Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 5-1] (Αποκάλυψη 5:1-14) Ο Ιησούς που Είναι Ενθρονισμένος ως Αντιπρόσωπος του Πατέρα Θεού

(Αποκάλυψη 5:1-14)
«Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίον γεγραμμένον έσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένον με σφραγίδας επτά. Και είδον άγγελον ισχυρόν κηρύττοντα μετά φωνής μεγάλης· Τις είναι άξιος να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας σφραγίδας αυτού; Και ουδείς ηδύνατο εν τω ουρανώ, ουδέ επί της γης ουδέ υποκάτω της γης να ανοίξη το βιβλίον ουδέ να βλέπη αυτό. Και εγώ έκλαιον πολλά, ότι ουδείς ευρέθη άξιος να ανοίξη και να αναγνώση το βιβλίον ούτε να βλέπη αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων μοι λέγει· Μη κλαίε· ιδού, υπερίσχυσεν ο λέων, όστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας επτά σφραγίδας αυτού. Και είδον και ιδού εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων Αρνίον ιστάμενον ως εσφαγμένον, έχον κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά, οίτινες είναι τα επτά πνεύματα του Θεού τα απεσταλμένα εις πάσαν τη γην. Και ήλθε και έλαβε το βιβλίον εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Και ότε έλαβε το βιβλίον, τα τέσσαρα ζώα και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσον ενώπιον του Αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρεις θυμιαμάτων, αίτινες είναι αι προσευχαί των αγίων· και ψάλλουσι νέαν ωδήν, λέγοντες· 
Άξιος είσαι να λάβης το βιβλίον 
και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, 
διότι εσφάγης 
και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματός σου 
εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς,
και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλόθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και ήτο ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες μετά φωνής μεγάλης· 
Άξιον είναι το Αρνίον το εσφαγμένον 
να λάβη την δύναμιν και πλούτον και σοφίαν 
και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Και παν κτίσμα, το οποίον είναι εν τω ουρανώ και επί της γης και υποκάτω της γης και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα εν αυτοίς, ήκουσα ότι έλεγον· 
Εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το Αρνίον έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα τέσσαρα ζώα έλεγον· Αμήν· και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκύνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων».
 
 
Εξήγηση 
 
Στίχος 1: «Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίον γεγραμμένον έσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένον με σφραγίδας επτά» 
Εδώ λέει ότι ο Πατέρας Θεός έχει στο δεξί Του χέρι ένα βιβλίο σε μορφή κύλινδρου σφραγισμένο με επτά σφραγίδες. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πήρε αυτόν τον κύλινδρο που κρατούσε στο δεξί Του χέρι ο Πατέρας, εννοώντας ότι στον Ιησού δόθηκε όλη η εξουσία του Ουρανού. 
 
Στίχοι 2-4: «Και είδον άγγελον ισχυρόν κηρύττοντα μετά φωνής μεγάλης· Τις είναι άξιος να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας σφραγίδας αυτού; 3 Και ουδείς ηδύνατο εν τω ουρανώ, ουδέ επί της γης ουδέ υποκάτω της γης να ανοίξη το βιβλίον ουδέ να βλέπη αυτό. 4 Και εγώ έκλαιον πολλά, ότι ουδείς ευρέθη άξιος να ανοίξη και να αναγνώση το βιβλίον ούτε να βλέπη αυτό» 
Δεν υπήρχε κανένας, εκτός από τον Ιησού, που θα μπορούσε να κρίνει τον κόσμο, να δημιουργήσει τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη και να ζήσει μέσα σ’ αυτούς με τους αγίους ως αντιπρόσωπος του Θεού Πατέρα. 
 
Στίχος 5: «Και εις εκ των πρεσβυτέρων μοι λέγει· Μη κλαίε· ιδού, υπερίσχυσεν ο λέων, όστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας επτά σφραγίδας αυτού» 
Εδώ, η φράση «ο λέων, όστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ», υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Παντοδύναμος Θεός και ο Βασιλιάς των βασιλιάδων που είναι άξιος και ικανός να εκτελέσει πλήρως το σχέδιο του Πατέρα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος Θεός και ο αντιπρόσωπος του Θεού που θα εκπληρώσει το σχέδιο του Πατέρα. 
 
Στίχος 6: «Και είδον και ιδού εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων Αρνίον ιστάμενον ως εσφαγμένον, έχον κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά, οίτινες είναι τα επτά πνεύματα του Θεού τα απεσταλμένα εις πάσαν τη γην» 
Ο Ιησούς Χριστός, που έχει λάβει όλη την εξουσία πάνω σε όλο τον Ουρανό και τη γη από τον Πατέρα Θεό, είναι ο Παντοδύναμος Θεός που δημιούργησε όλα τα πράγματα. Είναι Αυτός που ήρθε σ' αυτή τη γη με σάρκινο ανθρώπινο σώμα, πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και πέθανε γι' αυτές τις αμαρτίες για να μας λυτρώσει από όλες τις αμαρτίες μας. 
 
Στίχος 7: «Και ήλθε και έλαβε το βιβλίον εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου» 
Επειδή ο Ιησούς Χριστός ως Θεός ήταν κατάλληλος, μπορούσε να πάρει τον κύλινδρο από τον Πατέρα. Αυτό σημαίνει ότι από εκεί και πέρα, ο Κύριος μας θα εκτελούσε όλα τα έργα του Θεού. 
 
Στίχος 8: «Και ότε έλαβε το βιβλίον, τα τέσσαρα ζώα και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσον ενώπιον του Αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρεις θυμιαμάτων, αίτινες είναι αι προσευχαί των αγίων» 
Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός θα ενεργήσει για τον Πατέρα ως Θεός, του οποίου η πρώτη επιθυμία είναι να ακούει τις προσευχές των αγίων που προσφέρονται από τους 24 πρεσβυτέρους και τα τέσσερα ζωντανά πλάσματα. 
 
Στίχος 9: «Και ψάλλουσι νέαν ωδήν, λέγοντες· Άξιος είσαι να λάβης το βιβλίον και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγης και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους» 
Εδώ ο Ιησούς Χριστός δοξάζεται από τους λειτουργούς του Ουρανού αφού έγινε αντιπρόσωπος του Θεού. Οι λειτουργοί του Ουρανού δόξασαν τον Ιησού Χριστό που έσωσε τους αμαρτωλούς σ' αυτή τη γη από τις αμαρτίες του κόσμου. Ενώ ήταν σ' αυτή τη γη, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε στο Σταυρό για να σώσει τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες του κόσμου, και εξαγόρασε αυτούς τους αμαρτωλούς για τον Πατέρα πληρώνοντας την ποινή της αμαρτίας με το αίμα Του. Γι' αυτό οι λειτουργοί του Ουρανού δοξάζουν τα δίκαια έργα Εκείνου που έχει γίνει Θεός τους. 
 
Στίχος 10: «Και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης» 
Ο Ιησούς Χριστός, που έγινε ο αντιπρόσωπος του Θεού Πατέρα, μετέτρεψε τους αγίους σε λαό και ιερείς της Βασιλείας του Θεού, και τους έκανε να βασιλέψουν σ’ αυτήν. Έτσι έγινε ακόμα πιο άξιος να λάβει όλη τη δόξα και τον έπαινο από τους λειτουργούς του Ουρανού. 
 
Στίχοι 11-12: «Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλόθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και ήτο ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες μετά φωνής μεγάλης· Άξιον είναι το Αρνίον το εσφαγμένον να λάβη την δύναμιν και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν» 
Επειδή ο Ιησούς είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου στο σώμα Του με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, μπορούσε να χύσει το αίμα Του στο Σταυρό και γι' αυτό είναι άξιος να λάβει τη δύναμη, τον πλούτο, τη σοφία, τη δύναμη, την τιμή, τη δόξα και την ευλογία από όλα τα πλάσματα στον Ουρανό ως Αυτός που αντιπροσωπεύει τον Πατέρα. Από τους λειτουργούς του Ουρανού και τους αγγέλους Του, λαβαίνει όλο τον έπαινο και τη λατρεία τους. Αλληλούια! Δοξάστε τον Κύριο! Γύρω από το θρόνο του Θεού ήταν τα τέσσερα ζωντανά πλάσματα και οι 24 πρεσβύτεροι. Δόξαζαν τον Θεό που ελευθέρωσε όλες τις ψυχές από την αμαρτία, επειδή η δόξα Του είναι ατελείωτη. 
 
Στίχοι 13-14: «Και παν κτίσμα, το οποίον είναι εν τω ουρανώ και επί της γης και υποκάτω της γης και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα εν αυτοίς, ήκουσα ότι έλεγον· Εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το Αρνίον έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα τέσσαρα ζώα έλεγον· Αμήν· και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκύνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων» 
Τέλος, ο Ιησούς Χριστός που έγινε ο αντιπρόσωπος του Θεού, αναστήθηκε ως άξιος να λάβει όλο τον έπαινο και τη λατρεία από τους λειτουργούς του Ουρανού. Όλοι οι λειτουργοί του Ουρανού Του έδωσαν την ευλογία, την τιμή και τη δόξα για πάντα, επειδή αυτοί ήταν τόσο κατάπληκτοί και ευγνώμονες που ο Θεός ήταν τόσο άξιος. Όλοι οι άγιοι και στον Ουρανό και στη γη πρέπει να δώσουν τη δόξα και την τιμή σ' Αυτόν που είναι ενθρονισμένος ως ο αντιπρόσωπος του Θεού Πατέρα.