Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 9-1] (Αποκάλυψη 9:1-21) Η Πληγή της Αβύσσου

( Αποκάλυψη 9:1-21 )
«Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε· και είδον ότι έπεσεν εις την γην αστήρ εκ του ουρανού, και εδόθη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της αβύσσου. Και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης, και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην, και εδόθη εις αυτάς εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γης· και ερρέθη προς αυτάς να μη βλάψωσι τον χόρτον της γης μηδέ κανέν χλωρόν μηδέ κανέν δένδρον, ειμή τους ανθρώπους μόνους, οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών. Και εδόθη εις αυτάς να μη θανατώσωσιν αυτούς, αλλά να βασανισθώσι πέντε μήνας· και ο βασανισμός αυτών ήτο ως βασανισμός σκορπίου, όταν κτυπήση άνθρωπον. Και εν ταις ημέραις εκείναις θέλουσι ζητήσει οι άνθρωποι τον θάνατον και δεν θέλουσιν ευρεί αυτόν, και θέλουσιν επιθυμήσει να αποθάνωσι, και ο θάνατος θέλει φύγει απ’ αυτών. Και αι μορφαί των ακρίδων ήσαν όμοιαι με ίππους ητοιμασμένους εις πόλεμον, και επί τας κεφαλάς αυτών ήσαν ως στέφανοι όμοιοι με χρυσόν, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. Και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών, και οι οδόντες αυτών ήσαν ως λεόντων, και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς, και η φωνή των πτερύγων αυτών ήτο ως φωνή αμαξών ίππων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον. Και είχον ουράς ομοίας με σκορπίους και ήσαν κέντρα εις τας ουράς αυτών, και η εξουσία αυτών ήτο να βλάψωσι τους ανθρώπους πέντε μήνας. Και είχον εφ’ εαυτών βασιλέα τον άγγελον της αβύσσου, όστις Εβραϊστί ονομάζεται Αβαδδών, και εις την Ελληνικήν έχει όνομα Απολλύων. Η ουαί η μία απήλθεν· ιδού, έρχονται έτι δύο ουαί μετά ταύτα. 
Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε· και ήκουσα μίαν φωνήν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού, λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον, όστις είχε την σάλπιγγα· Λύσον τους τέσσαρας αγγέλους τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Ευφράτην. Και ελύθησαν οι τέσσαρες άγγελοι, οι ητοιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και μήνα και ενιαυτόν, διά να θανατώσωσι το τρίτον των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ιππικού ήτο δύο μυριάδες μυριάδων· και ήκουσα τον αριθμόν αυτών. Και ούτως είδον τους ίππους εν τη οράσει και τους καθημένους επ’ αυτών, ότι είχον θώρακας πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις· και αι κεφαλαί των ίππων ήσαν ως κεφαλαί λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον. Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων· εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών. Διότι αι εξουσίαι αυτών είναι εν τω στόματι αυτών, επειδή αι ουραί αυτών είναι όμοιαι με όφεις, έχουσαι κεφαλάς, και με αυτάς βλάπτουσι. Και οι λοιποί των ανθρώπων, οίτινες δεν εθανατώθησαν με τας πληγάς ταύτας, ούτε μετενόησαν από των έργων των χειρών αυτών, ώστε να μη προσκυνήσωσι τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπωσι δύνανται ούτε να ακούωσιν ούτε να περιπατώσι, και δεν μετενόησαν εκ των φόνων αυτών ούτε εκ των φαρμακειών αυτών ούτε εκ της πορνείας αυτών ούτε εκ των κλοπών αυτών.»
 

Εξήγηση

Στίχος 1: Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε· και είδον ότι έπεσεν εις την γην αστήρ εκ του ουρανού, και εδόθη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της αβύσσου.
Ότι ο Θεός έδωσε στον άγγελο το κλειδί της Αβύσσου, σημαίνει ότι αποφάσισε να φέρει στην ανθρωπότητα μια πληγή τόσο φοβερή όσο ο άδης. 
Άβυσσος σημαίνει ένας τόπος με ατελείωτο βάθος. Για να φέρει πόνο στον Αντίχριστο που ζει στην γη, τους οπαδούς του και όσους αντιστέκονται στους δίκαιους, ο Θεός θα ανοίξει την Άβυσσο. Το κλειδί για αυτή την Άβυσσο δόθηκε στον πέμπτο άγγελο. Αυτή είναι μια τρομακτική πληγή που είναι τόσο φρικτή όσο ο ίδιος ο άδης. 

Στίχος 2: Και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης, και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος.
Όταν ο Θεός επιτρέψει το άνοιγμα της Αβύσσου, ολόκληρος ο κόσμος θα γεμίσει από σκόνη σαν ηφαιστειακή τέφρα, που θα φέρει την πληγή του σκοταδιού. Αυτή η πληγή του σκοταδιού είναι φυλαγμένη για όσους αγαπούν το σκοτάδι. Ο Θεός είναι ο Θεός του φωτός που λάμπει σε μας, και μας δίνει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στον καθένα. Σε όσους πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια, ο Θεός έδωσε την χάρη της σωτηρίας και τους έκανε να ζουν στο λαμπρό φως Του. Αλλά όσοι δεν δέχονται την αλήθεια, αντιμετωπίζουν την δίκαιη τιμωρία του Θεού, που θα τους φέρει την πληγή του σκοταδιού και την δίκαιη τιμωρία Του. 
Οι άνθρωποι γεννιούνται εκ φύσεως αμαρτωλοί και στην ζωή τους προτιμούν το σκοτάδι παρά το φως. Αξίζουν για αυτό να λάβουν την πληγή του σκοταδιού από τον Θεό, επειδή απέρριψαν και δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. 

Στίχος 3: Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην, και εδόθη εις αυτάς εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γης·
Ο Θεός θα στείλει σε αυτή την γη ακρίδες και θα τιμωρήσει τις αμαρτίες όσων αντιτάσσονται στην αλήθεια του Θεού με τις ενστικτώδεις σκέψεις τους. Αυτή η πληγή των ακρίδων μπορεί να φέρει πόνο τόσο βασανιστικό όσο αυτός του τσιμπήματος του σκορπιού. Συνεπώς, όλοι οι αμαρτωλοί αυτού του κόσμου πρέπει να πιστέψουν στην αληθινή αγάπη του Θεού. Και όσοι δεν το κάνουν, πρέπει να δοκιμάσουν από πρώτο χέρι την εμπειρία, για να δουν πόσο μεγάλες και επώδυνες είναι οι αμαρτίες της απόρριψής τους για την αγάπη του Θεού και της στάσης τους απέναντι σε Αυτόν. 
Ο Θεός έστειλε τις ακρίδες σε αυτή την γη και κάνει τους ανθρώπους να πληρώσουν την ποινή των αμαρτιών τους για την στάση τους ενάντια στον Θεό της αλήθειας με τις ενστικτώδεις σκέψεις τους. Αυτή η ποινή της αμαρτίας, είναι να πέσει επάνω τους η πληγή των ακρίδων. 

Στίχος 4: και ερρέθη προς αυτάς να μη βλάψωσι τον χόρτον της γης μηδέ κανέν χλωρόν μηδέ κανέν δένδρον, ειμή τους ανθρώπους μόνους, οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών.
Όταν ο Θεός φέρνει την φοβερή πληγή των ακρίδων, δεν ξεχνά να παρουσιάσει το έλεός Του για όσους είναι σφραγισμένοι από Αυτόν. Διατάζει επίσης τις ακρίδες να μην βλάψουν την φύση. 

Στίχος 5: Και εδόθη εις αυτάς να μη θανατώσωσιν αυτούς, αλλά να βασανισθώσι πέντε μήνας· και ο βασανισμός αυτών ήτο ως βασανισμός σκορπίου, όταν κτυπήση άνθρωπον.
Στο Άσμα Ασμάτων 8:6, ο Θεός μιλά για την αγάπη και την οργή Του, λέγοντας, «Διότι η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος· η ζηλοτυπία σκληρά ως ο άδης· αι φλόγες αυτής φλόγες πυρός, ανάφλεξις ορμητικωτάτη». Παρόμοια, αυτή η πληγή μας λέει ακριβώς πόσο πιο φοβερή θα είναι η τιμωρία για όσους απορρίπτουν την αγάπη του Θεού που παρουσιάζεται μέσω του ευαγγέλιού Του, του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή η πληγή θα βασανίσει τους ανθρώπους για πέντε μήνες. 

Στίχος 6: Και εν ταις ημέραις εκείναις θέλουσι ζητήσει οι άνθρωποι τον θάνατον και δεν θέλουσιν ευρεί αυτόν, και θέλουσιν επιθυμήσει να αποθάνωσι, και ο θάνατος θέλει φύγει απ’ αυτών.
Η πληγή των ακρίδων θα φέρει τέτοια μεγάλα βάσανα, που οι άνθρωποι θα προτιμήσουν να πεθάνουν παρά να ζήσουν με αυτό τον πόνο, και όμως δεν θα μπορούν να πεθάνουν όσο και αν το θέλουν. Αυτή η πληγή ήρθε επειδή οι άνθρωποι αγνόησαν τον Θεό. Νομίζοντας ότι το τέλος της ζωής της σάρκας είναι το τέλος όλων, αγνόησαν τον Θεό που βασιλεύει και στην ζωή και στον θάνατο. Αλλά μέσω αυτής της πληγής των ακρίδων, ο Θεός μας δείχνει ότι ακόμα και ο θάνατος δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο με την άδεια του Θεού. 

Στίχοι 7-12: Και αι μορφαί των ακρίδων ήσαν όμοιαι με ίππους ητοιμασμένους εις πόλεμον, και επί τας κεφαλάς αυτών ήσαν ως στέφανοι όμοιοι με χρυσόν, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. Και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών, και οι οδόντες αυτών ήσαν ως λεόντων, και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς, και η φωνή των πτερύγων αυτών ήτο ως φωνή αμαξών ίππων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον. Και είχον ουράς ομοίας με σκορπίους και ήσαν κέντρα εις τας ουράς αυτών, και η εξουσία αυτών ήτο να βλάψωσι τους ανθρώπους πέντε μήνας. Και είχον εφ’ εαυτών βασιλέα τον άγγελον της αβύσσου, όστις Εβραϊστί ονομάζεται Αβαδδών, και εις την Ελληνικήν έχει όνομα Απολλύων. Η ουαί η μία απήλθεν· ιδού, έρχονται έτι δύο ουαί μετά ταύτα.
Οι ουρές των ακρίδων της Αβύσσου έχουν την δύναμη να βλάψουν τους ανθρώπους για πέντε μήνες. Αν και στην εμφάνισή τους μοιάζουν με γυναίκες, αυτές οι ακρίδες είναι εξαιρετικά τρομακτικά και σκληρά όντα. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η αμαρτία που έχουν διαπράξει οι άνδρες, επιζητώντας τις γυναίκες περισσότερο από τον Θεό. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο Σατανάς επιδιώκει να μας κάνει να πέσουμε στην σεξουαλική ανηθικότητα και να μας χωρίσει από τον Θεό φέρνοντάς μας τέτοιες αμαρτίες της σφοδρής επιθυμίας της σάρκας βαθιά μέσα στην ζωή μας.

Στίχος 13-15: Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε· και ήκουσα μίαν φωνήν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού, λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον, όστις είχε την σάλπιγγα· Λύσον τους τέσσαρας αγγέλους τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Ευφράτην. Και ελύθησαν οι τέσσαρες άγγελοι, οι ητοιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και μήνα και ενιαυτόν, διά να θανατώσωσι το τρίτον των ανθρώπων.
Η κρίση του Θεού για την αμαρτία, που τόσον καιρό περίμενε με υπομονή χάριν της ανθρωπότητας, έχει αρχίσει τελικά. Τώρα είναι ο χρόνος της πληγής του πολέμου, που θα σκοτώσει το ένα τρίτο της ανθρωπότητας στον ποταμό Ευφράτη. 

Στίχος 16: Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ιππικού ήτο δύο μυριάδες μυριάδων· και ήκουσα τον αριθμόν αυτών.
Εδώ αναφέρεται ο αριθμός του στρατού των ιππέων. Αυτός ο πόλεμος αφορά μια σύγχρονη ηλεκτρονική εχθροπραξία. Αν και το ένα τρίτο της ανθρωπότητας σκοτώνεται σε αυτό τον πόλεμο, οι επιζώντες άνθρωποι θα συνεχίσουν ακόμα να λατρεύουν τα είδωλα, να αντιστέκονται στον Θεό και να αρνούνται να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους. Αυτό μας δείχνει ακριβώς, πόσο έχει σκληρύνει η καρδιά τους με τις αμαρτίες τους στους έσχατους καιρούς. 

Στίχος 17: Και ούτως είδον τους ίππους εν τη οράσει και τους καθημένους επ’ αυτών, ότι είχον θώρακας πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις· και αι κεφαλαί των ίππων ήσαν ως κεφαλαί λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον.
Αυτό που είδε ο απόστολος Ιωάννης ήταν τα τρομακτικά καταστρεπτικά όπλα του 21ου αιώνα, όπως τανκς, μαχητικά αεροπλάνα και άλλα όπλα της σύγχρονης εποχής. 

Στίχος 18-19: Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων· εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών. Διότι αι εξουσίαι αυτών είναι εν τω στόματι αυτών, επειδή αι ουραί αυτών είναι όμοιαι με όφεις, έχουσαι κεφαλάς, και με αυτάς βλάπτουσι.
Μια τεράστια εχθροπραξία που θα γίνει με σύγχρονο εξοπλισμό, θα έρθει στους έσχατους καιρούς. Ένα τρίτο της ανθρωπότητας θα πεθάνει από την πληγή της φωτιάς και τον καπνό και το θειάφι που θα βγουν από τέτοιο εξοπλισμό. 

Στίχος 20: Και οι λοιποί των ανθρώπων, οίτινες δεν εθανατώθησαν με τας πληγάς ταύτας, ούτε μετενόησαν από των έργων των χειρών αυτών, ώστε να μη προσκυνήσωσι τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπωσι δύνανται ούτε να ακούωσιν ούτε να περιπατώσι,
Παρ’ όλες αυτές τις πληγές, όσοι θα επιζήσουν από τον πόλεμο, θα λατρεύουν τα είδωλα ακόμα περισσότερο και θα συνεχίσουν να τα προσκυνούν, επειδή αυτοί οι άνθρωποι αποφασίστηκε να καταστραφούν. 

Στίχος 21: και δεν μετενόησαν εκ των φόνων αυτών ούτε εκ των φαρμακειών αυτών ούτε εκ της πορνείας αυτών ούτε εκ των κλοπών αυτών.
Αυτό μας δείχνει ότι στους έσχατους καιρούς, η ανθρωπότητα δεν θα μετανοήσει για τις αμαρτίες της ενώπιον του Θεού. Ο Θεός, συνεπώς, θα τιμωρήσει αυτούς τους αμαρτωλούς, αλλά θα επιτρέψει έναν νέο και ευλογημένο κόσμο για τους δίκαιους.