Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 9-2] (Επιστολή προς Ρωμαίους 9:9-33) Πρέπει να ξέρουμε ότι ο  προορισμός σχεδιάστηκε  μέσα στην δικαιοσύνη  του Θεού

(Επιστολή προς Ρωμαίους 9:9-33)
«Διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτος, ‘Κατά τον καιρόν τούτον θέλω ελθεί, και η Σάρρα θέλει έχει υιόν’. Και ουχί μόνον τούτο, αλλά και Ρεβέκκα, ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός, Ισαάκ του πατρός ημών· (διότι πριν έτι γεννηθώσι τα παιδία, και πριν πράξωσί τι αγαθόν ή κακόν, διά να μένη ο κατ’ εκλογήν προορισμός του Θεού ουχί εκ των έργων, αλλ’ εκ του καλούντος), ερρέθη προς αυτήν, ‘Ότι ο μεγαλήτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον’. Καθώς είναι γεγραμμένον, ‘Τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ησαύ εμίσησα’. Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί; Μήπως είναι αδικία εις τον Θεόν; Μη γένοιτο. Διότι προς τον Μωϋσήν λέγει, ‘Θέλω ελεήσει όντινα ελεώ, και θέλω οικτειρήσει όντινα οικτείρω’. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η γραφή λέγει προς τον Φαραώ, ‘Ότι δι’ αυτό τούτο σε εξήγειρα, διά να δείξω εν σοι την δύναμίν μου, και διά να διαγγελθή το όνομά μου εν πάση την γη’. Άρα λοιπόν όντινα θέλει, ελεεί· και όντινα θέλει, σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μοι ειπεί, Διά τι πλέον μέμφεται; εις το θέλημα αυτού τις εναντιούται; Αλλά μάλιστα, συ, ω άνθρωπε, τις είσαι όστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν; Μήπως το πλάσμα θέλει ειπεί προς τον πλάσαντα, Διά τι με έκαμες ούτως; Ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πηλού, από του αυτού μίγματος να κάμη άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν; Τι δε, αν ο Θεός θέλων να δείξη την οργήν αυτού και να κάμη γνωστήν την δύναμιν αυτού, υπέφερε μετά πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατεσκευασμένα εις απώλειαν; Και διά να γνωστοποιήση τον πλούτον της δόξης αυτού επί σκεύη ελέους, τα οποία προητοίμασεν εις δόξαν, ημάς, τους οποίους εκάλεσεν, ουχί μόνον εκ των Ιουδαίων, αλλά και εκ των εθνών; Καθώς και εν τω Ωσηέ λέγει,
‘Θέλω καλέσει λαόν μου, τον ου λαόν μου.
και ηγαπημένην, την ουκ ηγαπημένην’
‘Και εν τω τόπω όπου ερρέθη προς αυτούς, 
Δεν είσθε λαός μου, 
εκεί θέλουσι καλεσθή υιοί Θεού ζώντος’.
Ο δε Ησαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ,
‘Αν και ο αριθμός των υιών Ισραήλ ήναι ως η άμμος της θαλάσσης, 
το υπόλοιπον αυτών θέλει σωθή·
διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμόν μετά δικαιοσύνης,
επειδή συντετμημένον λογαριασμόν θέλει κάμει ο Κύριος επί της γης’.
Και καθώς προείπεν ο Ησαΐας,
‘Αν ο Κύριος Σαβαώθ δεν ήθελεν αφήσει εις ημάς σπέρμα,
ως τα Σόδομα ηθέλομεν γείνει,
και με τα Γόμορρα ηθέλομεν ομοιωθή’.
Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί; Ότι τα έθνη τα μη ζητούντα δικαιοσύνην, έφθασαν εις δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκ πίστεως· ο δε Ισραήλ ζητών νόμον δικαιοσύνης, εις νόμον δικαιοσύνης δεν έφθασε. Διά τι; Επειδή δεν εζήτει αυτήν εκ πίστεως, αλλ’ ως εκ των έργων του νόμου. Διότι προσέκοψαν εις τον λίθον του προσκόμματος· καθώς είναι γεγραμμένον, 
‘Ιδού, θέτω εν Σιών λίθον προσκόμματος, και πέτραν σκανδάλου,
και πας ο πιστεύων επ’ αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή’.»
 

Ποιος είναι ο αληθινός προορισμός που σχεδιάστηκε από τον Θεό;

Τώρα ας στρέψουμε την προσοχή μας στο ποιος είναι ‘ο προορισμός που σχεδίασε ο Θεός’. Για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς είναι ο προορισμός, πρέπει να θεωρήσουμε τον γραπτό λόγο ως λόγο Θεού, και αν υπάρχει κάτι λανθασμένο στην πίστη μας, να διορθωθούμε. Για αυτό, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε γιατί αγάπησε ο Θεός τον Ιακώβ ενώ μίσησε τον Ησαύ. Πρέπει επίσης να ανακαλύψουμε αν η σύγχρονη Χριστιανική κατανόηση του Προορισμού παρεκκλίνει ή όχι από την Γραφή. Πρέπει όλοι να έχουμε ακριβή κατανόηση του Προορισμού που θεσπίστηκε από τον Θεό. 
Για να λάβουμε ευλογίες από τον Θεό, οι Χριστιανοί πρέπει να ανακαλύψουμε πώς αρμόζει ο προορισμός του Θεού στο σχέδιό Του. Όταν σκέφτονται το σχέδιο του Θεού, πολλοί σύγχρονοι Χριστιανοί νομίζουν ότι προκαθορίστηκε το πεπρωμένο τους πριν από την γέννησή τους, χωρίς οποιαδήποτε σχέση με την πίστη τους, λες και το πεπρωμένο του Ιακώβ και του Ησαύ καθορίστηκε μονομερώς και αναίτια από τον Θεό. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Το αν αγαπιόμαστε από τον Θεό ή όχι. καθορίζεται από το αν πιστεύουμε ή όχι στην δική Του δικαιοσύνη. Αυτή είναι η αλήθεια που μάς έχει δώσει ο Θεός στο σχέδιό Του. 
 

Αν θέλετε να καταλάβετε σωστά τον προορισμό του Θεού, πρέπει να απορρίψετε κάθε δική σας σκέψη και να επικεντρώσετε την προσοχή σας στην δικαιοσύνη του Θεού

Επειδή πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να σκεφτούν και να πιστέψουν στην δικαιοσύνη του Θεού, που φανερώθηκε μέσω του Ιησού Χριστού, τείνουν να σκέφτονται την αγάπη του Θεού με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επιλέξουν, και μερικοί ακόμα νομίζουν ότι η αγάπη του Θεού δεν είναι δίκαιη. Αυτοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτός δεν είναι σωστός τρόπος σκέψης. Πρέπει να πετάξουμε μακριά τις λανθασμένες πεποιθήσεις της πίστης μας, που προέρχονται όταν δεν εξετάζουμε το δίκαιο σχέδιο του Θεού που φανερώνονται μέσω του Ιησού Χριστού. Αν απλά σκέφτεστε ότι ο Θεός αγαπά μερικούς ενώ μισεί άλλους, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό είναι μια λανθασμένη πίστη που προκύπτει από την λανθασμένη σκέψη σας. 
Τα ανθρώπινα μυαλά μολύνονται από μπερδεμένες σκέψεις. Πολλοί σύγχρονοι Χριστιανοί δεν έχουν σωστή πίστη, επειδή ο νους τους συχνά ξεχειλίζει με λανθασμένες σκέψεις. Για αυτό πρέπει να απορρίψετε τις χωρίς αξία σκέψεις σας, και να βάλετε την πίστη σας σε σωστή πορεία σύμφωνα με τον λόγο του Θεού και με πίστη στην δική Του δικαιοσύνη. 
Επειδή ο προορισμός σχεδιάστηκε μέσα στην δικαιοσύνη του Θεού, μπορεί να γίνει κατανοητός και να πιστευτεί σωστά μόνο όταν πιστεύουμε στην δική Του δικαιοσύνη. Επομένως, πρέπει να έχουμε πίστη στο σχέδιό Του και στην δική Του δικαιοσύνη. Το σχέδιο του Θεού είναι να ντύσει με δικαιοσύνη όσους πιστεύουν στην αγάπη Του μέσα στην δική Του δικαιοσύνη. 
Κατά συνέπεια, ο προορισμός Του είναι ότι θα έκανε τους πιστούς λαό Του, ντύνοντάς τους με την σωτηρία της άφεσης των αμαρτιών, που πληρώθηκε από το βάπτισμα του Ιησού και την σταύρωσή Του. Πρέπει να δημιουργήσουμε σωστή σχέση με τον Θεό, έχοντας πίστη στην αλήθεια που σχεδιάστηκε από Αυτόν μέσα στην δική Του δικαιοσύνη. Ο Θεός έχει κάνει αντικείμενα της αγάπης Του όσους είναι όπως ο Ιακώβ, ενώ έχει κάνει αντικείμενα της οργής Του όσους είναι όπως ο Ησαύ. 
 

Ο προορισμός του Θεού δεν είναι αυτός της μοιρολατρίας. 

Ο προορισμός μέσα στο σχέδιο του Θεού καθιερώθηκε μέσα στην δική Του δικαιοσύνη. Η αγάπη του Θεού δεν είναι κάτι που θεσπίστηκε αυθαίρετα, χωρίς οποιοδήποτε σχέδιο. Αν ο καθένας εκλέχτηκε πριν από την γέννησή του αναίτια, λες και η ζωή του ορίστηκε από την μοίρα, πώς θα μπορούσε κάποιος να ελευθερωθεί από την αμαρτία πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Ιησού; Αν η μοίρα κάποιου ορίστηκε κατά τέτοιο τρόπο πριν από την γέννησή του, ώστε το αν επρόκειτο να αγαπηθεί ή όχι από τον Θεό να ήταν μια προσχεδιασμένη και προκαθορισμένη έκβαση, ποιος θα σκεφτόταν ότι ο Θεός είναι δίκαιος και ποιος θα πίστευε σε έναν τέτοιο Θεό; Κανένας δεν θα ήθελε να πιστέψει σε έναν τέτοιο αυθαίρετο και δικτατορικό Θεό. 
Αλλά το σχέδιο του Θεού μας δεν είναι ούτε αυθαίρετο ούτε δικτατορικό, αλλά μόνο για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας μέσα στην δική Του δικαιοσύνη και για να μας κάνει λαό Του. Ο Θεός μάς έδωσε την δική Του δικαιοσύνη μέσα σε αυτό το σχέδιο και μέσα σε αυτήν την δικαιοσύνη της αγάπης μάς έδωσε την συγχώρεσή Του. Έχει προετοιμάσει να ντύσει με αγάπη όσους πιστεύουν στην αγάπη της δικαιοσύνης Του και με οργή όσους δεν πιστεύουν σε αυτή. 
Σε όσους εξαιτίας παρανόησης είναι αγανακτισμένοι για τον Προορισμό του Θεού, θα ήθελα να πω το εξής. Το σχέδιο του Θεού είναι να κάνει λαό Του εμάς που δημιουργηθήκαμε από Αυτόν. Επομένως πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τον προορισμό Του. Είναι καλύτερο για μας να είμαστε οι ευγνώμονες άνθρωποι, που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, παρά να είμαστε οι αγανακτισμένοι που Τον κατακρίνουν. Καθένας που πιστεύει στον Ιησού ως Σωτήρα του, πρέπει να έχει μια ακριβή κατανόηση και πίστη για τον προορισμό του Θεού που σχεδιάστηκε μέσα στην δική Του δικαιοσύνη. 
 

Ο αληθινός προορισμός του Θεού καθιερώθηκε από Εκείνον που καλεί 

Η σημερινή περικοπή από την Επιστολή προς Ρωμαίους 9:9, λέει, «Διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτος, ‘Κατά τον καιρόν τούτον θέλω ελθεί, και η Σάρρα θέλει έχει υιόν’. Και ουχί μόνον τούτο, αλλά και Ρεβέκκα, ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός, Ισαάκ του πατρός ημών· (διότι πριν έτι γεννηθώσι τα παιδία, και πριν πράξωσί τι αγαθόν ή κακόν, διά να μένη ο κατ’ εκλογήν προορισμός του Θεού ουχί εκ των έργων, αλλ’ εκ του καλούντος), ερρέθη προς αυτήν, ‘Ότι ο μεγαλήτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον’. Καθώς είναι γεγραμμένον, ‘Τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ησαύ εμίσησα’». 
Αυτή η περικοπή μάς λέει ότι ο προορισμός του Θεού είναι αυτός της αγάπης, που σχεδιάστηκε μέσα στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού. Όπως φαίνεται στην Γένεση 18:10, αν και ήταν ανθρώπινα αδύνατο για την Σάρρα να γεννήσει παιδί, ο Αβραάμ πίστεψε στην υπόσχεση επειδή ο Θεός είχε δώσει τον λόγο Του. Έτσι ο Θεός δικαίωσε τον Αβραάμ: Ο Θεός τού έδωσε τον γιο του Ισαάκ επειδή πίστεψε σε Αυτόν και ο Θεός αποδέχτηκε την πίστη του. 
Συνεπώς, όταν μιλάμε για πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, μιλάμε για πίστη στον λόγο του Θεού. Η συζήτησή μας για το σχέδιο και τον προορισμό του Θεού πρέπει επίσης να καθοδηγείται από την πίστη μας στον λόγο Του. Όσοι κάνουν διαφορετικά – όταν π.χ. οι άνθρωποι συγχέουν την αναζήτησή τους για την δικαιοσύνη του Θεού με πλάνες ή σημεία που υποστηρίζουν ότι έχουν δει ενώ προσεύχονταν ή στον ύπνο τους – κάνουν τεράστιο λάθος με την πίστη τους. 
Ο Παύλος παραπέρα προσθέτει ότι, «Και Ρεβέκκα, ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός, Ισαάκ του πατρός ημών· (διότι πριν έτι γεννηθώσι τα παιδία, και πριν πράξωσί τι αγαθόν ή κακόν, διά να μένη ο κατ’ εκλογήν προορισμός του Θεού ουχί εκ των έργων, αλλ’ εκ του καλούντος), ερρέθη προς αυτήν, ‘Ότι ο μεγαλήτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον’». 
Η Γραφή μάς λέει ότι ο Ισαάκ, που και αυτός δεν είχε δικό του παιδί, προσευχήθηκε στον Θεό και ο Θεός του απάντησε δίνοντάς του δίδυμα. Μπορούμε να δούμε ότι ο προορισμός που σχεδιάστηκε μέσα στην δικαιοσύνη του Θεού έχει συγκεκριμένη σχέση με την πίστη εκείνων που αγαπιούνται από Αυτόν. 
Αξίζει να επαναλάβουμε το χωρίο 11: «πριν έτι γεννηθώσι τα παιδία, και πριν πράξωσί τι αγαθόν ή κακόν, διά να μένη ο κατ’ εκλογήν προορισμός του Θεού ουχί εκ των έργων, αλλ’ εκ του καλούντος». Το κλειδί για την κατανόηση της αλήθειας του προορισμού και της εκλογής μέσα στο σχέδιο του Θεού, είναι ότι ο σκοπός του Θεού είναι «εκ του καλούντος». Ανάμεσα στον Ιακώβ και τον Ησαύ ο Θεός κάλεσε και αγάπησε τον Ιακώβ σύμφωνα με τον προορισμό μέσα στο σχέδιο του Θεού. 
Όταν ο Θεός καλεί ανθρώπους και τους αγαπά, με άλλα λόγια καλεί και αγαπά ανθρώπους που, όπως ο Ιακώβ, είναι κάθε άλλο παρά δίκαιοι. Ο Θεός δεν κάλεσε τον Ησαύ που νόμιζε ότι ήταν δίκαιος ενώ ήταν γεμάτος περηφάνια. Στον προορισμό του Θεού που θεσπίστηκε μέσα στο σχέδιό Του, είναι φυσικό ότι ο Θεός θα καλούσε και θα αγαπούσε ανθρώπους όπως ο Ιακώβ. Ο σκοπός τού Θεού όταν καλεί ανθρώπους όπως ο Ιακώβ, ήταν να κάνει αμαρτωλούς ανθρώπους, παιδιά Του απαλλαγμένα από την αμαρτία. Εκείνος που καλεί για να ντύσει τους καλεσμένους με αγάπη είναι ο Θεός, και ανάμεσα στον Ιακώβ και τον Ησαύ, εκείνος που κλήθηκε ήταν ο Ιακώβ. 
Πρέπει να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού μέσα στο σχέδιό Του. Ο Ιακώβ αντιπροσωπεύει τον τυπικό χαρακτήρα ενός αμαρτωλού στον οποίο ο Θεός έχει δείξει το έλεός Του μέσα στην δική Του δικαιοσύνη, ενώ ο Ησαύ αντιπροσωπεύει εκείνον που στρέφεται ενάντια στον Θεό, αδιαφορώντας για την δίκαιη αγάπη Του και προβάλλοντας την δική του δικαιοσύνη. Για αυτό, το κλειδί για την κατανόηση του λόγου του Θεού αναφορικά με τον προορισμό που ορίστηκε μέσα στο σχέδιό Του, είναι να γίνει κατανοητό ότι ο σκοπός του Θεού είναι «εκ του καλούντος». 
Πρέπει να ελευθερωθούμε από τις ψευδείς πίστεις που δημιουργήθηκαν από δικές μας σκέψεις. Μέσα στην δική Του δικαιοσύνη ο Θεός μπορούσε μόνο να αγαπήσει τον Ιακώβ και να μισήσει τον Ησαύ. Η εξήγηση του Θεού για το σχέδιο και τον προορισμό Του, προσφέρεται στον καθένα μέσω της δήλωσής Του ότι ο σκοπός του Θεού είναι «εκ του καλούντος». Το σχέδιο του Θεού είναι η αλήθεια της αγάπης που εκπληρώθηκε μέσα στην δική Του δικαιοσύνη. Όταν ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ αλλά μίσησε τον Ησαύ, ο προορισμός αναμενόταν να εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού σύμφωνα με το σχέδιό Του για την σωτηρία. 
Δεν αγαπιέστε και σώζεστε από τον Θεό από τα καλά έργα, όπως ισχυρίζονται πολλές άλλες θρησκείες, αλλά λυτρώνεστε από τις αμαρτίες σας και γίνεστε παιδιά Του μόνο από την πίστη στο σχέδιό Του και την δική Του δικαιοσύνη. 
 

Κάνει λάθος ο Θεός; 

Ο Θεός αγαπά όσους πιστεύουν και αγαπούν την δική Του δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει τίποτε λανθασμένο στο γεγονός ότι ο Πατέρας μας αποφάσισε να αγαπήσει και να κάνει παιδιά Του όσους πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Θεός δεν σχεδίασε να αγαπήσει τον καθέναν εν Χριστώ Ιησού αλλά να αγαπήσει ανθρώπους όπως ο Ιακώβ. 
Πρέπει να αναρωτηθούμε, λοιπόν, αν είμαστε όπως ο Ιακώβ ή όπως ο Ησαύ. Αλλά ακόμα και όσους όντας γεμάτοι από τις καλές πράξεις και την δικαιοσύνη τους, εξακολουθούν να θέλουν να αγαπηθούν από τον Θεό, κανένας δεν μπορεί να τους εμποδίσει να στραφούν στο λάθος δρόμο. Έτσι αυτά τα δύο είδη ανθρώπων υπάρχουν πάντα, ακόμα και τώρα που μιλάμε, αγαπώμενοι ή μισούμενοι από τον Θεό. 
Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να επαινέσουμε την δόξα Του με πίστη στην δίκαιη αγάπη Του και το σχέδιό Του για την σωτηρία μας. Πρέπει επίσης να Τον ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στα οποία πιστεύουμε, αντανακλούν την δικαιοσύνη του Θεού. Ο καθένας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι, για να ντυθεί με την αγάπη του Θεού, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει ενώπιον του Θεού τις αδυναμίες και τις αμαρτίες του και να πιστέψει στην δική Του δικαιοσύνη. 
Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί Χριστιανοί, ανίκανοι να πιστέψουν στο βάπτισμα του Ιησού και την αλήθεια του Σταυρού που εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού, πιστεύουν λανθασμένα ότι ο Θεός αγαπά ορισμένους ανθρώπους ενώ άλλοι είναι απλά προδιαγραμμένοι για να εγκαταλειφθούν από Αυτόν. 
Ακόμα πιο προβληματικό είναι το ατυχές γεγονός ότι αυτό το είδος απατηλής πίστης επικρατεί και κηρύττεται σε άλλους με μεγάλη πεποίθηση. Διαδίδεται γρήγορα· οδηγώντας όλο και περισσότερους ανθρώπους να παρεξηγούν την αγάπη του Θεού, που φανερώθηκε με τον προορισμό του Θεού που σχεδιάστηκε από Αυτόν. Εκείνο που προσπαθεί ο Θεός να μας πει με την ιστορία του Ιακώβ και του Ησαύ, είναι πως για να γίνουμε παιδιά Του δεν απαιτείται η ανθρώπινη δικαιοσύνη αλλά μόνο η πίστη στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού, προορισμένη σύμφωνα με το σχέδιό Του. 
Η Γραφή μάς λέει ότι ο Θεός έδωσε στην Σάρρα τον γιο που υποσχέθηκε στον Αβραάμ. Αυτό μας λέει ότι ακόμα και σήμερα, μόνο όσοι έχουν πίστη στην αγάπη και τον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού μπορούν να γίνουν παιδιά Του. Για να γίνουμε τέτοια παιδιά, πρέπει να αναγνωρίσουμε την αλήθεια που δόθηκε με την πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού και το σχέδιό Του και, για να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια, πρέπει να πιστέψουμε στην αγάπη του Θεού και την δική Του δικαιοσύνη. 
Η αγάπη του Ιησού Χριστού προς εμάς και το σχέδιο του Θεού για μας, είναι η απόλυτη αλήθεια και αγάπη που δόθηκαν σε όλους μας. Για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας ο Ιησούς, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τον θάνατο, όλα για να δώσει αιώνια ζωή σε όσους από εμάς πιστεύουν σε Αυτόν. 
Αυτή η αλήθεια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού, απλά με το να είμαστε θρησκευόμενοι και επιδεικνύοντας τις προσπάθειές μας, αλλά σημαίνει ότι ο μόνος τρόπος για να γίνουμε παιδιά του Θεού είναι πιστεύοντας στον λόγο της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού, που κηρύχτηκε σε μας και που σχεδιάστηκε για μας από Αυτόν. Πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι μόνο όσοι πιστεύουν στην αγάπη και την δικαιοσύνη του Θεού είναι ντυμένοι με την αγάπη Του. 
Ποια, λοιπόν, θα έπρεπε να είναι η διάθεσή μας; Να έχουμε πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό να μας ελεήσει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ενώπιόν Του ότι δεν αξίζουμε να ονομαζόμαστε λαός Του, επειδή είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο μέσω του σχεδίου Του για μας — ότι μπορούμε να ξέρουμε την δίκαιη αγάπη Του — μπορούμε να γίνουμε παιδιά Του. 
Όσοι μισούνται από τον Θεό, μισούνται επειδή δεν χρειάζονται ή δεν πιστεύουν στην αγάπη και την δικαιοσύνη Του. Επομένως πρέπει να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε στο σχέδιο της αγάπης που ο Θεός έχει προορίσει για μας. Η σαφής αλήθεια είναι ότι όσοι ξέρουν και πιστεύουν στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού θα αγαπηθούν από Αυτόν, ενώ εκείνοι που απορρίπτουν και αποκηρύττουν την αγάπη Του θα μισηθούν από τον Θεό. 
 

Ποιος μπορεί να δεχτεί το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος;

Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε σε μας από τον Θεό, είναι η μόνη αλήθεια που αποκαλύπτει την δική Του δικαιοσύνη. Ποιοι, λοιπόν, είναι οι άνθρωποι εκείνοι που λαβαίνουν αυτήν την αλήθεια στις καρδιές τους; Είναι οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν ότι το πεπρωμένο τους ήταν η αιώνια καταδίκη, και ότι είναι αμαρτωλοί μπροστά στον Θεό και τον λόγο Του, και ζητούν το έλεός Του. «Κύριε, είμαι ένας αμαρτωλός που δεν μπορεί να ζήσει σύμφωνα με τους νόμους Σου. Εγκαταλείπω την καρδιά μου και παραδίνομαι σε Σένα». Είναι οι άνθρωποι στους οποίους ο Θεός έχει χορηγήσει την άφεση των αμαρτιών από την αγάπη Του μέσα στην δική Του δικαιοσύνη. Η πίστη στο ευαγγέλιο που φανερώνει την δικαιοσύνη του Θεού, είναι εξαιρετικά σημαντική για όλους τους αμαρτωλούς. 
Ο Θεός δεν μας έδωσε τον νόμο Του για να τηρήσουμε κάθε πρότασή του, κάτι που παρανοείται συχνά από πολλούς. Ο σκοπός του νόμου ήταν, μάλλον, να μας οδηγήσει στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας. Γιατί, λοιπόν, οι αμαρτωλοί προσπαθούν να ακολουθήσουν τον νόμο; Επειδή το ένστικτο κάθε αμαρτωλού επιδιώκει την λύτρωση και την άφεση των αμαρτιών του. 
Αλλά κανένας δεν μπορεί να τηρήσει όλους τους νόμους. Οι προσπάθειες ήταν μόνο μιμήσεις, απλή ενστικτώδης μίμηση μέσα στην απογοήτευσή τους, για να καλύψουν τις αμαρτίες τους — μια πίστη εξαπάτησης ενώπιον του Θεού. Για αυτό οι αμαρτωλοί πρέπει να απορρίψουν αυτήν την πλανεμένη πίστη, να στραφούν στην πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού και να ντυθούν με την αγάπη Του. 
Για να μας ντύσει με αυτήν την αγάπη, ο Θεός έστειλε τον Ιησού στην γη, ο Οποίος στην βάπτισή Του από τον Ιωάννη πήρε επάνω στους ώμους Του τις αμαρτίες του κόσμου και χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό τις καθάρισε όλες. Ο Θεός έχει αναγνωρίσει την πίστη όσων πιστεύουν στην αγάπη της δικαιοσύνης Του. Όταν ελευθερωνόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω της πίστης μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το οποίο είναι η εκπλήρωση της δικαιοσύνης του Θεού, ντυνόμαστε με την αγάπη Του. Αυτή είναι η υποσχεμένη αλήθεια που έχει θεσπίσει ο Θεός για μας στο σχέδιό Του. 
Ο Θεός θα μισήσει όσους στηρίζονται μόνο στους εαυτούς τους. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι γύρω μας. Αλλά πρέπει να σωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, που έχουν εκπληρώσει την αγάπη του Θεού και την δική Του δικαιοσύνη. Τότε, σίγουρα θα ντυθείτε με την αγάπη του Θεού, η οποία έχει επιφυλαχθεί για όσους καλεί Εκείνος. Οι άνθρωποι προσπαθούν συχνά να κάνουν από μόνοι τους πράγματα για τον Θεό, ώστε να κερδίσουν την αγάπη και την συγχώρεσή Του, αλλά αυτές οι προσπάθειες είναι ανώφελες χωρίς πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Ο Θεός κάλεσε μόνο τον Ιακώβ για να τον ντύσει με την αγάπη Του, όχι τον Ησαύ. Ενώπιον του Θεού ο Ιακώβ ήταν πανούργος και απατηλός ψεύτης αλλά, επειδή πίστεψε στην αγάπη του Θεού και την δική Του δικαιοσύνη, έγινε ένας από τους πατέρες της πίστης. Και εμείς επίσης πρέπει να δεχτούμε την αγάπη του Θεού πιστεύοντας ως λύτρωσή μας το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, την εκπλήρωση της δικαιοσύνης του Θεού. Επειδή ο Ησαύ προσπάθησε να ευλογηθεί από τον πατέρα του με το κυνήγι του, έγινε το σύμβολο όσων δεν θα μπορούσαν να κερδίσουν την ευλογία του Θεού. Πρέπει να ξοδέψουμε κάποιο χρόνο σκεπτόμενοι προσεκτικά πάνω σε αυτό το θέμα. Ποιοι σε αυτόν τον κόσμο είναι όπως ο Ησαύ; Δεν είμαστε εμείς σαν αυτόν; 
Οι άνθρωποι όπως ο Ιακώβ, είναι εκείνοι που αξίζουν την δίκαιη αγάπη του Θεού. Ξέρουμε ότι και εμείς επίσης είμαστε αδύναμοι και κακοί όπως ο Ιακώβ. Ο Θεός που πριν ακόμα γεννηθούμε, μας έχει καλέσει να σταθούμε όχι από τα έργα μας αλλά από την κλήση Του, μας έχει πει να πιστέψουμε στην αγάπη και την δική Του δικαιοσύνη για να δεχτούμε την αγάπη Του. Ο Θεός έστειλε τον Ιησού, που εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού μέσα στο σχέδιό Του, για όλους εμάς.
Όταν ο Θεός μάς κάλεσε αρχικά, ήρθε να καλέσει τους αμαρτωλούς, όχι τους δίκαιους. Όσοι μισούνται από Αυτόν είναι εκείνοι που νομίζουν ότι είναι γεμάτοι από την δική τους δικαιοσύνη και δεν πιστεύουν στην φιλεύσπλαχνη αγάπη Του. Όσοι έχουν τέτοια παραπλανημένη πίστη μισούνται από τον Θεό και δεν μπορούν να ντυθούν με την αγάπη Του για να είναι λαός Του. Ο Θεός έχει προορίσει αυτήν την αλήθεια για μας στην καρδιά Του. Έτσι, ο Παύλος δηλώνει με σιγουριά: «Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί; Μήπως είναι αδικία εις τον Θεόν; Μη γένοιτο!» (Ρωμ. 9:14).
 

Από τον Θεό αγαπιούνται όσοι είναι όπως ο Ιακώβ 

Όταν σας κοιτάζει ο Θεός, είστε αληθινά εκείνοι οι άνθρωποι που θα έδειχνε το έλεός Του; Ποια αιτία χρειάζεται ο Θεός όταν ελεεί οποιονδήποτε ελεεί και μισεί οποιονδήποτε μισεί; Πώς μπορούμε να πούμε στον Θεό ότι μας αδίκησε; 
Υπάρχει αμέτρητος αριθμός ανθρώπων που ζουν σε αυτήν την γη. Ενώ μερικοί από αυτούς αγαπιούνται από τον Θεό, άλλοι δεν αγαπιούνται. Σημαίνει αυτό ότι ο Θεός τους έχει αδικήσει; 
Ο Θεός είναι επίσης δίκαιος Θεός, που κρίνει τις αμαρτίες όσων έχουν στραφεί ενάντια στην δική Του δικαιοσύνη. Πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρανόηση σε αυτό το θέμα με την κατανόηση του σχεδίου του Θεού που φανερώνεται μέσα στην δική Του δικαιοσύνη με την πίστη μας σε αυτήν την δικαιοσύνη. Υπάρχουν πολλοί παραπλανημένοι Χριστιανοί που οι καρδιές τους έχουν σκληρύνει, όπως του Φαραώ. Αυτοί είναι το είδος των ανθρώπων που μισούνται από τον Θεό, όπως εξηγεί ο στίχος 17 αυτού του κεφαλαίου: «Διότι η γραφή λέγει προς τον Φαραώ, ‘Ότι δι’ αυτό τούτο σε εξήγειρα, διά να δείξω εν σοι την δύναμίν μου, και διά να διαγγελθή το όνομά μου εν πάση την γη’».
Όλοι είμαστε ανεπαρκείς ενώπιον του Θεού. Αλλά δεν πρέπει να γίνουμε σαν τον Φαραώ. Θα έπρεπε ο Θεός να μας μισήσει, που είμαστε τόσο πεισματάρηδες όπως ο Φαραώ, επειδή δεν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό ως λύτρωση μας; Ναι. Οι άνθρωποι σαν τον Φαραώ στρέφονται ενάντια στον Θεό. Τέτοιοι άνθρωποι καυχώνται και στηρίζονται στην δική τους δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη τους δεν μπορεί να τους λυτρώσει από τις αμαρτίες τους. 
Πού στηριζόταν ο Φαραώ; Εμπιστεύθηκε και στηρίχθηκε στον ποταμό Νείλο. Σκέφτηκε ότι εφόσον είχε τις γενναιόδωρες προμήθειες του νερού του, όλα θα ήταν εντάξει. Για αυτό ο Θεός μισεί ανθρώπους όπως ο Φαραώ. Καθένας που σκληραίνει την καρδιά του όπως ο Φαραώ, θα μισηθεί και καταραστεί από τον Θεό. Δεν πρέπει να είστε όπως αυτόν. Δεχόμενοι την φιλεύσπλαχνη αγάπη που σας έχει δώσει ο Θεός τόσο απλόχερα, μπορείτε αντ’ αυτού να γίνετε τα παιδιά Του. 
 

Συμφωνείτε χαρωπά με το δίκαιο σχέδιο του Θεού; 

Είναι η καρδιά σας προετοιμασμένη να λάβει την δίκαιη αγάπη του Θεού που έχει προοριστεί για σας; Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που, αν και πιστεύουν στον Ιησού, υποφέρουν από άγχος επειδή έχουν παρανοήσει το σχέδιο του Θεού. Τέτοιοι άνθρωποι αναρωτιούνται, «Εγώ πιστεύω στον Ιησού αλλά με εξέλεξε πραγματικά ο Θεός; Αν δεν με εξέλεξε, ποια αξία έχει η πίστη μου; Τι θα έπρεπε να κάνω έπειτα; Δεν μπορώ να σταματήσω να πιστεύω στον Ιησού· τι μπορώ να κάνω; Πιστεύω αληθινά στον Ιησού αλλά τι συμβαίνει αν δεν περιλαμβάνομαι στην εκλογή Του;» 
Μπορούν έπειτα να προσπαθήσουν να ανακουφιστούν με την σκέψη, «Αφού πιστεύω στον Ιησού και παρακολουθώ τις συνάξεις της εκκλησίας, πρέπει να με έχει εκλέξει ο Θεός. Σίγουρα αυτό συμβαίνει! Ο Ουρανός θα έχει βεβαίως ένα τόπο για μένα!» Αλλά, όταν πέφτουν στην αμαρτία, αναρωτιούνται πάλι, «Δεν πρέπει να με έχει εκλέξει ο Θεός! Ίσως είναι ώρα να εγκαταλείψω τον Ιησού!» Με άλλα λόγια, σκέφτονται μόνοι τους, συμπεραίνουν μόνοι τους και καταλήγουν μόνοι τους. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει ιδιαίτερα να ξανασκεφτούν την κατανόησή τους για το σχέδιο του Θεού και να αποκτήσουν την σωστή κατανόηση για να πιστέψουν στον Ιησού ως Σωτήρα τους. 
Από την άλλη πλευρά, όσοι πιστεύουν περισσότερο στις διδασκαλίες των θεολόγων παρά στον λόγο του Θεού, μπορεί να πουν, «Δεν είπε ο Θεός ότι ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει το νεότερο και ότι αγάπησε τον Ιακώβ ενώ μίσησε τον Ησαύ πριν ακόμα γεννηθούν; Δεδομένου ότι πιστεύουμε στον Ιησού τώρα, σίγουρα πρέπει να έχουμε ταχθεί να σωθούμε πριν ακόμα από την γέννησή μας». Αλλά ο απόστολος Παύλος μάς λέει ότι ο προορισμός που σχεδιάστηκε από τον Θεό είναι «ουχί εκ των έργων, αλλ’ εκ του καλούντος». 
Η εκτέλεση του νόμου δεν κάνει κάποιον παιδί του Θεού. Μπορούμε να γίνουμε παιδιά Του μόνο έχοντας πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού και με το έλεος και την αγάπη Του, που φανερώθηκαν με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. 
Λόγω των δογμάτων που θέσπισαν οι θεολόγοι, πολλοί άνθρωποι είναι ανίκανοι να πιστέψουν ως σωτηρία τους στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, την εκδήλωση της δικαιοσύνης του Θεού. Όσοι έχουν ακούσει την αγάπη του ευαγγελίου, που παρουσιάζει την δική Του δικαιοσύνη αλλά δεν πιστεύουν σε αυτό, είναι ακριβώς όπως ο Φαραώ. Ο Θεός μισεί όσους, προσπαθούν να γίνουν παιδιά του Θεού πιστεύοντας στον Ιησού σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, χωρίς πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού που αποκαλύπτεται στον Ιησού Χριστό. 
Αν δεν πιστεύετε στην δίκαιη αγάπη του Θεού, που παρουσιάστηκε μέσω του Ιησού Χριστού, είναι καιρός να το κάνετε τώρα. Έτσι θα ντυθείτε με την αγάπη του Θεού. Αρχικά όλοι ήμασταν όπως ο Ησαύ, όμως σωθήκαμε με μιας από τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού. Έχουμε λάβει την ευλογημένη αγάπη του Θεού πιστεύοντας στην δική Του δικαιοσύνη. 
Ο Θεός έχει προσφέρει, εξίσου και στους Ισραηλίτες και στους Εθνικούς, την ευλογία να ικανώσει όσους πιστεύουν στην δίκαιη αγάπη Του, να γίνουν παιδιά Του. Ακριβώς όπως είπε ο Θεός, «Θέλω καλέσει λαόν μου, τον ου λαόν μου, και ηγαπημένην, την ουκ ηγαπημένην», μας έχει δώσει το ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του, και σε όσους από εμάς πιστεύουν σε αυτό, την δίκαιη αγάπη Του. 
Η ακόλουθη περικοπή, «Και εν τω τόπω όπου ερρέθη προς αυτούς, Δεν είσθε λαός μου, εκεί θέλουσι καλεσθή υιοί Θεού ζώντος» είναι ο λόγος της αγάπης του Θεού που έχει εκπληρωθεί για μας σήμερα. Μπορούμε έτσι να αναγνωρίσουμε ότι, επειδή υστερούμασταν ενώπιον του Θεού, ο Θεός μάς έσωσε με το να έρθει σε μας με σαρκική μορφή και να καταστήσει την αγάπη της δικαιοσύνης Του διαθέσιμη σε μας.
Το ότι εσείς και εγώ είμαστε σωσμένοι από όλες τις αμαρτίες μας ενώπιον του Θεού, αυτό είναι η λυτρωτική αγάπη που έχει σχεδιαστεί μέσα στην δικαιοσύνη του Θεού. Το να λυτρωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού, χωρίς να σκληρύνουμε τις καρδιές μας, μπορεί να γίνει μόνο πιστεύοντας στην αλήθεια. Εκτός από αυτόν τον τρόπο της πίστης, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών. Όλοι γεννιόμαστε με πεισματάρικες καρδιές αλλά ο λόγος του Θεού μπορεί να νικήσει τις καρδιές μας και το πείσμα μας. Οι καρδιές μας θα κυβερνιόνται τότε από την ειρήνη του Θεού. Αν πιστεύετε στον Θεό, η δικαιοσύνη του Θεού θα είναι δική σας. 
Αν δεν υπήρχε το ευαγγέλιο της αλήθειας που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού το οποίο κηρύττουμε, ο καθένας σε αυτόν τον κόσμο θα αντιμετώπιζε την καταστροφή του. Χωρίς όσους διαδίδουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όλη η ανθρωπότητα θα είχε χάσει την ελπίδα της. Αν δεν ήταν εκείνοι που είναι ντυμένοι με την δίκαιη αγάπη του Θεού, ο κόσμος θα είχε φτάσει ήδη στο τέλος του και καθένας θα είχε κριθεί για τις αμαρτίες του. Αλλά ο Θεός έχει αφήσει σε αυτήν την γη όσους από εμάς πιστεύουμε στην αγάπη της δικαιοσύνης Του. Μπορούμε να είμαστε μόνο ευγνώμονες στον Θεό που εργάζεται με εμάς, παρά τις πολλές αδυναμίες και ανεπάρκειές μας. 
Η πίστη που είναι ντυμένη με την αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού, είναι η δικαιοσύνη που έχει προέλθει από το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού βρίσκεται σε μια καρδιά που πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Είναι μέσω της πίστης μας στην δική Του δικαιοσύνη που είμαστε ελευθερωμένοι από τις αμαρτίες μας. Αυτή η αλήθεια είναι το σχέδιο, ο προορισμός και η εκλογή που έχει ορίσει ο Θεός για μας.
Ο Θεός έχει πει ότι όποιος πιστεύει στον λόγο του Θεού, που εκπληρώνει την δικαιοσύνη Του εν Χριστώ Ιησού, θα σωθεί από τις αμαρτίες του. Κάποιος αντιμετωπίζει την καταστροφή όχι επειδή η δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες του αλλά επειδή δεν πίστεψε με την σκληρυμένη καρδιά του σε αυτήν.
Πρέπει να καταστήσουμε την καρδιά μας μαλακή απέναντι στον λόγο του Θεού, και να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Οι καρδιές μας πρέπει να γονατίσουν ενώπιόν Του. Ευλογηθήκαμε πιστεύοντας στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού. Μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας επειδή είχε τόσο πολύ έλεος για μας. Τον ευχαριστούμε. Εμείς που πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν έχουμε τίποτε για να ντρεπόμαστε. Αντίθετα, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για την δική Του δικαιοσύνη. 
Το ότι ο Θεός μάς έχει σώσει εντελώς από τις αμαρτίες μας, έγινε επειδή έχουμε έρθει ενώπιόν Του ανεπαρκείς — δοξάστε τον Κύριο για αυτήν την σωτηρία! Για να αγαπηθούμε από τον Θεό, πρέπει να μπορούμε να πιστέψουμε στην δική Του δικαιοσύνη. 
Ξέρετε αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού; Αν ναι, τότε πιστέψτε σε αυτήν. Η δίκαιη αγάπη του Θεού θα έρθει τότε στην καρδιά σας. Είθε η πίστη σας στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού που έχει σχεδιαστεί για σας, να είναι απαλλαγμένη από παρανόηση.
Είθε η αγάπη της λύτρωσης που ο Θεός έχει θεσπίσει για σας, να έρθει στην καρδιά σας. Αλληλούια! Ευχαριστώ τον τρισυπόστατο Θεό που μας έχει κάνει παιδιά Του μέσα στην δική Του δικαιοσύνη.