Sermões

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 6-1] (Αποκάλυψη 6:1-17) Οι Επτά Εποχές που Έχουν Ορισθεί από τον Θεό

(Αποκάλυψη 6:1-17)
«Και είδον, ότε ήνοιξε το Αρνίον μίαν εκ των σφραγίδων, και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος λευκός· και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε τόξον· και εδόθη εις αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και διά να νικήση. Και ότε ήνοιξε την δευτέραν σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερον ζώον λέγον· Έρχου και βλέπε. Και εξήλθεν άλλος ίππος κόκκινος, και εις τον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώση την ειρήνην από της γης, και να σφάξωσιν αλλήλους, και εδόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη. Και ότε ήνοιξε την τρίτην σφραγίδα, ήκουσα το τρίτον ζώον λέγον· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος μέλας, και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε ζυγαρίαν εν τη χειρί αυτού. Και ήκουσα φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσαν· Μία χοίνιξ σίτου δι' εν δηνάριον και τρεις χοίνικες κριθής δι' εν δηνάριον, και το έλαιον και τον οίνον μη βλάψης. Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την τετάρτην, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσαν· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος ωχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ωνομάζετο θάνατος, και ο Άδης ηκολούθει μετ' αυτού· και εδόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης. Και ότε ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων διά τον λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν, την οποίαν είχον. Και έκραξαν μετά φωνής μεγάλης, λέγοντες· Έως πότε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από των κατοικούντων επί της γης; Και εδόθησαν εις έκαστον στολαί λευκαί, και ερρέθη προς αυτούς να αναπαυθώσιν έτι ολίγον καιρόν, εωσού συμπληρωθώσι και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες να φονευθώσιν ως και αυτοί. Και είδον, ότε ήνοιξε την σφραγίδα την έκτην, και ιδού, έγεινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγεινε μέλας ως σάκκος τρίχινος και η σελήνη έγεινεν ως αίμα, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις τη γην, καθώς η συκή ρίπτει τα άωρα σύκα αυτής, σειομένη υπό μεγάλου ανέμου, και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίον τυλιγμένον, και παν όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών· και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τας πέτρας των ορέων, και λέγουσι προς τα όρη και προς τας πέτρας· Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του Αρνίου, διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθή;».
 
 
Εξήγηση
 
Στίχος 1: «Και είδον, ότε ήνοιξε το Αρνίον μίαν εκ των σφραγίδων, και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής· Έρχου και βλέπε»
Αυτός ο στίχος μας λέει ότι ο Ιησούς ανοίγει το πρώτο σχέδιο του κυλίνδρου που παρέλαβε από τον Πατέρα, ο οποίος καταγράφει ολόκληρο το σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα.
 
Στίχος 2: «Και είδον, και ιδού, ίππος λευκός· και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε τόξον· και εδόθη εις αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και διά να νικήση»
Η πρώτη σφραγίδα του Θεού μιλά για την καθιέρωση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος στον Ιησού Χριστό ως σχέδιο του Θεού για να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία, καθώς και το θρίαμβο αυτού του σχεδίου. Το σχέδιο του Πατέρα Θεού για να κάνει την ανθρωπότητα λαό Του σώζοντάς τους από τις αμαρτίες τους, άρχισε με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος από τον Ιησού Χριστό—δηλαδή με την απελευθέρωση της ανθρωπότητας από την αμαρτία μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στο Σταυρό.
Ο Θεός έχει ελευθερώσει τις ψυχές από όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και συνεχίζει να το κάνει ακόμα και τώρα που μιλάμε. Αυτό είναι το πρώτο σχέδιο που ο Θεός έχει ορίσει για την ανθρωπότητα. Αυτό το πρώτο σχέδιο του Θεού είναι για τη σωτηρία της ανθρωπότητας μέσω του ερχομού του Ιησού Χριστού σ' αυτή τη γη, το βάπτισμα, τη σταύρωση και την ανάστασή Του.
Αυτή η εποχή του λευκού ίππου αναφέρεται στη νίκη του Θεού στο δίκαιο πόλεμο του ευαγγελίου που εκπλήρωσε για να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από όλες τις αμαρτίες της. Αυτό μας λέει επίσης ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος θα συνεχίσει να θριαμβεύει.
 
Στίχοι 3-4: «Και ότε ήνοιξε την δευτέραν σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερον ζώον λέγον· Έρχου και βλέπε. Και εξήλθεν άλλος ίππος κόκκινος, και εις τον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώση την ειρήνην από της γης, και να σφάξωσιν αλλήλους, και εδόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη»
Αυτό μας λέει ότι στη δεύτερη εποχή που έχει οριστεί από τον Θεό, ο κόσμος θα μετατραπεί σε κόσμο του Σατανά. Η εμφάνιση του κόκκινου ίππου εδώ σημαίνει ότι ο κόσμος θα περιέλθει κάτω από την εξουσία του Σατανά.
Ο Σατανάς έχει φέρει πόλεμο σ' αυτό τον κόσμο, αφαιρώντας την ειρήνη. Γι’ αυτό ο κόσμος πέρασε από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, αμέτρητοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως συνέπεια και όσοι επέζησαν έχουν ζήσει σε αβέβαιη, ειρήνη με διακοπές. Ακόμα και τώρα, έθνη και κράτη σε όλο τον κόσμο έχουν δυσπιστία μεταξύ τους και ετοιμάζουν πόλεμο το ένα ενάντια στο άλλο, θρυμματίζοντας την ειρήνη σε πολλά κομμάτια. Αυτή η εποχή είναι η εποχή του πολέμου και της γενοκτονίας.
 
Στίχοι 5-6: «Και ότε ήνοιξε την τρίτην σφραγίδα, ήκουσα το τρίτον ζώον λέγον· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος μέλας, και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε ζυγαρίαν εν τη χειρί αυτού. 6 Και ήκουσα φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσαν· Μία χοίνιξ σίτου δι' εν δηνάριον και τρεις χοίνικες κριθής δι' εν δηνάριον, και το έλαιον και τον οίνον μη βλάψης»
Η τρίτη εποχή για την οποία μιλά ο Θεός, είναι η εποχή του μαύρου ίππου, η εποχή της φυσικής και πνευματικής πείνας για την ανθρωπότητα. Σε όλο τον κόσμο σήμερα, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν σωθεί λόγω της πνευματικής πείνας τους και επειδή πολλοί πεθαίνουν επίσης από φυσικό λιμό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ζούμε τώρα σ' αυτή την τρίτη εποχή. Με το πέρασμα αυτής της εποχής, θα έρθει η εποχή του ωχρού ίππου.
 
Στίχοι 7-8: «Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την τετάρτην, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσαν· Έρχου και βλέπε. 8 Και είδον, και ιδού, ίππος ωχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ωνομάζετο θάνατος, και ο Άδης ηκολούθει μετ' αυτού· και εδόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης»
Η τέταρτη εποχή που ορίσθηκε από τον Θεό, είναι η εποχή του ωχρού ίππου. Η Βίβλος μάς λέει ότι στη διάρκεια αυτής της περιόδου ο Αντίχριστος θα αρχίσει τις δραστηριότητές του και ότι αυτή η εποχή θα είναι επίσης η εποχή του μαρτυρίου για τους αγίους. Αυτός είναι ο χρόνος όταν ο Αντίχριστος θα κλέψει από τους αγίους την αληθινή πίστη τους, θα διώξει και θα σκοτώσει όσους δεν τον λατρεύουν ή δεν λάβουν το χάραγμά του. Από εκεί και μετά, ο κόσμος θα έρθει κάτω από την κακή κατάσταση των πληγών των επτά σαλπίγγων. Αυτή τη στιγμή το μαρτύριο των αγίων θα είναι αναπόφευκτο.
 
Στίχοι 9-11: «Και ότε ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων διά τον λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν, την οποίαν είχον. 10 Και έκραξαν μετά φωνής μεγάλης, λέγοντες· Έως πότε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από των κατοικούντων επί της γης; 11 Και εδόθησαν εις έκαστον στολαί λευκαί, και ερρέθη προς αυτούς να αναπαυθώσιν έτι ολίγον καιρόν, εωσού συμπληρωθώσι και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες να φονευθώσιν ως και αυτοί»
Η πέμπτη εποχή του Θεού είναι η εποχή της ανάστασης και της αρπαγής των αγίων. Μετά από αυτή την εποχή θα αρχίσει η Χιλιετής Βασιλεία. Η περικοπή μας λέει ότι πρέπει όλοι να πιστέψουμε στο μαρτύριο, την ανάσταση και την αρπαγή που μας περιμένουν, και ότι πρέπει να ζήσουμε με την πίστη μας και να ελπίζουμε στους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός.
 
Στίχος 12: «Και είδον, ότε ήνοιξε την σφραγίδα την έκτην, και ιδού, έγεινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγεινε μέλας ως σάκκος τρίχινος και η σελήνη έγεινεν ως αίμα»
Η έκτη εποχή του Θεού είναι η εποχή της καταστροφής του πρώτου κόσμου που δημιούργησε ο Θεός. Εκείνη τη στιγμή θα ξεσπάσουν οι πληγές των επτά φιαλών πάνω στον κόσμο, όταν ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια θα χάσουν το φως τους, και η γη θα βυθιστεί κάτω από νερά εξαιτίας σεισμών.
 
Στίχος 13: «Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις τη γην, καθώς η συκή ρίπτει τα άωρα σύκα αυτής, σειομένη υπό μεγάλου ανέμου»
Στη διάρκεια αυτής της έκτης εποχής, η καταστροφή του κόσμου που δημιουργήθηκε από τον Θεό θα επέλθει με τις πληγές των επτά φιαλών. Μεγάλη σύγχυση θα σκεπάσει τον κόσμο καθώς τα αστέρια θα πέφτουν από τον ουρανό και η γη θα αναποδογυριστεί.
 
Στίχος 14: «Και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίον τυλιγμένον, και παν όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών»
Αυτός ο στίχος μας λέει πως όταν χυθούν οι πληγές των επτά φιαλών, ο ουρανός θα εξαφανιστεί σαν να ήταν ένας κύλινδρος που τυλίγεται, και όλα τα βουνά και τα νησιά θα μετακινηθούν από τις θέσεις τους–καταστροφές που δείχνουν αλλαγές συντριβής της γης που θα αλλάξουν πολύ τη φυσική δομή του κόσμου.
 
Στίχος 15: «Και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τας πέτρας των ορέων»
Στη διάρκεια αυτής της εποχής της έκτης σφραγίδας, όταν ο Θεός χύσει τις πληγές των επτά φιαλών, δε θα υπάρχει κανένας που να ζει σ' αυτή τη γη, ούτε βασιλιάδες ούτε ισχυροί, που δε θα τρέμουν από το φόβο της οργής του Αρνίου.
 
Στίχος 16: «Και λέγουσι προς τα όρη και προς τας πέτρας· Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του Αρνίου»
Η οργή του Θεού θα είναι τόσο μεγάλη, που όλη η ανθρωπότητα θα τρέμει από το φόβο. Αυτή θα είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που όλη η ανθρωπότητα θα χτυπηθεί από τέτοιο φόβο.
 
Στίχος 17: διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθή;»
Όταν θα ξεχύνονται οι πληγές των επτά φιαλών, καθένας, ανεξάρτητα από το πόσο δυνατός ή ισχυρός είναι, θα τρέμει από το φόβο των μεγάλων καταστροφών που θα έρχονται πάνω τους από την οργή του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να σταθεί μπροστά στην οργή του Θεού χωρίς φόβο.
Ποια, λοιπόν, είναι η έβδομη εποχή; Η έβδομη εποχή που ορίσθηκε από τον Θεό είναι η εποχή στην οποία οι άγιοι θα ζήσουν στη Χιλιετή Βασιλεία, που ακολουθείται από τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη στους οποίους θα ζήσουν για πάντα.