Κηρύγματα

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-11] (Εφεσίους 5:6-18) Για να διατηρήσετε τη ζωή σας γεμάτη με Άγιο Πνεύμα

(Εφεσίους 5:6-18)
«Μηδείς ας μη σας απατά με ματαίους λόγους· επειδή διά ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας. Μη γίνεσθε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών. Διότι ήσθε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω· περιπατείτε ως τέκνα φωτός· διότι ο καρπός του Πνεύματος είναι εν πάση αγαθωσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία· εξετάζοντες τι είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε· διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ’ αυτών αισχρόν έστι και λέγειν· τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά· επειδή παν το φανερούμενον φως είναι. Διά τούτο λέγει· Σηκώθητι ο κοιμώμενος και ανάστηθι εκ των νεκρών, και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί. Διά τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά πληρούσθε διά του Πνεύματος.»
 
 
Τι πρέπει να κάνουμε για να διατηρήσουμε τη ζωή μας γεμάτη με Άγιο Πνεύμα;
Πρέπει να αρνηθούμε τους εαυτούς μας, να σηκώσουμε το σταυρό και να εγκαταλείψουμε τις κακές σκέψεις μας, αφιερώνοντας τους εαυτούς μας στο κήρυγμα του ευαγγελίου.

Για να «διατηρήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα», πρέπει να αφιερωθούμε στο κήρυγμα του ευαγγελίου. Για να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει πρώτα να λάβουμε την ευλογία που δίνει το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει στις καρδιές μας. Για να λάβουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος πρέπει να έχουμε τέτοια πίστη, δηλαδή να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Θεός. Αν έχουμε αυτή την πίστη, θα λάβουμε την ευλογία που δίνει το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα μας. 
Όσοι έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, θέλουν μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα; Φυσικά θέλουν. Αλλά γιατί μερικοί δε μπορούν να ζήσουν αυτή τη ζωή; Ο λόγος είναι ότι τα προβλήματά τους έχουν προτεραιότητα από τα έργα του Θεού, που σημαίνει ότι δε μπορούν να περπατήσουν μαζί Του. Για να διατηρήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να μάθουμε και να πιστεύουμε στους λόγους του Θεού. Καταρχήν, ας κοιτάξουμε στη Βίβλο για να ανακαλύψουμε ποιο είδος ζωής και πίστης πρέπει να έχουμε. 
 
 
Ποια είναι η αιτία που μερικοί άνθρωποι δε μπορούν να ζήσουν ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα;
 
Πρώτα μπορούμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή δε μπορούν να αρνηθούν τον εαυτό τους. Η Βίβλος λέει ότι μόνο όσοι αρνούνται τον εαυτό τους μπορούν να περπατούν μαζί με τον Κύριο. Εφόσον η επίτευξη μιας ζωής γεμάτης με Άγιο Πνεύμα δεν είναι δυνατή μέσω της δύναμης κάποιου, καθένας πρέπει να έχει την πίστη της ενοίκησης του Αγίου Πνεύματος για να αρνηθεί τον εαυτό του. Ακόμα και για όσους έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, είναι δύσκολο να αρνηθούν τον εαυτό τους χωρίς κάποιο ενδιαφέρον για τη Βασιλεία του Θεού. Κατά συνέπεια, για μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να υπηρετήσουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μόνο τότε μπορεί κάποιος να αρνηθεί τον εαυτό του και να ζήσει ως δούλος της δικαιοσύνης. 
Στο Ματθ. 16:24-26 λέει, «Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή. Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού, θέλει ευρεί αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;» 
Ο λόγος που μερικοί αναγεννημένοι άνθρωποι δε μπορούν να ζήσουν ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, είναι επειδή απέτυχαν να αρνηθούν τις επιθυμίες της σάρκας τους. Ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος μπορούν να ακολουθήσουν το Άγιο Πνεύμα μόνο όταν εγκαταλείπουν τις επιθυμίες της σάρκας τους. Υπάρχουν πολλές πτυχές στη ζωή της σάρκας, που πρέπει να τις εγκαταλείψουμε για να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Ο Κύριος είπε, «Ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή».
Αν έχεις σαρκικό νου, αυτό είναι θάνατος, αν όμως έχεις πνευματικό νου είναι ζωή και ειρήνη. Οι άνθρωποι που θέλουν να περπατήσουν σύμφωνα με το Πνεύμα πρέπει να εγκαταλείψουν τη ζωή της σάρκας. Μόνο όσοι τολμούν να κάνουν αυτή τη θυσία μπορούν να διατηρήσουν μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η αλήθεια της πληρότητας του Αγίου Πνεύματος. 
Ποιον θέλετε να ακολουθήσετε εσείς, τον Κύριο ή τον κόσμο; Μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ή μια ζωή σφοδρής επιθυμίας θα είναι δική σας ανάλογα με την επιλογή σας. Αν θέλετε πραγματικά να ζήσετε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, η επιλογή είναι δική σας. Ο Θεός μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας και μας έδωσε το δώρο της ενοίκησης του Αγίου Πνεύματος. Όμως από σας εξαρτάται να αποφασίσετε αν θα ζήσετε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Με άλλα λόγια, η γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ζωή δεν είναι προορισμένη ή προδιαγεγραμμένη από τον Θεό. Η γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ζωή εξαρτάται μόνο από τη θέληση εκείνων από μας που πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
 
Πρέπει να έχετε τη θέληση να ζήσετε μια ζωή γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα
 
Αν έχετε τη θέληση να ζήσετε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, ο Θεός θα το κάνει. Θα σας βοηθήσει και θα σας ευλογήσει. Αν όμως δεν το θέλετε, πρέπει να ξεχάσετε τη γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ζωή. 
Μπορείτε να λάβετε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος μόνο με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και όχι με τη θέλησή σας. Αλλά το να ζήσετε και να διατηρήσετε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέλησή σας. 
Επομένως, αν θέλετε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να εξετάσετε το θέλημά σας και να ζητήσετε τη βοήθεια του Θεού. Αν θέλουμε πραγματικά μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, ο Θεός θα μας ευλογήσει και θα εκπληρώσει την επιθυμία μας. Αλλά για να επιτύχουμε το στόχο μας, πρέπει να αρνηθούμε τις επιθυμίες της σάρκας. 
Δεύτερον, για να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να σηκώσουμε τον Σταυρό μας. Πρέπει να ζήσουμε και να περπατήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό σημαίνει να ζεις μια δίκαιη ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα. 
Και τρίτον, ο Κύριος είπε, «Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; Ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;» Αυτό σημαίνει ότι το να ακολουθήσουμε τον Κύριο είναι σχετικό με τη ζωή μας. Πράγματι, αν Τον ακολουθούμε, το πνεύμα και η σάρκα μας θα ευημερήσουν, αν όμως δεν Τον ακολουθούμε και επιλέγουμε να ζήσουμε τις δικές μας ζωές, το πνεύμα και η σάρκα μας θα χαθούν. 
Γιατί δε μπορούμε να έχουμε ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα; Ο λόγος είναι ότι δεν αρνούμαστε τις σκέψεις μας, δηλαδή τις επιθυμίες της σάρκας. Όταν ακολουθούμε τον Ιησού, το Πνεύμα ενισχύει τον εσωτερικό μας εαυτό και έτσι μπορεί να μας οδηγήσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 
Στην Επιστολή προς Εφεσίους 5:11-13 λέει, «Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε· διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ’ αυτών αισχρόν έστι και λέγειν· τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά· επειδή παν το φανερούμενον φως είναι». Οι Χριστιανοί δεν πρέπει να έχουν καμία κοινωνία με τα άκαρπα έργα του σκότους. Αν όμως παραδιδόμαστε στα άκαρπα έργα του σκότους, ο Θεός μας λέει να τα φανερώσουμε. Θα έπρεπε να κατακριθούμε μαζί με τα σκοτεινά μας έργα, επειδή είναι αισχρό ακόμα και να μιλάς για πράγματα που κάνουν αυτοί μυστικά. Όμως, όλα τα πράγματα που εκτίθενται, γίνονται φανερά από το φως. 
Ποιος είναι ικανός να εκθέσει και να συζητήσει για όλα αυτά τα επαίσχυντα πράγματα; Αν οι άλλοι, οι αδελφοί ή οι αδελφές σας και οι δούλοι του Θεού, δε μπορούν να τα εκθέσουν, πρέπει να τα εκθέσετε από μόνος σας. Λέγεται ότι όλα τα πράγματα που εκτίθενται γίνονται φανερά από το φως. Επομένως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι κακές πράξεις μας δεν είναι σωστές, και να οδηγηθούμε από το Άγιο Πνεύμα για να εκθέσουμε τα άκαρπα έργα του σκότους από μόνοι μας ή μέσω του πνευματικού μας ηγέτη. 
Σ’ αυτό τον κόσμο, όλα τα πράγματα που εκτίθενται τελειώνουν δίκαια καθώς τιμωρούνται, όμως στον κόσμο του Θεού όλα τα εκτεθειμένα πράγματα φανερώνονται από το φως, επειδή οτιδήποτε φανερώνεται είναι φως. Καθώς είμαστε ατελείς, διαπράττουμε ασυναίσθητα πολλές αμαρτίες σ’ αυτό τον κόσμο. Ωστόσο, όταν ρίχνουμε επάνω μας το φως των λόγων του Θεού, συνειδητοποιούμε ορισμένες αμαρτίες και μπορούμε να τις παραδεχτούμε. Και έτσι φτάνουμε να δώσουμε ατελείωτες ευχαριστίες στον Θεό. 
Επειδή ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες και ανομίες μας, και όλη η δικαιοσύνη του Θεού εκπληρώθηκε όταν Αυτός βαφτίστηκε στον Ποταμό Ιορδάνη, μπορούμε να είμαστε φανεροί στο φως μέσω της δικαιοσύνης του Θεού. Τα δισεκατομμύρια των αμαρτιών που έχει διαπράξει η ανθρωπότητα, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν Αυτός βαφτίστηκε από τον Ιωάννη. Είναι ο Αμνός του Θεού που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, πέθανε στον Σταυρό και κρίθηκε γι’ αυτές, και αναστήθηκε. Ο Ιησούς συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και όταν είπε, «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19:30), όλη η ανθρωπότητα σώθηκε. Εμείς αγιαζόμαστε μέσω της πίστης μας σ’ αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Καθώς οι αμαρτίες μας είναι συγχωρημένες, μπορούμε να μπούμε ξανά στο φως και να ακολουθήσουμε τον Θεό δίκαια. 
 
 
Ο Θεός μας είπε να εξαγοράζουμε τον καιρό 
 
Ο Παύλος είπε ότι αν θέλουμε να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να εξαγοράζουμε τον καιρό. Στην Επιστολή προς Εφεσίους 5:16-17 λέει, «Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί. Διά τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου». Αν θέλουμε να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να εξαγοράζουμε τον καιρό και να μην είμαστε άσοφοι. Πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και να το πράξουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιο είναι πιο σημαντικό: μια ζωή πιστή στη σάρκα μας ή εκείνη που είναι αφιερωμένη στον Θεό. 
Όταν αναγεννιόμαστε, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Αν λάβουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι ο Κύριός μας είναι ο Αφέντης και ο Βασιλιάς μας. Μόνο Εκείνος είναι Σωτήρας μας και πρέπει να Τον αναγνωρίσουμε απόλυτα για να είναι Θεός μας. Είναι ο μόνος Κύριός μας. Είναι ο Κύριος που με έπλασε, συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου και με ευλόγησε. Και είναι ο Βασιλιάς που έχει εξουσία πάνω στη ζωή και τον θάνατό μου, για ευλογία ή κατάρα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Κύριος είναι ο ίδιος ο Αφέντης και ο Θεός, και γι’ αυτό πρέπει να Τον υπακούμε σε όλη τη ζωή μας. 
Ας δούμε τι λέει στην Επιστολή προς Φιλιππησίους 2:5-11, «Το αυτό δε φρόνημα έστω εν υμίν, το οποίον ήτο και εν τω Χριστώ Ιησού, όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν, αλλ’ εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα, διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός». 
Ο Παύλος είπε, «Το αυτό δε φρόνημα έστω εν υμίν». Είπε ότι αυτή ήταν η καρδιά του Ιησού Χριστού. Αυτό που είπε ο Παύλος ήταν ότι «αυτό το φρόνημα» είναι του Ιησού, που ήταν ο Δημιουργός Θεός και ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο για να σώσει τον λαό Του από τις αμαρτίες τους σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα Του. Ο Κύριος ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο και αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη. Και όταν Αυτός πέθανε πάνω στον Σταυρό, οι αμαρτίες του κόσμου πέθαναν μαζί Του. Αναστήθηκε έπειτα την τρίτη ημέρα και έγινε ο Σωτήρας μας. 
Ο λόγος για τον οποίο ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο ο Ιησούς Χριστός, ο Δημιουργός, ήταν για να μας σώσει. Έδειξε την αγάπη Του για μας με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό. Όλη η δημιουργία πρέπει να γονατίσει ενώπιόν Του και να εκτιμήσει την αγάπη Του, που μας έδωσε τη συγχώρεση της αμαρτίας με το να ταπεινωθεί ως πλάσμα, παρ’ όλο που είναι ο Δημιουργός. Γι’ αυτό, όλα τα πλάσματα πρέπει να ομολογήσουν ότι Αυτός είναι ο αληθινός Σωτήρας τους. Μας έκανε να ομολογήσουμε ότι είναι όχι μόνο ο Κύριος όλης της δημιουργίας αλλά επίσης και ο Κύριος της υπέρτατης δικαιοσύνης για μας. 
Εμείς που πιστεύουμε στον Θεό και έχουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να πιστέψουμε ότι «ο Θεός είναι σ’ εμένα ο μόνος πραγματικός Κύριος» και να έχουμε την αγάπη του Ιησού Χριστού στην καρδιά μας. Πρέπει να έχουμε πίστη ότι αφέντης μας δεν είναι ο εαυτός μας αλλά ο Ιησούς Χριστός, που μας δημιούργησε και μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Και πρέπει επίσης να έχουμε πίστη ότι είναι ο Αφέντης που μας κάνει να ζήσουμε μια ευλογημένη νέα ζωή και προετοιμάζει τα πάντα για μας και εργάζεται για μας. 
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν να ανταλλάξουν αφέντες όταν αναγεννηθούν. Υπάρχουν πολλοί που έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος αλλά επιμένουν να είναι οι ίδιοι κύριοι των εαυτών τους. Η γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ζωή είναι η ζωή της ακολουθίας του Θεού. Αυτό το είδος ζωής δε μπορεί να κερδηθεί σε μια μέρα αλλά είναι δυνατό μόνο όταν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής μας και Εκείνος που δημιούργησε εμάς και όλα τα άλλα δημιουργήματα στον κόσμο. Πρέπει να έχουμε πίστη για να υπηρετήσουμε τον Ιησού τον Κύριο, Αφέντη και Θεό μας, που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες και μας έδωσε αιώνια ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών. 
Πρέπει να έχουμε στο νου μας την αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι ζουν τη ζωή τους ως κύριοι του εαυτού τους. Προστατεύουν και διατηρούν την εξουσία πάνω στη ζωή τους. Αλλά τώρα είναι ο καιρός για να αλλάξουμε αφέντες. Έχουμε γίνει τώρα εκείνοι που ξέρουν τον Θεό και έτσι ο ουσιαστικός Αφέντης μας είναι ο Κύριος. 
Όλοι μας έχουμε αμαρτία στις καρδιές μας και έπρεπε να καταδικαστούμε στον άδη για τις ανομίες μας. Αλλά βρήκαμε τον Θεό μέσω της πίστης στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ, που ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο, αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαφτιστεί από τον Ιωάννη και να πεθάνει πάνω στον Σταυρό για να γίνει ο πραγματικός Σωτήρας μας. Και με την πίστη μας στον Θεό, ελευθερωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας. Με άλλα λόγια, λάβαμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Η Βίβλος λέει, «Αλλ’ εάν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού» (Ρωμ. 8:9). Όταν λάβαμε τη λύτρωσή Του, δηλαδή την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, γίναμε παιδιά του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός σε μας και πρέπει να περπατήσουμε στη δικαιοσύνη του Θεού με την εκπαίδευση του Αγίου Πνεύματος. Για να ζήσουμε έτσι, πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε αφεντικά στον εαυτό μας. Από τότε που συναντήσαμε τον Ιησού και ελευθερωθήκαμε από Αυτόν, πρέπει να Τον κάνουμε τον ένα και μοναδικό Αφέντη μας. 
 
 
Πρέπει να δώσουμε το θρόνο της καρδιάς μας στον Ιησού
 
Δε μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο αν θεωρούμε τον εαυτό μας αφέντη της ζωής μας. Όταν ο Θεός μας διατάζει να Τον υπηρετήσουμε, αν δεν είμαστε αφεντικά του εαυτού μας θα πούμε «Ναι» χωρίς καθυστέρηση. Διαφορετικά, θα πούμε «Γιατί πρέπει να το κάνω αυτό για σένα;» Ο άνθρωπος που είναι αφεντικό του εαυτού του θα αρνηθεί να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός από αυτόν, με τη σκέψη, «Πρέπει να μου το ζητήσει σαν χάρη για να κάνω ό,τι θέλει Αυτός». Σε ένα τέτοιο άνθρωπο, η διδασκαλία του Θεού δεν είναι παρά μάταια και ενοχλητικά λόγια. 
Ωστόσο, για να πληρωθούμε με το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να υπακούμε στις εντολές Του. Δε μπορούμε να είμαστε πρόβατα που σέρνονται στη σφαγή αλλά μάλλον πρέπει εθελοντικά να προσφερθούμε να ακολουθήσουμε τον Θεό. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον Θεό, τον Σωτήρα μας, που μας οδηγεί στη δίκαιη πορεία. Ο Θεός είναι ο Κύριος που μας ευλόγησε με τη σωτηρία. Αν Τον υπηρετούμε ως Κύριό μας και τηρούμε τους κανόνες Του, μπορούμε να γεμίσουμε με το Άγιο Πνεύμα. Αν εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας παραδίνετε την βασιλεία σας στον Ιησού και Τον τοποθετείτε πάνω από όλα τα άλλα, θα έχετε χάρη και ευλογίες στις ζωές σας. 
Μπορεί να έχετε δει εικόνες όπως εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος στέκεται ενάντια σε μια ισχυρή ανεμοθύελλα και ο Ιησούς να στέκεται ακριβώς πίσω του. Ενώ μοιάζει ότι εμείς διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις στη ζωή μας και κάνουμε το έργο του Κυρίου, στην πραγματικότητα είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός που μας οδηγεί και κρατάει τα χέρια μας. Είναι Παντοδύναμος Θεός, που επιτηρεί τη ζωή μας. Μας έσωσε. Μας προστατεύει από τον Σατανά, μας οδηγεί και έχει εξουσία στη ζωή μας. 
Εφόσον έγινε Αφέντης μας, μπορεί να μας εποπτεύει και ευλογεί. Αν όμως δεν Τον αναγνωρίζουμε ως Αφέντη μας, δε μπορεί να εκτελέσει τον ρόλο. Καθώς Αυτός είναι ο Θεός της προσωπικότητας, δεν μας αναγκάζει να υπακούσουμε στο θέλημά Του. Παρ’ όλο που είναι Παντοδύναμος Θεός, δεν κάνει τίποτα για μας εκτός αν προσφερόμαστε εθελοντικά να Τον υπηρετήσουμε ως Αφέντη μας και ζητήσουμε βοήθεια. 
 
 
Αφήστε τα όλα σ’ Αυτόν 
 
Αφήστε σ’ Αυτόν τα πάντα, για να μπορεί να εκπληρώσει την κυριαρχία Του επάνω σας. Υπηρετήστε Τον και αναγνωρίστε ότι είναι ο Αφέντης σας. Καθώς είμαστε κάθε άλλο παρά τέλειοι, πρέπει να Του εμπιστευθούμε τα πάντα και να Του δώσουμε όλη την ευθύνη. Μόλις εμπιστευτούμε τις οικογένειες, την καθημερινή μας ζωή και όλα τα άλλα σ’ Αυτόν, θα λάβουμε σοφία από τον Θεό και θα γίνουμε ικανοί να ζήσουμε όπως θέλει Εκείνος, χειριζόμενοι όλα τα προβλήματα με την πίστη και τη δύναμη που μας έχει παραχωρήσει ο Θεός.
Τα προβλήματά μας γίνονται τότε του Αφέντη μας, που σημαίνει ότι αν απλά ακολουθούμε τον Ιησού, τον Παντοδύναμο Θεό, Αυτός θα αναλάβει την ευθύνη για μας. Εμείς θα μπορούμε να ζήσουμε ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα και να απολαύσουμε την ειρήνη που κατοικεί σ’ Αυτόν. Ως πιστοί Χριστιανοί, πρέπει να γονατίσουμε ενώπιον του Θεού, να Τον αναγνωρίσουμε και να Τον υπηρετήσουμε ως Αφέντη μας. 
Ας δούμε τι λέει στην Επιστολή προς Φιλιππησίους 3:3, για το ποιο είδος πίστης πρέπει να έχουμε για να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. «Διότι ημείς είμεθα η περιτομή, οι λατρεύοντες τον Θεόν εν Πνεύματι και καυχώμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθησιν εν τη σαρκί». Αυτό που σημαίνει εδώ η λέξη «περιτομή» είναι όσοι λατρεύουν τον Θεό σύμφωνα με το Πνεύμα, χαίρονται για τον Ιησού Χριστό και δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στη σάρκα. 
Να ζούμε ως περιτομή, σημαίνει να βγάλουμε όλη την αμαρτία από τις καρδιές μας και να την μεταβιβάσουμε στον Ιησού Χριστό που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη. Όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα, χρωστάνε τις ζωές τους στο Πνεύμα. Υπηρετούν τον Θεό και χαίρονται εν Χριστώ Ιησού λέγοντας, «Ο Ιησούς με έχει οδηγήσει να ζήσω αυτή την ένδοξη ζωή. Με έκανε δίκαιο και με ευλόγησε. Μου έδωσε όλη την χάρη που χρειάζομαι για να Τον υπηρετήσω». Πρέπει να ζήσουμε έτσι. Αυτή είναι η γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ζωή. Ο Παύλος είπε, «Είτε λοιπόν τρώγετε είτε πίνετε είτε πράττετέ τι, πάντα πράττετε εις δόξαν Θεού» (Α΄ Κορ. 10:31). 
Στην Επιστολή προς Φιλιππησίους 3:13-14 λέει, «Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμαυτόν ότι έλαβον αυτό· αλλ’ εν πράττω· τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Ο Θεός είπε να ξεχάσουμε εκείνα τα πράγματα που είναι πίσω μας στο παρελθόν και να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, στα πράγματα που είναι μπροστά. Πρέπει να βιαστούμε προς το στόχο μας. Ανεξάρτητα από τις δίκαιες ή λανθασμένες πράξεις που κάνουμε, πρέπει να ξεχάσουμε τα πράγματα που είναι πίσω μας και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στα πράγματα που είναι μπροστά και να τρέξουμε προς αυτό το στόχο. Αυτός ο στόχος είναι να υπηρετήσουμε το θέλημά Του, αποβλέποντας με πίστη στον Ιησού Χριστό. 
Είμαστε κάθε άλλο παρά τέλειοι, γι’ αυτό μπορούμε να πέσουμε όταν αισθανόμαστε τα θέλγητρα της σάρκας. Ωστόσο, αποβλέποντας στον Θεό και έχοντας πίστη, μπορούμε να ξεφορτωθούμε όλες τις αδυναμίες και ανομίες μας. Όταν ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε πάνω στον Σταυρό, όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν. Όταν Αυτός έγινε Σωτήρας μας, μέσω της ανάστασης μας δόθηκαν νέες ζωές χάρη στην πίστη μας σ’ Αυτόν. Επομένως, πρέπει να ξεφορτωθούμε όλα τα πράγματα που είναι πίσω μας, τρέχοντας προς τα στα πράγματα που είναι μπροστά και αγωνιζόμενοι προς το στόχο μας.
 
 
Για να διατηρήσεις μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα 
 
Πρέπει να φτάσουμε προς τα εμπρός, σε εκείνα τα πράγματα που είναι μπροστά και να αγωνιζόμαστε προς τον υψηλότερο στόχο. Ελπίζω ότι μπορείτε να ξεχάσετε όλα τα προηγούμενα πράγματα αν σας επιβαρύνουν, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δε μπορούν να υπερνικηθούν λόγω της αδυναμίας μας, αλλά δεν πρέπει να μας ανησυχούν επειδή τα σημαντικά βρίσκονται στο μέλλον. Καθώς το μέλλον είναι πιο σπουδαίο, πρέπει να παραδώσουμε την βασιλεία μας στον Ιησού Χριστό με πίστη και να οδηγηθούμε από Αυτόν. Πρέπει να Τον αφήσουμε να αποφασίσει πώς θα ζήσουμε στο μέλλον και να κάνουμε αυτό που αρέσει σ’ Αυτόν. 
 
 
Πρέπει να ζήσουμε όπως έκαναν οι μαθητές 
 
Μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα μόνο αν γίνουμε ισχυροί στην πίστη μας στην άφεση της αμαρτίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας εξετάσουμε στην Επιστολή Β΄ προς Τιμόθεον 2:1-10. «Συ λοιπόν, τέκνον μου, ενδυναμού διά της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, και όσα ήκουσας παρ’ εμού διά πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, οίτινες θέλουσιν είσθαι ικανοί και άλλους να διδάξωσι. Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, διά να αρέση εις τον στρατολογήσαντα. Αν δε και αγωνίζηταί τις, δεν στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνισθή. Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνη από των καρπών. Εννόει εκείνα τα οποία λέγω· είθε δε να σοι δώση ο Κύριος σύνεσιν εις πάντα. Ενθυμού τον εκ σπέρματος Δαβίδ Ιησούν Χριστόν, τον αναστάντα εκ νεκρών, κατά το ευαγγέλιόν μου. Διά το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος· αλλ’ ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Διά τούτο πάντα υπομένω διά τους εκλεκτούς, διά να απολαύσωσι και αυτοί την σωτηρίαν την εν Χριστώ Ιησού μετά δόξης αιωνίου». 
Ακριβώς όπως είπε ο Παύλος στον Τιμόθεο, το Άγιο Πνεύμα λέει σε μας, «Ενδυναμού διά της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, και όσα ήκουσας παρ’ εμού διά πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, οίτινες θέλουσιν είσθαι ικανοί και άλλους να διδάξωσι». 
«Ενδυναμού διά της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού». Εδώ το να γίνεις ισχυρός με τη χάρη, σημαίνει ότι πρέπει να δυναμώσουμε την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με την πίστη σ’ Αυτόν και αποβλέποντας σ’ Αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο για αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε και έγινε Σωτήρας μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε δυνατοί στη χάρη του Θεού και να είμαστε ευγνώμονες σ’ Αυτόν. Ο Θεός μας έσωσε και επομένως πρέπει να δεχτούμε τη σωτηρία μέσω της πίστης ως δώρο του Θεού. Αυτή είναι σωτηρία της άφεσης των αμαρτιών. Δεν έχει καμία σχέση με τις καθημερινές πρωινές προσευχές ή την προσφορά χρημάτων για το χτίσιμο μιας εκκλησίας. Όλα αυτά κάνουν περισσότερη ζημιά παρά καλό για την απόκτηση της σωτηρίας. 
Η σωτηρία μας μέσω της συγχώρεσης της αμαρτίας σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός, ανεξάρτητα από τις πράξεις μας, βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας, ύστερα πέθανε στον Σταυρό για να καθαρίσει όλες τις ανομίες μας. Αναστήθηκε για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Οι ποιμένες συγχωρούνται για τις αμαρτίες τους πιστεύοντας σ’ αυτό το ευαγγέλιο της αλήθειας, το ίδιο όπως και οι λαϊκοί (μη κληρικοί). Καθένας που πιστεύει στον Ιησού Χριστό μ’ αυτό τον τρόπο με όλη την καρδιά του, λαβαίνει τη συγχώρεση της αμαρτίας. Μπορούμε συνεπώς να έχουμε εμπιστοσύνη στη χάρη της σωτηρίας και να δυναμώσουμε την πίστη μας. 
Αν θέλουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να γίνουμε ισχυροί στην πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Υπάρχουν περιοχές στη ζωή μας όπου αποτυγχάνουμε να ανταποκριθούμε και έχουμε το μερίδιο των αδυναμιών μας. Γι’ αυτό, πρέπει να γίνουμε ισχυροί στη χάρη της σωτηρίας. Κάθε φορά που εμφανίζονται οι αποτυχίες μας, πρέπει να σκεφτόμαστε την πίστη μας λέγοντας στον εαυτό μας, «Ο Θεός με έσωσε μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς με συγχώρεσε από όλες τις αμαρτίες μου μέσω του ύδατος και του Πνεύματος». Γινόμαστε δίκαιοι με την πίστη σ’ αυτό το ευαγγέλιο και ενισχυόμαστε από την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Σωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας και γίναμε ισχυροί με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Γίναμε ευλογημένοι άνθρωποι μέσω της πίστης μας. 
Ο Παύλος είπε, «Είτε λοιπόν τρώγετε είτε πίνετε είτε πράττετέ τι, πάντα πράττετε εις δόξαν Θεού» (Α΄ Κορ. 10:31). Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι πρέπει να αφιερώσουμε τη ζωή μας στον Θεό. «Είτε λοιπόν τρώγετε είτε πίνετε». Πρέπει να φάμε, να πιούμε και να είμαστε ισχυροί για τον Θεό για να κάνουμε το έργο Του. Πρέπει να φάμε καλά πράγματα για την υγεία μας για να κηρύξουμε το ευαγγέλιο. 
«Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, διά να αρέση εις τον στρατολογήσαντα» (Β΄ Τιμ. 2:4). Πρέπει να ζήσετε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα για να κηρυχθεί το ευαγγέλιο. Μπορούμε να ζήσουμε μια πιστή ζωή όταν ζούμε τη ζωή για χάρη του κηρύγματος του ευαγγελίου. Όλοι όσοι ζουν μια τέτοια πιστή ζωή, είναι πλήρεις Πνεύματος Αγίου. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε για ζωές γεμάτες με Άγιο Πνεύμα. Ακόμα και οι προσφορές, που τις κερδίσατε μέσω της σκληρής εργασίας σας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το ευαγγέλιο. 
Αν θέλετε να διατηρήσετε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να αφιερωθείτε στον Κύριο, να είστε στην υπηρεσία Του, να χρησιμοποιείτε τα χρήματά σας για το ευαγγέλιο και να μοιράζεστε όλες τις χαρές και τις θλίψεις σας μαζί με τον Θεό. Αν θέλουμε να ζήσουμε αυτό το είδος ζωής, πρέπει να ζήσουμε πιστά, με ισχυρή θέληση να υπηρετήσουμε το ευαγγέλιο. 
Πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει ως τώρα μια ζωή για τον εαυτό τους. Έχουν χτίσει τοίχους και έχουν συσσωρεύσει περιουσία για τον εαυτό τους, όντας αφέντες του εαυτού τους. Αλλά τώρα πρέπει να ζήσουμε για τον Θεό. Πρέπει να θεωρούμε τον Θεό ως τον ένα και μοναδικό Αφέντη μας. Ο Κύριος λέει, «Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, διά να αρέση εις τον στρατολογήσαντα». Ζω τη ζωή του καλού στρατιώτη σημαίνει ακολουθώ τους κανόνες. Ο Κύριος λύνει τα προβλήματά μας για λογαριασμό μας, μας προστατεύει και μας οδηγεί να ζούμε γι’ Αυτόν ως πιστοί Του στρατιώτες. Μας λέει να ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του (Ματθ. 6:33). 
Δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο στον λόγο του Θεού. Αν Τον ακολουθήσουμε, θα δοκιμάσουμε την αξιοπιστία του λόγου Του. Αλλά θυμηθείτε ότι πρέπει πρώτα να έχετε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά σας. Άνθρωπος χωρίς ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος δε μπορεί να παραχωρήσει το θρόνο του στον Θεό. Αλλά ένας με ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος μπορεί να δώσει το θρόνο της καρδιάς του στον Θεό και με αυτόν τον τρόπο να γευθεί την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος και να έχει ευτυχία και ειρήνη στην καρδιά του.
Η ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος θα πραγματοποιηθεί σε σας μόνο αν καταλάβετε και πιστέψετε στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αν θέλετε να έχετε την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος και θέλετε να ζήσετε μια ευλογημένη ζωή, πρέπει να υπηρετήσετε τον Θεό ως Βασιλιά και να ζήσετε για το καλό της Βασιλείας Του. Τότε θα γεμίσετε με Άγιο Πνεύμα και η καρδιά σας θα γίνει πλούσια και η ακμάζουσα ζωή σας θα διατηρηθεί καθώς θα κερδίζετε τις ευλογίες που συνεπάγεται το να είστε παιδιά στη Βασιλεία του Θεού. 
Έχω παραδώσει το μήνυμα ότι οι άνθρωποι που έχουν λάβει σωτηρία από την αμαρτία και την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος με την πίστη στον Κύριο, πρέπει να ζήσουν μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Έχω περιγράψει τη γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα ζωή και εξηγήσει πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτό το είδος ζωής. Επίσης έχω εξηγήσει ότι πρέπει να παραδώσετε το θρόνο σας στον Κύριο με πίστη και πρέπει να Τον υπηρετήσετε με πίστη και να διατηρήσετε μια ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα. 
Άλλη μια φορά, για όποιον έχει την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, το να αναγεννηθεί δεν είναι το τέλος. Πρέπει να συνεχίσει να ζει ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε και να πιστέψουμε ότι το πνεύμα και η σάρκα μας μπορούν να ευλογηθούν μόνο αν ζούμε μια τέτοια ζωή. 
Αυτό το είδος ζωής δεν συμβαίνει αυτόματα. Έρχεται μόνο όταν πιστεύουμε στον Κύριο ως Αφέντη μας και Τον τοποθετούμε στην πρώτιστη θέση στην καρδιά μας. Ο Θεός μας έσωσε και μας έχει δώσει ήδη μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, μια ζωή υπηρεσίας του ευαγγελίου. Μας έδωσε επίσης το έργο Του και μια θέση για να κάνουμε το έργο Του, ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. 
Πρέπει να αφιερωθείτε σ’ Αυτόν και να ζήσετε τη ζωή γι’ Αυτόν. Υπηρετήστε Τον κηρύττοντας αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. Η καρδιά σας θα γίνει τότε πλήρης Πνεύματος Αγίου, και η ευτυχία και η χάρη θα ρέουν από σας. Την ημέρα της επιστροφής Του, θα είστε ευλογημένος, θα σταθείτε περήφανα εμπρός στον Θεό και θα κερδίσετε την ανταμοιβή Του. Εσείς και εγώ πρέπει να εκτιμούμε τη γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ζωή. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ζήσουμε αυτό το είδος ζωής μέσω της πίστης. Έτσι, διατηρείται μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. 
Έχετε παραιτηθεί από το θρόνο στις καρδιές σας, για να ζήσετε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα; Ελπίζω ότι θα Τον αφήσετε να έχει την πρώτιστη θέση στην καρδιά σας. Πρέπει να έχετε τη θέληση να ζήσετε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Είναι τότε που θα σας ευλογήσει ώστε να μπορείτε να ζήσετε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα.