Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 12-1] (Αποκάλυψη 12:1-17) Η Εκκλησία του Θεού θα Βλαφθεί Πολύ στο Μέλλον

( Αποκάλυψη 12:1-17 )
«Και σημείον μέγα εφάνη εν τω ουρανώ, γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα· και έγκυος ούσα έκραζε κοιλοπονούσα και βασανιζομένη διά να γεννήση. Και εφάνη άλλο σημείον εν τω ουρανώ και ιδού, δράκων μέγας κόκκινος, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα επτά, και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έρριψεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκων εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελλούσης να γεννήση, διά να καταφάγη το τέκνον αυτής, όταν γεννήση. Και εγέννησε παιδίον άρρεν, το οποίον μέλλει να ποιμάνη πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Και η γυνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει τόπον ητοιμασμένον από του Θεού, διά να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα. Και έγεινε πόλεμος εν τω ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος· και ο Δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν τω ουρανώ. Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη εις την γην και οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ’ αυτού. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν τω ουρανώ· Τώρα έγεινεν η σωτηρία και δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία τον Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν διά το αίμα του Αρνίου και διά τον λόγον της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Διά τούτο ευφραίνεσθε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτοίς· ουαί εις τους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν, διότι κατέβη ο διάβολος εις εσάς έχων θυμόν μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει. Και ότε είδεν ο δράκων ότι ερρίφθη εις την γην, εδίωξε την γυναίκα, ήτις εγέννησε τον άρρενα. Και εδόθησαν εις την γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, διά να πετά εις την έρημον εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρόν και καιρούς και ήμισυ καιρού από προσώπου του όφεως. Και έρριψεν ο όφις οπίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού ύδωρ ως ποταμόν, διά να κάμη να σύρη αυτήν ο ποταμός. Και εβοήθησεν την γυναίκα και ήνοιξεν η γη, το στόμα αυτής και κατέπιε τον ποταμόν, τον οποίον έρριψεν ο δράκων εκ του στόματος αυτού. Και ωργίσθη ο δράκων κατά της γυναικός και υπήγε να κάμη πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού.»

Εξήγηση

Στίχος 1: Και σημείον μέγα εφάνη εν τω ουρανώ, γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα·
Αυτό μας λέει για την Εκκλησία του Θεού που Τον δοξάζει μέσω του μαρτυρίου. Η «γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον» αναφέρεται στην Εκκλησία του Θεού σε αυτή την γη, και η φράση «και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής» σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι ακόμα κάτω από την εξουσία του κόσμου. Η φράση «και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα», από την άλλη πλευρά, σημαίνει ότι η εκκλησία Του θα νικήσει τον διωγμό και τις απειλές του Σατανά με το μαρτύριό της. 
Αυτός ο στίχος αναφέρεται στην Εκκλησία του Θεού στο μέσο της Μεγάλης Θλίψης. Η Εκκλησία Του υποφέρει μεγάλες ζημιές από τον Σατανά και θα υποστεί μαρτύριο στους έσχατους καιρούς αλλά εντούτοις θα νικήσει τον Σατανά με την πίστη της και θα δοξαστεί από τον Θεό. Ακόμα και στην εποχή της Θλίψης, οι άγιοι της Εκκλησίας του Θεού θα νικήσουν τον Αντίχριστο, και θα θριαμβεύσουν με το μαρτύριό τους με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Τα παιδιά του Θεού που έχουν αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος βεβαιότατα θα υποστούν μαρτύριο στους έσχατους καιρούς. Όσοι θα έχουν πιστέψει ήδη και θα έχουν υπηρετήσει τον Θεό πριν από την εμφάνιση της Θλίψης, και όσοι θα πιστέψουν στο ευαγγέλιο και θα σηκωθούν σαν πολλά μανιτάρια στην μέση της Θλίψης, όλοι θα έχουν την πίστη του μαρτυρίου που μπορεί να τους επιτρέψει να αντισταθούν και να νικήσουν τον Αντίχριστο. 
Όσοι εξαιρεθούν από το μαρτύριο προδίδοντάς Τον, θα αποκλειστούν επίσης από τον Ουρανό και θα πέσουν στον άδη μαζί με τον Σατανά. Και πρέπει να προετοιμαστούμε να δεχθούμε το μαρτύριό μας με τολμηρή πίστη, για να μην χάσουμε τις αιώνιες ευλογίες μας που είναι προετοιμασμένες για μας. Και πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι οι αναγεννημένοι θα αντιμετωπίσουν την απειλή του Σατανά. Το μαρτύριο θα διαρκέσει μόνο προς στιγμή και όταν τελειώσει αυτή η σύντομη στιγμή, η Χιλιετής Βασιλεία και ο Ουρανός θα είναι δικά μας. 
Έτσι, πρέπει να ζήσουμε την παρούσα εποχή, ξέροντας πως όταν έρθουν οι έσχατοι καιροί θα υποστούμε μαρτύριο με πίστη και μέσω του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα θα μας δώσει τότε τα λόγια με τα οποία θα μιλήσουμε σε αυτή την περίοδο του μαρτυρίου και θα μας ικανώσει να νικήσουμε θαρραλέα τον διωγμό μας και να δεχθούμε πρόθυμα το μαρτύριό μας χωρίς να προδώσουμε την πίστη μας. 
Ακόμα και στην μέση της φοβερής Θλίψης, η Εκκλησία του Θεού θα πολεμήσει ακόμα ενάντια στον Σατανά και θα τον νικήσει με το να υποστεί μαρτύριο. Είναι σαφές ότι η Εκκλησία θα λάβει τις ανταμοιβές της από τον Θεό, νικώντας τον Αντίχριστο με το μαρτύριό της, πιστεύοντας στον Λόγο του Κυρίου ακόμα και στην τελευταία εποχή του Σατανά. 

Στίχος 2: και έγκυος ούσα έκραζε κοιλοπονούσα και βασανιζομένη διά να γεννήση.
Αυτός ο στίχος μας μιλάει για την Εκκλησία του Θεού στις θλίψεις. Μας λέει για ολόκληρη την Εκκλησία που εμμένει μέσω των διώξεων και των δοκιμασιών των έσχατων καιρών που έρχονται από τον Σατανά. Η Εκκλησία του Θεού θα περάσει μέσα από την Μεγάλη Θλίψη, τον χρόνο του αγώνα της κατά του Αντιχρίστου. Οι άγιοι θα επικαλεστούν έτσι τον Θεό μόνο όταν περνούν από την Θλίψη. Θα προσευχηθούν, «Θεέ, δώσε μας την χάρη Σου για να μπορούμε να περάσουμε γρήγορα μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες. Βοήθησέ μας, περιορίζοντας όλες αυτές τις θλίψεις. Επίτρεψέ μας να νικήσουμε τις θλίψεις μας. Κάνε μας να νικήσουμε τον Σατανά!»

Στίχος 3: Και εφάνη άλλο σημείον εν τω ουρανώ, και ιδού, δράκων μέγας κόκκινος, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα επτά.
Όταν ο Σατανάς παρουσιαστεί στο μέλλον σε αυτή την γη, θα ενεργήσει σαν να ήταν θεός και θα συγκεντρώσει μαζί όλα τα έθνη του κόσμου και θα τα χρησιμοποιήσει ως όργανά του για να εκπληρώσει τους σκοπούς του. Επίσης, σίγουρα θα σκοτώσει τους αγίους και θα βασιλέψει στον κόσμο σαν θεός και βασιλιάς. 
Η φράση, «Ιδού, δράκων μέγας κόκκινος, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα επτά», δείχνει ότι ο Σατανάς, αυτός που αφαιρεί την ειρήνη, θα ξεσηκώσει επτά βασιλιάδες και δέκα έθνη στην διάθεσή του. Μας λέει ότι ο Σατανάς, στην ίδια την ουσία του, αντιστέκεται στον Θεό ριζικά. 

Στίχος 4: Και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έρριψεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκων εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελλούσης να γεννήση, διά να καταφάγη το τέκνον αυτής, όταν γεννήση.
Αυτός ο στίχος μας λέει τι κάνει ο Σατανάς. Ο Δράκος στράφηκε ενάντια στον Θεό στον Ουρανό και διώχθηκε από Αυτόν. Έσυρε μαζί του το ένα τρίτο των αγγέλων του Ουρανού και τους οδήγησε στην καταστροφή τους μαζί του. Διώχτηκε έτσι από την παρουσία του Θεού. Αλλά ακόμα και ενώ είναι σε αυτή την γη, προσπαθεί να σταματήσει το έργο του ευαγγελίου του Θεού με τον διωγμό όσων πιστεύουν σε Αυτόν. 

Στίχος 5: Και εγέννησε παιδίον άρρεν, το οποίον μέλλει να ποιμάνη πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού.
Αυτό μας λέει ότι η Εκκλησία του Θεού, επειδή θα υποστεί μαρτύριο με πίστη στον Ιησού Χριστό, θα αναστηθεί με τον Χριστό και θα αρπαχθεί στην Βασιλεία των Ουρανών. 

Στίχος 6: Και η γυνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει τόπον ητοιμασμένον από του Θεού, διά να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα.
Αυτός ο στίχος μας λέει ότι ο Θεός θα θρέψει τον λαό Του για τριάμισι χρόνια σε αυτό τον κόσμο. Η Εκκλησία του Θεού θα τραφεί και θα προστατευθεί από τον Θεό για 1.260 ημέρες πριν από την εμφάνιση της ολοκληρωτικής θλίψης και όταν έρθει ο καιρός, θα πολεμήσει ενάντια στον Αντίχριστο και θα υποστεί μαρτύριο. 

Στίχοι 7-8: Και έγεινε πόλεμος εν τω ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος· και ο Δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν τω ουρανώ.
Αυτό αναφέρεται στον Σατανά, που διώχνεται εντελώς από τον Ουρανό. 
Πριν έρθει σε αυτό τον κόσμο, ο Σατανάς θα διωχθεί εντελώς από τον Ουρανό. Ο Διάβολος δεν θα μπορεί πλέον να μείνει στον Ουρανό. Ο Σατανάς, που έχει την δύναμη επάνω στον αέρα, τώρα κάθεται και στον αέρα και στην γη, και κυβερνά επάνω τους. Καθώς θα διωχθεί εντελώς από τον ουρανό, θα διώκει τους αγίους σε αυτή την γη, ακόμα περισσότερο όταν έρθουν οι έσχατες ημέρες. Αλλά ο Σατανάς θα ριχτεί τότε έξω και θα δεθεί στην Άβυσσο και τον άδη που είναι ετοιμασμένα από τον Θεό. 

Στίχος 9: Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ’ αυτού.
Στους έσχατους καιρούς, καθώς ο Σατανάς θα εκδιωχθεί από τον Ουρανό και θα ριχτεί σε αυτή την γη, θα διώξει και θα σκοτώσει τους αγίους για τελευταία φορά. Πολλοί άγιοι θα υποστούν τότε μαρτύριο στα χέρια του. 

Στίχος 10: Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν τω ουρανώ· Τώρα έγεινεν η σωτηρία και δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία τον Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα.
Ο Σατανάς δεν θα βρεθεί πλέον στην Βασιλεία των Ουρανών. Όταν περάσουν οι έσχατοι καιροί, δεν θα μπορεί να παραμείνει άλλο στον Ουρανό. Για αυτό στην Αποκάλυψη 21:27 μας λέει πως ούτε κακοποιοί ούτε ψεύτες δεν βρίσκονται στον Ουρανό. 

Στίχος 11: Και αυτοί ενίκησαν αυτόν διά το αίμα του Αρνίου και διά τον λόγον της μαρτυρίας αυτών, και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου.
Όταν έρθουν οι έσχατοι καιροί, οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Όποιος είναι άγιος στους έσχατους καιρούς, θα επιτύχει την νίκη της πίστης μέσω του μαρτυρίου της πίστης του. Οι μάρτυρες που πιστεύουν στον Κύριο, με άλλα λόγια, θα νικήσουν στην πάλη τους ενάντια στον εαυτό τους. 

Στίχος 12: Διά τούτο ευφραίνεσθε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτοίς· ουαί εις τους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν, διότι κατέβη ο διάβολος εις εσάς έχων θυμόν μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει.
Καθώς ο Σατανάς, διωγμένος από τον Ουρανό, έχει προσωρινά δύναμη πάνω στον κόσμο, θα βασανίσει και θα διώξει τρομερά τους αγίους όταν έρθει κάτω σε αυτή την γη. Αλλά τους αγίους που θα υποστούν μαρτύριο και θα ανυψωθούν στον αέρα, θα τους περιμένει μόνο η χαρά. Μετά από την αρπαγή, ο Θεός θα χύσει κάτω τις πληγές των επτά φιαλών σε όλη την γη και την θάλασσα. 

Στίχος 13: Και ότε είδεν ο δράκων ότι ερρίφθη εις την γην, εδίωξε την γυναίκα, ήτις εγέννησε τον άρρενα.
Αυτό αναφέρεται στον διωγμό των αγίων που θα έρθει στην διάρκεια της εποχής της Μεγάλης Θλίψης. Οι άγιοι και υπηρέτες του Θεού θα πεθάνουν αυτή την εποχή με το μαρτύριό τους αλλά αυτό θα είναι στην πραγματικότητα το επίτευγμα της νίκης της πίστης τους. Δεν θα υπάρχει πλέον για αυτούς θάνατος, πόνος ή πληγή. Το μόνο που υπολείπεται για αυτούς, είναι να δοξάσουν τον Θεό και να δοξαστούν για πάντα στον Ουρανό. 

Στίχος 14: Και εδόθησαν εις την γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, διά να πετά εις την έρημον εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρόν και καιρούς και ήμισυ καιρού από προσώπου του όφεως.
Η Βίβλος μας λέει ότι η αρπαγή θα συμβεί αφού περάσουν τα πρώτα τριάμισι χρόνια της Μεγάλης Θλίψης. Αυτός ο Λόγος λέει ότι ο Θεός θα δώσει στους αγίους ειδική προστασία και τροφοδότηση μέσα στις φυσικές πληγές της Μεγάλης Θλίψης. Ο Θεός θα θρέψει όσους από μας κρατούμε την πίστη μας για να μπορούμε να πολεμήσουμε ενάντια στον Σατανά και να νικήσουμε με αυτή την πίστη. 
Το γεγονός ότι ζούμε τώρα για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος γίνεται η πνευματική μας τροφή και το ίδιο είναι το κήρυγμά μας αυτού του ευαγγελίου. Ακόμα και μέχρι να πέσουν οι πληγές των επτά σαλπίγγων πάνω σε αυτή την γη, θα συνεχίσουμε να ζούμε κηρύττοντας το ευαγγέλιο. Γιατί; Επειδή αν δεν κηρύττουμε αυτό το ευαγγέλιο μέχρι την έσχατη στιγμή του μαρτυρίου μας, πάρα πολλές ψυχές θα χαθούν στον άδη. Δεν υπάρχει κανένας άλλος χρόνος εκτός από το τώρα. 

Στίχοι 15-17: Και έρριψεν ο όφις οπίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού ύδωρ ως ποταμόν, διά να κάμη να σύρη αυτήν ο ποταμός. Και εβοήθησεν την γυναίκα και ήνοιξεν η γη, το στόμα αυτής και κατέπιε τον ποταμόν, τον οποίον έρριψεν ο δράκων εκ του στόματος αυτού. Και ωργίσθη ο δράκων κατά της γυναικός και υπήγε να κάμη πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού.
Παλιά, ο Σατανάς σκότωνε τους αγίους με τον διωγμό του και κάνοντάς τους να απομακρυνθούν από το ευαγγέλιο. Αλλά σήμερα, καθώς το ευαγγέλιο έχει διαδοθεί πλατιά με διάφορους τρόπους, προσπαθεί να σκοτώσει τους αγίους ξεχύνοντας την αμαρτία και πνίγοντάς τους με την ροή της. Ο Σατανάς έχει προσπαθήσει έτσι να φέρει τον θάνατο σε πολλούς αγίους, χύνοντας τον ποταμό της αμαρτίας και κάνοντάς τους να πιουν από το νερό του. Αντίθετα, όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί έχουν πιει όλο το νερό αυτού του ποταμού της αμαρτίας. Καθώς οι άγιοι έχουν επιζήσει και δεν έχουν σκοτωθεί ακόμα και με αυτή την προσπάθεια, ο Σατανάς θα βρει μια άλλη μέθοδο για να τους σκοτώσει εντελώς, όπως φαίνεται στο κεφάλαιο 13.