εκκλησία και ενώ προσευχόμουν, άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια μου δάκρυα. Ήμουν στενοχωρημένος και προσπαθούσα να σταματήσω αλλά τα δάκρυα συνέχισαν να τρέχουν. Οι άνθρωποι γύρω μου έβαλαν τα χέρια τους στο κεφάλι μου και με συγχάρηκαν που έλαβα το Άγιο Πνεύμα. Αλλά μπερδεύτηκα. Δεν ήμουν εξοικειωμένος με τους λόγους του Θεού και η πίστη μου σ’ Αυτόν ήταν ασαφής, γι’ αυτό δεν είχα καμία εμπιστοσύνη ότι αυτή η δύναμη ήταν του Αγίου Πνεύματος. 
Η εκκλησία που παρακολουθούσα συνδεόταν με την Πεντηκοστιανή - Χαρισματική Κίνηση, και πολλοί είχαν εμπειρίες όπως εγώ και σχεδόν όλοι είχαν μιλήσει γλώσσες. Μια μέρα προσκλήθηκα σε μια συνάθροιση αναζωπύρωσης που οδηγούσε ένας ποιμένας και οι άνθρωποι έλεγαν ότι ήταν πλήρης με το Άγιο Πνεύμα. Ο ποιμένας συγκέντρωσε πολλούς ανθρώπους στην εκκλησία και είπε ότι θα θεράπευε κάποιον που είχε ιγμορίτιδα καθώς είχε τις πνευματικές δυνάμεις για να το κάνει. Ωστόσο, σκέφτηκα ότι η ιγμορίτιδα ήταν μια ασθένεια που θεραπευόταν εύκολα στα νοσοκομεία, έτσι ενδιαφέρθηκα περισσότερο για το πώς είχε λάβει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά όταν ο ποιμένας φάνηκε να πετυχαίνει στις προσπάθειές του στη θεραπεία, άρχισε να καυχάται ότι θα μπορούσε να προβλέψει αν ένας σπουδαστής γυμνασίου θα πετύχαινε στις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο ή όχι. Πολλοί άνθρωποι εγκωμίασαν τις δυνάμεις του σαν να ήταν από τον Θεό. 
Αλλά εγώ δε μπορούσα να τον καταλάβω. Και δε μπορούσα να πω αν η οποιαδήποτε δύναμη που είχε ο ποιμένας, είχε καμία σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Δεν θεώρησα σημαντικό αν θα μπορούσε να θεραπεύσει την ιγμορίτιδα ή να προβλέψει την επιτυχία κάποιου σε έναν διαγωνισμό. Έτσι, δε μπορούσα να δεχτώ τα φαινομενικά θαύματά του ως έργα του Αγίου Πνεύματος. 
Η δύναμη και η αγάπη του Θεού που είχα στο νου μου, ήταν διαφορετικά από αυτό που είδα. Γι’ αυτό τον λόγο, σταμάτησα να πηγαίνω σ’ εκείνη την εκκλησία και απέφευγα τους ανθρώπους που πίστευαν στις δυνάμεις του ποιμένα. Μετά από αυτό σύχναζα σε μια ήρεμη εκκλησία, που την διάλεξα επειδή πίστεψα ότι ασχολιόταν περισσότερο με τους λόγους του Θεού. Έμαθα για τον νόμο και μέσω αυτού ότι ήμουν πολύ άδικος. Ο Θεός έγινε το αντικείμενο του φόβου μου και έμαθα ότι δε θα μπορούσα να φανώ άξιος στην παρουσία Του και ότι το Πνεύμα Του έμοιαζε να με αρνιόταν.
Στον Ησαΐα 59:1-2 γράφει, «Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση· αλλ’ αι ανομίαι σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ υμών και του Θεού υμών, και αι αμαρτίαι σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, διά να μη ακούη». Αυτό έμοιαζε να ταιριάζει με την περίπτωσή μου. Μου ήταν αδύνατο να γίνω παιδί Του και να λάβω το Άγιο Πνεύμα, επειδή ό,τι έκανα ή σκεφτόμουν ήταν αμαρτωλό. 
Φοβόμουν τον Θεό και έκανα προσευχές μετάνοιας με συνέπεια. Κανένας δεν μου είπε να κάνω έτσι αλλά ήθελα να σταθώ με αξία ενώπιον του Θεού. Επειδή ήμουν αμαρτωλός, πρόσφερα με ειλικρίνεια όλο και περισσότερες προσευχές μετάνοιας. Αλλά αυτές οι προσευχές απέτυχαν να καθαρίσουν τις αμαρτίες μου. Όλα όσα έκανα ήταν να Του δείχνω τις σκέψεις μου και την ειλικρίνειά μου Γι’ αυτό, οι αμαρτίες μου ήταν ακόμα μέσα μου. Από τότε άρχισα να παραπονιέμαι ενάντια στον Θεό. Ήθελα να είμαι τέλειος στα μάτια Του αλλά δε μπορούσα να είμαι εντελώς δίκαιος, γι’ αυτό και τα παράπονα και οι αμαρτίες μου συσσωρεύονταν. 
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θρησκευτικής σύγχυσης, ο πατέρας μου είχε ένα καρδιακό επεισόδιο. Υπέφερε για 40 ημέρες στα χειρουργεία και στα κρεβάτια του νοσοκομείου πριν πεθάνει. Αλλά δε μπορούσα να προσευχηθώ ούτε μια φορά για τον πατέρα μου. Ήμουν αμαρτωλός, γι’ αυτό σκεφτόμουν πως αν προσευχηθώ για τον πατέρα μου, θα επιδεινωνόταν ο πόνος του. Στενοχωρήθηκα για την έλλειψη πίστης μου και επιθύμησα να ακολουθήσω τον Θεό αλλά δε μπορούσα, γι’ αυτό συνέχισα να παραπονιέμαι και τελικά έφυγα μακριά Του. Έτσι, τελείωσε η θρησκευτική μου ζωή. Σκέφτηκα πως αν πίστευα σ’ Αυτόν, το Πνεύμα Του θα κατοικούσε μέσα μου και θα έβρισκα ειρήνη αλλά αυτή δεν ήταν η περίπτωση. Μετά από αυτό, η ζωή μου έγινε ακόμα περισσότερο χωρίς νόημα και ζούσα σε φόβο και στεναχώρια. 
Αλλά ο Κύριος δεν με εγκατάλειψε. Με έκανε να συναντήσω έναν πιστό που είχε λάβει αληθινά το Άγιο Πνεύμα μέσω των λόγων του Θεού. Έμαθα από αυτό τον άνθρωπο ότι ο Ιησούς είχε πάρει τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και ότι κρίθηκε γι’ αυτές στον Σταυρό. Επομένως, οι αμαρτίες αυτού του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μου, ήταν όλες συγχωρημένες. Όταν το άκουσα αυτό και το κατάλαβα, μπόρεσα να δω ότι όλες οι αμαρτίες μου είχαν καθαριστεί. Ο Θεός με βοήθησε να λάβω συγχώρεση για τις αμαρτίες μου, μου έδωσε την ευλογία του Αγίου Πνεύματος και μου χορήγησε μια ειρηνική ζωή. Με οδήγησε σιωπηλά, μου έδωσε σαφή κατανόηση του καλού και του κακού, και μου χάρισε τη δύναμη να υπερνικώ τους πειρασμούς αυτού του κόσμου. Απάντησε στις προσευχές μου και με βοήθησε να ζήσω μια δίκαιη και σημαντική ζωή. Αληθινά δοξάζω τον Θεό που μου έδωσε το Άγιο Πνεύμα».
Καθένας από μας είναι ευλογημένος με την χάρη του Κυρίου και μπορεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Ευχαριστώ τον Κύριο που μας έδωσε το όμορφο ευαγγέλιό Του. Ο Θεός ευλόγησε τους δίκαιους με τέτοια ευτυχία. Οι καρδιές των δίκαιων είναι χαρούμενες. Ο Κύριος μας χορήγησε αιώνια ευτυχία. Εμείς ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η σωτηρία, η αγάπη και η χάρη του Θεού, και είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό. Ο Κύριος μας έδωσε την ευτυχία μέσω του όμορφου ευαγγελίου του Ουρανού. Αυτό είναι κάτι που δε μπορεί να αγοραστεί με χρήματα. Ο Θεός μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα καθώς επίσης και το όμορφο ευαγγέλιο για να μας κάνει χαρούμενους και δίκαιους. Το όμορφο ευαγγέλιο είναι αυτό που κάνει τις ζωές μας ευλογημένες. Ο Κύριος μας έδωσε το όμορφο ευαγγέλιο και είναι ευτυχής που οι δίκαιοι απολαμβάνουν ευλογημένη ζωή. 
Όπως γράφει στο Κατά Λουκάν, η Μαρία είπε, «Διότι ουδέν πράγμα θέλει είσθαι αδύνατον... Ιδού, η δούλη του Κυρίου· γένοιτο εις εμέ κατά τον λόγον σου» (Λουκ. 1:37-38). Τη στιγμή που η Μαρία πίστεψε στους όμορφους λόγους του Θεού, όπως ειπώθηκαν από τον άγγελό Του, ο Ιησούς συλλήφθηκε μέσα της. Παρόμοια, οι δίκαιοι συλλαμβάνουν το όμορφο ευαγγέλιο στις καρδιές τους μέσω της πίστης τους. 
«Διότι συ συνέτριψας τον ζυγόν του φορτίου αυτού και την ράβδον του ώμου αυτού και την μάστιγα του καταδυναστεύοντος αυτόν, καθώς εν τη ημέρα του Μαδιάμ» (Ησ. 9:4). Ο Σατανάς προκάλεσε όλους τους κινδύνους, ασθένειες και καταπίεση στις ζωές μας, όμως είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι για να τον υπερνικήσουμε. Αλλά ο Θεός μας αγαπά και έτσι πολέμησε Εκείνος ενάντια στον Σατανά και τον νίκησε. 
«Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης. Εις την αύξησιν της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είσθαι τέλος, επί τον θρόνον του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, διά να διατάξη αυτήν και να στερεώση αυτήν εν κρίσει και δικαιοσύνη από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο» (Ησ. 9:6-7). 
Ο Θεός υποσχέθηκε να μας δοξάσει ως παιδιά Του, μέσω του όμορφου ευαγγελίου που έφερε ο Ιησούς. Νίκησε τον Σατανά σύμφωνα με την υπόσχεσή Του και μας ελευθέρωσε από τη δύναμη του Σατανά. 
Ο Κύριος ήρθε στη γη και με τη δύναμή Του υποσχέθηκε να πάρει όλο το σκοτάδι της αμαρτίας. Έτσι κι εμείς επίσης, ονομάζουμε τον Κύριό μας Θαυμαστό. Έχει κάνει πολλά θαυμάσια πράγματα για μας. Η απόφαση του Θεού να έρθει σ’ αυτό τον κόσμο ως Υιός του ανθρώπου ήταν μυστήριο. «Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον» (Ησ. 1:18). 
O Κύριος υποσχέθηκε να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και να μας δώσει αιώνια συγχώρεση. Ο Ιησούς αναφέρεται ως ο Θαυμαστός και, συνεπώς, έχει κάνει θαυμαστά έργα για μας. «Το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός». Ο Θεός, ως Σύμβουλός μας, προγραμμάτισε τη σωτηρία μας με το όμορφο ευαγγέλιο και πραγματοποίησε το σχέδιό Του για να μας σώσει αιώνια από τις αμαρτίες μας. 
Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Ήταν η σοφία Του για τον Ιησού να βαφτιστεί από τον Ιωάννη και να πεθάνει στον Σταυρό για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι μυστήριο έργο που έκανε για μας αλλά είναι ο νόμος της αγάπης που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Ο νόμος της αγάπης είναι το ευαγγέλιο της αλήθειας που μας οδηγεί να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα μέσω του ύδατος και του αίματός Του. 
Ο Κύριος λέει στον Ησαΐα 53:10, «Αλλ’ ο Κύριος ηθέλησε να βασανίση αυτόν». Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή Του προσφορά για την αμαρτία, για να γίνει το θέλημα του Θεού. Μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου στον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, και τον άφησε να υποστεί τον πόνο της σταύρωσης για να κριθεί γι’ αυτές. Αυτό είναι το όμορφο ευαγγέλιο που έσωσε την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της μια για πάντα. Ο Χριστός πρόσφερε τη ζωή Του για μας, πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας και μας ευλόγησε με τη σωτηρία. 
 
 
Το σύστημα θυσιών του Θεού 
 
Πόσες αμαρτίες πήρε ο Ιησούς με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη;
Παρελθούσες, παρούσες και μέλλουσες αμαρτίες από την αρχή ως το τέλος

Η Βίβλος μιλά για μια προσφορά που κάποτε έφερνε συγχώρεση για τις αμαρτίες μιας ημέρας. Ο αμαρτωλός έπρεπε να φέρει ένα ζώο χωρίς μώμο και να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του ζώου για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του. Ύστερα έπρεπε να σκοτώσει το θύμα και να δώσει το αίμα του στον ιερέα. Και ο ιερέας έπαιρνε λίγο από το αίμα του ζώου και το έβαζε στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και έχυνε το υπόλοιπο στη βάση του θυσιαστηρίου. 
Με αυτό τον τρόπο, μπορούσε να συγχωρεθεί για τις αμαρτίες μιας ημέρας. Η τοποθέτηση των χεριών ήταν ο τρόπος για έναν αμαρτωλό να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του στο θύμα. Εκείνοι που πρόσφεραν τις θυσίες τους σύμφωνα με το σύστημα θυσιών, μπορούσαν να λάβουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους. Το σύστημα θυσιών ήταν ο τρόπος που εξιλεώναμε τις αμαρτίες μας την εποχή προτού αναλάβει ο Ιησούς όλη την αμαρτία. 
Ο Θεός επίσης είχε διορίσει την Ημέρα του Εξιλασμού, έτσι ώστε ο λαός του Ισραήλ να μπορεί να κάνει εξιλέωση για τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν στη διάρκεια ενός ολόκληρου χρόνου. Η θυσία γινόταν τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα. Ο Θεός διόρισε τον αρχιερέα Ααρών, ως αυτόν που θα μεταβίβαζε τις ετήσιες αμαρτίες όλων των Ισραηλιτών στον αποδιοπομπαίο τράγο. Το τελετουργικό τηρούνταν σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Η συγχώρεση των αμαρτιών προήλθε από τη σοφία και την αγάπη Του για την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η δύναμή Του. 
«Τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος» αντιπροσωπεύουν «τα Βιβλία της Κρίσης» (Αποκ. 20:12), όπου καταγράφονται οι αμαρτίες της ανθρωπότητας. Ο λόγος που ο ιερέας έβαζε το αίμα της προσφοράς για αμαρτία στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, ήταν για να σβηστούν τα ονόματα και οι ανομίες τους που γράφτηκαν στο Βιβλίο της Κρίσης. Το αίμα είναι η ζωή πάσης σαρκός. Η θυσία αφαιρούσε τις αμαρτίες των Ισραηλιτών και ο αποδιοπομπαίος τράγος σκοτωνόταν για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας. Ο Θεός τούς είχε πει να σκοτώνουν ένα θύμα για να δεχτεί την τιμωρία για τις αμαρτίες τους. Αυτό ήταν ένα σημάδι της σοφίας και της αγάπης Του για μας. 
Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο ως προσφορά για αμαρτία, για να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού. Ο Ιησούς αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου με τη θυσία Του. Αν εξετάσουμε τους λόγους αυτής της υπόσχεσης, βλέπουμε ότι «ο Κύριος ηθέλησε να βασανίση αυτόν· εταλαιπώρησεν αυτόν» ή «αυτός αφαίρεσε την αμαρτία του κόσμου». 
«Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης. Εις την αύξησιν της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είσθαι τέλος, επί τον θρόνον του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, διά να διατάξη αυτήν και να στερεώση αυτήν εν κρίσει και δικαιοσύνη από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο» (Ησ. 9:6-7). 
Η μυστηριώδης και θαυμάσια υπόσχεση ήταν ότι ο Ιησούς θα πραγματοποιούσε το θέλημα του Θεού και θα έδινε ειρήνη σε όλους τους πιστούς, παίρνοντας τις αμαρτίες του κόσμου. Η υπόσχεση του Θεού ήταν υπόσχεση αγάπης, με την οποία προγραμμάτισε να φέρει ειρήνη σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό μας υποσχέθηκε ο Θεός και αυτό έκανε. 
Στο Ματθ. 1:18 λέει, «Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ήτο. Αφού ηρραβωνίσθη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου». «Ιησούς» σημαίνει Σωτήρας, αυτός που θα σώσει το λαό Του από τις αμαρτίες τους. «Χριστός» σημαίνει Χρισμένος Βασιλιάς. Ο Ιησούς δεν είχε καμία αμαρτία και είναι ο Βασιλιάς και ο Σωτήρας μας, που γεννήθηκε από την παρθένο για να σώσει το λαό Του από τις αμαρτίες τους. 
«Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου» (Ματθ. 1:21-22). 
 
 
Ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του 
 
Στο Ματθ. 3:13-16 γράφει, «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην διά να βαπτισθή υπ’ αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφίνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ’ αυτόν». 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εμφανίζεται σ’ αυτή την περικοπή. Γιατί ο Ιησούς έπρεπε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη; Ο Ιησούς έπρεπε να βαφτιστεί για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και να τις αφαιρέσει σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. 
«Η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού» (Ησ. 9:6). Εδώ «εξουσία» σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι αυτός που έχει την εξουσία και τη δύναμη ως ο Κύριος του Ουρανού, ως ο Βασιλιάς του κόσμου. Αυτή είναι η εξουσία που εκχωρήθηκε μόνο στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς έκανε ένα θαυμάσιο πράγμα, που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Αυτό το θαυμάσιο πράγμα ήταν να βαφτιστεί από τον Ιωάννη. Εκείνο που εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε, «Είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην», είναι ότι το να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου ήταν δίκαιο και κατάλληλο. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 1:17 λέει, «Διότι δι’ αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν». Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται στο ευαγγέλιο. Αποκαλύπτει πραγματικά το αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος τη δικαιοσύνη του Θεού; Ναι! Το αληθινό ευαγγέλιο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος και της σταύρωσής Του. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι το όμορφο ευαγγέλιο στο οποίο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Πώς αφαίρεσε ο Ιησούς τις αμαρτίες του κόσμου; Αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη. 
Εδώ η φράση «πάσα δικαιοσύνη» σημαίνει ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με τον πιο δίκαιο και θαυμάσιο τρόπο. Σημαίνει ότι ο καθαρισμός όλων των αμαρτιών του κόσμου από τον Ιησού ήταν απολύτως δίκαιος και ωραίος. Ο Ιησούς έπρεπε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη για να καθαριστούν οι αμαρτίες του κόσμου. 
Ο Θεός ήξερε ότι το βάπτισμα του Ιησού ήταν απολύτως απαραίτητο για να φέρει ειρήνη στην ανθρωπότητα. Αν δεν βαφτιζόταν από τον Ιωάννη και δεν έχυνε το αίμα Του στον Σταυρό, ο Ιησούς δε θα μπορούσε να έχει γίνει ο Σωτήρας μας. Ο Ιησούς υπηρέτησε ως προσφορά για αμαρτία για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. 
Ο Θεός λέει στον Ησαΐα 53:6, «Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ’ αυτόν την ανομίαν πάντων ημών». Ο Ιησούς έπρεπε να δεχτεί όλες τις αμαρτίες του κόσμου για να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιησούς ήρθε με ανθρώπινη σάρκα ως προσφορά για αμαρτία και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη. 
Ο Ιησούς έπρεπε να δεχτεί όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και να κριθεί γι’ αυτές, έτσι ώστε να μπορεί να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού και να εκφράσει την αθάνατη αγάπη Του. Όταν ο Ιησούς βγήκε από το νερό μετά το βάπτισμά Του, ο Θεός είπε, «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην» (Ματθ. 3:17). 
 
 
Παιδίον εγεννήθη εις ημάς
 
«Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης» (Ησ. 9:6). Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ο Ιησούς είναι ο Θεός της Δημιουργίας, που δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο. Όχι μόνο είναι ο Υιός του Παντοδύναμου Θεού, είναι επίσης ο Δημιουργός και ο Βασιλιάς της Ειρήνης. Ο Ιησούς είναι ο Θεός που έδωσε ευτυχία στην ανθρωπότητα. 
Ο Ιησούς είναι ο Θεός της αλήθειας. Αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας, μας έσωσε και μας έδωσε ειρήνη. Υπάρχει αμαρτία σ’ αυτό τον κόσμο; Όχι, δεν υπάρχει καμία αμαρτία. Ο λόγος που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει καμία αμαρτία, είναι ότι πιστεύουμε στο όμορφο ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματος στον Σταυρό. Ο Ιησούς δεν μας είπε ψέματα. Ο Ιησούς πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας με το βάπτισμα και το αίμα Του. Έκανε καθέναν που πιστεύει σ’ Αυτόν να γίνει παιδί Του και έδωσε ειρήνη σε όλους. Μας έκανε να ζούμε ως αγαπημένα παιδιά Του με πίστη στην αιωνιότητα. Δοξάζω και ευχαριστώ τον Κύριο. 
 
 
Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου!
 
Στο Κατά Ιωάννην 1:29 λέει, «Τη επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει· Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Αφότου αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του, ο Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε πάλι μπροστά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή την επόμενη ημέρα. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε μαρτυρία για τον Ιησού λέγοντας, «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Έδωσε ξανά μαρτυρία στο Κατά Ιωάννην 1:35-36, «Τη επαύριον πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού, και εμβλέψας εις τον Ιησούν περιπατούντα, λέγει· Ιδού, ο Αμνός του Θεού». 
Ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας που ήρθε ως ο Αμνός του Θεού, ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Μεσσίας Ιησούς Χριστός ήρθε σε μας ως Θαυμαστός, Σύμβουλος και Θεός Ισχυρός, και βαφτίστηκε για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Ένα μωρό γεννήθηκε σ’ εμάς. Δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας, και έγινε ο Άρχοντας της Ειρήνης που μας δίνει ειρήνη και άφεση των αμαρτιών μας. «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου».
Κάποτε οι άνθρωποι δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να πεθάνουν για τις αμαρτίες τους. Οι άνθρωποι προορίστηκαν να διαπράττουν αμέτρητες αμαρτίες λόγω της αμαρτωλής φύσης τους και τελικά να καταδικαστούν στον άδη. Ζούσαν άθλιες ζωές· κανένας τους δε μπορούσε να μπει ή ακόμα και να ονειρευτεί τη Βασιλεία του Θεού λόγω των αδυναμιών τους. Ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Θεός μας, δέχτηκε όλες τις αμαρτίες τους όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη και κρίθηκε για τις ανομίες τους. Καθώς πέθαινε, ο Χριστός είπε, «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19:30). Αυτή ήταν η κραυγή της μαρτυρίας Του στο γεγονός ότι ο Ιησούς έσωσε όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες τους και τον θάνατο, και ότι ελευθέρωσε εντελώς καθέναν που πίστεψε στο όμορφο ευαγγέλιο.
«Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Ξέρετε πού είναι όλες οι αμαρτίες του κόσμου; Δεν είναι στο σώμα Ιησού του Χριστού; Πού είναι όλες οι αμαρτίες και οι παραβάσεις που μας ταπεινώνουν σ’ αυτό τον κόσμο; Όλες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό. Πού είναι όλες οι αμαρτίες μας; Είναι στη σάρκα Εκείνου με την εξουσία επάνω στον ώμο Του˙ είναι στη σάρκα του Παντοδύναμου Θεού. 
 
 
Όλες οι αμαρτίες από τη γέννηση ως τον τάφο! 
 
Διαπράττουμε αμαρτία σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Διαπράττουμε αμαρτίες από την ημέρα που γεννηθήκαμε μέχρι την ημέρα που γίναμε 20 ετών. Πού πήγαν όλες εκείνες οι αμαρτίες που διαπράχθηκαν εκείνα τα 20 χρόνια; Μεταβιβάστηκαν στη σάρκα του Ιησού Χριστού. Οι αμαρτίες που διαπράξαμε μεταξύ των 21 και 40 ετών μεταβιβάστηκαν επίσης στον Ιησού. Ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια ζει κάποιος, οι αμαρτίες που διέπραξε από την αρχή ως το τέλος της ζωής του μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό. Όλες οι αμαρτίες που έπραξε η ανθρωπότητα, ξεκινώντας από τον Αδάμ ως τον τελευταίο άνθρωπο σ’ αυτή τη γη, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Ακόμη και οι αμαρτίες των παιδιών και των εγγονιών μας, μεταβιβάστηκαν ήδη στον Ιησού. Όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε. 
Υπάρχουν ακόμα αμαρτίες σ’ αυτό τον κόσμο; Όχι. Δεν έχει απομείνει καμία. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία που έμεινε στον κόσμο, επειδή πιστεύουμε στο όμορφο ευαγγέλιο που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Έχετε αμαρτία στην καρδιά σας; Όχι. Αμήν! Πιστεύουμε στο όμορφο ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Δοξάζουμε τον Παντοδύναμο Ιησού που έκανε αυτό το θαυμάσιο έργο για μας. 
Ο Ιησούς Χριστός αποκατέστησε τις χαμένες ζωές μας. Τώρα πιστεύουμε στο όμορφο ευαγγέλιο έτσι ώστε να μπορούμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό. Ακόμη και οι άνθρωποι που ήταν εχθροί του Θεού – οι αμαρτωλοί που δεν είχαν καμία άλλη επιλογή παρά να κρυφτούν στα σκοτεινά δάση – μπορούν τώρα να σωθούν από τις αμαρτίες τους με πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο. 
Το όμορφο ευαγγέλιο μας διδάσκει ότι ο Κύριος έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Γίναμε παιδιά του Θεού με την πίστη στο ευαγγέλιο του Ιησού. Ο Ιησούς πρόσφερε το σώμα Του ως προσφορά για τις αμαρτίες μας. Αυτός, ο Υιός του Παντοδύναμου Θεού, που δεν έπραξε ποτέ καμία αμαρτία σ’ αυτό τον κόσμο, αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και έσωσε καθέναν που πιστεύει σ’ Αυτόν. To Ησαΐας 53:5 λέει, «Αλλ’ αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών».
Ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής αμαρτίας και των πραγματικών αμαρτιών, και δεν άφησε απ’ έξω ούτε μία ανομία. Πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας με τον θάνατό Του στον Σταυρό, και με αυτόν τον τρόπο μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω αυτού του όμορφου ευαγγελίου. Έχουμε βρει νέα ζωή μέσω του Ιησού. Όσοι πιστεύουν σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο δεν είναι πλέον νεκροί πνευματικά. Έχουμε τώρα νέα και αιώνια ζωή, επειδή ο Ιησούς πλήρωσε όλη την ποινή της αμαρτίας μας. Έχουμε γίνει παιδιά του Θεού με την πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. 
Πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού; Πιστεύετε επίσης ότι είναι ο Σωτήρας σας; Εγώ το πιστεύω. Ο Ιησούς Χριστός είναι η Ζωή μας. Βρήκαμε νέα ζωή μέσω Αυτού. Προοριζόμασταν να πεθάνουμε λόγω των αμαρτιών και των παραβάσεών μας. Αλλά ο Ιησούς πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας μέσω του βαπτίσματός Του και του θανάτου Του στον Σταυρό. Μας ελευθέρωσε από τη σκλαβιά μας στην αμαρτία, από τη δύναμη του θανάτου και τα δεσμά του Σατανά. 
Ο Κύριος είναι ο Θεός που μας έσωσε από τις αμαρτίες μας και έγινε ο Σωτήρας καθενός που πιστεύει στον Ιησού. Όταν εξετάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους 10:10-12, 14 και 18, μπορούμε να δούμε ότι ο Κύριος μας αγίασε έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία άλλη ανάγκη να λάβουμε άφεση αμαρτιών. Μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού με την πίστη στον Ιησού. Προοριζόμασταν να πεθάνουμε για τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας αλλά τώρα μπορούμε να μπούμε στον Ουρανό και να απολαύσουμε αιώνια ζωή με την πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. 
«Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων» (Ιωάν. 10:11). Ο Κύριός μας ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο για να μας σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του, του θανάτου Του στον Σταυρό και της ανάστασής Του. Προσφέρει επίσης την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους με πίστη σ’ αυτή την αλήθεια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Το Ευαγγέλιό Σου είναι το όμορφο ευαγγέλιο, που μπορεί να δώσει στους πιστούς την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Αλληλούια! Δοξάζω τον Κύριο.