Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 8-2] (Επιστολή προς Ρωμαίους 8:1-4) Η δικαιοσύνη του Θεού, η εκπλήρωση της δίκαιης απαίτησης του νόμου

(Επιστολή προς Ρωμαίους 8:1-4)
«Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος διά της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί· διά να πληρωθή η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα».

Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:1-4 μας λέει ποιο είδος πίστης είναι εκείνο το οποίο έχουν όσοι είναι με τον Χριστό. Το μυστικό αυτής της περικοπής είναι πως με την πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις του νόμου. 
Ποια, λοιπόν, είναι η πίστη που πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού; Είναι η πίστη που έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, μέσω των οποίων ο Κύριός μας αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Μπορούμε επομένως να νικήσουμε την αμαρτία πιστεύοντας ως Σωτήρα μας τον Ιησού, που έχει εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη επιδιώκοντας στην ζωή Του την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή είναι η πίστη που ακολουθεί την δικαιοσύνη του Θεού και η νίκη μας με πίστη. 
Πρώτα απ’ όλα, στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:1 μας λέει, «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ Ιησού». Εκείνοι που μένουν στον Ιησού Χριστό με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, σίγουρα δεν έχουν καμία αμαρτία. Μια τέτοια πίστη είναι βασισμένη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, που έχουν ικανοποιήσει όλη την δίκαιη απαίτηση του νόμου. Η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού είναι η πιο ζωτικής σπουδαιότητας πίστη για τους αναγεννημένους αγίους. Πώς αλλιώς μπορούν οι θνητοί να γίνουν χωρίς αμαρτία; Και όμως, με την ακλόνητη πίστη τους στην δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού, όλες οι αμαρτίες τους έχουν εξαφανιστεί. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Ιησούς πήρε επάνω στην σάρκα Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του, χάριν εκείνων που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:3 λέει ότι ο Θεός έστειλε «τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, και περί αμαρτίας» και ότι «κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί». Με άλλα λόγια, με το να καταδικάσει την αμαρτία στην «σάρκα» του Ιησού, ο Θεός Πατέρας μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στον μονογενή Υιό Του. Αυτός ο Λόγος της αλήθειας αποκαλύπτεται στο Κατά Ματθαίον 3:13-17 (μια περισσότερο λεπτομερής συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο μου, «Έχεις γεννηθεί πραγματικά εξ ύδατος και Πνεύματος;»). Όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια δεν έχουν καμία αμαρτία, επειδή ο Θεός συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με την δική Του δικαιοσύνη. 
 

«Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ!»
 
Η περικοπή της Επιστολής προς Ρωμαίους από 7:24 έως 8:6 περιέχει δύο πολύ αντικρουόμενα θέματα. Το ένα από αυτά είναι μια συζήτηση του προβλήματος της αμαρτίας, με άλλα λόγια της ανυπακοής στον Θεό λόγω των επιθυμιών της σάρκας, και η άλλη είναι μια συζήτηση της λύσης σε αυτό το πρόβλημα της αμαρτίας που αυτός βρήκε στον Ιησού Χριστό. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 7:24-25 λέει, «Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου; Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νουν μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού· με την σάρκα δε εις τον νόμον της αμαρτίας». Ο Παύλος διακήρυξε ότι ήταν δυστυχής όταν εξέταζε την σάρκα του, αλλά ευχαριστούσε τον Θεό επειδή ελευθερώθηκε από την σάρκα του μέσω του Ιησού Χριστού. Και εμείς επίσης μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα και ο Παύλος υπηρετούσε τον νόμο του Θεού με τον νου του, αλλά με την σάρκα του υπηρετούσε τον νόμο της αμαρτίας. 
Ο Παύλος ομολόγησε ότι η σάρκα του ακολουθούσε τον νόμο της αμαρτίας, δυσαρεστώντας τον Θεό, αντί να ζει μια ζωή που να Τον ευχαριστεί. Και όμως είπε ότι με τον νου του εξακολουθούσε να ακολουθεί τον νόμο του Πνεύματος του Θεού. Στριμωγμένος μεταξύ αυτών των δύο νόμων, ο Παύλος αισθάνθηκε δυστυχής και απελπισμένος αλλά εντούτοις διακήρυξε την νίκη της πίστης, ευχαριστώντας τον Θεό, που τον ελευθέρωσε από τις αμαρτίες του μέσω της πίστης του στον Ιησού Χριστό, που είναι η εκπλήρωση της δικαιοσύνης του Θεού. 
Ο Παύλος θα μπορούσε να δώσει τέτοιες ευχαριστίες μόνο επειδή πίστευε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες του, όπως επίσης και τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας. Για να αναλάβει αυτές τις αμαρτίες του κόσμου, ο Ιησούς πήρε στο σώμα Του όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με την βάπτισή Του από τον Ιωάννη. Και με την κρίση της αμαρτίας στον Σταυρό, έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Για αυτό ο Παύλος δήλωσε στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:1, «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ Ιησού». Δεν υπάρχει καμία καταδίκη, σημαίνει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία αμαρτία σε όσους πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Όσοι είναι με τον Χριστό Ιησού πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν μπορούν ποτέ να έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Μπορεί να είναι αδύναμοι στην σάρκα τους, αλλά δεν έχουν καμία αμαρτία. 
Αντίθετα, καταδίκη σημαίνει την ύπαρξη αμαρτίας, δηλαδή την κατάσταση του καταδικασμένου. Όταν κάποιος κάνει κάτι κακό, συνήθως το λέμε αμαρτία. Στην ουσία όμως είναι αμαρτωλός επειδή δεν πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού. Ωστόσο η παραπάνω περικοπή μάς λέει ότι δεν υπάρχει καμία καταδίκη σε όσους είναι εν Χριστώ Ιησού. 
Ωστόσο, αυτή η δήλωση δεν είναι βασισμένη στο αποκαλούμενο Δόγμα της Δικαίωσης, το οποίο υποστηρίζουν ότι αντιπροσωπεύουν οι θρησκείες του κόσμου. «Πιστεύω ότι θεωρούμαι ως δίκαιος με βάση την πίστη» σημαίνει την υποθετική αξίωση ότι ο Θεός θεωρεί κάποιον δίκαιο απλά επειδή πιστεύει στον Ιησού, ακόμα και αν δεν είναι πραγματικά δίκαιος και έχει αμαρτία στην καρδιά του. Αλλά αυτό είναι λάθος. Πώς μπορεί ο Θεός να λέει ψέματα και να ονομάζει έναν αμαρτωλό ότι είναι χωρίς αμαρτία; Αυτό δεν το κάνει ποτέ. Αντίθετα θα απευθυνόταν σε έναν τέτοιο αμαρτωλό λέγοντάς του, «Αντιμετωπίζεις τον βέβαιο θάνατο εξαιτίας των αμαρτιών σου· πίστεψε στην δικαιοσύνη μου που παρουσιάζεται στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος!» 
Σήμερα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να οργανώσουν ορθολογικά την λάθος πίστη τους και να κερδίσουν την δικαιοσύνη του Θεού προσκολλώμενοι σε τέτοια δόγματα. Αλλά αυτό το είδος πίστης είναι πολύ λανθασμένο και επικίνδυνο. Αν δεν ήταν ο Ιησούς ο Θεός της αλήθειας, θα μπορούσε ίσως να ονομάσει έναν αμαρτωλό οπαδό Του. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο Ιησούς, η Αλήθεια, δεν ονομάζει έναν αμαρτωλό δίκαιο και χωρίς αμαρτία. Να πεις ότι ένας αμαρτωλός είναι δίκαιος και χωρίς αμαρτία, αυτό είναι αδύνατο ενώπιον της δικαιοκρισίας του Θεού, της δικαιοσύνης και της αγιότητάς Του. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι η απελευθέρωσή σας από την αμαρτία έρχεται όχι απλά πιστεύοντας στον Ιησού, αλλά πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, η οποία στην συνέχεια γίνεται δική σας. Ακόμα και αν πιστεύετε στον Ιησού, ο Θεός δεν θα σας ονομάσει δίκαιους αν δεν ξέρετε και δεν πιστεύετε έτσι στην δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά η σημερινή πραγματικότητα είναι ότι δόγματα όπως το δόγμα του Σταδιακού Αγιασμού και το Δόγμα της Δικαίωσης, γίνονται αποδεκτά από πολλούς ως ορθά Χριστιανικά δόγματα. Αλλά λίγοι συνειδητοποιούν ότι τέτοια αποκαλούμενα ορθά δόγματα μπορούν πραγματικά να αποτρέψουν κάποιον από την γνώση ή την απόκτηση της δικαιοσύνης του Θεού. Πιστεύοντας σε αυτά τα δόγματα, χωρίς συνειδητοποίηση ότι είναι πραγματικά ενάντια στην δικαιοσύνη του Θεού, πολλοί άνθρωποι έχουν αποτύχει να λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού, καθώς αυτά τα δόγματα έχουν καταλήξει να γίνουν αιτίες προσκόμματος. 
Αν θέλετε να είστε αληθινός Χριστιανός, πρέπει να μετρηθείτε με τον λόγο του Θεού για να δείτε αν είστε αληθινά εν Χριστώ ή όχι. Και για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακούσετε, να δείτε και να καταλάβετε τον λόγο του ύδατος και του Πνεύματος. Αναρωτηθείτε, «Είναι η πίστη μου στον Ιησού σωστή; Όταν λέω ότι πιστεύω στον Ιησού, δεν ακολουθώ απλά μια θρησκεία; Μήπως είμαι στην μέση, ούτε μαζί ούτε χωρίς τον Ιησού;» Είναι τώρα καιρός για σας, να λάβετε την δικαιοσύνη του Θεού με πίστη σε αυτήν και να κατοικήσετε στην πίστη της αλήθειας ότι «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ Ιησού».
Στην Επιστολή προς Εφεσίους μπορούμε συχνά να συναντήσουμε την περικοπή, «διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού». Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έχει προορίσει και επέλεξε εμάς εν Χριστώ Ιησού, για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Όσοι έχουν εξιλεωθεί από την δικαιοσύνη του Θεού που πέτυχε ο Ιησούς και είναι εν Χριστώ, είναι εκείνοι που οι αμαρτίες τους έχουν καθαριστεί εντελώς. Επομένως, όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που δόθηκαν από τον Κύριό μας, δεν αντιμετωπίζουν καμία καταδίκη εφόσον είναι με τον Ιησού Χριστό. Όταν κάποιος πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, λαβαίνει την δικαιοσύνη του Θεού με τον Κύριο και κηρύττει αυτό το ευαγγέλιο. 
Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού εν Χριστώ Ιησού και έχουν μπει στις ανοικτές αγκάλες Του, δεν έχουν καμία αμαρτία. Αυτή είναι η αλήθεια και η σωστή απάντηση. Επειδή το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό έχουν κάνει όλες τις αμαρτίες να εξαφανιστούν, όσοι είναι εν Χριστώ πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, είναι αδύνατο για αυτούς να έχουν αμαρτία. Επομένως, όσοι είναι εν Χριστώ, αληθινά δεν έχουν καμία αμαρτία. Αυτή η αλήθεια — ότι δεν υπάρχει καμία αμαρτία σε όσους είναι εν Χριστώ — είναι η απάντηση που βρίσκεται στον λόγο του ύδατος και του Πνεύματος, και έτσι, δεν υπάρχει τίποτε περίπλοκο για το πρόβλημα της αμαρτίας. Όταν πιστεύετε στην δικαιοσύνη του Θεού, που αποκαλύπτεται μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, και εσείς επίσης μπορείτε να γίνετε αληθινά δίκαιοι. Μάθετε και πιστέψτε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που έχει μέσα του την δικαιοσύνη του Θεού. Θα γίνετε τότε δίκαιος άγιος που μένει εν Χριστώ. 
Υποθέστε ότι αντιμετωπίζουμε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Αν θέλουμε πραγματικά να βρούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να συνεχίσουμε να ψάχνουμε για την απάντηση, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Παρόμοια, όσοι πιστεύουν στον Ιησού και όμως δεν έχουν ταυτιστεί με Αυτόν, πρέπει να ψάξουν για την δικαιοσύνη του Θεού που αποκαλύπτεται στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται τον Χριστιανισμό ακριβώς σαν μια από τις πολλές θρησκείες του κόσμου, και προσπαθούν να βρουν την λύση στις αμαρτίες τους με το να έρθουν και να πιστέψουν σε τέτοια δόγματα όπως το δόγμα του Σταδιακού Αγιασμού. Αλλά σύντομα θα αναγνωρίσουν πως ούτε τέτοια δόγματα ούτε η δική τους δικαιοσύνη μπορούν να καθαρίσουν τις αμαρτίες τους. Αντίθετα, θα ανακαλύψουν ότι το πρόβλημα της αμαρτίας τους μπορεί να επιλυθεί εύκολα πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Αν θέλετε να είστε αληθινός Χριστιανός, πρέπει να λάβετε στην καρδιά σας την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αλλά οι θρησκευόμενοι άνθρωποι προσπαθούν να κερδίσουν την δικαιοσύνη του Θεού ανταποκρινόμενοι σε τέτοια δόγματα, όπως το δόγμα του Σταδιακού Αγιασμού και το Δόγμα της Δικαίωσης, προσπαθώντας να επιλύσουν όλα τα προβλήματα της αμαρτίας τους με τα έργα τους. Τέτοια πίστη στηρίζεται στις προσευχές της μετάνοιας, που τελικά δεν μπορούν να τους ελευθερώσουν από την προσδιορισμένη καταστροφή, επειδή ενώ ελπίζουν σε τέτοιες προσευχές, όποτε βλέπουν τις αμαρτίες τους γίνονται όλο και περισσότερο αμαρτωλοί. 
Όσοι όμως πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, αν και μπορεί να είναι αδύναμοι στην σάρκα τους, έχουν επιλύσει όλα τα προβλήματα της αμαρτίας πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Όσοι έχουν λάβει την δικαιοσύνη του Θεού με πίστη, δεν έχουν καμία αμαρτία στο νου τους και με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει καμία καταδίκη εναντίον τους. 
 

Επειδή η δικαιοσύνη του Θεού είναι στο πρόσωπο του Ιησού 
 
Το χωρίο 2 λέει, «Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο δύο νόμους, τον νόμο του Πνεύματος της ζωής με τον Ιησού και τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Όπως μας λέει ο Παύλος, ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μάς έχει ελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, από όλες τις αμαρτίες μας. Για να λάβετε την νέα ζωή πρέπει να αναγνωρίσετε και να καταλάβετε αυτήν την αλήθεια που είπε ο Παύλος. Αυτή η αλήθεια ισχύει εξίσου για όλους σε αυτόν τον κόσμο. 
Κι εμείς επίσης έχουμε απελευθερωθεί από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου πιστεύοντας στον νόμο του Πνεύματος της ζωής, διαφορετικά θα είχαμε φτάσει στην καταστροφή μας βάσει του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Πιστεύοντας όμως με την καρδιά μας στην δικαιοσύνη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού — δηλαδή στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό — έχουμε λάβει την δική Του δικαιοσύνη, ήρθαμε κάτω από τον νόμο του Πνεύματος της ζωής και λάβαμε αιώνια ζωή που προετοιμάστηκε για μας. Πού λοιπόν μπορείτε να βρείτε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που μπορεί να συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες σας; Υπάρχει στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη και στον Σταυρό όπου έχυσε το αίμα Του. Με άλλα λόγια η δικαιοσύνη του Θεού βρίσκεται στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ποιο, λοιπόν, είναι το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού, που μας απελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου; Είναι το ευαγγέλιο ότι ο Κύριός μας γεννήθηκε σε αυτήν την γη, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη σε ηλικία τριάντα ετών για να πάρει επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου, σταυρώθηκε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τον θάνατο, όλα αυτά για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας — αυτό είναι το ευαγγέλιο που έφτιαξε η δικαιοσύνη του Θεού. 
Γνωρίζοντας ότι η ανθρωπότητα ήταν αναγκασμένη να αμαρτάνει λόγω της αδυναμίας της, ο Θεός σχεδίασε να σώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους, δίνοντάς τους το ευαγγέλιο της σωτηρίας που μπορεί να τους απελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτό ακριβώς είναι το ευαγγέλιο της εξιλέωσης που βρίσκεται στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. Με πίστη σε αυτό το ευαγγέλιο, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ελευθερωθούν από τον νόμο του θανάτου των αμαρτιών τους — αυτή η δικαιοσύνη του Θεού είναι ο νόμος της ζωής που έχει ελευθερώσει την ανθρωπότητα από όλες τις αμαρτίες της. 
Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τον λόγο του νόμου και όρισε ώστε οποιαδήποτε αποτυχία να ζήσει κανείς με τον νόμο Του να θεωρείτε αμαρτία. Συγχρόνως, ο Θεός όρισε έναν νόμο που μπορεί να ελευθερώσει τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Αυτός ο νόμος της σωτηρίας είναι η αλήθεια που κρύβεται στην δικαιοσύνη του Θεού, ο νόμος της χάρης που δίνει αιώνια ζωή σε όλους όσοι πιστεύουν σε αυτήν. Ο νόμος της εξιλέωσης που ο Θεός έχει ορίσει για την ανθρωπότητα, είναι ο νόμος της πίστης στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος –δηλαδή το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό– και αυτή η πίστη είναι ο νόμος της ζωής που μπορεί να τους ντύσει με την δικαιοσύνη του Θεού. 
Ποιος, λοιπόν, μπορεί να στραφεί ενάντια σε αυτόν τον νόμο της ζωής; Καθένας που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δίνεται από τον Θεό, θα ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες του και με αυτήν την πίστη θα λάβει την δικαιοσύνη του Θεού. 
Πώς σάς έχει δώσει ο Θεός τον νόμο του Πνεύματος της ζωής; Με την αποστολή σε αυτήν την γη του Υιού Του Ιησού, που γεννήθηκε από μία Παρθένο, με την μεταβίβαση όλων των αμαρτιών του κόσμου σε Αυτόν μέσω του βαπτίσματός Του από τον Ιωάννη, με το να πεθάνει στον Σταυρό για την ποινή αυτών των αμαρτιών και με την ανάσταση Του από τον θάνατο — εξαλείφοντας, έτσι, όλες τις αμαρτίες του κόσμου και κάνοντας τον Ιησού Σωτήρα των αμαρτωλών. Σε όλους όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια ο Θεός έχει δώσει την συγχώρεση και την νέα ζωή, και αυτός είναι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής που μας έχει δώσει.
Ποιος, λοιπόν, είναι ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου; Είναι οι εντολές που έχει δώσει ο Θεός στην ανθρωπότητα. Ο νόμος που ορίστηκε από τον Θεό περιέχει τις εντολές Του με τα «κάνε και μην κάνεις», και οποιαδήποτε αποτυχία να τηρηθούν αυτές οι εντολές θα είναι αμαρτία, η ποινή της οποίας είναι ο θάνατος και πρέπει να πληρωθεί με τιμωρία στον άδη. 
Κατά συνέπεια, ο καθένας τοποθετήθηκε κάτω από τον νόμο του θανάτου, αλλά ο Ιησούς Χριστός μάς έχει ελευθερώσει από αυτόν τον νόμο του θανάτου με το βάπτισμά Του και την προσφορά του αίματός Του στον Σταυρό. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που μπορεί να σώσει τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους εκτός από τον Ιησού, και δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος πέρα από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από Αυτόν, που μπορεί να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Επομένως, πρέπει να μάθετε και να πιστέψετε ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη για να σας σώσει και ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού.
Εντούτοις, σήμερα υπάρχουν πολλοί που ομολογούν φανερά πίστη στον Ιησού και έχουν ιδιαίτερα λεπτομερή γνώση του νόμου — δηλαδή του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου — και όμως είναι εντελώς ανίδεοι για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που τους έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες τους. Πολλοί συνεχίζουν ακόμα να πιστεύουν στον Ιησού με αυτήν την άγνοια. Από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε πόσον καιρό έχει κρυφτεί το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι διαφορετικό από το ευαγγέλιο που περιέχει μόνο πίστη στον Σταυρό. Πολλοί άνθρωποι δίνουν μεγάλη σημασία μόνο στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό αλλά η Γραφή μάς λέει ότι ο Ιησούς έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό επειδή ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και όχι όταν σταυρώθηκε. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτή η διαφορά στην γνώση, κάνει όλη την διαφορά για το αν θα πάμε στον ουρανό ή στον άδη. Μπορεί να φαίνεται ως δευτερεύουσα διαφορά αλλά αυτές οι δύο κατανοήσεις διαφέρουν βαθιά μεταξύ τους και για αυτό συνεπάγονται εντελώς διαφορετικές συνέπειες. Για αυτό, όταν επιθυμείτε να πιστέψετε στον Ιησού ως Σωτήρα σας, πρέπει να επικεντρώσετε την πίστη σας γύρω από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελευθερωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας. Και όμως, πάρα πολύ συχνά, πολλοί που ομολογούν φανερά πίστη στον Ιησού συνεχίζουν σήμερα να παραμένουν σε άγνοια για την δικαιοσύνη του Θεού. 
Τέτοιοι άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν ενώπιον του Θεού ως τέλειοι, προσπαθώντας σκληρά να διαπράττουν όσο το δυνατόν λιγότερες αμαρτίες και προσπαθώντας να αγιάσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με σκέψεις, προσπάθειες ή εργασίες ανθρώπων. Μόνο πιστεύοντας στην αλήθεια της εξιλέωσης που κρύβεται στην αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος, μπορεί κάποιος να επιτύχει την δικαιοσύνη του Θεού. Η πίστη εκείνων που προσπαθούν να αγιαστούν ακολουθώντας τον νόμο, είναι μια ανόητη πίστη. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να ακολουθήσει όλες τις απαιτήσεις του νόμου. 
 

Καταδικάζοντας την αμαρτία στην σάρκα του Ιησού
 
Το χωρίο 3 λέει, «Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος διά της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί». Από αυτήν την περικοπή μπορούμε να ανακαλύψουμε ακριβώς πόσο λεπτομερής ήταν η μαρτυρία του Παύλου για τον νόμο του ύδατος και του Πνεύματος. Εδώ ο Παύλος μάς λέει πώς ο Θεός Πατέρας μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στον Ιησού: «Πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί».
Τι εννοεί όταν λέει ότι ο Θεός καταδίκασε την αμαρτία εν τη σαρκί; Εννοεί ότι ο Θεός Πατέρας έστειλε τον μονογενή Υιό Του σε αυτήν την γη, να βαφτιστεί από τον Ιωάννη για να αναλάβει επάνω στο σώμα Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου, και με αυτόν τον τρόπο καθάρισε όλες τις αμαρτίες των πιστών για πάντα. Για αυτό λέει ότι «το αδύνατον εις τον νόμον... το έκανε ο Θεός». Ο Θεός καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου τοποθετώντας τις στον Υιό Του. Και με τον θάνατό Του στον Σταυρό και την ανάστασή Του, όλες οι αμαρτίες εξαφανίστηκαν. 
Αυτό είναι το ευαγγέλιο της αλήθειας που σας σώζει, και αυτό το ευαγγέλιο είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτό που είπε ο Κύριός μας στον Νικόδημο στο Κατά Ιωάννην 3:5, «Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού», είναι ακριβώς αυτό το ευαγγέλιο. Αυτό το ευαγγέλιο που φανερώνει την δικαιοσύνη του Θεού, αποκαλύφθηκε όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη, έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό και αναστήθηκε από τον θάνατο. 
Στο Κατά Ματθαίον 3:15 λέει, «Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν (τον Ιωάννη τον Βαπτιστή), Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν». Αυτή η περικοπή δίνει μαρτυρία στην δικαιοσύνη του Θεού και την φανέρωσή της εν Χριστώ. Όταν ο Ιησούς ήρθε από την Γαλιλαία στον Ιορδάνη ποταμό και προσπάθησε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Ιωάννης αρνήθηκε αρχικά να το κάνει, λέγοντας, «Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ;» Αλλά ο Ιησούς διέταξε τον Ιωάννη με αυστηρό τόνο με τούτα τα λόγια, «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». 
Τι σημαίνει, λοιπόν, το «να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην»; Σημαίνει ότι ο Ιησούς πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του που έλαβε από τον Ιωάννη. Όταν ο Ιησούς βγήκε από το νερό μετά από το βάφτισμα, οι ουρανοί άνοιξαν σε Αυτόν και το Πνεύμα του Θεού κατέβηκε σαν ένα περιστέρι. Τότε ακούστηκε «φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα, ‘Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην’». Ο Θεός ευαρεστήθηκε από το βάπτισμα του Ιησού, μέσω του οποίου πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Εδώ βλέπουμε και τα τρία πρόσωπα του τρισυπόστατου Θεού μαζί, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τα οποία έχουν αποφασίσει να σώσουν την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της και να εκπληρώσουν αυτήν την υπόσχεση. 
Η Γραφή μάς λέει ότι οι ουρανοί άνοιξαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε και ότι μια φωνή από τον ουρανό δήλωσε, «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Δηλαδή ο Θεός Πατέρας ευαρεστήθηκε από το γεγονός ότι ο Υιός Του ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με μιας, με την βάπτισή Του από τον Ιωάννη. Επειδή ο Ιησούς βαφτίστηκε έτσι και επειδή με το βάπτισμά Του όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στο σώμα Του, εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη με την θυσία Του στον Σταυρό και την ανάστασή Του από τους νεκρούς. 
Με άλλα λόγια, ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη του Θεού. Ύστερα πέθανε στον Σταυρό. Αυτό το βάπτισμα και αυτός ο θάνατος προορίζονταν να εκπληρώσουν όλη την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και έτσι θα μπορούσε να χύσει το αίμα Του στον Σταυρό. Και με την ανάσταση από τον θάνατο εκπλήρωσε όλο το θέλημα του Θεού. 
«Όλη η δικαιοσύνη του Θεού» σημαίνει την πράξη της απελευθέρωσης της ανθρωπότητας από όλες τις αμαρτίες της. Για να εκπληρώσει αυτήν την δίκαιη πράξη ο Ιησούς, ανέλαβε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων με το βάπτισμά Του και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό. Όλη η δικαιοσύνη του Θεού εκπληρώθηκε με τον πιο δίκαιο και κατάλληλο τρόπο. Το βάπτισμα, το αίμα και η ανάσταση του Ιησού, είναι αυτά που εκπλήρωσαν την δικαιοσύνη του Θεού και αυτή η δικαιοσύνη του Θεού μάς έχει καταστήσει χωρίς αμαρτία, τοποθετώντας σε μας την ίδια την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό το σχεδίασε ο τρισυπόστατος Θεός, ο Ιησούς το εκπλήρωσε και το Άγιο Πνεύμα δίνει μαρτυρία στην δική Του δικαιοσύνη ακόμα και τώρα. Πρέπει να πιστέψετε στον λόγο ότι ο Θεός «Πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί». 
Ρωτήστε τον εαυτό σας. Αναρωτηθείτε αν σκέφτεστε ότι μπορείτε πραγματικά να ακολουθήσετε τέλεια όλες τις εντολές του νόμου για το υπόλοιπο της ζωής σας. Φυσικά, θα κάνετε το καλύτερο που μπορείτε για να τους ακολουθήσετε, αλλά δεν θα μπορείτε ποτέ να ζήσετε πλήρως με τον νόμο. Όταν παραβείτε την μικρότερη λεπτομέρεια του νόμου, παραβαίνετε όλον τον νόμο (Ιακ. 2:10), και για αυτό καθένας χωρίς εξαίρεση καταλήγει εντελώς αμαρτωλός με βάση τον νόμο. 
Μπορεί να είστε ειλικρινείς στην επιθυμία σας να ακολουθήσετε τον νόμο και να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε, αλλά η δικαιοσύνη που ο Θεός απαιτεί από εμάς, δεν είναι ποτέ εφικτή ακολουθώντας τον νόμο. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο ο Θεός μάς έδωσε τον νόμο Του είναι έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας. Επειδή είμαστε αδύναμοι στην σάρκα μας, κανένας δεν μπορεί να ακολουθήσει τον νόμο του Θεού σε όλη του την έκταση. 
Για αυτόν τον λόγο ο Θεός έστειλε σε αυτήν την γη τον Υιό Του, για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας, και Τον έστειλε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη για να αναλάβει τις αμαρτίες όλων. Με άλλα λόγια, με το να βαφτίσει την σάρκα Του, όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στην σάρκα του. Για αυτό η Γραφή μάς λέει ότι ο Θεός «κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί» του Ιησού, και έτσι ο Θεός μάς έχει καταστήσει χωρίς αμαρτία. 
Πρέπει να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε πώς ο Θεός έκανε να εξαφανιστούν οι αμαρτίες μας. Στέλνοντας τον Υιό Του να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, ο Θεός μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού. Έπειτα, ο Ιησούς σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό και, για να πληρώσει την ποινή τους στην θέση μας, έχυσε το αίμα Του και πέθανε εκεί επάνω. Και με την ανάστασή Του από τον θάνατο, άνοιξε τον δρόμο για την λύτρωση σε όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Έτσι είχε σχεδιάσει ο Θεός και πραγματοποίησε την σωτηρία μας από την αμαρτία. 
Επομένως, πρέπει να πιστέψουμε με την καρδιά μας ότι το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό ορίστηκαν να είναι η εξιλέωσή μας. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού πρέπει σίγουρα να πιστέψουν στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό. 
Κι εσείς επίσης, πρέπει να πιστέψετε παρόμοια, για να λάβετε την άφεση όλων των αμαρτιών σας και να δικαιωθείτε εντελώς και να είστε χωρίς αμαρτία. Πρέπει να καταλάβετε σωστά, πώς ο Θεός έκανε τις αμαρτίες σας να εξαφανιστούν, και να ακολουθήσετε το θέλημά Του και να πιστέψετε σε αυτό ενώπιον του Θεού, αντί να πιστεύετε στις δικές σας προσπάθειες.