Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 10-1] Εισαγωγή στο Κεφάλαιο 10

Υπάρχουν άνθρωποι που, προβάλλοντας την δική τους δικαιοσύνη, δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Η Γραφή λέει ότι τέτοιοι άνθρωποι στρέφονται ενάντια στον Θεό επειδή δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού και αντί για αυτό ζητούν την δική τους δικαιοσύνη. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; 
Σχεδίασε ο Θεός να δώσει σε όλη την ανθρωπότητα την σωτηρία Του, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού, και έστειλε τον Ιησού Χριστό μέσω των Ισραηλιτών; Φυσικά! Ο Ιησούς τόσο πολύ θέλησε να σώσει κάθε αμαρτωλό από τις αμαρτίες του, ώστε ήρθε σε αυτήν την γη, σταυρώθηκε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τον θάνατο. Με άλλα λόγια ήρθε για να σώσει όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. 
Ο Πατέρας Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό στους Ισραηλίτες για να τους σώσει από τις αμαρτίες τους, και όμως οι Ισραηλίτες δεν δέχτηκαν τον Ιησού, την δικαιοσύνη του Θεού. Αντίθετα, βασανίζονταν προβάλλοντας την δική τους δικαιοσύνη. Ακόμα και τώρα, είναι ανίκανοι να Τον δεχτούν ως Μεσσία του λαού τους και Σωτήρα των ψυχών τους. 
Ο Παύλος είπε ότι υπάρχουν εκείνοι που στέλνονται από τον Θεό, και ότι μέσω αυτών μπορεί να ακουστεί το όμορφο ευαγγέλιο. Το ευαγγέλιο που ακούγεται από τους δούλους του Θεού που στέλνονται από Αυτόν, είναι το ευαγγέλιο που έχει την δικαιοσύνη του Θεού. Δεν μπορείτε να μπερδευτείτε. Μόνο ακούγοντας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που κηρύττεται από τους δούλους του Θεού που ξέρουν και πιστεύουν στην δική Του δικαιοσύνη, μπορείτε να πιστέψετε ότι ο Θεός σας έχει δώσει την άφεση των αμαρτιών και την δική Του δικαιοσύνη. 
Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι οι καλύτερες και οι ομορφότερες ειδήσεις στον κόσμο. Είναι αυτές οι καλές και όμορφες ειδήσεις που έχουν σώσει τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Αυτές οι όμορφες ειδήσεις ξαναγεμίζουν τις ψυχές των ανθρώπων, επειδή το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δίνεται από τον Θεό είναι η αληθινή τροφή για τις ψυχές. 
Στο όμορφο ευαγγέλιο της λύτρωσης που παρέχει ο Θεός, υπάρχει η δύναμη να συγχωρεθούν οι αμαρτίες όλων. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχει την δύναμη της ευλογίας, να δώσει ειρήνη στο νου μας με την άφεση των αμαρτιών μας. 
Επικεντρωμένοι στον νόμο του Θεού, οι Ισραηλίτες ήταν απασχολημένοι προβάλλοντας την δική τους δικαιοσύνη. Επειδή νόμιζαν ότι η δικαιοσύνη τους ήταν αρκετή με την υπακοή τους στον νόμο, δεν δέχτηκαν τον Ιησού ως Σωτήρα τους. Ήταν τόσο πρόθυμοι στην εκτέλεση των έργων του νόμου, που δεν θα μπορούσαν να ανεχτούν ούτε την δικαιοσύνη του Θεού. Απέτυχαν να δεχτούν τον Κύριο ως Σωτήρα τους ακόμα μέχρι και σήμερα, προσπαθώντας να προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη. 
Λέει η Γραφή ότι οι Ισραηλίτες στράφηκαν ενάντια στην δικαιοσύνη του Θεού για να καθιερώσουν την δική τους δικαιοσύνη; Μιλώντας για τους Ισραηλίτες που βασανίζονταν στον νόμο, ο Παύλος επέπληξε την πίστη τους λέγοντας, «Το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνην εις πάντα τον πιστεύοντα» (Ρωμ. 10:4). 
Μια νομικίστικη πίστη που στηρίζεται στην δικαιοσύνη του ανθρώπου, δεν είναι η σωστή πίστη ενώπιον του Θεού. Ενώ οι Ισραηλίτες ενδιαφέρονταν μόνο να ακολουθούν τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, απέτυχαν να αναγνωρίσουν ότι ο Ιησούς, που έγινε η δικαιοσύνη του Θεού, έμελλε να είναι ο Σωτήρας τους, και αντί να Τον δεχτούν, στράφηκαν εναντίον Του. Στον ζήλο τους να καυχώνται ότι ήταν ο εκλεκτός λαός, στους οποίους δόθηκε ο λόγος του Θεού τον οποίο έπρεπε να ακολουθούν, οι Ιουδαίοι κατέληξαν ως έθνος που στράφηκε ενάντια στην δικαιοσύνη του Θεού. 
 

Βασανίζεστε να συστήσετε την δική σας δικαιοσύνη; 

Το πρόβλημα με τον ζήλο των Ισραηλιτών ήταν το πάθος τους να προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη. Εξαιτίας της δικής τους δικαιοσύνης, αγνοήθηκε εντελώς η δικαιοσύνη του Θεού που θεσπίστηκε από τον Κύριό μας. 
Το αποτέλεσμα της νομικίστικης πίστης των Ισραηλιτών ήταν ότι κατέληξαν ενάντια στην δικαιοσύνη του Θεού· κατά συνέπεια, ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο αμετάκλητα καταστροφικό ήταν αυτό το αποτέλεσμα. Ποια αγαθά ή οφέλη τούς έφερε η επιδίωξη των έργων του νόμου; Το πάθος τους να ακολουθούν τον λόγο του Θεού κατέληξε μόνο ως εμπόδιο στην γνώση και την πίστη της δικαιοσύνης του Θεού. Άλλη μια φορά, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο «ζήλος» εκείνων που δεν έχουν την σωστή κατανόηση του νόμου, στο τέλος θα τους οδηγήσει μόνο να στραφούν ενάντια στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Η Γραφή μάς λέει σαφώς, ότι σε καθέναν που πιστεύει, ο Ιησούς έγινε το τέλος του νόμου για την δικαιοσύνη. Ο Κύριός μας ολοκλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα και το αίμα που έχυσε στον Σταυρό, όλα για να καθαρίσει τις αμαρτίες και των Ισραηλιτών και των Εθνικών. Συνεπώς, δεν είναι ο νόμος, αλλά το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού, έχει γίνει όαση στην έρημο για όλους τους αμαρτωλούς. Είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας, και μας παρέχει την αληθινή επιδοκιμασία. Πώς αλλιώς παρά με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος θα μπορούσαν όλοι οι αμαρτωλοί του κόσμου να βρουν την αληθινή επιβεβαίωση στις καρδιές τους; 
Εδώ στην Επιστολή προς Ρωμαίους, ο Παύλος μάς λέει ότι η επιδίωξη της δικαιοσύνης κάποιου, χωρίς πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, είναι μια σοβαρή αμαρτία. Ποιο είδος ευαγγελίου θα ήταν όμορφο ευαγγέλιο σε μας, τους Εθνικούς; Είναι το ευαγγέλιο που μας είπε ότι ο Κύριός μας Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του. 
Αυτό το ευαγγέλιο είναι το ευαγγέλιο που καταγράφεται στο Κατά Ματθαίον 3:13-17, όπου μαρτυρεί ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου: «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, διά να βαπτισθή υπ’ αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; ποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν, και ερχόμενον επ’ αυτόν. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Έτσι ο Ιησούς ανέλαβε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη. 
Ο Παύλος επέπληξε τους νομικιστές που δεν πίστεψαν στην δικαιοσύνη του Θεού, ρωτώντας, «Τις θέλει αναβή εις τον ουρανόν; τουτέστι, διά να καταβιβάση τον Χριστόν». Με διαφορετικά λόγια, αυτή η ερώτηση ρωτάει, «Ποιος μπορεί να σωθεί από τις αμαρτίες του μόνο ακολουθώντας τον νόμο;» Ο σκοπός τής ερώτησης του Παύλου ήταν να υπογραμμιστεί το σημείο ότι το να ακολουθείς τον νόμο δεν μπορεί να φέρει ποτέ σωτηρία από την αμαρτία. Με άλλα λόγια, μάς λέει ότι δεν υπάρχει τίποτε που μπορούμε να κάνουμε για να απελευθερωθούμε οι ίδιοι από την αμαρτία. 
Ο Παύλος μίλησε συχνά για την δικαιοσύνη του Θεού στις Επιστολές του. Η απάντηση του Παύλου στην αληθινή πίστη βρίσκεται στην Επιστολή προς Ρωμαίους 10:10, όπου λέει, «Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν». Το ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από τον Παύλο ήταν το ευαγγέλιο που μας λέει ότι μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας στο βάπτισμα του Κυρίου μας και στο αίμα Του στον Σταυρό, μέσω του οποίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Κύριος μας έδωσε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και ότι παραχώρησε αληθινή ειρήνη του νου σε όσους πιστεύουν σε αυτό το ευαγγέλιο. 
 

Η αληθινή πίστη προέρχεται από την ακοή του λόγου του Θεού 

Τι μάς λέει ο Παύλος για την αληθινή πίστη; Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 10:17 λέει, «Άρα η πίστις είναι εξ ακοής· η δε ακοή διά του λόγου του Θεού». Με άλλα λόγια, η αληθινή πίστη έρχεται όταν ακούμε το ευαγγέλιο που κηρύττουν οι δούλοι Του, μέσω των οποίων ο Θεός κηρύττει με τον λόγο Του. 
Η πεποίθησή μας για την αληθινή πίστη έρχεται με την ακοή του λόγου του Θεού και έτσι, για να είμαστε οι άνθρωποι της αληθινής πίστης, πρέπει να ακούσουμε και να πιστέψουμε στον λόγο Του. Μόνο με την ακοή του λόγου του Θεού μπορούμε να έχουμε την αληθινή πίστη και μόνο από αυτό η πίστη μας μπορεί να αυξηθεί. Για αυτό ο Θεός μάς έχει στείλει τους δούλους Του, οι οποίοι κηρύττουν την δική Του δικαιοσύνη. 
Όταν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που δόθηκαν στην ανθρωπότητα από τον Θεό, μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών και να έχουμε ανάπαυση στις καρδιές μας. Η απελευθέρωση από την αμαρτία είναι δυνατή μόνο πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, από την οποία θα βρούμε την ειρήνη του νου μας. 
Δεν μας έχουν πει ότι η δικαιοσύνη του Κυρίου μας θα σκουπίσει τα δάκρυα μας και θα μας ελευθερώσει από όλους τους πόνους μας; Φυσικά. Με πίστη στην δικαιοσύνη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκαν από τον Θεό, όλοι οι πόνοι μας θα αφαιρεθούν. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι οι ομορφότερες ειδήσεις στον κόσμο και η εκπλήρωση της δικαιοσύνης του Θεού. 
Ο Θεός έστειλε στους Ισραηλίτες τον Κύριό μας, που εκπλήρωσε την δική Του δικαιοσύνη, αλλά επιδιώκοντας εκείνοι την δική τους δικαιοσύνη, αρνήθηκαν να στραφούν σε Αυτόν. Τι έκανε τότε ο Θεός; Για να προκαλέσει τους Ισραηλίτες σε ζηλοτυπία, ο Θεός έδωσε στους Εθνικούς το ευαγγέλιο, την εκπλήρωση της δικαιοσύνης Του, για να πιστέψουν. Πρόσφερε τότε ο Θεός στους Εθνικούς την δυνατότητα να πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Πράγματι, τους έδωσε την δυνατότητα να πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ακόμα και αν δεν Τον έψαξαν ούτε Τον κάλεσαν, και Τον λάτρεψαν πολύ λιγότερο από τους Ιουδαίους. 
Για αυτό οι Εθνικοί ικανώθηκαν να γίνουν παιδιά του Θεού – με την πίστη στις όμορφες ειδήσεις της εκπλήρωσης της δικαιοσύνης Του. Για αυτόν τον λόγο η Γραφή μάς λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού έγινε σεβαστή και δοξάστηκε έξω από τον Ισραήλ. 
Πόσοι πολλοί άνθρωποι ευχαριστούν πραγματικά τον Κύριο, που έδωσε σε όλους μας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που έχει εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού; Ο Κύριός μας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί Χριστιανοί που δεν πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια. Έχουμε,, λοιπόν, μέσα μας οποιαδήποτε δικαιοσύνη που μπορούμε να δείξουμε ενώπιον του Θεού; Όχι. Γιατί τότε δεν πιστεύουμε; Μήπως επειδή δεν ξέρουμε ποιο είναι το ευαγγέλιο που έχει εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού; Αλλά η γνώση αυτού του ευαγγελίου είναι απλή! 
Κι εμείς, επίσης, είμαστε από τους ανθρώπους που θα επιδιώκαμε την δική μας δικαιοσύνη, ακριβώς όπως είχαν κάνει οι Ιουδαίοι, αλλά ο Θεός μάς έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας, δίνοντάς μας το όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έδωσε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, την εκπλήρωση της δικαιοσύνης του Θεού, για να το πιστέψουμε. 
 

Μην πείτε, «Ποιος θα ανέβει στον ουρανό;» 

Το χωρίο 6 λέει, «Η εκ πίστεως όμως δικαιοσύνη λέγει ούτω, ‘Μη είπης εν τη καρδία σου, Τις θέλει αναβή εις τον ουρανόν;’ τουτέστι, διά να καταβιβάση τον Χριστόν». Και η λύτρωσή μας και η υπηρεσία μας στο ευαγγέλιο της αλήθειας, πραγματοποιούνται με την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όχι από τα έργα μας. Αν δεν ήταν η πίστη μας στην αλήθεια που εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού, θα ήμασταν αμαρτωλοί, ως νομικιστές που προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη, μόνο για να ενοχλούν τον Θεό. 
Ακριβώς όπως η σωτηρία μας ήρθε με την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, μπορούμε επίσης να ζήσουμε για τον Κύριό μας έχοντας πίστη σε αυτήν την δικαιοσύνη. Η δύναμη για να συνεχίσουμε την ζωή μας προέρχεται από την πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού, καθώς η γνώση αυτής της δικαιοσύνης μας προέκυψε από την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Υπάρχει άλλη αλήθεια εκτός από την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού για όσους πρόκειται να λυτρωθούν; Δεν υπάρχει καμία. Η ουσία του Χριστιανισμού είναι επικεντρωμένη στην πίστη, και δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι το παν της Χριστιανικής πίστης. Όσοι έχουν δικαιωθεί μπορούν να ζήσουν και να κηρύξουν το ευαγγέλιο με την πίστη τους σε αυτήν την δικαιοσύνη. Αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα επίσης και όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού; Ναι. Αλλά με την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, μπορούν να υπερνικήσουν όλα τα προβλήματα, δεδομένου ότι πιστεύουν και εμπιστεύονται ότι ο Θεός θα φροντίσει τα προβλήματά τους. Τέτοια πεποίθηση προέρχεται από την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Τι γίνεται με τα άλλα πιστεύω, που δεν περιλαμβάνουν την δικαιοσύνη του Θεού; Είναι όλα λανθασμένα είδη πίστης, που βασίζονται στις ανθρώπινες πράξεις; Πράγματι, τέτοια είναι. Η πίστη όσων πιστεύουν στον Ιησού χωρίς πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν είναι αληθινή πίστη. 
Εσείς και εγώ θα μπορούσαμε να λυτρωθούμε από τις αμαρτίες μας, χωρίς πρώτα να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού; Θα μπορούσαμε να ζήσουμε με πίστη στον Θεό χωρίς πίστη στην δική Του δικαιοσύνη; Κανένας δεν θα μπορούσε. Η δύναμη του δίκαιου για να υπηρετήσει τον Κύριο, προέρχεται από την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που δίνεται ως δώρο για την πίστη του στην δικαιοσύνη του Θεού. Μπορείτε να ζήσετε σε αυτόν τον κόσμο μόνο με την δική σας δύναμη ή με την γήινη περιουσία σας; Μπορείτε να βρείτε πραγματική ειρήνη του νου με αυτά τα πράγματα; 
Πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού μπορούμε να υπηρετήσουμε το ευαγγέλιο με ειρήνη. Όσοι υπηρετούν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έχουν πίστη, θάρρος, δύναμη και ειρήνη. Οι δίκαιοι άνθρωποι που δεν υπηρετούν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, την εκπλήρωση της δικαιοσύνης του Θεού, δεν έχουν ούτε ειρήνη ούτε θάρρος. Χρειάζονται ειρήνη τα μυαλά των δικαίων; Ναι. Χρειάζονται ειρήνη όχι μόνο για να διαδώσουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, αλλά και για να ζήσουν την ζωή τους σε πληρότητα. 
Έχετε ειρήνη στο νου σας; Αν έπρεπε να ζήσετε μόνο για τον εαυτό σας, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος για να αυξηθεί η ειρήνη στο νου σας. Γιατί θα χρειαζόσαστε άλλη ειρήνη ή πίστη όταν πρέπει να ικανοποιήσετε μόνο τις ανάγκες της σάρκας για να ζήσετε στην σάρκα; Αν όμως θέλετε να υπηρετήσετε τον Θεό, πρέπει επίσης να αυξηθεί η ειρήνη στο νου σας. Για να υπηρετήσετε το ευαγγέλιο που έχει εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει η πίστη και η ειρήνη σας να αυξηθούν, και έτσι θα γίνει. 
Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού, είναι κατάλληλοι για την διάδοση της δικής τους ειρήνης σε όλον τον κόσμο. Επειδή αυτό δεν είναι απλά ζήτημα προσωπικών ανησυχιών αλλά της ανάγκης να διαδοθεί η ειρήνη του νου που δίνεται από τον Ιησού Χριστό στον καθένα, πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ειρήνη του Θεού απαιτείται για τους άλλους, καθώς επίσης και για μας. Χρειαζόμαστε περισσότερο να ζητάμε από τον Θεό στην προσπάθεια να διαδώσουμε αυτήν την ειρήνη σε άλλους. Όταν ζούμε για να διαδώσουμε την δικαιοσύνη του Θεού, η ειρήνη του νου μας θα αυξηθεί, και θα βρούμε το σαφή και πολύτιμο στόχο της ζωής μας. 
Αν θέλετε να μάθετε την αληθινή ειρήνη που δίνεται από τον Θεό, πρέπει να μάθετε και να πιστέψετε στο ευαγγέλιο που έχει εκπληρώσει την δική Του δικαιοσύνη. Πρέπει να δοκιμάσετε για τον εαυτό σας την ειρήνη του νου που έχει προετοιμάσει ο Θεός για σας. 
Έχετε υπηρετήσει τον Κύριο καλά ως τώρα, όμως πρέπει να συνεχίσετε να Τον υπηρετείτε καλά έως ότου κληθείτε στην παρουσία Του, έτσι ώστε άλλοι να μπορούν να μοιραστούν την ειρήνη σας. Όταν φθάσετε στην ειρήνη με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, μπορούν επίσης να ζήσουν για την ειρήνη των άλλων και οι πιστοί που ακολουθούν τα βήματά σας στην λύτρωση. 
Όσοι είναι νέοι στην πίστη είναι αρχάριοι στην σφαίρα της πίστης και έχουν περιορισμένες δυνατότητες να την καταλάβουν. Αλλά όταν ζούμε με την πίστη μας, εκείνοι που μας ακολουθούν θα φτάσουν τελικά σε κατανόηση για το πώς ζει ο λυτρωμένος την ζωή του με ειρήνη, ακολουθώντας στα βήματα πίστης μας, αν και αυτό μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο. 
Το βρίσκετε δύσκολο να διδάξετε όσους σας ακολουθούν, πώς να ζήσουν με πίστη; Μια τέτοια ζωή διδασκαλίας δεν επιτυγχάνεται μέσα σε μια νύχτα. Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος πριν μπορέσετε να τους οδηγήσετε στο είδος πίστης που απαιτείται για να ζήσουν με ειρήνη. Αλλά με τον χρόνο, όσοι έχουν λυτρωθεί πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, θα μάθουν τελικά να ζουν με ειρήνη, όπως οι άνθρωποι της πίστης, ακριβώς όπως οι πρώτοι πιστοί βρήκαν την ειρήνη του νου από τον Θεό υπηρετώντας Αυτόν, μαθαίνοντας από όσους από εμάς προηγηθήκαμε. 
Εσείς και εγώ, όλοι πρέπει να ζήσουμε με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Ο δίκαιος πρέπει να ζήσει με την πίστη του στον λόγο. Και η παρούσα και η μελλοντική ζωή μας πρέπει να καθοριστούν από την πίστη. Η Γραφή μάς ρωτά, «Και πώς θέλουσιν ακούσει χωρίς να υπάρχη ο κηρύττων;» Επειδή πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο στον κόσμο. Με την πίστη, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που μπορεί να συναντήσουμε διαδίδοντας το ευαγγέλιο. 
Η ζωή των δικαίων που δεν βιώνεται με πίστη, είναι εκείνη που έχει χάσει την ειρήνη του νου. Η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού επιτρέπει στους ανθρώπους να επιτύχουν την ειρήνη του νου. Όταν πιστεύουμε στον λόγο του Θεού και την δική Του δικαιοσύνη για όλα τα πράγματα, θα μας δοθεί η ειρήνη μας. 
Πρέπει να σταθείτε στέρεα στην ειρήνη και την πίστη σας, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει επίσης να δοξάζετε τον Θεό, επειδή ο Κύριος σάς έχει επιτρέψει να ζήσετε με την διάθεση της δικής Του δικαιοσύνης και ειρήνης. Είθε να ζήσετε την ζωή σας με το κήρυγμα του ευαγγελίου, πιστεύοντας στον Θεό από τον Οποίο έχετε λάβει την ειρήνη σας. 
Μπορέσαμε να μάθουμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους πόσο τέλεια είναι η δικαιοσύνη του Θεού; Η Επιστολή προς Ρωμαίους εξηγεί λεπτομερώς τι είναι αυτή η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού για την οποία μιλάμε, δεν είναι δικαιοσύνη ανθρώπινης προέλευσης αλλά από τον Θεό και μόνο από Αυτόν. 
Η δικαιοσύνη του Θεού είναι τέλεια και υπερεπαρκής για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Παίρνοντας επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του, ο Ιησούς φρόντισε για όλους, με τρόπο τέλειο. Το ότι μπορούμε να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, οφείλεται στο γεγονός ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι τέλεια. Δεδομένου ότι αυτή η δικαιοσύνη του Θεού μάς έσωσε εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας, είναι απολύτως απαραίτητο να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο που έχει εκπληρώσει την δική Του δικαιοσύνη. 
Με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, μπορούμε να ζήσουμε την ζωή μας θαυμάζοντας, ευχαριστώντας και δοξάζοντάς Τον. Οι άνθρωποι μπορούν να κατοικήσουν στην αγιότητα του Θεού πιστεύοντας μόνο στην δική Του δικαιοσύνη. Με πίστη σε αυτήν την δικαιοσύνη, ο νους μας καθαρίζεται, μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό και οι ζωές μας μπορούν να βιωθούν για την δόξα Του. 
Αν δεν ήταν τέλεια η δικαιοσύνη του Θεού, δεν θα μπορούσαμε να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας. Αν και η προπατορική αμαρτία μας μπορεί να είχε συγχωρεθεί πιστεύοντας στον Ιησού, κάθε αμαρτία που διαπράττουμε καθημερινά από μόνοι μας έκτοτε, θα απαιτούσε καθημερινές προσευχές μετάνοιας. 
Αφού όμως εξαγοραστήκαμε πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, που αποκαλύφθηκε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούμε στην συνέχεια να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η δικαιοσύνη του Θεού ήταν απόλυτη. Για αυτό έφτασα να είμαι απείρως ευγνώμων για το γεγονός ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αξιόπιστη και τέλεια για όλη την αιωνιότητα. Επειδή η δικαιοσύνη του Θεού μάς έχει ελευθερώσει από όλες τις πιθανές αμαρτίες που θα μπορούσαμε να διαπράξουμε στην διάρκεια της ζωής μας, μπορούμε να σωθούμε από την αμαρτία πιστεύοντας στην δική Του δικαιοσύνη. 
Όσοι δεν συγκρίνουν την δικαιοσύνη του Θεού με την ανθρώπινη ακαθαρσία μας, δεν μπορούν να πιστέψουν στην δική Του δικαιοσύνη, επειδή απλά δεν συνειδητοποιούν ακριβώς πόσο μεγάλη είναι. Ακόμα και ο τελειότερος άνθρωπος δεν είναι τίποτε όταν συγκρίνεται με την δικαιοσύνη του Θεού, για αυτό πιστεύουμε στην δική Του δικαιοσύνη και με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε ικανοί να κατοικήσουμε στην αγιότητά Του. Με άλλα λόγια γινόμαστε εκείνοι που δοξάζουν τον Θεό με πίστη και κατοικούν στην δική Του δικαιοσύνη. 
Πρέπει να έχουμε σωστή κατανόηση της δικαιοσύνης του Θεού στην καρδιά μας – δηλαδή, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η δικαιοσύνη του Θεού μάς έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας πλήρως και εντελώς. Δεν διαπράττουμε αναρίθμητες αμαρτίες σε όλη μας την ζωή; Πώς, λοιπόν, ο Θεός πραγματοποίησε την δίκαιη πράξη που μας έχει ελευθερώσει από τόσες αμέτρητες αμαρτίες; Το ολοκλήρωσε με το να έρθει σε αυτήν την γη με την ομοιότητα της σάρκας μας, αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες μας με την βάπτισή Του από τον Ιωάννη, με τον θάνατό Του στον Σταυρό και την ανάστασή Του από τον θάνατο – με λίγα λόγια, εκπληρώνοντας, όλη την δικαιοσύνη του Θεού. 
Καθένας, νέος και γέρος, πλούσιος και φτωχός, δυνατός και αδύναμος, διαπράττει αμαρτίες. Ποιος, λοιπόν, μας έσωσε από όλες αυτές τις αμαρτίες του κόσμου; Ήταν ο Ιησούς Χριστός που μας ελευθέρωσε από όλες τις αμαρτίες μας, εκπληρώνοντας την δικαιοσύνη του Θεού. Το ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού να πάρει επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας και να τις εξαλείψει πλήρως, αυτό είναι η ίδια η δικαιοσύνη του Θεού. 
Τίποτε πέρα από αυτό δεν είναι ακριβώς η δικαιοσύνη του Θεού που μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Η δικαιοσύνη του Θεού μάς έχει ελευθερώσει με μιας από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Δεν είναι η δικαιοσύνη Του εντελώς και απολύτως τέλεια; αυτήν την αγάπη που μάς έχει δώσει ο Θεός, που θα διαρκέσει όχι μόνο στην διάρκεια της ζωής μας αλλά και σε όλη την διάρκεια της αιωνιότητας, την ονομάζουμε δικαιοσύνη του Θεού. 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όταν είδε τον Ιησού την ημέρα μετά την βάφτισή Του, διακήρυξε: «Ιδού, ο αμνός του Θεού ο αιρών την αμαρτίαν του κόσμου!» Όταν ο Ιωάννης αρνήθηκε αρχικά να Τον βαφτίσει, ο Ιησούς είπε, «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθ. 3:15). Τι σημαίνει αυτή η περικοπή; Σημαίνει ακριβώς την αλήθεια ότι το βάπτισμα του Ιησού και ο θάνατός Του στον Σταυρό είναι η ίδια η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή η δικαιοσύνη του Θεού δεν μας εγκαταλείπει όταν είμαστε αδύναμοι και στερούμαστε την δόξα Του. 
Μπορούμε μόνο να δοξάσουμε τον Θεό και να Τον επαινέσουμε για αυτήν την άφθονη αγάπη που μάς έχει σώσει και μας έχει επιτρέψει να κατοικήσουμε στην δική Του δικαιοσύνη. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού θα ζήσουν για την δική Του δικαιοσύνη στο υπόλοιπο της ζωής τους. Είναι πολύ καλύτερο για μας να εμπιστευθούμε στον Θεό, παρά στους ανθρώπους ή τον κόσμο. Όμορφη ζωή είναι η ζωή που κηρύττει αυτό το ευαγγέλιο της πλήρους απελευθέρωσης από την αμαρτία. Για αυτό πρέπει να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε απολύτως στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών θα μπορούσαν να πουν με βεβαιότητα: «Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μου με την βάπτισή Του από τον Ιωάννη! Και κρίθηκε στην θέση μου για όλες τις αμαρτίες του κόσμου!» Όταν πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν μπορούμε παρά μόνο να Τον ευχαριστήσουμε για τέτοιες ευλογίες. 
Όταν σκοντάφτετε λόγω των αδυναμιών σας, πέφτετε στην αμαρτία λόγω της σάρκας ή όταν αποθαρρύνεστε και στενοχωρείστε λόγω των αμαρτιών σας, κοιτάξτε προς την δικαιοσύνη του Θεού που σας έχει καταστήσει πλήρεις. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν μάς κατέστησε επίσης δίκαιους; Δεν αφαίρεσε ο Ιησούς εντελώς τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του; Η λύτρωσή Του δεν μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αμαρτιών που θα διαπράξουμε στο μέλλον; 
Πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού μόνο όταν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μάς έχει σώσει εντελώς και πλήρως. Μόνο όταν πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού δικαιωνόμαστε. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, μπορούν να γίνουν όργανα για την δική Του δικαιοσύνη. Η τελειότητα της δικαιοσύνης του Θεού είναι πλήρης. Όσοι προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη, μη γνωρίζοντας την δικαιοσύνη του Θεού, είναι ανόητοι που κάθονται πάνω στην καταστροφή τους περιμένοντας την κατάρα του Θεού. 
 

Δώστε προσοχή στον λόγο του Παύλου, «Έχουσι ζήλον Θεού, αλλ’ ουχί κατ’ επίγνωσιν» 

Πώς μπορούμε να ζήσουμε ζωή πίστης, να είμαστε λυτρωμένοι και να γίνουμε λαός του Θεού, όταν αγνοούμε την δική Του δικαιοσύνη; Όσοι ακολουθούν τον νόμο πρέπει να ξέρουν ότι οι αμαρτίες τους θα τους οδηγήσουν στην καταστροφή και να είναι ευγνώμονες που η δικαιοσύνη του Θεού τούς έχει σώσει εντελώς. Το ότι ο Ιησούς έχει γίνει Σωτήρας μας, το ότι πιστεύουμε σε Αυτόν και το ότι Τον δοξάζουμε, συμβαίνουν επειδή ξέρουμε και πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού. Μόνο πιστεύοντας στην δική Του δικαιοσύνη γινόμαστε παιδιά Του, χωρίς αμαρτία και λαβαίνουμε την αιώνια ζωή. Όσοι ομολογούν φανερά ότι πιστεύουν στον Ιησού και ζουν ζωή πίστης, όμως εξακολουθούν να αγνοούν την δικαιοσύνη του Θεού, θα είναι καταραμένοι. 
Ο Παύλος μαρτύρησε στους Ρωμαίους ότι οι Ισραηλίτες, ενώ αγνοούσαν την δικαιοσύνη του Θεού, προσπαθούσαν να προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη, και με αυτόν τον τρόπο παράκουσαν στην δικαιοσύνη του Θεού. Και αυτοί επίσης πρέπει να πιστέψουν στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός μάς έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες του κόσμου. Όλες οι αμαρτίες μας συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις αμαρτίες του κόσμου. Όλες έχουν εξαφανιστεί με την εκπλήρωση της δικαιοσύνης του Θεού. Πιστεύετε σε αυτήν την αλήθεια; 
 

«Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνην εις πάντα τον πιστεύοντα» 

Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το τέλος του νόμου. Ο λόγος είναι επειδή ο Ιησούς Χριστός κάλυψε όλες τις απαιτήσεις του νόμου αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα και την σταύρωσή Του. 
Σίγουρα το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος, όμως είναι γραμμένο ότι το τέλος του νόμου είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί; Αυτό συμβαίνει επειδή ο Πατέρας Θεός μάς έχει σώσει πλήρως στέλνοντας στην γη τον μονογενή Υιό Του, που βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, να πεθάνει στον Σταυρό και να αναστηθεί από τον θάνατο. 
Το να πιστεύεις με την καρδιά σου στην δικαιοσύνη του Θεού και το να ακολουθείς την δικαιοσύνη του νόμου, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λάβατε την άφεση των αμαρτιών μέσω των πράξεών σας; Λάβατε την σωτηρία σας με τις καλές πράξεις σας; Όλες οι άλλες θρησκείες σε αυτόν τον κόσμο διδάσκουν ότι ο τρόπος για να τακτοποιήσετε τις αμαρτίες σας είναι να κάνετε καλές πράξεις. Η βουδιστική κατανόηση της αμαρτίας, παραδείγματος χάριν, διδάσκει ότι μπορείτε να απολυτρώσετε τις αμαρτίες της προηγούμενης ζωής σας με το να κάνετε καλές πράξεις στην παρούσα ζωή. Έχει αυτό οποιοδήποτε νόημα σε σας; 
Καθένας γεννιέται μόνο μια φορά και πεθαίνει μόνο μια φορά, και η κρίση θα έρθει κατόπιν. Επειδή καθένας γεννιέται σε αυτόν τον κόσμο μόνο μια φορά και ύστερα επιστρέφει στον Θεό, κανένας δεν μπορεί να επιστρέψει στην γη σε έναν άλλο κύκλο ζωής. Για αυτό οι άνθρωποι πρέπει να λυτρωθούν πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού ενόσω είναι σε αυτήν την γη. Πόσο ανόητη είναι αυτή η βουδιστική διδασκαλία του κάρμα!
Η πίστη ότι λυτρωθήκαμε από τις αμαρτίες μας, πρέπει να στηρίζεται στην δικαιοσύνη του Θεού. Η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού πρέπει να στηρίζεται μόνο στην δική Του δικαιοσύνη και όχι στα έργα μας. Πώς, λοιπόν, μιλά η δικαιοσύνη του Θεού της πίστης; Όπως γράφει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, μιλά με αυτόν τον τρόπο, «Μη είπης εν τη καρδία σου· Τις θέλει αναβή εις τον ουρανόν;» Αυτό το λέει επειδή η δικαιοσύνη του Θεού βρίσκεται πιστεύοντας με την καρδιά, όχι από κάποια φυσική δύναμη. 
Γινόμαστε παιδιά του Θεού και άνθρωποι χωρίς αμαρτία που λαβαίνουν την αιώνια ζωή, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι τις αμαρτίες μας, ανεξάρτητα από το πόσες καλές πράξεις κάνουμε, οι προσπάθειές μας καταλήγουν ως περισσότερες αμαρτίες ενώπιον του Θεού. Για αυτό πρέπει να εγκαταλείψουμε την πίστη στον εαυτό μας και αντί αυτού να πιστέψουμε στον δίκαιο Θεό για να επιδιώξουμε την δική Του δικαιοσύνη. Μερικοί άνθρωποι ρωτούν, «Δεν μπορούμε να σωθούμε απλά πιστεύοντας στον Ιησού, ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε την δικαιοσύνη του Θεού; Δεν είναι γραμμένο ότι, «Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί;» Αλλά η σωτηρία δεν έρχεται απλά με το να καλέσεις το όνομα του Ιησού, αλλά γνωρίζοντας και πιστεύοντας εντελώς στην δικαιοσύνη του Θεού. 
 

Όποιος πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει ντροπή 

Το χωρίο 11 λέει, «Πας ο πιστεύων επ’ αυτόν, δεν θέλει καταισχυνθή». Ποια είναι η έννοια αυτής της περικοπής; Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν ντροπιάζεται, επειδή πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού. «Πας ο πιστεύων επ’ αυτόν» αναφέρεται σε εκείνον που πιστεύει στην δική Του δικαιοσύνη. 
Και τι θα πούμε για την περικοπή, «Πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή»; Σημαίνει ότι όσοι ξέρουν και πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος επικαλούνται τον Ιησού, καθώς πιστεύουν σε Αυτόν ως Σωτήρα Θεό. Δεδομένου ότι λάβαμε την σωτηρία μας μέσω της δικαιοσύνης του Θεού, πιστεύουμε ότι η λύτρωσή μας έχει δοθεί με την πίστη σε αυτήν την αλήθεια. 
Με άλλα λόγια, χωρίς αυτήν την πίστη δεν θα σωθούμε από τις αμαρτίες μας, ανεξάρτητα από το πόσες φορές επικαλούμαστε το όνομα του Ιησού μάταια. Επειδή η Γραφή συνολικά μιλά για την δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Ιησού, μόνο το να επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου δεν θα μας δώσει την λύτρωσή μας. 
Η Βίβλος μάς μιλάει από την αρχή για την δικαιοσύνη του Θεού. Όπως γράφει στο βιβλίο της Γένεσης, ο Θεός έβαλε στον κήπο της Εδέμ το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, και είπε στον Αδάμ και την Εύα να μην φάνε από το δέντρο της γνώσης. Εκείνο που έκανε ο Θεός ήταν να απαιτήσει από αυτούς την πίστη τους στον λόγο Του. Για να το πούμε διαφορετικά, ο Θεός τούς είπε να φάνε από το δέντρο της ζωής για να λάβουν αιώνια ζωή. 
Ο λόγος του Θεού λέει, «Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως». Και εμείς επίσης, ζούμε από την πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού σε όλη την διάρκεια της ζωής μας — από τότε που πιστέψαμε αρχικά σε Αυτόν για να σωθούμε, ώσπου να λάβουμε την σωτηρία μας και, τελικά, έως ότου φθάσουμε στην Βασιλεία του Θεού. 
Πολλοί Χριστιανοί σε αυτόν τον κόσμο λένε ότι η σωτηρία από την αμαρτία δίνεται πιστεύοντας στον Ιησού, αλλά στην πραγματικότητα, πάρα πολλοί από αυτούς δεν ελευθερώνονται από τις αμαρτίες τους, επειδή παραμένουν σε άγνοια για την δικαιοσύνη του Θεού. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού χωρίς γνώση της δικαιοσύνης του Θεού; Τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να παρουσιάζουν εξωτερικές ενδείξεις ότι είναι αφοσιωμένοι πιστοί μέσω της λατρείας και της προσευχής τους. Αλλά, επειδή έχουν άγνοια για την δικαιοσύνη του Θεού, θα παραμείνουν απλοί θρησκευόμενοι, και ταυτόχρονα μη λυτρωμένοι αμαρτωλοί. 
Πολλοί και από την Χριστιανική κοινότητα και από τους Ισραηλίτες, εξακολουθούν να αγνοούν την δικαιοσύνη του Θεού και έτσι δεν υπακούνε στην δική Του δικαιοσύνη. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, σκοντάφτουν σε αυτήν την ίδια την δικαιοσύνη. Δεν οφείλεται στο ότι κάνουν καλές πράξεις, δίνουν μεγάλες προσφορές ή κάνουν άλλες δικές τους πράξεις ενώπιον του Θεού, που οι πιστοί στον Ιησού λαβαίνουν αυτήν την δικαιοσύνη, εφόσον παραμένουν σε άγνοια για την δικαιοσύνη του Θεού. 
Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού πιστεύουν σε αυτήν, ανεξάρτητα μέσα σε ποιες περιστάσεις βρίσκονται, και έτσι ζουν ζωή επαίνου και ευχαριστιών για την δόξα του Θεού. Σε εμάς που πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού, όσο περισσότερες ανεπάρκειές μας αποκαλύπτονται, τόσο περισσότερο λάμπει έξοχα η δική Του δικαιοσύνη στις ψυχές μας. Προσεύχομαι να μπορείτε και εσείς επίσης να έχετε τέτοια αφύπνιση. 
Μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού επειδή είχαμε κάποια δικαιοσύνη στην σάρκα μας; Φυσικά όχι! Δεν υπάρχει τίποτε που είναι δίκαιο σε μας, εκτός από την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή ο Θεός μάς έχει σώσει εντελώς από τις αμαρτίες μας με την δική Του δικαιοσύνη, πιστεύουμε και επαινούμε αυτήν την δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη Του μάς έχει σώσει πλήρως από τις αμαρτίες μας. 
Μην πέσετε σε μια πίστη που επικεντρώνεται σε πράξεις όταν αντιμετωπίζετε σκοτεινές γωνίες στην ζωή σας, αλλά πάντα να πιστεύετε στην δικαιοσύνη του Θεού, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις σας. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι τέλεια για όλη την αιωνιότητα. Καθένας σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να ξέρει την δική Του δικαιοσύνη και πρέπει να πιστέψει σε αυτήν υπακούοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Επειδή πολλοί που ομολογούν φανερά ότι έχουν πίστη στον Ιησού εξακολουθούν να ζουν μόνο με την δικαιοσύνη του νόμου, πρέπει να σιγουρευτούν ότι γνωρίζουν την δικαιοσύνη του Θεού. 
Ο Παύλος καταλήγει σε συμπέρασμα λέγοντας ότι το ευαγγέλιο του Θεού εκπληρώνει την δική Του δικαιοσύνη. Χωρίς την γνώση του αληθινού ευαγγελίου του Θεού, κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει τι είναι η δικαιοσύνη Του. Τέτοιοι άνθρωποι, όταν καλούνται να συζητήσουν τι σημαίνει η δικαιοσύνη του Θεού, μπορεί να πουν, «Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μου, που πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τον θάνατο και με έσωσε από τις αμαρτίες μου». Αλλά θα προσθέσουν ότι πρέπει να προσφέρουν προσευχές μετάνοιας για τις καθημερινές αμαρτίες τους και πως για να γίνουν τέλειοι πρέπει να αγιάζονται βαθμιαία. 
Πρέπει να γνωρίσετε πρώτα τον εαυτό σας, για να ξέρετε την δικαιοσύνη του Θεού. Αν ξέρετε και τον εαυτό σας και την δικαιοσύνη του Θεού, δεν θα έχετε άλλη επιλογή παρά να πιστέψετε στην δική Του δικαιοσύνη, επειδή θα συνειδητοποιήσετε πόσο υψηλή, μεγάλη και πλατιά είναι η δικαιοσύνη του Θεού όταν συγκρίνεται με σας. Αν όμως δεν ξέρετε την δική Του δικαιοσύνη, θα βασανίζεστε επιδιώκοντας την δική σας δικαιοσύνη. Εκείνοι που βασανίζονται με την δική τους δικαιοσύνη, δεν υπακούνε στην δικαιοσύνη του Θεού, καθώς επιθυμούν μόνο να επιτύχουν την δική τους δικαιοσύνη. 
Πρέπει να γνωρίσουμε την δικαιοσύνη του Θεού πριν μπορέσουμε να πιστέψουμε σε αυτήν και να δώσουμε ευχαριστίες για αυτήν. Με την γνώση της δικαιοσύνης του Θεού, μπορούμε να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, αναλαμβάνοντάς τις με το βάπτισμά Του και τον θάνατό Του στον Σταυρό. Αν μπορούσαμε να δικαιωθούμε με τις καλές πράξεις μας, δεν θα χρειαζόμασταν σωτηρία από την δικαιοσύνη του Θεού. Όταν όμως συνειδητοποιούμε ότι αυτό δεν είναι δυνατό, μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα περισσότερο την δική Του δικαιοσύνη, επειδή ο Θεός έσωσε εμάς, που δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε την ζωή μας βασισμένοι σε καλές πράξεις. 
Είναι καλές οι σκέψεις και οι πράξεις σας; Φυσικά όχι. Επειδή έχουμε πολλές ατέλειες, ο Θεός μάς έχει σώσει πλήρως με την δική Του δικαιοσύνη. Εφόσον μας έσωσε η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, επιθυμούμε να κηρύξουμε την δική Του δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο σε όλους όσους δεν την ξέρουν.
Κάποιος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του, βρίσκει σφάλματα στους άλλους και μιλά άσχημα για αυτούς. Αν όμως ήταν πιστός στην δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει υπερήφανα να διακηρύξει αυτήν την δικαιοσύνη και δεν πρέπει να καυχηθεί για την δική του δικαιοσύνη. Όσοι όμως δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, διαπράττουν την αμαρτία της δυσφήμισης της δικαιοσύνης Του. Ο Θεός θα τους κρίνει για τις αμαρτίες τους. 
Ο Θεός έστειλε σε αυτήν την γη τον Υιό Του και σας έχει δώσει την δική Του δικαιοσύνη. Καθώς πλησιάζουμε την τελευταία ημέρα, δεν πρέπει να διαφωνούμε ο ένας με τον άλλον για το τίνος η δικαιοσύνη του νόμου είναι καλύτερη ή χειρότερη. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού δεν πρέπει να ασχολούνται με την σάρκα τους αλλά μόνο να είναι ευγνώμονες στον Θεό πιστεύοντας στην δική Του δικαιοσύνη. 
Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό μας, που μάς έχει σώσει πλήρως με την δική Του δικαιοσύνη. Επειδή η δικαιοσύνη του Θεού έχει συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες σας, δεν πρέπει να γίνετε όπως εκείνοι που στρέφονται ενάντια στον Θεό προβάλλοντας την δική τους δικαιοσύνη.