Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-21] (Λευιτικό 16:1-34) Ο Αρχιερέας που έδινε την προσφορά την Ημέρα της Εξιλέωσης

(Λευιτικό 16:1-34)
«Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσήν μετά τον θάνατον των δύο υιών του Ααρών, ότε έκαμον προσφοράν ενώπιον του Κυρίου και απέθανον· και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Λάλησον προς Ααρών τον αδελφόν σου, να μη εισέρχηται πάσαν ώραν εις το αγιαστήριον το ένδοθεν του καταπετάσματος έμπροσθεν του ιλαστηρίου του επί της κιβωτού, διά να μη αποθάνη· διότι εν νεφέλη θέλω εμφανίζεσθαι επί του ιλαστηρίου. Ούτω θέλει εισέρχεσθαι ο Ααρών εις το αγιαστήριον, μετά μόσχου εκ βοών διά προσφοράν περί αμαρτίας και κριού διά ολοκαύτωμα. Χιτώνα λινούν ηγιασμένον θέλει ενδύεσθαι, και περισκελή λινά θέλουσιν είσθαι επί της σαρκός αυτού, και ζώνην λινήν θέλει είσθαι εζωσμένος και μίτραν λινήν θέλει φορεί· ταύτα είναι ενδύματα άγια· και θέλει λούει εν ύδατι το σώμα αυτού και θέλει ενδύεσθαι αυτά. Και παρά της συναγωγής των υιών Ισραήλ θέλει λάβει δύο τράγους εξ αιγών διά προσφοράν περί αμαρτίας και ένα κριόν διά ολοκαύτωμα. Και θέλει προσφέρει ο Ααρών τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς, όστις είναι δι' εαυτόν, και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ εαυτού και υπέρ του οίκου αυτού. Και θέλει λάβει τους δύο τράγους και στήσει αυτούς ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλει ρίψει ο Ααρών κλήρους επί τους δύο τράγους· ένα κλήρον διά τον Κύριον και ένα κλήρον διά τον τράγον τον απολυτέον. Και θέλει φέρει ο Ααρών τον τράγον, επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του Κυρίου, και θέλει προσφέρει αυτόν διά προσφοράν περί αμαρτίας. Τον δε τράγον, επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του να απολυθή, θέλει στήσει ζώντα ενώπιον του Κυρίου, διά να κάμη εξιλέωσιν επ' αυτού, ώστε να αποστείλη αυτόν απόλυτον εις την έρημον. Και θέλει φέρει ο Ααρών τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς, όστις είναι δι' εαυτόν, και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ εαυτού και υπέρ του οίκου αυτού· και θέλει σφάξει τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς τον περί εαυτού. Και θέλει λάβει το θυμιατήριον πλήρες ανθράκων πυρός εκ του θυσιαστηρίου απ' έμπροσθεν του Κυρίου· και θέλει γεμίσει τας χείρας αυτού από ευώδους θυμιάματος λειοτριβημένον και θέλει φέρει αυτό ένδον του καταπετάσματος. Και θέλει βάλει το θυμίαμα επί το πυρ ενώπιον του Κυρίου, και θέλει καλύψει ο καπνός του θυμιάματος το ιλαστήριον το επί του μαρτυρίου, διά να μη αποθάνη. Και θέλει λάβει από του αίματος του μόσχου και ραντίσει διά του δακτύλου αυτού επί το ιλαστήριον κατά ανατολάς· και έμπροσθεν του ιλαστηρίου θέλει ραντίσει επτάκις από του αίματος διά του δακτύλου αυτού. Τότε θέλει σφάξει τον τράγον της περί αμαρτίας προσφοράς τον περί του λαού· και θέλει φέρει το αίμα αυτού ένδον του καταπετάσματος και θέλει κάμει το αίμα αυτού, καθώς έκαμε το αίμα του μόσχου, και θέλει ραντίσει αυτό επί το ιλαστήριον και έμπροσθεν του ιλαστηρίου. Και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ του αγιαστηρίου διά τας ακαθαρσίας των υιών Ισραήλ, και διά τας παραβάσεις αυτών καθ' όλας αυτών τας αμαρτίας· και ούτω θέλει κάμει περί της σκηνής του μαρτυρίου, ήτις κατοικεί μεταξύ αυτών εν τω μέσω της ακαθαρσίας αυτών. Ουδείς δε άνθρωπος θέλει είσθαι εν τη σκηνή του μαρτυρίου, όταν αυτός εισέρχηται να κάμη εξιλέωσιν εις το αγιαστήριον, εωσού εξέλθη, αφού κάμη εξιλέωσιν υπέρ εαυτού και υπέρ του οίκου αυτού και υπέρ πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Τότε θέλει εξέλθει προς το θυσιαστήριον το ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάμει εξιλέωσιν περί αυτού· και θέλει λάβει από του αίματος του μόσχου και από του αίματος του τράγου και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλω. Και θέλει ραντίσει επ' αυτό από του αίματος διά του δακτύλου αυτού επτάκις και θέλει καθαρίσει αυτό, και αγιάσει αυτό από των ακαθαρσιών των υιών Ισραήλ. Αφού δε τελειώση να κάμνη εξιλέωσιν υπέρ του αγιαστηρίου και της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, θέλει φέρει τον τράγον τον ζώντα· και θέλει επιθέσει ο Ααρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθή επ' αυτού πάσας τας ανομίας των υιών Ισραήλ και πάσας τας παραβάσεις αυτών καθ' όλας αυτών τας αμαρτίας· και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου· και θέλει αποστείλει αυτόν διά χειρός διωρισμένου ανθρώπου εις την έρημον. Και θέλει βαστάσει ο τράγος εφ' εαυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητον· και θέλει απολύσει τον τράγον εις την έρημον. Και θέλει εισέλθει ο Ααρών εις την σκηνήν του μαρτυρίου και θέλει εκδυθή την λινήν στολήν, την οποίαν ενεδύθη εισερχόμενος εις το αγιαστήριον, και θέλει αποθέσει αυτήν εκεί· και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν ύδατι εν τόπω αγίω και ενδυθή τα ιμάτια αυτού, και θέλει έλθει και προσφέρει το ολοκαύτωμα αυτού και το ολοκαύτωμα του λαού και θέλει κάμει εξιλέωσιν περί εαυτού και περί του λαού. Το δε στέαρ της περί αμαρτίας προσφοράς θέλει καύσει επί του θυσιαστηρίου. Και ο αποστείλας τον τράγον τον απολυτέον θέλει πλύνει τα ιμάτια αυτού και λούσει το σώμα αυτού εν ύδατι και μετά ταύτα θέλει εισέλθει εις το στρατόπεδον. Τον δε μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς και τον τράγον της περί αμαρτίας προσφοράς, των οποίων το αίμα εισήχθη διά να γείνη εξιλέωσις εις το αγιαστήριον, θέλουσι φέρει έξω του στρατοπέδου· και θέλουσι καύσει εν τω πυρί τα δέρματα αυτών και το κρέας αυτών και την κόπρον αυτών. Και ο καίων αυτά θέλει πλύνει τα ιμάτια αυτού και λούσει το σώμα αυτού εν ύδατι και μετά ταύτα θέλει εισέλθει εις το στρατόπεδον. Και τούτο θέλει είσθαι εις εσάς νόμιμον αιώνιον· εις τον έβδομον μήνα, την δεκάτην του μηνός, θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας και δεν θέλετε κάμει ουδέν έργον ούτε ο αυτόχθων ούτε ο ξένος ο παροικών μεταξύ σας· διότι εν τη ημέρα ταύτη ο ιερεύς θέλει κάμει εξιλέωσιν διά σας, διά να σας καθαρίση, ώστε να ήσθε καθαροί από πασών των αμαρτιών υμών ενώπιον του Κυρίου. Σάββατον αναπαύσεως θέλει είσθαι εις εσάς, και θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας κατά νόμιμον αιώνιον. Και θέλει κάμει την εξιλέωσιν ο ιερεύς, ο χρισθείς και καθιερωθείς διά να ιερατεύη αντί του πατρός αυτού, και θέλει ενδυθή την λινήν στολήν, την στολήν την αγίαν. Και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ του αγίου αγιαστηρίου και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ της σκηνής του μαρτυρίου και υπέρ του θυσιαστηρίου· και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ των ιερέων και υπέρ παντός του λαού της συναγωγής. Και τούτο θέλει είσθαι εις εσάς νόμιμον αιώνιον, να κάμνητε εξιλέωσιν υπέρ των υιών Ισραήλ περί πασών των αμαρτιών αυτών άπαξ του ενιαυτού. Και έγεινε καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωϋσήν.».
 
 
Ο Αρχιερέας ήταν αυτός που έδινε την προσφορά της Ημέρας της Εξιλέωσης για τον λαό Ισραήλ. Αυτή η προσφορά δινόταν μία φορά το χρόνο, τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα σύμφωνα με το ιουδαϊκό ημερολόγιο. Αυτή την ημέρα, καθώς ο Αρχιερέας Ααρών έδινε την προσφορά εξ ονόματος του λαού Ισραήλ για χάρη τους, όλες οι ανομίες τους μεταφέρονταν πραγματικά σ’ αυτό το θύμα και καθαρίζονταν. Γι’ αυτό η Ημέρα του Εξιλασμού έγινε μεγάλη γιορτή για τον λαό Ισραήλ.
Όπως άλλες προσφορές, η προσφορά της Ημέρας του Εξιλασμού έπρεπε επίσης να συνοδεύεται από τρία σταθερά πρότυπα: άμωμα θύματα, τοποθέτηση των χεριών και χύσιμο του αίματος των θυμάτων. Ο Θεός δεχόταν τότε με ευχαρίστηση την προσφορά που δινόταν μ' αυτό τον τρόπο. Αυτό που ήταν διαφορετικό σ' αυτή την προσφορά από τις άλλες προσφορές, ήταν ότι ο Αρχιερέας έπρεπε να φέρει το αίμα του θύματος στα Άγια των Αγίων.
Αφού πρώτα έδινε μια προσφορά για τον εαυτό του και την οικογένειά του, ο Αρχιερέας Ααρών πρόσφερε δύο τράγους στον Θεό για τον λαό Ισραήλ. Πρώτα πρόσφερε έναν από αυτούς για Κύριο τον Θεό, σύμφωνα με τον ίδιο τρόπο της προσφοράς περί αμαρτίας που είχε προσφέρει με ένα μοσχάρι. Και έπειτα πρόσφερε τον δεύτερο τράγο για να είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος. Μεταβίβαζε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ επάνω στον αποδιοπομπαίο τράγο με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του ενώπιον των Ισραηλιτών, και αυτός ο τράγος που είχε δεχτεί τις αμαρτίες τους στελνόταν έπειτα στην έρημο με έναν αρμόδιο άνθρωπο.
 
 
Η προσφορά της Ημέρας της Εξιλέωσης καθάριζε όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ
 
Την Ημέρα της Εξιλέωσης ο Αρχιερέας που αντιπροσώπευε τον λαό Ισραήλ μεταβίβαζε τις αμαρτίες τους επάνω στο κεφάλι του θύματος με την τοποθέτηση των χεριών του σ' αυτό. Έφερνε δύο ζωντανούς τράγους και τραβούσε κλήρους γι' αυτούς—τον ένα για τον Θεό και τον άλλο για τον λαό Ισραήλ.
Η τοποθέτηση των χεριών σημαίνει εδώ τη μεταβίβαση όλων των αμαρτιών στο ζώο της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του. Αυτή η τοποθέτηση των χεριών ήταν η μέθοδος του καθαρισμού της αμαρτίας που θεσπίστηκε από τον Θεό και επίσης στους χρόνους της Καινής Διαθήκης έπρεπε να εφαρμοστεί εξίσου για τον Ιησού η ίδια μέθοδος με τη μορφή της τοποθέτησης των χεριών για να πλύνει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Για να εξιλεώσει ο Αρχιερέας τις αμαρτίες του, τις αμαρτίες της οικογένειάς του και την αξία των αμαρτιών ενός έτους του λαού Ισραήλ, έπρεπε οπωσδήποτε να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του τράγου και να μεταβιβάσει όλες αυτές τις αμαρτίες επάνω του. Επειδή ο Αρχιερέας μεταβίβαζε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ στο ζώο της θυσίας βάζοντας έτσι τα χέρια του στο κεφάλι του, καθαριζόταν η αξία όλων των αμαρτιών ενός έτους των Ισραηλιτών. Παρόμοια, μέσω της προσφοράς της Ημέρας της Εξιλέωσης, ο λαός Ισραήλ θα μπορούσε να ευχαριστήσει τον Θεό για τη διάσωσή τους από όλες τις αμαρτίες τους.
Ο καθένας που έχει αμαρτία πρέπει αναπόφευκτα να καταδικαστεί. Προκειμένου ένα ζώο θυσίας να καταδικαστεί αντιπροσωπευτικά για τις αμαρτίες των ανθρώπων, έπρεπε πρώτα να δεχτεί τις αμαρτίες τους. Αν ο Αρχιερέας πρόσφερε στον Θεό ένα ζώο θυσίας χωρίς την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του, αυτή η προσφορά θα ήταν μια βλασφημία στον Θεό και γι’ αυτό έπρεπε να αποφύγει να το κάνει. Για να σώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα που είχαν γίνει αμαρτωλοί, ο Θεός έπρεπε να θεσπίσει το σχέδιο της σωτηρίας Του, που εκπληρώθηκε μέσω της μεθόδου της τοποθέτησης των χεριών. Για να καθαρίσει τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ ο Θεός όρισε τον Αρχιερέα και τον έκανε να μεταβιβάζει ως αντιπρόσωπός τους τις αμαρτίες όλου του λαού του μια για πάντα με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του θύματος. Με αυτό τον τρόπο όλα τα θύματα που προσφέρονταν στον Θεό στη Σκηνή του Μαρτυρίου, δέχονταν τις αμαρτίες των Ισραηλιτών με την τοποθέτηση των χεριών και σήκωναν την καταδίκη της αμαρτίας για λογαριασμό τους, χύνοντας το αίμα τους και πεθαίνοντας.
Για να ικανοποιήσουν πλήρως τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού, οι Ισραηλίτες έπρεπε να προσφέρουν τη θυσία της Ημέρας της Εξιλέωσης με την τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα στο κεφάλι των θυμάτων και το κόψιμο των λαιμών τους για να χυθεί το αίμα τους αντιπροσωπευτικά μία φορά το χρόνο. Μέσω αυτής της θυσίας, με άλλα λόγια, ο Θεός ήθελε να πλύνει μια για πάντα την αξία όλων των αμαρτιών ενός έτους του λαού Ισραήλ. Αυτός ήταν ο νόμος της αγάπης του Θεού που ικανοποιούσε και την ευσπλαχνία Του και τη δικαιοσύνη Του. Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, για να καθαρίσει με μιας όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων σύμφωνα με το δίκαιο νόμο Του ο Θεός ετοίμασε τον Αμνό Ιησού Χριστό και Τον έκανε να αναλάβει τις αμαρτίες με την τοποθέτηση των χεριών και να χύσει αίμα στο Σταυρό.
Ο Ιησούς, ο Οποίος πρόσφερε τον εαυτό Του ως η αιώνια θυσία, μέσω αυτής της μεθόδου ανέλαβε τις αμαρτίες του καθενός και της καθεμίας μια για πάντα, έχυσε το αίμα Του μια φορά και μ' αυτό τον τρόπο έχει ολοκληρώσει τη σωτηρία τους από την αμαρτία. Έτσι κι εμείς επίσης πρέπει να έρθουμε ενώπιον του Θεού με την πίστη που πιστεύει στην αλήθεια της σωτηρίας που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Με αυτή την πίστη όλες οι αμαρτίες μπορούν να εξιλεωθούν μια για πάντα. Επομένως, όποιος θέλει να λάβει την άφεση της αμαρτίας με μιας, πρέπει να έρθει στον Θεό με την πίστη που πιστεύει αληθινά στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
 
 
Η σημασία της τοποθέτησης των χεριών
 
Η τοποθέτηση των χεριών σημαίνει «μεταβιβάζω, μεταφέρω ή θάβω» (Λευιτικό 1:3-4). Όταν κάποιος από τους κοινούς Ισραηλίτες αμάρτανε ακούσια και έπειτα μάθαινε γι’ αυτό, έπρεπε να προσφέρει ένα ολοκαύτωμα στον Θεό (Λευιτικό 4:27-29). Έπρεπε πρώτα να φέρει ένα θύμα χωρίς ελάττωμα και έπειτα έπρεπε να μεταβιβάσει την αμαρτία του επάνω σ' αυτό με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του. Και έπρεπε να κόψει το λαιμό του, να χύσει το αίμα του και να δώσει έπειτα αυτό το αίμα σε έναν ιερέα (Λευιτικό 4:27-28). Κατόπιν ο ιερέας έπρεπε να πάρει λίγο από το αίμα του με το δάχτυλό του, να το βάλει στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και να χύσει όλο το υπόλοιπο αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου. Έπρεπε επίσης να κάψει το λίπος του στο θυσιαστήριο και ο Θεός να μυρίσει το κατευναστικό άρωμα του καιόμενου λίπους που δόθηκε σ' αυτή την προσφορά.
Ήδη έχουμε μάθει ότι για να καθαρίσει τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, ο Θεός προετοίμασε την προσφορά της Ημέρας της Εξιλέωσης όπου χέρια τοποθετούνταν στο ζώο της θυσίας και χυνόταν το αίμα του. Και σ' αυτή την περίπτωση επίσης, ο Θεός δε μπορούσε να πλύνει τις αμαρτίες των Ισραηλιτών χωρίς την τοποθέτηση των χεριών στο θύμα. Παρόμοια, η προσφορά της Ημέρας της Εξιλέωσης που προσφερόταν στην Παλαιά Διαθήκη, συνδέεται στενά με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού στην εποχή της Καινής Διαθήκης.
Όπως ακριβώς το ζώο της θυσίας της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε να είναι άμωμο, επίσης στην εποχή της Καινής Διαθήκης ο Ιησούς ήρθε ως άμωμος Αμνός του Θεού και βαφτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στο Σταυρό για να πλύνει τις αδικίες όλων των αμαρτωλών. Όπως το ζώο της θυσίας έπρεπε να δεχτεί τις αδικίες των αμαρτωλών με την τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη, όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού για να Τον βαπτίσει στον ποταμό Ιορδάνη (Κατά Ματθαίον 3:15). Το ζώο της θυσίας της Παλαιάς Διαθήκης και ο Ιησούς της Καινής Διαθήκης έπρεπε με τον ίδιο τρόπο να λάβουν εξίσου την τοποθέτηση των χεριών και να χύσουν αίμα για να πεθάνουν. Η προσφορά της τοποθέτησης των χεριών και το χύσιμο του αίματος ήταν η ίδια προσφορά που προετοιμάστηκε για τους αμαρτωλούς εξίσου και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη.
 
 
Οι αμαρτίες της ανθρωπότητας ακολουθούνται αλάνθαστα από την οργή του Θεού
 
Ενώπιον του Θεού είμαστε αμαρτωλοί που δε μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας, ακριβώς όπως η προφορά περί αμαρτίας που έπρεπε να σκοτωθεί εξ αιτίας των αμαρτιών που είχε αναλάβει. Όταν βλέπουμε αυτό το θύμα που κοβόταν σε κομμάτια και καιγόταν με φωτιά στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, μπορούμε να καταλάβουμε ότι κι εμείς επίσης ήμασταν δεσμευμένοι να καταστραφούμε ενώπιον του Θεού, και όμως ο Κύριος μας έχει σώσει με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματός Του.
Έτσι, όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί πρέπει να αναγνωρίσουν ότι είναι αμαρτωλοί που αντιμετωπίζουν ενώπιον του Θεού τη φλογερή καταδίκη εξ αιτίας των αμαρτιών τους, και να πιστέψουν στο βάπτισμα και το αίμα του Κυρίου ως σωτηρία τους. Για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας αντί να μας τιμωρήσει γι’ αυτές, ο Θεός προετοίμασε την προσφορά της σωτηρίας, μεταβίβασε τις αμαρτίες μας επάνω σ' αυτό το θύμα της αιώνιας θυσίας, Τον έκανε να χύσει αίμα και μ' αυτό τον τρόπο έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες μας (Λευιτικό 16:1-34, Επιστολή προς Ρωμαίους 8:3-4, Επιστολή προς Εβραίους 10:10-12). Έχετε ακόμα αμαρτία στην καρδιά σας; Τότε πρέπει να αναγνωρίσετε πρώτα ενώπιον του Θεού ότι είστε αμαρτωλοί που αντιμετωπίζετε την καταδίκη του Θεού και πρέπει να πιστέψετε ότι μέσω του Ιησού Χριστού ο Θεός έχει εκπληρώσει το σχέδιο της σωτηρίας σας που είχε σχεδιάσει πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου.
Η αμαρτία δε μπορεί να εξιλεωθεί χωρίς πληρωμή κατάλληλων λύτρων. Γι' αυτό ο Θεός είχε δώσει στο λαό Ισραήλ το σύστημα των θυσιών. Σ' αυτό το σύστημα των θυσιών, μόνο το θύμα που συνοδευόταν με την τοποθέτηση των χεριών και το χύσιμο του αίματος ήταν η αληθινή προσφορά της πίστης που έπλενε τις αμαρτίες των Ισραηλιτών.
Πρέπει κι εμείς επίσης να δώσουμε με πίστη στον Θεό αυτή την προσφορά που περιέχει την τοποθέτηση των χεριών και το χύσιμο του αίματος, όλα σύμφωνα με το σύστημα των θυσιών που περιγράφεται στις Γραφές. Ο Κύριος έχυσε το αίμα Του επειδή έπρεπε να αναλάβει τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του, αντιπροσωπευτικά υπέφερε την καταδίκη της αμαρτίας στη θέση μας και μ' αυτό τον τρόπο καθάρισε αυτές τις δικές μας αμαρτίες (Κατά Ματθαίον 3:15, Κατά Ιωάννην 1:29, Ησαΐας 53:1-7). Όταν πιστεύουμε στο Λόγο του ύδατος και του Πνεύματος και βάζουμε τα χέρια μας στον Κύριο που έχει γίνει η θυσιαστική προσφορά μας και μ' αυτό τον τρόπο μεταβιβάζουμε όλες τις αμαρτίες μας σ’ Αυτόν, μπορούμε να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας πιστεύοντας ότι ο Κύριος που ανέλαβε τις αμαρτίες μας σήκωσε επίσης την καταδίκη της αμαρτίας στη θέση μας. Με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορούμε να μεταβιβάσουμε όλες τις αμαρτίες μας επάνω στον Κύριο που έχει γίνει η θυσιαστική προσφορά μας, και μπορούμε να πεθάνουμε μαζί Του και να ζήσουμε μαζί Του (Επιστολή προς Ρωμαίους 6:1-11, Επιστολή προς Γαλάτας 3:27).
Τα πνευματικά μαθήματα που πρέπει να κατανοήσουμε από την προσφορά της Ημέρας του Εξιλασμού πρώτα είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και την καταδίκη των αμαρτιών μας, και έπειτα ότι πρέπει να δώσουμε την προσφορά τής πίστης που ο Θεός θέλει να λάβει από μας—δηλαδή πρέπει να έχετε πίστη στον Ιησού που εκπλήρωσε τη σωτηρία μας με το βάπτισμά Του και το χύσιμο του αίματος στο Σταυρό. Πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας στο κεφάλι του Ιησού με πίστη στο βάπτισμά Του. Γιατί; Επειδή μόνο όταν βάζουμε τα χέρια μας στην προσφορά της θυσίας με πίστη και χύσουμε το αίμα της, μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας.
Έτσι, καθένας που θέλει να εξιλεωθεί από τις αμαρτίες του ενώπιον του Θεού, πρέπει να πληρώσει τα λύτρα της ζωής, επειδή η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος. Είτε αφορά πλούσιο είτε φτωχό, πρέπει να υπάρξει ένα θύμα που θα πληρώσει τις ποινές των αμαρτιών και την τιμή της εξιλέωσης της ζωής. Αν δεν συμβεί αυτό, κανένας δε μπορεί να λάβει την άφεση της αμαρτίας με πίστη.
 
 
Η προσφορά της Παλαιάς Διαθήκης της Ημέρας της Εξιλέωσης
 
Ας στραφούμε στο Λευιτικό 16:6-10: «Και θέλει προσφέρει ο Ααρών τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς, όστις είναι δι' εαυτόν, και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ εαυτού και υπέρ του οίκου αυτού. Και θέλει λάβει τους δύο τράγους και στήσει αυτούς ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλει ρίψει ο Ααρών κλήρους επί τους δύο τράγους· ένα κλήρον διά τον Κύριον και ένα κλήρον διά τον τράγον τον απολυτέον. Και θέλει φέρει ο Ααρών τον τράγον, επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του Κυρίου, και θέλει προσφέρει αυτόν διά προσφοράν περί αμαρτίας. Τον δε τράγον, επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του να απολυθή, θέλει στήσει ζώντα ενώπιον του Κυρίου, διά να κάμη εξιλέωσιν επ' αυτού, ώστε να αποστείλη αυτόν απόλυτον εις την έρημον».
Για να κάνει τον λαό Ισραήλ να λάβει την άφεση των αμαρτιών τους με πίστη, ο Αρχιερέας έδινε για λογαριασμό τους την προσφορά που συνοδευόταν με την τοποθέτηση των χεριών και το χύσιμο του αίματος. Πώς, λοιπόν, είναι η πίστη των Χριστιανών σήμερα; Δεν είναι μια θεωρητική και αβάσιμη πίστη, της οποίας η προσφορά επιδιώκει να λάβει την άφεση της αμαρτίας χωρίς καν να μεταβιβάσει τις αμαρτίες τους; Αν η πίστη σας δεν είναι το είδος που έχει μεταβιβάσει τις αμαρτίες σας στον Ιησού Χριστό με την τοποθέτηση των χεριών, τότε έχετε πρόβλημα εμπρός σας. Αν η πίστη σας δεν είναι η πίστη που πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στο Σταυρό, δε μπορεί να είναι η αληθινή πίστη.
Δεν μπορούσαμε παρά να αποτύχουμε να τηρήσουμε το Νόμο ενώπιον του Θεού και διαπράξαμε όλα τα είδη αμαρτιών καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Έτσι, αν είχαμε ζήσει στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, θα έπρεπε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας με πίστη στην προφορά περί αμαρτίας που είχε δώσει ο Αρχιερέας για λογαριασμό μας. Για να δώσουμε την προσφορά της πίστης στον Θεό, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αναγκασμένοι να καταστραφούμε εξ αιτίας των αμαρτιών μας, και έπειτα πρέπει να πιστέψουμε στην τοποθέτηση των χεριών που μεταβιβάζει όλες τις αμαρτίες μας επάνω στην προσφορά της θυσίας που ο Θεός προετοίμασε για μας και στο χύσιμο του αίματος αυτής της προσφοράς.
Επειδή η τοποθέτηση των χεριών στο ζώο της θυσίας και το χύσιμο του αίματος του είχε τη δύναμη της σωτηρίας, οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης μπορούσαν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους μέσω αυτής της προσφοράς που έδινε ο Αρχιερέας σύμφωνα με το σύστημα θυσιών που θεσπίστηκε από τον Θεό. Με την τοποθέτηση των χεριών του στο θύμα, ο Αρχιερέας μεταβίβαζε την αξία των αμαρτιών ενός έτους του λαού του επάνω σε αυτό, έκοβε το λαιμό του και έχυνε το αίμα του, και έπειτα ράντιζε αυτό το αίμα μπροστά από το ιλαστήριο και προς την Ανατολή επτά φορές. Κάνοντας αυτό, δεν έπαψε ποτέ να δίνει στον Θεό κάθε έτος τη σωστή προσφορά. Έτσι ο λαός Ισραήλ μπορούσαν να λάβουν την τέλεια άφεση της αμαρτίας εκείνες τις ημέρες.
Με τον τρόπο αυτό, μέσω της προσφοράς περί αμαρτίας που έδινε ο Αρχιερέας, ο λαός Ισραήλ πίστευαν και βεβαίωναν στις καρδιές τους ότι όλες οι αμαρτίες τους εξιλεώνονταν. Εκείνο που μας έδειχνε η προσφορά της Παλαιάς Διαθήκης της Ημέρας της Εξιλέωσης, στην Καινή Διαθήκη είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και έχυσε το αίμα Του στο Σταυρό, και ότι πρέπει να πιστέψουμε σ' αυτό τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα μας και να λάβουμε την αιώνια άφεση της αμαρτίας με πίστη. Όλες οι ψυχές αυτού του κόσμου, που οι καρδιές τους υποφέρουν και αγωνιούν εξ αιτίας των αμαρτιών τους, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να λάβουν αιώνια άφεση της αμαρτίας με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και πρέπει να το πιστέψουν αυτό στις καρδιές τους. Παρόμοια, η προσφορά της άφεσης όλων των αμαρτιών είχε οριστεί από τον Θεό προκαταβολικά και είχε υποσχεθεί ότι θα εκπληρωνόταν, και αυτή η υπόσχεση της σωτηρίας φανερώνεται επίσης στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, που χρησιμοποιήθηκαν ως υλικά της Σκηνής του Μαρτυρίου.
 
 
Η προσφορά της Ημέρας της Εξιλέωσης εκπληρώθηκε στη Σκηνή του Μαρτυρίου
 
Την Ημέρα της Εξιλέωσης, για να τακτοποιήσει όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ ο Αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος ενώπιον όλων των Ισραηλιτών (Λευιτικό 16:1-23). Ήταν απολύτως απαραίτητο γι’ αυτόν να μεταβιβάσει τις αμαρτίες τους επάνω στο ζώο της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του για λογαριασμό τους. Όταν ο Αρχιερέας Ααρών έδινε την προσφορά της Ημέρας της Εξιλέωσης για τον λαό Ισραήλ μέσα στη Σκηνή του Μαρτυρίου, κανένας άλλος δε μπορούσε να μπει στη Σκηνή του Μαρτυρίου. Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός, επειδή συνήθως υπήρχαν πολλοί ιερείς στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου εκτός από την Ημέρα της Εξιλέωσης.
Ο Αρχιερέας μεταβίβαζε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ επάνω στο ζώο της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του, έπαιρνε το αίμα αυτής της θυσίας στα Άγια των Αγίων και το ράντιζε με το δάχτυλό του στο ιλαστήριο στην ανατολική πλευρά· και το ράντιζε επτά φορές εμπρός από το ιλαστήριο (Λευιτικό 16:14).
Εκείνη τη στιγμή χτυπούσαν τα χρυσά κουδούνια που κρέμονταν από τον χιτώνα του Αρχιερέα και έτσι, κάθε φορά που ράντιζε το αίμα εμπρός από το ιλαστήριο και στα ανατολικά, τα κουδούνια χτυπούσαν και ο λαός Ισραήλ που στέκονταν έξω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου μπορούσαν να ακούσουν τον ήχο των κουδουνιών. Όταν οι Ισραηλίτες άκουγαν αυτό τον ήχο των κουδουνιών, συνειδητοποιούσαν ότι ο Αρχιερέας έδινε τώρα την προσφορά στον Θεό για λογαριασμό τους. Και ακούγοντας τον ήχο των κουδουνιών όλες αυτές τις επτά φορές, αναστέναζαν από ανακούφιση επειδή ήξεραν ότι είχε τελειώσει το δόσιμο της προσφοράς της Ημέρας της Εξιλέωσης, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση της προσφοράς που συγχωρούσε την αξία των αμαρτιών τους ενός έτους.
Ύστερα από αυτό ο Αρχιερέας Ααρών έβγαινε από τη Σκηνή του Μαρτυρίου, έπαιρνε τον άλλο τράγο ως μια άλλη προσφορά και έδινε αυτή την προσφορά της Ημέρας της Εξιλέωσης ενώπιον του λαού Ισραήλ. Ο Θεός διέταξε τον λαό Ισραήλ να μην κάνει τίποτα την Ημέρα της Εξιλέωσης (Λευιτικό 16:20-21, 29). Με το τεράστιο πλήθος των Ισραηλιτών μαζεμένο γύρω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου για να δει το δόσιμο αυτής της προσφοράς, ο Αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του τράγου της θυσίας για να ολοκληρώσει τα καθήκοντά του και με έναν αρμόδιο άνθρωπο τον έστελνε μακριά στην έρημο.
Την Ημέρα της Εξιλέωσης ο Αρχιερέας έφερνε τον τράγο ενώπιον του λαού Ισραήλ, έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του και ομολογούσε όλες τις αδικίες και παραβάσεις των τέκνων του Ισραήλ, μεταβιβάζοντάς τις στον τράγο. «Κύριε, ομολογώ όλες τις αμαρτίες που ο λαός Ισραήλ έχουν διαπράξει στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Έχουμε αποτύχει να τηρήσουμε πλήρως όλο το Νόμο, έχουμε πράξει αμέτρητες αμαρτίες εναντίον Σου και αναμεταξύ μας, έχουμε αποτύχει να ζήσουμε τη ζωή που μας είχες διατάξει να ζήσουμε και έχουμε διαπράξει πράγματα που μας διέταξες να μην κάνουμε. Έχουμε παραβιάσει τόσο πολλές από τις εντολές Σου στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Έχουμε πει ψέματα. Έχουμε δολοφονήσει. Έχουμε πράξει μοιχεία. Έχουμε κλέψει». Έτσι, ο Αρχιερέας μεταβίβαζε ενώπιον τους όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ στον τράγο της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του και έπειτα τον έστελνε μακριά στην έρημο με έναν αρμόδιο άνθρωπο.
Επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ο Θεός δε μπορούσε να αφήσει τον τράγο της θυσίας ζωντανό εφόσον είχε δεχτεί τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ. Ο αποδιοπομπαίος τράγος που εγκαταλειπόταν στην έρημο, έπρεπε να υποφέρει και να πεθάνει στην έρημο επειδή είχε επωμιστεί όλες τις ανομίες, ελαττώματα και παραβάσεις του λαού Ισραήλ. Τότε όλος ο λαός Ισραήλ άρχιζαν να απολαβαίνουν την Εορτή της Σκηνοπηγίας (Λευιτικό 23:34), επειδή μέσω της προσφοράς της Ημέρας της Εξιλέωσης είχαν αποβάλει τις αμαρτίες τους που είχαν διαπράξει το προηγούμενο έτος.
Η τοποθέτηση των χεριών είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων μεταβιβάζονταν στο θύμα. Όταν ο Αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο θύμα, όλες οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ που είχαν συσσωρεύσει επί ένα έτος, μεταβιβάζονταν σ' αυτό μια για πάντα. Κάθε ξεχωριστή αμαρτία του κάθε Ισραηλίτη, μεταβιβάζονταν όλες με μιας επάνω στο ζώο προσφορά της θυσίας όταν ο Αρχιερέας έβαζε επάνω του τα χέρια του.
Μπορούν όλες οι αμαρτίες των σημερινών ανθρώπων να μεταβιβαστούν επίσης στην προσφορά της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών, ακριβώς όπως στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης οι αδικίες του λαού Ισραήλ μεταβιβάζονταν με την τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα; Αν αυτό δεν ήταν δυνατό, με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους οι σημερινοί άνθρωποι; Ποιος μεταβιβάζει τις αμαρτίες των σημερινών ανθρώπων, πώς και μέσω τίνος; Σύμφωνα με το σύστημα των θυσιών που καθιερώθηκε από τον Θεό στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός στην εποχή της Καινής Διαθήκης ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη. Ακριβώς όπως η αξία των αμαρτιών ενός έτους μεταβιβαζόταν στον τράγο της θυσίας μια για πάντα μέσω της προσφοράς της Ημέρας της Εξιλέωσης που ο Αρχιερέας έδινε για τον λαό Ισραήλ, έτσι οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, τον τελευταίο Αρχιερέα. Πού, λοιπόν, είναι όλες οι αμαρτίες των σημερινών ανθρώπων; Είναι τώρα στο κεφάλι του Ιησού Χριστού.
Ακριβώς όπως ο αποδιοπομπαίος τράγος δεχόταν όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ μέσω του Αρχιερέα με την τοποθέτηση των χεριών του, ο Ιησούς έγινε η θυσιαστική προσφορά της αιώνιας άφεσης της αμαρτίας για όλους εμάς που ζούμε τώρα στην παρούσα εποχή. Ο Ιησούς που έγινε ο αποδιοπομπαίος τράγος μας, πρόσφερε στον Θεό τον εαυτό Του ως θυσιαστική προσφορά για τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς, με άλλα λόγια, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και προσφέρθηκε για να σταυρωθεί όπως είχε ορίσει ο Θεός την προσφορά της θυσίας για τον λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη και μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους επάνω στο ζώο της θυσίας και αυτό καταδικαζόταν αντί γι’ αυτούς.
Ο αποδιοπομπαίος τράγος που στελνόταν στην έρημο, δε θα μπορούσε να επιζήσει επειδή δεν υπήρχε καθόλου νερό αλλά μόνο το φως του ήλιου που έκαιγε την άμμο της ερήμου. Παρόμοια ο Ιησούς επίσης δε θα μπορούσε να αποφύγει να σταυρωθεί, επειδή είχε ήδη αναλάβει τις αμαρτίες των ανθρώπων του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του. Όπως ο αποδιοπομπαίος τράγος εγκαταλειπόταν στην νεκρή έρημο, ο Ιησούς που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου ήταν επίσης μισημένος και περιφρονημένος από πολλούς ανθρώπους. Αν ο τράγος της θυσίας οδηγούνταν στην έρημο και εγκαταλειπόταν στο έρημο, νεκρό έδαφος, δεν θα περιπλανιόταν γύρω και θα πέθαινε στο τέλος από δίψα;
Με τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς, που δέχτηκε τις αμαρτίες μας, απορρίφθηκε από πολλούς ανθρώπους και έπρεπε να σταυρωθεί για να σηκώσει την καταδίκη των αμαρτιών μας, να χύσει το αίμα Του και να πεθάνει. Αυτή ήταν η σωτηρία που εκπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός για να μας δώσει την αληθινή σωτηρία Του μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος.
Ο λαός Ισραήλ έβλεπαν με τα μάτια τους τη διαδικασία της εξιλέωσης της άφεσης της αμαρτίας και πίστευαν σ’ αυτήν μέσα στις καρδιές τους. Όπως εκείνοι και εμείς επίσης μπορούμε να λάβουμε τώρα την άφεση των αμαρτιών μας, βλέποντας, ακούγοντας και πιστεύοντας στα δίκαια έργα του Ιησού Χριστού στις καρδιές μας. Αυτό μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου, να σταυρωθεί, να χύσει το αίμα Του, να πεθάνει και να αναστηθεί από τους νεκρούς, και ότι θα σωζόμασταν βλέποντας όλα αυτά με τα πνευματικά μας μάτια και πιστεύοντας σ’ αυτά με τις καρδιές μας.
Αυτή η προσφορά της Ημέρας της Εξιλέωσης θα συνεχιστεί όσο εξακολουθούν να υπάρχουν οι Ισραηλίτες. Εξακολουθούν ακόμα να φέρνουν την προσφορά της Ημέρας της Εξιλέωσης την 10η ημέρα του έβδομου μήνα του ημερολογίου τους, επειδή τους είχε πει ο Θεός, «Και τούτο θέλει είσθαι εις εσάς νόμιμον αιώνιον, να κάμνητε εξιλέωσιν υπέρ των υιών Ισραήλ περί πασών των αμαρτιών αυτών άπαξ του ενιαυτού» (Λευιτικό 16:34). Κάνοντας τον λαό Ισραήλ να δίνουν την προσφορά της Ημέρας της Εξιλέωσης με τέτοιο τρόπο, ο Θεός τους παραχώρησε το έλεός Του έτσι ώστε όλες οι αμαρτίες τους να πλένονται και αυτοί να ελευθερώνονται από την τιμωρία αυτών των αμαρτιών.
Με παρόμοιο ακριβώς τρόπο ο Θεός έχει επιτρέψει στους σημερινούς ανθρώπους να καταλάβουν ότι ο Ιησούς σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στο σώμα Του με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, σταυρώθηκε και έτσι έχει ολοκληρώσει πλήρως τον αιώνιο καθαρισμό της αμαρτίας. Ο Ιησούς Χριστός επωμίστηκε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του και έχει γίνει ο αιώνιος Αρχιερέας του Ουρανού. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο για να κάνουμε εμείς για τη σωτηρία μας, παρά μόνο να πιστέψουμε σ' αυτή την αλήθεια.
 
 
Η προσφορά της μεγάλης εξιλέωσης που ο Μεσσίας έδωσε στον Πατέρα Θεό με το σώμα Του
 
Γιατί ο Θεός διέταξε τον λαό Ισραήλ να Του δίνουν την προσφορά της Ημέρας της Εξιλέωσης; Το έκανε ώστε με την πίστη τους να κοιτάζουν προς τα εμπρός, στην ημέρα που ο Πατέρας Θεός θα έφερνε τον Υιό Του Ιησού Χριστό να προσφέρει τη μεγάλη εξιλέωση για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Πατέρα Θεού και ο Σωτήρας της ανθρωπότητας, ήρθε σ' αυτή τη γη για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες του καθενός, εκπλήρωσε τα πάντα με την αγάπη του Θεού και αποκάλυψε την σωτηρία στην ανθρωπότητα. Με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας της ανθρωπότητας, και το χύσιμο του αίματός Του στο Σταυρό, ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες και τις αδικίες του κόσμου, καταδικάστηκε γι’ αυτές και μ' αυτό τον τρόπο έχει γίνει ο αληθινός Σωτήρας μας.
Ο Θεός κάλεσε πρώτα τον Μωυσή και του έδωσε το Νόμο. Και έπειτα τον διέταξε να χτίσει τη Σκηνή του Μαρτυρίου με τέτοια υλικά όπως το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, και του έδωσε το σύστημα των θυσιών. Με αυτό τον τρόπο ο Θεός έκανε τον λαό Ισραήλ να αντιληφθεί τη σημασία της τοποθέτησης των χεριών και το χύσιμο του αίματος, και στη συνέχεια τους παρουσίασε τον Ιησού Χριστό, την πύλη της σωτηρίας που προφητευόταν στη Σκηνή του Μαρτυρίου, ότι θα ερχόταν σ' αυτή τη γη, θα αναλάβαινε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, θα σταυρωνόταν και θα έχυνε το αίμα Του. Η σωτηρία του καθαρισμού της αμαρτίας που μας έχει δώσει ο Θεός, φανερώνεται ξεκάθαρα στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Μεταξύ των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου, η σημασία που συμβολίζεται από το κυανό νήμα, είναι ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη· το πορφυρό νήμα δείχνει ότι ο Ιησούς είναι ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και Κύριος των κυρίων, επειδή δημιούργησε τον κόσμο· το ερυθρό νήμα μας λέει ότι, επειδή ο Ιησούς βαφτίστηκε, σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας για όλους τους αμαρτωλούς χύνοντας το αίμα Του στο Σταυρό· και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό μας λέει ότι η Βίβλος περιγράφει λεπτομερώς τα τρία έργα που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και ότι ο Θεός έχει δώσει την άφεση της αμαρτίας σε όσους πιστεύουν στο Λόγο Του.
Τώρα όλοι πρέπει να θυμηθούν άλλη μια φορά και να πιστέψουν ότι αυτή η αλήθεια—δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας τους και έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματός Του στο Σταυρό—φανερωνόταν επίσης στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, που χρησιμοποιήθηκαν ως υλικά της Σκηνής του Μαρτυρίου, και πρέπει έτσι να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους. Μέσω του Μωυσή ο Θεός καθιέρωσε το νόμο της σωτηρίας, το νόμο της άφεσης της αμαρτίας για την ανθρωπότητα, και όταν ήρθε ο καιρός έστειλε τον Ιησού Χριστό σ' αυτή τη γη για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και να χύσει το αίμα Του στο Σταυρό, έτσι ώστε ο Ιησούς να γίνει η θυσιαστική προσφορά που θα έπλενε τις αμαρτίες του κόσμου. Και με αυτό τον τρόπο ο Θεός έχει κάνει όλους όσοι πιστεύουν, να πλυθούν από όλες τις αμαρτίες τους με πίστη.
Επομένως, όταν δηλώνουμε φανερά ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα, πρέπει να πιστεύουμε με τη γνώση του βαπτίσματος που ο Ιησούς έλαβε και το χύσιμο του αίματός Του στο Σταυρό. Ακριβώς όπως το ζώο της θυσίας της Παλαιάς Διαθήκης δεχόταν τις αδικίες των αμαρτωλών με την τοποθέτηση των χεριών και καταδικαζόταν αντιπροσωπευτικά με το χύσιμο του αίματός του στη θέση τους, ο Ιησούς Χριστός ήρθε ως η θυσιαστική προσφορά της αμαρτίας για τον καθένα που ζει σ' αυτή τη γη, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, σταυρώθηκε και έχυσε το πολύτιμο αίμα Του και μ' αυτό τον τρόπο καθάρισε για πάντα με μιας όλες τις αμαρτίες εκείνων που πιστεύουν.
Πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια του γραπτού Λόγου όπως ακριβώς είναι. Η βιβλική αλήθεια είναι ότι με την ίδια μέθοδο με την προσφορά που ο Αρχιερέας έδινε για τον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιησούς ήρθε σ' αυτή τη γη, βαπτίστηκε και σταυρώθηκε, και έχυσε το αίμα Του για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα. Πρέπει επομένως να πιστέψουμε στη Βίβλο ακριβώς όπως είναι γραμμένη. Δε θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να καταδικαστούμε για πάντα εξαιτίας των αμαρτιών μας, όμως ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ' αυτή τη γη και μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το αίμα Του.
Αν δεν το πιστεύουμε αυτό, παρ' όλο που ο Θεός έχει συγχωρέσει έτσι όλες τις αμαρτίες μας, είναι αμαρτία που δε μπορεί ποτέ να συγχωρεθεί από τον Θεό. Έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου εκτός από τη μόνη εναπομείνασα αμαρτία, «την αμαρτία της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος» (Κατά Μάρκον 3:28-29). Έτσι, όσοι θέλουν αληθινά να λάβουν την άφεση της αμαρτίας πρέπει να πιστέψουν στην αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε, έχυσε το αίμα Του, αναστήθηκε από τους νεκρούς και μ' αυτό τον τρόπο μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Εκτός από αυτή την πίστη, ποιες καλές πράξεις θα ήταν ποτέ απαραίτητες για την άφεση της αμαρτίας μας; Τώρα έχει έρθει ο καιρός για να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος και να πιστέψουμε σ' αυτή την αλήθεια.
Ο καθένας πρέπει να καταλάβει και να πιστέψει ότι η αλήθεια που φανερωνόταν στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου που υφάνθηκε με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, είναι το ευαγγέλιο της αληθινής σωτηρίας και η σκιά του Ιησού Χριστού που έμελλε να έρθει. Όσον αφορά στην πίστη στον Ιησού Χριστό, το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα που έχυσε στο Σταυρό, είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας και πρέπει επομένως να πιστέψουμε σ’ αυτά. Η αναμφισβήτητη και αδιάψευστη αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς έχει δώσει τη σωτηρία σε όσους πιστεύουν στο βάπτισμά Του, το χύσιμο του αίματός Του στο Σταυρό και την ανάστασή Του από το θάνατο, και ότι όλα αυτά έγιναν για να μας σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου.
 
 
Η θυσία του Υιού που θέλησε ο Πατέρας Θεός
 
Ας στραφούμε στην Επιστολή προς Εβραίους 10:5-9: «Διά τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμον, λέγει· Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, αλλ' ητοίμασας εις εμέ σώμα· εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευηρεστήθης· τότε είπον· Ιδού, έρχομαι, εν τω τόμω του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού, διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου. Αφού είπεν ανωτέρω ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ηθέλησας ουδέ ευηρεστήθης εις αυτάς, αίτινες προσφέρονται κατά τον νόμον, τότε είπεν· Ιδού, έρχομαι διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτον, διά να συστήση το δεύτερον».
Ποια είναι η σημασία αυτού που λέει εδώ η περικοπή, ότι ο Θεός δεν επιθύμησε θυσία και προσφορά; Αυτή η περικοπή αναφέρεται στον Ψαλμό 40:6-7. Σημαίνει ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου δε θα μπορούσαν να καθαριστούν με τις καθημερινές προσφορές της Παλαιάς Διαθήκης και ότι για να δώσει την αιώνια προσφορά περί αμαρτίας ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ' αυτή τη γη, βαπτίστηκε, έχυσε το αίμα Του, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με τον τρόπο αυτό έχει γίνει ο Σωτήρας όλων μας. Η έννοια του Ψαλμού 40:7, που λέει, «Τότε είπα, Ιδού, έρχομαι· εν τω τόμω του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού», είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ' αυτή τη γη και έπλυνε όλες τις αμαρτίες με την τοποθέτηση των χεριών και το χύσιμο του αίματος Του, ακριβώς όπως ήταν γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη.
Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ εξιλεώνονταν καθώς το ζώο της θυσίας προσφερόταν στον Θεό την Ημέρα της Εξιλέωσης με την τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα και το χύσιμο του αίματος του θύματος. Παρόμοια ο Ιησούς Χριστός που ήρθε σ' αυτή τη γη για να γίνει η αιώνια θυσιαστική προσφορά για όλη την ανθρωπότητα, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου δεχόμενος το βάπτισμα, μια μορφή της τοποθέτησης των χεριών, και σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών ολόκληρης της ανθρωπότητας με τη μεταφορά αυτών των αμαρτιών του κόσμου στο Σταυρό, όπου σταυρώθηκε, έχυσε το πολύτιμο αίμα Του και πέθανε. Με αυτό τον τρόπο ο Ιησούς έχει δώσει αιώνια σωτηρία σε όλους όσοι πιστεύουν.
Ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί ο Θεός μέσω του συστήματος της Σκηνής του Μαρτυρίου, στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς ήρθε σ' αυτή τη γη και μ' αυτό τον τρόπο έχει εκπληρώσει τη σωτηρία μια για πάντα. Όσοι επομένως πιστεύουν, έχουν σωθεί από όλες τις αμαρτίες. Η Σκηνή του Μαρτυρίου ήταν η υπόσχεση του Θεού ότι ο Ιησούς θα καθάριζε παντοτινά τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων μια για πάντα με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του. Και ο Ιησούς ήρθε πράγματι και εκπλήρωσε την υπεσχημένη σωτηρία με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του, και μ' αυτό τον τρόπο εκπλήρωσε τέλεια τον Λόγο του Θεού. Όλες οι υποσχέσεις της σωτηρίας του Θεού, με άλλα λόγια, έχουν εκπληρωθεί πράγματι στον Ιησού Χριστό.
Ο λαός Ισραήλ πιστεύουν ότι ο Νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και οι λόγοι των προφητών είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά είναι ανίκανοι να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό που ήρθε σε μας στην εποχή της Καινής Διαθήκης ως Θεός ή Σωτήρας. Όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του λαού Ισραήλ, πρέπει τώρα να καταλάβουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ίδιος Θεός και να δεχτούν στις καρδιές τους ότι είναι ο Μεσσίας που έμελλε να έρθει.
 
 
Γιατί ήρθε ο Ιησούς;
 
Καθώς ο Ιησούς ήρθε για να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα Θεού, είναι ο Σωτήρας όλων όσοι έτσι Τον πιστεύουν και ήρθε σ' αυτό τον κόσμο για να πλύνει για πάντα όλες τις αμαρτίες τους. Όπως λέει στην Επιστολή προς Εβραίους 10:10, «Με το οποίον θέλημα είμεθα ηγιασμένοι διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενομένης», πρέπει να κατανοήσουμε ξεκάθαρα και να πιστέψουμε ότι ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα Θεού που ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε σ’ αυτή τη γη, ότι βαπτίστηκε σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα, ότι σταυρώθηκε σύμφωνα με αυτό το θέλημα, έχυσε το αίμα Του πεθαίνοντας στο Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και μ' αυτό τον τρόπο έχει γίνει ο Σωτήρας όσων πιστεύουν. Για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα Θεού, ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να εκπληρώσει τη σωτηρία της ανθρωπότητας καθαρίζοντας όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα που έχυσε. Με αυτό τον τρόπο δόθηκε πρόθυμα για να θυσιαστεί, προσφέροντάς μας έτσι τέλεια σωτηρία.
Επειδή ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε για να καθαρίσει όχι μόνο τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ αλλά και τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας, μπορούμε να σωθούμε μόνο αν κάθε ένας από μας το πιστεύει αυτό με την καρδιά του. Στα 33 χρόνια της ζωής Του ο Ιησούς βαπτίστηκε μόνο μια φορά, θυσιάστηκε μόνο μια φορά και μ' αυτό τον τρόπο έχει σώσει τους αμαρτωλούς του κόσμου μια για πάντα. Αυτή είναι η μόνη και τέλεια σωτηρία.
Αφού ο Ιησούς καθάρισε με μιας όλες τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν από την ανθρωπότητα από την αρχή ως το τέλος του κόσμου, έχει επιτρέψει και σε μας επίσης να σωθούμε μια για πάντα με πίστη. Προσφέροντας το σώμα Του μια για πάντα, ο Ιησούς Χριστός μάς έχει καταστήσει για πάντα τέλειους. Επειδή βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και καταδικάστηκε για όλες τις αμαρτίες μας χύνοντας το αίμα Του, πρέπει εμείς τώρα να πιστέψουμε πρόθυμα σ' αυτό το ευαγγέλιο στις καρδιές μας και μ' αυτό τον τρόπο να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Με το θέλημα του Πατέρα Θεού, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ' αυτή τη γη να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας και να πληρώσει την ποινή της ζωής, και αποκάλυψε επιτυχώς την αληθινή σωτηρία Του μέσω της αγάπης του Θεού σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα.
Αυτός ο Λόγος είναι σίγουρα η αλήθεια που πρέπει να πιστέψουμε εσείς κι εγώ που ζούμε τώρα σ' αυτό τον σύγχρονο κόσμο. Πρέπει να συνδυάσουμε το βάπτισμα του Ιησού και το χύσιμο του αίματος Του στο Σταυρό, και να πιστέψουμε σ’ αυτά ως ένα ενιαίο σύνολο αλήθειας που μας σώζει εντελώς. Αν αποτύχουμε να το κάνουμε, θα χάσουμε την αιώνια άφεση της αμαρτίας. Γι’ αυτό πρέπει να πιστεύουμε σύμφωνα με το γραπτό Λόγο του Θεού, σύμφωνα με την αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ακτινοβολεί το φως της σωτηρίας, αν όμως προσθέτουμε κάτι άλλο ή αφαιρούμε μερικά βασικά στοιχεία από το αληθινό ευαγγέλιο όταν πιστεύουμε στον Θεό, ή αν δεν πιστεύουμε στην αλήθεια όπως αυτή είναι, τότε αυτό το φως του ευαγγελίου της σωτηρίας θα χαθεί, μόνο για να κρυφτεί και να εξαφανιστεί.
Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην παραίσθηση ότι η αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος είναι επίσης ένα από τα απλά κοσμικά δόγματα, σαν να διδάσκει ότι μπορούμε να λάβουμε κάπως την άφεση της αμαρτίας μέσω των προσευχών μετανοίας μας, ζητώντας από τον Θεό καθημερινά να συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Ο Θεός είπε ξεκάθαρα στην Επιστολή προς Εβραίους 10:11, «Και πας μεν ιερεύς ίσταται καθ' ημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αίτινες ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσωσιν αμαρτίας». Μας είπε, με άλλα λόγια, πως οι αμαρτίες που διαπράττουμε καθημερινά, δε μπορούν να πλυθούν απλά επειδή ζητάμε από τον Θεό να μας συγχωρέσει από τις καθημερινές αμαρτίες μας με την πίστη μας στο αίμα του Σταυρού.
Επειδή η προσφορά της θυσίας που έδωσε ο Ιησούς Χριστός στον Πατέρα Θεό με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και το θάνατο στο Σταυρό ήταν η τέλεια προσφορά της σωτηρίας, έχουμε σωθεί εντελώς με πίστη σ' αυτή την προσφορά. Επειδή οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό μια για πάντα όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, ο Ιησούς μπορούσε να σηκώσει τις αμαρτίες μας στο Σταυρό και να πεθάνει σ’ αυτόν για να τελειώσει την καταδίκη των αμαρτιών τους, και ήταν γι' αυτό το Λόγο που έχουν πλυθεί οι αμαρτίες όσων πιστεύουν στο βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του.
Πιστεύοντας στο βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε και το αίμα του Σταυρού, κι εμείς επίσης πεθάναμε μαζί με τον Ιησού Χριστό και έχουμε έρθει ξανά στη ζωή μαζί Του με πίστη. Λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους 6:23, «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, οποιεσδήποτε κι αν είναι αυτές, και γι’ αυτό οι ποινές της πρέπει να πληρωθούν με ζωή. Γι' αυτό ήταν απαραίτητο να έρθει ο Ιησούς Χριστός σ' αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, να βαφτιστεί από τον Ιωάννη και να χύσει το αίμα Του στο Σταυρό. Η πραγματική μεταβίβαση των αμαρτιών σας επάνω στο σώμα του Ιησού ολοκληρώθηκε με το βάπτισμά Του και ο Ιησούς πλήρωσε τις ποινές των αμαρτιών σας φορτωμένος αυτές τις αμαρτίες και πεθαίνοντας, και μ' αυτό τον τρόπο τις έχει καθαρίσει μια για πάντα. Όμως παρ’ όλα αυτά και που ο Θεός μάς έχει δώσει αυτή την αλήθεια του ευαγγελίου, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που παρακαλούν ακόμα καθημερινά τον Θεό για να συγχωρέσει τις αμαρτίες τους που διαπράττουν—απλά αγνοούν την αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος.
Όταν οι άνθρωποι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, δε μπορούν παρά να φοβούνται ενώπιον του Θεού εξ αιτίας αυτής της αμαρτίας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν ακόμα το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και χρειάζονται να πλυθούν από τις αμαρτίες τους, και κυριεύονται από φόβο εξαιτίας των αμαρτιών των συνειδήσεών τους. Αλλά ο Ιησούς ήρθε σ' αυτή τη γη για να τους ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες τους, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, έχυσε το αίμα Του στο Σταυρό και μ' αυτό τον τρόπο τούς έχει σώσει εντελώς. Για ποιο λόγο πρέπει να ανησυχούμε, λοιπόν, όταν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το ευαγγέλιο της σωτηρίας του Θεού, μας έχει σώσει εντελώς και έχει τακτοποιήσει την καταδίκη της αμαρτίας μας;
Όσοι ξέρουν και αληθινά πιστεύουν ότι ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούν πράγματι να σωθούν εντελώς με πίστη, ακριβώς όπως υποσχέθηκε ο Θεός, «Εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον» (Ησαΐας 1:18). Όλοι μπορούμε να σωθούμε με πίστη, επειδή υπήρξε το βάπτισμα του Ιησού που δέχτηκε τις αμαρτίες αυτού του κόσμου σύμφωνα με το νόμο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, που μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες επάνω στο ζώο της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών. Ο Ιησούς μπορούσε να πεθάνει στο Σταυρό επειδή ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, και επειδή εκπληρώθηκε η σωτηρία για την οποία μίλησε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, εμείς μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας μόνο με την πίστη μας.
Και όμως, παρ’ όλη αυτή την αδιάψευστη αλήθεια, βλέπουμε ακόμα μερικούς ανθρώπους που πιστεύουν στον Ιησού σαν να ήταν μια άσκηση συμπόνιας. Κλαίνε και φωνάζουν καθημερινά για να ενισχύσουν την πίστη τους, επειδή το θεμέλιο της πίστης τους είναι να συμπονέσουν τον Ιησού για τα θανάσιμα πάθη που υπέμεινε στο Σταυρό. Οι καρδιές τέτοιων ανθρώπων είναι εντελώς ραγισμένες και πρέπει να εγκαταλείψουν αυτή τη λανθασμένη πίστη.
Δεν είναι ο Ιησούς που έχει ανάγκη τη δική μας συμπόνια ή αφοσίωση· εσείς κι εγώ χρειαζόμαστε το βάπτισμα και το αίμα του Σωτήρα μας Ιησού. Η απλή αλήθεια είναι ότι εμείς χρειαζόμαστε απελπισμένα τον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα και όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό όχι για κάποιο ιδιαίτερο δικό τους λόγο, αλλά νομίζοντας ότι είναι ο Θεός που στερείτε κάτι, σαν να τους ικετεύει να πιστέψουν σ' Αυτόν. Αλλά μια πίστη που πιστεύει έτσι, είναι πίστη που περιφρονείται από τον Θεό.
Οι καρδιές όσων λένε υποκριτικά στον Ιησού ότι θα πίστευαν σ’ Αυτόν, σαν να Του κάνουν χάρη, τοποθετούνται υψηλότερα ακόμα και από τον Θεό, και έτσι στην υπεροψία τους δε μπορούν ποτέ να δεχτούν στις καρδιές τους το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που τους σώζει τέλεια από την αμαρτία. Έχουν τόσο λίγο σεβασμό για τον λόγο του Θεού, που τον θεωρούν λίγο διαφορετικό από εκείνα που τους λένε οι τυχόντες γείτονές τους, περιφρονώντας και υποτιμώντας τον, λες και με το να πιστεύουν σ' αυτόν κάνουν χάρη στον Θεό από τη συμπόνια τους.
Τελικά, αυτοί είναι που δεν πιστεύουν στο βάπτισμα και το χύσιμο του αίματος του Ιησού ως άφεση των αμαρτιών τους και στέκονται ενάντια στον Θεό. Πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους μπορούν να πλυθούν μέσω των αγωνιωδών προσευχών μετανοίας τους, χωρίς καν να πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Επειδή χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού μάταια, ούτε ξέρουν ούτε πιστεύουν ότι ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός καθάρισε εντελώς τις αμαρτίες τους και γι’ αυτό δε μπορούν να σωθούν.
Ο Θεός είπε, «Θέλω ελεήσει όντινα ελεώ, και θέλω οικτειρήσει όντινα οικτείρω» (Επιστολή προς Ρωμαίους 9:15). Αν ο Θεός αποφάσισε χάρη στο έλεός Του να σώσει τους αμαρτωλούς με το νόμο της σωτηρίας, τότε θα το κάνει όπως ακριβώς το αποφάσισε. Πρέπει επομένως να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και μ' αυτό τον τρόπο να λάβουμε την αληθινή σωτηρία μας.
Όσοι δεν πιστεύουν σ’ αυτό το Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, θα ανακαλύψουν προσωπικά πόσο μεγάλη πραγματικά είναι η αυστηρότητα και η οργή του Θεού. Όσοι αντίθετα πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, θα δουν πόσο μεγάλη και φιλεύσπλαχνη είναι η αγάπη του Θεού. Όποιος αναγνωρίζει τις αμαρτίες του ενώπιον του Θεού, και αναγνωρίζει και πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το ευαγγέλιο της τέλειας σωτηρίας του Θεού, εκείνος θα ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες.
Όσοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους με το βάπτισμα, θα ελευθερωθούν από όλες τις αμαρτίες τους. Όσοι αντίθετα περιφρονούν αυτή την αλήθεια, θα αντιμετωπίσουν την φοβερή καταδίκη της αμαρτίας εξ αιτίας των αμαρτιών τους. Επομένως, όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου πρέπει να πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, την πραγματική αλήθεια. Οι αμαρτωλοί που δεν φοβούνται την κρίση του Θεού και δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, θα καταδικαστούν σίγουρα εξ αιτίας των αμαρτιών τους. Αλλά όσοι πιστεύουν στην αλήθεια του καθαρισμού της αμαρτίας από τον Ιησού, θα σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους.
Καθένας που η συνείδησή του έχει αμαρτία, χωρίς αμφιβολία είναι άρρωστος και γι’ αυτό οι άνθρωποι βρίσκουν ανεδαφικά, αβάσιμα δόγματα για τη σωτηρία, που είναι εντελώς διαφορετικά από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, προσπαθώντας να ανακουφίσουν τις καταπιεσμένες συνειδήσεις τους. Υπάρχουν ακόμα και εκείνοι που λένε, «Αφού πιστεύω στον Ιησού, δεν πειράζει αν έχω αμαρτία στην καρδιά μου». Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι όλοι όσοι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους θα αντιμετωπίσουν την τιμωρία του άδη, επειδή ο Θεός θα εκδώσει σίγουρα την δίκαιη κρίση Του για τέτοιους ανθρώπους εξ αιτίας των αμαρτιών τους. Επειδή συντάσσονται με τον Σατανά, ο Θεός απλά δε μπορεί να τους αφήσει έτσι.
Αλλά όσοι ξέρουν για τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι θα υπάρξει η κρίση Του για την αμαρτία, θα ζητήσουν από τον Θεό τη φιλεύσπλαχνη αγάπη Του, θα θέλουν να σωθούν από όλες τις αμαρτίες, θα ψάξουν για την αλήθεια και θα επιθυμούν να σταθούν με το μέρος του Θεού. Για τέτοιους ανθρώπους, εδώ είναι η αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα. Κάθε αμαρτωλός πρέπει να πιστέψει σ’ αυτήν και να λάβει την άφεση της αμαρτίας. Μέσω του βαπτίσματός Του ο Ιησούς Χριστός δέχτηκε όλες τις αμαρτίες ολόκληρου του κόσμου μια για πάντα, πέθανε στο Σταυρό μια φορά, και μ' αυτό τον τρόπο έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες και μας έχει καταστήσει δίκαιους.
Μέσω του Λόγου του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος όλοι τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η αληθινή σωτηρία μας και πρέπει όλοι να έχουμε στις καρδιές μας την πίστη που πιστεύει αληθινά σ' αυτό το ευαγγέλιο. Όλοι όσοι πιστεύουν σ' αυτή την αλήθεια με την καρδιά τους, άσχετα ποιο είδος αμαρτιών έχουν διαπράξει, θα πλυθούν πράγματι από όλες τις αμαρτίες τους με πίστη και θα λάβουν την αληθινή άφεση της αμαρτίας και αιώνια ζωή. Δεν θέλετε να πιστέψετε σ' αυτό το Λόγο του ευαγγελίου και να λάβετε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με πίστη, το ευαγγέλιο που κάνει να εξαφανιστούν όλες οι αμαρτίες των καρδιών σας; Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ενώπιον του Θεού, θα λάβουν σίγουρα την άφεση της αμαρτίας.
 
 
Οι δικές σας προσευχές μετάνοιας δε μπορούν να σας σώσουν
 
Πολλοί που ομολογούν σήμερα ότι πιστεύουν στον Ιησού, προσφέρουν καθημερινά προσευχές μετάνοιας ζητώντας από τον Θεό να συγχωρέσει τις αμαρτίες τους. Ζουν τις ζωές της πίστης τους δίνοντας καθημερινά τις θυσιαστικές προσφορές τους στον Θεό, όπως στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά αυτή δεν είναι η ζωή της πίστης που θα θέλατε να ζείτε. Χύνει ο Ιησούς το αίμα Του στο Σταυρό για να πλύνει τις αμαρτίες σας όταν εσείς προσφέρετε προσευχές μετάνοιας; Αυτό δεν είναι σωστό. Αντίθετα, πρέπει να πλύνετε τις αμαρτίες σας μια για πάντα, πιστεύοντας ότι η δύναμη του βαπτίσματος και της προσφοράς του αίματος του Ιησού Χριστού διαρκεί για πάντα. Όσοι προσπαθούν να πλυθούν από τις αμαρτίες τους προσφέροντας καθημερινά προσευχές μετάνοιας, δε μπορούν να λάβουν την αιώνια άφεση της αμαρτίας ούτε έχουν την πίστη που τους επιτρέπει να λάβουν την αληθινή σωτηρία.
Αν οι αμαρτίες του καθενός μπορούσαν να συγχωρεθούν μέσω τέτοιων προσευχών μετάνοιας ή οποιωνδήποτε ανθρώπινων τελετουργιών, τότε ο Θεός δε θα είχε καθιερώσει το νόμο που ορίζει ότι η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος. Για να εξιλεωθούν οι άνθρωποι από τις αμαρτίες τους, πρέπει πραγματικά να δώσουν με πίστη την προσφορά που μεταβιβάζει τις αμαρτίες τους επάνω στο σώμα του Ιησού. Το είδος της πίστης που πρέπει να έχουμε δεν είναι αυτό που προσφέρει καθημερινά προσευχές μετάνοιας αλλά εκείνο που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου. Με άλλα λόγια πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο η πίστη που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορεί να μας φέρει τον αληθινό καθαρισμό της αμαρτίας και αυτό πρέπει να το πιστέψουμε με τις καρδιές μας.
Όπως ακριβώς οι αμαρτωλοί της Παλαιάς Διαθήκης μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους στο ζώο της θυσίας τους, τοποθετώντας τα χέρια τους στο κεφάλι του όταν έδιναν την προσφορά τους περί αμαρτίας, κι εμείς επίσης πρέπει να μεταβιβάσουμε τις αμαρτίες μας στον Ιησού Χριστό με πίστη στο βάπτισμά Του και με αυτή την πίστη, που πιστεύει στο βάπτισμά Του και το χύσιμο του αίματός Του στο Σταυρό, πρέπει να έρθουμε στον Θεό και να λάβουμε την αιώνια άφεση της αμαρτίας. Ο Θεός είπε, «Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν», και «Η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού» (Επιστολή προς Ρωμαίους 10:10, 17).
Στο κατά Ιωάννην 1:29 λέει, «Τη επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει· Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Αυτή η περικοπή περιγράφει την μαρτυρία που έδωσε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής την επόμενη ημέρα αφότου είχε βαπτίσει τον Ιησού. Όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είδε τον Ιησού να πλησιάζει, είπε, «Άνθρωποι κοιτάξτε! Αυτός είναι!» Αυτό προκάλεσε μια αναταραχή μεταξύ του πλήθους που μαζεύτηκε γύρω από τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης φώναξε, «Κοιτάξτε! Έρχεται ο Αμνός του Θεού! Αυτός δεν είναι άλλος από τον Υιό του Θεού· ο ίδιος ο Αμνός του Θεού που ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με τη μεσολάβησή μου. Είναι ο Σωτήρας μας. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Αμνός του Θεού. Κοιτάξτε! Είναι ο Αμνός του Θεού που αφαιρεί τις αμαρτίες του κόσμου!»
Επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε βαπτίσει τον Ιησού Χριστό και είχε μεταβιβάσει τις αμαρτίες του κόσμου επάνω Του, ο ίδιος προσωπικά ο Ιωάννης μπορούσε να δώσει μαρτυρία για τον Ιησού. Με άλλα λόγια, επειδή ο Ιωάννης είχε μεταβιβάσει τις αμαρτίες μας στον Ιησού με το βάπτισμα του, ο Ιησούς Χριστός έγινε ο Αμνός της θυσίας που ανέλαβε τις αμαρτίες μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού Πατέρα.
Στην Παλαιά Διαθήκη η άφεση της αμαρτίας παραλαμβανόταν με το δόσιμο των θυσιαστικών προσφορών στον Θεό, όμως στην Καινή Διαθήκη μπορούμε να εξιλεωθούμε από τις αμαρτίες μας μόνο με πίστη που πιστεύει πλήρως στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στο Σταυρό. Επειδή ο Θεός δεχόταν ως θυσιαστικές προσφορές ζώα όπως ταύροι, αρνιά και τράγοι, για να καθαρίσει τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, αναρίθμητα ζώα έχυσαν το αίμα τους, κόπηκαν κομματιάστηκαν και κάηκαν στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Μυριάδες θυμάτων σκοτώθηκαν πράγματι εξαιτίας των αμαρτιών των ανθρώπων.
Όμως στην εποχή της Καινής Διαθήκης ο Ιησούς δεν πρόσφερε τέτοια θύματα αλλά πρόσφερε για μας το σώμα Του. Επειδή ο Ιησούς, ο Αμνός του Θεού, ήρθε σ' αυτή τη γη, δέχτηκε τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στο σώμα Του μέσω του βαπτίσματός Του και έχυσε το αίμα Του στο Σταυρό, έχει κάνει όσους το πιστεύουν αυτό να σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους μια για πάντα. Ο Ιησούς ήρθε σε μας για να εξαλείψει μια για πάντα τις αμαρτίες μας με το νερό, το αίμα και το Πνεύμα.
Ο Θεός διατάζει τώρα εσάς κι εμένα να πιστέψουμε σ' αυτή την αλήθεια της πραγματικής σωτηρίας. Μας λέει, «Έχω καθαρίσει όλες τις αμαρτίες σας, επειδή σας έχω αγαπήσει. Σας έχω σώσει έτσι ακριβώς. Γι’ αυτό πιστέψτε! Έχω καθαρίσει τις αμαρτίες σας δίνοντας τον Υιό μου ως προσφορά περί αμαρτίας για σας. Άφησα τον Υιό μου να ζήσει σ' αυτή τη γη για 33 χρόνια της ζωής Του, Τον βάφτισα, Τον έκανα να χύσει το αίμα Του στο Σταυρό για χάρη σας και μ' αυτό τον τρόπο σας έχω ελευθερώσει εντελώς από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη σας. Τώρα με πίστη σ' αυτή την αλήθεια μπορείτε να γίνετε τα παιδιά μου που αγαπώ και που μπορώ να αγκαλιάσω στα χέρια μου». Μάθετε και πιστέψτε το αυτό στις καρδιές σας—ότι δηλαδή όσοι πιστεύουν στο βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε και το αίμα που έχυσε, όχι μόνο θα σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους αλλά, επίσης, θα λάβουν το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού.
 
 
Εξιλέωσε πραγματικά ο Ιησούς όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου;
 
Ας στραφούμε στην Επιστολή προς Εβραίους 10:14-18: «Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διά παντός τους αγιαζομένους. Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα το Άγιον· διότι αφού είπε πρότερον, Αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς αυτούς μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει ο Κύριος· Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανοιών αυτών, προσθέτει, Και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον. Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας».
Η περικοπή κάνει σαφές: «Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Ακούστε αυτές τις ευλογημένες ειδήσεις, ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος που έλαβε! Στον Ιησού μεταβιβάστηκε όχι μόνο κάθε αμαρτία που εσείς κι εγώ διαπράξαμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, μα επίσης και όλες οι αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν σ' Αυτόν. Για να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού ο Ιησούς έλαβε την τοποθέτηση των χεριών όταν βαπτίστηκε μπαίνοντας και βγαίνοντας από το νερό, και μ' αυτό τον τρόπο έκανε όλες τις αμαρτίες να μεταβιβαστούν σ’ Αυτόν.
Επιπλέον σταυρώθηκε φορτωμένος όλες τις αμαρτίες και μ' αυτό τον τρόπο σήκωσε την καταδίκη όλων των αμαρτιών της ανθρωπότητας και, επομένως, όσοι πιστεύουν έχουν ελευθερωθεί τώρα από όλη την κρίση τους. Ακριβώς όπως ο Αρχιερέας μεταβίβαζε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του ζώου της θυσίας, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού με το βάπτισμά Του. Και στη συνέχεια ο Ιησούς επωμίστηκε αυτές τις αμαρτίες και σταυρώθηκε, και έτσι ελευθέρωσε από την αμαρτία τον καθένα που πιστεύει σ' Αυτόν. Γι’ αυτό όσοι το πιστεύουν αυτό μπορούν να λάβουν το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού.
Λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους 10:10, «Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν». Όλοι μπορούν να δικαιωθούν πιστεύοντας με την καρδιά στη δικαιοσύνη του Θεού· πιστεύοντας με την καρδιά στην αλήθεια της σωτηρίας μπορούν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας και να μπουν στον Ουρανό. Αδελφοί και αδελφές, έχετε σωθεί πιστεύοντας με την καρδιά σας και ομολογώντας με τη γλώσσα σας ότι το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού είναι τα απαραίτητα στοιχεία που αποτελούν «τη δικαιοσύνη του Θεού», «την αλήθεια της σωτηρίας» και «το ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας»; Στο πλαίσιο του συστήματος των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, οι αμαρτίες των Ισραηλιτών δεν καθαρίζονταν απλά με τη σφαγή του θύματος, χωρίς την τοποθέτηση των χεριών που μεταβίβαζε τις αμαρτίες τους επάνω στην προσφορά. Παρόμοια, αν πιστεύουμε μόνο στο αίμα του Σταυρού και αφήνουμε έξω το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς, τότε όλες οι αμαρτίες μας δε μπορούν να πλυθούν.
«Και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον. Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας» (Επιστολή προς Εβραίους 10:17-18). Γιατί ο Θεός είπε εδώ ότι δε θα θυμόταν πλέον τις αμαρτίες μας; Αν και δε μπορούμε παρά να συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε μέχρι την ημέρα του θανάτου μας, επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα με το βάπτισμά Του η σωτηρία μας είναι τώρα ολοκληρωμένη και θα διαρκέσει για πάντα, και όσοι από μας το πιστεύουν αυτό είναι τώρα χωρίς αμαρτία. Γι' αυτό ο Θεός δεν έχει πλέον ανάγκη να θυμάται τις αμαρτίες μας.
Η δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει την εντιμότητά Του. Η δικαιοσύνη του Πατέρα Θεού υπαγορεύει ότι όπως ακριβώς Εκείνος είναι άγιος, άγιοι και χωρίς αμαρτία είναι επίσης όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Από την αρχή ο Θεός μάς αγάπησε και επιθύμησε να μας κάνει παιδιά Του. Όμως, αδιάφορο πόσο θέλησε να μας κάνει παιδιά Του, δε θα μπορούσε να το κάνει εξαιτίας των αμαρτιών μας. Γι’ αυτό ο Πατέρας Θεός βρήκε μια λύση για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα.
Επειδή ο Θεός είχε επιφυλάξει μια άμωμη προσφορά που θα θυσιαζόταν αντιπροσωπευτικά για λογαριασμό μας και αποφάσισε να πλύνει τις αμαρτίες μας με τη μεταβίβαση όλων των αμαρτιών επάνω σ' αυτό το θύμα, ο Ιησούς δεν δίστασε να βαπτιστεί, να γίνει η θυσιαστική προσφορά μας, να καταδικαστεί αντιπροσωπευτικά στη θέση μας και μ' αυτό τον τρόπο να δώσει την αιώνια προσφορά περί αμαρτίας. Και μέσω αυτής της προσφοράς περί αμαρτίας, ο Θεός εκπλήρωσε την πρόνοιά Του για να καθαρίσει από τις αμαρτίες τους όσους πιστεύουν και να τους κάνει παιδιά Του. Τώρα όσοι πιστεύουν σ’ αυτό το ευαγγέλιο της αλήθειας, εξιλεώνονται από όλες τις αμαρτίες τους ενώπιον του Θεού. Επειδή ο Ιησούς έχει πλύνει ήδη όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου με το βάπτισμά Του, αν πιστεύουμε στον Ιησού που καθάρισε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας όταν καταδικάστηκε αντιπροσωπευτικά, δεν χρειάζεται πλέον να δώσουμε καμία προσφορά για τις αμαρτίες μας. Αδελφοί και αδελφές, χρειάζεται να προσφέρουμε ακόμα θυσίες για τις αμαρτίες; Όχι, απολύτως όχι!
Ξέρετε γιατί σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός, παρ' όλο που ήταν χωρίς αμαρτία και καθαρός; Αν και ο Ιησούς σταυρώθηκε, στην πραγματικότητα δεν είχε κάνει τίποτα λανθασμένο. Επειδή όμως ο Ιησούς είχε δεχτεί όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα στον ποταμό Ιορδάνη, έπρεπε να πεθάνει στη θέση μας. Η αιτία για την οποία έπρεπε να πεθάνει στο Σταυρό, ήταν επειδή είχε δεχτεί ήδη τις αμαρτίες του κόσμου που μεταβιβάστηκαν σ' Αυτόν μέσω του βαπτίσματός Του και ήταν έτοιμος να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη. Όταν ο Υιός του Θεού βαπτίστηκε για να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη μ' αυτό τον τρόπο, πώς θα μπορούσαμε εμείς να μην Τον ευχαριστήσουμε; Επειδή ο Ιησούς είχε αναλάβει τις αμαρτίες μας, οδηγήθηκε όπως ένα πρόβατο εμπρός σ’ αυτόν που το κουρεύει και υπέφερε ήσυχα τα πάθη του Σταυρού. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε πάντα το βάπτισμα και τον Σταυρό Του, επειδή αν δεν είχε σταυρωθεί και καταδικαστεί, τότε θα έπρεπε να καταδικαστούμε οπωσδήποτε εμείς οι ίδιοι. Ο Κύριός μας όχι μόνο ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας αλλά ο Ίδιος υπέφερε επίσης όλη την καταδίκη της αμαρτίας. Για να το πούμε διαφορετικά, ο Ίδιος ο Σωτήρας Ιησούς που είχε αναλάβει τις αμαρτίες μας, έγινε για μας η προσφορά περί αμαρτίας και υπέφερε ήσυχα την τιμωρία του Σταυρού, όλα προκειμένου να μας σώσει από την αμαρτία και μ' αυτό τον τρόπο να εκπληρωθεί όλο το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό η Βίβλος λέει, «Και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον. Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού» (Επιστολή προς Εβραίους 10:17-19). Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός; Δεν πρέπει να πιστέψουμε μόνο στο αίμα του Σταυρού του Ιησού αλλά πρέπει να καταλάβουμε την αιτία για την οποία έπρεπε να πεθάνει στο Σταυρό, και πρέπει κατάλληλα να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι αυτή η αιτία βρίσκεται στο βάπτισμα που έλαβε. Αν εσείς κι εγώ θέλουμε να ξέρουμε και να πιστεύουμε ακριβώς πού και πώς πλύθηκαν οι αμαρτίες μας, πρέπει να κατανοήσουμε και να πιστέψουμε ότι έχουμε πλυθεί από τις αμαρτίες μας με πίστη, επειδή οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη.
 
 
Με γνώση και πίστη στην αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος μπορούμε τώρα να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας
 
Αυτό που σας έχω πει μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος για τα οποία η Βίβλος μιλά με πολλές λεπτομέρειες. Και αυτή η αλήθεια είναι η σωτηρία που ήταν σχεδιασμένη πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου, και αυτή η σωτηρία φανερωνόταν επίσης στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου. Μαζί με τους συνεργάτες μου έχω κηρύξει σε αμέτρητους ανθρώπους σ' αυτό τον κόσμο αυτή την αλήθεια που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Κι ακόμα και τώρα, αυτή ακριβώς τη στιγμή, αυτό το ευαγγέλιο διαδίδεται σε όλο τον κόσμο μέσω των βιβλίων μας.
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα εκείνοι που υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού παρ' όλο που δεν γνωρίζουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μπορώ να τολμήσω να αποκαλέσω αυτούς τους ανθρώπους ανόητους, επειδή το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι η κεντρική αλήθεια που μας μιλάει για το αληθινό σύστημα των θυσιών που εκπληρώθηκε μέσω του Ιησού Χριστού, την πραγματική ουσία της σκιάς της σωτηρίας που φανερωνόταν στη Σκηνή του Μαρτυρίου. Τώρα είναι η δική σας σειρά. Αν είχατε πιστέψει χωρίς γνώση της πραγματικής αλήθειας, είναι τώρα καιρός να αλλάξετε, να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας.
Το βάπτισμα και ο θάνατος του Ιησού στο Σταυρό, ήταν προφητευμένα πριν ακόμη από τη θεμελίωση του κόσμου και φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και επίσης στο λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Για να εκπληρώσει αυτή την υπόσχεση και να σώσει πραγματικά εσάς κι εμένα από τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς βαπτίστηκε, πέθανε στο Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα.
Προσπαθείτε ακόμα να πιστέψετε στον Ιησού, ακολουθώντας την εμπειρία ή τις συγκινήσεις σας, χωρίς γνώση αυτής της αλήθειας; Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι σ' αυτό τον κόσμο αλλά πρέπει τώρα να επιστρέψουν από την ελαττωματική πίστη τους και να πιστέψουν ολόψυχα στην αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που κρύβονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, που φανερωνόταν στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Στην Επιστολή προς Εβραίους 10:19-20 λέει, «Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού, διά νέας και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς διά του καταπετάσματος, τουτέστι της σαρκός αυτού». Όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, έχοντας αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, το καταπέτασμα του Ναού σχίστηκε κι οι αμαρτίες της ανθρωπότητας πλύθηκαν με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στο Σταυρό. Το καταπέτασμα του Ναού, υφασμένο από κυανό, πορφυρό, ερυθρό και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό νήμα, ήταν τόσο ισχυρό που δε θα μπορούσε να σχιστεί ακόμα και αν το τραβούσαν από τις τέσσερις γωνίες του τέσσερα άλογα.
Το γεγονός ότι αυτό το ισχυρό καταπέτασμα του Ναού σχίστηκε από πάνω έως κάτω, χωρίς καν να αγγιχτεί από κανέναν, φανερώνει ότι την ίδια στιγμή που ο Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε την αποστολή Του, άνοιξαν πλατιά οι πύλες του Ουρανού. Το σχίσιμο του καταπετάσματος του Ναού από πάνω έως κάτω σημαίνει ότι όλα τα τείχη της αμαρτίας γκρεμίστηκαν, δείχνοντάς μας ότι ο Θεός γκρέμισε αυτά τα τείχη της αμαρτίας μέσω του Ιησού Χριστού.
Τι σημαίνει, λοιπόν, ότι γκρεμίστηκαν τα τείχη της αμαρτίας; Σημαίνει ότι καθένας μπορεί να εξιλεωθεί από όλες τις αμαρτίες με πίστη στο βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε και το αίμα Του στο Σταυρό. Εκείνο που ο Θεός επιδίωξε να κάνει φανερό μέσω της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου, είναι ότι η σωτηρία της ανθρωπότητας έχει εκπληρωθεί τώρα μια για πάντα μέσω των έργων του Ιησού που παρουσιάζονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Επειδή εκπληρώθηκε η αιώνια εξιλέωσή μας όπως υποσχέθηκε ο Θεός σε όλους μας, το ύφασμα της πύλης στα Άγια των Αγίων, υφασμένο από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, σχίστηκε στα δύο από πάνω έως κάτω, όχι με ανθρώπινο χέρι αλλά από το χέρι του ίδιου του Θεού.
Αυτό αποκαλύπτει ότι ο Ιησούς Χριστός, που έχει γίνει η αιώνια θυσία για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, έχει σώσει εντελώς όσους από μας πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Πατέρας Θεός έχει ορίσει ότι όποιος πιστεύει στο βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε και το χύσιμο του αίματός Του στο Σταυρό, μπορεί να λάβει την άφεση της αμαρτίας και να σταθεί ενώπιόν Του. Θα πιστέψετε σ' αυτή την αλήθεια ή όχι;
Όπως ακριβώς σάς έχει αγαπήσει ο Θεός, έτσι επίσης σας αγαπά και ο Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού, και σας έχει δώσει την τέλεια σωτηρία με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και τη σταύρωσή Του. Με την αποδοχή αυτής της αγάπης του Θεού, που δόθηκε σε μας μέσω του Ιησού Χριστού, και με πίστη στην αλήθεια που μας επιτρέπει να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού, όλες οι αμαρτίες μας έχουν εξαφανιστεί. Με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχουν τακτοποιηθεί ακόμα και όλες οι καθημερινές μας αμαρτίες, επειδή όλες οι αμαρτίες και η καταδίκη μας πλύθηκε ήδη με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στο Σταυρό.
Στην Επιστολή προς Εβραίους 10:22 λέει, «Ας πλησιάζωμεν μετά αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών κεκαθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένοι το σώμα με ύδωρ καθαρόν». Η Βίβλος συνεχίζει να μιλά για το πλύσιμο της αμαρτίας. Μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη στην αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε με τη σάρκα και το μυαλό μας μέσω του βαπτίσματός Του.
Ακριβώς όπως ο Αρχιερέας έπλενε επίσης τη δική του ακαθαρσία στον χάλκινο νιπτήρα αφού είχε δώσει τις προσφορές, κι εμείς επίσης, όταν καθαρίσουμε όλες τις αμαρτίες μας με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, πρέπει να θυμόμαστε αυτή την πίστη καθημερινά. Όπως ο Αρχιερέας πλενόταν στον χάλκινο νιπτήρα έτσι και εμείς, επειδή καθώς ζούμε σ' αυτό τον κόσμο υπάρχουν περίοδοι που εκτιθέμεθα στην ακαθαρσία του, πρέπει να πλένουμε τις καθημερινές μας αμαρτίες με το να θυμόμαστε και να πιστεύουμε καθημερινά ότι όλες οι αμαρτίες μας καθαρίστηκαν με το βάπτισμα του Ιησού.
Όλες οι αμαρτίες, είτε διαπράττονται με το σώμα, την καρδιά ή τις σκέψεις, ανήκουν στις αμαρτίες του κόσμου. Με ποια πίστη, λοιπόν, μπορούμε να πλύνουμε όλες αυτές τις αμαρτίες του κόσμου; Μπορούμε να τις πλύνουμε μόνο με το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς. Όσοι έχουν γίνει μια φορά καθαροί με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, πρέπει να τηρούν τις καρδιές τους καθαρές, και όταν αμαρτάνουν, πρέπει να τις πλένουν πάλι με πίστη. Εκείνοι που θυμούνται το βάπτισμα του Ιησού καθημερινά και πλένουν τα ενδύματα των πράξεών τους με πίστη, είναι οι ευλογημένοι. Επειδή όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, καθώς θυμόμαστε αυτή την αλήθεια και πιστεύουμε σ' αυτήν καθημερινά, μπορούμε να ελευθερωνόμαστε εντελώς από όλες τις αμαρτίες παντοτινά.
Πρέπει να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ότι επίσης όλες οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα πιστεύοντας σ' αυτό το ευαγγέλιο, επειδή ο Παντοδύναμος Θεός το είχε σχεδιάσει ακόμα πριν από τη δημιουργία του κόσμου, πριν από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Η αλήθεια ότι ο Ιησούς δέχτηκε τις αμαρτίες σας με το βάπτισμα στον ποταμό Ιορδάνη και σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών σας πηγαίνοντας στο Σταυρό, σας έχει επιτρέψει να φθάσετε στη δικαιοσύνη του Θεού και τη σωτηρία σας. Η αλήθεια που σας έχει επιτρέψει να καταλάβετε ότι ο Ιησούς, ο Βασιλιάς των βασιλιάδων, σας έχει σώσει για πάντα από την αμαρτία, και ότι έχει απαλλάξει τις καρδιές σας από μια κακή συνείδηση και έχει πλύνει τα σώματα σας με καθαρό νερό, είναι αυτό ακριβώς το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι ο αναπόφευκτος Λόγος για τη ζωή σας και λάμπει ακόμα πιο έξοχα όταν πιστεύετε.
Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς κατά τη διάρκεια της 3ετούς δημόσιας ζωής Του για να σώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα από την αμαρτία, ήταν να βαπτιστεί. Ο Ιησούς Χριστός, με άλλα λόγια, έπρεπε να αναλάβει τις αμαρτίες μας και για να το κάνει αυτό έπρεπε να πάει στον Ιωάννη και να βαπτιστεί από αυτόν. Γι’ αυτό και τα τέσσερα Ευαγγέλια καταγράφουν αυτό το κρίσιμο γεγονός στην αρχή.
Στην πραγματικότητα εσείς και εγώ ήμασταν καταδικασμένοι να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας. Αλλά τι συνέβη; Ο Κύριός μας ήρθε σ' αυτή τη γη, ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, έγινε ο Αμνός του Θεού, σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στο Σταυρό, καρφώθηκε στα χέρια και στα πόδια Του εξαιτίας των αμαρτιών μας, έχυσε όλο το αίμα που ήταν στην καρδιά Του, πέθανε και έπειτα αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γι' αυτό ο Ιησούς είπε «Τετέλεσται» όταν άφησε την τελευταία Του πνοή στο Σταυρό.
Όσα έκανε και είπε ο Ιησούς, είναι όλα αληθινά. Ο Ιησούς έγινε η προσφορά περί αμαρτίας για να μας σώσει και αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες. Και αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, έδωσε μαρτυρία για την ανάστασή Του επί 40 ημέρες, αναλήφθηκε στον Ουρανό και κάθεται τώρα στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα. Αυτός ο Ιησούς Χριστός θα έρθει σ' αυτή τη γη για να μας πάρει μακριά. Όταν ο Ιησούς ήρθε αρχικά σ' αυτή τη γη, ήρθε ως Σωτήρας αλλά όταν έρθει πάλι για δεύτερη φορά, θα έρθει ως δικαστής για να καταδικάσει όλους όσοι δεν πιστεύουν.
Πρέπει τώρα να καταλάβετε ότι ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει σ' αυτή τη γη ως Κριτής, για να καλέσει και να λάβει ως τα παιδιά του Θεού όσους πιστεύουν στη σωτηρία του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος που Εκείνος εκπλήρωσε στα 33 χρόνια της ζωής Του σ' αυτή τη γη, για να τους κάνει να ζήσουν στη Χιλιετή Βασιλεία και τον αιώνιο Ουρανό, και για να εκδώσει την αιώνια κρίση Του για όσους δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, και έχουν απορρίψει την αγάπη του Θεού.
Τώρα δεν πρέπει πλέον να αγνοείτε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και να προσποιείστε ότι είστε απληροφόρητοι γι’ αυτό αλλά πρέπει να πιστέψετε σ' αυτή την αλήθεια της σωτηρίας. Και πρέπει να καταλάβετε ότι, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί ο Θεός μέσω της Σκηνής του Μαρτυρίου και του συστήματος των θυσιών, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ' αυτή τη γη, βαπτίστηκε με τη μορφή της τοποθέτησης των χεριών, σταυρώθηκε και μ' αυτό τον τρόπο έχει σώσει όλα τα έθνη ολόκληρου του κόσμου από όλες τις αμαρτίες, και πρέπει να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας πιστεύοντας σ' αυτή την αλήθεια με όλη την καρδιά σας.
Εντούτοις, το έθνος του Ισραήλ ακόμα γυρίζουν την πλάτη τους μακριά από την αλήθεια και περιμένουν έναν άλλο Μεσσία. Αλλά οι Ισραηλίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι, ανεξάρτητα από το πόσο φλογερά περιμένουν έναν άλλο Μεσσία εκτός από τον Ιησού, απλά δεν υπάρχει κανένας άλλος Μεσσίας εκτός από τον Ιησού Χριστό. Ότι δεν υπάρχει στο πρόσωπο αυτής της γης κανένας άλλος Μεσσίας εκτός από τον Ιησού, είναι η αυτονόητη αλήθεια πως ακόμα και ο λαός Ισραήλ δεν αποτελεί καμία εξαίρεση απέναντι σ’ αυτή την αλήθεια, ούτε υπάρχει άλλος Σωτήρας γι’ αυτούς.
Έτσι, ο λαός Ισραήλ πρέπει να μετανοήσουν από την αμαρτία τους που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού, και πρέπει να πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πράγματι ο αληθινός Μεσσίας τους και να το δεχτούν αυτό ως αλήθεια. Επιβεβαιώνοντας άλλη μια φορά και πιστεύοντας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Σωτήρας που επρόκειτο να έρθει, το έθνος του Ισραήλ πρέπει να γίνει το αληθινό, πνευματικά εκλεκτό έθνος του Θεού.
Ακόμα και τώρα, ο λαός Ισραήλ περιμένουν έναν μεγαλοπρεπή, ικανό και ισχυρό Μεσσία που μπορεί να τους σώσει από τα βάσανα και τις δυστυχίες του κόσμου. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήρθε ήδη σ' αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα ως Μεσσίας και τους έχει σώσει, ώστε δε μπορούν να αποφύγουν παρά να τιμωρηθούν με φωτιά για όλες τις αμαρτίες τους. Έτσι, πρέπει να αναγνωρίσουν αυτή την αλήθεια και να πιστέψουν σ' αυτήν. Για τις ψυχές τους ο Ίδιος ο Ιησούς ήρθε σ' αυτή τη γη ως η θυσία για την αμαρτία τους, που είχε υποσχεθεί στην Παλαιά Διαθήκη, τους έχει σώσει για πάντα από όλες τις αμαρτίες τους και τους έχει κάνει λαό του Θεού.
Ο Ιησούς Χριστός που ήρθε ως Σωτήρας, έχει σώσει όλους μας μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, της αλήθειας που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Και σίγουρα θα κάνει όσους από μας το πιστεύουν αυτό, να βασιλεύσουμε μαζί Του στη Χιλιετή Βασιλεία. Μετά από αυτό θα τους κάνει επίσης να συμμετάσχουν στην αιώνια Βασιλεία του Θεού και να ζήσουν για πάντα με τον Ίδιο τον Θεό μέσα σε ευτυχία και δόξα.
Γι’ αυτό, ενόσώ είμαστε ακόμα σ' αυτή τη γη, πρέπει όλοι μας να πιστέψουμε με την καρδιά μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και να γίνουμε παιδιά του Θεού. Μόνο όσοι πιστεύουν σ’ αυτό το ευαγγέλιο της αλήθειας μπορούν να γίνουν τα παιδιά του Θεού χωρίς αμαρτία και είναι εγγυημένοι να λάβουν όλες τις ευλογίες που τους αναμένουν στον επόμενο κόσμο.

Αλληλούια! Ευχαριστώ τον Κύριο με την πίστη μου, που μας έδωσε τις πνευματικές ευλογίες του Ουρανού. Ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα· ναι, έλα Κύριε!