คำสอน

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 2-6] (Αποκάλυψη 2:12-17) Επιστολή προς την Εκκλησία της Περγάμου

(Αποκάλυψη 2:12-17)
«Και προς τον άγγελον της εν Περγάμω εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο έχων την ρομφαίαν την δίστομον, την οξείαν· Εξεύρω τα έργα σου και πού κατοικείς· όπου είναι ο θρόνος του Σατανά· και κρατείς το όνομά μου, και δεν ηρνήθης την πίστιν μου και εν ταις ημέραις, εν αις υπήρχεν Αντίπας ο μάρτυς μου ο πιστός, όστις εφονεύθη παρ' υμίν, όπου κατοικεί ο Σατανάς. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί τινάς κρατούντας την διδαχήν του Βαλαάμ, όστις εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλη σκάνδαλον ενώπιον των υιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσιν ειδωλόθυτα και να πορνεύσωσιν. Ούτως έχεις και συ τινάς κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών, το οποίον μισώ. Μετανόησον· ει δε μη, έρχομαι προς σε ταχέως και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με την ρομφαίαν του στόματός μου. Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από του μάννα του κεκρυμμένου, και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα νέον γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων».
 
 
Εξήγηση
 
Στίχος 12: «Και προς τον άγγελον της εν Περγάμω εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο έχων την ρομφαίαν την δίστομον, την οξείαν».
Η Πέργαμος ήταν διοικητική πρωτεύουσα στη Μικρά Ασία, που οι κάτοικοί της λάτρευαν πολλούς ειδωλολατρικούς θεούς. Ειδικότερα, ήταν κέντρο της λατρείας των αυτοκρατόρων. Με τη φράση «ο έχων την ρομφαίαν την δίστομον, την οξείαν» σημαίνει ότι ο Κύριος πολεμάει ενάντια στους εχθρούς του Θεού.
 
Στίχος 13: «Εξεύρω τα έργα σου και πού κατοικείς· όπου είναι ο θρόνος του Σατανά· και κρατείς το όνομά μου, και δεν ηρνήθης την πίστιν μου και εν ταις ημέραις, εν αις υπήρχεν Αντίπας ο μάρτυς μου ο πιστός, όστις εφονεύθη παρ' υμίν, όπου κατοικεί ο Σατανάς».
Ενώ η Πέργαμος ήταν φρούριο της λατρείας των αυτοκρατόρων, ήταν επίσης ο τόπος όπου υπέστη μαρτύριο ένας υπηρέτης του Θεού με το όνομα Αντίπας επειδή αρνήθηκε την ειδωλολατρία για να υπερασπιστεί την πίστη του στον Κύριο. Θα έρθει ξανά καιρός που οι άνθρωποι θα εξαναγκαστούν να λατρέψουν τον Αντίχριστο αλλά οι άγιοι και οι υπηρέτες του Θεού θα υπερασπιστούν την πίστη τους μέχρι τέλος, ακριβώς όπως ο Αντίπας υπερασπίστηκε την πίστη του με τη ζωή του. Για να έχουμε τέτοια τολμηρή πίστη, πρέπει να αρχίσουμε να υποβάλλουμε την πίστη μας σε δράση από τώρα, ακόμα και αν αρχίσουμε με μικρά βήματα. Όταν έρθει ο καιρός του διωγμού, οι άγιοι και οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να στηριχθούν ειδικά στο Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να εμπιστευθούν στον Θεό και να δεχτούν πρόθυμα το μαρτύριό τους με ελπίδα, έτσι ώστε να μπορούν να δώσουν τη δόξα στον Θεό και να ζήσουν τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη από Αυτόν.
 
Στίχος 14: «Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί τινάς κρατούντας την διδαχήν του Βαλαάμ, όστις εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλη σκάνδαλον ενώπιον των υιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσιν ειδωλόθυτα και να πορνεύσωσιν».
Ο Θεός επέπληξε την εκκλησία της Περγάμου επειδή μερικά από τα μέλη της κρατούσαν τη διδαχή του Βαλαάμ. Ο Βαλαάμ ήταν ένας ψευδοπροφήτης που οδήγησε τους Ισραηλίτες μακριά από τον Θεό και τους έκανε να διαπράξουν ειδωλολατρία βάζοντάς τους στον πειρασμό να έχουν σχέσεις με τις εθνικές που λάτρευαν είδωλα. Ο Κύριος επέπληξε εκείνους που η πίστη τους είχε αφήσει τον Θεό. Οι καρδιές των ανθρώπων είχαν αφήσει τον Θεό και αντίθετα λάτρευαν τα ψεύτικα είδωλα. Και η αμαρτία της ειδωλολατρίας είναι η πιο σοβαρή αμαρτία ενώπιον του Θεού.
 
Στίχος 15: «Ούτως έχεις και συ τινάς κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών, το οποίον μισώ».
Οι λέξεις «Νικολαΐτες» και «Βαλαάμ» στη Βίβλο είναι βασικά συνώνυμες, σημαίνοντας «εκείνους που νικούν τους ανθρώπους». Όταν ο Θεός είπε ότι υπάρχουν εκείνοι που κρατούν «την διδαχήν των Νικολαϊτών», αυτό ήταν ένας άλλος τρόπος για να πει ότι η εκκλησία του Θεού πρέπει να απορρίψει «την διδαχήν του Βαλαάμ». Όσοι ακολούθησαν αυτά τα δόγματα των Νικολαϊτών και του Βαλαάμ, επεδίωξαν υλικά κέρδη και την ειδωλολατρία. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει φυσικά να εκδιωχθούν από την εκκλησία του Θεού.
 
Στίχος 16: «Μετανόησον· ει δε μη, έρχομαι προς σε ταχέως και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με την ρομφαίαν του στόματός μου».
Γι' αυτό ο Θεός είπε στην εκκλησία της Περγάμου να εγκαταλείψει τη λατρεία των ψεύτικων θεών τους και την επιδίωξη κοσμικών κερδών και να επιστρέψει στη σωστή πίστη, προειδοποιώντας πως αν δεν μετανοήσουν θα πολεμήσει εναντίον τους με το ξίφος του στόματός Του. Αυτό, με άλλα λόγια, είναι μια αυστηρή μομφή μέσω της οποίας ο Θεός προειδοποίησε ότι θα τιμωρούσε όσους δεν μετανοούν από το να ακολουθούν τη διδαχή του Βαλαάμ, παρ’ όλο που ήταν πιστοί. Όσοι άκουσαν αυτή την προειδοποίηση του Θεού και επέστρεψαν σ' Αυτόν έμελλαν να ζήσουν και φυσικά και πνευματικά αλλά όσοι δεν το έκαναν έπρεπε να προετοιμαστούν για τη φυσική και πνευματική καταστροφή τους. Για τους άγιους και τους υπηρέτες του Θεού, για να ευλογηθούν σ' αυτή τη γη και μετά, πρέπει ν' ακούσουν το Λόγο του Θεού και να ακολουθήσουν τον Κύριο με την πίστη τους.
 
Στίχος 17: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από του μάννα του κεκρυμμένου, και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα νέον γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων».
Οι αληθινοί άγιοι θα δεχτούν ακόμα και το μαρτύριό τους. Ο Θεός μας λέει ότι σε όσους θα δεχτούν μαρτύριο για το όνομά Του, θα δώσει το μάννα του Ουρανού και θα γράψει τα ονόματά τους στη Βασιλεία Του. Προκειμένου να ζήσουμε φυσικά και πνευματικά, πρέπει να ακούσουμε αυτό που το Άγιο Πνεύμα είπε στην εκκλησία του Θεού. Σε όσους νικούν—δηλαδή εκείνους που κερδίζουν στη μάχη τους ενάντια στους οπαδούς του Σατανά—ο Θεός θα δώσει τη δικαιοσύνη της πίστης που τους ελευθερώνει από την αμαρτία και για την πίστη τους θα γράψει τα ονόματά τους στο Βιβλίο της Ζωής.

Η Βίβλος μάς λέει επανειλημμένα σε αρκετές περικοπές ότι όσοι επιμένουν μέχρι το τέλος θα λάβουν σωτηρία. Οι άγιοι, με άλλα λόγια, πρέπει να είναι υπομονετικοί στους έσχατους καιρούς, για να μπορούν να υπερασπιστούν την πίστη τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Τα ονόματα των αναγεννημένων είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής. Γι' αυτό οι πιστοί πρέπει να μπουν στη Βασιλεία του Θεού όχι επιδιώκοντας υλικά και κοσμικά κέρδη αλλά νικώντας με την πίστη τους, μέχρι την ημέρα που θα σταθούν τελικά ενώπιον του Θεού.