Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-22] Έξοδος 26:1-14 > Τα τέσσερα μυστήρια που κρύβονταν στα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου

(Έξοδος 26:1-14)
«Και θέλεις κάμει την σκηνήν, δέκα παραπετάσματα εκ βύσσου κεκλωσμένης και κυανού και πορφυρού και κοκκίνου· με χερουβείμ εντέχνως ενειργασμένα θέλεις κάμει αυτά. Το μήκος του ενός παραπετάσματος εικοσιοκτώ πηχών, και το πλάτος του ενός παραπετάσματος τεσσάρων πηχών· πάντα τα παραπετάσματα του αυτού μέτρου. Τα πέντε παραπετάσματα θέλουσι συνάπτεσθαι το εν μετά του άλλου· και τα άλλα πέντε παραπετάσματα θέλουσι συνάπτεσθαι το εν μετά του άλλου. Και θέλεις κάμει θηλυκωτήρια κυανά επί της άκρας του πρώτου παραπετάσματος, κατά το πλάγιον όπου γίνεται η ένωσις· ομοίως θέλεις κάμει και επί της τελευταίας άκρας του δευτέρου παραπετάσματος, όπου γίνεται η ένωσις του δευτέρου· πεντήκοντα θηλυκωτήρια θέλεις κάμει εις το εν παραπέτασμα, και πεντήκοντα θηλυκωτήρια θέλεις κάμει εις την άκραν του παραπετάσματος την κατά την ένωσιν του δευτέρου, διά να αντικρύζωσι τα θηλυκωτήρια προς άλληλα. Και θέλεις κάμει πεντήκοντα περόνας χρυσάς, και με τας περόνας θέλεις συνάψει τα παραπετάσματα προς άλληλα· ούτως η σκηνή θέλει είσθαι μία. Και θέλεις κάμει παραπετάσματα εκ τριχών αιγών, διά να ήναι κάλυμμα επί της σκηνής· ένδεκα θέλεις κάμει τα παραπετάσματα ταύτα· το μήκος του ενός παραπετάσματος τριάκοντα πηχών, και το πλάτος του ενός παραπετάσματος τεσσάρων πηχών· του αυτού μέτρου θέλουσιν είσθαι τα ένδεκα παραπετάσματα. Και θέλεις συνάψει τα πέντε παραπετάσματα χωριστά, και τα εξ παραπετάσματα χωριστά· το έκτον όμως παραπέτασμα θέλεις επιδιπλώσει κατά το πρόσωπον της σκηνής. Και θέλεις κάμει πεντήκοντα θηλυκωτήρια επί της άκρας του ενός παραπετάσματος του τελευταίου κατά την ένωσιν, και πεντήκοντα θηλυκωτήρια επί της άκρας του παραπετάσματος, το οποίον ενόνεται με το δεύτερον. Θέλεις κάμει και πεντήκοντα περόνας χαλκίνας, και θέλεις εμβάλει τας περόνας εις τα θηλυκωτήρια, και θέλεις συνάψει την σκηνήν, ώστε να ήναι μία. Το δε υπόλοιπον, το περισσεύον εκ των παραπετασμάτων της σκηνής, το ήμισυ του παραπετάσματος του εναπολειπομένου, θέλει κρέμασθαι επί τα όπισθεν της σκηνής. Και μία πήχη εκ του ενός πλαγίου και μία πήχη εκ του άλλου πλαγίου εκ του εναπολειπομένου εις το μήκος των παραπετασμάτων της σκηνής θέλει κρέμασθαι επάνωθεν επί τα πλάγια της σκηνής εντεύθεν και εντεύθεν, διά να καλύπτη αυτήν. Και θέλεις κάμει κατακάλυμμα διά την σκηνήν εκ δερμάτων κριών κοκκινοβαφών και επικάλυμμα υπεράνωθεν εκ δερμάτων θώων».
 
 
Τα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου
 
Στρέφουμε τώρα την προσοχή μας στα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Τα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου έγιναν σε τέσσερα στρώματα. Όταν ο Θεός είπε στον Μωυσή να χτίσει τη Σκηνή του Μαρτυρίου, του έδωσε λεπτομερείς οδηγίες. Το πρώτο κάλυμμα ήταν το μόνο που μπορούσε να φανεί από το εσωτερικό της Σκηνής του Μαρτυρίου, καθώς κάλυπτε τις σανίδες της Σκηνής του Μαρτυρίου και όλα τα σκεύη μέσα σ’ αυτήν. Αυτό το κάλυμμα σκέπαζε από επάνω μέχρι το έδαφος κάτω τις σανίδες της Σκηνής του Μαρτυρίου, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Και κατασκευάστηκε από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, και σ’ αυτό είχαν υφανθεί όμορφες εικόνες χερουβείμ.
Το πρώτο κάλυμμα κατασκευάστηκε από δύο κύρια σύνολα παραπετασμάτων που συνδέονταν το ένα με το άλλο, κάθε ένα από τα οποία σχηματίστηκε με την ένωση μεταξύ τους πέντε μικρότερων παραπετασμάτων. Για να συνδεθούν αυτά τα δύο κύρια σύνολα παραπετασμάτων το ένα με το άλλο, πενήντα θηλιές από κυανό νήμα φτιάχτηκαν σε κάθε άκρη επαφής των παραπετασμάτων. Χρυσές πόρπες συνδέονταν με αυτές τις θηλιές από κυανό νήμα, που συνέδεαν τα δύο σύνολα παραπετασμάτων για να σχηματίσουν ένα μεγάλο ενιαίο κάλυμμα.
Το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου έγινε με δέκα παραπετάσματα, τα οποία συνδέθηκαν σε δύο σύνολα πλατύτερων παραπετασμάτων. Το μήκος του ήταν 28 πήχεις. Ένας πήχης είναι περίπου 45 εκατοστά (1,5 πόδι) και έτσι το μήκος ήταν περίπου 12,6 μέτρα (41,6 πόδια) με τη σημερινή μέτρηση, ενώ το πλάτος κάθε παραπετάσματος ήταν τέσσερις πήχεις ή 1,8 μέτρα (5,9 πόδια). Πέντε παραπετάσματα συνδέθηκαν αρχικά μαζί για να απαρτίσουν δύο σύνολα παραπετασμάτων και έπειτα αυτά τα σύνολα συνδέθηκαν το ένα με το άλλο με πενήντα θηλιές από κυανό νήμα και πενήντα χρυσές πόρπες. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αλλά υπήρχαν τρία επιπλέον καλύμματα. Το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου κατασκευάστηκε με την ύφανση παραπετασμάτων με καλλιτεχνικά σχέδια χερουβείμ με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό.
Αυτό έγινε για να μας δείξει το δρόμο προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Το κυανό νήμα για παράδειγμα, που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου, αναφέρεται στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου. Με το βάπτισμά Του ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου (Κατά Ματθαίον 3:15). Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε στο σώμα Του τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του, αυτό το βάπτισμα έχει γίνει τώρα το αντίτυπο της σωτηρίας (Επιστολή 1 Πέτρου 3:21).
Το δεύτερο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου κατασκευάστηκε από τρίχες αιγών (Έξοδος 26:7). Το μήκος του ήταν κατά 90 εκατοστά (3 πόδια) μακρύτερο από αυτό του πρώτου καλύμματος. Είχε μήκος 30 πηχών ή 13,5 μέτρα (45 πόδια) και πλάτος 4 πηχών ή 1,8 μέτρα (5,9 πόδια). Το κάλυμμα ήταν κατασκευασμένο από έντεκα παραπετάσματα, που ενώνονταν το ένα με το άλλο σε δύο σύνολα παραπετασμάτων, το ένα με πέντε και το άλλο με έξι παραπετάσματα. Αυτά τα δύο σύνολα συνδέονταν έπειτα μεταξύ τους με χάλκινες πόρπες.
Αυτό το δεύτερο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου, κατασκευασμένο από τρίχες αιγών, μας λέει ότι ο Ιησούς μάς έχει καταστήσει άγιους με τη δικαιοσύνη του Θεού. Ερχόμενος σ' αυτή τη γη όταν ο Κύριός μας έγινε 30 ετών, βαπτίστηκε οικειοθελώς από τον Ιωάννη και δέχτηκε τις αμαρτίες του κόσμου επάνω Του. Ως αποτέλεσμα, ο Κύριος έφερε τις αμαρτίες του κόσμου στο Σταυρό, σταυρώθηκε, καθάρισε τις αμαρτίες μας μια για πάντα και μ' αυτό τον τρόπο έχει γίνει ο Σωτήρας μας. Επομένως το δεύτερο κάλυμμα, το λευκό κάλυμμα από τρίχες αιγών, μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός που έγινε ο αποδιοπομπαίος τράγος, μας κατέστησε χωρίς αμαρτία με το βάπτισμα και το αίμα Του.
Το τρίτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου κατασκευάστηκε από κοκκινοβαμμένα δέρματα κριαριών, που σημαίνει ότι ο Ιησούς επωμίστηκε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα, τις έφερε στο Σταυρό, έχυσε το αίμα Του και καταδικάστηκε, και μ' αυτό τον τρόπο μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας.
Το τέταρτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου κατασκευάστηκε από δέρματα τσακαλιών (θώων). Η έννοια των δερμάτων των τσακαλιών είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, όταν εξεταζόταν στην εξωτερική Του εμφάνιση, δεν είχε επάνω Του τίποτα επιθυμητό. Εντούτοις ήταν πραγματικά ο Ίδιος Θεός. Τα δέρματα των τσακαλιών μας παρουσιάζουν ένα πορτρέτο του Ιησού Χριστού που για να μας σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου ταπείνωσε τον εαυτό Του στο επίπεδο των ανθρώπων.
Ας εξετάσουμε τώρα λεπτομερέστερα αυτά τα τέσσερα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου.
 
 
Η πνευματική έννοια του πρώτου καλύμματος της Σκηνής του Μαρτυρίου
 
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το πρώτο από τα τέσσερα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα τέσσερα χρώματα να ήταν ξεκάθαρα ορατά από μέσα από τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Επίσης σ' αυτό υφάνθηκαν καλλιτεχνικά σχέδια αγγέλων, έτσι ώστε να κοιτάζουν από πάνω προς τα κάτω στη Σκηνή του Μαρτυρίου. Η πνευματική έννοια που υπάρχει σε κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα νήματα είναι ως εξής:
Ο συμβολισμός του κυανού νήματος που φανερωνόταν στα υλικά του πρώτου καλύμματος της Σκηνής του Μαρτυρίου είναι ότι ο Μεσσίας δέχτηκε μια για πάντα όλες τις αμαρτίες ολόκληρου του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του. Ήρθε σ' αυτή τη γη και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου ακριβώς όπως τα θυσιαστικά ζώα της Παλαιάς Διαθήκης δέχονταν τις αδικίες των αμαρτωλών που μεταβιβάζονταν επάνω τους με την τοποθέτηση των χεριών. Και μάς λέει επίσης την αλήθεια ότι ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και σήκωσε την καταδίκη αυτών των αμαρτιών όλες με μιας.
Το πορφυρό νήμα, αφετέρου, μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε σ' αυτή τη γη, για μας είναι ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Ίδιος απόλυτος Θεός. Μας λέει ότι ο Ιησούς στην ουσία Του είναι ο Ίδιος Θεός. Το ερυθρό νήμα που φανερωνόταν στη Σκηνή του Μαρτυρίου μας λέει ότι ο Ιησούς, έχοντας αποδεχθεί με μιας όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, έχυσε το αίμα Του στο Σταυρό και μ' αυτό τον τρόπο υπέφερε αντιπροσωπευτικά στη θέση μας τη θυσία και την καταδίκη των αμαρτιών μας.
Το βάπτισμα του Ιησού και ο θάνατός Του στο Σταυρό ήταν όμοιο με το σύστημα των θυσιών της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης, όπου άμωμα θυσιαστικά ζώα δέχονταν τις αδικίες των αμαρτωλών με την τοποθέτηση των χεριών και έχυναν το αίμα τους μέχρι θανάτου για να σηκώσουν την καταδίκη αυτών των αμαρτιών. Ο Ιησούς βαπτίστηκε παρόμοια στην Καινή Διαθήκη, πήγε στο Σταυρό, έχυσε το αίμα Του και πέθανε εκεί.
Η Βίβλος αναφέρεται στον Ιησού Χριστό ως την θυσιαστική προσφορά. Το όνομα «Ιησούς» σημαίνει «Αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών» (Κατά Ματθαίον 1:21). Και το όνομα «Χριστός» σημαίνει «χρισμένος». Στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να χρίονται τρία είδη προσώπων: οι βασιλιάδες, οι προφήτες και οι ιερείς. Επομένως, το όνομα «Ιησούς Χριστός» σημαίνει ότι είναι ο Σωτήρας, ο Ίδιος Θεός, ο Αρχιερέας της Βασιλείας των Ουρανών και ο Κύριος της αιώνιας αλήθειας. Με τον ερχομό Του σ' αυτή τη γη, το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματός Του, έχει γίνει ο αληθινός Σωτήρας μας.
Παρόμοια, το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου αποκαλύπτει ότι ο Μεσσίας που θα ερχόταν μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, θα έσωζε μ' αυτό τον τρόπο από τις αμαρτίες και την καταδίκη τους όλους όσοι πιστεύουν σ' Αυτόν. Αυτά τα έργα δεν είναι άλλα από το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στο Σταυρό. Το μυστήριο της σωτηρίας που φανερωνόταν σ' αυτό το πρώτο τετράχρωμο κάλυμμα, είναι ότι ο Μεσσίας ήρθε σ' αυτή τη γη, ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα, πέθανε στο Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς.
Με αυτά τα έργα ο Ιησούς Χριστός έχει σώσει από τις αμαρτίες τους όσους πιστεύουν σ' Αυτόν και τους έχει κάνει ανθρώπους του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και το θύμα της προσφοράς που έχει καθαρίσει τις αδικίες των αμαρτωλών και έχει ελευθερώσει όσους πιστεύουν από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη τους.
 
 
Η πνευματική έννοια του δεύτερου καλύμματος της Σκηνής του Μαρτυρίου
 
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το δεύτερο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν τρίχες αιγών. Αυτό μας λέει ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας θα δικαίωνε τους ανθρώπους ελευθερώνοντάς τους από τις αμαρτίες τους και την καταδίκη αυτών των αμαρτιών. Μας παρουσιάζει, με άλλα λόγια, ότι για να λάβουν οι άνθρωποι τη δικαιοσύνη του Θεού, είναι απολύτως απαραίτητο να πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. Η δικαιοσύνη του Θεού έχει καθαρίσει τις καρδιές μας τόσο λευκές όσο το χιόνι και μ' αυτό τον τρόπο μας έχει επιτρέψει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας.
 
 
Η πνευματική έννοια του τρίτου καλύμματος της Σκηνής του Μαρτυρίου
 
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το τρίτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κοκκινοβαμμένα δέρματα κριαριών. Αυτό φανερώνει ότι ο Μεσσίας που θα ερχόταν σ' αυτή τη γη, θα αναλάβαινε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, θα σταυρωνόταν μετά και μ' αυτό τον τρόπο θα γινόταν η θυσιαστική προσφορά για τις αμαρτίες του λαού Του. Το αίμα που ο Ιησούς Χριστός έχυσε στο Σταυρό, πλήρωσε την ποινή του θανάτου για τις αμαρτίες του κόσμου. Με άλλα λόγια, μας λέει ότι ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός έγινε το θύμα της προσφοράς και μ' αυτό τον τρόπο έχει σώσει το λαό Του από τις αμαρτίες τους (Λευιτικό 16).
Την Ημέρα της Εξιλέωσης προετοιμάζονταν δύο τράγοι θυσίας για να αναλάβουν όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ. Ένας από αυτούς ήταν το θύμα της προσφοράς για την προσφορά της εξιλέωσης που δινόταν στον Θεό εξ αιτίας των αμαρτιών τους. Εκείνη την εποχή ο Αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι αυτού του πρώτου τράγου της θυσίας, και μεταβίβαζε με μιας επάνω σ' αυτόν όλες τις αμαρτίες του λαού του. Έπαιρνε έπειτα το αίμα του, το ράντιζε στα ανατολικά του ιλαστηρίου και το ψέκαζε επτά φορές εμπρός από το ιλαστήριο. Έτσι δινόταν στον Θεό το θύμα της προσφοράς της εξιλέωσης του λαού Ισραήλ.
Τότε, ενώπιον των Ισραηλιτών που ήταν συγκεντρωμένοι γύρω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου, ο Αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στον άλλο αποδιοπομπαίο τράγο και μεταβίβαζε την αξία των αμαρτιών ενός έτους του λαού Ισραήλ. Αυτό γινόταν για να δώσει σε όλο τον λαό Ισραήλ την πεποίθηση ότι όλες οι αμαρτίες τους του προηγούμενου έτους αφαιρέθηκαν από αυτούς με την τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα. Αυτός ο αποδιοπομπαίος τράγος στελνόταν έπειτα στην έρημο για να πεθάνει, φορτωμένος όλες τις αμαρτίες τους (Λευιτικό 16:21-22). Αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού, ότι ο Μεσσίας που θα ερχόταν σ' αυτή τη γη θα αναλάβαινε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας (Κατά Ματθαίον 11:11-13, 3:13-17), θα σήκωνε την καταδίκη αυτών των αμαρτιών με την εκούσια σταύρωσή Του και μ' αυτό τον τρόπο θα έσωζε το λαό Του από όλες τις αμαρτίες τους.
 
 
Η πνευματική έννοια του τέταρτου καλύμματος της Σκηνής του Μαρτυρίου
 
Τα δέρματα των τσακαλιών δείχνουν τη δική μας εικόνα, καθώς επίσης και την εικόνα του Κυρίου όταν ήρθε σ' αυτή τη γη. Ο Κύριός μας ήρθε σ' αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα για να καλέσει τους αμαρτωλούς και να τους καταστήσει δίκαιους. Τα δέρματα των τσακαλιών μάς λένε επίσης ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ύψωσε τον εαυτό Του όταν ήρθε σ' αυτή τη γη αλλά μάλλον ταπεινώθηκε σαν άνθρωπος ασήμαντης καταγωγής.
Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός είπε μέσω των προφητών Του ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν και θα ελευθέρωνε τους αμαρτωλούς αυτής της γης από τις ανομίες τους. Μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός εκπλήρωσε τον Λόγο της προφητείας που ειπώθηκε μέσω των υπηρετών Του με το βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα του Σταυρού. Αυτή η υπόσχεση της προφητείας είναι ο Λόγος της Διαθήκης ότι ο Μεσσίας θα σήκωνε όχι μόνο τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ αλλά και όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη καθενός ανθρώπου σ' αυτό τον κόσμο, και ότι θα έσωζε όλους τους πιστούς Του και θα τους έκανε λαό Του.
Στην Έξοδο κεφάλαιο 25 μας λέει για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί η Σκηνή του Μαρτυρίου. Αυτά τα υλικά της Σκηνής του Μαρτυρίου περιλάμβαναν κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, τρίχες αιγών, κοκκινοβαμμένα δέρματα κριαριών, δέρματα τσακαλιών, χρυσάφι, ασήμι, χαλκό, καρυκεύματα, λάδι και πολύτιμους λίθους. Όλα αυτά τα υλικά φανερώνουν ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν σ' αυτή τη γη και θα έσωζε το λαό Του από τις αμαρτίες τους με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του. Έτσι, το πλήρες σχέδιο της σωτηρίας που έκανε ο Θεός για να σώσει το λαό Του από τις αμαρτίες τους, ήταν κρυμμένο στα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Γιατί διέταξε ο Θεός να χρησιμοποιηθούν κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα ως υλικά των καλυμμάτων της Σκηνής του Μαρτυρίου; Και γιατί διέταξε να χρησιμοποιηθούν τρίχες αιγών, δέρματα κριαριών και δέρματα τσακαλιών; Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο σχέδιο που ο Θεός έκανε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες του κόσμου. Πρέπει να πιστέψουμε έτσι όπως είναι στα έργα που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, μέσω των οποίων ο Ιησούς έχει σώσει το λαό Του από τις αμαρτίες τους και έτσι πρέπει κι εμείς να σωθούμε από τις αμαρτίες μας και να γίνουμε λαός του Θεού. Πρέπει, με άλλα λόγια, να ξέρουμε και να πιστεύουμε στο σχέδιο του Θεού που φανερωνόταν στα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου.
 
 
Με τέσσερις μεθόδους
 
Τα τέσσερα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου μας μιλάνε λεπτομερώς για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός μάς έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας: Ο Μεσσίας θα ερχόταν σ' αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, θα αναλάβαινε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη, θα σταυρωνόταν για τιμωρία αυτών των αμαρτιών, θα εξιλέωνε τις αμαρτίες του λαού Του και θα τους έσωζε από τις αμαρτίες τους με το αίμα Του. Εντούτοις, αυτή η σωτηρία εκπληρώνεται μόνο σε όσους πιστεύουν στον Μεσσία ως Σωτήρα τους. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, όπως φανερωνόταν στα υλικά των καλυμμάτων της Σκηνής του Μαρτυρίου, ήρθε πράγματι με το βάπτισμά Του και τον Σταυρό, και μ' αυτό τον τρόπο μας έχει σώσει μια για πάντα από όλες τις αμαρτίες μας.
Σύμφωνα με τις προφητείες του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, που φανερώνονταν στα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Υιός του Θεού ήρθε σε μας ως η θυσιαστική προσφορά της εποχής της Καινής Διαθήκης, βαφτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στο Σταυρό. Επιπλέον, με την πίστη στον Μεσσία που αποκαλυπτόταν στα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου, μπορούμε να δώσουμε στον Θεό την προσφορά της πίστης που μας σώζει.
Γι’ αυτό πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Αν κάποιος δεν σταθεί ενώπιον του Θεού και αποτύχει να δώσει την προσφορά της πίστης με πίστη στα έργα του Ιησού που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, σίγουρα θα καταστραφεί για τις αμαρτίες του. Αν όμως κάποιος πιστεύει σ' αυτή την αλήθεια, τότε μπορεί να πηγαίνει πάντα ενώπιον του Θεού ως παιδί Του με την πίστη της σωτηρίας του. Η Σκηνή του Μαρτυρίου μας δείχνει ότι κανένας που δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, ότι έγινε το θύμα της προσφοράς και φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, δε μπορεί ποτέ να μπει στην Βασιλεία του Θεού.
Τα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου μας δείχνουν έτσι το δρόμο προς τον Ουρανό. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με πίστη στην αλήθεια που αποκαλυπτόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Καθένας που θέλει να μπει στην Βασιλεία του Θεού, πρέπει πρώτα να λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας του με πίστη στην αλήθεια της άφεσης της αμαρτίας που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Έτσι, το αν οι άνθρωποι θα μπουν στην Εκκλησία του Θεού με πίστη στην αλήθεια ή αν θα απορριφθούν από τον Θεό επειδή δεν πιστεύουν, είναι μια επιλογή που οι ίδιοι πρέπει να κάνουν.
Φυσικά οι συνειδήσεις μας είναι ελεύθερες να πιστεύουν ή να μην πιστεύουν στην αλήθεια της σωτηρίας που αποκαλυπτόταν στα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αλλά εσείς πρέπει επίσης να αναγνωρίσετε ότι το αποτέλεσμα της απιστίας σ' αυτή την αλήθεια θα είναι πάρα πολύ καταστροφικό για καθέναν που επιμένει. Εντούτοις, για να μπούμε στον λαμπρό Οίκο του Θεού σύμφωνα με το θέλημά Του, πρέπει να σωθούμε για πάντα από τις αμαρτίες μας με πίστη στο βάπτισμα που ο Μεσσίας έλαβε από τον Ιωάννη και το αίμα του Σταυρού. Όλοι πρέπει να δεχτούν και να πιστέψουν στις καρδιές τους ότι αυτό το βάπτισμα του Μεσσία και το αίμα Του στο Σταυρό έχουν εξαλείψει όλες τις αμαρτίες τους. Μόνο όταν πιστεύουν έτσι μπορούν να λάβουν αιώνια άφεση της αμαρτίας και να μπουν στη δόξα του Θεού.
Το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου υφάνθηκε με τέσσερα διαφορετικά νήματα και τοποθετήθηκε κάτω από το δεύτερο κάλυμμα που ήταν κατασκευασμένο από τρίχες αιγών. Αυτό μας δείχνει πως το γεγονός ότι μπορούμε να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας είναι βασισμένο στα έργα του Ιησού: το βάπτισμά Του και το αίμα Του. Συνεπώς, η άφεση της αμαρτίας που έχουμε λάβει με πίστη στη δικαιοσύνη του Θεού, είναι βασισμένη στην πίστη μας στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, που φανερώνονταν στο πρώτο κάλυμμα. Για να δούμε πόσο βέβαιο είναι αυτό το γεγονός, ας στραφούμε στη συνέχεια στο Λόγο της Βίβλου.
Στον Ησαΐα 53:6 λέει, «Ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών». Στην Επιστολή προς Εβραίους 9:28 λέει: «Ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών». Και στη Δεύτερη Επιστολή προς Κορινθίους 5:21 λέει, «Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, διά να γείνωμεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού». Όλες αυτές οι περικοπές επομένως μας λένε ότι η σωτηρία μας έχει εκπληρωθεί, βασισμένη στα έργα της σωτηρίας του Ιησού που φανερώνονταν στο λεπτό λινό και το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, που χρησιμοποιήθηκαν για το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Το ότι ο ίδιος ο Χριστός κρεμάστηκε στο ξύλο και υπέφερε αντιπροσωπευτικά την καταδίκη των αμαρτιών μας στο σώμα Του, έγινε δυνατό όχι μόνο από το γεγονός ότι στο Σταυρό σήκωσε τις αμαρτίες του κόσμου αλλά και επειδή προηγουμένως είχε αναλάβει τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη.
Όταν ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και μ' αυτό τον τρόπο υπέφερε υπερβολικά στο Σταυρό για να τις εξιλεώσει, δεν είχε κανέναν φόβο. Αντίθετα, χάρηκε! Γιατί; Επειδή «να εκπληρώσει πάσαν δικαιοσύνην» (Κατά Ματθαίον 3:15).ή γι’ Αυτόν αυτή ήταν η στιγμή για να μας ελευθερώσει ο Ιησούς από τις αμαρτίες μας, βαπτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στο Σταυρό. Το έκανε επειδή μας αγάπησε. Γι' αυτό ήρθε σ' αυτή τη γη, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και ήπιε πρόθυμα το ποτήρι της θυσίας. Επειδή ο Κύριος ανέλαβε τις αμαρτίες και ατέλειές μας μέσω του βαπτίσματός Του, μπορούσε να χύσει το αίμα Του στον Γολγοθά και αντιπροσωπευτικά να υποστεί την καταδίκη για τις δικές μας αμαρτίες.
 
 
Οι πόρπες που συγκρατούσαν το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου κατασκευάστηκαν από χρυσάφι
 
Το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου κατασκευάστηκε από δύο σύνολα πέντε παραπετασμάτων, τα οποία συνδέονταν το ένα με το άλλο με χρυσές πόρπες. Αυτό μας δείχνει πραγματικά ότι μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών μόνο όταν πιστεύουμε στην αλήθεια της άφεσης της αμαρτίας που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Το ότι τα δύο σύνολα των πέντε παραπετασμάτων συνδέονταν το ένα με το άλλο με πενήντα χρυσές πόρπες, μας δείχνει ότι μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας μόνο όταν έχουμε πλήρη πίστη στη σωτηρία Του. Στη Βίβλο το χρυσάφι υποδηλώνει την αληθινή πίστη που πιστεύει στο Λόγο του Θεού.
Έτσι, κάθε ένας και κάθε μία από μας πρέπει σίγουρα να πιστεύουμε σε όλο τον Λόγο του Θεού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε πίστη στην αλήθεια που φανερωνόταν στο κυανό νήμα. Η σταύρωση του Ιησού από μόνη της, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για τη σωτηρία μας. Γιατί; Επειδή πριν από τη σταύρωσή Του, έπρεπε πρώτα να υπάρξει η διαδικασία του βαπτίσματος του Ιησού μέσω της οποίας οι αμαρτωλοί θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν τις αμαρτίες τους κατευθείαν στον Ιησού Χριστό. Ο Σταυρός είναι αποτελεσματικός για τη σωτηρία μας μόνο όταν πιστεύουμε ότι ο Πατέρας Θεός έκανε τον Ιησού Χριστό να δεχτεί τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του.
 
 
Τι μας λέει το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό στη Σκηνή του Μαρτυρίου;
 
Μας λέει ότι ο Θεός έχει εργαστεί ανάμεσά μας κατά πάντα σύμφωνα με τον βαθύ Λόγο της αλήθειάς Του. Ο Μεσσίας ήρθε πραγματικά σ' αυτή τη γη και σήκωσε τις αμαρτίες και την καταδίκη μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη και του αίματος του Σταυρού. Και μας λέει ότι η σωτηρία Του έχει ήδη εκπληρωθεί, ακριβώς όπως υποσχέθηκε στο Λόγο Του.
Στην εποχή της Καινής Διαθήκης ο Κύριός μας ήρθε πραγματικά σ' αυτή τη γη, ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, πέθανε χύνοντας το αίμα Του, σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας και μ' αυτό τον τρόπο έχει τηρήσει όλες τις υποσχέσεις της σωτηρίας. Με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και τη σταύρωσή Του, ο Κύριός μας ολοκλήρωσε και εκπλήρωσε το θέλημα του Πατέρα Θεού. Η διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον λαό Του Ισραήλ εκπληρώθηκε πλήρως μέσω του Υιού Του Ιησού.
Ποιος, λοιπόν, θα έπρεπε πραγματικά να δώσει μεγάλη προσοχή σ' αυτή την αλήθεια; Μόνο ο λαός Ισραήλ; Ή εσείς και εγώ;
Το γεγονός ότι το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου συνδεόταν με πενήντα χρυσές πόρπες, απαιτεί από μας την πραγματική πίστη. Μας δείχνει ότι μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού μόνο όταν ξέρουμε και πιστεύουμε ότι ο Ιησούς έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες μας μέσω των έργων Του που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, που χρησιμοποιήθηκαν για το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Με άλλα λόγια, μας δείχνει ότι η άφεση της αμαρτίας παραλαμβάνεται μόνο με πίστη στο Λόγο της αλήθειας. Μέσω του Λόγου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ο Θεός μάς δείχνει πράγματι λεπτομερώς ότι μπορούμε να επιτύχουμε την αληθινή σωτηρία μας μόνο πιστεύοντας ότι το βάπτισμα και το αίμα του Σταυρού που φανερώνονταν στα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου, που μας έχουν σώσει από όλες τις αμαρτίες μας.
Ο Θεός έχει επιτρέψει πράγματι σε μας, να πλυθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να γίνουμε τόσο λευκοί όσο το χιόνι, με πίστη στην αλήθεια που αποκαλυπτόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό που χρησιμοποιήθηκαν για το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Και ο Θεός έχει επιτρέψει μόνο σε όσους έχουν αυτή την πίστη να μπουν στη Βασιλεία Του. Πρέπει να ξέρουμε για τα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου και να πιστέψουμε σ’ αυτά. Με πίστη στον Ιησού Χριστό που έχει έρθει σε μας μέσω των έργων του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε τα προσόντα για να γίνουμε παιδιά του Θεού και να λάβουμε τη δόξα της εισόδου στη Βασιλεία Του.
Όταν ο Μεσσίας μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας μέσω των έργων Του που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, πώς θα μπορούσαμε να μην πιστέψουμε στη βαθιά και απέραντη αγάπη της σωτηρίας του Θεού και να την απορρίψουμε; Πώς θα μπορούσαμε να απορρίψουμε την άφεση των αμαρτιών μας και την Βασιλεία των Ουρανών, που μπορούν να επιτευχθούν μόνο με πίστη; Πρέπει όλοι να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ως τον Σωτήρα μας, που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και το χύσιμο του αίματός Του στο Σταυρό. Μόνο τότε μπορούμε να γίνουμε ο λαός του Θεού.
Όσοι δεν πιστεύουν στην αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος που φανερωνόταν στο πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου, δε μπορούν πραγματικά να πλύνουν τις αμαρτίες τους με πίστη. Εκείνοι που δεν πιστεύουν σ' αυτή την αλήθεια, δε μπορούν να γίνουν παιδιά του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια της σωτηρίας που αποκαλυπτόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα που χρησιμοποιήθηκαν για τα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου και πρέπει έτσι να λάβουμε αιώνια ζωή.
 
 
Το κάλυμμα από τρίχες αιγών ήταν μεγαλύτερο από το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου
 
Το δεύτερο κάλυμμα που κατασκευάστηκε από τρίχες αιγών ήταν μεγαλύτερο από το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι στέκονται ενάντια στον Θεό δε μπορούν να δουν ούτε ένα τμήμα της αλήθειας που αποκαλύπτεται από το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Υπήρξε πραγματική ανάγκη να κρυφτεί το μυστήριο της άφεσης της αμαρτίας που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα του πρώτου καλύμματος της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αυτό έγινε επειδή ο Θεός είχε ορίσει ότι στη Βασιλεία Του μπορούν να μπουν μόνο όσοι Τον σέβονται και Τον φοβούνται, με πίστη στα έργα του Ιησού που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα.
Γι’ αυτό επίσης όταν έδιωξε τον άνθρωπο που είχε πέσει στην αμαρτία, ο Θεός τοποθέτησε χερουβείμ ανατολικά του κήπου της Εδέμ και μια φλεγόμενη ρομφαία που περιστρεφόταν προς κάθε κατεύθυνση, για να φρουρεί τον δρόμο προς το ξύλο της ζωής (Γένεση 3:24). Η αλήθεια που κάνει κάποιον να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών δεν επιτρέπεται να ιδωθεί από κανέναν αν πρώτα δεν πιστέψει στον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός όρισε το δεύτερο κάλυμμα που έγινε από τρίχες αιγών να είναι λίγο μεγαλύτερο από το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Το δεύτερο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου μας δείχνει ότι μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι μόνο όταν λάβουμε την άφεση της αμαρτίας που φανερωνόταν στο πρώτο κάλυμμα. Για να το πούμε διαφορετικά, ο Θεός έχει επιτρέψει μόνο σε όσους πιστεύουν στο Λόγο Του με φόβο και σεβασμό, και που έτσι κρατούν το ευαγγέλιο της αλήθειας, να γίνουν λαός Του. Επειδή έτσι το έχει αποφασίσει ο Θεός, δεν επιτρέπει σε κανέναν να γίνει παιδί Του, χωρίς πρώτα να πιστέψει στην κυανή, πορφυρή, και ερυθρή αλήθεια της άφεσης της αμαρτίας που ορίστηκε από Αυτόν. Είναι θέλημα Θεού εκείνοι που οι καρδιές τους είναι κακές, να μη μπορούν ποτέ να καταλάβουν έστω και λίγο από το μυστήριο του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος.
 
 
Το δεύτερο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν κατασκευασμένο από τρίχες αιγών και οι πόρπες του έγιναν από χαλκό
 
Η πνευματική έννοια των χάλκινων πορπών δείχνει την κρίση των αμαρτιών των ανθρώπων. Οι χάλκινες πόρπες μάς λένε ότι όλες οι αμαρτίες απαιτούν την πληρωμή της ποινής τους. Με αυτό τον τρόπο, οι χάλκινες πόρπες περιέχουν την αλήθεια ότι ο Μεσσίας έπρεπε να χύσει το αίμα Του στο Σταυρό, επειδή είχε έρθει σ' αυτή τη γη και με το βάπτισμα είχε αναλάβει όλες με μιας τις αμαρτίες του κόσμου. Επειδή ο Μεσσίας είχε αναλάβει προηγουμένως τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, μπορούσε στη συνέχεια να σηκώσει την καταδίκη αυτών των αμαρτιών του κόσμου με το αίμα που έχυσε στο Σταυρό.
Από τις χάλκινες πόρπες μπορούμε να ανακαλύψουμε το νόμο του Θεού που μας λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος (Επιστολή προς Ρωμαίους 6:23). Γι’ αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Θεός εκπλήρωσε την κρίση των αμαρτιών μας μέσω του Μεσσία. Επειδή ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε χύνοντας το αίμα Του στο Σταυρό, η κρίση όλων των αμαρτιών της ανθρωπότητας ολοκληρώθηκε πλήρως.
Όταν εσείς κι εγώ πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού, πρέπει να σκεφτούμε στις συνειδήσεις μας τι είναι η αλήθεια. Ζούμε σ’ αυτό τον κόσμο διαπράττοντας καθημερινά αμαρτίες με τις καρδιές, τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Εντούτοις, ο Μεσσίας δέχτηκε όλες αυτές τις αμαρτίες που διαπράττουμε καθημερινά, πλήρωσε τις ποινές αυτών των αμαρτιών με την τιμή της ζωής Του και μ' αυτό τον τρόπο έχει ολοκληρώσει τη σωτηρία για λογαριασμό μας. Οι συνειδήσεις μας ενώπιον του Θεού είναι αναγκασμένες να μαραθούν και να πεθάνουν, αν δεν έχουμε πίστη στην αλήθειά Του. Γι’ αυτό πρέπει όλοι να πιστέψουμε τώρα σ' αυτή την αλήθεια, έτσι ώστε οι ετοιμοθάνατες ψυχές μας να μπορούν να σωθούν και να ζήσουν ξανά.
Θέλουν οι καρδιές μας να πιστέψουν στην αλήθεια που φανερωνόταν σε αυτές τις χάλκινες πόρπες; Η αλήθεια που λένε οι χάλκινες πόρπες είναι ότι ενώ εμείς δε μπορούσαμε παρά να καταδικαστούμε εξ αιτίας των αμαρτιών μας, ο Μεσσίας ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και καταδικάστηκε αντιπροσωπευτικά για όλες αυτές τις αμαρτίες για λογαριασμό μας. Ο Ιησούς υπέφερε πραγματικά όλη την καταδίκη της αμαρτίας μια για πάντα με το βάπτισμά Του και το αίμα του Σταυρού. Με αυτό τον τρόπο ο Ιησούς Χριστός μάς έχει δώσει πίστη και μας έχει κάνει να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού.
Όταν κάποιος έχει αμαρτία στην καρδιά του ενώπιον του Θεού, τότε πρέπει να ριχτεί στον άδη. Εξαιτίας των αμαρτιών μας, το μόνο που αξίζαμε να λάβουμε ήταν αιώνιος θάνατος. Αλλά ο Μεσσίας έγινε το θύμα της προσφοράς της αντιπροσωπευτικής θυσίας για τις αμαρτίες μας και μ' αυτό τον τρόπο μας έχει σώσει από όλη την καταδίκη τους. Ήμασταν προορισμένοι να τιμωρηθούμε στον άδη εξαιτίας των αμαρτιών μας, όμως τώρα μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού πιστεύοντας ότι ο Μεσσίας τιμωρήθηκε αντιπροσωπευτικά αντί για μας.
Πιστεύοντας με την καρδιά μας σ' αυτή την αλήθεια, πρέπει να εξιλεωθούμε από τις αμαρτίες μας και να γλιτώσουμε από την καταδίκη των αμαρτιών μας. Για να επιτελέσει αυτά τα έργα της σωτηρίας, ο Μεσσίας δέχτηκε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και σταυρώθηκε γι' αυτές τις αμαρτίες του κόσμου. Με γνώση και πίστη σ' αυτή την αλήθεια, όχι μόνο πρέπει να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας αλλά επίσης πρέπει να σωθούμε από την καταδίκη της αμαρτίας.
Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Μεσσίας μπορούσε να δεχτεί επάνω Του τις αμαρτίες μας και να σηκώσει την καταδίκη αυτών των αμαρτιών, μόνο ερχόμενος σ' αυτή τη γη και δεχόμενος πρώτα το βάπτισμά Του σαν μια μορφή της τοποθέτησης των χεριών. Αν ο Μεσσίας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη και σταυρώθηκε για να πληρώσει τις ποινές αυτών των αμαρτιών, τότε εμείς επίσης πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Σε όσους πιστεύουν έτσι, ο Θεός δίνει νέα ζωή.
Επειδή ήμασταν προορισμένοι για τον άδη εξαιτίας των αμαρτιών μας, ο Μεσσίας δέχτηκε τις αμαρτίες μας και πέθανε στη θέση μας, σηκώνοντας μ' αυτό τον τρόπο την καταδίκη των αμαρτιών μας. Για μας που ήμασταν προορισμένοι να πεθάνουμε για την καταδίκη των αμαρτιών μας, ο Κύριός μας υπέφερε αυτή την καταδίκη για χάρη μας. Αν ο Κύριος πέθανε σταυρωμένος για να μας σώσει από την κρίση των αμαρτιών μας, πρέπει να το πιστέψουμε.
Πρέπει να δεχτούμε τη σωτηρία του Κυρίου στις ψυχές μας, στο βάθος των καρδιών μας, όχι από τη σαρκική επιθυμία μας αλλά από την πνευματική πίστη μας στο Λόγο Του. Κάθε ένας και κάθε μία από σας που έχετε ακούσει τώρα αυτό το μήνυμα, πρέπει να πιστέψετε σ' αυτή την αλήθεια με την καρδιά σας. Επειδή ο Μεσσίας μάς έχει σώσει με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματος Του, όσοι πιστεύουν μπορούν πράγματι να σωθούν.
Αν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι είναι προορισμένοι για τον άδη, τότε δεν βλέπουν καμία ανάγκη να σωθούν πιστεύοντας στον Μεσσία που ήρθε από το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Αν όμως οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι πράγματι προορισμένοι για τον άδη, τότε θα δουν ξεκάθαρα την ανάγκη τους να σωθούν με πίστη σ' αυτό τον Μεσσία που ήρθε από το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Γι' αυτό ο Ιησούς λέει, «Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι υγιαίνοντες, αλλ' οι πάσχοντες· δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν» (Κατά Μάρκον 2:17). Όσοι πιστεύουν έτσι σ' αυτή την αλήθεια με την καρδιά τους, θα λάβουν την άφεση της αμαρτίας στις καρδιές τους.
Αν εξετάσουμε τους εαυτούς μας ενώπιον του Θεού όπως μας μετράει ο Νόμος, τότε δε θα μπορέσουμε να αρνηθούμε ότι είμαστε εντελώς αμαρτωλοί και ότι θα είμαστε καταραμένοι για πάντα εξαιτίας των αμαρτιών μας. Όχι μόνο πρέπει να κατανοήσουμε μέσα μας ότι είμαστε προορισμένοι για τον άδη εξαιτίας των αμαρτιών μας αλλά επίσης πρέπει να έχουμε σοβαρή επιθυμία να αποφύγουμε αυτή την καταδίκη, προκειμένου να μπορέσουμε να πλυθούμε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη σ' αυτό το μήνυμα. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος της ζωής για να σηκωθεί η δίκαιη καταδίκη όλων των αμαρτιών μας με πίστη.
Χωρίς την πίστη μας στα έργα του Ιησού, που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου, αναμφίβολα θα αντιμετωπίζαμε τώρα τον άδη. Το βάπτισμα που έλαβε ο Μεσσίας και το αίμα που έχυσε στο Σταυρό, συσχετίζονται στενά με τη σωτηρία των ψυχών μας.
Επειδή γεννηθήκαμε ως απόγονοι του Αδάμ και επομένως αμαρτωλοί, προοριζόμασταν για τον άδη. Πρέπει συνεπώς να αναγνωρίσουμε ενώπιον του Θεού ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί που πορεύονται κατ' ευθείαν στον άδη, όμως εσείς το παραδέχεστε αυτό; Όταν μας εξετάζει ο Θεός, βλέπει ότι ήμασταν προορισμένοι για τον άδη, και όταν εμείς εξετάζουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού, βλέπουμε επίσης ότι ήμασταν προορισμένοι για τον άδη. Επειδή εσείς κι εγώ ήμασταν προορισμένοι για τον άδη, ο Σωτήρας μας ήρθε σ' αυτή τη γη για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας.
Ερχόμενος σ' αυτό τον κόσμο ο Κύριός μας βαπτίστηκε, έχυσε το αίμα Του και πέθανε, και έτσι εκπλήρωσε τα έργα Του για τη σωτηρία μας. Αν δεν προοριζόμασταν για τον άδη, δε θα υπήρχε ανάγκη ο Κύριος να κάνει αυτά τα έργα της σωτηρίας. Αλλά ξεκάθαρα, παρ' όλο που εμείς οι αναγεννημένοι δεν έχουμε τώρα καμία αμαρτία στις καρδιές μας, κι εμείς επίσης ήμασταν όλοι αμαρτωλοί πριν.
Όποιος είναι αμαρτωλός πρέπει σίγουρα να πάει στον άδη. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αυτό σημαίνει ότι οι αμαρτωλοί σίγουρα θα ριχτούν στον άδη. Όμως εκείνοι που με πίστη λαβαίνουν το δώρο της άφεσης της αμαρτίας που δόθηκε από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, κερδίζουν την αιώνια ζωή. Όταν εσείς κι εγώ πιστέψαμε στον Ιησού τον Μεσσία ως Σωτήρα μας, ο Κύριος μας έσωσε από όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας μέσα στην αγάπη Του για μας. Αμήν! Αλληλούια!
 
 
Πρέπει να εξετάσουμε τους εαυτούς μας και να δούμε αν έχουμε στις καρδιές μας την αληθινή πίστη που δόθηκε από τον Κύριο
 
Ας ρίξουμε μια ματιά στους εαυτούς μας. Εσείς κι εγώ έχουμε πιστέψει μ’ αυτό τον τρόπο στο Νόμο του Λόγου του Θεού; Σ' αυτή την περίπτωση, τι θα είχε συμβεί σε μας ενώπιον του Θεού; Δε θα καταδικαστούμε από τον Θεό εξ αιτία των αμαρτιών μας; Ο Θεός μας δεν είναι άδικος Θεός, που δεν τιμωρεί τον αμαρτωλό. Επειδή ο Θεός είναι άγιος και δίκαιος, δεν ανέχεται τον αμαρτωλό. Ο Θεός μάς έχει πει ότι θα έριχνε σίγουρα στον άδη όλους όσοι είναι αμαρτωλοί ενώπιον Του επειδή δεν πιστεύουν.
Μας έχει πει ότι θα τους έριχνε στον φλογερό άδη που καίγεται με φωτιά και θειάφι, όπου δεν πεθαίνουν ούτε τα σκουλήκια. Ο Θεός θα ρίξει στον άδη όλους όσοι προσπαθούν από μόνοι τους να πλύνουν τις αμαρτίες τους και να ανακουφίσουν τις καρδιές τους. Γι' αυτό ο Κύριος είπε σε τέτοιους ανθρώπους, «Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Κατά Ματθαίον 7:23).
Γι’ αυτό πρέπει να πιστέψουμε στον Μεσσία και πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα που έλαβε όταν ήρθε σ' αυτή τη γη, στο αίμα του Σταυρού και στην ανάστασή Του από τους νεκρούς. Γιατί; Επειδή κατά βάση ήμασταν όλοι αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού και επομένως όλοι προορισμένοι για τον άδη. Γι' αυτό ήρθε ο Μεσσίας με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, έδωσε τη θυσιαστική προσφορά της σωτηρίας με το σώμα Του και μ' αυτό τον τρόπο έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει επομένως να πιστέψουμε ότι ο Κύριος βαπτίστηκε και θυσιάστηκε, όλα για χάρη μας. Αν δε μπορούμε να κατανοήσουμε για τους εαυτούς μας ότι είμαστε προορισμένοι για τον άδη, τότε δεν έχουμε καμία σχέση με τον Κύριο.
Ωστόσο, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θεωρούν για τους εαυτούς τους ότι θα καταδικαστούν στον άδη εξαιτίας των αμαρτιών τους. Νομίζουν ότι είναι πολύ καλά και έτσι δεν συμβουλεύονται τους γιατρούς τους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού μόνο ως έναν ευγενικό και καλό άνθρωπο, έναν αξιοσέβαστο δάσκαλο και επίσης πιστεύουν στον Ιησού μόνο για να προσποιούνται ότι είναι καλοί άνθρωποι. Ο Κύριός μας είπε για τέτοιους ανθρώπους, «Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι υγιαίνοντες, αλλ' οι πάσχοντες» (Κατά Ματθαίον 9:12). Αυτοί πρέπει τώρα αμέσως να εξετάσουν λεπτομερώς τις καρδιές τους από τη βιβλική σκοπιά, για να μην καταλήξουν στον άδη.
Η αιτία για την οποία πιστεύουμε στον Μεσσία, είναι για να εξιλεωθούμε από τις αμαρτίες μας με πίστη σ' Αυτόν ως Σωτήρα μας. Δεν πιστεύουμε στον Μεσσία για να αναπτύξουμε την αρετή μας. Μάλλον είναι απολύτως απαραίτητο σ’ εσάς κι εμένα να πιστέψουμε στον Μεσσία εξαιτίας των αμαρτιών μας. Γι' αυτό πιστεύουμε: Ότι ο Ιησούς ο Μεσσίας γεννήθηκε σ' αυτή τη γη· βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στην ηλικία των 30 ετών· ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου και έχυσε το αίμα Του με τη σταύρωσή Του· αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες· αναλήφθηκε στον Ουρανό· και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα—όλα αυτά μαρτυρούν για την άφεση της αμαρτίας μας. Επειδή όλα αυτά ήταν τα έργα του Σωτήρα που μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας, πρέπει σίγουρα να πιστέψουμε σε όλα αυτά, χωρίς να αφήσουμε έξω τίποτα.
Με τη σκέψη μας μπορεί να φαίνεται εντάξει να φτιάξουμε τα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου μόνο με την ύφανση κάποιου πυκνού νήματος, όμως στη Βίβλο ο Θεός έδωσε ρητά τις λεπτομερείς προδιαγραφές για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να φτιαχτούν, πώς μερικές πόρπες έπρεπε να είναι από χρυσάφι και άλλες από χαλκό. Γιατί νομίζετε ότι τα διέταξε έτσι ο Θεός; Τα διέταξε έτσι επειδή όλα αυτά προορίζονταν να αποκαλύψουν την πνευματική τους σημασία σε μας. Γι' αυτό δε μπορούμε να αγνοήσουμε κανένα από αυτά.
 
 
Πρέπει σίγουρα να πιστέψουμε στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού Χριστού που έχει γίνει ο Μεσσίας
 
Εξαιτίας των αμαρτιών μας έπρεπε να ριχτούμε στον άδη, όμως ο Μεσσίας Ιησούς Χριστός ήρθε σ' αυτή τη γη και μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς πραγματικά βαπτίστηκε, σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του. Γι’ αυτό είναι παράνομο για μας να λέμε απλά ότι είμαστε χωρίς αμαρτία αν πρώτα δεν πιστέψουμε με την καρδιά μας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα που έχυσε στο Σταυρό. Ο Ιησούς, που έχει γίνει ο Μεσσίας, ήρθε πράγματι σ' αυτή τη γη για να μας σώσει, δέχτηκε πραγματικά τις αμαρτίες της ανθρωπότητας στο σώμα Του μέσω του βαπτίσματός Του, σήκωσε την τιμωρία μας, πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς, και μ' αυτό τον τρόπο έχει γίνει ο αληθινός και αιώνιος Σωτήρας μας. Ο Ιησούς μάς έχει σώσει μ' αυτό τον τρόπο επειδή μόνο έτσι μπορούσαμε να εξιλεωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη σ' αυτόν τον Ιησού.
Για να επιτελέσει τα έργα της σωτηρίας, ο Μεσσίας έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και έπειτα να πεθάνει στο Σταυρό. Αυτό σημαίνει ότι από την αρχή εμείς έπρεπε να καταδικαστούμε εξ αιτίας των αμαρτιών μας. Αλλά στην πραγματικότητα, τώρα πλέον δεν πρέπει να υποφέρουμε αυτή την καταδίκη. Γιατί; Επειδή ο Μεσσίας, που ήταν χωρίς αμαρτία και επομένως δεν έπρεπε να καταδικαστεί ο Ίδιος πραγματικά, δέχτηκε τις αμαρτίες μας που μεταβιβάστηκαν σ' Αυτόν και καταδικάστηκε αντιπροσωπευτικά για όλες τις αμαρτίες μας. Επομένως, με την ολόψυχη πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στο Σταυρό, έχουμε ελευθερωθεί από όλη την καταδίκη της αμαρτίας μας.
Μπορούμε να δούμε στα παράθυρα πολλών αυτοκινήτων ετικέτες που γράφουν «Ο Ιησούς σάς αγαπά!». Είναι αυτό το μόνο που θέλει να ξέρετε ο Ιησούς; Η σωτηρία του Κυρίου μας δεν ήταν κάτι που έγινε μόνο με τέτοια λόγια. Θέλει να ξέρετε, «Σας αγαπώ τόσο πολύ. Γι’ αυτό έχω συγχωρέσει τις αμαρτίες σας. Απλά πιστέψτε σε μένα και θα σας κάνω παιδιά μου». Ο Μεσσίας βαπτίστηκε πραγματικά και σταυρώθηκε, και έχυσε το αίμα Του και πέθανε, όλα προκειμένου να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος πράγματι μας έχει σώσει και ελευθερώσει από την κρίση που μας περίμενε.
Ο Κύριος έγινε ο γιατρός μας για να θεραπεύσει την ασθένεια των αμαρτιών μας. Ερχόμενος σ' αυτή τη γη δέχτηκε πραγματικά τις αμαρτίες μας στο σώμα Του με το βάπτισμά Του, σταυρώθηκε και πέθανε χύνοντας το αίμα Του, αναστήθηκε πράγματι από τους νεκρούς και μ' αυτό τον τρόπο μας έχει σώσει. Ενώ ήμασταν προορισμένοι για τον άδη εξαιτίας των αμαρτιών μας, ο Κύριος ήδη μας έχει θεραπεύσει από την ασθένεια όλων των αμαρτιών μας. Πρέπει να θεραπευθούμε από τις αμαρτίες μας μέσω της σωστής πίστης.
Αν οι άνθρωποι δεν επρόκειτο να ριχτούν στον άδη καθώς είναι αμαρτωλοί, τότε δε θα υπήρχε καμία ανάγκη για τον Μεσσία να έρθει σ' αυτό τον κόσμο και να χύσει το αίμα Του. Αλλά η αιτία για την οποία πρέπει οπωσδήποτε οι άνθρωποι να πιστέψουν στον Ιησού, είναι επειδή έχουν πραγματικά την φοβερή ασθένεια της αμαρτίας που τους οδηγεί στον άδη. Πράγματι, οι άνθρωποι που έχουν αυτή την φοβερή ασθένεια της αμαρτίας, δε μπορούν παρά να ριχτούν στον άδη και γι' αυτό αναντίρρητα πρέπει να πιστέψουν στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού που έχει γίνει ο Μεσσίας.
Όλοι όσοι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν την τιμωρία του άδη επειδή, σύμφωνα με το νόμο του Θεού, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος για τον καθένα. Για να το πούμε απλά, αν κάποιος έχει έστω και το μικρότερο κομμάτι αμαρτίας στην καρδιά του, τότε θα ριχτεί στον άδη. Γι' αυτό έπρεπε να έρθει σε μας ο Ιησούς. Έτσι, όταν πιστεύουμε αληθινά στον Μεσσία που καθάρισε τέλεια όλες τις αμαρτίες μας, τότε μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού ως Σωτήρα μας και πρέπει να πιστέψουμε ακριβώς σύμφωνα με αυτό που έχει κάνει για μας.
Ο Ιησούς είναι πράγματι ο Ίδιος Θεός. Είναι ο πραγματικός Δημιουργός. Αλλά άφησε κατά μέρος τη θεία δόξα Του και ήρθε πραγματικά για λίγο στη γη με ανθρώπινη σάρκα, όλα για να ελευθερώσει εσάς κι εμένα που μας αγάπησε, από την φοβερή τιμωρία της αμαρτίας και του άδη, την καταστροφή και τις κατάρες. Και πράγματι βαπτίστηκε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και έπειτα αναλήφθηκε στον Ουρανό. Αυτή είναι η αλήθεια. Δε μπορούμε να εκτιμήσουμε ελαφριά αυτή την πραγματική αλήθεια, σαν να ήταν ένα αστείο. Το να πιστέψετε αυτή την πραγματική αλήθεια Του δεν είναι κάτι προαιρετικό για σας. Πρέπει σίγουρα να πιστέψουμε σ' αυτή την πραγματική αλήθεια με την καρδιά μας και πρέπει να τη γνωρίσουμε με βεβαιότητα.
Τα αρνιά και οι τράγοι που χρησιμοποιούνταν ως θυσιαστικά ζώα είχαν καμία αμαρτία; Κανένα ζώο δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι είναι αμαρτία. Επειδή όμως αυτά τα ζώα δέχονταν τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης με την τοποθέτηση των χεριών, έπρεπε πραγματικά να θανατωθούν αντιπροσωπευτικά αντί γι’ αυτούς. Γιατί; Επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και αυτό το είχε καθορίσει ο Θεός. Έτσι το ζώο της θυσίας της Ημέρας της Εξιλέωσης που είχε δεχτεί όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, έπρεπε επίσης να πεθάνει οπωσδήποτε. Για τον ίδιο λόγο έπρεπε να πεθάνει και ο Ιησούς Χριστός, επειδή είχε φορτωθεί ήδη όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του.
Για ποιους έγιναν πραγματικά αυτά τα έργα; Στην πραγματικότητα έγιναν για σας κι εμένα. Είναι αυτό, λοιπόν, κάτι που μπορούμε είτε να το πιστέψουμε είτε να μην το πιστέψουμε; Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν επειδή δεν αντιλαμβάνονται καθόλου τη σοβαρότητα της ασθένειας της αμαρτίας τους. Αν όμως ήξεραν το γεγονός ότι πρόκειται να ριχτούν στον άδη ακόμα και για το πιο μικροσκοπικό κομμάτι αμαρτίας, τότε δε θα μπορούσαν να θεωρήσουν τη σωτηρία του Μεσσία Ιησού Χριστού ως κάτι προαιρετικό, κάτι που μπορούν να το πιστέψουν ή να μην το πιστέψουν χωρίς συνέπειες.
Αν οι άνθρωποι έχουν αμαρτία, έστω και τόσο μικρή όσο ένας σπόρος, τότε θα ριχτούν στον άδη και θα καταστραφούν. Όλα όσα κάνουν σ' αυτή τη γη θα τελειώσουν με την αιώνια τιμωρία τους. Όσοι νομίζουν ότι είναι εντάξει να έχουν αμαρτία, είναι βαθιά πλανημένοι. Η συνέπεια της αμαρτίας είναι αναντίρρητα θάνατος. Φυσικά υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που ζουν προφανώς επιτυχημένες ζωές, παρ' όλο που έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Οι νεαροί είναι επιρρεπείς να λατρεύουν διασημότητες, ονειρευόμενοι να τους συναντήσουν κάποια μέρα. Αλλά θα διαρκέσουν για πάντα οι φαινομενικά θαυμάσιες ζωές τους; Πολλοί από αυτούς καταλήγουν άθλιοι όταν τελειώσουν τα δεκαπέντε λεπτά της φήμης τους.
Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στους οποίους όλα όσα κάνουν βγαίνουν σε κακό. Προτού να συναντήσετε τον Κύριο, κι εσείς επίσης ίσως ήσασταν όπως αυτοί, όταν τίποτα δεν πήγαινε πραγματικά αρκετά καλά όπως θα θέλατε. Όπως αν ζούσατε μια καταραμένη ζωή, ό,τι σκεφτόσασταν ήταν σίγουρο πως δεν θα πραγματοποιόταν ποτέ και ό,τι νομίζατε ότι θα πάει καλά τελικά κατέρρεε. Ίσως είχατε ονειρευτεί ωραία πράγματα αλλά τίποτα δεν υλοποιήθηκε πραγματικά και το όνειρο γινόταν όλο και πιο μικρότερο, ως ότου εξαφανίστηκε τελικά. Όταν συνειδητοποιήσατε ότι ακόμα και το μικρότερο από όλα τα όνειρά σας δε μπορεί να πραγματοποιηθεί, τότε το όνειρό σας στο τέλος γκρεμίστηκε εντελώς.
Γιατί έγινε αυτό; Εξαιτίας των αμαρτιών που ήταν στις καρδιές σας. Οι άνθρωποι που έχουν αμαρτία στις καρδιές τους δε μπορούν ποτέ να είναι ευτυχείς. Ο Θεός δεν τους ευλογεί ποτέ, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούν εκείνοι. Αν υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που παρ’ όλο που είναι αμαρτωλοί μοιάζει να είναι επιτυχημένοι, πρέπει να καταλάβετε ότι ο Θεός τούς έχει εγκαταλείψει. Πρέπει να ξέρετε ότι αν και οι παρούσες ζωές τους μπορεί να είναι επιτυχείς, ο Θεός τούς έχει εγκαταλείψει για να τους ρίξει στον άδη. Αν αυτός ο κόσμος ήταν γεμάτος με ανθρώπους χωρίς αμαρτία, δε θα υπήρχε ανάγκη για την ύπαρξη του άδη. Αλλά ο Θεός έχει φτιάξει πραγματικά τον άδη και τον έχει ετοιμάσει για όσους έχουν αμαρτία στις καρδιές τους.
Ο Θεός διέταξε να γίνει το πρώτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, για να δώσει πραγματικά στις καρδιές μας την άφεση της αμαρτίας. Και επίσης αποκαλύπτει πως όταν θα ερχόταν η εποχή της Καινής Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός θα αναλάβαινε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και ότι θα πέθαινε στο Σταυρό για να σηκώσει την καταδίκη αυτών των αμαρτιών. Ο Κύριός μας έχει γίνει πράγματι ο Σωτήρας των αμαρτωλών.
Γι' αυτό έχει δώσει στους αμαρτωλούς την άφεση της αμαρτίας, μέσω των έργων του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Το αναγνωρίζετε αυτό τώρα; Ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε πραγματικά στον ποταμό Ιορδάνη για να αναλάβει τις αμαρτίες μας, και σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του για να πληρώσει τις ποινές αυτών των αμαρτιών. Βαπτίστηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό επειδή είχε αναλάβει προηγουμένως τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη;
  
 
Στη σάρκα μας, εσείς κι εγώ ήμασταν όπως τα δέρματα των τσακαλιών
 
Το τέταρτο κάλυμμα κατασκευάστηκε από δέρματα τσακαλιών. Με τη λέξη τσακάλι μεταφράζεται το όνομα ενός θηλαστικού που στα εβραϊκά της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζεται «Tachash». Έχει ταυτιστεί με διάφορα θηλαστικά από πολλές μεταφράσεις—π.χ. «αγελάδα της θάλασσας» (NIV), «φώκια» (ASV), «λεπτό κατσικόδερμα» (NLT), και «ένα είδος φάλαινας» (NASB). Δε μπορεί να προσδιοριστεί ποιο ακριβώς ήταν αυτό το θηλαστικό. Οι βιβλικοί φιλόλογοι βεβαιώνουν ότι η προέλευση αυτής της λέξης «Tachash» είναι πιθανώς ξένης προέλευσης. Η Νεοελληνική Μετάφραση που χρησιμοποιούμε στις εκδόσεις μας αποδίδει τη λέξη ως «θώες» (=τσακάλια). Σε κάθε περίπτωση, το θηλαστικό «Tachash» ήταν το ζώο του οποίου τα δέρματα χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστεί το τέταρτο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Και είναι μάλλον ασφαλές να υποτεθεί ότι αυτό το κάλυμμα δεν ήταν όμορφο και δεν πρόσφερε καμία ελκυστική ιδιότητα.
Αυτό το τέταρτο κάλυμμα από δέρματα τσακαλιών, συμβολίζει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ' αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα. Επιπλέον, Εκείνος δεν είχε τίποτα ελκυστικό στο παρουσιαστικό Του. Η Βίβλος περιγράφει την εμφάνισή Του λέγοντας, «Ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γης· δεν έχει είδος ουδέ κάλλος· και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ώραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν» (Ησαΐας 53:2).
Ο Υιός του Θεού ήρθε κάτω σ' αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα ταπεινής καταγωγής, για να σώσει όλους εμάς που δε μπορούσαμε παρά να ζούμε επαίσχυντες ζωές ως την ημέρα του θανάτου μας. Όταν ο Θεός βλέπει εμάς, τους απόγονους του Αδάμ, βλέπει ότι επίσης είμαστε μη ελκυστικοί όπως αυτό το δερμάτινο κάλυμμα. Επιπλέον, εμείς μόνο επιθυμούμε να διαπράττουμε αμαρτία. Ακριβώς όπως τα ακάθαρτα ζώα, οι άνθρωποι από την γέννηση μέχρι το τέλος τους ενδιαφέρονται μόνο να ταΐζουν τις κοιλιές τους. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο ο Ιησούς ήρθε με ανθρώπινη σάρκα και υποβλήθηκε σε βάσανα.
Μόνο όσοι ξέρουν πραγματικά τη σοβαρότητα της αμαρτωλής τους φύσης, μπορούν να πιστέψουν στον Μεσσία και να σωθούν από τις αμαρτίες και την καταδίκη τους. Γι’ αυτό όσοι δεν γνωρίζουν τις αμαρτίες τους και δεν ξέρουν και δεν πιστεύουν στην καταδίκη των αμαρτιών τους, δεν είναι κατάλληλοι για να λάβουν την άφεση της αμαρτίας. Ο Θεός μάς λέει ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι καλύτεροι από ζώα (Ψαλμός 49:20).
Αν και έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα Θεού, δεν δέχονται όλοι την αγάπη του Θεού. Όσοι δεν πιστεύουν στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία, δε μπορούν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας στις καρδιές τους και γι' αυτό πρόκειται να καταστραφούν όπως τα φθαρτά ζώα. Επειδή ο Θεός είχε ένα σχέδιο για τους ανθρώπους, τους έπλασε κατ' εικόνα Του.
Ρίξτε μια πιο κοντινή ματιά σ' αυτό που ο καθένας κάνει ή σκέφτεται. Δεν αναφέρομαι σ’ εσάς συγκεκριμένα αλλά αναφέρομαι σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν ούτε τον Δημιουργό που τους έπλασε. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι δεν διαπράττουν αμαρτία και πως είναι καλύτεροι από κάθε άλλον. Πόσο αργόστροφα και ανόητα είναι τα ανθρώπινα όντα! Όσοι δεν ξέρουν τον Θεό, είναι γεμάτοι υπεροψία. Όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιον άλλο, ποια ουσιαστική διαφορά μπορούμε να βρούμε πραγματικά; Πόσο καλύτεροι ή χειρότεροι είμαστε πραγματικά; Και όμως οι άνθρωποι φτάνουν ακόμα και να βλάπτουν άλλους για να ικανοποιήσουν τα εγωιστικά τους ενδιαφέροντα—πόσο λάθος είναι αυτό!
Δε μπορούμε να μετρήσουμε πόσες ακριβώς αμαρτίες διαπράττει ο καθένας ενάντια στον Θεό στη διάρκεια της ζωής του. Δεν το λέω αυτό για να περιφρονήσω τον ανθρώπινο χαρακτήρα αλλά επισημαίνω απλά το γεγονός ότι αν και ο Θεός έχει δημιουργήσει τους ανθρώπους για να είναι πολύτιμοι, οι περισσότεροι από αυτούς ούτε καν συνειδητοποιούν ότι πρόκειται πραγματικά να καταστραφούν εξ αιτίας των αμαρτιών τους. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να φροντίσουν τις ψυχές τους· δε μπορούν να προετοιμάσουν το μέλλον τους· δεν αναγνωρίζουν τον Λόγο του Θεού και δεν θέλουν να πιστέψουν σ’ Αυτόν, παρ' όλο που δεν έχουν καμία άλλη επιλογή για να αποφύγουν την αιώνια καταστροφή τους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλύτεροι από τα φθαρτά ζώα.
 
 
Αλλά ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε στην καταστροφή μας
 
Ο Ιησούς ήρθε σ' αυτή τη γη για να μας σώσει πραγματικά από τις αμαρτίες μας και για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, βαπτίστηκε, έχυσε το αίμα Του στο Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο Κύριος μ' αυτό τον τρόπο έχει γίνει ο αληθινός Σωτήρας μας. Πρέπει να πιστέψουμε σ' αυτή την αλήθεια. Εσείς πιστεύετε; Μήπως κατά τύχη, από άγνοια και έλλειψη βιβλικής γνώσης, λέτε «Σιγά το πράγμα; Δε θα πάμε όλοι στον Ουρανό αν πιστεύουμε κατά κάποιο τρόπο στον Ιησού;» Και υπάρχουν εκείνοι που επίσης λένε, «Αν πιστεύουμε απλά στο αίμα του Σταυρού, τότε ο Ουρανός είναι δικός μας». Αλλά είναι αυτό το είδος πίστης πράγματι σωστό;
Στην πραγματικότητα ο Θεός είναι ο Θεός της αλήθειας. Είναι αυτός που μας μίλησε για το σχέδιό Του και εκπλήρωσε τα έργα της σωτηρίας ακριβώς σύμφωνα με τον Λόγο Του, Αυτός που μας έχει δώσει την άφεση της αμαρτίας και που μας συναντά μέσω αυτής της αλήθειας. Ο Θεός είναι ζωντανός. Ο Θεός είναι εδώ ακόμα και τώρα, με καθέναν και καθεμιά από μας. Οι άνθρωποι που έχουν αμαρτία στις καρδιές τους δεν πρέπει να προσπαθούν να εξαπατήσουν τον Θεό. Αν οι άνθρωποι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους και τους τρώει η συνείδησή τους, τότε πρέπει να λύσουν αυτό το πρόβλημα με πίστη στο βάπτισμα που έλαβε ο Χριστός και το αίμα που έχυσε. Οι αμαρτωλοί πρέπει να πιστέψουν στην αλήθεια ότι επειδή προορίζονταν για τον άδη, ο Κύριος τους έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες τους μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματός Του στο Σταυρό.
Δεν υπάρχει απολύτως κανένας που δε μπορεί να λύσει το πρόβλημα των αμαρτιών του με πίστη στο νερό και το αίμα. Όμως, παρ’ όλο που ο Κύριός μας μάς έχει σώσει μέσω του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος (Επιστολή 1 Ιωάννου 5:6-8), αν από το μέρος μας δεν αναγνωρίζουμε και δεν πιστεύουμε σ' αυτό το γεγονός και επομένως είμαστε κατεστραμμένοι, τότε είμαστε εντελώς υπεύθυνοι γι' αυτή την έκβαση. Όλοι πρέπει να ομολογήσουμε ενώπιον του Θεού, «Είμαι προορισμένος για τον άδη επειδή είμαι αμαρτωλός. Αλλά πιστεύω στο ευαγγέλιο του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος». Πρέπει να έχουμε τέτοια πίστη. Πρέπει να πιστέψουμε με την καρδιά μας ότι ο Κύριος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. Με τις ειλικρινείς καρδιές και την πίστη μας, πρέπει να ενωθούμε με την αλήθεια που φανερωνόταν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μόνο τότε μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας.
Γι' αυτό πρέπει να τα καταλάβουμε όλα αυτά και να πιστέψουμε στην αλήθεια τους. Χωρίς καν να ξέρουν την αλήθεια που φανερωνόταν στη Σκηνή του Μαρτυρίου και το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται, «Επειδή πιστεύω, θα πάω στον Ουρανό ακόμα και αν έχω αμαρτία». Αλλά ο Θεός είπε ότι όλοι όσοι έχουν αμαρτία θα ριχτούν στον άδη· δεν είπε ότι δε θα ριχτούν στον άδη απλά επειδή πιστεύουν στον Ιησού ακόμα και αν έχουν αμαρτία. Αυτό είναι σαν να γίνονται οι μεγαλύτεροι ανόητοι. Όταν λένε ότι θα πάνε στον Ουρανό απλά επειδή πιστεύουν στον Ιησού, ενώ στην πραγματικότητα πιστεύουν με όποιο τρόπο τους αρέσει, αυτό είναι η αντανάκλαση μιας ανόητης, ανίδεης και απολύτως τυφλής πίστης.
Μερικοί άλλοι λένε, «Δεν έχω δει κανέναν να ρίχνεται στον άδη, ούτε έχω δει κανέναν που πήγε στον Ουρανό. Δε θα μάθουμε τι συμβαίνει μέχρι την Ημέρα της Κρίσης». Αλλά ο Ουρανός και ο άδης υπάρχουν πραγματικά. Σ' αυτό τον κόσμο υπάρχουν μόνο όσα μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας; Μπορείτε να δείτε τον αέρα με τα μάτια σας; Σίγουρα υπάρχει και η σφαίρα του αόρατου. Όλοι οι αμαρτωλοί που δεν πιστεύουν στον Θεό επειδή δε μπορούν να Τον δουν, είναι όπως τα φθαρτά ζώα.
Γι’ αυτό οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους θα καταστραφούν, και επομένως πρέπει να πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και να γλιτώσουν από την κρίση του Θεού. Σοφοί είναι εκείνοι που, παρ' όλο που δεν έχουν κάνει πολλά για να βλάψουν τους ανθρώπους γύρω τους, εντούτοις αναγνωρίζουν ότι έχουν κάνει πολλά ενάντια στον Θεό και επομένως αναγνωρίζουν ότι θα κριθούν σίγουρα όταν σύντομα σταθούν ενώπιόν Του.
Δεν πρέπει να χαθούμε εξ αιτίας της άγνοιας και της αμέλειάς μας σχετικά με τον Θεό και τη δίκαιη κρίση Του. Εκείνος θα καταδικάσει σίγουρα κάθε αμαρτωλό με την αιώνια φωτιά του άδη. Αν οι άνθρωποι καταστρέφονται επειδή δεν πιστεύουν στην αλήθεια που φανερωνόταν στη Σκηνή του Μαρτυρίου ακόμα και όταν την έχουν ακούσει, τότε πρέπει να είναι παιδιά του Σατανά. Εκείνο που θέλει ο Μεσσίας από όλους μας, είναι να έχουμε την πίστη που μας επιτρέπει να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας και να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών.
 
 
Ο Θεός δεν μας έκανε σαν παιχνίδια
 
Όταν ο Θεός έπλασε εμάς τα ανθρώπινα όντα, ο σκοπός Του ήταν να μας κάνει να ζήσουμε χωρίς να βασανιζόμαστε από την αμαρτία αλλά να απολαμβάνουμε για πάντα αιώνια ζωή, λαμπρότητα και δόξα μαζί με τον Θεό ως παιδιά Του. Για να μην μας στείλει στον άδη, ο Μεσσίας βαπτίστηκε, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, έχυσε το αίμα Του στο Σταυρό και μ' αυτό τον τρόπο έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. Όταν ο Θεός μάς αγάπησε τόσο πολύ, αν δεν αναγνωρίζουμε αυτή την αγάπη αλλά απλά πιστεύουμε χωρίς ενθουσιασμό στη σωτηρία που μας έχει δώσει, τότε σίγουρα δε θα ξεφύγουμε από την οργή του Θεού.
Ο Θεός μάς έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας με τη θυσία του Υιού Του. Επειδή ο Μεσσίας βαπτίστηκε για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας στο σώμα Του και προσφέρθηκε ως θυσία για την αμαρτία μας, μας έχει σώσει πραγματικά από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Επειδή ήμασταν προορισμένοι για τον άδη εξαιτίας των αμαρτιών μας, ο Κύριός μας είχε έλεος για μας και γι' αυτό το Λόγο βαπτίστηκε, πέθανε χύνοντας το αίμα Του, αναστήθηκε από τους νεκρούς και μ' αυτό τον τρόπο μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας και μας έχει κάνει παιδιά του Θεού. Ο Θεός δεν μας έφτιαξε σαν παιχνίδια Του.
Πριν από λίγο καιρό, όταν μια αδελφή της εκκλησίας μου ήταν στο κολέγιο, είχα τη δυνατότητα να παρευρεθώ στην αποφοίτησή της. Εκεί, σε μια αίθουσα τέχνης, συνάντησα διάφορα έργα ζωγραφικής. Το έργο ενός από τους απόφοιτους ήταν ένας πίνακας που απεικόνιζε τον Αδάμ και την Εύα να τρώνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, με τίτλο, «Έπλασε ο Θεός τους ανθρώπους για να παίξει;» Κάποιος έγραψε κάτω από τον καμβά μια απάντηση σ' αυτή την ερώτηση λέγοντας, «Ο Θεός είχε βαρεθεί και γι’ αυτό μας δημιούργησε για να παίξει».
Τίποτα δε θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο λάθος από αυτή την απάντηση. Γιατί, λοιπόν, ο Θεός έκανε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και έπειτα είπε στον Αδάμ και την Εύα να μην φάνε απ’ αυτό; Επιτέλους, ήξερε ήδη ότι επρόκειτο να φάνε τον καρπό, και όμως έκανε το δέντρο και τους είπε να μην φάνε απ’ αυτό. Όταν έφαγαν, τότε τους έβγαλε από τον κήπο της Εδέμ επειδή έπεσαν στην αμαρτία. Έπειτα είπε ότι οι αμαρτωλοί θα ριχτούν κατευθείαν στον άδη. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός; Μας έπλασε πραγματικά ο Θεός επειδή δεν είχε κανένα παιχνίδι και είχε βαρεθεί; Έκανε την ανθρωπότητα επειδή απλά είχε βαρεθεί πάρα πολύ και δεν άντεχε άλλο; Φυσικά όχι!
Αδελφοί και αδελφές, εκείνο που ο Θεός θέλησε να κάνει πραγματικά, ήταν να μας μετατρέψει σε λαό Του, να μας καταστήσει αθάνατους και να ζει μαζί μας σε παντοτινή ευτυχία. Ο Θεός προνόησε να επιτρέψει όλα αυτά στην ανθρωπότητα, για να μας κάνει αθάνατα όντα που θα απολαμβάνουν αιώνια λαμπρότητα και δόξα και θα ζουν για πάντα δοξασμένα. Κατά συνέπεια, όταν εσείς κι εγώ πέσαμε στην αμαρτία εξαπατημένοι από τον Σατανά και προοριστήκαμε για τον άδη, ο Θεός έστειλε σ' αυτή τη γη τον μονογενή Υιό Του για να μας σώσει. Και κάνοντας τον Υιό Του να βαπτιστεί και να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου, να χύσει το αίμα Του και να αναστηθεί από τους νεκρούς, ο Θεός μάς έχει σώσει από τον Σατανά.
Εντούτοις, αμέτρητοι άνθρωποι έχουν την τραγελαφική εσφαλμένη εκτίμηση ότι ο Θεός μάς δημιούργησε για να παίξει για να ξεπεράσει την πλήξη Του. Και ανάμεσα σ’ εκείνους που έπαψαν να πιστεύουν στον Ιησού και εκείνους που από την αρχή δεν πίστεψαν ποτέ σ’ Αυτόν, υπάρχουν εκείνοι που από την πικρία τους για τον Θεό λένε, «Γιατί με δημιούργησε ο Θεός και έπειτα με έκανε να υποφέρω; Γιατί επιμένει ότι πρέπει να πιστέψω; Γιατί λέει ότι θα μου δώσει τη σωτηρία αν πιστέψω αλλά όχι αν δεν πιστέψω;» Λένε τέτοια πράγματα επειδή δεν ξέρουν τη βαθιά πρόνοια της σωτηρίας που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα.
Αυτή η βαθιά πρόνοια του Μεσσία έγινε για να μας δεχτεί ως λαό του Θεού και μ' αυτό τον τρόπο να μας κάνει παιδιά Του, επιτρέποντάς μας να απολαύσουμε όλη τη δόξα και το μεγαλείο του Ουρανού ως οικογένειά Του. Αυτός είναι ο σκοπός της δημιουργίας της ανθρωπότητας από τον Θεό. Ούτε κι εγώ μπορούσα να καταλάβω αυτή την αλήθεια έως ότου αναγεννήθηκα εξ ύδατος και Πνεύματος. Αλλά όταν έλαβα την άφεση της αμαρτίας και αναγεννήθηκα, έμαθα: «Ω! Γι' αυτό με έπλασε ο Κύριος!»
Τι είναι αυτό που έκανε πραγματικά ο Μεσσίας για να αναλάβει τις αμαρτίες μας όταν ήρθε σ' αυτή τη γη πριν από 2.000 χρόνια; Τι είναι αυτό που έκανε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας; Έλαβε το βάπτισμα και έχυσε το αίμα Του! Και αυτά ήταν εντελώς δίκαιες πράξεις και δίκαιες θυσίες που απέβλεπαν να καθαρίσουν τις αμαρτίες μας.
Εδώ βρίσκεται η αιτία για την οποία πρέπει πραγματικά να πιστέψουμε στον Θεό και γιατί πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ως τον Θεό τον Σωτήρα μας. Επειδή εσείς κι εγώ προοριζόμασταν για τον άδη, έπρεπε πραγματικά να έρθει σ' αυτή τη γη ο Ίδιος ο Θεός για να μας σώσει. Με άλλα λόγια ο Ιησούς έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, να πεθάνει στο Σταυρό και να αναστηθεί από τους νεκρούς. Ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε πραγματικά στην άφεση της αμαρτίας που αποκαλυπτόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, είναι για να μπορούμε να εξιλεωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει να έχουμε πίστη για να εκπληρωθεί η πρόνοια του Θεού προς εμάς. Και όταν πιστεύουμε στη σωτηρία του Κυρίου, το κάνουμε όχι προς όφελος κάποιου άλλου αλλά για το δικό μας όφελος.
 
 
Τώρα είναι ο καταλληλότερος καιρός για να πιστέψουμε στην αλήθεια της σωτηρίας του Θεού
 
Αν κάποιος θέλει να φτάσει στην ακόλουθη αναγνώριση, τότε αυτός ο άνθρωπος πρέπει αμέσως να αφήσει κατά μέρος την λαθεμένη πίστη του και να πιστέψει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με την καρδιά του: «Δεν γνώριζα ότι προοριζόμουν για τον άδη. Πίστευα απλά επειδή μου είπαν ότι ο Ιησούς καθάρισε τις αμαρτίες μου. Αλλά η πίστη μου βασιζόταν σε ελαττωματική κατανόηση! Πρέπει τώρα να μάθω το σωστό και να βασίσω την πίστη μου σε σωστή γνώση. Ως τώρα πίστευα λανθασμένα αλλά δεν είναι ακόμα πάρα πολύ αργά. Το μόνο που πρέπει να κάνω από τώρα και στο εξής είναι να αναγνωρίσω ότι προορίζομαι για τον άδη εξαιτίας των αμαρτιών μου, να πιστέψω με την καρδιά μου ότι ο Μεσσίας με έχει σώσει μέσω του βαπτίσματος και του χυσίματος του αίματος Του, και έπειτα να λάβω την άφεση των αμαρτιών μου. Άρα προοριζόμουν για τον άδη!»
Στην πραγματικότητα, μόνο μια χούφτα Χριστιανών είχαν την κατάλληλη και ακριβή κατανόηση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος όταν άρχισαν να πιστεύουν. Και για μένα επίσης χρειάστηκαν πραγματικά 10 χρόνια από τότε που αρχικά έγινα Χριστιανός, για να καταλάβω πλήρως ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και πέθανε καρφωμένος στο Σταυρό· μόνο τότε σώθηκα πραγματικά πιστεύοντας ξανά στον Ιησού ως Σωτήρα μου. Και έτσι, 10 χρόνια μετά από τότε που έγινα Χριστιανός, απέρριψα τη λαθεμένη πίστη μου και έφτασα στην κατάλληλη κατανόηση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος και να πιστεύω σε αυτήν σωστά. Όμως άλλοι ίσως χρειαστούν και περισσότερο από 20 χρόνια για να μάθουν την αλήθεια και να πιστέψουν ξανά.
Όταν τέτοιοι άνθρωποι αναγνωρίσουν, έστω και μετά από 20 χρόνια, ότι ο Θεός είχε σχεδιάσει να τους σώσει μέσω του ύδατος και του Πνεύματος, πρέπει τότε να πιστέψουν ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε και για τις δικές τους αμαρτίες. Τίποτα δε θα μπορούσε να είναι περισσότερο κακό ενώπιον του Θεού, από το να ξέρεις την αλήθεια και όμως να αρνείσαι να πιστέψεις. Αν όμως επρόκειτο να πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος τώρα, έστω και μετά από 10 ή 20 χρόνια ως Χριστιανοί, είναι αυτό κακό; Φυσικά όχι! Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα λανθασμένο ή επαίσχυντο σ' αυτό. Όταν οι άνθρωποι μάθουν πραγματικά και πιστέψουν στην άφεση της αμαρτίας που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, τότε θα σωθούν πραγματικά. Η πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι αυτή που ευχαριστεί τον Θεό. Ελπίζω ότι όλοι θα πιστέψετε σ' αυτή την σωτηρία που έχει επιτευχθεί πραγματικά, που η εκπλήρωση της ήρθε μέσω του κυανού και ερυθρού νήματος.
Τα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου κατασκευάστηκαν με μεγάλες λεπτομέρειες. Εξετάζοντας το γεγονός ότι κοκκινοβαμμένα δέρματα κριαριών τοποθετήθηκαν πάνω στο κάλυμμα που κατασκευάστηκε από τρίχες αιγών, και ότι δέρματα τσακαλιών τοποθετήθηκαν έπειτα επάνω από αυτό, μπορούμε να δούμε την καθαρή φανέρωση της αλήθειας ότι είμαστε όλοι προορισμένοι για τον άδη, όμως ο Κύριός μας ήρθε σ' αυτή τη γη, ανέλαβε πραγματικά τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και έγινε το θύμα της προσφοράς γι' αυτές τις αμαρτίες μας χύνοντας το αίμα Του και πεθαίνοντας στο Σταυρό. Μπορούμε όλοι να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριος μας έχει σώσει πραγματικά μέσω των έργων του Ιησού που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Τα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου δεν κρύβουν κανένα άλλο εκτός από αυτό το μυστήριο της σωτηρίας.
Το σημαντικό δεν είναι να μάθουμε απλά για τη Βίβλο. Αυτό που ευχαριστεί τον Θεό δεν είναι μόνο να μάθουμε αλλά να πιστέψουμε—δηλαδή, αν η Βίβλος μας λέει ότι ο Θεός αποφάσισε να μας σώσει μέσω των έργων του Ιησού που αποκαλύφθηκαν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, τότε εσείς κι εγώ πρέπει πραγματικά να το δεχτούμε αυτό στις καρδιές μας και να το πιστέψουμε. Έτσι μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Αν ακούσουμε πραγματικά τον Λόγο του Θεού, αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και πιστέψουμε στο βάπτισμα του Κυρίου και το αίμα του Σταυρού με τις καρδιές μας, τότε πραγματικά μπορούμε επίσης να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Αν όμως δεν πιστεύουμε σ' αυτή την άφεση της αμαρτίας που δόθηκε από τον Κύριο, και αντίθετα πιστεύουμε σ’ Αυτόν μόνο ως ένα θεωρητικό ζήτημα, τότε θα συνεχίσουμε να βασανιζόμαστε από μια ένοχη συνείδηση.
Αν δεν λύσουμε το πρόβλημα των πραγματικών αμαρτιών μας με πίστη στο νερό και το Πνεύμα, τότε αυτή η ένοχη συνείδηση θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί τις καρδιές μας. Εντούτοις, αν πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τότε θα ελευθερωθούμε από αυτή την ένοχη συνείδηση επειδή όταν γίνουμε χωρίς αμαρτία με την αποδοχή της τέλειας άφεσης της αμαρτίας, πώς θα μπορούσαμε ποτέ να βασανιστούμε ξανά από την αμαρτία; Γι’ αυτό πρέπει πραγματικά να πιστέψουμε. Πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και να λύσουμε το πρόβλημα όλων των αμαρτιών μας. Όσοι αποτυγχάνουν να το κάνουν αυτό, δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να συνεχίσουν στη δουλεία της αμαρτίας.
Η ζωή είναι πολύ σύντομη και γεμάτη από βάσανα. Ο Θεός επιτρέπει ταλαιπωρίες σε κάθε άνθρωπο. Για ποιο λόγο επιτρέπει ο Θεός να υποφέρουμε; Επειδή θέλει να καταλάβουμε, μέσω των ταλαιπωριών της αμαρτίας μας, την πολυτιμότητα του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, για να πιστέψουμε σ' αυτό το ευαγγέλιο και μ' αυτό τον τρόπο να απαλλαγούμε πραγματικά από τις αμαρτίες μας. Σας έφερε την ταλαιπωρία της αμαρτίας έτσι ώστε να πιστέψετε με τις καρδιές σας ότι ο Μεσσίας έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες σας μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματος του Σταυρού. Το να μην πιστεύεις στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ως αλήθεια, είναι το πιο ανόητο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μπορούν να καθαριστούν μόνο με πίστη που πιστεύει πραγματικά στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Ο Θεός μάς λέει να λύσουμε το πρόβλημα των αμαρτιών μας με πίστη στο αληθινό ευαγγέλιο. Πρέπει επομένως να πιστέψουμε στον Ιησού, τον πραγματικό Σωτήρα. Κι εσείς επίσης πρέπει πραγματικά να πιστέψετε στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα σας μέσα στις καρδιές σας. Πρέπει να αναγνωρίσετε τις αμαρτίες σας ενώπιον του Θεού, να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και μ' αυτό τον τρόπο να σωθείτε. Όταν πιστεύετε με τις καρδιές σας στο βάπτισμα του Ιησού του Σωτήρα και το αίμα του Σταυρού, τότε θα εξιλεωθείτε πραγματικά από όλες τις αμαρτίες σας. Μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας μόνο όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού ως αλήθεια.
 
 
Η σειρά των καλυμμάτων συμπίπτει ακριβώς με τη σειρά της σωτηρίας μας
 
Όταν μιλάμε για τη σειρά της σωτηρίας μας, η προτεραιότητα είναι αρχικά να αναγνωρίσουμε ειλικρινά ότι ακριβώς από τη στιγμή που γεννηθήκαμε σ' αυτό τον κόσμο, είμαστε όλοι αμαρτωλοί όπως τα τσακάλια, τα φθαρτά ζώα. Και πρέπει να πιστέψουμε ότι σίγουρα πρόκειται να πεθάνουμε και να ριχτούμε στον άδη εξαιτίας των αμαρτιών μας. Επιπλέον, πρέπει επίσης να πιστέψουμε ότι για να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας, χρειαζόμαστε πραγματικά μια θυσιαστική προσφορά, και σαν τέτοια έπρεπε ο Μεσσίας να έρθει πραγματικά και να σηκώσει τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Σωτήρας μας έπρεπε να είναι όχι ένας άνθρωπος αλλά ο Ίδιος Θεός. Και πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού τον Σωτήρα που μας έχει σώσει πράγματι από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και του Σταυρού.
Αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε ο Θεός θα είχε κάνει μόνο δύο καλύμματα επάνω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Αν η σωτηρία μπορούσε να επιτευχθεί αφήνοντας έξω το βάπτισμα του Ιησού, τότε δε θα υπήρχε ανάγκη να γίνουν τέσσερα χωριστά καλύμματα στη Σκηνή του Μαρτυρίου και ο Θεός θα την είχε καλύψει μόνο με δέρματα τσακαλιών και δέρματα κριαριών. Αλλά χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά μόνο αυτά τα δύο καλύμματα; Όχι! Η Σκηνή του Μαρτυρίου έπρεπε να καλυφθεί από τέσσερα διαφορετικά καλύμματα· τα παραπετάσματα που ήταν υφασμένα με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό· ένα άλλο παραπέτασμα κατασκευασμένο από τρίχες αιγών· επιπλέον ένα άλλο κάλυμμα κατασκευασμένο από δέρματα κριαριών, και το τελευταίο που κατασκευάστηκε από δέρματα τσακαλιών.
Πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια όπως είναι—δηλαδή ότι ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα, πέθανε στο Σταυρό και μ' αυτό τον τρόπο έχει σώσει τις ακάθαρτες και αξιολύπητες ψυχές μας, που προορίζονταν για τον άδη εξαιτίας των αμαρτιών μας, κάνοντάς μας λαό του Θεού. Αυτό είναι το μυστήριο που ήταν κρυμμένο στα τέσσερα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου και η σειρά με την οποία τοποθετήθηκαν αυτά τα τέσσερα καλύμματα στη Σκηνή του Μαρτυρίου δεν είναι άλλη από την ίδια ακριβώς σειρά της σωτηρίας μας.
Για να συνδεθούν μαζί το πρώτο και το δεύτερο κάλυμμα της Σκηνής του Μαρτυρίου, απαιτούνταν χρυσές και χάλκινες πόρπες. Και στην άκρη των δύο συνόλων παραπετασμάτων που συναποτελούσαν το κάθε κάλυμμα, φτιάχτηκαν θηλιές από κυανό νήμα. Αλλά για όσους πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, είναι αδύνατο να ξέρουν τι σημαίνουν πραγματικά αυτές οι χρυσές και χάλκινες πόρπες που συνδέονταν με τις θηλιές από κυανό νήμα. Μόνο όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορούν να καταλάβουν και να πιστέψουν στην αλήθεια που κρύβεται στα τέσσερα καλύμματα.
Οι θηλιές από κυανό νήμα αναφέρονται στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς στον ποταμό Ιορδάνη. Γιατί, λοιπόν, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο βάπτισμα μέσω του οποίου ο Ιησούς δέχτηκε τις αμαρτίες του κόσμου αλλά πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού; Επειδή δεν πιστεύουν στο Λόγο του Θεού όπως είναι. Όταν δηλώνουμε φανερά ότι πιστεύουμε στον Ιησού, δε μπορούμε να πιστέψουμε σ' Αυτόν σωστά, προσθέτοντας ή αφαιρώντας από τον Λόγο του Θεού. Πρέπει να πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού ακριβώς όπως είναι, με ένα «Ναι».
Μεταξύ των πολλών ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού, οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύουν μόνο στο αίμα που έχυσε στο Σταυρό, αφήνοντας έξω το βάπτισμα που έλαβε. Γι' αυτό τόσοι πολλοί Χριστιανοί δε μπορούν να καταλάβουν το μυστήριο της αλήθειας που φανερωνόταν στα καλύμματα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Και γι' αυτό οι σημερινοί Χριστιανοί δεν πιστεύουν στην πραγματική άφεση της αμαρτίας που ο Μεσσίας έχει εκπληρώσει τέλεια. Πιστεύουν στον Ιησού εντελώς μάταια, απλά ως έναν από τους ιδρυτές των θρησκειών του κόσμου. Έτσι πολλοί Χριστιανοί στην πραγματικότητα βαδίζουν σε λανθασμένη πορεία. Αμαρτάνουν καθημερινά και όμως υποστηρίζουν ότι μπορούν να πάνε στον Ουρανό μόνο μετανοώντας καθημερινά. Αυτό εξηγεί γιατί οι άνθρωποι του κόσμου καταγγέλλουν τόσο συχνά τους Χριστιανούς.
Όταν ρωτάμε τους Χριστιανούς, «Πώς και με ποιο είδος πίστης μπορούμε να λύσουμε πραγματικά το πρόβλημα των αμαρτιών;» οι περισσότεροι από αυτούς λένε, «Μπορούμε να το λύσουμε προσφέροντας προσευχές μετάνοιας και πιστεύοντας στο αίμα που ο Ιησούς έχυσε στο Σταυρό». Όταν έπειτα τους ρωτάμε, «Οι αμαρτίες σας λοιπόν έχουν λυθεί πραγματικά στην καρδιά σας;» απαντούν, «Στην πραγματικότητα εξακολουθώ να έχω αμαρτία στην καρδιά μου». Οι άνθρωποι που έχουν αμαρτία στις καρδιές τους δεν είναι ακόμα λαός του Θεού. Τέτοιοι άνθρωποι είναι έξω από τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να έρθουν στον Ιησού Χριστό πιστεύοντας σύντομα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Πρέπει να ξέρουμε λεπτομερώς με ποια ακριβώς μέθοδο μας έχει καθαρίσει ο Κύριος από όλες τις αμαρτίες μας, όπως αυτό έγινε πραγματικά. Ο Κύριος καθάρισε πράγματι όλες τις αμαρτίες μας με τη μεταφορά των αμαρτιών του κόσμου στο Σταυρό μέσω του βαπτίσματος που έλαβε πραγματικά από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματός Του. Αν θέλουμε να μπούμε στην παρουσία του Θεού, τότε πρέπει να μπούμε με πίστη στη σωτηρία μας, που υφάνθηκε με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Ανεξάρτητα από το πόσο αφοσιωμένα κάποιος έχει πιστέψει πραγματικά στον Θεό, αυτό δεν αποκλείει να έχει παρανοήσει και να πιστεύει συνεχώς λάθος. Για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να δεχτούμε ως αλήθεια τη σωτηρία που είναι φτιαγμένη από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, μέσω της οποίας ο Μεσσίας καθάρισε πραγματικά τις αμαρτίες μας, και να πιστεύουμε σ’ αυτήν.
Αν η πίστη μας ενώπιον του Θεού είναι λάθος, τότε πρέπει να την τακτοποιήσουμε και να πιστέψουμε πάλι σωστά, αδιάφορο πόσο συχνά πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να πιστέψουμε στη σωτηρία ως αλήθεια, ότι ο Κύριος ανέλαβε πραγματικά τις αμαρτίες μας και τις έπλυνε όλες μέσω του βαπτίσματός Του. Πρέπει πραγματικά να πιστέψουμε ότι ο Κύριος με το βάπτισμά Του ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα και ότι σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας μέσω του αίματος του Σταυρού.
Μπορούμε να συναντήσουμε τον Μεσσία με την πραγματική πίστη στα έργα του Ιησού που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Μέσω της Σκηνής του Μαρτυρίου μπορούμε τώρα να κατανοήσουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος πιο συγκεκριμένα, και να καταλάβουμε ότι η πίστη του στηρίζεται στην αλήθεια που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Η πίστη κρίσιμης σπουδαιότητας που πρέπει όλοι να έχουμε τώρα, είναι αυτή που πιστεύει πραγματικά με την καρδιά στη σωτηρία που έγινε από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα.
Τώρα ακούμε και μαθαίνουμε για την αλήθεια που υπήρχε στη Σκηνή του Μαρτυρίου φτιαγμένη από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Ο Μεσσίας περιμένει τώρα εμάς, έχοντας ήδη εξιλεώσει πραγματικά όλες τις αμαρτίες μας μέσω των έργων Του που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα.
Ο Θεός σάς προειδοποιεί να πιστέψετε σ' αυτή την αλήθεια με όλη την καρδιά σας. Έχετε ακόμα αμαρτία στην καρδιά σας; Τότε πρέπει όλοι να αναγνωρίσετε ξεκάθαρα ενώπιον του Θεού πόσο ακριβώς σκοτεινές και ακάθαρτες είναι οι αμαρτίες στις καρδιές σας, να ομολογήσετε τις αμαρτίες σας, να πιστέψτε στην αλήθεια που αποκαλυπτόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και μ' αυτό τον τρόπο να λάβατε την άφεση όλων των αμαρτιών σας. Όταν πιστεύετε αληθινά ότι ο Ιησούς έχει εξιλεώσει ήδη όλες τις αμαρτίες σας, τότε μπορείτε να μεταβιβάσετε σ’ Αυτόν όλες τις αμαρτίες που βρίσκονται στις καρδιές σας και να λάβετε την τέλεια άφεση της αμαρτίας.
Πρέπει όλοι να πιστέψουμε με τις καρδιές μας στην άφεση της αμαρτίας που σχεδιάσε πραγματικά ο Θεός για μας, που είναι φτιαγμένη από το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Ο Θεός μάς έχει δώσει το ευαγγέλιο, κατασκευασμένο από αυτά τα θαυμάσια έργα του Ιησού, του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και μ' αυτό τον τρόπο μας έχει κάνει να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας και να απολαύσουμε όλη τη δύναμη και εξουσία ως παιδιά Του. Ο Κύριος μας έχει κάνει να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας, και να λάβουμε αιώνια ζωή με πίστη στα έργα της σωτηρίας που δόθηκαν σε μας και που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα.

Ευχαριστώ τον Κύριο που έκανε δυνατό σε μας, να σωθούμε με πίστη στην αλήθεια που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Με πίστη σ’ αυτή την αλήθεια, μπορούμε να εξιλεωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με πίστη. Αλληλούια!