Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 2-2] (Επιστολή προς Ρωμαίους 2:1-16) Εκείνοι που αγνοούν την Χάρη του Θεού

(Επιστολή προς Ρωμαίους 2:1-16)
«Διά τούτο αναπολόγητος είσαι, ω άνθρωπε, πας όστις κρίνεις˙ διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σεαυτόν κατακρίνεις˙ επειδή τα αυτά πράττεις συ ο κρίνων. Εξεύρομεν δε ότι η κρίσις του Θεού είναι κατά αλήθειαν εναντίον των πραττόντων τα τοιαύτα. Και νομίζεις τούτο, ω άνθρωπε, συ ο κρίνων τους πράττοντας τα τοιαύτα, και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίσιν του Θεού; Ή καταφρονείς τον πλούτον της χρηστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η χρηστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν; Διά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις εις σεαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, όστις θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού˙ εις μεν τους ζητούντας δι’ υπομονής έργου αγαθού δόξαν και τιμήν και αφθαρσίαν, ζωήν αιώνιον˙ εις δε τους φιλονείκους, και απειθούντας μεν εις την αλήθειαν, πειθομένους δε εις την αδικίαν, θέλει είσθαι θυμός και οργή, θλίψις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου το κακόν, Ιουδαίου τε πρώτον και Έλληνος˙ δόξα δε και τιμή και ειρήνη εις πάντα τον εργαζόμενον το καλόν, Ιουδαίον τε πρώτον και Έλληνα. επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά τω Θεώ˙ διότι όσοι ημάρτησαν χωρίς νόμου, θέλουσι και απολεσθή χωρίς νόμου˙ και όσοι ημάρτησαν υπό νόμον, θέλουσι κριθή διά νόμου, (διότι δεν είναι δίκαιοι παρά τω Θεώ οι ακροαταί του νόμου, αλλ’ οι εκτελεσταί του νόμου θέλουσι δικαιωθή. Επειδή όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμον, πράττωσιν εκ φύσεως τα του νόμου, ούτοι νόμον μη έχοντες, είναι νόμος εις εαυτούς˙ οίτινες δεικνύουσι το έργον του νόμου γεγραμμένον εν ταις καρδίαις αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδησιν αυτών, και τους λογισμούς κατηγορούντας, ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων˙) εν τη ημέρα, ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων διά του Ιησού Χριστού, κατά το ευαγγέλιόν μου». 
 

Οι νομικιστές κρίνουν πάντα τους άλλους ανθρώπους, ενώ δεν είναι ικανοί να τηρήσουν το νόμο
 
Ας μιλήσουμε για τον νόμο. Ο Απόστολος Παύλος είπε στους Ιουδαίους που στηρίζονταν στον νόμο, «Διά τούτο αναπολόγητος είσαι, ω άνθρωπε, πας όστις κρίνεις˙ διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σεαυτόν κατακρίνεις˙ επειδή τα αυτά πράττεις συ ο κρίνων. Εξεύρομεν δε ότι η κρίσις του Θεού είναι κατά αλήθειαν εναντίον των πραττόντων τα τοιαύτα. Και νομίζεις τούτο, ω άνθρωπε, συ ο κρίνων τους πράττοντας τα τοιαύτα, και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίσιν του Θεού;» (Ρωμ. 2:1-3). Οι νομικιστές νομίζουν ότι τιμούν καλά τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον Θεό με την καρδιά τους αλλά με την ψεύτικη περηφάνια τους, που βασίζεται στα έργα τους. Αυτοί οι άνθρωποι αρέσκονται να κρίνουν τους άλλους και είναι άριστοι σε αυτό. Εντούτοις, ενώ κρίνουν τους άλλους με τους λόγους του Θεού, δεν αναγνωρίζουν ότι είναι ακριβώς ίδιοι όπως εκείνοι που επικρίνουν και κάνουν τα ίδια λάθη. 
Για παράδειγμα, δεν τηρούν ιερή την ημέρα του Σαββάτου, αν και λένε στους άλλους να την τηρούν σύμφωνα με τις Εντολές του Θεού. Λένε σε άλλους να υπακούνε και να τηρούν τον νόμο αλλά οι ίδιοι δεν τον τηρούν. Ο Απόστολος Παύλος είπε σε αυτούς τους ανθρώπους, «Και νομίζεις τούτο, ω άνθρωπε, συ ο κρίνων τους πράττοντας τα τοιαύτα, και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίσιν του Θεού;» (Ρωμ. 2:3) 
Οι νομικιστές δεν μπορούν να σωθούν μπροστά στον Θεό. Ο νόμος δεν μπορεί ποτέ να μας ελευθερώσει, έτσι ο Θεός θα μας κρίνει εάν η θρησκευτική μας ζωή είναι βασισμένη στον νόμο. Με τον τρόπο που ζουν οι νομικιστές προκαλούν την οργή του Θεού. Όσοι δεν έχουν σωθεί, έχουν νομικίστικη πίστη. Λένε στους άλλους να ζήσουν με συγκεκριμένους τρόπους, σύμφωνα με τον νόμο, αλλά δεν πρέπει να λένε τέτοια πράγματα αυτές τις μέρες. 
Πριν από πολύ καιρό, οι περισσότεροι Χριστιανοί στη χώρα μας ήταν σαν αυτούς. Οι νομικιστές ποιμένες συνήθιζαν να επιπλήττουν τις γυναίκες που είχαν περμανάντ τα μαλλιά τους, λέγοντας τους ότι θα πάνε στον άδη. Εάν ήμασταν κάτω από την οδηγία ποιμένων που δίδαξαν τα μέλη των εκκλησιών με τα έργα του νόμου με αυτό τον τρόπο, βεβαίως θα πιστεύαμε ότι εκείνες που είχαν τα μαλλιά περμανάντ θα πήγαιναν αυτόματα στον άδη. Αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε μόλις πριν από περίπου 15-20 χρόνια. Σύμφωνα με τις οδηγίες τέτοιων ποιμένων αν μια γυναίκα χρησιμοποιούσε κραγιόν, σήμαινε ότι θα πήγαινε στο καθαρτήριο. 
Αυτοί οι άνθρωποι ήταν νομικιστές. Εμφανίζονταν βέβαια ότι ήταν άγιοι μπροστά στον Θεό˙ διδάσκοντας τους ανθρώπους να μην χρησιμοποιήσουν κραγιόν ή να μην κάνουν τα μαλλιά τους περμανάντ, να περπατούν πάντα ευγενικά και να μην αγοράζουν ή να πουλάνε οποιαδήποτε αγαθά. Αυτοί οι νομικιστές έλεγαν στους πιστούς ποια πράγματα ήταν σωστά ή λανθασμένα σύμφωνα με τους λόγους του Θεού, ενώ οι ίδιοι ήταν υποκριτές. 
 

Έτσι ακριβώς ήταν οι Ιουδαίοι 
 
Έτσι ακριβώς ήταν οι Ιουδαίοι. Έκριναν τους Εθνικούς με τον νόμο, λέγοντας πράγματα όπως, «Δεν ξέρουν τον Θεό και λατρεύουν τα είδωλα. Είναι καταδικασμένοι για τον άδη και είναι βάρβαροι άνθρωποι». Εντούτοις, οι ίδιοι αγαπούσαν τα υλικά πράγματα αυτού του κόσμου μαζί με ξένους θεούς περισσότερο από τον Θεό. 
«Διά τούτο αναπολόγητος είσαι, ω άνθρωπε, πας όστις κρίνεις˙ διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σεαυτόν κατακρίνεις˙ επειδή τα αυτά πράττεις συ ο κρίνων». Οι Ιουδαίοι έκριναν τους άλλους σύμφωνα με τον νόμο, αλλά δεν ακολούθησαν ποτέ τις δικές τους διδασκαλίες. Επιπλέον, εκείνοι που δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, ούτε έχουν την σωτηρία του Ιησού στις καρδιές τους, νομίζουν ότι ζουν ακριβώς σύμφωνα με τον λόγο του Θεού αλλά είναι ακριβώς όπως οι Ιουδαίοι. 
 

Οι νομικιστές θα κριθούν
 
Οι άνθρωποι από τις νεότερες γενεές που είναι τώρα εδώ, πιθανώς δεν έχουν ζήσει ποτέ τη θρησκευτική τους ζωή με αυτό τον τρόπο. Ωστόσο, οι μεγαλύτερης ηλικίας πιθανώς έχουν ακούσει τα κηρύγματα που βασίζονταν στον νόμο. Οι ποιμένες συνήθιζαν να επιπλήττουν όσες είχαν τα μαλλιά τους περμανάντ, απλά επειδή έμοιαζαν άσεμνα. Οι ποιμένες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό στις μέρες μας. Εδώ και πολύ χρόνο έγινε πια στόχος κριτικής το να λέμε κάποιον ότι είναι «δίκαιος» ή «να είσαι εντελώς άγιος». Σήμερα εν τούτοις, πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν γενικά την έκφραση «ο δίκαιος». Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστιανισμός έχει αλλάξει. Οι ψευδοδιδάσκαλοι δεν μπορούν να λένε τυχαία ψέματα, επειδή ακόμη και τα εκκλησιάσματά τους έχουν μάθει το αληθινό ευαγγέλιο μέσω βιβλίων και κασετών. Επομένως, δεν μπορούν να μιλάνε στους ακροατές τους χωρίς λογική. 
Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε, είναι ότι οι νομικιστές που αγνοούν την τέλεια σωτηρία του Ιησού Χριστού και που ζουν τη θρησκευτική ζωή σύμφωνα με τον νόμο, θα κριθούν μπροστά στον Θεό. 
Το χωρίο 4 μιλάει για την κρίση του Θεού. Ας το διαβάσουμε, «Ή καταφρονείς τον πλούτον της χρηστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η χρηστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν;» Ο Θεός θα κρίνει τους νομικιστές. Αδελφοί, η νομικίστικη πίστη είναι αντίθετη με τον Θεό. Οι νομικιστές αντικαθιστούν την αγάπη του Θεού με κριτήρια που είναι βασισμένα στα δικά τους έργα. Οι νομικιστές αγνοούν το ευαγγέλιο της σωτηρίας, που λέει ότι ο Θεός έχει συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες και τις ανομίες τους μέσω του πλούτου της αγαθότητας και της ανεκτικότητάς Του. 
Εκείνοι που ζουν θρησκευτική ζωή σύμφωνα με τον νόμο, θα κριθούν μπροστά στον Θεό. Εντούτοις, είναι πολλοί οι άνθρωποι που ζουν τη θρησκευτική ζωή τους μπροστά στον Θεό σύμφωνα με τον νόμο. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε, «Είμαστε απαλλαγμένοι από την κρίση Του επειδή έχουμε σωθεί». Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι οι νομικιστές δεν θα μπορούσαν να σωθούν, αλλά αντίθετα θα κριθούν και θα απολεσθούν. Πρέπει να ξέρουμε τι είδους άνθρωποι ζουν τη θρησκευτική ζωή σύμφωνα με τον νόμο, έτσι ώστε να μπορούμε να τους πλησιάζουμε με ένα σχέδιο για να τους προσφέρουμε το ευαγγέλιο. 
 

Υπάρχουν πολλοί νομικιστές στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ιουδαίων
 
Ο Απόστολος Παύλος δεν μίλησε μόνο για το γεγονός ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Μίλησε επίσης για το πώς οι άνθρωποι που ζουν τη θρησκευτική ζωή μέσα στον νόμο, όπως οι Ιουδαίοι, αντιτάσσονται στον Θεό και θα τιμωρηθούν. Αγνοούν την αγάπη του Θεού, μέσω της οποίας έδειξε συμπόνια σε εμάς. Αγνοούν το ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών, που λέει ότι ο Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου γιατί ήμασταν αξιολύπητοι στα μάτια Του. 
Δεν υπάρχουν πολλοί νομικιστές γύρω σας που ζουν τέτοιες θρησκευτικές ζωές; Υπάρχουν πολλοί νομικιστές που πιστεύουν ότι ο Θεός δεν αισθάνεται κανένα έλεος για τον κόσμο και ότι δεν έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας. Αλλά υπάρχουν και μερικοί που αποδέχονται την αγάπη του Θεού και κλήθηκαν να γίνουν «οι δίκαιοι» μπροστά Του. Υπάρχουν επίσης εκείνοι οι νομικιστές που αγνοούν την δικαιοσύνη Του και με τις σκέψεις τους περιφρονούν την σωτηρία του Θεού, ακόμη και τούτη τη στιγμή. Οι τελευταίοι είναι μια μεγάλη πλειοψηφία και κοιτάζουν ψυχρά τους προηγούμενους. 
Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω σας, που αγνοούν τον πλούτο της καλοσύνης και της ανεκτικότητας του Θεού, ακριβώς όπως οι Ιουδαίοι. Είναι αλήθεια ή ψέματα; –Ναι, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι.– Ένας νομικιστής περιφρονεί τους άλλους μπροστά στον Θεό. Τι περιφρονούν οι νομικιστές; Την τέλεια σωτηρία του Θεού. 
Τόσοι πολλοί άνθρωποι ζουν σε αυτό τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ιουδαίων, που περιφρονούν το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Οι Ιουδαίοι είναι ο λαός Ισραήλ. Λένε, «Πώς είναι Αυτός ο Υιός του Θεού; Είναι απλά ένας από τους προφήτες». Αναγνωρίζουν τον Ιησού μόνο μέχρι αυτό το σημείο. Οι Ισραηλίτες περιφρόνησαν τον Υιό του Θεού και ράπισαν το μάγουλο του Ιησού με τα χέρια τους, λέγοντας, «Βλασφήμησε» (Ματθ. 26:65). Τον περιφρονούν επίσης τώρα. Οι Ιουδαίοι περιφρονούν τον Θεό επειδή δεν πιστεύουν στον Υιό Του. Είναι κατανοητό ότι οι Ισραηλίτες αγνόησαν τον Ιησού, επειδή δεν πίστεψαν σε Αυτόν. Αλλά τι περιφρονούν οι νομικιστές που υπάρχουν ανάμεσα στους Εθνικούς; Περιφρονούν τον πλούτο της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού. 
 

Οι νομικιστές ζουν βασιζόμενοι στα έργα τους 
 
Σε μια νομικίστικη εκκλησία, οι νομικιστές διδάσκουν στους οπαδούς τους, όταν τους ραπίσουν στο δεξιό μάγουλο να γυρίσουν και το αριστερό. Δεν πρέπει ποτέ να οργιστούν. Καθοδηγούνται επίσης στο πώς να κηρύξουν το δόγμα, πώς να περπατάνε ευγενικά, πώς να χαμογελάνε και άλλα πολλά. Νομίζουν ότι ξέρουν όλες τις Άγιες Γραφές και επιμένουν ότι η αρχική αμαρτία τους συγχωρήθηκε, όμως νομίζουν ότι λαβαίνουν την συγχώρεση των καθημερινών αμαρτιών προσφέροντας κάθε μέρα προσευχές μετάνοιας. 
Κάτι παρεμφερές είναι μια πίστη βασισμένη στον νόμο. Αυτά τα πράγματα κάνουν τους ανθρώπους να περιφρονήσουν τον πλούτο της αγάπης και της σωτηρίας του Θεού. Λένε, «Είστε τόσο υπερήφανοι όταν λέτε ότι δεν έχετε καμία αμαρτία, ότι είστε δίκαιοι και ότι έχετε λάβει την συγχώρεση όλων των αμαρτιών πιστεύοντας ότι τις καθάρισε ο Ιησούς!» Νομίζουν ότι ο Θεός τούς ονομάζει δίκαιους, παρόλο που δεν είναι πραγματικά δίκαιοι. Όλοι οι νομικιστές πιστεύουν αυτά τα ψεύτικα χριστιανικά δόγματα. Επομένως, πρέπει να μείνουμε μακριά από τέτοιους νομικιστές. 
Αφού πιστέψαμε στον Ιησού, είναι νομικίστικο να λαβαίνουμε την συγχώρεση των καθημερινών αμαρτιών μέσω προσευχών μετάνοιας; Ή δεν είναι; –Ναι, είναι.– Προέρχεται αυτό από τον νόμο των έργων ή όχι; —Ναι.— Αυτό δεν είναι από πίστη. Οι άνθρωποι που λένε ότι ζουν από τα έργα του νόμου είναι νομικιστές. Υπάρχει αμέτρητος αριθμός τέτοιων ανθρώπων γύρω μας. 
Ο Απόστολος Παύλος έλαβε την πλήρη άφεση των αμαρτιών απλά πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό. Εντούτοις, οι Ισραηλίτες, που πίστευαν στην Παλαιά Διαθήκη σύμφωνα με τον νόμο, πίστευαν στον Ιουδαϊσμό. Ήταν νομικιστές όλοι όσοι έγιναν όπως αυτοί οι άνθρωποι ή όχι; Ήταν αυτοί που ακολουθούσαν τον νόμο˙ διδάσκοντας εξωτερικές πράξεις, όπως το πώς κάποιος πρέπει να περπατήσει, τι πρέπει να κάνει ή τι δεν πρέπει να κάνει. 
Για αυτό, ο Απόστολος Παύλος κατηγόρησε αυτούς τους ανθρώπους με αυστηρούς τόνους. Το έκανε αυτό με ευγενικό τρόπο. Οι σημερινοί Χριστιανοί ζουν επίσης νομικίστικη ζωή σύμφωνα με τον νόμο. Πιστεύουν ότι, παρόλο που αγιάζονται εκ πίστεως, οι αμαρτίες τους συγχωρούνται κάθε μέρα όταν προσφέρουν προσευχές μετάνοιας για τις αμαρτίες τους. Είναι νομικιστές και η πίστη τους είναι από τον νόμο. 
Πολλοί ποιμένες είναι καλοί στο κήρυγμα, λέγοντας, «Σωζόμαστε εκ πίστεως». Εντούτοις, στο τέλος λένε, «Όμως πρέπει να εξομολογηθούμε τι έχουμε κάνει και να μετανοήσουμε». Αυτοί οι ποιμένες είναι νομικιστές. Εξαρτώνται από τα έργα τους για την σωτηρία τους, δεν πιστεύουν ούτε στηρίζονται οι ίδιοι στον Ιησού Χριστό. 
Ήμασταν νομικιστές πριν να σωθούμε; —Ναι.— Πριν αναγεννηθούμε νομίζαμε ότι αν κάναμε καλές πράξεις, αυτό θα μπορούσε να μας σώσει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτό τον κόσμο που σκέφτονται με αυτό τον τρόπο. Ο Θεός τους λέει να μετανοήσουν. «Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου» (Πράξ. 3:19). Εντούτοις, αυτοί οι άνθρωποι δεν μετανοούν. Πόσο πεισματάρηδες είναι! Έτσι, ο Απόστολος Παύλος άλλη μια φορά μιλάει στους πεισματάρηδες. 
 

Οι νομικιστές επιμένουν ότι είναι αμαρτωλοί μέχρι να πεθάνουν 
 
Ας κοιτάξουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους 2:5, «Διά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις εις σεαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού». Η οργή του Θεού θα θησαυρίζεται ως την μέρα που θα αποκαλυφθεί τελικά η δίκαιη κρίση του Θεού στους νομικιστές. 
Εντούτοις, οι νομικιστές είναι τόσο πεισματάρηδες, που θα επέμεναν ότι είναι αμαρτωλοί μπροστά στον Θεό, ακόμα και αν τους έβαζαν το μαχαίρι στο λαιμό. Ακόμα και αν βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο, θα επέμεναν ότι είναι αμαρτωλοί μπροστά στον Θεό. Μερικοί άνθρωποι επιμένουν ότι είναι μόνιμα αμαρτωλοί μπροστά στον Θεό ως τη μέρα που θα πεθάνουν. Πόσο πεισματάρηδες είναι! Λένε ότι είναι αμαρτωλοί επειδή δεν μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. 
Τι λέει ο Θεός; Λέει, «Επειδή δεν μπορείτε να ζήσετε σύμφωνα με τους λόγους, σας έσωσα. Καθάρισα όλες τις αμαρτίες σας και σας έσωσα εντελώς». Ούτε έχουν πίστη στον Ιησού Χριστό ούτε προσπαθούν να δεχτούν την δικαιοσύνη του Θεού για να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους. Αντίθετα, επιμένουν ότι είναι αμαρτωλοί ως τη μέρα που θα πεθάνουν, επειδή προσπαθούν να σωθούν και από τα έργα του νόμου και από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Πρέπει να ξέρουν ότι θα έρθει καιρός που θα κριθούν και για όσα πιστεύουν και για τα έργα τους. 
«Διά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις εις σεαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού» (Ρωμ. 2:5). Ο Απόστολος Παύλος εννοεί, «Πόσο πεισματάρηδες είστε. Πρόκειται να κριθείτε για τις σκληρές και αμετανόητες καρδιές σας. Αποθηκεύετε την οργή Του». Ο Ιησούς Χριστός καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας, ανεξάρτητα από το εάν κάποιος το πιστεύει αυτό ή όχι. Κατά συνέπεια, ο καθένας μπορεί να σωθεί από όλες τις αμαρτίες του μέσω του Ιησού Χριστού. Σωθήκαμε μέσω της αληθινής πίστης μας στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο ενώ μετανοούσαμε για τις καθημερινές μας αμαρτίες για να λάβουμε την συγχώρεσή Του, για αυτό επιστρέψαμε στον Ιησού Χριστό από τις θρησκείες των Εθνικών. Είμαστε προορισμένοι να αμαρτάνουμε ως τη μέρα που θα πεθάνουμε, για αυτό Δεν μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι από τα έργα του νόμου αλλά με την πίστη στον Κύριο. 
Δηλώνετε ότι είστε δίκαιοι έως ότου πεθάνετε μπροστά στον Θεό; Ή δηλώνετε ότι δεν μπορείτε παρά να μείνετε αμαρτωλοί έως ότου πεθάνετε; –Δηλώνουμε ότι είμαστε δίκαιοι.– Είναι αυτό δυνατό μόνο μέσω της πλύσης εγκεφάλου; Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πουν ότι αυτό είναι όπως η πλύση εγκεφάλου. Ποιος θα έπεφτε ενδεχομένως σε αυτό το είδος κατήχησης; Κανένας. 
Ας υποθέσουμε ότι κάποιος σας κάνει πλύση εγκεφάλου καθημερινά. Θα αντιστεκόσαστε έντονα λέγοντας, «Τι είναι αυτό; Δεν έχει έννοια. Δεν το καταλαβαίνω». Δεν θα αντιδρούσαν οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτό τον τρόπο; Καταλήγουμε να πιστέψουμε σε κάτι, μόνο όταν βεβαιωθούμε μέσα μας ότι είναι αληθινό. Εάν κάποιος προσπαθεί να μας εξαπατήσει με ωραία λόγια για να πιστέψουμε σε κάτι που δεν είναι βιβλικό, δεν θα το κατάφερνε ποτέ. Όχι, ούτε στο ελάχιστο. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι είμαστε πολύ πεισματάρηδες, αλλά γινόμαστε πράοι και πιστεύουμε στην αλήθεια εάν είναι από τα λόγια του Θεού. 
 

Πόσο πεισματάρηδες είναι οι νομικιστές 
 
Πόσο πεισματάρηδες είναι. Επιμένουν ότι είναι αμαρτωλοί μέχρι τα τελευταία λεπτά της ζωής τους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιουδαϊσμό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μεταξύ των σημερινών Χριστιανών που στην πραγματικότητα πιστεύουν στον Ιουδαϊσμό; Ή δεν υπάρχουν; –Υπάρχουν πολλοί.– «Κύριε, ένας αμαρτωλός ήρθε εδώ. Παρακαλώ συγχώρεσε τις αμαρτίες μου». Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι αμαρτωλοί μπροστά στον Θεό, επειδή κοιτάζουν στις αδυναμίες και τις καθημερινές αμαρτίες που κάνουν με τις σκέψεις τους, παρόλο που υπάρχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο Χριστιανοί στον κόσμο και δέκα εκατομμύρια Χριστιανοί εδώ στην Κορέα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τηρητές του νόμου. 
 

Οι νομικιστές είναι σαν τους Φαρισαίους 
 
Και εγώ ήμουν νομικιστής πριν πιστέψω στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Συνήθιζα να σκέφτομαι, «Πώς μπορώ να γίνω δίκαιος ενώ αμαρτάνω καθημερινά;» Δεν ισχύει το ίδιο σήμερα. Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζετε συμπεριφέρονται πεισματικά. Πού πηγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι, σύμφωνα με την Βίβλο; Θα καταλήξουν στον άδη, επειδή έχουν αποθηκεύσει την οργή του Θεού λόγω των σκληρών και αμετανόητων καρδιών τους. Οι νομικιστές πρέπει επίσης να μετανοήσουν μια φορά ενόσω ζουν σε αυτό τον κόσμο για να μεταστραφούν, δίνοντας ευχαριστίες και πιστεύοντας αληθινά ότι ο Ιησούς Χριστός καθάρισε όλες τις αμαρτίες τους. 
Αλλά είναι πολύ πεισματάρηδες για να μετανοήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιολύπητοι. Δεν μετανοούν, παρόλο που πρέπει. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που συμπεριφέρονται ακριβώς σαν τους Φαρισαίους. Χαιρετούν ευγενικά τους ανθρώπους μπροστά από τις εκκλησίες, κρατούν την Βίβλο κάτω από τη μασχάλη τους και λένε, «Πώς είστε; Πώς περάσατε;» Μισοκλείνουν τα μάτια τους με έναν αλαζονικό τρόπο όταν συναντούν τους ανθρώπους τις Κυριακές. Προσπαθούν να φανούν πιο ευσεβείς ακόμα και από τον Ιησού. Πόσο καλό θα ήταν εάν ήταν πραγματικά το ίδιο ευσεβείς όλες τις μέρες! 
Ξέρετε τι λένε οι γυναίκες των νομικιστών ποιμένων; Λένε ότι είναι ευτυχισμένες όταν οι άντρες τους κηρύττουν στον άμβωνα, επειδή τότε μιλούν με ευγενικά λόγια, λέγοντας τα πράγματα με τέτοιους «άγιους και χαριτωμένους» τρόπους. Όμως, μόλις πάνε στο σπίτι αλλάζουν. Μια φορά, η γυναίκα ενός νομικιστή ποιμένα εγκαταστάθηκε πίσω από τον άμβωνα, παίρνοντας μαζί της τον φούρνο, τις κουβέρτες και το ρύζι, επειδή ο σύζυγός της στο σπίτι ήταν σαν ένας κακοποιός, παρόλο που πίσω από τον άμβωνα γινόταν ευγενής. Ο ποιμένας τη ρώτησε τι έκανε εκεί. Η σύζυγός του είπε ότι της άρεσε καλύτερα πίσω από τον άμβωνα, επειδή εκεί ήταν ευγενής και η φωνή του ήταν ευγενική, ενώ στο σπίτι άλλαζε και την πλήγωνε. 
 

Πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο 
 
Μιλώντας ειλικρινά, έχασα πολλούς βαθμούς από τη σύζυγό μου, επειδή η σύζυγός μου λέει, «Το μόνο πράγμα που φροντίζεις πάντα είναι το ευαγγέλιο». Δε μπορώ να τα κάνω όλα καλά επειδή δεν είμαι τέλειος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω καλά είναι το έργο του Θεού. Δεύτερο, πρέπει να φροντίσω το σπίτι μου. Τρίτο, πρέπει να κάνω άλλες υποχρεώσεις. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μου. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή είμαι ποιμένας. Το κάνω έτσι επειδή εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία για να υπηρετήσω το ευαγγέλιο. Δε μπορώ να υπηρετήσω το ευαγγέλιο αφού πρώτα φροντίσω όλες μου τις υποθέσεις. Για αυτό δίνω μεγαλύτερη έμφαση στο κήρυγμα του ευαγγελίου και φροντίζω όλες τις άλλες υποθέσεις μου μετά από το κήρυγμα του ευαγγελίου. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κηρύξω το ευαγγέλιο αφού πρώτα τελειώσω όλες τις υποθέσεις μου. 
Οι νομικιστές όταν στέκονται στον άμβωνα ενεργούν όπως οι άγγελοι. Διδάσκουν στους πιστούς να κλάψουν για τις αμαρτίες τους. Κάθε νομικιστής πρέπει να λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών αφού πιστέψει στον Ιησού, επειδή μόνο τότε μπορεί να είναι αληθινά ευτυχής, διότι θα έχει γίνει χωρίς αμαρτία. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που η ψυχή του μπορεί να είναι ευτυχής. Οι άνθρωποι αμαρτάνουν και κάνουν ανήθικα πράγματα όσο συνεχίζουν να ζουν και έτσι, εάν κάποιος έχει αμαρτία στην καρδιά του, αυτό θα ήταν χειρότερο ακόμα και από τον άδη για τους νομικιστές. Ο Θεός κρίνει τέτοιους ανθρώπους. 
Δε μπορώ παρά να πω ότι πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνουν οργή μπροστά στον Θεό. Εκείνοι που ούτε μετανοούν, ούτε μεταστρέφονται, ούτε πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, ενώ προσποιούνται ότι πιστεύουν αληθινά, θα κριθούν από την οργή του Θεού. Δεν μπορούν να εξαπατήσουν τον Θεό. Δεν μπορούμε να Τον εξαπατήσουμε, είτε έχουμε σωστή πίστη ενώπιόν Του είτε όχι. Εάν δεν πιστεύουμε θα κριθούμε. Η οργή του Θεού φανερώνεται σε όσους δεν έχουν πίστη. Θα καούν στις φλόγες του άδη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα καούν στον άδη εξαιτίας της απιστίας τους. 
Για αυτό, πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο. Πρέπει επίσης να διαδίδουμε συνεχώς τον λόγο του Θεού. Κάθε φορά που συγκεντρωνόμαστε, πρέπει να σκεφτόμαστε το ευαγγέλιο˙ όχι να σκεφτόμαστε μόνο για μας αλλά επίσης, να βρίσκουμε χρόνο να φροντίσουμε για τους άλλους. Ο λόγος που πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο είναι για να βοηθηθούν οι άνθρωποι να απαλλαγούν από την οργή του Θεού, παρόλο που μας διώκουν και περιφρονούν την αγάπη του Θεού. 
Πρέπει να ξέρουμε τα εξής. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που θα λάβουν αυτή την οργή. Πρέπει προσεκτικά να σκεφτόμαστε για το πώς πρέπει πραγματικά να δώσουμε μαρτυρία για αυτό ή όχι, γιατί πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να κηρύξουμε το ευαγγέλιο και να συλλέγουμε προσφορές για άλλους ανθρώπους. Θα είναι ευτυχής ο Θεός εάν τους αφήσουμε να κριθούν από την οργή Του; Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε έτσι όπως είναι. Ξέροντας αυτό πολύ καλά, πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. 
Εάν υπάρχει ένα νομικιστής στην οικογένειά σας, ολόκληρη η οικογένεια θα κριθεί από την οργή Του. Τι είναι οργή; Όταν τα παιδιά δεν υπακούνε στους γονείς τους, λέμε, «Εάν δεν υπακούτε, θα φάτε ξύλο». Οι γονείς θα κτυπήσουν τα παιδιά τους όταν δεν μπορούν να υποφέρουν άλλο. Τα παιδιά παραδέχονται τις αταξίες τους και ζητούν συγνώμη. Οι γονείς συγχωρούν τα παιδιά τους επειδή είναι απόγονοί τους. Στον στίχο 4 διαβάζουμε, «Ή καταφρονείς τον πλούτον της χρηστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η χρηστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν;» Ωστόσο, μέχρι πότε θα υπομένει ο Θεός; Ο Θεός υπομένει 70-80 χρόνια σε αυτή την γη, αλλά οι άνθρωποι χτυπούν τα παιδιά τους με τη βέργα όταν κάνουν υπομονή δυο ή τρεις φορές. Ο Θεός υπομένει μέχρι το τέλος της ζωής μας. 
 

Ο Θεός προετοίμασε την φωτιά του άδη για τους νομικιστές
 
Στο τέλος ο Κύριος θα πάρει τη βίτσα στο χέρι Του. Ο Θεός προετοίμασε έναν καμίνι για τους νομικιστές, που περιέχει φωτιά και θειάφι. Με την οργή Του ο Θεός ανασταίνει τους νεκρούς σε αθάνατα σώματα. Ο Θεός καθιστά τα σώματά τους αθάνατα έτσι ώστε να αισθάνονται αιώνια τον πόνο, και τα βάζει μέσα στο καμίνι που δεν σβήνει ποτέ. Η οργή του Θεού τούς ανασταίνει με αιώνια σώματα και τους κάνει να υποφέρουν αιώνια. Δεν πεθαίνουν ποτέ από το κάψιμο, παρόλο που πυρώνουν και λένε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με, και πέμψον τον Λάζαρον, διά να βάψη το άκρον του δακτύλου αυτού εις ύδωρ, και να καταδροσίση την γλώσσαν μου˙ διότι βασανίζομαι εν τη φλογί ταύτη» (Λουκ. 16:24).
Πρέπει να τους κηρύξουμε το ευαγγέλιο επειδή είναι προφανές ότι θα κριθούν. Ο λόγος που πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο στους νομικιστές γύρω μας, αν και μπορεί να μας περιφρονήσουν και να μας διώξουν, είναι για να τους σώσουμε από την οργή και την καταστροφή. Καταλαβαίνετε γιατί κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, γιατί ενδιαφερόμαστε για να σωθούν οι άλλοι και γιατί ξοδεύουμε τα περισσότερα από τα έσοδα της εκκλησίας στη διακονία των βιβλίων; Θα μπορούσαμε να είμαστε πλούσιοι εάν ξοδεύαμε τα χρήματα μόνο για την εκκλησία μας. Θα μπορούσαμε να τρώμε και να ζούμε καλά.
Εντούτοις, απαιτούνται πολλά υλικά πράγματα για να διαδοθεί το ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε γιατί; Επειδή με αυτό τον τρόπο μπορούν να σωθούν άλλοι άνθρωποι. Για αυτό αφιερωνόμαστε στο κήρυγμα του ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Εάν δεν κάναμε έτσι, θα μπορούσαν άλλοι να λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών;
Εάν δεν είχαμε κηρύξει το ευαγγέλιο σε σας, θα μπορούσατε να έχετε σωθεί, παρόλο που ήδη ο Θεός σάς έσωσε; Κανένας δεν θα μπορούσε. Πριν αναγεννηθούμε όλοι μας ήμασταν νομικιστές. Ήμασταν στην αμαρτία, αν και νομίζαμε ότι πιστεύουμε στον Ιησού. Θα είχαμε χαθεί σε αυτό τον κόσμο, εάν δεν είχαμε ακούσει αυτές τις καλές ειδήσεις.
Μπορούμε να τους αφήσουμε να πάνε στον άδη και να χαθούν; Όχι, Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να πάνε στον άδη, επειδή ξέρουμε το ευαγγέλιο του Κυρίου και της σωτηρίας. Ξέρουμε ποιος θα πάει στον άδη και ποιος θα μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, ανησυχούμε για αυτούς, και προσευχόμαστε και κηρύττουμε τα καλά νέα. Ο λόγος που συγκεντρώνουμε και ξοδεύουμε τόσο πολλά χρήματα για αυτή την υπηρεσία είναι ο εξής: Το να σώσεις μια ψυχή είναι καλύτερο από το να κερδίσεις τα πάντα σε αυτό τον κόσμο.
Ο λόγος που κηρύττουμε το ευαγγέλιο με υπομονή και αντοχή, παρά την περιφρόνηση και δίωξη που δεχόμαστε από τους νομικιστές, είναι για να σώσουμε τις ψυχές που πρόκειται να κριθούν από την οργή του Θεού.
Μπορεί να σκέφτεστε, ‘Καλύτερα να είχατε γράψει ευκολοδιάβαστα βιβλία για το αληθινό ευαγγέλιο και να τα διασκορπίσετε σε όλο τον κόσμο σαν φυλλάδια’. Θα το είχαμε κάνει αυτό εάν ήταν ένας καλός τρόπος να κηρύξεις το αληθινό ευαγγέλιο. Επειδή όμως δεν έχει αποτελέσματα, συχνά δοκιμάζουμε κάθε δυνατό μέσο και συνεχίζουμε προσευχόμενοι.
Εμείς οι κήρυκες του ευαγγελίου δεν προσπαθούμε να κηρύξουμε το ευαγγέλιο για να κερδίσουμε κάτι. Κηρύττουμε το ευαγγέλιο για να σώσουμε τις ψυχές, επειδή ξέρουμε ότι όλοι οι αμαρτωλοί θα πάνε σίγουρα στον άδη. Εντούτοις, σε αυτό τον κόσμο πολλοί νομικιστές στην πραγματικότητα ακολουθούν την κοσμική τους επιθυμία, ενώ είναι υπερήφανοι για την αφοσίωσή τους στο Χριστιανισμό. Πρέπει να καταλάβουμε τον λόγο που διδάσκουμε το κήρυγμα του ευαγγελίου στους νομικιστές.
Πρέπει επίσης να ξέρουμε γιατί μας πρόσταξε ο Κύριος στις Δέκα Εντολές να τηρούμε ιερή τη μέρα του Σαββάτου και γιατί εκείνοι που δεν τήρησαν το Σάββατο λιθοβολήθηκαν μέχρι θανάτου. Η ημέρα του Σαββάτου υπονοεί το ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει να κρατήσουμε στον νου μας ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει επίσης να το κηρύξουμε με πίστη στον Κύριο, ότι ο Κύριος καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Νομίζω ότι έχω καλύψει την ανάγκη να ελέγξω τους νομικιστές σε αυτό το κήρυγμά μου. Αλλά πρέπει να τους συγχωρήσουμε και να είμαστε ανοιχτοί απέναντί τους. Εάν κρατήσουμε τα στόματά μας κλειστά εκείνοι προορίζονται να πάνε στον άδη. Εμείς οι κήρυκες του ευαγγελίου δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους νομικιστές να μας περιφρονούν επειδή έχουν χρήματα ή να κάνουν επίδειξη της σωματικής τους δύναμης επάνω μας. 
 

Πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο στις οικογένειές μας και σε άλλες ψυχές 
 
Δε μπορώ παρά να μιλώ για την αλήθεια της σωτηρίας όποτε κηρύττω, επειδή οι ψυχές στέλνονται στον άδη. Πρέπει να τους σώσουμε από του να πάνε στον άδη. Πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο στις οικογένειες και τους φίλους μας, να το κηρύξουμε με βιβλία και να προσευχηθούμε για τα πράγματα που χρειαζόμαστε για να κηρύξουμε το ευαγγέλιο. Πρέπει να το κηρύξουμε με πολλές διαφορετικές μεθόδους. Προετοιμάζουμε μια γιορτή όταν επιστρέφει μια ψυχή. Κερδίζουμε ψυχές όποτε έχουμε μια αναζωπυρωτική σύναξη για να κηρύξουμε το ευαγγέλιο. Μερικές φορές οι άνθρωποι γυρίζουν πάλι στον κόσμο, παρόλο που κάνουμε το παν για να τους κηρύξουμε το ευαγγέλιο. Τότε λυπούμαστε πολύ. Αλλά στο τέλος, κηρύττουμε το ευαγγέλιο χωρίς να αισθανόμαστε καμιά απογοήτευση.
Θέλω σήμερα να ξέρετε ένα πράγμα. Θυμηθείτε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί νομικιστές Χριστιανοί γύρω μας και ότι πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο σε αυτούς. Προσποιούνται ότι τηρούν τον νόμο, παρόλο που δεν μπορούν παρά να αμαρτάνουν καθημερινά, και νομίζουν ότι μπορούν να λάβουν την συγχώρεση των καθημερινών αμαρτιών τους προσφέροντας κάθε μέρα προσευχές μετάνοιας.
Απορρίπτουν το ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς καθάρισε ήδη όλες τις αμαρτίες μας. Νομίζουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε μόνο την προπατορική αμαρτία, αφήνοντας έξω τις καθημερινές αμαρτίες τους, επειδή δεν ξέρουν την αληθινή άφεση των αμαρτιών. Εκείνοι που δεν ξέρουν την σωτηρία της αλήθειας ονομάζονται νομικιστές. Πρέπει να τους σώσουμε από τις αμαρτίες τους, κηρύττοντάς τους το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού.