Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 13-1] (Αποκάλυψη 13:1-18) Η Εμφάνιση του Αντιχρίστου

( Αποκάλυψη 13:1-18 )
«Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης· και είδον θηρίον αναβαίνον εκ της θαλάσσης, το οποίον είχε κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού όνομα βλασφημίας. Και το θηρίον, το οποίον είδον, ήτο όμοιον με πάρδαλιν και οι πόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος· και έδωκεν εις αυτό ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην. Και είδον μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρως· και η θαναφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη και εθαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου, και προσεκύνησαν τον δράκοντα, όστις έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον και προσεκύνησαν το θηρίον, λέγοντες· Τις όμοιος με το θηρίον; τις δύναται να πολεμήση με αυτό; και εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλαφημίας· και εδόθη εις αυτό εξουσία να κάμη πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μήνας. Και ήνοιξε το στόμα αυτού εις βλαφημίαν εναντίον του Θεού, να βλαφημήση το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν τω ουρανώ. Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους και να νικήση αυτούς και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος. Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Όστις έχει ωτίον, ας ακούση. Όστις φέρει εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. Όστις φονεύση με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φονευθή με μάχαιραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των αγίων. Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου και ελάλει ως δράκων. Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνη εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης διά τα σημεία, τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμη ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μαχαίρας και έζησε. Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι. Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία· όστις έχει τον νουν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου· και ο αριθμός αυτού είναι χξς [666].»
 

Εξήγηση

Στίχος 1: Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης· και είδον θηρίον αναβαίνον εκ της θαλάσσης, το οποίον είχε κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού όνομα βλασφημίας.
Ο απόστολος είδε ένα θηρίο να βγαίνει από την θάλασσα. Μέσω αυτού του Θηρίου που είδε ο Ιωάννης, ο Θεός μας δείχνει τι θα κάνει ο Αντίχριστος όταν παρουσιαστεί σε αυτή την γη. Ο Θεός παρουσίασε στον Ιωάννη αυτό το Θηρίο με επτά κεφάλια και δέκα κέρατα, όχι για να μας πει ότι ένα θηρίο με τέτοια μορφή θα εμφανιστεί πραγματικά και θα είναι δραστήριο στον κόσμο αλλά για να μας πει ότι θα εμφανιστεί κάποιος με την εξουσία και δύναμη αυτού του Θηρίου, θα διώξει τους αγίους και θα τους κάνει να υποστούν μαρτύριο. 
Σημαίνει αυτό ότι όλα όσα παρουσιάζονται στην Αποκάλυψη είναι μόνο συμβολικά; Καθόλου! Απλά για να αποκαλύψει το παρουσιαστικό και τα έργα του Αντιχρίστου στους έσχατους καιρούς, ο Θεός δεν θα μπορούσε παρά να μιλήσει μέσω τέτοιων οραμάτων. Αυτή είναι η σοφία και η δύναμη με τις οποίες μόνο μπορεί ο Θεός να μιλήσει. Μέσω του Λόγου της Αποκάλυψης κεφ. 13, πρέπει να μπορούμε να δούμε την ζωηρή εικόνα των έσχατων καιρών. 
Αυτό που είδε πρώτα ο Ιωάννης, ήταν η μορφή ενός Θηρίου που βγήκε από την θάλασσα. Τα επτά κεφάλια και δέκα κέρατα του Θηρίου αναφέρονται εδώ στην δύναμη του Αντιχρίστου που θα παρουσιαστεί σε αυτόν τον κόσμο. Η φράση, «επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού όνομα βλασφημίας», σημαίνει ότι ο Αντίχριστος θα συγκεντρώσει μαζί τα έθνη του κόσμου και θα σταθεί ενάντια στον Θεό. Μας λέει επίσης ότι θα κυβερνήσει όλους τους βασιλιάδες του κόσμου. Τα δέκα διαδήματα αναφέρονται στην νίκη τους και το βλάσφημο όνομα στο κεφάλι του Θηρίου αναφέρεται στην υπερηφάνειά τους. 
Στο μέλλον, ο κόσμος θα κυβερνηθεί από ένα ενωμένο σώμα εθνών, που θα βασίζεται σε ένα κυβερνητικό σύστημα που επιδιώκει τα κοινά συμφέροντα των κρατών που το απαρτίζουν. Αυτή η ενοποιημένη υπερδύναμη, μια τεράστια υπερεθνική οντότητα, θα επεκτείνει την κυριαρχία και την εξουσία της σε όλα τα έθνη του κόσμου και θα κάνει τελικά τα έργα του Αντιχρίστου όταν αυτός εμφανιστεί τελικά σε αυτή την γη. Αυτός είναι εχθρός του Θεού, αυτός που εργάζεται ντυμένος με την δύναμη του Σατανά και υπηρέτης του Διαβόλου. 

Στίχος 2: Και το θηρίον, το οποίον είδον, ήτο όμοιον με πάρδαλιν, και οι πόδες αυτού ως άρκτου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος· και έδωκεν εις αυτό ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην.
Αυτός ο Λόγος μας λέει τι θα κάνει ο Αντίχριστος στους αγίους και τους λαούς του κόσμου με την εμφάνισή του. Ο Αντίχριστος θα έρθει να κάνει τέτοια σκληρά πράγματα στους αγίους, επειδή θα έχει λάβει από τον Σατανά την εξουσία και την δύναμη να κάνει αυτά τα πράγματα. Αυτό μας δείχνει πόσο πολύ κακά θα μεταχειριστεί ο Αντίχριστος τους αγίους όταν παρουσιαστεί, προσδιορίζοντας τι είδους ταλαιπωρία θα υποστούν οι άγιοι από τον Αντίχριστο με το μαρτύριό τους. 
Αυτός ο Λόγος μας δείχνει πόσο άγριος είναι ο Αντίχριστος. Η φράση, «οι πόδες αυτού ως άρκτου», δείχνει πόσο καταστρεπτική είναι η δύναμή του. Ο «Δράκος» εδώ ήταν αρχικά ένας άγγελος που δημιουργήθηκε από τον Θεό, ο οποίος Τον προκάλεσε για τον θρόνο Του. Το Θηρίο που εμφανίζεται σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται σε εκείνον που έλαβε εξουσία από τον Δράκο και που κάνει το έργο της αντίστασης στον Θεό και τους αγίους Του. 
Ο Σατανάς, ένας άγγελος που διώχτηκε από τον Ουρανό, θα δώσει την δύναμη και την εξουσία του σε αυτόν που θα σταθεί ενάντια στον Θεό και θα τον οδηγήσει στον θάνατό του κάνοντάς τον να πολεμήσει ενάντια στον Θεό και τους αγίους Του. Ο Αντίχριστος, ντυμένος με την δύναμη του Σατανά, θα καταπιέσει σκληρά τον λαό του Θεού και όλη την ανθρωπότητα στο μέλλον. 

Στίχος 3: Και είδον μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρως· και η θαναφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη, και εθαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου,
Αυτός ο στίχος μας λέει ότι ο Αντίχριστος θα φανεί ως ένας από τους επτά βασιλιάδες. Ο Αντίχριστος ονομάζεται ως Θηρίο επειδή θα κάνει κτηνώδη πράγματα στους αγίους. 
Εδώ, ο εχθρός του Θεού και των αγίων θα εμφανιστεί ως αυτός που είναι σε θέση να λύσει ακόμα και το πρόβλημα του θανάτου στους έσχατους καιρούς. Έτσι, πολλοί άνθρωποι των εσχάτων ημερών θα τον πιστέψουν ως ικανό να λύσει όλα τα προβλήματα που πλήττουν την γη. Αλλά είναι ο εχθρός του Θεού. Αν και θα κάνει τον κόσμο να παραδοθεί σε αυτόν, στο τέλος θα καταστραφεί για την στάση του ενάντια στον Θεό και τους αγίους Του. 

Στίχος 4: Και προσεκύνησαν τον δράκοντα, όστις έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον, και προσεκύνησαν το θηρίον, λέγοντες· Τις όμοιος με το θηρίον; τις δύναται να πολεμήση με αυτό;
Αυτό μας λέει ότι ο Δράκος θα δώσει όλη την δύναμή του σε αυτόν που κάνει κτηνώδη πράγματα, τον οποίο θα έχει μετατρέψει σε υπηρέτη του. Για αυτό τον λόγο, όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου θα νομίσουν τον Δράκο ως θεό, θα τρέμουν από φόβο και θα τον λατρέψουν. Επειδή αυτή την εποχή κανένας βασιλιάς σε αυτή την γη δεν θα έχει το είδος δύναμης που χειρίζεται το Θηρίο, κανένας δεν θα μπορεί να τον εμποδίσει να διακηρύξει τον εαυτό του ως θεό και την θεοποίησή του. 
Καθώς ο Δράκοντας δίνει στο Θηρίο μεγάλη δύναμη, ο καθένας θα σεβαστεί τον Δράκο και το Θηρίο, και θα λατρεύσει το τελευταίο ως θεό του. Όταν εμφανιστεί ο Αντίχριστος που κατέχει τέτοια μεγάλη δύναμη, όσοι αγαπούν το σκοτάδι περισσότερο από το φως θα τον ακολουθήσουν, θα τον λατρέψουν ως θεό τους και θα τον εξυψώσουν ψηλά. 

Στίχος 5: Και εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλαφημίας· και εδόθη εις αυτό εξουσία να κάμη πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μήνας.
Το Θηρίο θα λάβει από τον Δράκο την περήφανη καρδιά του και την εξουσία του για να μιλάει περήφανα λόγια για τρία χρόνια και έξι μήνες (42 μήνες). Το Θηρίο θα λάβει έτσι την εξουσία να βλάψει τους αγίους και τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτά τα τριάμισι χρόνια. 
Το Θηρίο, που είναι ο Αντίχριστος, θα λάβει την εξουσία για να εκφράσει λόγια ενάντια στον Θεό και για να βλασφημήσει την Εκκλησία Του για τριάμισι χρόνια. Όλοι οι αμαρτωλοί θα καταλήξουν έτσι να παραδοθούν σε αυτό το Θηρίο και θα περιέλθουν τελικά στην καταστροφή τους μαζί με το Θηρίο. 

Στίχος 6: Και ήνοιξε το στόμα αυτού εις βλαφημίαν εναντίον του Θεού, να βλαφημήση το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν τω ουρανώ.
Το Θηρίο, που έχει λάβει την εξουσία από τον Δράκο, θα βλασφημήσει για τρία χρόνια και έξι μήνες τον Θεό, όλους τους αγγέλους και τους αγίους Του, βλαστημώντας και προκαλώντας τους. Όλα αυτά θα γίνουν σύμφωνα με αυτό που του λέει να κάνει ο Δράκος. Εδώ, πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι αυτή η πράξη του Σατανά — δηλαδή ότι δίνει στο Θηρίο την εξουσία του για να βλασφημήσει τον Θεό για τριάμισι χρόνια — θα πραγματοποιηθεί μόνο με την άδεια του Θεού. 
Ουσιαστικά, ο Αντίχριστος υπάρχει για να βλασφημεί τον Θεό και τον λαό Του. Λαμβάνοντας την εξουσία από τον Δράκο, ο Αντίχριστος θα βλασφημήσει το όνομα του Θεού και τον λαό Του για τα πρώτα τριάμισι χρόνια της Μεγάλης Θλίψης. 

Στίχος 7: Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς, και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος.
Το Θηρίο θα λάβει από τον Δράκο την εξουσία να σκοτώσει τους αγίους και να τους κάνει να υποστούν μαρτύριο. Και θα κυβερνήσει επίσης πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο, έχοντας λάβει την εξουσία να υποτάξει καθέναν σε αυτόν τον κόσμο κάτω από την δική του βασιλεία. 
Ο Αντίχριστος θα σκοτώσει τους αγίους, γιατί ο μόνος τρόπος για να βασιλέψει σε αυτόν τον κόσμο θα είναι να πολεμήσει ενάντια και να νικήσει τους αγίους. Αυτός που είναι πίσω από τον Αντίχριστο είναι ο Διάβολος, ένας πεσμένος άγγελος στην ουσία του, που θέλει να λατρευτεί όπως ο Θεός. Και με την δολοφονία των αγίων θα θεωρηθεί ως τέτοιος από όσους δεν είναι αναγεννημένοι. Σε αυτή την εποχή της Θλίψης, όλοι οι άγιοι θα διωχτούν και θα υποστούν μαρτύριο από τον Αντίχριστο. 

Στίχος 8: Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου.
Όταν ο Αντίχριστος κατακτήσει αυτή την γη, όλοι εκτός από εκείνους που έχουν αναγεννηθεί με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος — δηλαδή με άλλα λόγια όλοι όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί — θα τον λατρέψουν ως θεό τους. Αλλά ο Αντίχριστος θα λατρευτεί μόνο από τους αμαρτωλούς τα ονόματα των οποίων δεν έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. 

Στίχος 9: Όστις έχει ωτίον, ας ακούση.
Αυτό μας λέει ότι οποιοσδήποτε ανήκει στον λαό του Θεού, πρέπει να προετοιμάσει την πίστη του για να υποστεί μαρτύριο, επειδή όλα αυτά τα πράγματα θα εκπληρωθούν ακριβώς όπως λέει η Γραφή. 

Στίχος 10: Όστις φέρει εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. Όστις φονεύση με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φονευθή με μάχαιραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των αγίων.
Ο Θεός εδώ λέει ότι θα φέρει τον ίδιο θάνατο και θλίψεις σε όσους σκοτώνουν τους αναγεννημένους αγίους στους έσχατους καιρούς. Οι άγιοι θα σκοτωθούν από τον Αντίχριστο και τους οπαδούς του, ώσπου να περάσουν τα πρώτα τριάμισι χρόνια της θλίψης. Όμως ο Θεός θα πληρώσει όλους όσους θα έχουν σκοτώσει τους αγίους, με ακόμα μεγαλύτερες δοκιμασίες και βάσανα. Έτσι, όλοι οι άγιοι πρέπει να ενώσουν τις καρδιές τους, να νικήσουν αυτή την δύσκολη δοκιμασία με την πίστη τους στον Λόγο του Κυρίου και να δώσουν την δόξα στον Θεό αποδεχόμενοι το μαρτύριό τους. 

Στίχος 11: Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων.
Εδώ βλέπουμε όχι το πρώτο Θηρίο αλλά το δεύτερο θηρίο. Και το δεύτερο θηρίο, επίσης, σκέφτεται και μιλά όπως ο Δράκος. Όχι μόνο σκέφτεται ότι είναι όπως ο Δράκος αλλά βασίζοντας τις πράξεις του σε αυτή την πεποίθηση, διώκει τους αγίους ακόμα χειρότερα. Αυτό το Θηρίο είναι ο προφήτης του Αντιχρίστου. 

Στίχος 12: Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή.
Το δεύτερο θηρίο, που έχει λάβει δύναμη από το πρώτο Θηρίο, θα λατρεύσει το πρώτο Θηρίο και θα κάνει τον καθέναν που παραμένει ακόμα σε αυτή την γη να τον λατρεύσει επίσης. Το έργο του θα είναι να ειδωλοποιήσει το πρώτο Θηρίο και να κάνει τον καθέναν να το λατρέψει ως θεό. Λόγω αυτού του έργου, το πρώτο Θηρίο και αυτός θα γίνουν αντικείμενα της λατρείας όλων των ανθρώπων που θα τα λατρεύουν ως θεό. Αυτή είναι η ουσία και ο αληθινός εαυτός του Σατανά. 

Στίχος 13: Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνη εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων.
Καθώς ο Σατανάς θα εκτελεί μεγάλα θαύματα εμπρός στους ανθρώπους σε αυτή την γη, θα μπορεί να εξαπατήσει πολλούς ανθρώπους. Επιπλέον θα έχει την δύναμη να κάνει να πέσει φωτιά από τον ουρανό στην γη. 

Στίχος 14: Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης διά τα σημεία, τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμη ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μαχαίρας και έζησε.
Αλλά ο Σατανάς θα αποκαλύψει σύντομα τον αληθινό του εαυτό. Αυτό που θέλει να κάνει είναι να κλέψει από τις καρδιές των ανθρώπων την πίστη τους στον Θεό και να τους κάνει να λατρέψουν εκείνον. Για να το επιτύχει αυτό, θα εκτελέσει πολλά θαύματα μπροστά στους ανθρώπους και θα σκοτώσει τους ανθρώπους του Θεού. Για να εκπληρώσει τον τελικό σκοπό του — δηλαδή για να γίνει ως θεός — θα προσπαθήσει τότε να αναρριχηθεί στην θέση του Θεού. Έτσι θα κάνει μια εικόνα του πρώτου Θηρίου και θα κάνει τους ανθρώπους να την λατρέψουν ως θεό. 

Στίχος 15: Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι.
Καθώς το μεγαλύτερο εμπόδιο στην θεοποίησή του θα είναι οι άνθρωποι του Θεού, ο Σατανάς θα κάνει ό, τι είναι δυνατό για να τους ξεφορτωθεί. Θα δολοφονήσει έτσι όλους όσους δεν λατρεύουν την εικόνα του Θηρίου, ανεξάρτητα από το πόσοι πολλοί μπορεί να είναι. Αλλά οι άγιοι δεν θα παραδοθούν σε αυτό το Θηρίο. Έτσι, αμέτρητοι άγιοι εκείνη την εποχή θα δεχτούν πρόθυμα το μαρτύριό τους για την πίστη τους, αποβλέποντας στην μετά θάνατο ζωή τους. Καθώς ο Αντίχριστος θα φέρει μεγάλα βάσανα στους αγίους, ο Θεός θα έχει προετοιμάσει για αυτόν τις πληγές των επτά φιαλών και την τιμωρία του άδη που καίει αιώνια. 

Στίχος 16-17: Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. 
Στην αιχμή της θλίψης, ο Αντίχριστος θα απαιτήσει από όλους να λάβουν ένα χάραγμα στο δεξί χέρι τους ή το μέτωπό τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο καθένας θα τεθεί υπό τον έλεγχό του. Αυτό το χάραγμα είναι το χάραγμα του Θηρίου. Για να κάνει τον καθέναν υπηρέτη του, ο Αντίχριστος θα εξαναγκάσει τους ανθρώπους να λάβουν το χάραγμά του. 
Κρατώντας τις ζωές των ανθρώπων ως εγγύησή του, ο Αντίχριστος θα συνεχίσει έπειτα τα πολιτικά του σχέδια. Έτσι κάνει αδύνατο για όποιον δεν έχει το χάραγμα του Θηρίου, που είναι απόδειξη της υποταγής του σε αυτόν, να αγοράσει ή να πουλήσει οτιδήποτε με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό το χάραγμα είναι το όνομα του Θηρίου ή ο αριθμός του. Όταν το Θηρίο έρθει στον κόσμο στο μέλλον, θα ζητηθεί από τον καθέναν να λάβει το χάραγμά του, που αποτελείται από το όνομά του ή τον αριθμό του. Για αυτό, πρέπει να θυμηθούμε την προειδοποίηση του Θεού ότι όλοι όσοι λάβουν αυτό το χάραγμα θα ριχτούν στην λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού. 

Στίχος 18: Εδώ είναι η σοφία· όστις έχει τον νουν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου· και ο αριθμός αυτού είναι χξς [666].
Ο αριθμός του Θηρίου είναι 666. Αυτό σημαίνει, με λίγα λόγια, ότι το Θηρίο επιμένει ότι είναι ίσο με τον Θεό. Υπάρχει κάποιος αριθμός που να δείχνει ότι «ένας Άνθρωπος είναι Θεός;» Ένας αριθμός που έχει τέτοια έννοια είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου. Έτσι, οι άγιοι δεν μπορούν να λάβουν αυτό το χάραγμα, επειδή μόνο ο τριαδικός Θεός είναι ο αληθινός Θεός για μας. Οι άγιοι πρέπει να νικήσουν τον Σατανά με την πίστη τους στον Κύριο και να δώσουν την δόξα στον Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη πίστη και λατρεία με τις οποίες οι άγιοι μπορούν να δώσουν όλη την δόξα στον Κύριο. Ας νικήσουμε με την πίστη μας. 
 

Εξήγηση των βασικών όρων

Το θέμα του κεφαλαίου 13 είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου και του Σατανά. Με την εμφάνισή του, οι άγιοι θα συμμετάσχουν σε μια πνευματική μάχη, στην οποία δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να υποστούν μαρτύριο από τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος είναι υπηρέτης του Σατανά, αυτός ακριβώς που θα διώκει τους αγίους και θα τους κάνει να υποστούν μαρτύριο. 
Ζώντας στην παρούσα εποχή, όλοι οι Χριστιανοί και οι μη Χριστιανοί του κόσμου, πρέπει να ξέρουν εξίσου τον Λόγο της Αποκάλυψης. Το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης προφητεύει ότι θα έρθει καιρός που ο Σατανάς θα ειδωλοποιηθεί από τον Αντίχριστο ως θεός. Ο Σατανάς θα δώσει μεγάλη εξουσία σε έναν από τους πολιτικά ισχυρούς ηγέτες του κόσμου, και θα τον κάνει να σταθεί ενάντια στον Θεό και τους αγίους Του. Ειδικότερα, ο Αντίχριστος θα ειδωλοποιήσει τον εαυτό του ως θεό και θα αντιπαρατεθεί με τον Θεό.
Ο καθένας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων του Θεού, θα υποφέρει πολύ από τις θλίψεις και τις διώξεις που θα έρθουν από τον κτηνώδη Αντίχριστο. Οι κύριες περικοπές μας δείχνουν ότι η εικόνα του Αντιχρίστου, που έχει λάβει την πνοή της ζωής από τον Σατανά, θα μιλήσει σαν να ήταν ζωντανή, καθώς επίσης και θα έχει εξουσία να βλάψει τους ανθρώπους. Όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί, θα παραδοθούν έτσι σε αυτόν και θα γίνουν υπηρέτες του. Από την άλλη πλευρά, όλοι όσοι δεν λατρεύουν την ειδωλοποιημένη εικόνα του Σατανά, θα σκοτωθούν, ανεξάρτητα από το πόσοι μπορεί να είναι. Ο Σατανάς θα κάνει επίσης όλους να λάβουν το χάραγμά του ή τον αριθμό του στα δεξιά χέρια ή τα μέτωπά τους. 
Πρέπει όλοι να προετοιμάσουμε την πίστη μας προκαταβολικά, και στο μέλλον να παλέψουμε και να νικήσουμε τον Σατανά με την πίστη μας, κατανοώντας και πιστεύοντας την έννοια αυτού του Λόγου που αποκαλύφθηκε προκαταβολικά στην Αποκάλυψη 13. Σήμερα οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να δώσουν την δόξα στον Κύριο, μαθαίνοντας και πιστεύοντας σε αυτόν τον Λόγο της Αποκάλυψης, και μένοντας σταθερά απέναντι στον Αντίχριστο και νικώντας τον θριαμβευτικά. 
 

Η προέλευση του άδη

Πρέπει πρώτα να μάθουμε γιατί πρέπει να υπάρχει άδης και γιατί δημιουργήθηκε. Ο άδης είναι ένας τόπος που προετοιμάστηκε για τον Σατανά. Η Βίβλος μάς λέει ότι αυτός δεν ήταν Σατανάς από την αρχή αλλά ένας από τους πολλούς αγγέλους που δημιουργήθηκαν από τον Θεό. Προκαλώντας όμως τον Θεό με την υπερηφάνειά του, αυτός ο άγγελος έγινε Σατανάς για την ποινή της αμαρτίας του και ο άδης είναι ο τόπος που ο Θεός δημιούργησε για να τον περιορίσει. Ο Θεός έκανε τον άδη για να τιμωρήσει τον Σατανά και τους οπαδούς του, που στασίασαν ενάντια σε Αυτόν. 
Ο Ησαΐας 14:12-15 εξηγεί το πώς αυτός ο άγγελος κατέληξε να γίνει Σατανάς: «Πώς έπεσες εκ του ουρανού, Εωσφόρε, υιέ της αυγής· συνετρίφθης κατά γης, συ ο καταπατών τα έθνη. Συ δε έλεγες εν τη καρδία σου, Θέλω αναβή εις τον ουρανόν, θέλω υψώσει τον θρόνον μου υπεράνω των άστρων του Θεού· και θέλω καθήσει επί το όρος της συνάξεως, προς τα μέρη του βορρά· θέλω αναβή επί τα ύψη των νεφελών· θέλω είσθαι όμοιος του Υψίστου. Εις τον άδην όμως θέλεις καταβή, εις τα βάθη του λάκκου». 
Αυτός ο άγγελος που στεκόταν απέναντι στον Θεό στον Ουρανό, ζήλεψε τον θρόνο του Θεού. Βλέποντας ότι μόνο ο Θεός ήταν επάνω από αυτόν, επιδίωξε να Τον εκθρονίσει και να καθίσει στο θρόνο Του, και ως αποτέλεσμα αυτής της αποτυχημένης εξέγερσης, ο ίδιος διώχτηκε από τον Ουρανό από τον Θεό και κατέληξε να γίνει Σατανάς. Η Βίβλος αναφέρει επίσης τους αγγέλους που ακολούθησαν τον Σατανά σε αυτή την εξέγερση ως δαίμονες. 
Για να δώσει την δίκαιη τιμωρία Του στα πλάσματα που είχαν στραφεί εναντίον Του, ο Θεός έκανε αυτόν τον τόπο που ονομάζεται «άδης». Αν και ο Σατανάς μπορεί να φαίνεται ότι προκαλεί ατέλειωτα τον Θεό και βλασφημεί τα έργα Του, όταν κηρυχθεί το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε όλους, θα δεθεί τελικά στην Άβυσσο για χίλια χρόνια. 
Επειδή ο Σατανάς εκ θεμελίου δεν θα μετανοούσε για την αμαρτία της αντίστασής του στον Θεό, θα συνεχίσει να προσπαθεί να ανέβει επάνω από τον Θεό και θα καταλήξει στην φοβερή τιμωρία του άδη για την αιωνιότητα. Μέχρι το τέλος του, ο Σατανάς θα συνεχίσει να αντιστέκεται στον Θεό και τους δικαίους, κάνοντας τους ανθρώπους να τον ειδωλοποιήσουν. Η Βίβλος ονομάζει αυτόν τον πεσμένο άγγελο, ο οποίος βλασφημεί τον Θεό και τους αγίους Του, Σατανά ή Διάβολο και Δράκο ή αρχαίο όφι (Αποκ. 12:9). 
 

666 ¬– Ο Αριθμός του Θηρίου

Ο Θεός θα δέσει τελικά τον Σατανά στην φυλακή του. Πριν όμως περιοριστεί στον άδη, ο Σατανάς θα κάνει τους ανθρώπους να λάβουν στα δεξιά χέρια ή τα μέτωπά τους το χάραγμα 666, το όνομα και τον αριθμό του. Θα απαγορεύσει σε όσους δεν έχουν αυτό το χάραγμα να αγοράζουν ή να πουλάνε οτιδήποτε. 
Ο αριθμός 7 είναι ο αριθμός της τελειότητας, ο οποίος υπονοεί τον Θεό. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός 6 υπονοεί τον άνθρωπο, επειδή ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, σύμφωνα με την μορφή Του και την ομοιότητά Του την έκτη ημέρα. Ο αριθμός του Θηρίου 666, εδώ αποκαλύπτει την υπερηφάνεια του ανθρώπου που προσπαθεί να γίνει όπως ο τριαδικός Θεός. Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα έρθει καιρός σε αυτόν τον κόσμο όταν οι άνθρωποι θα λάβουν αυτό το χάραγμα 666.
Στην Αποκάλυψη 13:1 μας λέει ότι επτά βασιλιάδες θα βγουν από δέκα έθνη. Από αυτούς, ένας που έχει μεγάλη δύναμη και εξουσία δοσμένη από τον Σατανά, θα υποτάξει αυτόν τον κόσμο στην εξουσία του. Εκτελώντας μεγάλα θαύματα, όπως η θεραπεία των θανάσιμων πληγών του και το ρίξιμο φωτιάς από τον ουρανό, θα κάνει όλους τους ανθρώπους του κόσμου να τον ακολουθήσουν. 
Με άλλα λόγια, καθώς ο Σατανάς θα κάνει τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν περισσότερο από ό, τι ακολουθούν τον Θεό, πολλοί άνθρωποι θα καταλήξουν να τον λατρεύουν ως θεό. Όπως οι ήρωες παρουσιάζονται σε χρόνους δυσκολιών, ο Αντίχριστος, που θα έχει λάβει μεγάλη εξουσία από τον Σατανά, θα επιδιώξει να τον ακολουθήσουν όλοι ως θεό, επιλύοντας τα δύσκολα πολιτικο-οικονομικά προβλήματα που θα αντιμετωπίζει τότε ο κόσμος. Τελικά, ο Σατανάς θα αποκαλύψει τον πραγματικό του εαυτό στους έσχατους καιρούς προσπαθώντας να προκαλέσει άμεσα τον Θεό. 
Όπως μπορούμε να δούμε από το βιβλίο του Δανιήλ, η Μεγάλη Θλίψη θα γίνει εξαιρετικά σκληρή όταν φθάσει στο τέλος του πρώτου μισού της. Αυτό το πρώτο μισό, που θα διαρκέσει τριάμισι χρόνια, είναι η περίοδος των φρικτών πληγών και της σκληρής βασιλείας του Σατανά. Αλλά όταν τελειώσουν αυτά τα πρώτα τριάμισι χρόνια, αυτό που ακολουθεί θα είναι ένας ακόμα μεγαλύτερος ανεμοστρόβιλος δοκιμασιών. Εκείνη την εποχή, θα δοθεί στον Σατανά εξουσία για να κάνει τα έργα του μεταξύ των ανθρώπων του κόσμου, σκοτώνοντας καθέναν που δεν τον υπακούει, εξαπατώντας τους με τα θαύματά του που φέρνουν φωτιά από τον ουρανό, ειδωλοποιώντας τον εαυτό του και κάνοντάς τους να πράξουν τα έργα της βλασφημίας ενάντια στον Θεό. 
Ταυτόχρονα, ο Αντίχριστος, που έχει λάβει όλη την εξουσία από τον Σατανά, θα βλασφημήσει τους αγίους και θα σκοτώσει όλους τους αγίους που δεν τον υπακούνε. Καθώς μας λένε οι στίχοι 7-8, «Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς, και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος. Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου». Υπάρχουν, εντούτοις, εκείνοι που αρνήθηκαν να λατρέψουν το Θηρίο αυτή την εποχή, και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους αναγεννημένους ανθρώπους του Θεού τα ονόματα των οποίων έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. 
 

Το γεγονός του μαρτυρίου

Το μαρτύριο είναι ένα γεγονός που προκύπτει όταν οι άγιοι που έχουν αναγεννηθεί με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος υπερασπίζονται την πίστη τους στον Κύριο απορρίπτοντας το χάραγμα του Σατανά. Για να το πούμε διαφορετικά, η Μεγάλη Θλίψη θα φτάσει στο χειρότερο στάδιό της όταν η πρώτη ημιπερίοδος των τριάμισι ετών πλησιάζει στο τέλος της. Εκείνη την εποχή, η πίστη των δικαίων πρέπει να είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσουν το μαρτύριό τους. 
Εντούτοις, εκείνοι που, αν και πιστεύουν στον Ιησού ως Σωτήρα τους, δεν έχουν πιστέψει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και έτσι δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους και έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους, θα καταλήξουν με την πλευρά του Σατανά και τελικά θα παραδοθούν σε αυτόν. Επειδή οι Χριστιανοί που πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν έχουν αναγεννηθεί, δεν έχουν Άγιο Πνεύμα στις καρδιές τους, όταν έρθει η πίεση να εξαναγκαστούν να συνθηκολογήσουν με τον Σατανά, να λάβουν το χάραγμά του στα δεξιά χέρια ή τα μέτωπά τους και στο τέλος θα τον λατρέψουν ως θεό. 
Πρέπει να ξέρουμε σαφώς ότι όσοι δεν λατρεύουν τον Σατανά αυτή την εποχή, θα είναι μόνο όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους. Πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι ο Θεός μάς έχει πει σαφώς πως μαζί με τον Σατανά, θα ρίξει στην λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού όλους όσους παραδοθούν στο Θηρίο. 
Οι στίχοι 9-10 μας λένε, «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση. Όστις φέρει εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. Όστις φονεύση με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φονευθή με μάχαιραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των αγίων». Εκείνη την εποχή, ο Αντίχριστος και οι οπαδοί του θα φέρουν μεγάλο διωγμό στους δίκαιους, ξεπουλώντας τους και θανατώνοντάς τους με τα ξίφη τους. Εντούτοις, αυτό που πρέπει σίγουρα να καταλάβουμε εδώ, είναι ότι ο Θεός βεβαιότατα θα εκδικηθεί για χάρη μας τους εχθρούς μας που διώκουν και σκοτώνουν τους δίκαιους. 
Έτσι, οι άγιοι πρέπει να περάσουν από τον διωγμό και τον θάνατό τους με πίστη στις υποσχέσεις του Θεού. Αν δεν έφερνε ο Θεός την εκδίκησή Του στους εχθρούς μας, πώς θα μπορούσαμε εμείς να κλείσουμε ποτέ τα μάτια μας με την αίσθηση δικαιοσύνης μας απογοητευμένη; Αλλά ο Θεός έχει υποσχεθεί σε εμάς, να εκδικηθεί τους εχθρούς που μας βλάπτουν· ο θάνατός μας δεν θα είναι μάταιος. Ο Θεός βεβαιότατα θα εκδικηθεί όσους βασανίζουν και καταπιέζουν τους δίκαιους και θα οδηγήσει τους δίκαιους στην ανάστασή τους, την αρπαγή και το δείπνο του γάμου του Αρνίου, κάνοντάς τους να βασιλέψουν με τον Κύριο για χίλια χρόνια και να ζήσουν μαζί Του στην αιωνιότητα. Όλοι εμείς το πιστεύουμε και το ελπίζουμε αυτό. Ο Κύριός μας, συνεπώς, είναι ο καλύτερος Θεός που θα εκπληρώσει όλες τις ελπίδες μας.