Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 11] Θα σωθεί ο Ισραήλ;

Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 11:1 λέει, «Λέγω λοιπόν, Μήπως απέρριψεν ο Θεός τον λαόν αυτού; Μη γένοιτο· διότι και εγώ Ισραηλίτης είμαι, εκ σπέρματος Αβραάμ, εκ φυλής Βενιαμίν». Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν εγκατέλειψε τους Ιουδαίους, επειδή και ο ίδιος ο Παύλος ήταν επίσης Ισραηλίτης. 
Ο Θεός λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους 11:2-5, «Δεν απέρριψεν ο Θεός τον λαόν αυτού τον οποίον προεγνώρισεν. Ή δεν εξεύρετε τι λέγει η γραφή περί του Ηλία; πώς ομίλει προς τον Θεόν κατά του Ισραήλ, λέγων, ‘Κύριε, τους προφήτας σου εθανάτωσαν, και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν· και εγώ εναπελείφθην μόνος, και ζητούσι την ψυχήν μου’. Αλλά τι αποκρίνεται προς αυτόν ο Θεός; ‘Αφήκα εις εμαυτόν επτά χιλιάδας ανδρών, οίτινες δεν έκλιναν γόνυ εις τον Βάαλ’. Ούτω λοιπόν και επί του παρόντος καιρού απέμεινε κατάλοιπόν τι κατ’ εκλογήν χάριτος». 
Δεδομένου ότι ο Θεός μάς είπε ότι θα υπήρχαν πολλοί Ισραηλίτες που θα επέστρεφαν σε Αυτόν πιστεύοντας στον Ιησού, πολλοί Ιουδαίοι θα σωθούν από τις αμαρτίες τους. Πρέπει να πιστέψουμε πως όταν έρθει το τέλος του χρόνου, ένας μεγάλος αριθμός Εθνικών θα λυτρωθεί από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού και ερχόμενοι στον Ιησού Χριστό. 
Ο Παύλος ρώτησε, «Δεν εξεύρετε τι λέγει η γραφή περί του Ηλία;». Εδώ ο Παύλος αναφέρεται στο γεγονός ότι θα υπάρξουν τελικά πολλοί Ισραηλίτες που θα εμπιστευθούν την δικαιοσύνη του Θεού, ότι θα αφαιρέσει τις αμαρτίες τους. Με τον λόγο του Θεού που λαλήθηκε στον Ηλία, η Γραφή μάς λέει ότι πολλοί μεταξύ των Ισραηλιτών θα δεχτούν τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους. Εμείς πιστεύουμε σε αυτόν τον λόγο. 
Στη Γραφή ο αριθμός «7» συμβολίζει την πληρότητα. Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον κόσμο σε έξι ημέρες και αναπαύτηκε την έβδομη ημέρα. Ο Θεός υποσχέθηκε να έχει διατηρήσει επτά χιλιάδες ανθρώπους που δεν θα γονάτιζαν στον Βάαλ. Αυτό σήμαινε ότι θα υπήρχαν πολλοί Ισραηλίτες που θα λάβαιναν σωτηρία από τις αμαρτίες τους με την αποδοχή του Ιησού Χριστού ως Σωτήρα τους. 
Εξηγώντας την σχέση μεταξύ των Ισραηλιτών και των Εθνικών, ο Παύλος πίστευε ότι θα σώζονταν πολλοί μεταξύ του λαού Ισραήλ. 
 

Σκόνταψαν για να πέσουν; 

Ο Παύλος είπε στην Επιστολή προς Ρωμαίους 11:6-12 πως αν οι Ισραηλίτες είχαν δεχτεί πλήρως το γεγονός ότι ο Ιησούς ήταν Σωτήρας τους, δεν θα υπήρχε εποχή σωτηρίας για τους Εθνικούς. Επειδή οι Ισραηλίτες δεν δέχτηκαν τον Ιησού ως Σωτήρα τους, ο Θεός έδωσε στους Εθνικούς την δυνατότητα να σωθούν με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Με αυτό, ο Θεός θέλησε να προκαλέσει ζηλοτυπία στους Ιουδαίους, έναντι των Εθνικών που πίστεψαν στον Ιησού και έγιναν παιδιά Του. Οι Ισραηλίτες θα άρχιζαν τότε να δέχονται τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους και τελικά θα αποδέχονταν το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πράγματι ο Μεσσίας τους. 
 

Η ρίζα είναι άγια έτσι και τα κλαδιά είναι άγια 

Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 11:13 λέει, «Διότι προς εσάς τα έθνη λέγω, (εφ’ όσον μεν είμαι εγώ απόστολος των εθνών, την διακονίαν μου δοξάζω)». Ο Παύλος είπε ότι μεγάλυνε την διακονία του ως απόστολος των Εθνικών. Θέλησε να σώσει τους ανθρώπους της φυλής και του αίματός του, προκαλώντας τους να είναι ζηλότυποι έναντι των αναγεννημένων Εθνικών. 
«Διότι αν η αποβολή αυτών ήναι φιλίωσις του κόσμου, τι θέλει είσθαι η πρόσληψις αυτών, ειμή ζωή εκ νεκρών; Και αν η ζύμη ήναι αγία, είναι και το φύραμα· και αν η ρίζα ήναι αγία, είναι και οι κλάδοι» (Ρωμ. 11:15-16). Αυτή η περικοπή σημαίνει ότι αν ο Αβραάμ, η ρίζα των Ισραηλιτών, σώθηκε και κέρδισε την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας στον λόγο Του, τότε ήταν ακόμα δυνατό ότι θα σώζονταν οι Ισραηλίτες, οι κλάδοι του Αβραάμ. 
Ταυτόχρονα, ο Παύλος προειδοποίησε τους αναγεννημένους Εθνικούς ότι δεν πρέπει να είναι αλαζονικοί, επειδή έγιναν ο άγιος λαός του Θεού όπως τα κομμένα κλαδιά μιας άγριας ελιάς που τους δόθηκε νέα ζωή με το μπόλιασμά τους σε μια καλή ελιά. Στο Ρωμαίους 11:18 λέει, «Μη κατακαυχάσαι εναντίον των κλάδων· αν δε κατακαυχάσαι, συ δεν βαστάζεις την ρίζαν, αλλ’ η ρίζα σε». 
Γίναμε άνθρωποι του Θεού, επειδή σωθήκαμε από τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, αν όμως εγκαταλείψουμε την δικαιοσύνη του Θεού, θα εγκαταλειφθούμε και εμείς επίσης. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό επειδή ο Ιησούς Χριστός έχει εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη του Θεού για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας και επειδή πράγματι έχουμε σωθεί από όλες τις αμαρτίες μας. Έχουμε σωθεί με την πίστη μας στην απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού και όχι με τα έργα μας. Εμείς οι Εθνικοί γίναμε λαός Του μέσω της πίστης μας στην δική Του δικαιοσύνη, αντικαθιστώντας τους αποκομμένους κλάδους των Ισραηλιτών. 
 

Μπορούμε να μείνουμε σταθεροί επειδή πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού

Επομένως, και οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι μπορούν να μπολιαστούν στον Ιησού ως λαός Του, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Αν δεν πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού, σίγουρα θα πεθάνουμε λόγω των αμαρτιών μας με την δίκαιη κρίση Του. Ο Παύλος προειδοποίησε για αυτό πρώτα τους Ισραηλίτες, αλλά και εμείς δεν απαλλασσόμαστε από την προειδοποίηση. 
Ο Θεός έδειξε έλεος σε μας τους Εθνικούς και μας έσωσε εντελώς με την δική Του δικαιοσύνη. Όσοι γνωρίζουν και πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, σώζονται από όλες τις αμαρτίες τους. Όλοι οι σημερινοί Χριστιανοί, ακόμα και αν ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας τους, θα απολεσθούν αν δεν πιστέψουν στην δικαιοσύνη του Θεού που τους έχει σώσει τέλεια. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 11:23-24 λέει, «Και εκείνοι δε, αν δεν επιμείνωσιν εις την απιστίαν, θέλουσιν εγκεντρισθή· διότι δυνατός είναι ο Θεός πάλιν να εγκεντρίση αυτούς. Επειδή αν συ απεκόπης από της φυσικής αγριελαίας και παρά φύσιν ενεκεντρίσθης εις καλλιελαίαν, πόσω μάλλον ούτοι οι φυσικοί θέλουσιν εγκεντρισθή εις την ιδίαν αυτών ελαίαν;» Με άλλα λόγια, ο Θεός έχει την δύναμη να οδηγήσει τον καθένα να έχει πίστη στην δική Του δικαιοσύνη. Αυτή η δύναμη είναι υποσχεμένη στην δικαιοσύνη του Θεού μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
Και για τους Ιουδαίους και για τους Εθνικούς, οι πράξεις τους δεν τους οδηγούν να γίνουν παιδιά του Θεού. Αντίθετα, μπορούν να γίνουν παιδιά του Θεού πιστεύοντας στην δική Του δικαιοσύνη και στην υπόσχεσή Του να τους κάνει λαό Του. Η δικαιοσύνη του Θεού αποκλείει εντελώς την δικαιοσύνη του νόμου. Μέσω της δικαιοσύνης του Θεού, τόσο οι Ισραηλίτες όσο και οι Εθνικοί σε όλον τον κόσμο θα σωθούν με την πίστη τους. Αυτή είναι η ευλογία της μεγάλης σωτηρίας του Θεού που θα εκπληρωθεί μέσω του ευαγγελίου που διαδίδεται από εμάς. Αυτή η δύναμη του Θεού είναι η υπόσχεσή Του της πίστης που έγινε μέσα στην δική Του δικαιοσύνη. 
Ας ρίξουμε μια ματιά στο Ρωμαίους 11:26-27, «Και ούτω πας Ισραήλ θέλει σωθή, καθώς είναι γεγραμμένον, 
‘Θέλει έλθει εκ Σιών ο Λυτρωτής, 
και θέλει αποστρέψει τας ασεβείας από του Ιακώβ.
Και αύτη είναι η παρ’ εμού διαθήκη προς αυτούς’, 
όταν αφαιρέσω τας αμαρτίας αυτών».
Ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι τελικά θα σώσει τους Ισραηλίτες, στα τέλη των καιρών. Έτσι, ο Ίδιος ο Θεός υποσχέθηκε να αφαιρέσει το κακό και την ακαθαρσία από τα μυαλά των Ισραηλιτών και να τους κάνει να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους. Αν και είχαν πιστούς προγόνους, οι ίδιοι οι Ισραηλίτες δεν έχουν λάβει την σωτηρία. Αλλά ο Θεός θέλει αυτοί να σωθούν στο εγγύς μέλλον, με το να αγγίξει τις καρδιές τους και να τους κάνει να πιστέψουν στην δική Του δικαιοσύνη. 
 

Ο Θεός μάς συνέκλεισε όλους στην απείθεια, έτσι ώστε να μας ελεήσει όλους! 

Ας διαβάσουμε το χωρίο 32, που είναι ένας πολύ βαθύς στίχος. «Διότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απείθειαν, διά να ελεήση τους πάντας». Ο καθένας επαναστατεί και στέκεται ενάντια στον Θεό. Κανένας δεν μπορεί να Τον υπακούσει εντελώς, αλλά ο λόγος ότι ο Θεός μάς συνέκλεισε όλους στην απείθεια είναι για να μπορεί να μας δώσει έλεος και αγάπη. Αυτή είναι μια πολύ εκπληκτική και καταπληκτική αλήθεια. 
Μέσω αυτής της περικοπής μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Θεός συνέκλεισε τους ανθρώπους στην απείθεια. Πόσο καταπληκτική είναι η πρόνοιά Του! Ο Θεός μάς λογάριασε ως ανυπάκουους για να μας ντύσει με την τέλεια δικαιοσύνη και την σπλαχνική αγάπη Του. Μπορούμε μόνο να Τον πιστεύουμε και να Τον ευχαριστήσουμε για τον καταπληκτικό Του σκοπό. Ο Θεός συνέκλεισε ακόμα και τους Ισραηλίτες στην απείθεια, για να τους χορηγήσει την αγάπη της δικαιοσύνης Του. Οι Ισραηλίτες αντιμετωπίζουν ακόμα τον Ιησού, θεωρώντας Τον ως έναν ταπεινό Ναζωραίο, ενώ πολλοί από τους εθνικούς Χριστιανούς Τον χρησιμοποιούν ως μέσο συγκέντρωσης χρημάτων. 
Εκείνοι που παρακούνε την σπλαχνική αγάπη του Θεού, δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να σταλούν στον άδη. Ο Θεός έχει προετοιμάσει ήδη τον πύρινο άδη για αυτούς αλλά δεν μπορεί να βλέπει τους ανθρώπους στον άδη, επειδή τους λυπάται πολύ. «Πώς μπορώ να σας στείλω στον άδη;» Όταν μπει στην σωτηρία Του ο πλήρης αριθμός των Εθνικών, πολλοί από τους Ισραηλίτες θα πιστέψουν στον Ιησού ως Σωτήρα τους, τότε που θα τους διώκει ο Αντίχριστος στην διάρκεια του τελευταίου μισού της επταετούς Μεγάλης Θλίψης. Στο μέλλον, ένας αμέτρητος αριθμός πιστών που ομολογούν τον Ιησού ως δικαιοσύνη του Θεού, θα προέλθουν μέσα από τους Ισραηλίτες. 
«Διότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απείθειαν, διά να ελεήση τους πάντας». Αυτή η καταπληκτική περικοπή εξηγεί ότι ο Θεός έχει επιτρέψει σε όλους τους αμαρτωλούς να σωθούν, πιστεύοντας στην δική Του δικαιοσύνη. 
Ο Θεός είπε στον Παύλο ότι θα έκανε τους Ισραηλίτες να μετανοήσουν και να πιστέψουν στον Χριστό, όταν ένας ικανοποιητικός αριθμός Εθνικών θα γίνονταν μάρτυρες στην διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης. Όπως λέει ο Παύλος, στους Ρωμαίους 11:33, «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού! πόσον ανεξερεύνητοι είναι αι κρίσεις αυτού, και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού!» 
Όλη η αληθινή σοφία και θεία πρόνοια προέρχονται από τον Θεό. Εκείνος έκανε από την αρχή όλους τους ανθρώπους ανεπαρκή όντα. Εδώ παρουσιάζεται η σοφία του Θεού, που μας επιτρέπει να λάβουμε την σωτηρία Του. Έτσι, στην διάρκεια των τελευταίων ημερών, η πίστη σε Αυτόν θα σώσει ακόμα και τους Ισραηλίτες. Κανείς μας δεν είχε άλλη επιλογή παρά να ριχτούμε στα απορρίμματα και στην φωτιά, αλλά ο Θεός μάς έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας με την δική Του δικαιοσύνη, που σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε από Αυτόν. Ο Θεός θέλησε όλοι οι αμαρτωλοί να σωθούν με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, σύμφωνα με το σύστημα θυσιών της σκηνής στην Παλαιά Διαθήκη, όπου όλη η ανθρωπότητα έγινε αμαρτωλή πέφτοντας στον πειρασμό του Σατανά και παραβαίνοντας τον νόμο του Θεού. 
Πώς, λοιπόν, μπορεί κάποιος να τολμήσει να σταθεί ενάντια στην σοφία του Θεού; «Επειδή εξ αυτού, και δι’ αυτού, και εις αυτόν είναι τα πάντα· αυτώ η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Ποιος μπορεί να κατανοήσει αυτήν την αλήθεια, ότι ο Θεός μάς συνέκλεισε στην απείθεια για να μας δώσει το έλεός Του; Πώς τολμά κάποιος να πει ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε; Κανένας! Όλη η δόξα και η θεία πρόνοια είναι δική Του αιώνια. 
Ο απόστολος Παύλος, γεμάτος από Άγιο Πνεύμα, έγραψε, «Διότι ‘τις εγνώρισε τον νουν του Κυρίου; ή τις έγεινε σύμβουλος αυτού;’ ‘Ή τις έδωκέ τι πρώτος εις αυτόν διά να γείνη εις αυτόν ανταπόδοσις;’ Επειδή εξ αυτού, και δι’ αυτού, και εις αυτόν είναι τα πάντα· αυτώ η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν» (Ρωμ. 11:34-36). 
Αν και είμαστε γεμάτοι ατέλειες, ζούμε για να διαδώσουμε το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού. Όσοι στέκονται ενάντια σε αυτό το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού, είναι εχθροί Του. Αυτό είναι σωστό! Τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να υπάρξουν ακόμα και μεταξύ μας, για αυτό πρέπει να προσευχηθούμε και να προσέχουμε, ώστε κανένας από εμάς να μην έρθει σε τέτοιο πειρασμό. Δεν πρέπει ποτέ να σταθούμε ενάντια στο ευαγγέλιο, ούτε κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις. Δεν πρέπει ποτέ να στραφούμε ενάντια στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με άπιστες καρδιές. Εκείνοι που στρέφονται ενάντια σε αυτό, θα καταστραφούν σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο. 
Ο χρόνος που θα επιστρέψουν οι Ισραηλίτες στον Ιησού είναι κοντά. Πόσο θαυμάσιο θα ήταν αν τα έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αυτήν την γη επέστρεφαν στον Θεό και λάβαιναν σωτηρία; Ο δίκαιος, που πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν πρέπει να βλέπει μόνο την παρούσα κατάσταση αλλά να βλέπει το έργο του Θεού που σχεδιάστηκε για τους Ισραηλίτες, και να προετοιμάζει την πίστη του για να μπει και να ζήσει σε νέο ουρανό και νέα γη. Ο δίκαιος πρέπει πάντα να ζει με πίστη και ελπίδα. 
Ευχαριστώ τον Θεό, που ξέρω ότι η ημέρα που θα πιστέψουν οι Ισραηλίτες στον Χριστό ως Σωτήρα τους είναι κοντά. 
Έλα σύντομα, Κύριε Ιησού!