Κηρύγματα

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-15] (Ιωάννης 8:31-36) Μπορείτε να λάβετε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος μόνο όταν ξέρετε την αλήθεια

(Ιωάννης 8:31-36)
«Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις αυτόν· Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου, και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Απεκρίθησαν προς αυτόν· Σπέρμα του Αβραάμ είμεθα, και δεν εγείναμεν δούλοι εις ουδένα πώποτε· πως συ λέγεις ότι θέλετε γείνει ελεύθεροι; Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι πας όστις πράττει την αμαρτίαν δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία· ο υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι». 
 
 
Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να λάβουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος;
Πρέπει να πιστέψουμε στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και να ζήσουμε με πίστη.

Ξέρετε τι είναι η αλήθεια; Ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι η αλήθεια» (Ιωάν. 14:6). Έτσι, άμα γνωρίζεις τον Ιησού ξέρεις την αλήθεια. Κατοικεί το Άγιο Πνεύμα μέσα σας χάρη στην πίστη σας στο όμορφο ευαγγέλιο; Πρέπει να αναγνωρίσετε ότι το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού στον Σταυρό είναι η προσωποποίηση του όμορφου ευαγγελίου και να το πιστέψετε. 
Οι άνθρωποι σήμερα συχνά χρησιμοποιούν την έκφραση «αναγεννημένος». «Οι άνθρωποι πρέπει να αναγεννηθούν». «Η πολιτική πρέπει να αναγεννηθεί». «Η θρησκεία πρέπει να αναγεννηθεί». Χρησιμοποιούν τη φράση ως συνώνυμο της «βελτίωσης». Αλλά το να είσαι αναγεννημένος δε σημαίνει τη βελτίωση της φύσης της σάρκας. Αναγεννιέμαι σημαίνει να λάβω την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, ακούγοντας και πιστεύοντας στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
 
Ποιοι είναι οι λόγοι της αλήθειας που μας επιτρέπουν να αναγεννηθούμε;
 
Γιατί πρέπει να αναγεννηθεί ο άνθρωπος; Ο άνθρωπος είναι ελλιπής, γι’ αυτό πρέπει να λάβει την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος για να αναγεννηθεί ως παιδί του Θεού. Μπορούμε να δούμε πολλούς ανθρώπους που πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Νικόδημος ήταν άρχοντας των Ιουδαίων. Ο Νικόδημος, που εμφανίζεται στο κεφάλαιο 3 του Κατά Ιωάννην, ήταν ηγέτης του ιουδαϊσμού, που προσπαθούσε να τηρήσει τον νόμο που είχε δοθεί από τον Θεό. Ωστόσο, εργαζόταν ως ηγέτης μιας ανθρώπινης θρησκείας, χωρίς να ξέρει για την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Για να λάβουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να πιστέψουμε στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Αγίου Πνεύματος και να ζήσουμε με πίστη. Ο άνθρωπος μπορεί να λάβει την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος μόνο όταν πιστέψει στους λόγους της αλήθειας στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς είπε, «Εάν τα επίγεια σας είπον και δεν πιστεύητε, πως, εάν σας είπω τα επουράνια, θέλετε πιστεύσει;» (Ιωάν. 3:12) 
Το όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι ως εξής. Ο Κύριός μας γεννήθηκε σ’ αυτόν τον κόσμο, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη στην ηλικία των 30 ετών, τρία χρόνια αργότερα πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε και έτσι μας ελευθέρωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Έγινε ο Σωτήρας όσων πιστεύουν ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Χορήγησε την άφεση των αμαρτιών και την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους πίστεψαν σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. 
Όσοι έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους, πρέπει να συγχωρεθούν για τις αμαρτίες τους με πίστη στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού. Ο άνθρωπος δε μπορεί παρά να αμαρτάνει ενώπιον του Θεού και γι’ αυτό πρέπει να σωθεί με την αποδοχή του Ιησού ως Σωτήρα του. Ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όλοι οι αμαρτωλοί μπορούν να σωθούν ακούγοντας και πιστεύοντας στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όσοι πιστεύουν σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο ευλογούνται με την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
«Και καθώς ο Μωϋσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου» (Ιωάν. 3:14). Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο λαός του Ισραήλ διέπραττε αμαρτίες, πολλοί δαγκώθηκαν από φλογερά φίδια στην έρημο και πέθαιναν χωρίς ελπίδα, όμως πολλοί κατάφεραν να ζήσουν κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι που υψώθηκε σε ένα στύλο. 
Παρόμοια, εμείς έχουμε λάβει την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς δίνει την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο. Ο Σατανάς μάς εμποδίζει να μάθουμε γι’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και προσπαθεί να μας εμποδίσει να λάβουμε το Πνεύμα της αλήθειας. Ωστόσο, ο Θεός μάς ευλόγησε με τη συγχώρεση των αμαρτιών και την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσω της πίστης μας στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. 
Κι εσείς επίσης μπορείτε να λάβετε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος αν πιστέψετε σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. Αναγνωρίζετε αυτό το όμορφο ευαγγέλιο, ότι είναι αληθινό ενώπιον του Θεού; Πιστεύετε ότι μπορείτε να λάβετε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος με πίστη σ’ αυτό, το αληθινό ευαγγέλιο; 
Ο Κύριος μας είπε να μάθουμε την αλήθεια που μας σώζει από όλες τις αμαρτίες μας. «Και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάν. 8:32). Ξέρετε την αλήθεια του όμορφου ευαγγελίου που μας σώζει και μας ευλογεί με την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος; Αν δεχθείτε αυτό το ευαγγέλιο, θα λάβετε σίγουρα την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος.