Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 7-1] (Αποκάλυψη 7:1-17) Ποιος θα Σωθεί στη Διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης;

(Αποκάλυψη 7:1-17)
«Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, διά να μη πνέη άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δένδρον. Και είδον άλλον άγγελον ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης προς τους τέσσαρας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι τη γην και την θάλασσαν, λέγων· Μη βλάψητε τη γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών. Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων· εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ·
εκ φυλής Ιούδα δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·
εκ φυλής Ρουβήν δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·
εκ φυλής Γαδ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·
εκ φυλής Ασήρ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·
εκ φυλής Νεφθαλείμ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·
εκ φυλής Μανασσή δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι.
εκ φυλής Συμεών δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·
εκ φυλής Λευΐ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·
εκ φυλής Ισσάχαρ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·
εκ φυλής Ζαβουλών δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·
εκ φυλής Ιωσήφ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·
εκ φυλής Βενιαμίν δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι.
Μετά ταύτα είδον, και ιδού, όχλος πολύς, τον οποίον ουδείς ηδύνατο να αριθμήση, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, οίτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου, ενδεδυμένοι στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν ταις χερσίν αυτών. και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης έλεγον· Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου, και του Αρνίου. Και πάντες οι άγγελοι ίσταντο κύκλω του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκύνησαν τον Θεόν λέγοντες:
‘Αμήν· η ευλογία και δόξα και η σοφία και η ισχύς
και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις
ανήκει εις τον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων·
Αμήν.’
Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων, λέγων προς εμέ· Ούτοι οι ενδεδυμένοι τας στολάς τας λευκάς τίνες είναι και πόθεν ήλθον; Και είπα προς αυτόν· Κύριε, συ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ· Ούτοι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου. Διά τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύκτα εν τω ναώ αυτού, και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον ουδέ θέλουσι διψήσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος ουδέ κανέν καύμα, διότι το Αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών.’»
 
 
Εξήγηση
 
Στίχος 1: «Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, διά να μη πνέη άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δένδρον»
Αυτό το χωρίο μας παρουσιάζει ότι αν ο αέρας των δοκιμασιών φυσά ή όχι, εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την άδεια του Θεού. Ο Θεός έχει αποφασίσει ότι θα σώσει 144.000 από τις φυλές του Ισραήλ και θα τους κάνει λαό Του πριν επιτρέψει τη Μεγάλη Θλίψη σ' αυτή τη γη.
 
Στίχοι 2-3: «Και είδον άλλον άγγελον ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης προς τους τέσσαρας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι τη γην και την θάλασσαν, λέγων· Μη βλάψητε τη γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους υπηρέτες του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών»
Εδώ ο Θεός διατάζει τους τέσσερις αγγέλους που τους ανατέθηκε να βλάψουν τη γη και τις θάλασσες, να μην βλάψουν τον κόσμο έως ότου σφραγιστούν οι 144.000 Ισραηλιτών. Ο Θεός τους είπε, με άλλα λόγια, να μην κάνουν κακό έως ότου επιλεχθούν 12.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ και τα μέτωπά τους να σφραγιστούν με τη σφραγίδα της ζωής του Θεού. Αυτή ήταν ειδική εντολή του Θεού που δείχνει την ιδιαίτερη προσοχή Του για το λαό Ισραήλ.
 
Στίχος 4: «Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων· εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ»
Όσοι σφραγίζονται από τον Θεό θα λάβουν ειδική προστασία από τον Θεό και την ευλογία της σωτηρίας Του, ακόμα και στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης των έσχατων καιρών.
 
Στίχοι 5-9: «εκ φυλής Ιούδα δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ρουβήν δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Γαδ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ασήρ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·εκ φυλής Νεφθαλείμ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Μανασσή δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι. εκ φυλής Συμεών δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Λευΐ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ισσάχαρ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ζαβουλών δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ιωσήφ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Βενιαμίν δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· Μετά ταύτα είδον, και ιδού, όχλος πολύς, τον οποίον ουδείς ηδύνατο να αριθμήση, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, οίτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου, ενδεδυμένοι στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν ταις χερσίν αυτών»
Αυτός ο στίχος μας λέει τον αριθμό των σφραγισμένων μέσα από το λαό Ισραήλ—12.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ θα σφραγιστούν ως παραλήπτες της ειδικής χάρης του Θεού. Ο Θεός θα δώσει τη σωτηρία σε 12.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ και θα τους κάνει λαό Του· αυτή η ειδική χάρη θα παραχωρηθεί σε κάθε φυλή εξίσου.
Επειδή ο Θεός αγάπησε κάθε φυλή του Ισραήλ εξίσου, έδωσε σε όλους την ίδια ευλογία να γίνουν λαός Του. Ο Θεός έντυσε τους Ισραηλίτες με αυτή τη χάρη για να εκπληρώσει τον Λόγο της υπόσχεσής Του που δόθηκε στον Αβραάμ και τους απογόνους του. Όπως μπορεί να φανεί, ο Θεός εκπληρώνει έτσι όλα όσα έχει υποσχεθεί και έχει προγραμματίσει για την ανθρωπότητα.
Αυτό μας λέει ότι ένας μεγάλος αριθμός Εθνικών θα σωθεί επίσης στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης και θα γίνει ο λαός του Θεού. Θα υπάρξει, με άλλα λόγια, ένα αμέτρητο πλήθος Εθνικών που επίσης θα ελευθερωθεί από τις αμαρτίες του πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και θα υποστούν μαρτύριο για την πίστη τους στους έσχατους καιρούς. Πρέπει επομένως να θυμόμαστε ότι ο Θεός εργάζεται για να κάνει τους Εθνικούς λαό Του ακόμα και μέχρι τις έσχατες ημέρες.
 
Στίχοι 10-11: «Και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης έλεγον· Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου, και του Αρνίου. Και πάντες οι άγγελοι ίσταντο κύκλω του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκύνησαν τον Θεόν»
Ο Θεός παραχωρεί τη χάρη της σωτηρίας Του ακόμα και στους έσχατους καιρούς, και στους Ισραηλίτες και σ’ εμάς τους Εθνικούς. Ο Κύριός μας επομένως είναι άξιος να λάβει όλη τη λατρεία, τον έπαινο και τη δόξα. Για τους αγίους, κανένας άλλος εκτός από τον Θεό δε μπορεί να είναι αντικείμενο της λατρείας τους.
 
Στίχος 12: «Λέγοντες· Αμήν· η ευλογία και δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς ανήκει εις τον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν»
Όλοι οι υπηρέτες του Θεού δίνουν έπαινο στον Κύριο που είναι Θεός. Είναι κατάλληλο μόνο για τον Θεό να λάβει όλους αυτούς τους επαίνους και την τιμή.
 
Στίχοι 13-14: «Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων, λέγων προς εμέ· Ούτοι οι ενδεδυμένοι τας στολάς τας λευκάς τίνες είναι και πόθεν ήλθον; Και είπα προς αυτόν· Κύριε, συ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ· Ούτοι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου»
Ο Θεός θα συλλέξει την τελευταία συγκομιδή Του αφότου σηκώσει τον αέρα της Μεγάλης Θλίψης για να κάνει τους αγίους να νικήσουν στο ένδοξο μαρτύριό τους και να υπερασπιστούν την αληθινή πίστη τους.
Όταν περάσουν τα πρώτα τριάμισι χρόνια από την επταετή περίοδο της Μεγάλης Θλίψης, οι άγιοι θα διωχτούν σκληρά από τον Αντίχριστο και θα υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Αυτή η Θλίψη του μαρτυρίου είναι διαφορετικής διάστασης από οποιεσδήποτε άλλες δοκιμασίες που είχαν προηγηθεί στην Εκκλησιαστική Ιστορία· θα προβάλει μια απόλυτη απαίτηση για την πίστη των αγίων που πιστεύουν στον Θεό σ' αυτή τη γη. Το μαρτύριο είναι μια μεγάλη τιμή για τους αγίους. Μέσω του μαρτυρίου τους, οι άγιοι μπορούν να αποκαλύψουν σαφώς την αληθινή τους πίστη στον Θεό. Στους έσχατους καιρούς της Μεγάλης Θλίψης, όλοι οι άγιοι θα υπερασπιστούν την πίστη τους μέσω του μαρτυρίου τους, θα συμμετέχουν στην ανάσταση και την αρπαγή τους, και θα σταθούν μπροστά στο θρόνο Του Θεού.
 
Στίχοι 15-16: «Διά τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύκτα εν τω ναώ αυτού, και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον ουδέ θέλουσι διψήσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος ουδέ κανέν καύμα»
Όσοι έχουν την αληθινή πίστη ενώπιον του Θεού στους έσχατους καιρούς της Μεγάλης Θλίψης θα υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους στη σωτηρία του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός επομένως θα δώσει στους αγίους με τέτοια πίστη την ειδική προστασία και ευλογία Του, και θα τους αγκαλιάσει στα χέρια Του.
Έχοντας πολεμήσει τον Αντίχριστο και έχοντας υποστεί μαρτύριο και αναστηθεί, οι άγιοι δε θα πεθάνουν ποτέ ξανά ούτε θα υποστούν λύπη στη Βασιλεία του Θεού. Θα ζήσουν για πάντα στις ευλογίες που χορηγούνται στα παιδιά του Θεού. Όσοι ζουν στην αγκαλιά του Θεού δε θα στερηθούν τίποτα, ούτε ποτέ ξανά θα υποφέρουν οποιαδήποτε ζημιά ή άγχος από το κακό. Όλα όσα τους αναμένουν είναι τώρα ειδική ανταμοιβή, αγάπη και δόξα του Θεού που θα παραχωρηθούν σ' αυτούς για πάντα.
 
Στίχος 17: «Διότι το Αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών»

Ο Θεός θα είναι ο αιώνιος Ποιμένας των αγίων και θα τους δώσει τις αιώνιες ευλογίες Του. Για να τους ανταμείψει για όλα τα βάσανα και το μαρτύριο που υπέφεραν οι άγιοι χάριν του Κυρίου ενώ ήταν σ' αυτή τη γη, ο Θεός θα τους οδηγήσει στις πηγές του ύδατος της ζωής, θα τους επιτρέψει να φάνε ψωμί μαζί με τον Κύριο μπροστά στο θρόνο του Θεού και θα τους ντύσει αιώνια με την ευλογία Του για να τους ενώσει μαζί Του σε όλη τη δόξα Του. Επειδή οι άγιοι, ενώ ήταν σ' αυτή τη γη, είχαν πιστέψει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έζησαν μια ζωή υπηρεσίας για τη δόξα του Θεού και υπέφεραν μαρτύριο για το όνομά Του, ο Θεός θα επιτρέψει σε όσους υπερασπίστηκαν έτσι την πίστη τους να ζήσουν για πάντα μέσα στη δόξα Του στους Νέους Ουρανούς και τη Βασιλεία. Αλληλούια! Δόξα στον Κύριο μας!