Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 10-2] (Επιστολή προς Ρωμαίους 10:16-21) Η αληθινή πίστη έρχεται από την ακοή

(Επιστολή προς Ρωμαίους 10:16-21)
«Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το ευαγγέλιον· διότι ο Ησαΐας λέγει, ‘Κύριε, τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών;’ Άρα η πίστις είναι εξ ακοής· η δε ακοή διά του λόγου του Θεού. Λέγω όμως, Μη δεν ήκουσαν; Μάλιστα,
Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών,
και εις τα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι αυτών’
Αλλά λέγω, Μη δεν εγνώρισεν Ισραήλ; Πρώτος ο Μωϋσής λέγει,
‘Εγώ θέλω σας παροξύνει εις ζηλοτυπίαν με τους μη έθνος, θέλω
σας παροργίσει με έθνος ασύνετον’.
Ο δε Ησαΐας αποτολμά και λέγει,
‘Ευρέθην παρά των μη ζητούντων με,
εφανερώθην εις τους μη ερωτώντας περί εμού’.
Προς δε τον Ισραήλ λέγει,
‘Όλην την ημέραν εξέτεινα τας χείρας μου
προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα’».
 

Το χωρίο 17 λέει, «Άρα η πίστις είναι εξ ακοής· η δε ακοή διά του λόγου του Θεού». Από πού έρχεται η πίστη που ελευθερώνει έναν άνθρωπο από όλες τις αμαρτίες του; Η αληθινή πίστη έρχεται με την ακοή του λόγου του Θεού. 
Θέλω να συνεχίσω κηρύττοντας το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού μέσω του λόγου Του. Ας αρχίσουμε ρίχνοντας μια ματιά στην Επιστολή προς Ρωμαίους 3:10-20: 
«Καθώς είναι γεγραμμένον, ‘Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ είς·
δεν υπάρχει τις έχων σύνεσιν· 
δεν υπάρχει τις εκζητών τον Θεόν.
Πάντες εξέκλιναν,
ομού εξηχρειώθησαν·
δεν υπάρχει ο πράττων αγαθόν· δεν υπάρχει ουδέ είς’.
‘Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρυγξ αυτών·
με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια’·
‘φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών’.
Των οποίων ‘το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας’.
‘Οι πόδες αυτών είναι ταχείς εις το να χύσωσιν αίμα’.
‘Ερήμωσις και ταλαιπωρία είναι εν ταις οδοίς αυτών·
και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν’.
‘Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών’.
Εξεύρομεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος, λαλεί προς τους υπό τον νόμον· διά να εμφραχθή παν στόμα, και να γείνη πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεόν. Διότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθή ουδεμία σαρξ ενώπιον αυτού· επειδή διά του νόμου γίνεται η γνώρισις της αμαρτίας».
Πώς πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε σε αυτές τις περικοπές για να λάβουμε σωτηρία; Αρχικά, ούτε δίκαιοι υπήρξαν ούτε εκείνοι που ζητούσαν τον Θεό, αλλά όλοι ήταν αμαρτωλοί. Οι λάρυγγές τους ήταν ανοικτοί τάφοι· οι γλώσσες τους ήταν όπως το δηλητήριο ενός δηλητηριώδους φιδιού, απατηλές και γεμάτες κατάρα και πικρία. Τα πόδια τους ήταν γρήγορα στο να χύσουν αίμα. Δεν ήξεραν τον δρόμο της ειρήνης, ούτε είχαν το φόβο του Θεού εμπρός στα μάτια τους, και περπάτησαν μόνο στην πορεία της καταστροφής και της δυστυχίας τους. Καθένας ήταν αμαρτωλός πριν γνωρίσει και πιστέψει στην δικαιοσύνη του Θεού, και ο τρόπος που ανακάλυψαν ότι ήταν αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού ήταν μέσω του νόμου. 
Πώς θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τις αμαρτίες μας χωρίς τον νόμο; Πώς θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τον Θεό; Φοβόμασταν ποτέ τον Θεό; Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 3:18 λέει, «Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών». Τον είδαν ποτέ τα μάτια της σάρκας μας; Ίσως να έχουμε κάποια ελαφρά αντίληψη της ύπαρξης του Θεού αλλά ούτε Τον είδαμε ούτε Τον φοβηθήκαμε. Πώς, λοιπόν, ανακαλύψαμε ότι ήμασταν αμαρτωλοί; Φτάσαμε να γνωρίζουμε την ύπαρξη του Θεού με την ακοή του γραπτού λόγου Του. Για αυτό η ακοή προέρχεται από τον λόγο του Θεού. 
Ξέρουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο επειδή έτσι γράφει η Γραφή, «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην» (Γέν. 1:1). Ακούγοντας αυτόν τον λόγο του Θεού γνωρίσαμε και πιστέψαμε στην ύπαρξή Του, και πιστέψαμε ότι είναι ο Δημιουργός ολόκληρου του σύμπαντος. Αν δεν ήταν ο λόγος του Θεού, δεν θα υπήρχε κανένας που να ήξερε για Αυτόν, ούτε να Τον φοβάται. Ούτε θα μπορούσαμε εμείς να ξέρουμε τις αμαρτίες μας χωρίς τον λόγο του Θεού — ούτε ένας άνθρωπος. 
Με άλλα λόγια, βασικά ήμασταν χωρίς γνώση του Θεού, λατρεύαμε μάταια πράγματα και δεν γνωρίζαμε τις αμαρτίες μας. Αλλά ο Θεός μάς έδωσε τον νόμο και έτσι γνωρίσαμε τις αμαρτίες μας ενώπιον του Θεού. Ήταν η ακοή του λόγου του νόμου, όπως οι Δέκα Εντολές και τα 613 λεπτομερή άρθρα του νόμου, που μας γνώρισαν τις ατέλειες και αμαρτίες μας. 
Χωρίς τον λόγο του νόμου κανένας δεν μπορεί να ξέρει ούτε καν τις αμαρτίες του. Σχεδόν κάθε καταδικασμένος πίσω από τα σίδερα της φυλακής θα ισχυριζόταν ότι δεν ξέρει ποιο είναι το έγκλημά του και γιατί είναι στην φυλακή. Πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι· ότι στάλθηκαν στην φυλακή άδικα και από λάθος. Χωρίς γνώση του νόμου του Θεού δεν μπορούμε να ξέρουμε τις αμαρτίες μας, και λέμε, «Εγώ πάντα έτσι έκανα. Όλοι το ίδιο κάνουν. Πώς μπορεί αυτό να είναι αμαρτία;» 
Μόνο βλέποντας και ακούγοντας τον νόμο του Θεού αναγνωρίσαμε τις αμαρτίες μας. Γνωρίσαμε ότι η λατρεία άλλων θεών, η μάταιη επίκληση του ονόματος του Θεού, η αποτυχία να τηρήσουμε το Σάββατο, ο φόνος, η μοιχεία, η κλοπή, το ψέμα, ο φθόνος – η αποτυχία μας να ζήσουμε σύμφωνα με τον λόγο του Θεού – όλα αυτά είναι πράξεις αμαρτίας επειδή το λέει ο νόμος του Θεού. Έτσι καταλάβαμε και αναγνωρίσαμε ότι ήμασταν αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού, με τον λόγο του νόμου. Πριν από αυτόν τον νόμο, δεν ξέραμε ούτε καν τις αμαρτίες μας. 
Συνειδητοποιώντας ότι είμαστε αμαρτωλοί, τι πρέπει να κάνουμε ενώπιον του Θεού; Πρέπει να ρωτήσουμε πώς μπορούν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Με την ακοή του λόγου του Θεού μαθαίνουμε τις αμαρτίες μας και αναγνωρίζουμε την ανάγκη μας για σωτηρία. Όπως ακριβώς ο πεινασμένος αισθάνεται την ανάγκη για τροφή, όσοι αναγνωρίζουν ότι έχουν παραβεί τον νόμο του Θεού και ξέρουν ότι είναι μεγάλοι αμαρτωλοί, αναγνωρίζουν την ανάγκη τους για σωτηρία. Έτσι αρχίζουμε να ψάχνουμε τον Θεό και καταλαβαίνουμε την ανάγκη μας να πιστέψουμε στην δική Του δικαιοσύνη μέσω του Ιησού Χριστού, που Τον έστειλε για μας. Καθώς «η πίστη έρχεται με την ακοή», γνωρίζουμε τις αμαρτίες μας με την ακοή του λόγου του Θεού. 
 

Τώρα ξέρουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Τι πρέπει να κάνουμε για να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας;

Η σωτηρία έρχεται από την πίστη στον λόγο Του, που στέκεται στο κέντρο των καρδιών μας, καθώς αναγνωρίσαμε τις αμαρτίες μας ακούγοντας και μαθαίνοντας τον λόγο του Θεού. Όπως λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους 3:21-22, «Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών· δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας». 
Δίνοντας σε εμάς τον νόμο Του, ο Θεός μάς γνωστοποίησε ότι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιόν Του, επειδή αποτύχαμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον λόγο Του. Έχουμε συνεπώς δύο διαφορετικές ανάγκες: θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο αλλά, συγχρόνως, επιδιώκουμε απελπισμένα την σωτηρία μας από την αμαρτία. Επειδή όμως «...χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη», εκείνοι που θα ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους πρέπει να βρουν λύτρωση με την πίστη τους σε αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού και όχι στον νόμο. Ξέρουμε ότι αυτή η απελευθέρωση δεν έρχεται με την υπακοή του νόμου του Θεού αλλά πιστεύοντας στην σωτηρία που δίνεται από τον Θεό, στην ίδια την δικαιοσύνη του Θεού που μάς έχει σώσει μέσω του Ιησού Χριστού. 
Ποια, λοιπόν, είναι αυτή η δικαιοσύνη του Θεού και η σωτηρία Του; Είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που αναφέρεται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη ως σωτηρία με πίστη στο σύστημα θυσιών, και στην Καινή Διαθήκη ως πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και τον Σταυρό Του. Η Επιστολή προς Ρωμαίους 3:21-22 λέει, «μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών· δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας». 
Πώς, λοιπόν, μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού; Μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού γνωρίζοντας, μέσω του λόγου του Θεού που μαρτυρήθηκε από τον νόμο και τους προφήτες, ότι ο Ιησούς είναι Θεός και Σωτήρας μας, και με το να σωθούμε από όλες μας τις αμαρτίες μέσω της πίστης μας σε Αυτόν.
Με άλλα λόγια, λαβαίνουμε την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας στον λόγο Του, που βεβαιώνεται από τον νόμο και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ότι ο νόμος και οι προφήτες μαρτύρησαν τον λόγο του Θεού, το λέει επίσης στα αρχικά κεφάλαια της Επιστολής προς Εβραίους και της Επιστολής προς Ρωμαίους. 
Η σωτηρία που υποσχέθηκε σε μας ο Θεός είναι το ότι ο Ιησούς ήρθε να μας ελευθερώσει. Αυτή η υπόσχεση, να σωθούν δηλαδή οι αμαρτωλοί, που ήταν κάτω από τον νόμο και προορισμένοι για την καταστροφή τους, είχε γίνει από τον Θεό χιλιάδες χρόνια πριν. Επανειλημμένα είχε δώσει αυτήν την υπόσχεση μέσω πολλών δούλων Του, που ήρθαν πριν από εμάς και είχε αποκαλύψει πώς ακριβώς σκόπευε να την τηρήσει. 
Ας δούμε παραδείγματος χάριν μια περικοπή. Το Λευιτικόν 16:21 λέει, «Και θέλει επιθέσει ο Ααρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος, και θέλει εξομολογηθή επ’ αυτού πάσας τας ανομίας των υιών Ισραήλ, και πάσας τας παραβάσεις αυτών καθ’ όλας αυτών τας αμαρτίας· και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου· και θέλει αποστείλει αυτόν διά χειρός διωρισμένου ανθρώπου εις την έρημον». Τα χωρία από την Επιστολή προς Ρωμαίους 3:21-22, που λένε ότι η δικαιοσύνη του Θεού μαρτυρήθηκε από τον νόμο και τους προφήτες, σημαίνουν ότι η τέλεια σωτηρία του Ιησού αποκαλύφθηκε μέσω των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης της σκηνής και μέσω προφητών όπως οι Ησαΐας, Ιεζεκιήλ, Ιερεμίας και Δανιήλ. 
Με άλλα λόγια, ο Θεός είχε ήδη αποκαλύψει μέσω του λόγου της Παλαιάς Διαθήκης, πώς ακριβώς θα τηρούσε την υπόσχεση Του της σωτηρίας — ότι θα το έκανε αυτό με την αποστολή του Ιησού Χριστού, που θα αναλάβαινε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, τον θάνατό Του στην θέση μας στον Σταυρό, και με αυτόν τον τρόπο θα πλήρωνε την ποινή όλων των αμαρτιών μας με το σώμα Του, όλα για την απελευθέρωσή μας από την αμαρτία μέσω της δικαιοσύνης του Θεού. Η σωτηρία μας, λοιπόν, δεν είναι από τον νόμο αλλά από την πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, όπως μαρτυρήθηκε από τον νόμο και τους προφήτες. 
Ο Θεός μάς λέει ότι σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας στην δική Του δικαιοσύνη, που εκπληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό. Η πίστη μας έρχεται με την ακοή αυτού του λόγου του Θεού, του Λόγου του Ιησού Χριστού. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μας; Ξέρουμε και πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μας με την ακοή του λόγου του Θεού που λαλήθηκε στους δούλους Του, ότι δηλαδή είχε υποσχεθεί να μας σώσει σύμφωνα με το σχέδιό Του και ότι ο Ιησούς ήρθε για να μας σώσει σύμφωνα με αυτήν την υπόσχεση και σχέδιο. Όπως γράφει στο Δανιήλ 9:24, «Εβδομήκοντα εβδομάδες διωρίσθησαν επί τον λαόν σου, και επί την πόλιν την αγίαν σου, διά να συντελεσθή η παράβασις, και να τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, και να γείνη εξιλέωσις περί της ανομίας, και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος, και να σφραγισθή όρασις και προφητεία, και να χρισθή ο Άγιος των αγίων». 
 

Ο Θεός έχει θέσει εβδομήντα εβδομάδες για τον λαό Του 

Συνεχίζουμε με την παραπάνω περικοπή από το βιβλίο του Δανιήλ. Αυτό που περιγράφει η περικοπή είναι η ήττα του Ισραήλ από την Βαβυλώνα, όταν ο Θεός αποφάσισε ότι οι Ισραηλίτες, θα πήγαιναν αιχμάλωτοι στην Βαβυλώνα και θα ζούσαν εκεί ως δούλοι για εβδομήντα έτη λόγω της ειδωλολατρίας τους. Όπως αποφασίστηκε από τον Θεό, οι Βαβυλώνιοι επιτέθηκαν στο Ισραήλ και το συνέτριψαν, και εκείνοι ανίκανοι να αντισταθούν στην ερήμωση, παραδόθηκαν στους εισβολείς, που πήραν πολλούς Ισραηλίτες ως αιχμάλωτους και τους έκαναν σκλάβους τους. Μεταξύ των αιχμαλώτων που πάρθηκαν, ήταν επίσης και σοφοί όπως ο Δανιήλ, τον οποίο ο Βαβυλώνιος βασιλιάς τον έκανε σύμβουλό του. 
Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ο Θεός τιμώρησε τους Ισραηλίτες για τις αμαρτίες τους, επειδή όμως ήταν φιλεύσπλαχνος δεν κράτησε την οργή Του για πάντα αλλά, αντίθετα, σχεδίασε να τους ελευθερώσει σε 70 έτη. 
Όταν ο Δανιήλ έκφρασε μετάνοια ενώπιον του Θεού εξ ονόματος του λαού του, προσευχήθηκε για το έλεός Του και απελευθέρωση, ο Θεός έστειλε έναν άγγελο που είπε αυτά τα λόγια: «Εβδομήκοντα εβδομάδες διωρίσθησαν επί τον λαόν σου, και επί την πόλιν την αγίαν σου, διά να συντελεσθή η παράβασις, και να τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, και να γείνη εξιλέωσις περί της ανομίας, και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος, και να σφραγισθή όρασις και προφητεία, και να χρισθή ο Αγιος των αγίων». Αυτή η περικοπή είναι υπόσχεση του Θεού στον Δανιήλ, ότι θα συγχωρούσε όλες τις αμαρτίες του λαού Του σε 70 έτη, όταν θα τελείωναν οι παραβάσεις τους. Αποκαλύπτει επίσης σε μας την υποσχεμένη απελευθέρωση του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. 
Επειδή οι Ισραηλίτες έπραξαν πολλές αμαρτίες, ο Θεός έπρεπε να τους τιμωρήσει, και με την ποινή της 70χρονης αιχμαλωσίας ο Θεός συγχώρεσε όλες τις προηγούμενες αμαρτίες τους. Όταν η παράβαση λυτρωνόταν και έφτανε το τέλος των αμαρτιών, όλες οι αμαρτίες των Ισραηλιτών δεν θα υπήρχαν πλέον. Όταν θα γινόταν η διευθέτηση για την ανομία, θα ερχόταν η αιώνια δικαιοσύνη και η όραση και η προφητεία θα σφραγίζονταν, θα εκπληρώνονταν όλοι οι λόγοι του Θεού που λαλήθηκαν στον Ιερεμία. Όλα αυτά θα τελείωναν μέσα στα 70 χρόνια αιχμαλωσίας και στο 70ο έτος οι Ισραηλίτες θα επέστρεφαν στην πατρίδα τους. 
Αυτό είπε ο Θεός στον Δανιήλ μέσω του αγγέλου Του. Αυτή η υπόσχεση ήταν μια υπόσχεση που έγινε στους Ισραηλίτες αλλά έχει επίσης μια πνευματική σημασία — ακριβώς όπως ο Θεός καθόρισε 70 εβδομάδες για τον λαό του Ισραήλ και την άγια πόλη τους, ο Θεός έχει προετοιμάσει για όλους εμάς που πιστεύουμε σε Αυτόν την δική μας άγια πόλη του Ουρανού, την δική μας Βασιλεία του Θεού. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους, λέει, «Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών· δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας». Όταν ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη, βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό, όλες οι ανομίες μας εξαλείφθηκαν, οι αμαρτίες μας τελείωσαν, η αιώνια δικαιοσύνη αποκαλύφθηκε, και η όραση και η προφητεία σφραγίστηκαν. Η περικοπή από τον Δανιήλ τελειώνει με, την φράση «να χρισθή ο Άγιος των αγίων». Τι σημαίνει αυτό; Ο Άγιος των αγίων δεν αναφέρεται σε κανέναν άλλο εκτός από τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος θα ερχόταν σε αυτήν την γη για να γίνει ο Χρισμένος (Χριστός=αυτός που έχει λάβει το χρίσμα).
Τι σημαίνει να είναι χρισμένος; Σημαίνει ότι ο Ιησούς θα αναλάμβανε τα τρία αξιώματα του Βασιλιά, του Αρχιερέα και του Προφήτη της Βασιλείας του Θεού. Ως Βασιλιάς, Αρχιερέας και Προφήτης μας, ο Ιησούς θα εκπλήρωνε το θέλημα του Θεού, που ήταν να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Ακριβώς όπως προφητεύθηκε από τον άγγελο που μίλησε στον Δανιήλ, ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας και κρίθηκε στην θέση μας όταν ήρθε σε αυτήν την γη και βαφτίστηκε. 
«Η πίστις είναι εξ ακοής». Πώς, λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε και να πιστέψουμε σε αυτό το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού; Πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας μας; Μπορούμε να το ακούσουμε και να το πιστέψουμε με τον λόγο του Θεού που λαλήθηκε στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη – από τους λόγους που λαλήθηκαν από τους προφήτες του Θεού και τους δούλους Του. Για αυτό ο Παύλος είπε ότι η πίστη έρχεται με την ακοή και αυτή η πίστη έρχεται με την ακοή του λόγου του Χριστού. 
Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ο Δανιήλ και ο Ησαΐας, προφήτευσαν για τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Ο Ησαΐας, ειδικότερα, προφήτευσε, «Αυτός τω όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε, και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη» και «εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού» (Ησαΐας 53:4,6). 
Ποιος την εποχή του Ησαΐα θα είχε πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός θα γεννιόταν από παρθένο για να έρθει σε αυτήν την γη ως ο πιο απλός ανάμεσα στους πιο απλούς, θα ζούσε 33 έτη, θα βαφτιζόταν, σταυρωνόταν και ανασταινόταν από τον θάνατο την τρίτη ημέρα; Και όμως ο Ησαΐας είδε και προφήτευσε, περίπου 700 έτη πριν από τον ερχομό του Ιησού, ότι όλα αυτά θα πραγματοποιούνταν. Επιμαρτύρησε το γεγονός ότι ο Χριστός θα σήκωνε την θλίψη μας και όλες τις αμαρτίες μας. 
Για αυτό ο Παύλος χρησιμοποίησε συχνά τον λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, γράφοντας την Επιστολή προς Ρωμαίους, για να εξηγήσει πώς οι δούλοι του Θεού έδωσαν μαρτυρία στο πώς ο Ιησούς έγινε Σωτήρας μας – ερχόμενος σε αυτήν την γη, αφαιρώντας όλες τις αμαρτίες μας και σώζοντάς μας με την δικαιοσύνη του Θεού. 
 

Επειδή όλοι αμάρτησαν

Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 3:23-24 λέει, «Επειδή πάντες ήμαρτον, και υστερούνται της δόξης του Θεού· δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού». Επειδή γεννηθήκαμε στην αμαρτία και όλοι έχουμε αμαρτήσει ενάντια στον Θεό, υστερούμαστε την δόξα Του και την Βασιλεία Του. Αλλά δικαιωθήκαμε δωρεάν με την χάρη του Θεού μέσω της λύτρωσης του Ιησού Χριστού. Η δικαίωσή μας ήταν δωρεάν, χωρίς καμιά πληρωμή. Δεν έπρεπε να πληρώσουμε τις ποινές για τις αμαρτίες μας, επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και πλήρωσε αυτές τις ποινές με την ζωή Του στον Σταυρό, όλα για να ελευθερώσει όσους από εμάς θα άκουγαν και θα πίστευαν σε Αυτόν. 
Τι εννοούμε με την πίστη στην σωτηρία από όλες τις αμαρτίες; Απλά εννοούμε την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει καμιά σχέση με έργα, όλα όμως γίνονται με την καρδιά μας. Δικαιωνόμαστε με την ακοή του λόγου του Κυρίου μας και με πίστη σε αυτόν με την καρδιά μας. Για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας ο Κύριός μας ήρθε σε αυτήν την γη, έγινε ο αμνός του Θεού που σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με την βάπτισή Του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και πέθανε στον Σταυρό. Την τρίτη ημέρα αναστήθηκε από τον θάνατο και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα. 
Ο Ιησούς ανέλαβε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου, κατέβαλε με την ζωή Του την τιμή για την τιμωρία των αμαρτιών μας και αναστήθηκε από τον θάνατο· όλα για να μας σώσει από το δικό μας βέβαιο θάνατο. Σωζόμαστε με την πίστη σε αυτό. Η σωτηρία μας έρχεται από την πίστη και η πίστη μας έρχεται με την ακοή του γραπτού λόγου του Θεού και η ακοή μας έρχεται από τον λόγο του Χριστού. 
«Η πίστις είναι εξ ακοής». Πιστεύουμε με την καρδιά μας. Οι διάνοιές μας είναι για την γνώση, ενώ τα σώματά μας είναι για την εργασία και οι καρδιές μας είναι για να πιστεύουμε. Τι, λοιπόν, θα έπρεπε να πιστέψουμε με την καρδιά μας και πώς; Με την ακοή του λόγου του Θεού μπορούμε να ακούσουμε το Ευαγγέλιό Του και με την ακοή του Ευαγγελίου Του μπορούμε να έχουμε πίστη, και έχοντας πίστη μπορούμε να σωθούμε. Όταν πιστεύουμε, πιστεύουμε με τον λόγο του Θεού – δηλαδή πιστεύουμε στον γραπτό λόγο που διακηρύττει ότι ο Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, τις σήκωσε, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τον θάνατο. 
Να έχεις πίστη στον λόγο του Θεού, σημαίνει να έχεις πίστη στην δική Του δικαιοσύνη. Έτσι, η πίστη χωρίς την ακοή του λόγου του Θεού είναι ανώφελη και άχρηστη. Αξιώσεις όπως ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε μέσω ονείρων και άλλων απροσδιόριστων πραγμάτων είναι όλες ψέματα. 
Σωζόμαστε με την πίστη και την πίστη μόνο. Ας διαβάσουμε μια φορά ακόμα από την προς Ρωμαίους 3:24-26: «Δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού· τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως, εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων, διά της μακροθυμίας του Θεού· προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος, και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν». Αμήν. Ο Κύριός μας έγινε ο εξιλασμός για τις αμαρτίες μας. Εξαιτίας των αμαρτιών μας γίναμε εχθροί του Θεού αλλά ο Ιησούς αποκατέστησε την σχέση μας με τον Θεό με το να γίνει ο εξιλασμός για τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα, τον θάνατο και την ανάστασή Του. 
Στη μέση της περικοπής προς Ρωμαίους 3:25 διαβάζουμε τα εξής, «Διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων, διά της μακροθυμίας του Θεού· προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ». Αυτή η περικοπή μάς λέει ότι ο Θεός περίμενε με υπομονή πολύ μεγάλο χρόνο και ότι θα περιμένει ως την ημέρα της κρίσης. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, όσοι πιστεύουν στην σωτηρία μέσω του ύδατος και του αίματος, όσοι πιστεύουν στην σωτηρία του Υιού που έγινε ο εξιλασμός στον Πατέρα Θεό – όλες οι αμαρτίες τους διαγράφτηκαν από τον Θεό. «Άφεση των αμαρτιών» σημαίνει ότι ο Θεός έχει διαγράψει τις αμαρτίες όσων ακούνε και πιστεύουν στον λόγο του Θεού και του ευαγγελίου Του, των ίδιων ανθρώπων που πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. 
Μπορεί να τρικλίζουμε κατά διαστήματα στην ζωή μας αλλά αυτό οφείλεται στην αδυναμία της σάρκας και του μυαλού μας, όμως, εφόσον δεν αρνούμαστε την σωτηρία του Ιησού, ο Θεός δεν θα δει όλες αυτές τις αμαρτίες ως αμαρτίες. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν εξετάζει τις αμαρτίες όσων σώζονται με την πίστη στο ύδωρ και το αίμα του Ιησού Χριστού στις καρδιές τους, αλλά τις προσπερνά. 
Γιατί, λοιπόν, προσπερνά ο Θεός τις αμαρτίες μας; Πώς μπορεί να αγνοήσει τέτοιες αμαρτίες, Αυτός που είναι ο άγιος και δίκαιος Θεός; Αυτό συμβαίνει επειδή ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και βαφτίστηκε. Επειδή ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα και την σταύρωσή Του, για αυτό ο Θεός προσπερνά τις προγενόμενες αμαρτίες μας. Οι προγενόμενες αμαρτίες αναφέρονται μόνο στην προπατορική αμαρτία μας; Όχι, επειδή ενώ μπορεί να φαίνονται ως η προπατορική μας αμαρτία, για τον Πατέρα μας αιώνιο Θεό, όλα ανήκουν στο παρελθόν. 
Από την προοπτική της αιωνιότητας, ο χρόνος σε αυτόν τον κόσμο εμφανίζεται πάντα ως παρελθόν. Αυτός ο κόσμος έχει αρχή και τέλος αλλά ο Θεός είναι αιώνιος και έτσι, όταν συγκρίνουμε τον δικό Του χρόνο με τον δικό μας κοσμικό χρόνο, όλες οι αμαρτίες του κόσμου φαίνονται ενώπιόν Του ότι έχουν διαπραχθεί στο παρελθόν. «Διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων, διά της μακροθυμίας του Θεού· προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ». Για αυτό ο Θεός δεν βλέπει τις αμαρτίες μας. Όχι επειδή δεν έχει μάτια για να δει τις αμαρτίες μας, αλλά δεν τις βλέπει επειδή ο Υιός Του Ιησούς Χριστός έχει πληρώσει τις ποινές των αμαρτιών μας. Επειδή το βάπτισμα και η σταύρωση του Χριστού καθάρισαν τις αμαρτίες μας, πραγματικά εμφανιζόμαστε ενώπιον του Θεού ως άνθρωποι χωρίς αμαρτία. 
Πώς θα μπορούσε ο Θεός να δει τις αμαρτίες μας, όταν ήδη ο Ιησούς Χριστός τις πήρε μακριά από εμάς, που εξαγόρασε όλους όσοι πιστεύουν σε αυτό, εκπληρώνοντας την δικαιοσύνη του Θεού; Έτσι, ο Θεός δείχνει τώρα την δική Του δικαιοσύνη προσπερνώντας τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν στο παρελθόν, αμαρτίες που έχουν πληρωθεί ήδη από τον Ιησού Χριστό. 
Η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού έρχεται με τον λόγο του Χριστού, επειδή ο λόγος του Χριστού περιέχει την ίδια την δικαιοσύνη του Θεού. Δείχνοντας την δικαιοσύνη Του, ο Θεός παρουσίασε όχι μόνο την δική Του δικαιοσύνη αλλά και την δικαιοσύνη όσων πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός μάς απελευθέρωσε όλους από τις αμαρτίες μας και εμείς επίσης πιστεύουμε με τις καρδιές μας ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Για αυτό έχουμε γίνει χωρίς αμαρτία και δίκαιοι, επειδή έχουμε φορέσει την ίδια την δικαιοσύνη του Χριστού (Γαλ. 3:27). Επειδή και ο Θεός και εμείς είμαστε δίκαιοι, είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια και εσείς και εγώ είμαστε παιδιά Του. Πιστεύετε σε αυτές τις όμορφες ειδήσεις; 
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάτι δικό μας για το οποίο μπορούμε να καυχηθούμε; Φυσικά όχι! Τι δικό μας υπάρχει για να καυχηθούμε για αυτό, όταν στην πραγματικότητα η σωτηρία μας είναι δυνατή μόνο με την ακοή και την πίστη στον λόγο του Χριστού; Σωθήκαμε λόγω των έργων μας; Τι υπάρχει για να καυχηθούμε; Τίποτε! Σωθήκατε επειδή παρευρίσκεστε στις πρωινές συνάξεις των εκκλησιών; Σωθήκατε επειδή δεν απουσιάσατε από την εκκλησία ούτε μια Κυριακή; Σωθήκατε επειδή αποφασίσατε να προσφέρετε δέκατα; Φυσικά όχι. 
Αυτά όλα είναι έργα, και η πίστη που βασίστηκε σε έργα ή/και που συμπληρώθηκε με έργα, είναι λανθασμένη πίστη. Σωθήκαμε από τις αμαρτίες μας μόνο πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού με την καρδιά μας. Η πίστη έρχεται με την ακοή και η σωτηρία έρχεται με την πίστη στον λόγο του Χριστού. 
Το να προσπαθούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών με προσευχές μετάνοιας, αφού πιστέψαμε στον Ιησού, είναι και αυτό μια ψεύτικη πίστη, επειδή η αληθινή πίστη έρχεται μόνο πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, όχι από τα έργα του νόμου. Όπως λέει ο λόγος του Θεού, «Πού λοιπόν η καύχησις; Εκλείσθη έξω. Διά ποίου νόμου; των έργων; Ουχί· αλλά διά του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός; Ουχί δε και των εθνών; Ναι και των εθνών». 
Τόσο για τους Ιουδαίους όσο και για τους Εθνικούς, η σωτηρία έρχεται με την ακοή και την πίστη στις καρδιές τους, ότι ο Ιησούς Χριστός τούς έχει σώσει με το ύδωρ και το αίμα Του. Σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας όταν πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού. Όταν πιστεύουμε σε αυτήν την δικαιοσύνη, που είναι ο Ιησούς Χριστός, σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας. Ο Θεός γίνεται Πατέρας μας και εμείς γινόμαστε παιδιά Του. Αυτή είναι η σωτηρία με την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, με την ακοή και την πίστη στον λόγο του Χριστού. Η πίστη μας έρχεται πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Η σωτηρία μας έρχεται με την πίστη μας στον λόγο του Χριστού. Πιστεύετε, λοιπόν, ότι ο Χριστός ήρθε σε αυτήν την γη ως Σωτήρας σας, που με το βάπτισμά Του ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου ως εξιλασμός στον Θεό, και ότι πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τον θάνατο την τρίτη ημέρα και κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα; Πιστεύετε αληθινά σε αυτήν την σωτηρία, σε αυτήν την εξιλέωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού; 
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζητούν από τον Θεό να εμφανιστεί στα όνειρά τους, που λένε ότι θα πίστευαν αν μόνο μπορούσαν να Τον δουν μια φορά με τα μάτια τους. Μερικοί υποστηρίζουν ακόμα ότι έχουν δει τον Ιησού στα όνειρά τους, ότι τους είπε να κάνουν αυτό και εκείνο – να χτίσουν μια εκκλησία εδώ, ένα κέντρο προσευχής εκεί, κ.λπ., συνήθως όμως κάτι που απαιτεί χρήματα – και εξαπατημένοι από τέτοιες ψεύτικες αξιώσεις, πολλοί παραπλανιούνται και παραστρατούν. Υπάρχουν πάρα πολλά λυπηρά συμβάντα σε αυτόν τον χριστιανικό κόσμο. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι όλα αυτά δεν είναι έργα του Κυρίου μας αλλά του ίδιου του Διαβόλου. 
Αν ίσως συμβεί, να δείτε τον Ιησού στο όνειρό σας, μην το πάρετε πάρα πολύ σοβαρά. Τα όνειρα είναι μόνο όνειρα. Ο Ιησούς δεν είναι κάποιος που θα εμφανιζόταν ενώπιον σας με τέτοιο τρόπο – ειδάλλως, δεν θα υπήρχε ανάγκη για την Βίβλο. Αν ο Ιησούς εμφανίζεται ενώπιον μας έστω και μια φορά, τότε πρέπει να κλείσουμε την Βίβλο επειδή δεν υπάρχει πλέον καμιά ανάγκη για αυτήν. Αλλά αυτό θα έχει καταστρεπτική επίδραση στο έργο της σωτηρίας του Χριστού. 
Αν επρόκειτο να πιστέψουμε στον Ιησού χωρίς την Βίβλο, Εκείνος θα έπρεπε να εμφανίζεται στον καθένα. Αλλά δεν υπάρχει ανάγκη για αυτό, επειδή ο Κύριός μας έχει ικανοποιήσει ήδη όλες τις απαιτήσεις της σωτηρίας. Για αυτό η πίστη έρχεται ακούγοντας και πιστεύοντας στον λόγο του Χριστού. Έχουν ακούσει λοιπόν όλοι οι άνθρωποι για τον Ιησού Χριστό; Μπορεί να έχουν ακούσει για το όνομα του Ιησού Χριστού αλλά δεν έχουν ακούσει όλοι τους το αληθινό ευαγγέλιο. Για αυτό ο Παύλος ρώτησε, «Και πώς θέλουσιν ακούσει χωρίς να υπάρχη ο κηρύττων;» 
Για αυτό πρέπει να κηρύξουμε αυτό το ευαγγέλιο που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά με τι και πώς; Δεν είναι σημαντικό με ποια μέθοδο ή πώς κηρύττεται το ευαγγέλιο· όλες οι μέθοδοι διάδοσης των καλών νέων, μέσω του προφορικού λόγου ή των έντυπων υλικών, πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Η πίστη έρχεται με την ακοή και η ακοή έρχεται με τον λόγο του Χριστού. Τα έντυπα που κηρύττουν το ευαγγέλιο, μπορούν επίσης να οδηγήσουν τους αναγνώστες στην αληθινή πίστη. Ανεξάρτητα από την μέθοδο, πρέπει να θυμάστε ότι η πίστη μπορεί να έρθει μόνο με την ακοή και η ακοή μόνο με το κήρυγμα των καλών ειδήσεων. 
Αν πραγματικά έχετε στην καρδιά σας πίστη στον λόγο του Θεού, τότε θα ξέρετε ότι είστε αληθινός Χριστιανός. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι το ξέρετε αυτό· ότι έχετε σωθεί από τις αμαρτίες σας. Ελπίζω επίσης και προσεύχομαι ότι θα κρατηθείτε στον λόγο του ύδατος και του Πνεύματος. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν την συζήτησή μας, διαβάζοντας μαζί από την Επιστολή προς Ρωμαίους 10:17. 
«Άρα η πίστις είναι εξ ακοής· η δε ακοή διά του λόγου του Θεού». Αμήν. Όσοι πιστεύουν στις καρδιές τους ακούγοντας αυτόν τον γραπτό λόγο του Θεού, είναι εκείνοι που έχουν την αληθινή πίστη. Έχετε αυτήν την αληθινή πίστη; Ο Κύριός μας, μάς έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. 
Πόσο ευγνώμονες και ευτυχείς είμαστε, που ο Κύριος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας! Χωρίς το ευαγγέλιο οι άνθρωποι πάντα αποθαρρύνονται, όμως ακούγοντας μόνο ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, οι καρδιές μας μπορούν να γεμίσουν με χαρά και η πίστη μας μπορεί να αρχίσει να αυξάνεται. 
Ευχαριστώ τον Κύριο που μας έσωσε.