Κηρύγματα

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-12] (Τίτος 3:1-8) Για να ζήσουμε ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα

(Τίτος 3:1-8)
«Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσωνται εις τας αρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσι, να ήναι έτοιμοι εις παν έργον αγαθόν, να μη βλασφημώσι μηδένα, να ήναι άμαχοι, συμβιβαστικοί, να δεικνύωσι προς πάντας ανθρώπους πάσαν πραότητα. Διότι ήμεθά ποτέ και ημείς ανόητοι, απειθείς, πλανώμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ηδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνω, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλ’ ότε εφανερώθη η χρηστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχεε πλουσίως εφ’ ημάς διά Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Πιστός ο λόγος, και θέλω ταύτα να διαβεβαιοίς, διά να φροντίζωσιν οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προΐστανται καλών έργων. Ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους».
 
 
Πώς μπορούμε να ζούμε ζωή γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα;
Πρέπει να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού και να κηρύξουμε το ευαγγέλιο σύμφωνα με αυτό.

Όσοι πιστεύουν στον Ιησού και έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να ζήσουν μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Για τους Χριστιανούς, μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που απαιτεί ο Θεός. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις διαταγές Του. Πώς λοιπόν μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα; Πρέπει να δώσουμε προσοχή σ’ αυτό που είπε ο απόστολος Παύλος σχετικά. 
 
 
Τι απαιτείται για να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα;
 
Στην Επιστολή προς Τίτον 3:1 ο Παύλος είπε, «Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσωνται εις τας αρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσι, να ήναι έτοιμοι εις παν έργον αγαθόν». Καταρχήν, μας είπε να υπακούμε στις αρχές και τις εξουσίες, να υπακούμε και να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε καλά έργα. Αυτό που εννοούσε ήταν ότι δε μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα αν δεν υπακούμε στους νόμους του κόσμου. Φυσικά, αν οι κυβερνήτες του κόσμου και οι νόμοι αντιβαίνουν προς την αλήθεια, οφείλουμε να μην τους υπακούσουμε. Αν όμως οι νόμοι δεν παραβιάζουν την πίστη μας, πρέπει να τους υπακούμε για να υπηρετήσουμε το ευαγγέλιο με ειρήνη. 
Εμείς είμαστε αυτοί που έλαβαν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα αν παραβαίνουμε τους κοσμικούς νόμους; Επομένως, για να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να ακολουθήσουμε τους νόμους του κόσμου. Όσοι λαβαίνουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος πρέπει να υπακούν στους κοινωνικούς κανόνες. Μπορούμε να περπατήσουμε μαζί με τον Θεό μόνο όταν τηρούμε τους νόμους του κόσμου. 
Υποθέστε ότι ένας από μας είχε διαπράξει ένα έγκλημα πηγαίνοντας προς την εκκλησία. Θα ήταν σε θέση να υπηρετήσει τον Κύριο με ευκολία; Πώς θα ήταν σε θέση να ζήσει στη γη σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Κυρίου αν ζούσε έξω από τον νόμο; Δεν πρέπει να παραβιάζουμε τους κοινωνικούς κανόνες όταν βαδίζουμε σύμφωνα με το Πνεύμα. Τίποτα καλό δεν έρχεται με την παραβίαση του νόμου. Πρέπει να διατηρήσουμε την ειρήνη υπακούοντας στους νόμους. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ζήσουμε σωστή ζωή κηρύσσοντας το ευαγγέλιο. Για να ζήσουν με την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, είναι σοφό για τους αγίους να τηρούν τους νόμους της κοινωνίας. 
 
 
Πρέπει να τηρούμε ταπεινότητα μέσα στις καρδιές μας 
 
Ο Παύλος είπε, «Να μη βλασφημώσι μηδένα, να ήναι άμαχοι, συμβιβαστικοί, να δεικνύωσι προς πάντας ανθρώπους πάσαν πραότητα». Για να ζήσουμε ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να μη λέμε κακό για κανένα, να είμαστε ειρηνικοί, ευγενείς και να δείχνουμε ταπεινότητα προς όλους τους ανθρώπους. 
Στις καρδιές των αναγεννημένων υπάρχει ταπεινότητα, αυτοέλεγχος και ευγένεια. Αυτό είναι δυνατό λόγω του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Ο Παύλος μας είπε ότι δεν πρέπει να υπονομεύσουμε το ευαγγέλιο πολεμώντας μεταξύ μας. Φυσικά, πρέπει να παλέψουμε όταν ο κοινωνικός νόμος πηγαίνει ενάντια στο ευαγγέλιο. Αλλά όταν δεν το κάνει, πρέπει να ζούμε ειρηνικά. Πρέπει να κάνουμε τους άλλους να σκέφτονται για μας, «Αν και φαίνεται άγριος σαν λιοντάρι κάποιες φορές, στην πραγματικότητα είναι ειρηνικός σαν περιστέρι. Η πίστη του στον Χριστιανισμό ίσως τον κάνει ευγενικό και άνθρωπο μυαλωμένο».
Δεν υπάρχει καμία ευγένεια ή ταπεινότητα στις σφοδρές επιθυμίες της σάρκας. Αλλά μέσω της ενοίκησης του Αγίου Πνεύματος και μέσω του Κυρίου που μας έσωσε από τις αμαρτίες μας, μπορούμε να είμαστε ευγενείς στους άλλους. Όταν συγχωρώ κάποιον που μου έχει κάνει μεγάλο κακό, αυτό είναι πραγματική «συγχώρεση» και όταν τον αντιμετωπίζω με ταπεινότητα από μέσα μου, αυτό είναι πραγματική «ταπεινότητα». Δεν είναι ταπεινότητα να προσποιούμε ότι είμαι καλός για κάποιον όταν στην πραγματικότητα έχω έχθρα γι’ αυτόν. Το να έχω καρδιά γεμάτη από ταπείνωση και συγχώρεση είναι η εσωτερική ηθική των αναγεννημένων Χριστιανών. 
Πρέπει επίσης να έχουμε ευγένεια όταν οι άνθρωποι μας κάνουν κακό. Εφόσον δεν προσπαθούν να εμποδίσουν το ευαγγέλιο, πρέπει να είμαστε ευγενείς στον καθένα. Αν όμως το κάνουν, πρέπει να αντικαταστήσουμε το φως της ευγένειας με το φως της αλήθειας. Η ευγένεια βρίσκεται μόνο στην αλήθεια του Θεού, έτσι όσοι αντιτάσσονται, παρεμποδίζουν ή δυσφημούν τον λόγο του Θεού, δεν αξίζει να αντιμετωπιστούν με ευγένεια. 
Ο Θεός δεν συγχωρεί όσους Του αντιτάσσονται αλλά τους κάνει να πληρώσουν την ποινή. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ, «Θέλω ευλογήσει τους ευλογούντάς σε, και τους καταρωμένους σε θέλω καταρασθή» (Γέν. 12:3). Οι άνθρωποι που αντιτάσσονται στο ευαγγέλιο της αλήθειας δεν έχουν τρόπο να σωθούν. Δε μπορούν να αποφύγουν την καταστροφή που θα καταστρέψει όχι μόνο τη δική τους ζωή αλλά και μέχρι την τρίτη γενεά των απογόνων τους. 
Γιατί πρέπει να είμαστε ανεκτικοί και ταπεινοί; Όπως γράφει στην Επιστολή προς Τίτον 3:3, «Διότι ήμεθά ποτέ και ημείς ανόητοι, απειθείς, πλανώμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ηδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνω, μισητοί και μισούντες αλλήλους». Πριν αναγεννηθούμε ήμασταν ακριβώς σαν αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, πρέπει να τους ανεχτούμε και να τους συγχωρέσουμε επειδή ήμασταν κάποτε όπως αυτοί. 
Στην Επιστολή προς Τίτον 3:4-8, λέει, «Αλλ’ ότε εφανερώθη η χρηστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχεε πλουσίως εφ’ ημάς διά Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Πιστός ο λόγος, και θέλω ταύτα να διαβεβαιοίς, διά να φροντίζωσιν οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προΐστανται καλών έργων. Ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους». 
Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Θεός δεν μας έσωσε από τις αμαρτίες μας επειδή κάναμε καλά έργα. Μας έδωσε την ευλογία της αναγέννησης επειδή Αυτός μας αγάπησε και μας λυπήθηκε. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο, βαφτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε, και έτσι έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς αναστήθηκε και κάθεται τώρα στα δεξιά του Θεού. Με την ανάστασή Του από τους νεκρούς, όλα τα ατελή πράγματα στον κόσμο τελειοποιήθηκαν. 
Ο Θεός μας ευλόγησε με το Άγιο Πνεύμα μέσω του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και πέθανε στον Σταυρό έτσι ώστε όλες οι αμαρτίες μας να μπορούν να συγχωρεθούν. Σωθήκαμε και έχουμε γίνει δίκαιοι. 
Η Βίβλος επίσης λέει, «Ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής». Αυτό σημαίνει ότι, ως κληρονόμοι του Θεού, είμαστε αυτοί που κληρονόμησαν όλο τον πλούτο και τη δόξα Του. Για να ζήσουμε αυτό το είδος ευλογημένης ζωής, πρέπει να ζήσουμε ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, να συγχωρεθείτε για όλες τις αμαρτίες σας και να κηρύξετε το ευαγγέλιο στους άλλους. 
Έχοντας, λοιπόν, συγχωρεθεί για τις αμαρτίες μας, πρέπει να εργαστούμε προς όφελος των άλλων, πρέπει να τηρήσουμε τους νόμους του κόσμου και να κηρύξουμε το ευαγγέλιο σε όσους ψάχνουν τον Θεό. Και πρέπει να συγχωρέσουμε τους ανθρώπους που μας κάνουν κακό, και να τους αντιμετωπίζουμε με καλοσύνη και ταπεινότητα, έτσι ώστε να μη μπορούν να παρεμποδίσουν το κήρυγμα του όμορφου ευαγγελίου. «Ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους». Αν θέλετε την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να θυμάστε τι μας είπε ο Παύλος. Αυτό μπορεί να μην ηχεί σαν κάτι ιδιαίτερο, όμως είναι πολύ σπουδαία λόγια. 
Καθώς ζούμε σ’ αυτό τον κόσμο, δε μπορούμε να γεμίσουμε με το Άγιο Πνεύμα αν είμαστε σε σύγκρουση με τους άλλους επειδή παραβιάζουμε τους κανόνες αυτού του κόσμου. Επομένως, πρέπει να υπακούμε τον νόμο, εκτός και αν συγκρούεται με τον λόγο του Θεού. Πρέπει να υπακούμε τους νόμους αυτού του κόσμου. Ακόμα κι αν έχουμε πίστη, η υπακοή του νόμου είναι η καλύτερη επιλογή αν επιθυμούμε να ζήσουμε ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα. Για να κάνουμε καλά έργα, πρέπει να υπακούμε τους νόμους του κόσμου και να τα έχουμε καλά με τους γείτονές μας. 
 
 
Θέλετε να ζήσετε μια ζωή γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα;
 
Στην Επιστολή προς Εφεσίους 5:8-11 λέει, «Διότι ήσθε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω· περιπατείτε ως τέκνα φωτός· διότι ο καρπός του Πνεύματος είναι εν πάση αγαθωσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία· εξετάζοντες τι είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε». Αυτή η περικοπή μας λέει να περπατάμε σαν παιδιά του φωτός και να παράγουμε τους καρπούς του Πνεύματος. 
Στη συνέχεια, στην Επιστολή προς Εφεσίους 5:12-13 λέει, «Διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ’ αυτών αισχρόν έστι και λέγειν· τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά· επειδή παν το φανερούμενον φως είναι». Ο Παύλος λέει εδώ ότι όλα τα πράγματα που εκτίθενται γίνονται φανερά από το φως. Αν ένας δίκαιος άνθρωπος δε μπορέσει να ζήσει δίκαια, θα εκτεθεί είτε από τον Θεό είτε από τον εαυτό του. Τι συμβαίνει όταν κάποιος κάνει το έργο του σκότους και έπειτα ελέγχεται από το φως; Όταν αναγνωρίσει τα λάθη του, η καρδιά του φωτίζεται όταν ξαναβλέπει τον Θεό. «Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά· επειδή παν το φανερούμενον φως είναι». Είναι καλό να εκτιθέμεθα στο φως. Τότε μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις ανομίες μας και να επιστρέψουμε στον Θεό. 
Αν θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να έχουμε ευγένεια στις καρδιές μας. Ακόμα κι αν κάποιος δεν έχει καμία αμαρτία στην καρδιά του, δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι ευγενής. Πρέπει να ζήσουμε με καλοσύνη και ευγένεια στις καρδιές μας. Πρέπει να κηρύξουμε με σοφία και να προσευχηθούμε για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έτσι ώστε να μπορούν να το καταλάβουν και να συγχωρεθούν για τις δικές τους αμαρτίες. Και δεν πρέπει να βλάψουμε τους άλλους. Πρέπει να τρώμε, να κοιμόμαστε και να ζούμε για το ευαγγέλιο, και επίσης να υπηρετούμε τους άλλους. 
Για να ζήσουμε ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να σκεφτόμαστε τη σπουδαιότητα του χρόνου και να τον χρησιμοποιούμε για το όμορφο ευαγγέλιο ως σοφοί άνθρωποι. Όταν αγαπάμε τον κόσμο, υποκείμεθα στην πονηριά του σκοταδιού και μπορεί να είμαστε αμελείς να κάνουμε το έργο του Θεού. Γι’ αυτό, πρέπει να προσηλώνουμε τα μάτια μας στον Κύριο και να κάνουμε ό,τι Εκείνος θέλει. Ενόσω πιστεύουμε στη σωτηρία που μας έδωσε ο Θεός, πρέπει επίσης να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Ένας άνθρωπος με τη σοφία του Πνεύματος πρέπει να κηρύξει το όμορφο ευαγγέλιο με αφοσίωση παγκοσμίως, πριν ο κόσμος γεμίσει με σκοτάδι. 
 
 
Καταλάβετε το θέλημα του Κυρίου 
 
Πρέπει να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τι ευχαριστεί τον Θεό. Πρέπει να μάθουμε τι Εκείνος θέλει να κάνουμε, μέσω της εκκλησίας και των λόγων Του. Πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να ανακαλύψουμε το θέλημά Του για μας 
Οι άνθρωποι που έχουν συγχωρεθεί για τις αμαρτίες τους είναι αναγεννημένοι και όσοι είναι αναγεννημένοι είναι αυτοί που έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους είναι αληθινά άγιοι άνθρωποι και παιδιά του Θεού. Πρέπει να ζουν ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το καθήκον όλων των αγίων. Δεν πρέπει να σπαταλούμε τις δυνατότητες και τις ενέργειές μας για τους εαυτούς μας, αδιαφορώντας για τις ανάγκες των άλλων. Οφείλουμε να μην εμποδίσουμε τα έργα του Θεού ακολουθώντας το ρεύμα της εποχής. 
Αν έχουμε αγιαστεί και έχουμε λάβει την αναγέννηση μέσω της αγάπης του Θεού, πρέπει να γίνουμε καλοί άνθρωποι για να συνεχίσουμε να εκτελούμε το έργο Του. Αν έχουμε γίνει παιδιά του Θεού με πίστη σ’ Αυτόν, είναι πρέπον για μας να είμαστε άνθρωποι καλοσύνης. 
Η σάρκα των παιδιών του Θεού είναι κάθε άλλο παρά τέλεια αλλά ο Θεός ικανοποιείται όταν ενδιαφερόμαστε για το θέλημα του Θεού και κάνουμε καλά πράγματα. Όμως ακόμα και αυτοί που είναι αναγεννημένοι μπορούν να κάνουν κακό στους άλλους αν ζουν μόνο για τον εαυτό τους. «Και μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά πληρούσθε διά του Πνεύματος» (Εφεσ. 5:18). Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να μεθάμε με τις επιθυμίες της σάρκας αλλά πρέπει να κάνουμε τα έργα της καλοσύνης. 
Ο Παύλος είπε στην Επιστολή προς Εφεσίους 5:19-21, «Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία υμών εις τον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβω Θεού». Αν θέλουμε να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να πιστέψουμε και να κηρύξουμε το ευαγγέλιο της σωτηρίας και να φανερώσουμε τι έχει κάνει για μας ο Θεός.
Ο Θεός μας ευλογεί όταν προσευχόμαστε, και έχει καταγράψει όλες αυτές τις ευλογίες σε ψαλμούς και ύμνους και πνευματικά άσματα για μας, για να Τον δοξάζουμε με μια φωνή. Πρέπει να Τον επαινούμε, να Τον ευχαριστούμε και να Τον δοξάζουμε. Μπορούμε να ζήσουμε ευλογημένες ζωές γεμάτες με το Άγιο Πνεύμα όταν προσευχόμαστε για όσους δεν σώθηκαν ακόμα και ο ένας για τον άλλο. Πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό από τα βάθη της καρδιάς και να σεβόμαστε τον Ιησού Χριστό που μας έσωσε. Με αυτές τις σκέψεις στις καρδιές μας, πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τον καθαρισμό από τις αμαρτίες μας και να Τον υπακούμε. Αυτό σημαίνει να ζεις μια ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα. 
 
 
Πρέπει να υπηρετήσουμε το όμορφο ευαγγέλιο στο υπόλοιπο της ζωής μας
 
Πρέπει να προγραμματίσουμε και να επιδιώξουμε καλά έργα για τη μεγαλύτερη δόξα του όμορφου ευαγγελίου. Ενωμένοι με την εκκλησία του Θεού, πρέπει να προσευχόμαστε μαζί και να παρακαλούμε τον Θεό να σώσει κάθε μια ψυχή. Υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που δε μπορούν ν’ αναγεννηθούν, επειδή δεν ξέρουν το όμορφο ευαγγέλιο όσο κι αν έχουν ψάξει για τον Θεό. Πρέπει να προσευχόμαστε γι’ αυτούς τους ανθρώπους, λέγοντας, «Θεέ, σε παρακαλώ σώσε κι αυτούς επίσης». Και δεν πρέπει να επιδιώκουμε εγωιστικά πράγματα αλλά να προσφέρουμε τις ικανότητές μας στην υπηρεσία του ευαγγελίου για να σωθούν οι χαμένοι. Κάνουμε καλά έργα ζώντας για τις ψυχές των άλλων και για την επέκταση της Βασιλείας του Θεού. 
Κάνοντας αυτό το είδος έργου, σημαίνει ότι ζούμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Ζω με την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος δε σημαίνει ότι μπορώ να μιλάω σε γλώσσες και να κάνω θαύματα, αλλά μάλλον μαθαίνω πώς να ικανοποιώ τον Θεό. Σημαίνει να πιστεύω στη σωτηρία που μας έδωσε ο Θεός, να δοξάζω και υμνώ τον Θεό με ψαλμούς και ύμνους. Να ευχαριστώ, να υμνώ και να δοξάζω τον Θεό με όλη την καρδιά μου, και να Τον υπηρετώ με το σώμα μου ως όργανο δικαιοσύνης, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ακολουθώ τις εντολές Του σημαίνει να ζω μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. 
Για να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με το Πνεύμα, πρέπει να υπακούμε ο ένας στον άλλο. Αν κάποιος μας δίνει συμβουλές, πρέπει να ακούσουμε αυτό που λέει. Με τον ίδιο τρόπο, αν εγώ του δίνω συμβουλές, πρέπει να με ακούσει, ακόμα κι αν δεν συμφωνεί μαζί μου. Επιπλέον, πρέπει να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με το Πνεύμα υπακούοντας ο ένας στον άλλον και κάνοντας το έργο του Θεού. 
 
 
Ζω μια ζωή γεμάτη με το Πνεύμα σημαίνει δοξάζω τον Ιησού Χριστό
 
Ζω μια ζωή γεμάτη με το Πνεύμα, σημαίνει ότι τηρώ τις εντολές του Ιησού Χριστού. Ας δούμε τι σημαίνει αυτό διαβάζοντας από την Επιστολή προς Εφεσίους 6:10-13. «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε». 
Τι σημαίνει να ζεις μια ζωή γεμάτη με το Πνεύμα; Σημαίνει να είσαι ισχυρός με τον Κύριο και να έχεις πίστη στη δύναμή Του. Σημαίνει να ζούμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας, και όχι μόνο με το δικό μας θέλημα. Επιπλέον, σημαίνει ζωή προσευχής. Με την προσευχή μπορούμε να ζήσουμε μια σφριγηλή ζωή, δεχόμενοι τις διάφορες ικανότητες και ευλογίες που δίνει ο Θεός. Ζω αυτό το είδος ζωής, σημαίνει να ντύνομαι με την πανοπλία του Θεού. Είμαστε τόσο αδύναμοι που ακόμα κι αν προσπαθούμε να περπατήσουμε μαζί Του, να υπηρετήσουμε και να υπακούσουμε τον Θεό, δε μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με το Πνεύμα παρά μόνο αν τηρούμε τους λόγους Του. 
Η πίστη στους λόγους του Θεού είναι ουσιαστική για ν’ αυξήσουμε την πνευματική δύναμή μας. Ακόμα κι αν έχουμε πίστη, πρέπει να φορέσουμε ολόκληρη την πανοπλία του Θεού λέγοντας, «Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει όπως γράφει στον λόγο του Θεού». Αυτή είναι η πίστη που μας επιτρέπει να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. 
Υπάρχει κανείς από σας που έχει προβλήματα ζώντας αυτό το είδος ζωής; Τότε θυμηθείτε τους λόγους της Γραφής και φορέστε ολόκληρη την πανοπλία του Θεού. Ο Θεός μας είπε να φορέσουμε ολόκληρη την πανοπλία Του. Αν πάρετε τους λόγους βαθιά μέσα στην καρδιά σας, θα μάθετε τι σημαίνει να φορέσετε ολόκληρη την πανοπλία του Θεού. Ανεξάρτητα από το περιβάλλον μας και τι λένε οι άλλοι άνθρωποι, πρέπει να στηριχτούμε στους λόγους του Θεού. Μ’ αυτό τον τρόπο θα ζήσουμε ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. 
Από πού μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την πεποίθηση; Στην Αποκάλυψη 3:22 λέει, «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Πρέπει να ακούσουμε αυτό που λέει το Πνεύμα στην εκκλησία. Με άλλα λόγια, αν δεν είμαστε δούλοι του Θεού δε μπορούμε να ακούμε τους λόγους του Θεού ούτε να ζούμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Μέσω ποιων μιλά το Άγιο Πνεύμα; Ο Θεός μιλά στους αγίους και όλους τους ανθρώπους του κόσμου μέσω των δούλων Του στην εκκλησία Του. 
Δηλαδή, πρέπει να πιστέψετε ότι οι διδασκαλίες της εκκλησίας του Θεού είναι σίγουρα βασισμένες στους λόγους του Θεού. Πρέπει να δεχθείτε τις διδασκαλίες της εκκλησίας με αυτή την πίστη στο νου. Αν το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί σε έναν ιεροκήρυκα, είναι δυνατό γι’ αυτόν να διδάξει τις δικές του σκέψεις. Ο ιεροκήρυκας που έχει την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, κηρύττει τους λόγους του Θεού υπό τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν γίνεται αυτό αλλά κηρύττει βιβλικά αβάσιμους λόγους, το Άγιο Πνεύμα τον εμποδίζει, επειδή κατοικεί στην καρδιά του. 
Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Η εξουσία των δούλων του Θεού είναι υπερβολικά μεγάλη επειδή ο Θεός κατοικεί σ’ αυτούς. Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός είπε στον Πέτρο, «Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών» (Ματθ. 16:19). Τα κλειδιά για τον Ουρανό είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Με άλλα λόγια, αυτό το ευαγγέλιο είναι το κλειδί για την είσοδο στον Ουρανό. Ο Θεός έδωσε την εξουσία να κηρύξει τον λόγο του Θεού όχι μόνο στον Πέτρο αλλά και σε κάθε δούλο του Θεού και όλους τους αγίους, εφόσον αναγεννιούνται και έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Για να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να φορέσουμε ολόκληρη την πανοπλία του Θεού. Αν δεν έχουμε πίστη, πρέπει να τηρήσουμε τις διδασκαλίες της εκκλησίας στο νου καθημερινά, με πίστη στην εξουσία της εκκλησίας και των δούλων του Θεού. Ακόμα κι αν το κήρυγμα που ακούτε σήμερα δεν είναι χρήσιμο και άμεσο σχετικά με τη ζωή σας, πρέπει να το ακούσετε οπωσδήποτε και να το δεχθήτε στην καρδιά σας. Βρείτε στη Βίβλο τους λόγους που χρειάζονται στην καθημερινή σας ζωή. Φυλάξτε τους. Μ’ αυτό τον τρόπο θα είστε άνθρωπος πίστης. Τότε θα είστε σε θέση να ζήσετε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, να περπατήσετε μαζί με τον Θεό και να κερδίσετε τη μάχη ενάντια στις αρχές και τις εξουσίες του σκότους μέσα στον κόσμο. 
Μπορεί να είχατε μπερδευτεί επειδή σας είπαν ότι πρέπει να υπακούτε τους κυβερνήτες του κόσμου αλλά τώρα σας λέω ότι πρέπει να παλέψετε ενάντια στους κυβερνήτες του σκότους του κόσμου. Στους ρωμαϊκούς χρόνους, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας έλεγε τον εαυτό του θεό και ο νόμος απαιτούσε από όλους τους ανθρώπους να τον λατρεύουν ως θεό. Αλλά αυτό ήταν κάτι που οι Χριστιανοί δε μπορούσαν να κάνουν, επειδή ήταν αντίθετο με τον λόγο του Θεού. Έτσι, οι Χριστιανοί στη διάρκεια εκείνων των χρόνων δεν είχαν επιλογή παρά να αντιπαλέψουν το Ρωμαίο αυτοκράτορα, που έκανε τους ανθρώπους να σκύβουν μπροστά του σαν να ήταν θεός. 
Για να κερδηθεί η πάλη με τον Διάβολο, πρέπει να πιστέψουμε και να στηριχτούμε στον λόγο του Θεού. Αν ζούμε σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, θα λάβουμε την ευλογία Του και θα μπορούμε να κτυπήσουμε τον Διάβολο. Ακόμα κι αν είμαστε σωσμένοι, αν δεν τηρούμε τον λόγο του Θεού θα χάσουμε τον πόλεμο ενάντια στο Σατανά. Ο Θεός μας προειδοποιεί, «Ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη» (Α΄ Πέτρ. 5:8). Όποιος δεν πιστεύει στον λόγο του Θεού μπορεί εύκολα να νικηθεί από τον Διάβολο. 
Ούτε ο Ιησούς δε θα μπορούσε να νικήσει τον Σατανά αν δεν υπήρχε ο λόγος του Θεού. «Είναι γεγραμμένον, Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού» (Ματθ. 4:4). Έδιωξε τον Διάβολο με πίστη σ’ αυτό που ήταν γραμμένο. Και τι ισχύει με μας; Έχουμε έλλειψη σοφίας και δε μπορούμε να συγκριθούμε πλάι στον Ιησού. Γι’ αυτό, πρέπει να πιστεύουμε και να τηρήσουμε ακόμα εντονότερα τον λόγο του Θεού. 
Δεν πρέπει να λέμε απλά, «Νομίζω ότι οι λόγοι είναι σωστοί αλλά δε μπορώ να τους πιστέψω εντελώς». Πρέπει να στηριχτούμε στους λόγους. «Πιστεύω ότι όλα θα αποδειχθούν αληθινά όπως είναι γραμμένα». Αυτή είναι η κατάλληλη πίστη και μας επιτρέπει να φορέσουμε ολόκληρη την πανοπλία του Θεού. Οι άνθρωποι που λένε, «Όλα θα γίνουν όπως ακριβώς είπε ο Κύριός μας» θα ευλογηθούν. Αν κάποιος τηρεί τον λόγο του Θεού και στηρίζεται σ’ αυτόν, τα πράγματα θα αποβούν καλά σύμφωνα με την πίστη του. Ακόμα κι αν ο Διάβολος προσπαθεί να μας βάλει σε πειρασμό, θα φύγει αν του πούμε, «Εγώ πιστεύω στον λόγο του Θεού. Πιστεύω ότι ο λόγος Του έχει τις σωστές απαντήσεις». Αυτός είναι ο τρόπος για να κερδηθεί ο πόλεμος ενάντια στο Διάβολο. 
 
 
Πρέπει να στηριχτούμε στον λόγο του Θεού 
 
«Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε. Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης· επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα· και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού» (Εφεσ. 6:13-17). 
Στη φράση, «Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν», ο λόγος του Θεού συγκρίνεται με μια ζώνη που φοράει κάποιος στη μέση του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ζώσουμε το νου μας με τον λόγο του Θεού. Μας λέει να ακολουθήσουμε τους λόγους της αλήθειας για να μπορούμε να έχουμε ίδιο νου με τον Θεό. Αλλά όπως αυτή η ζώνη εφαρμόζει στενά γύρω από το σώμα, έτσι πρέπει να συνδεθούμε στενά με τον λόγο του Θεού. Όταν έχουμε ίδιο νου με τον Θεό, γινόμαστε φυσικά ικανοί να πιστέψουμε και να πούμε, «Πιστεύω ότι όλα θα βγουν σε καλό. Είμαι βέβαιος ότι όλα θα πραγματοποιηθούν ακριβώς όπως είπε ο Θεός». 
Έπειτα, πρέπει να φορέσουμε τον θώρακα της δικαιοσύνης. Πρέπει να φορέσουμε τον θώρακα του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, που λέει ότι ο Θεός μας έχει σώσει. Πρέπει να ζώσουμε τη μέση μας με την αλήθεια, φορώντας τον θώρακα της δικαιοσύνης. Πρέπει να φορέσουμε το περιστήθιο των πολύτιμων λίθων. Πρέπει να τα φορέσουμε με την πεποίθηση ότι ο Θεός έχει συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει να πιστέψουμε στον λόγο του Θεού με όλη την καρδιά μας. Πρέπει επίσης να κηρύξουμε το ευαγγέλιο της σωτηρίας που δίνει ειρήνη. 
Όταν φυλάξουμε όλους τους παραπάνω λόγους, πρέπει να φορέσουμε στα πόδια μας τα υποδήματα της προετοιμασίας του ευαγγελίου της ειρήνης και να πάμε να κηρύξουμε το ευαγγέλιο της σωτηρίας που δίνει την ειρήνη του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Αν έχουμε σωθεί από τις αμαρτίες μας, αρχίζουμε να ομολογούμε την πίστη αυτή με το στόμα μας. Και κάθε φορά που αποκαλύπτεται η αμαρτία και το κακό μας, πρέπει να την καθαρίζουμε επαναλαμβάνοντας την αλήθεια ότι ο Θεός έχει συγχωρέσει ήδη όλες μας τις αμαρτίες. Το έκανε με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Πρέπει να ζήσουμε μια ένδοξη ζωή ευχαριστώντας τον Θεό. Πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που δίνει ειρήνη σε καθένα που δεν έχει ελευθερωθεί από τις αμαρτίες του. 
Πάνω απ’ όλα πρέπει να παλέψουμε τον κακό με την ασπίδα της πίστης. Όταν ο Σατανάς επιτίθεται, πρέπει να τον διώξουμε με την ασπίδα της πίστης στο ένα χέρι και τους λόγους της αλήθειας στο άλλο. 
Ύστερα πρέπει να φορέσουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Πρέπει να δεχτούμε τους λόγους της σωτηρίας, λέγοντας, «Σώθηκα από όλες τις αμαρτίες μου μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός συγχώρεσε τις αμαρτίες μου μ’ αυτό τον τρόπο». Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αλήθεια μέσα στο κεφάλι μας. Πρέπει να κάνουμε όπλα μας τον λόγο του Θεού, το κράνος της σωτηρίας και τη μάχαιρα του Πνεύματος ενάντια στο Διάβολο. 
Αν ο Σατανάς επιτίθεται σε μας, πρέπει να σύρουμε τη μάχαιρα και να τον κτυπήσουμε. «Ο Θεός είπε αυτό! Και πιστεύω ότι έτσι είναι!» Διώχνουμε τον Σατανά με την πίστη στους λόγους του Θεού. Αν πιστεύουμε στους λόγους του Θεού και σύρουμε την πνευματική μάχαιρα, ο Σατανάς θα φύγει φωνάζοντας «Ωχ! Πώς πονάει». Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε είδος επίθεσης του Σατανά αρκεί να πιστεύουμε στον λόγο του Θεού. 
Πρέπει να ζήσετε τέτοια θρησκευτική ζωής ομολογώντας, «Η σάρκα μου είναι κάθε άλλο παρά τέλεια αλλά είμαι άνθρωπος του Θεού που έχει λάβει τη λύτρωση. Ζω με πίστη, πιασμένος από τους λόγους που μου έχει πει ο Θεός». Αν έχουμε τέτοια πίστη, μπορούμε να διώξουμε τον Σατανά με τη μάχαιρα της αλήθειας, κάθε φορά που έρχεται να παρενοχλήσει και να διακόψει την πιστή ζωή μας. Ο Σατανάς δεν τρομάζει αν αμυνόμαστε μόνο με γήινους λόγους. Γι’ αυτό, πρέπει να τον χτυπήσουμε λέγοντας, «Αυτό το είπε ο Θεός». Τότε ο Σατανάς θα εγκαταλείψει μπροστά στην εξουσία του λόγου του Θεού. 
Αν θέλουμε να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να προσευχηθούμε στον Θεό ώστε η εκκλησία, όλοι οι άγιοι και οι δούλοι του Θεού, να αφιερωθούν στο κήρυγμα του ευαγγελίου. Θα ζήσεις μια ζωή που στοχεύει στην υπηρεσία του ευαγγελίου λέγοντας μια προσευχή όπως, «Επίτρεψέ μου να φανερώσω θαρραλέα τα μυστικά του ευαγγελίου». Αυτή είναι μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Είναι ουσιαστικό σε όλους τους αγίους να ζεις ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Για να είμαστε αληθινοί άγιοι, πρέπει να ζούμε ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι ουσιαστικό σε όλους τους αγίους, όπως ακριβώς και η άφεση των αμαρτιών είναι ουσιαστική για κάθε ψυχή. Αυτή είναι η τάξη του Θεού. 
Όσοι έχουν σωθεί από τις αμαρτίες τους αλλά δεν ξέρουν πώς να ζήσουν μια πιστή ζωή, χρειάζεται να ξέρουν ότι πρέπει να ζήσουν ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Αυτό θέλει ο Θεός. Οι άγιοι πρέπει να ζήσουν ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, που είναι το θέλημα του Θεού. Μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα παρακινεί τους αγίους για να κηρύξουν το ευαγγέλιο κάνοντας καλά έργα. Τους αρέσει να κηρύττουν το ευαγγέλιο, να προσεύχονται στον Θεό και να πιστεύουν σ’ αυτό και να στηρίζονται στους λόγους του Θεού. Πρέπει να φορέσουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τον θώρακα της δικαιοσύνης και να διώξουμε τον Σατανά λέγοντας, «Είμαι δίκαιος όλες τις ώρες». 
Όταν οι άγιοι έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, περπατούν σύμφωνα με το Πνεύμα και μπορούν να λάβουν τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Κάνουν το έργο Του με τις ευλογίες του Θεού που κερδίζουν με την προσευχή της πίστης. Και πρέπει να περπατήσουν σύμφωνα με το Πνεύμα έως ότου νικήσουν τον Σατανά και σταθούν ενώπιον του Θεού. Μόνο οι αναγεννημένοι Χριστιανοί μπορούν να ζήσουν μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι που μπορούν να φορέσουν ολόκληρη την πανοπλία του Θεού. 
«Διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις» (Εφεσ. 6:12). Η μάχη των αναγεννημένων δεν είναι μάχη με σάρκα και αίμα. Η μάχη όσων έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος είναι ενάντια στις πνευματικές δυνάμεις της ανομίας και ενάντια σε όσους εμποδίζουν την πιστή ζωή μας, δεν υπηρετούν το ευαγγέλιο και μας ενοχλούν.
Όταν βγαίνουμε για να κάνουμε τον πνευματικό πόλεμο για το ευαγγέλιο του Κυρίου, πρέπει να φορέσουμε την περικεφαλαία και την πανοπλία του Πνεύματος. Αν φορέσουμε απλά συνηθισμένα ρούχα σ’ αυτό τον πόλεμο, θα πληγωθούμε. Κατά συνέπεια πρέπει να φορέσουμε την πανοπλία. Χρειαζόμαστε μάχαιρες, ασπίδες και περικεφαλαίες. Για να κερδίσουμε τον πόλεμο, πρέπει να προετοιμαστούμε τέλεια πριν από τη μάχη. Πρέπει να φορέσουμε τον θώρακα, να σφίξουμε τις μέσες μας και να φορέσουμε παπούτσια στα δύο πόδια μας. Τότε, με τη μάχαιρα και την ασπίδα στα χέρια, πρέπει να νικήσουμε τους εχθρούς μας. Αυτή είναι μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. 
 
 
Πρέπει να φυλάξουμε το όμορφο ευαγγέλιο 
 
Ο Παύλος μας είπε, «Την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον διά του Πνεύματος του Αγίου του ενοικούντος εν ημίν» (Β΄ Τιμ. 1:14). Ποια είναι η καλή παρακαταθήκη; Είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έσωσε από τις αμαρτίες μας. Στην Επιστολή προς Τίτον 3:5 λέει, «Έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος». Ο Κύριός μας έπλυνε όλες τις αμαρτίες που είχαμε διαπράξει σ’ αυτό τον κόσμο, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. Πρέπει να φυλάξουμε αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. Πρέπει να φορέσουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τον θώρακα της δικαιοσύνης και να ζώσουμε τη μέση μας με την αλήθεια. Πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Αφού οπλιστούμε μ’ αυτό τον τρόπο, πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη ενάντια στον Σατανά. Μόνο τότε θα μπορούμε να επιτύχουμε τη νίκη και να την μοιραστούμε με άλλους. Θα πρέπει να παλέψουμε πολλές πνευματικές μάχες ενάντια στον Σατανά και να πάρουμε πολλά τρόπαια απ’ αυτόν, ως την ημέρα που θα μπούμε στη Βασιλεία του Κυρίου που είναι η κληρονομιά μας. Όσο περισσότερες μάχες κερδίζουμε ενάντια στον αντίπαλό μας, τόσο ευκολότερη θα είναι η επόμενη πάλη. Πρέπει όλοι να προσευχόμαστε για τη Βασιλεία Του για να ευημερεί και να ακμάσει. Τότε θα έχουμε κερδίσει μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. 
Δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με τη συγχώρεση των αμαρτιών μας αλλά πρέπει να ζήσουμε ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Για το ευαγγέλιο και τα καλά μας έργα, πρέπει να πιστεύουμε στον λόγο του Θεού. Πρέπει να οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα και να ζήσουμε τηρώντας τον λόγο του Θεού και πιστεύοντας σ’ αυτόν, ώστε να μη χάσουμε την πάλη ενάντια στον Σατανά και καταστραφούμε. 
Με καταλαβαίνετε; Μόνο τότε θα έχουμε ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα. Ελπίζω ότι κι εσείς επίσης θα υπηρετήσετε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και θα εξαρτηθείτε και θα ακολουθήσετε τον λόγο του Θεού. Ας κάνουμε όλοι το έργο της σωτηρίας ψυχών από τον Σατανά. Μπορούμε να ζήσουμε ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα μέχρι να έρθει πάλι ο Κύριος. Η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα είναι η δεύτερη εντολή που μας έδωσε ο Θεός. Ευχαριστήστε Τον. Μπορούμε να έχουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος χάρη στην άφεση των αμαρτιών στις καρδιές μας. Και αν δεν ήταν η ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, δε θα μπορούσα να αρχίσω μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έκανε να ζήσουμε ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα. 
Πιστεύετε ότι μπορείτε να έχετε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος; Όσοι από μας έχουμε συγχωρεθεί για τις αμαρτίες μας, έχουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά εκείνοι που δεν έσβησαν τις αμαρτίες τους, δεν έχουν ακόμα την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Όσοι δεν ξέρουν ή δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δεν έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο θα ριχτούν στον άδη αν δεν έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Εφόσον δεν έχουμε καμία αμαρτία στις καρδιές μας, έχουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στις καρδιές μας, μπορούμε να ζήσουμε ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Εμείς που έχουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να υπακούμε στην επιθυμία του Πνεύματος για να είμαστε γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα. Όσο περισσότερο υπακούμε στην επιθυμία του Πνεύματος, τόσο ισχυρότερη γίνεται η πίστη μας, σαν έναν πολεμιστή με πλήρη στολή. Αν όμως αποτυγχάνουμε να υπακούσουμε στο Πνεύμα, είναι το ίδιο σαν να βγάζουμε την πανοπλία μας. 
Ας αυξηθούμε με τους λόγους του Αγίου Πνεύματος και ας γίνουμε άνθρωποι πίστης. Όταν ακούμε τους λόγους του Αγίου Πνεύματος, η πίστη μας αναπτύσσεται επειδή ο Θεός λέει «Η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού» (Ρωμ. 10:17). Επομένως, ακόμα κι αν ο Σατανάς επιτίθεται σε μας, προστατευόμαστε με την πίστη μας σ’ αυτούς τους λόγους. Ο Σατανάς δε μπορεί να επιτεθεί σε όσους έχουν οπλιστεί με την ασπίδα της πίστης, πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Οι πιστοί άνθρωποι έχουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις του Σατανά με την πίστη τους. 
Ας ζήσουμε με πίστη ζωές γεμάτες από το Άγιο Πνεύμα. Μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα σημαίνει ζωή που κηρύττει πιστά το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα.
LIST